فهرست مطالب

 • پیاپی 58 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • طیبه آباش، فهیمه باب الحوائجی*، داریوش مطلبی صفحات 1-16

  هدف:

   مدیریت دانش روشی برای کمک به سازمان ها به منظور استفاده موثر از دانش است که ممیزی دانش اغلب گام اولیه فعالیت در این حوزه است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی ابعاد ممیزی دانش در کتابخانه های دانشگاهی بود.

  روش پژوهش: 

  روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران نهایی و مدیران بخش های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت  علوم تحقیقات و فناوری است. روش نمونه گیری کتابخانه ها، با توجه به پراکندگی آنها در کل کشور ابتدا به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و سپس به روش هدفمند کتابخانه مرکزی بزرگترین دانشگاه مرکز استان  بود. در نهایت تعداد 279 نفر از مدیران نهایی و مدیران بخش های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت  علوم تحقیقات و فناوری به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. پرسشنامه ی ممیزی دانش با 99 گویه تدوین شده است و شامل 14 بعد چشم انداز و اهداف سازمانی (7 گویه)، تحلیل داده ها و اطلاعات دانشی (6 گویه)، اندازه گیری دانش صریح و ضمنی (6 گویه)، ترسیم نقشه دانش (6 گویه)، شناسایی عناصر راهبردی سازمان (8 گویه)، تحلیل شکاف بین دانش موجود و مطلوب (5 گویه)، آماده سازی سازمان (6 گویه)، شناسایی فرآیند ممیزی دانش (7 گویه)، تشکیل کارگروه ممیزی دانش (8 گویه)، تحلیل جریان دانش (12 گویه)، شناسایی دارایی های با ارزش سازمان (6 گویه)، ارزیابی اطلاعات و دانش (6 گویه)، اندازه گیری سلامت دانش فعلی (9 گویه) و تحلیل کاربست دانش (7 گویه) می باشد. 

  یافته ها

  براساس یافته های تحقیق مولفه های تحلیل جریان دانش (57/4)، اندازه گیری سلامت دانش فعلی (12/4)، تشکیل کارگروه ممیزی دانش (68/3) و شناسایی عناصر راهبردی سازمان (12/3) دارای میانگین رتبه بالاتری نسبت به سایر شاخص ها از لحاظ قابلیت وقوع و تاثیرگذاری در ممیزی دانش کتابخانه های دانشگاهی می باشد و دارای وضعیت مطلوب تری در کتابخانه های دانشگاهی می باشد و به همین ترتیب سایر شاخص ها در رتبه های بعدی قرار می گیرند. 

  نتیجه گیری:

   براساس نتایج پژوهش مشخص شد که مدیران می توانند از ممیزی دانش در ارتقای کیفی خدمات کتابخانه های دانشگاهی بهره ببرند. با بکارگیری ممیزی دانش مدیران به بازبینی، بررسی، سنجش و ارزیابی دارایی های فکری سازمان و ارزیابی ذخایر و جریان دانش کل سازمان می پردازند.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، ممیزی دانش، جریان دانش، دانش صریح و ضمنی، کتابخانه های دانشگاهی
 • نرگس پورطالب*، سکینه پورطالب، زینب شهری مجارشین، سیده بهناز موسویان النجق صفحات 17-29

  هدف:

   پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه درک ماهیت علم و ابعاد آن با گرایش به تفکر انتقادی در بین دانش آموزان تبریز است.

  روش پژوهش : 

  مطالعه حاضر به صورت تحلیلی- همبستگی است. نمونه آماری 262 نفر از دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی شهر تبریز بوده که در آن،  دانش آموزان به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه تفکر انتقادی ریتکس (2003) و پرسشنامه ماهیت علم، روبا و آندرسون (1978) بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و از طریق روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد که بین دانش آموزان گروه ریاضی و تجربی از لحاظ تفکر انتقادی و ماهیت علم تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین آزمون همبستگی پیرسون نشان داد، از بین مولفه های ابعاد ماهیت علم و رابطه آن با تفکر انتقادی 3 مولفه (تعهد، خلاقیت و یکپارچگی) رابطه معنی داری با تفکر انتقادی دارد؛ ولی 3 مولفه دیگر (توصیه، سادگی و سنجش) رابطه معنی داری ندارند.

  نتیجه گیری

  نتیجه تحلیل رگرسیونی انجام گرفته نیز نشان داد از بین 6 مولفه ابعاد ماهیت علمی تنها مولفه خلاقیت حدود 5 درصد از واریانس تفکر انتقادی را تبیین می کند. با عنایت به یافته های حاصل از بین این پژوهش، برنامه ریزان و مسیولین در برنامه های آموزشی خود باید توجه بیشتری به مهارت تفکر انتقادی و درک ماهیت علم لحاظ نمایند.

  کلیدواژگان: ماهیت علم، تفکر انتقادی، دانش آموزان
 • سهیلا خوئینی، علیرضا نوروزی، نادر نقشینه، زینب جوزی* صفحات 30-44

  هدف:

   پژوهش حاضر با هدف ترسیم نقشه هم واژگانی مدارک حوزه تحول دیجیتال متمرکز بر بخش دولتی در پایگاه وب آو ساینس انجام شد.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش تحلیلی است که با استفاده از مطالعات علم سنجی و روش های کتابخانه ای، تحلیل هم رخدادی واژگان و تحلیل شبکه اجتماعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش تعداد 536 برونداد علمی حوزه تحول دیجیتال از سال 1996 تا سال 2022  در پایگاه وب آو ساینس است. تجزیه و تحلیل داده ها و ترسیم نقشه هم رخدادی واژگان با کمک نرم افزارهای Excel، Bibexcel، HistCite و VOSviewer  انجام شد. 

  یافته ها

  کشور انگلستان، روسیه و هند دارای بیشترین انتشارات علمی در این حوزه بودند. دانشگاه دالهاوزی، دانشگاه اقتصاد پلخانف، دانشگاه برونل لندن بیشترین نقش را در تولید انتشارات علمی در این حوزه داشتند. شش خوشه از تحقیقات تحول دیجیتال در بخش دولتی شکل گرفته است که شامل خدمات دولت دیجیتال، زیرساخت دیجیتال، استراتژی تحول دیجیتال، رهبری و حکمرانی دیجیتال، فناوری های تحول آفرین و خوشه نوآوری دیجیتال هستند.

  نتیجه گیری

   نتایج حاکی از آن است که اکثریت مطالعات حول محور دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دیجیتالی شدن، کسب وکار، رقومی سازی و استراتژی دیجیتال صورت گرفته که لزوم توجه به زیرساخت مناسب و متحول ساختن دولت جهت حرکت به سوی تحول دیجیتال در خدمات را نشان می دهد؛ اما تولیدهای کم در این زمینه نشان می دهد که دولت ها در این زمینه به شکوفایی لازم نرسیده اند. بنابراین، نیاز به همکاری های بین المللی جهت تحقق چنین هدفی برای کشورها الزامی است.

  کلیدواژگان: تحول دیجیتال، نقشه علمی، تحلیل هم رخدادی واژگان، تولیدات علمی، کتاب سنجی
 • علی اصغر رشید، سیاوش خداپرست، وحید بخشعلی پور* صفحات 45-56
  هدف

  توسعه رسانه های اجتماعی یک پدیده جهانی در نسل کنونی است، به طوری که مصرف کنندگان در پلت فرم های رسانه های اجتماعی مشارکت می کنند و روابط خود را با برندها توسعه می دهند. بنابراین، برنامه های کاربردی رسانه های اجتماعی، مفاهیم بازاریابی نوین را برای توسعه موضوعی امری حیاتی می دانند. از این جهت این تحقیق با هدف تاثیر جوامع برندی مبتنی بر رسانه های اجتماعی بر عناصر جامعه و اعتماد و وفاداری به برند آدیداس انجام شد.

   روش پژوهش: 

  جامعه آماری این تحقیق را 400 نفر از شبکه اجتماعی اینستاگرام انتخاب شدند و از پرسشنامه جوامع برندی مبتنی بر رسانه های اجتماعی (لاروچ و همکاران، 2012) استفاده شد و برای تجزیه تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISRELL  انجام شد.

  یافته ها: 

  بر اساس نتایج، شیوه های شبکه ارتباط اجتماعی بر اعتماد به برند (46/14)، شیوه تعامل اجتماعی بر اعتماد به برند (86/14)، مدیریت ادراک بر اعتماد به برند (68/15)، کاربرد برند تاثیر مثبتی بر اعتماد به برند (39/15) و اعتماد به برند و وفاداری به برند (43/13) بدست آمد که نشان می دهد بین متغیرهای تحقیق ارتباط معنی داری به لحاظ آماری وجود دارد(p˂0 /001)..

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاکی از این بود که فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بر میزان وفاداری و اعتماد به برند تاثیر دارد. اثر جوامع برندی بر اساس رسانه اجتماعی بر روی عناصر جامعه برندی و وفاداری به برند از طریق اعتماد به برند نشان داده شد.

  کلیدواژگان: تعامل اجتماعی، مدیریت ادراک، جوامع برندی، رسانه های اجتماعی
 • لیلی طاهرخانی، صفیه طهماسبی لیمونی*، میترا قیاسی صفحات 57-75
  هدف

  هدف پژوهش حاضر واکاوی، کشف و تبیین عوامل موثر در اشتراک دانش وب و رتبه بندی آنها در کتابخانه های عمومی است.

  روش پژوهش:

   این پژوهش از جنبه هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد اکتشافی و از نظر روش گردآوری اطلاعات آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان و در بخش کمی کلیه کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی کشور به تعداد 7000 نفر تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 364 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز از پرسشنامه محقق ساخته اشتراک دانش وب استفاده شد. روایی صوری، محتوایی و سازه ابزار و پایایی آن تایید گردید. جهت شناسایی عوامل موثر بر اشتراک دانش وب از تحلیل تم و جهت تحلیل داده های کمی حاصل از پرسشنامه ها و رتبه بندی آنها از آزمون علامت، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده و داده ها ازطریق نرم افزار PLS3.8 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های بدست آمده از تحلیل تم و تحلیل عاملی نشان داد که سه عامل مطلوبیت فضای وب، مطلوبیت اطلاعات وب و مطلوبیت افراد با ضریب تاثیر 917/0، 858/. و 813/0 در اولویت های اول تا سوم قرارگرفتند. همچنین نتایج میانگین و سطوح معناداری نشان داد که اشتراک دانش وب در سطح مطلوب قرار دارد.

  اصالت/ارزش: 

  اشتراک دانش وب قابلیتی انعطاف پذیر برای ارایه محتوا با هدف دسترسی سریع به دانش در فضای وب است بنابراین  ضرورت دارد سازمان ها آن را مورد شناسایی و بهره برداری قرار دهند.

  کلیدواژگان: اشتراک دانش وب، تحلیل عامل تاییدی، کتابخانه های عمومی، ایران
 • راضیه فرشید، احمدرضا احمدی میرقائد*، نصرت ریاحی نیا صفحات 76-90
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل تولیدهای علمی حوزه های پژوهشی مختلف کتاب درمانی نمایه شده در پایگاه وب آوساینس است. همچنین شناسایی و تحلیل موضوعات تولیدهای علمی حوزه کتاب درمانی به تفکیک حوزه ها از اهداف این پژوهش است.

  روش پژوهش :

   پژوهش حاضر از نوع توصیفی با رویکرد علم سنجی و روش تحلیل محتوا است و با بهره مندی از فنون تحلیل هم واژگانی انجام شده است. تحلیل داده ها، با نرم افزارهای هیست سایت، گفی، بیب اکسل و اس پی اس اس و ترسیم داده ها نیز با نرم افزار ووس ویور انجام شده است.

  یافته ها

  در حوزه کتاب درمانی بیشترین میزان تولیدات، متعلق به سال 2016 با 59 اثر می باشد. در میان پرتکرارترین کلیدواژه های این حوزه bibliotherapy ، self-help ، depression به ترتیب با فراوانی 246 و 100 و 93 بیشترین تکرار کلیدواژه را به خود اختصاص داده اند و کشور ایالات متحده در جایگاه اول قرار گرفته است فعال ترین نویسندگان حوزه کتاب درمانی Cuijpers P و Scogin F با 21 اثر بیشترین میزان تولیدات، و Scogin F و Clum GA و Cuijpers P بیشترین میزان اثرگذاری را در این حوزه داشته اند. میزان H ایندکس این حوزه 74 می باشد. در میان موسسات Univ Alabama در جایگاه اول است. همچنین نشریه Behaviour Research and Therapy و مجله Journal of Consulting and Clinical Psychology در جایگاه اول قرار دارند.

  نتیجه گیری

  بیش از 75% تولیدات این حوزه مربوط به حوزه های روان شناسی بالینی، روان پزشکی، روان شناسی چند رشته ای، پزشکی عمومی، علم اطلاعات و دانش شناسی است. همچنین بیشترین میزان استناد به حوزه کتاب درمانی مربوط به 2 حوزه روان شناسی بالینی و روان پزشکی است. میان حوزه های مختلف و تعداد تولیدات و تعداد استنادات، تفاوت معناداری مشاهده شده است.

  کلیدواژگان: کتاب درمانی، علم سنجی، تحلیل هم واژگانی، ساختار فکری دانش
 • سمیه کلته*، طاهره اعرابی صفحات 91-101
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف رابطه مهارت های مدیریت دانش کتابداران با نوآوری خدمات در کتابخانه های عمومی استان سمنان انجام گرفته است.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر از هدف کاربردی و به روش پیمایشی انجام گرفته است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه اسلام، آگروال و اکیدا استفاده گردید، تعداد جامعه آماری 110 نفر کتابدار کتابخانه های استان سمنان و نمونه مورد نظر طبق جدول مورگان 89 نفر تعیین شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس انجام گردیده است. پایایی پژوهش حاضر نیز 93/0 به دست آمد.

  یافته ها : 

  بین مدیریت دانش با زیر مقیاس های کسب و خلق دانش (658/0 =r)؛ اشاعه و انتقال دانش (709/0 = r)؛ استفاده و کاربرد دانش (782/0 = r) با نوآوری در خدمات کتابخانه رابطه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بررسی مطلوب بودن وضعیت نوآوری در خدمات کتابخانه و مدیریت دانش مبین آن است که در تمامی متغیرها، میانگین نمونه از میانگین نظری بالاتری برخوردار بوده و در بین کارکنان کتابخانه های استان سمنان وضعیت نوآوری در خدمات کتابخانه و مدیریت دانش مطلوب بود.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر ارتباط بین مدیریت دانش و نوآوری خدمات در کتابخانه های عمومی استان سمنان نشان داد. بررسی مطلوب بودن وضعیت نوآوری در خدمات کتابخانه و مدیریت دانش مبین آن بود که در تمامی متغیرهای مورد بررسی، میانگین نمونه از میانگین نظری بالاتری برخوردار بود، این امر نشانگر آن است که کتابداران کتابخانه های عمومی استان سمنان ایده های نو دارند و به کاربران خدمات جدید ارایه می دهند. مدیریت دانش نقش مهمی را با فرهنگ سازی تسهیم دانش در کتابخانه ها در فرآیند نوآوری بر عهده دارد.

  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، کتابداران، مدیریت دانش، نوآوری خدمات
 • زهره میرحسینی*، سمیه متقی الحق صفحات 102-116
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی خدمات و منابع بخش ایران شناسی کتابخانه های منتخب ایران و هند است.

  روش‏ پژوهش:

   این پژوهش، کاربردی و از نظر روش انجام پیمایشی - مقایسه‏ ای است. جامعه آماری آن شامل مدیران و منابع مراکز ایرانشناسی ایران و هند شامل کتابخانه ملی، بنیاد ایرانشناسی، کتابخانه خدا بخش و کتابخانه مرکزی دانشگاه عثمانیه است. ابزار گردآوری داده‏ ها سیاهه وارسی و پرسشنامه و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ ها نرم افزار اکسل است. در بررسی خدمات مراکز ایران شناسی از پرسشنامه محقق ‏ساخته در قالب 5 سوال اصلی در طیف لیکرت استفاده شده است.

  یافته ‏ها:

   یافته‏ ها نشان داد که بیشترین منابع ایران‏شناسی در ایران به زبان فارسی و انگلیسی است اما در هند بیشتر به زبان انگلیسی، پهلوی، فارسی و عربی است و تنوع موضوعی منابع موجود در حوزه های موضوعی مراکز ایران شناسی هندی نسبت به مراکز ایران‏شناسی ایرانی بیشتر است و بیشتر خدمات ارایه شده (امانت‏دهی‏، استفاده از مراجع و اطلاع ‏رسانی) در مراکز ایران شناسی ایران و هند متعلق به اساتید، پژوهشگران و دانشجویان است. همچنین خدمات پژوهشی بیشترین خدمات بنیاد ایران شناسی، کتابخانه ملی، کتابخانه مرکزی عثمانیه و کتابخانه خدابخش برای جامعه استفاده کننده پژوهشگران، ایران شناسان و دانشجویان است. علاوه‏ براین، ارایه اصل منبع در مراکز ایران و میکروفیلم و نسخه های الکترونیکی در مراکز هند بیشترین نحوه استفاده از منابع را شامل می‏شوند و مهم ترین نحوه همکاری بین مراکز ایران شناسی در ایران از طریق ایران شناسان و امانت منابع و در هند نیز از طریق ایران‏شناسان، ارایه خدمات و شناسایی پیشینه است.

  نتیجه‏ گیری:

   نتایج نشان داد که منابع و خدمات ایران‏شناسی کتابخانه ‏های منتخب هند وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند. بنابراین مسیولان ایران‏شناسی ایران باید زمینه ‏های لازم برای گسترش خدمات و منابع اطلاعاتی خود فراهم کنند.

  کلیدواژگان: ایران شناسی، شرق شناسی، کتابخانه ملی، بنیاد ایران شناسی، کتابخانه مرکزی دانشگاه عثمانیه، کتابخانه خدابخش
|
 • Tayebeh Abash, Fahimeh Babalhavaeji *, Dariush Matlabi Pages 1-16
  Objective

  The purpose of this research was to identify and prioritize the aspects of knowledge audit in academic libraries. 

  Methodology

  The method of this research is descriptive-survey. The statistical population of the research includes the final managers and managers of central library departments of universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology. The sampling method of the libraries, considering their dispersion in the whole country, is first by random cluster sampling method and then by targeted method of the central library of the largest university in the center of the province. Finally, the number of 279 final managers and department managers of central libraries of universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology were selected as the statistical sample of the research. The knowledge audit questionnaire has been compiled with 99 items and includes 14 dimensions of vision and organizational goals (7 items), analysis of knowledge data and information (6 items), measurement of explicit and tacit knowledge (6 items), drawing a knowledge map. (6 items), identifying strategic elements of the organization (8 items), analyzing the gap between existing and desired knowledge (5 items), preparing the organization (6 items), identifying the knowledge audit process (7 items), forming a knowledge audit working group (8 items) ), analysis of knowledge flow (12 items), identification of valuable assets of the organization (6 items), evaluation of information and knowledge (6 items), measurement of current knowledge health (9 items) and knowledge application analysis (7 items). 

  Results

  Based on the results of the research, the components of knowledge flow analysis (4.57), measuring the health of current knowledge (4.12), forming a knowledge audit working group (3.68) and identifying the strategic elements of the organization (3.12) have a higher average rating than others. The indicators are in terms of the possibility of occurrence and influence in the knowledge audit of academic libraries and have a more favorable situation in academic libraries, and in the same way, other indicators are placed in the next ranks. 

  Conclusion

  Based on the results of the research, it was found that managers can benefit from knowledge audit in improving the quality of university library services. By applying knowledge audit, managers review, examine, measure and evaluate the intellectual assets of the organization and evaluate the knowledge reserves and flow of the entire organization.

  Keywords: Knowledge management, knowledge audit, knowledge flow, explicit, implicit knowledge, Academic Libraries
 • Narges Pourtaleb *, Sakine Pourtaleb, Zeinab Shahri, Behnaz Mousavianalenjagh Pages 17-29
  Objective

   The aim of this study was to determine the relationship between understanding the nature of science and its dimensions with the tendency to critical thinking among students in Tabriz in 1398.

  Methodology

   The present study is analytical-correlational. The statistical sample consisted of 262 mathematics and experimental students in Tabriz who were selected by cluster sampling. Data collection tools were two critical questionnaires of Ritex (2003) and the questionnaire of the nature of science، Roba and Anderson (1978).

  Results

  Data were analyzed using SPSS software and descriptive and inferential statistical methods. The research findings showed that there is no significant difference between students of mathematics and experimental departments in terms of critical thinking and the nature of science. Also، Pearson correlation test showed: among the components of the dimensions of the nature of science and its relationship with critical thinking، three components (commitment، creativity and integration) have a significant relationship with critical thinking; But the other 3 components (recommendation، simplicity and measurement) do not have a significant relationship.

  Conclusion

  The result of the regression analysis also showed that out of 6 components of the dimensions of scientific nature، only the component of creativity explains about 5% of the variance of critical thinking. Considering the findings of this study، planners and officials in their educational programs should pay more attention to critical thinking skills and understanding the nature of science

  Keywords: nature of science, critical thinking, Students
 • Soheila Khoeini, Alireza Noruzi, Nader Naghshineh, Zeinab Jozi * Pages 30-44
  Objective

  The current research was conducted with the aim of drawing word co-occurrence map in the field of digital transformation in the public sector in the Web of Science database.

  Methodology

  This analytical research was carried out using scientometric techniques with library methods, vocabulary co-occurrence analysis and social network analysis. The statistical population of the research consists of 536 scientific publications in the field of digital transformation from 1996 to 2022 in the Web of Science database. Data analysis and the word co-occurrence map were done with the Excel, Bibexcel and HistCite and VOSviewer softwares.

  Results

  The findings showed that the UK, Russia and India had the most publications on this subject. Dalhousie University, Plekhanov Russian University of Economics, Brunel University London were the most prolific research institutes for publications on digital transformation. Six clusters of digital transformation research were identified in the public sector, which include digital government services, digital infrastructure, digital transformation strategy, digital leadership and governance, transformative technologies, and digital innovation cluster (disruptive technologies).

  Conclusion

  The results indicate that the majority of publications have been conducted around e-government, information and communication technology, digitalization, business, digitization and digital strategy, which shows the need to pay attention to the appropriate infrastructure and transform governments to move towards digital transformation in services. The need for international cooperation is necessary for the countries to achieve such a goal.

  Keywords: Digital Evolution, Scientific Map, Co-word analysis, Scientific productions, Bibliometric
 • Ali Asghar Rashid, Siavash Khodaparast, Vahid Bakhshalipour * Pages 45-56
  Objective

  The development of social media is a global phenomenon in the current generation, as consumers engage in social media platforms and develop relationships with brands. Therefore, social media applications consider new marketing concepts as vital for thematic development. For this reason, this research was conducted with the aim of the impact of brand communities based on social media on the elements of society and trust and loyalty to the Adidas brand.

  Methodology

  The statistical population of this research was 400 people of Instagram social network and the questionnaire of brand communities based on social media was used (Larouch et al., 2012) and Pearson's correlation coefficient and path analysis were used to analyze the data using SPSS and LISRELL was done.

  Results

  Based on the results, social communication network practices on brand trust (14/46), social interaction methods on brand trust (14/86), perception management on brand trust (15/68), brand usage has a positive effect on trust in brand (15.39) and brand trust and brand loyalty (13.43) were obtained, which shows that there is a statistically significant relationship between the research variables (p˂0.001).

  Conclusion

  The results of the research indicated that social media marketing activities both directly and indirectly affect brand loyalty and trust. The effect of brand communities based on social media on the elements of brand community and brand loyalty through brand trust was shown.

  Keywords: Social Interaction, perception management, brand communities, social media
 • Leyli Taherkhani, Safiyeh Tahmasebi Limooni *, Mitra Ghiasi Pages 57-75
  Objective

  The purpose of this research is to identify and explain the effective factors in sharing web knowledge and ranking them in public libraries.

  Methodology

  This research is mixed in terms of applied objective, in terms of exploratory approach and in terms of data collection method. The statistical population in the qualitative section includes 15 experts and in the quantitative section, all the employees of the country's public libraries are 7000 people, and 364 people were selected using Cochran's formula. The data collection tool was used in the qualitative part of semi-structured interviews, and in the quantitative part, the researcher-made questionnaire of web knowledge sharing was used. The formal, content and structural validity of the instrument and its reliability were confirmed. In order to identify the factors affecting the sharing of web knowledge from the theme analysis and to analyze the quantitative data obtained from the questionnaires and their ranking from the sign test, confirmatory factor analysis and structural equations were used and the data were analyzed by PLS3.8 software. were analyzed.

  Results

  The findings obtained from theme analysis and factor analysis showed that the three factors of desirability of web space, desirability of web information, and desirability of people with an influence coefficient of 0.917, 858. and 0.813 were placed in the first to third priorities. Also, the average results and significant levels showed that the sharing of web knowledge is at the desired level.

  Authenticity/value: 

  Web knowledge sharing is a flexible capability to provide content with the aim of quickly accessing knowledge in the web space, so it is necessary for organizations to identify and exploit it.

  Keywords: confirmatory factor analysis, Iran, public libraries, Web knowledge sharing
 • Razieh Farshid, Ahmadreza Ahmadi Mirghaed *, Nosrat Riahinia Pages 76-90
  Objective

  The purpose of this study is to identify and analyze the scientific products of various research areas of bibliotherapy indexed in the Web of Science database.

  Methodology

  The present study is a descriptive study with scientometric approach and content analysis method and has been done by using co-word analysis techniques. Data analysis was performed with Histcite, Gephi, BIBexcel and SPSS software data Mapping was performed with Vos viewer software.

  Results

  In the field of bibliotherapy, the highest number of productions belongs to 2016 with 59 works. Among the most frequent keywords in this field, bibliotherapy, self-help, depression with 246, 100 and 93, respectively. The rank of United States is first. The most active authors in the field of bibliotherapy Cuijpers P and Scogin F with 21 works have the most productions and Scogin F, Clum GA and Cuijpers P have the most influence in this field. The H index of this field is 74. It ranks first among the institutions of the University of Alabama.The Journal of Behavior Research and Treatment and the Journal of Clinical Counseling and Psychology are in the first place.

  Coclusion:

   More than 75% of the products in this field are related to the fields of clinical psychology, psychology, multidisciplinary psychology, general medicine, and library and information science. The highest number of citations related to the field of bibliotherapy is to the two fields of clinical psychology and psychology.There is a significant difference between different domains and the number of productions and the number of citations.

  Keywords: Bibliotherapy, Scientometrics, Co-lexical analysis, intellectual structure of knowledge
 • Somaieh Kalteh *, Arabi Tahereh Pages 91-101
  Objective

  One of the sources of meeting the information needs of citizens is the public libraries. Public libraries need experienced and creative librarians to provide services to their users so that they can use their knowledge and experience. By using creative ideas and knowledge sharing, public libraries can connect people and maintain the excellence of the organization and its position in the society. The purpose of this study is to investigate the relationship between knowledge management and service innovation in public libraries of Semnan province 

  Methodology

  The current research was conducted in terms of practical purpose using survey.   To collect data, the questionnaire of Islam, Agrawal, and Aqida was used and distributed among the sample. The statistical population was the librarians of public libraries in Semnan province. The sample size was determined according to Morgan table 89 Librarians. Data analysis was performed using SPSS software. Validity and reliability have already been confirmed in the research of Batani. Cronbach's alpha test was used for the reliability of the present study, and the coefficient was 0.93.

  Results

  Findings showed that there is a positive and significant relationship between knowledge management (with the sub-comparisons of knowledge acquisition and creation, r = 0.658; knowledge dissemination and transfer, r = 0.709; use and Application of knowledge, r = 0.782) and innovation in library services. Examining the favorable state of innovation in library services and knowledge management shows that in all variables, the sample average is higher than the theoretical average, and the state of innovation in library services and knowledge management was favorable among library employees in Semnan province.

  Conclusion

  The results of the present study showed the relationship between knowledge management and service innovation in public libraries in Semnan province. Examining the desirability of the state of innovation in library services and knowledge management showed that in all the investigated variables, the sample average was higher than the theoretical average, this indicates that the public library librarians of Semnan province have new ideas and provide services to the users and offer new services. Knowledge management plays an important role in the innovation process by creating a culture of knowledge sharing in libraries.

  Keywords: public libraries, Librarians, Knowledge management, Service Innovation
 • Zohreh Mirhosseini *, Somayeh Motaghialhagh Pages 102-116
  Objective

  The aim of this study is a Comparative study of services and resources of Iranology sections in the selected libraries of Iran and India

  Methodology

  This research is an applied one by purpose and used comparative survey method. The statistical population of this study includes managers and resources of Iran and India Iranian Studies Centers include the National Library, the Iranian Studies Foundation, Khodabakhsh Library, and the Central Library of the Osmania University. Data collection tools were checking log and questionnaire. The results were analyzed by Excel software. In examining the services of Iranian studies centers, a researcher-made questionnaire in the form of 5 main questions in the Likert scale has been used.

  Results

  The findings showed that most sources of Iranology in Iran are in Persian and English language, but in India it is mostly in English, Pahlavi, Persian and Arabic language and the subject diversity of resources in the subject areas of Indian Iranology Centers is more than Iranian Iranology Centers and most of the services provided (lending, use of references and information) in Iranian and Indian Iranian Studies Centers belong to Professors, researchers and students. Also, research services are the most services of the Iranian Studies Foundation, National Library, Osmania Central Library and the Khodabakhsh Library for the community of researchers, Iranologists and students. In addition the original source in the centers of Iran microfilm and electronic versions in the centers of India include the most how to use the resources and the most important way of cooperation between the centers of Iranology is cooperation through Iranologists and lending resources.

  Conclusion

  The results showed that the resources and services of Selected Libraries of India are better than Iran. Therefore, Iranian authorities should provide the necessary grounds for the development of their services and information resources.

  Keywords: Iranology, Orientalism, National Library of Iran, Persian Studies Foundation, Central Library of Osmania University, KhodaBakhsh Library