فهرست مطالب

علوم گیاهان زراعی ایران - سال پنجاه و سوم شماره 3 (پاییز 1401)
 • سال پنجاه و سوم شماره 3 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/01
 • تعداد عناوین: 18
|
 • ساسان عبدالهی لرستانی*، مصطفی اویسی، حسن علیزاده، حمید رحیمیان مشهدی صفحات 1-16
  کاتوس (Cynanchum acutum L.) از علف های چندساله و مهاجمی است که طی یک دهه گذشته، بسیاری از مزارع نیشکر خوزستان را به تصرف خود در آورده است. مطالعه پیش رو، به منظور دستیابی به روشی کارآمد در مهار این علف هرز طی سال زراعی 1398-1397 صورت گرفت. آزمایش به صورت کرت های دو بار خرد شده و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل عامل اصلی در پنج سطح با کاربرد پیش رویشی علف کش های متری بیوزین،  متازاکلر+کویین مراک،  پندیمتالین، ایندازیفلام و استوکلر، عامل فرعی اول دارای سه سطح وجین علف هرز شامل اعمال وجین (کف بری) یک نوبت (هفته چهارم پس از سمپاشی پیش رویشی)، وجین دو نوبت (هفته چهارم و هشتم پس از سمپاشی) و  بدون وجین و عامل فرعی دوم شامل کاربرد پس رویشی علف کش ها در سه سطح شامل توفوردی + ام سی پی آ، اختلاط توفوردی+ام سی پی آ و متری بیوزین و بروموکسینیل + ام سی پی آ بودند. نتایج نشان داد که استفاده مجزا از دو علف کش پیش رویشی پندی متالین و ایندازیفلام، اجرای دو نوبت وجین و کاربرد پس رویشی اختلاط علف کش های توفوردی+ام سی پی آ و متری بیوزین با میانگین 96 درصد، بیشترین کارایی را در کاهش وزن خشک کاتوس داشتند. اعمال تیمارهای اشاره شده به ترتیب با 7/104، و 9/102 تن در هکتار پس از تیمار شاهد وجین با نزدیک به 110 تن در هکتار، موجب دستیابی به بیشترین عملکرد کمی نیشکر شدند. با وجود این، تیمارهای آزمایش تاثیر معنی داری بر خصوصیات کیفی نیشکر نشان نداد.
  کلیدواژگان: ایندازیفلام، پندیمتالین، علف کش، عملکرد، وجین
 • مریم نراقی، ناصر مجنون حسینی*، مصطفی اویسی، حمید رحیمیان مشهدی، محمود باقری صفحات 17-29
  کینوا شبه غله ای از خانواده تاج خروسیان است که درحال حاضر ،به دلیل ارزش غذایی بالا و تحمل تنش ها به ویژه خشکی و شوری، به عنوان جایگزین مناسبی برای گیاهان با مصرف آب بالا مطرح است. از طرفی، علف های هرز با رقابت بر سر عواملی مانند آب، نور و مواد معدنی با گیاه زراعی، همواره از عوامل محدودکننده عملکرد بوده اند. بنابراین جهت بررسی قدرت رقابتی کینوا با علف های هرز در شرایط نرمال و تنش خشکی و نیز تعیین زمان لازم برای کنترل علف های هرز، آزمایشی به صورت کرت های خردشده با چهار تکرار در کرج اجرا شد. سطوح آبیاری در کرت های اصلی (60، 80 و 100 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر) و سطوح کنترل در کرت های فرعی (صفر، هفت، 14، 28 روز کنترل و کنترل در تمام فصل) قرار گرفتند. بیشترین عملکرد دانه و عملکرد زیستی کینوا در آبیاری نرمال و کنترل کامل علف هرز و به ترتیب برابر با 331 و 1262 گرم در متر مربع و کمترین آن ها در تنش شدید و عدم کنترل مشاهده شد و به ترتیب 139 و 723 گرم در متر مربع بود. در تیمار یک ماه کنترل و تنش ملایم، عملکرد دانه و عملکرد زیستی به ترتیب برابر با 29 و 25/1010 گرم در متر مربع بود که نشان می دهد، با وجود قدرت رقابتی علف های هرز تابستانه، کینوا در تنش خشکی توان رقابتی مناسبی داشته است و درصورت یک ماه کنترل علف های هرز، عملکردی نزدیک به کنترل کامل حاصل می شود. در برازش عملکرد دانه به مدل لجستیک، بیشترین و کمترین  مقادیر پارامترهای y0 و a، یعنی حد بالا و پایین، به ترتیب در آبیاری نرمال و تنش شدید مشاهده شد و ولی بیشترین و کمترین مقدار پارامتر GDD50 به ترتیب در تنش شدید و آبیاری نرمال به دست آمد.
  کلیدواژگان: دوره بحرانی، عملکرد زیستی، کم آبیاری، کنترل علف هرز، مدلسازی
 • محمدامین نوروزی، لیلا آهنگر*، کمال پیغام زاده، حسین صبوری، سید جواد سجادی صفحات 31-39

  به منظور تجزیه و تحلیل گرافیکی و برآورد پارامترهای ژنتیکی برای خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی، از تلاقی دای آلل دو طرفه در هشت ژنوتیپ کلزا استفاده شد. بذور F1 به همراه والدها (64 ژنوتیپ) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی، در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 99-1398 با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که جزء a و b برای تمامی صفات معنی دار شد. نتایج آزمون مقدماتی دلالت بر برقراری فرضیات مدل جینکز و هیمن تنها برای صفات طول خورجین، تعداد خورجین در شاخه فرعی، تعداد کل خورجین در بوته و وزن هزار دانه بود. برآورد معنی دار مقادیر D و H1 برای تمامی صفات، دلالت بر وجود اثر توام افزایشی و غیرافزایشی در کنترل ژنتیکی این صفات داشت، درحالی که سهم واریانس غیرافزایشی برای تمامی صفات، بیشتر از اثرات افزایشی بود که با مقادیر بالای میانگین درجه غالبیت مطابقت داشت. مقادیر مثبت و معنی دار جزء F، بیانگر این است که آلل های غالب، صرف نظر از مثبت یا منفی بودن، فراوانی بیشتری در بین والدین دارند. تحلیل گرافیکی هیمن نشان داد که صفت وزن هزار دانه، تحت تاثیر فوق غالبیت ژن ها قرار داشت. وراثت پذیری خصوصی تمامی صفات پایین بود که می تواند نشان دهنده تاثیر بیشتر اثرات محیطی و غیرافزایشی در کنترل ژنتیکی آن ها باشد. نتایج نشان داد که برای بهبود عملکرد در کلزا، روش های مبتنی بر گزینش چندان موثر نیست و باید از طریق تولید هیبرید و بهره برداری از اثرات غالبیت ژن ها اقدام نمود.

  کلیدواژگان: اثرات ژنی، تجزیه گرافیکی، غالبیت، وراثت پذیری، هیمن
 • طوبی کرمی، محمد زارع مهرجردی*، محمود قربانزاده صفحات 41-52
  مطالعه اثرات فیزیولوژیک ناشی از تنش شوری در شرایط درون شیشه ای به دلیل امکان کنترل عوامل محیطی می تواند راهکار مناسبی برای گزینش رقم متحمل به شوری باشد؛ به همین منظور، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. عوامل مورد مطالعه شامل غلظت های مختلف کلرید سدیم (صفر، دو، چهار، شش، هشت و 10 گرم در لیتر) و سه رقم تجاری سیب زمینی (اگریا، فونتانه و سانته) بودند. نتایج نشان داد که پاسخ ارقام مورد مطالعه به سطوح مختلف شوری متفاوت بود. به طور کلی، تنش شوری باعث کاهش وزن خشک گیاهچه، ساقه و ریشه، طول ساقه، تعداد گره و رنگ دانه های فتوسنتزی شد. سطح برگ و قطر ساقه، پاسخ های متفاوتی به سطوح مختلف نشان دادند. مقدار سدیم و پتاسیم ساقه در واکنش به افزایش غلظت نمک افزایش یافت، ولی مقدار سدیم و پتاسیم برگ از این روند تبعیت نکرد. در بین ارقام مورد مطالعه، اگریا و سانته به ترتیب با داشتن بیشترین سدیم ساقه و برگ با افزایش شوری، تحمل به شوری بیشتری نسبت به فونتانه داشتند. به نظر می رسد که توانایی جذب نمک و انتقال آن در گیاه می تواند نقش مهمی در تحمل به شوری در شرایط درون شیشه ای داشته باشد.
  کلیدواژگان: پتاسیم، تنش شوری، رنگ دانه های فتوسنتزی، سدیم
 • مهدی جودی* صفحات 53-64

  هدف تحقیق حاضر مطالعه مقدار تجمع مواد فتوسنتزی و انتقال مجدد آن در میانگره های مختلف ساقه و تاثیر آن بر سرعت رشد خطی دانه در ارقام مختلف گندم بود. تعداد 18 رقم گندم در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان در شرایط فاریاب در سال زراعی 94-1393 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین تجمع مواد فتوسنتزی با میانگین 778 میلی گرم در میانگره های زیرین اتفاق افتاد. همچنین میانگره ماقبل آخر و دم گل آذین با میانگین 462 و 423 میلی گرم در رتبه های بعدی بودند. روند مشابهی در خصوص انتقال مجدد مواد ذخیره شده مشاهده گردید. میانگین انتقال مجدد در میانگره های زیرین، میانگره ماقبل آخر و دم گل آذین به ترتیب 360، 201 و 137 میلی-گرم بود. در بین ارقام مورد مطالعه، الوند و نیک نژاد پتانسیل بالایی از ذخیره سازی و انتقال مجدد از میانگره های ساقه نشان دادند. سرعت رشد خطی دانه از 44 (رقم سرداری) تا 130 (رقم کراس البرز) میلی گرم در سنبله در روز متغیر بود. ارتباط مشخصی بین انتقال مجدد از میانگره های مختلف ساقه با عملکرد دانه ساقه اصلی و یا وزن صد دانه دیده نشد. در مقابل همبستگی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی از ساقه و سرعت رشد خطی دانه مثبت و معنی دار بود که نشان دهنده تاثیر انتقال مجدد در شکل گیری دانه می باشد.

  کلیدواژگان: انتقال محدد، تجمع مواد فتوسنتزی، سرعت رشد خطی دانه، گندم، میانگره های ساقه
 • مهدی غفاری، امیر قلی زاده*، سید عباسعلی اندرخور، اسدالله زارعی سیاه بیدی، سید احمد کلانتر احمدی، فرناز شریعتی، عباس رضایی زاد صفحات 65-75

  بررسی واکنش ژنوتیپ های مختلف تحت شرایط محیطی متفاوت به به نژادگران در شناسایی ژنوتیپ های با عملکرد بالا و پایدار کمک می کند. در این راستا، یازده هیبرید جدید آفتابگردان به همراه چهار رقم گلسا، قاسم، شمس و فرخ در چهار ایستگاه تحقیقاتی (کرج، ساری، کرمانشاه و دزفول) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به مدت دو سال زراعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. از روش آماری GGE بای پلات با مدل اثر ژنوتیپ + برهمکنش ژنوتیپ × محیط برای ارزیابی سازگاری ژنوتیپ ها در محیط های مورد بررسی استفاده شد. نتایج تجزیه مرکب عملکرد دانه نشان داد که اثر محیط و ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط معنی دار بود. معنی دار شدن اثر متقابل ژنوتیپ × محیط، بیانگر واکنش متفاوت ژنوتیپ ها در محیط های مختلف بود. نتایج روش GGE بای پلات نشان داد که دو مولفه اول و دوم GGE بای پلات، 4/66 درصد از تغییرات کل عملکرد دانه را توجیه می کنند. بر اساس نمودار چندضلعی بای پلات، هیبرید RGK15×AGK1221 در ساری و کرج و هیبرید RGK25×AGK330 و رقم شمس در دزفول، ژنوتیپ های برتر و با سازگاری خصوصی بالا بودند. همچنین نتایج نشان داد که کلیه محیط ها دارای قابلیت تمایز بالایی بودند و توانستند تفاوت های بین ژنوتیپ ها را به خوبی آشکار کنند. محیط ساری، نزدیک ترین محیط به محیط ایده آل بود و بیشترین تمایز و بیانگری را نشان داد.

  کلیدواژگان: اثر متقابل ژنوتیپ × محیط، آفتابگردان، ژنوتیپ ایده آل، سازگاری خصوصی، عملکرد دانه
 • میلاد قاسمی، محمود تورچی*، سعید اهری زاد، عبدالمجید خورشید صفحات 77-91
  در ایران به دلیل شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک، شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش کم آبی دارای اهمیت زیادی می باشد. برای انتخاب ژنوتیپ های متحمل، به کارگیری شاخص های مهم و کاربردی ضروری می باشد. در همین راستا این تحقیق در دانشگاه تبریز در سال 1398 با بررسی اثر تنش کم آبی بر روی 27 ژنوتیپ چغندرقند به صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتور اصلی شامل دو سطح آبیاری (مطلوب و کم آبی) و فاکتور فرعی شامل 27 ژنوتیپ چغندرقند بود. در این آزمایش بذرهای چغندرقند داخل لوله های پلیکا (PVC) کاشته شدند. صفات مورد مطالعه شامل دمای پایداری قبل و بعد آبیاری، میزان نسبی آب از دست رفته (RWL)، محتوای نسبی آب برگ (RWC)، وزن ریشه (RW)، نشت الکترولیتی (EL)، فلورسانس اولیه (F0)، حداکثر فلورسانس (Fm) و کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم دو (Fv/Fm) بودند. براساس نتایج تجزیه واریانس اثر آبیاری، ژنوتیپ و اثر متقابل آبیاری × ژنوتیپ برای همه صفات مورد مطالعه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. صفات دمای پایداری قبل و بعد آبیاری، نشت الکترولیتی و فلورسانس اولیه در اثر تنش کم آبی دچار افزایش معنی دار شدند. همچنین میزان نسبی آب از دست رفته، محتوای نسبی آب برگ، وزن ریشه، حداکثر فلورسانس و کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم دو در اثر تنش کم آبی دچار کاهش معنی دار شدند. از نظر شاخص های دمای پایداری بعد آبیاری، محتوای نسبی آب برگ، وزن ریشه، نشت الکترولیتی، فلورسانس اولیه و کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم دو، ژنوتیپ Full sib S1- 10- 8001 به عنوان ژنوتیپ متحمل شناسایی شد.
  کلیدواژگان: دمای پایداری، فتوسیستم، محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیتی، وزن ریشه
 • مهرنوش گرشاسبی، محمد رفیعی الحسینی*، سینا فلاح، علی اشرف جعفری، شمسعلی رضازاده صفحات 93-105

  به منظور بررسی اثر منابع مختلف کود وترکیب های مختلف کشت مخلوط بر خصوصیات اگرومورفولوژیکی و عملکرد علوفه کاسنی(Cichorium intybus L.) و یونجه یکساله (Medicago scutellata) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتور اول نوع نهاده تغذیه ای در 3 سطح کود شیمیایی (اوره + سوپرفسفات تریپل) کود آلی (ورمی کمپوست) و کود تلفیقی (کود زیستی نیتروکسین + فسفات بارور2+ 50% کود شیمیایی) و فاکتور دوم ترکیب های مختلف کشت شامل کشت خالص کاسنی، کشت خالص یونجه اسکوتالاتا، یک ردیف کاسنی: یک ردیف یونجه، یک ردیف کاسنی: دو ردیف یونجه و دو ردیف کاسنی: یک ردیف یونجه بودند. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد برگ در بوته، شاخص کلروفیل، شاخص سطح برگ، عملکرد خشک علوفه و شاخص های ارزیابی کشت مخلوط شامل نسبت برابری زمین (LER)، کاهش یا افزایش عملکرد واقعی (AYL) و شاخص سودمندی (IA) کشت مخلوط بود. نتایج آزمایش نشان داد که تیمارهای مختلف بر صفات مورد مطالعه گیاهان تاثیر معنی داری داشت. بیشترین عملکرد علوفه خشک کاسنی و یونجه (به ترتیب4 و 6/4 تن در هکتار) در تیمار تک کشتی و منبع کود شیمیایی حاصل شد که با تک کشتی و منابع کودی ورمی-کمپوست و تلفیقی اختلاف معنی داری نداشت. با توجه به مجموع عملکرد دو گیاه در کشت مخلوط و شاخص های ارزیابی کشت مخلوط این آزمایش، نسبت های مخلوط جایگزینی کاسنی: یونجه با منابع کودی ورمی کمپوست و کود تلفیقی با نسبت برابری زمین بالاتر از یک و سودمندی نسبی مثبت نشان دهنده برتری کشت مخلوط در مقایسه با تک کشتی این محصولات می‎باشد.

  کلیدواژگان: شاخص سطح برگ، شاخص کلروفیل، کشت خالص، کود زیستی، نسبت برابری زمین
 • سید فرهاد صابرعلی*، عبدالله درزی نفت چالی، شایگان ادیبی، فرامک عزیز کریمی صفحات 107-119

  مدیریت کودی از جنبه های مهم مدیریتی جهت ارتقای تولید و همچنین به حداقل رساندن اثرات مضر کودها بر محیط زیست می باشد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مصرف بهینه و رایج نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر عملکرد ارقام کم محصول (دیلمانی و هاشمی) و پرمحصول (فجر و شیرودی) انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1398 انجام شد. عملکرد رقم شیرودی در صورت عدم مصرف هر یک از کودهای نیتروژنی، پتاسیمی و فسفره به ترتیب 5458، 8399 و 9926 کیلوگرم در هکتار و عملکرد رقم فجر در شرایط مشابه، به ترتیب 4894، 7364 و 8903 کیلوگرم در هکتار بود. در ارقام کم محصول نیز در صورت عدم مصرف هر یک از کودهای نیتروژنی، پتاسیمی و فسفری عملکرد رقم هاشمی به ترتیب 2969، 5134 و 4925 کیلوگرم در هکتار و عملکرد رقم دیلمانی به ترتیب 3028، 5408 و 5384 کیلوگرم در هکتار بود. مصرف بهینه کودهای نیتروژنی، فسفره و پتاسیمی در مقایسه با مصرف رایج این سه عنصر نیز به ترتیب سبب افزایش معنی دار 82، 65، 55 و 34 درصدی عملکرد شلتوک به ترتیب در ارقام شیرودی، فجر، هاشمی و دیلمانی شد. بطورکلی نتایج نشان داد که از جمله عوامل اصلی محدود کننده تولید برنج عدم مصرف بهینه کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم است، و بهبود مقدار مصرف و تعداد دفعات تقسیط این کودها بطور همزمان در مقایسه با نحوه مصرف رایج آنها در منطقه، می تواند افزایش متوسط 59 درصدی عملکرد را باعث شود.

  کلیدواژگان: حاصلخیزی، شلتوک، نیتروژن، فسفر، پتاسیم
 • مریم رضایی نیا، محمدرضا بی همتا*، سید علی پیغمبری، علیرضا عباسی، رضا عطایی صفحات 121-133

  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام جو در شرایط آبیاری مطلوب و محدود، آزمایشی بر روی 138 رقم جو در قالب طرح آلفا لاتیس با دو تکرار در مزرعه آموزشی دانشگاه تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف ارقام از لحاظ تمام صفات در هر دو شرایط آزمایش بسیار معنی دار بوده و تنوع ژنتیکی زیادی را بین صفات نشان داد. با توجه به نتایج تجزیه رگرسیون و علیت در شرایط آبیاری مطلوب صفات تعداد دانه در بوته و عملکرد بیولوژیکی و در شرایط آبیاری محدود صفات عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت از مهم ترین صفات موثر بر عملکرد دانه بودند. با توجه به نتایج تجزیه به عامل ها در هر دو شرایط آبیاری مطلوب و محدود چهار عامل انتخاب شدند که به ترتیب 33/80 و 93/79 درصد از تغییرات را توجیه کردند. که عامل اول با توجیه بیش ترین تغییرات داده ها به عنوان عامل عملکرد نام گذاری شد. بر اساس پراکنش ارقام در نمودار بای پلات در شرایط آبیاری مطلوب ارقام 54، 57، 37، 103، 31، 30، 2 و 29 و در شرایط آبیاری محدود ارقام 130، 127، 124، 97، 122، 99، 29 و 55 که از لحاظ عامل های اول و دوم در سطح بالایی قرار گرفتند به عنوان ارقام برتر انتخاب شدند. براساس تجزیه خوشه ای ارقام مورد بررسی در شرایط آبیاری مطلوب و محدود ارقام به 4 و 5 گروه تقسیم شدند که نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای گروه بندی ارقام بر اساس نمودار بای پلات را تایید کرد.

  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، تجزیه خوشه ای، تجزیه رگرسیون، تجزیه علیت، عملکرد و اجزا عملکرد
 • جعفر نباتی*، احمد نظامی، سیده محبوبه میرمیران، علیرضا حسن فرد صفحات 135-152

  آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط کنترل شده در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1397 انجام شد. عوامل موردمطالعه شامل 20 ژنوتیپ عدس، سه دمای یخ زدگی (صفر، 18- وC°20-) و شش زمان اندازه گیری (قبل از تنش، 12، 24، 48، 72 و 96 ساعت بعد از تنش) بودند. کاهش دما از صفر به 18- و C°20- در ژنوتیپ های عدس سبب کاهش بیشینه کارایی پتانسیل فتوسیستمII (F'v/F'm) شد. کمترین میزان این شاخص در دمای 18- و C°20- به ترتیب 12 و 24 ساعت بعد از اعمال تنش مشاهده شد. سپس روند بازیافت در این دماها رخ داد و به تدریج با گذشت زمان میزان F′v/F′m افزایش یافت. اما در دمای C°20- مقدار این شاخص به مقدار اولیه قبل از تنش نرسید. کاهش دما در تمام ژنوتیپ ها در تمامی دوره های بازیابی سبب کاهش کارایی عملیاتی فتوسیستمII (F′q/F′m) شد. اکثر ژنوتیپ های مورد مطالعه علی رغم کاهش ابتدایی در این شاخص، از توانایی مناسبی به منظور بازیابی آن در دماهای صفر و C°18- برخوردار بودند. نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای و تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) نشان داد که مولفه دوم صفات درصد بقاء، وزن خشک، F'v، F′q/F′m و F′v/F′m را با 76/20 درصد توضیح می دهد. بیشتر ژنوتیپ های متعلق به گروه دوم شامل MLC11، MLC286، MLC407 و MLC469 در این مولفه قرار دارند. با توجه به بقای 100 درصد این ژنوتیپ ها در دمای C°18- و پتانسیل مناسب آن ها به منظور بازیابی عوامل فلورسانس کلروفیل و رشد مجدد، استفاده از آن ها به منظور انجام مطالعات تکمیلی در کشت پاییزه در مناطق سردسیر توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بازیافت، بیشینه کارایی پتانسیل فتوسیستم II، تجزیه خوشه ای، درصد بقاء، کشت پاییزه
 • امین نامداری*، پیام پزشکپور، اصغر مهربان، امیر میرزایی، بهروز واعظی، حسین نظرلی صفحات 153-167

  پژوهش اخیر در قالب آزمایش های یکنواخت سراسری شامل 16 ژنوتیپ برگزیده عدس در چهار منطقه گچساران، خرم آباد، مغان و ایلام، طی دو سال زراعی انجام پذیرفت. ژنوتیپ های پایدار بر مبنای ضریب تغییرات محیطی عملکردی کمتر از میانگین داشتند. دررابطه با آماره های رگرسیون و انحراف از رگرسیون در مجموع ژنوتیپ 10 پایدارترین ژنوتیپ با درنظرگرفتن عملکرد تعیین شد. آماره های اکووالانس ریک و واریانس شوکلا، ژنوتیپ های 12، 1، 10 را به عنوان ژنوتیپ پایدار تعیین کردند. ژنوتیپ های پایدار بر مبنای آماره هانسون (Di) ژنوتیپ های 12، 13 (میانگین عملکرد کم) و 9، 10 (میانگین عملکرد بالا) و بر مبنای ضریب تبیین G9، G12 و G10 بودند. بر اساس شاخص کانگ (YSi) ژنوتیپ های 9، 10 ،2 به عنوان ژنوتیپ های پایدار شناسایی شدند. دررابطه با نتایج آماره های ناپارامتری نصار و هیون (Si 1,2,3,6) و تنارازو (NPi 1,2,3,4) ، ژنوتیپ های پایدارتر عملکرد کمتری از میانگین داشتند. بر پایه آماره TOP ژنوتیپ های 9، 11، 5 در رتبه های برتر قرار گرفتند. همچنین شاخص SIIG نیز ژنوتیپ های 4،3 ،13 و 10 را به عنوان پایدارترین ژنوتیپ‎ها شناسایی نمود که از این میان تنها ژنوتیپ 10 عملکردی بالاتر از میانگین داشت.

  کلیدواژگان: پایداری عملکرد، ژنوتیپ های امیدبخش، سازگاری، شاخص گزینش ژنوتیپ ایده آل، کشاورزی دیم
 • نسرین عباسی دهکردی، محمد رفیعی الحسینی*، عبدالرزاق دانش شهرکی، افسانه بدل زاده صفحات 169-182

  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کودهای دامی، شیمیایی، تلفیقی بر برخی صفات آگرومورفولوژیکی و اسانس بادرشبو آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد اجرا شد. سه تاریخ کاشت: 31 فروردین، 22 اردیبهشت و 13 خرداد به عنوان فاکتور اصلی و شش سطح مصرف کود: 1) عدم مصرف کود 2) 25 درصد کود اوره + 75 درصد دامی 3) 50 درصد کود اوره + 50 درصد دامی 4) 75 درصد کود اوره + 25 درصد دامی 5) 100 درصد کود اوره و 6) 100 درصد دامی به عنوان فاکتور فرعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که تاریخ کاشت، کود و اثر متقابل آن ها اثر معنی داری بر تمام صفات مورد مطالعه داشت. به طوری که بیشترین تعداد سرشاخه گلدار و عملکرد بیولوژیک به ترتیب از تیمارهای 13 خرداد + 100 درصد دامی و 13 خرداد + 50 درصد کود اوره + 50 درصد دامی، بیشترین درصد اسانس از تیمار 31 فروردین و 13 خرداد + 100 درصد دامی و عملکرد اسانس نیز از تیمار 13 خرداد + 100 درصد دامی به دست آمد.

  کلیدواژگان: تغذیه گیاه، زمان کشت، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک، گیاه دارویی
 • علی طاهری، محمد کافی*، جعفر نباتی، احمد نظامی صفحات 183-197

  با توجه به اهمیت نخود در تامین نیاز پروتیینی، این مطالعه به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی98-1397 انجام شد. تیمارهای تغذیه ای شامل: 1-پرایمینگ بذر با اسیدسالیسیلیک همراه با کاربرد باکتری های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن، باکتری حل کننده فسفات و باکتری حل کننده پتاسیم در خاک(P+BF) 2-کاربرد باکتری های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن، باکتری حل کننده فسفات و باکتری حل کننده پتاسیم(BF) 3- کاربرد باکتری های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن، باکتری حل کننده فسفات و باکتری حل کننده پتاسیم قبل از کاشت همراه با محلول پاشی اسیدآمینه، پتاسیم و سیلیسیم در مراحل رشد(BF+F) 4-پرایمینگ بذر همراه با کاربرد باکتری های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن، باکتری حل کننده فسفات و باکتری حل کننده پتاسیم قبل از کاشت همراه با محلول پاشی اسیدآمینه، پتاسیم و سیلیسیم در مراحل رشد(P+BF+F) و 5-شاهد (بدون تغذیه) به عنوان کرت اصلی و ژنوتیپ های نخود دسی (MCC911، MCC603، MCC291، MCC259، MCC83) به عنوان کرت های فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که ژنوتیپ MCC291 در P+BF+F و ژنوتیپ MCC83 در BF+F بیشترین غلظت کلروفیلa را دارا بودند. ژنوتیپ های MCC259، MCC911 در BF و MCC83 در P+BF+F بیشترین ارتفاع بوته را تولید کردند. ژنوتیپ های MCC259، MCC911 در P+BF+F بیشترین ارتفاع اولین غلاف دارا بودند. ژنوتیپ MCC83 در P+BF+F بیشترین تعداد غلاف و وزن صد دانه دارا بودند. ژنوتیپ MCC259 در P+BF و P+BF+F و ژنوتیپ MCC911 در BF+F به ترتیب با 233، 212 و 206 گرم در مترمربع بیشترین عملکرد دانه دارا بودند. در کل با توجه به عملکردهای به دست آمده می توان نتیجه گرفت که تیمارهای ترکیبی موجب بهبود رشد و افزایش عملکرد نخود شده است.

  کلیدواژگان: اسیدآمینه، باکتری حل کننده، باکتری آزادزی، سیلیسیم، محلول پاشی
 • محبوبه حاجی عباسی، رضا توکل افشاری*، علیرضا عباسی، رضا کمائی صفحات 199-218

  سویا از مهم ترین گیاهان دانه روغنی است که از مشکلات تولید آن کاهش قوه نامیه و بنیه بذر طی مدت نگهداری و پیش از کشت می باشد. به منظور تعیین اثر زوال بر بذر سویا و همچنین تعیین اثر اتیلن و اسید سالیسیلیک بر بهبود زوال بذر، طی این تحقیق بذور سویا در معرض پیری تسریع شده به مدت 0، 6 و 10 روز و پیری طبیعی به مدت 6 ماه قرار گرفتند. بذور پس از پیری با اسید سالیسیلیک با غلظت 50 میکرو مولار و ACC (پیش ماده اتیلن) با غلظت 10 میکرو مولار به مدت 6 ساعت در دمای 25 درجه سانتی گراد تیمار شدند. همچنین دسته ای بذور پس از آزمون پیری تسریع شده و طبیعی بدون هیچ تیماری به عنوان شاهد (بذر خشک) استفاده شدند. درصد جوانه زنی، فعالیت آنزیم های کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، پروتیین کل و مالون دی آلدهید مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بیان ژن های CTR1 و NPR1 در بذور خشک و همچنین طی 6 و 12 ساعت تحت اثر آب، اسید سالیسیلیک و ACC به روش Q-RT- PCR مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش پیری درصد جوانه زنی کاهش یافت. میزان مالون دی آلدهید افزایش و میزان پروتیین کل کاهش یافت. فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز کاهش یافت. در مجموع می توان گفت پیری سبب اختلال در صفات فیزیولوژیکی بذر می گردد و اسید سالیسیلیک و اتیلن نمی توانند سبب بهبود زوال بذر سویا شوند.

  کلیدواژگان: زوال بذر، مالون دی آلدهید، کاتالاز، CTR1، NPR1
 • قربان خدابین*، سرالله گالشی، مژده سادات خیاط مقدم، مهسا رفعتی آلاشتی، علی حیدرزاده صفحات 219-232

  به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سورگوم دانه‎ای آزمایشی در سال 1388 در شمال غربی کرج اجرا گردید. در این آزمایش دو رقم (پیام و کیمیا) و چهار سطح تراکم گیاهی (100، 150، 200 و 250 هزار بوته در هکتار) به‎صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بالاترین عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و پروتیین در واحد سطح، درصد پروتیین، عملکرد دانه در بوته و تعداد دانه در پانیکول، در رقم کیمیا و بالاترین وزن هزار دانه در رقم پیام مشاهده شد. افزایش تراکم منجر به افزایش عملکرد دانه، عملکرد پروتیین، عملکرد بیولوژیک و تعداد پانیکول در مترمربع شد؛ به‎طوری‎که، بیشترین عملکرد دانه و پروتیین به ترتیب با میانگین 01/7924 و 17/913 کیلوگرم در هکتار در تراکم کاشت 250 هزار بوته در هکتار به دست آمد. افزایش تراکم باعث کاهش تعداد دانه در پانیکول و وزن هزار دانه شد، ولی روی درصد پروتیین تاثیری نداشت. براساس نتایج آزمایش ما، برای دستیابی به بیشینه عملکرد دانه و پروتیین دانه، ارقام کیمیا و پیام با تراکم 250 هزار بوته در هکتار قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: پانیکول، تراکم بوته، سورگوم دانه&lrm، ای، درصد پروتئین، عملکرد
 • حسنا فیاضی، ابراهیم زینلی*، افشین سلطانی، بنیامین ترابی صفحات 233-247

  ذرت (Zea mays L.) به دلیل دارا بودن فیبر کم، عملکرد بالا و میزان انرژی و کیفیت بالای علوفه به عنوان یکی از بهترین گیاهان علوفه‏ای در جهان به شمار می‏رود. با توجه به کمبود آب در ایران و نیاز آبی زیاد ذرت، تنها راه افزایش تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش خلا عملکرد از طریق بهینه سازی مدیریت تولید می باشد. بنابراین، این پژوهش با هدف برآورد خلا عملکرد در ایران انجام شد. بدین منظور، ازروش پروتکل GYGA استفاده شد. عملکرد پتانسیل با استفاده از مدل شبیه‏سازی SSM-iCrop برای یک دوره 15 ساله (1380 تا 1394) محاسبه شد. مدل شبیه‏سازی قبل از استفاده برای گیاه مورد مطالعه با کمک داده‏هایی از سراسر کشور پارامتریابی و ارزیابی شد. در مناطق عمده تولید ذرت ایران ، 27 ایستگاه هواشناسی مرجع (RWS) و 11 منطقه اصلی آب و هوایی (CZ) انتخاب شدند. بر اساس نتایج به‏دست آمده متوسط عملکرد واقعی، عملکرد پتانسیل و خلا عملکرد در اقلیم های اصلی کشت ذرت علوفه‏ای در ایران به‏ترتیب، 3/49، 6/85 و 3/36 تن در هکتار برآورد شد. در حقیقت، از طریق بهبود مدیریت مزرعه و حذف خلا قابل بهره‏برداری می‏توان عملکرد و تولید علوفه در ایران را از حدود 49 تن در هکتار و 2/11 میلیون تن فعلی به 68 تن در هکتار و 6/15 میلیون تن افزایش داد.

  کلیدواژگان: ارزیابی مدل، شبیه&rlm، سازی، عملکرد پتانسیل، مدل SSM-iCrop، مناطق اقلیمی
 • لیلی گلچین، افشین توکلی*، احسان محسنی فرد صفحات 249-261

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سیتوکنین بر بهبود تسهیم، تخصیص مواد فتوسنتزی و امکان افزایش درصد روغن دانه گلرنگ، پژوهشی به صورت طرح اسپلیت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهارتکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان-ایران، در سال های زراعی 1397-1396 و 1398-1397 اجرا شد. در این پژوهش سطوح آبیاری شامل آبیاری مطلوب(5/0-مگاپاسگال) و تنش خشکی(2- مگاپاسگال)در کرت های اصلی قرارگرفت و ارقام گلرنگ شامل ارقام سینا، فرامان، پرنیان، گلدشت و محلی اصفهان و سه سطح سیتوکنین شامل عدم مصرف (شاهد)، 50 و 75 میکرومولار به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار گرفتند. در مرحله ی گلدهی، تنش خشکی اعمال شد و هم زمان با اعمال تنش خشکی بوته های گلرنگ با سیتوکنین با غلظت های گفته شده محلول پاشی شدند. نتایج نشان داد که اعمال تنش خشکی باعث افزایش تسهیم ،افزایش کارایی ساقه در انتقال ذخایر به دانه ،کاهش عملکرد دانه و درصد روغن شد.در شرایط تنش خشکی رقم محلی اصفهان با میانگین (42/35) درصد بیشترین درصد روغن و افزایش 7/52 درصدی کارایی انتقال دخایر ساقه به دانه را به خود اختصاص داد. کاربرد سیتوکنین باعث به حداقل رساندن اثرات منفی تنش خشکی و بهبود در صفات فوق گردید. بالاترین درصد روغن با کاربرد غلظت 75 میکرومولار سیتوکنین با افزایش 10 درصدی ، درصد روغن نسبت به تیمار شاهد شد. بنابراین کاربرد 75 میکرومولار سیتوکنین را می توان در جهت کاهش اثرات منفی تنش خشکی ، افزایش تخصیص مواد فتوسنتزی و افزایش عملکرد دانه پیشنهاد کرد.

  کلیدواژگان: تسهیم مواد فتوسنتزی، تنش، عملکرد دانه، کارایی انتقال مجدد ساقه، گلرنگ
|
 • Sasan Abdolahi Lorestani *, Mostafa Oveisi, Hasan Alizade, Hamid Rahimian Mashhadi Pages 1-16
  Swallow-wort (Cynanchum acutum L.) is a perennial and invasive weed that infested many sugarcane fields in Khuzestan. Field experiment was conducted to find out an efficient method for C. acutum control in sugarcane during 2018 and 2019. The experiment was split-split plots in a randomized complete block design with three replications. Main plots were pre-emergence application of metribuzin, metazachlor + qinmerac, pendimethalin, indaziflam and acetochlor; Sub plots were one time hand hoeing (four weeks after pre-emergence application), two-times hand hoeing (four and eight weeks after pre-emergence application), and without hand hoeing and sub-sub plots were post emergence application of 2,4-D+MCPA, mixture of 2,4-D+MCPA and metribuzin, and bromoxynil + MCPA herbicides. Results showed that individual application of Pendimethalin, and indaziflam herbicides, two-times if hand hoeing, and then post emergence application of 2,4-D+MCPA and metribuzin as a had the highest efficiency with an average of 96% in reducing mass dry weight. The application of mentioned treatments increased cane yield 104.7 and 102.9 t/ha respectively compared to the control (without weeding, with 110 t. ha-1). However, the experimental treatments did not show a significant effect on quality traits of sugarcane.
  Keywords: herbicide, hoeing, indaziflam, pendimethalin, yield
 • Maryam Naraghi, Naser Majnoun Hosseini *, Mostafa Oveisi, Hamid Rahimian Mashhadi, Mahmoud Bagheri Pages 17-29
  Quinoa is a pseudo cereal from Amaranthaceae family, which is currently considered as a suitable alternative for plants with high water consumption due to its high nutritional value and stresses tolerance, especially drought and salinity. Meanwhile, reduction in crop yield caused by weeds competing for water, light and nutrients is well known. Hence, a study was conducted in Karaj to investigate the competitive capacity of quinoa with weeds under normal irrigation and drought stress and also to determine the required time for weed control. The experiment was arranged in split plot randomized complete block design with four replications consisted of irrigation levels (60, 80 and 100 mm evaporation from the evaporation pan) as main plots and weed control levels (0, 7, 14, 28 days of control and control in all seasons) as subplots. The highest quinoa grain (331 g/m2) and biological yields (1262 g/m2) were obtained under normal irrigation in weeds free treatment. Also, the lowest grain and biological yields were 139 and 723 g/m2, respectively that obtained under high drought stress in weeds infestation during growing season. In one month weeds free treatment under medium drought stress, grain and biological yields were 290 and 1010.25 g/m2, which show that despite the competitive potency of summer weeds, quinoa has good competitiveness in drought stress, and with one month of weed control, can achieve performance close to full control. In logistic model fitting to the grain yield, the maximum and minimum values of y0 and a, i.e. upper and lower limits, were observed in normal irrigation and high drought stress, respectively; although, the maximum and minimum values of GDD50 were obtained in high drought stress and normal irrigation, respectively.
  Keywords: Critical period, Biological yield, deficit-irrigation, modeling, Weed control
 • Mohammad Amin Norouzi, Leila Ahangar *, Kamal Peygamzadeh, Hossein Sabouri, Sayed Javad Sajadi Pages 31-39

  Bilateral diallel crosses of eight rapeseed genotypes were used to graphically analyze and estimate of genetic parameters for agronomic and physiological characteristics. F1 along with their parents (64 genetypes) were planted in a randomized complete block design with three replications at Gorgan Agriculture Research Station, in 2019-2020. The results of analysis of variance showed that a and b components were significant for all traits. The results of the Jinks-Hayman test indicated that hypothesis of the genetic analysis were satisfied for pod length, number of pod per lateral branches, number of pods per plant and 1000-grain weight traits. Analysis revealed significant values for D and H1 estimation for all traits, which indicated the existence of both additive and non-additive effects on genetic control of these traits. While the proportion of non-additive variance was higher than the additive effects for all traits, which was in agreement with high mean levels of the degree of dominance. The positive and significant sign of F confirmed that there are much more dominant alleles than recessive alleles in parents, regardless of whether they have a negative or positive effect. Based on Hayman graphical analysis, 1000-grain weight was influenced by the dominance of genes. Narrow-sense inheritance levels were low for all traits, which could indicate a greater impact of environmental and non-additive effects on their genetic control. The results showed that selection-based methods were not very effective in canola yield improving and production of hybrids and exploiting the effects of gene dominance is necessary.

  Keywords: Dominance, Genetic effects, Graphic analysis, Hayman, heritability
 • Tooba Karami, Mohammad Zare Mehrjerdi *, Mahmoud Ghorbanzadeh Neghab Pages 41-52
  Due to the possibility of environmental factors controll, studying the physiological effects of salinity under in vitro conditions can be a good solution for salinity tolerant cultivars selection. This experiment was conducted as factorial based on complete randomized design with four replications. Factors included sodium chloride concentrations (0, 2, 4, 6, 8 and 10 g.l-1) and three potato cultivars (Agria, Fontane and Sante). Results showed that the response of the studied cultivars to different salinity levels was different. In general, salinity stress reduced seedling, stem and root dry weights, stem length, number of nodes and photosynthetic pigments. Leaf area and stem diameter showed different responses to different levels of stress. In response to the salt concentration increase, Sodium and potassium concentrations increased in the stem  but the same was not happened in leaves. Among the studied cultivars and despite having the highest level of sodium in stems and leaves under stress conditions, Sante and Agria, tolerated higher salinity than Fontane. It seems that the ability to absorb salt and transfer it to the plant can play an important role in salinity tolerance under in vitro conditions.
  Keywords: NA, photosynthetic pigments, Salinity stress
 • Mehdi Joudi * Pages 53-64

  The aim of this research was to study the amount of dry matter accumulation and remobilization in different stem internodes and their effects on linear rate of grain growth in wheat cultivars. 18 wheat cultivars were grown at the research farm of Moghan College of Agriculture and Natural Resources under well-watered conditions during 2014-2015 growing season. Averaged among cultivars, maximum weight of the lower internodes (778 mg) was higher than those of penultimate (462 mg) and peduncle (423 mg). The same trend was observed in the case of dry matter remobilization from the internodes where mean remobilization from the lower internodes, penultimate, and peduncle were 360, 201, and 137 mg, respectively. Among tested cultivars, Alvand and Niknejhad showed higher potential of dry matter accumulation and remobilization in their internodes. Linear rate of grain growth ranged from 44 (Sardari) to 130 (Crossed Alborz) mg spike-1 day-1. Clear corelation were not found between stem grain yield and 100-grain weight with remobilization; however positive correlation was observed between linear rate of grain growth and remobilization, showing the importance of stem dry matter remobilization in wheat grain formation.

  Keywords: Linear rate of grain growth, Photoassimilate accumulation, remobilization, Stem internodes, Wheat
 • Mehdi Ghaffari, Amir Gholizadeh *, Seyyed Abbasali Andarkhor, Asadolah Zareei Siahbidi, Seyed Ahmad Kalantar Ahmadi, Farnaz Shariati, Abbas Rezaeizad Pages 65-75

  Studying the reaction of the different genotypes under different environmental conditions helps breeders to detect stable and high-yielding genotypes. In this regard, 11 new sunflower hybrids along with four cultivars (Golsa, Ghasem, Shams, and Farrokh) were evaluated in a randomized complete block design with four replications in four experimental field stations (Karaj, Sari, Kermanshah, and Dezful) during two cropping seasons. GGE biplot statistical method (genotype effect + genotype × environment interaction) was used to study the adaptation of genotypes in the studied environments. Results of combined analysis of variance indicated that the effects of environments, genotypes, and genotype × environment interaction were significant, suggesting that the genotypes responded differently in the studied environment conditions. Results of the GGE biplot method showed that the two first and second principal components of the GGE biplot explained 66.4% of the total seed yield variation. Based on the biplot polygon view, the hybrid RGK15×AGK1221 in Sari and Karaj locations and the hybrid RGK25×AGK330 and Shams cultivar in Dezful location were superior genotypes with the high specific adaptation. Besides, all environments had high discriminating ability so that could able to show differences between genotypes. Sari environment was the nearest environment to the ideal environment that had the highest discriminating ability and representativeness.

  Keywords: Genotype × environment interaction, ideal genotype, Seed yield, Specific adaptation, Sunflower
 • Milad Ghasemi, Mahmoud Toorchi *, Saeid Aharizad, Abdolmajid Khorshid Pages 77-91
  Due to arid and semi-arid climates, identification of tolerant genotypes to water deficit stress is of great importance in Iran. To select of tolerant genotypes, it is necessary to use important and practical indicators. In this regard, this study was conducted by studying the effect of water deficit stress on 27 sugar beet genotypes in split plots based on randomized complete blocks in three replications at the University of Tabriz in 2019. The main factor included two irrigation levels (optimal and water deficit), and the sub-factor included 27 sugar beet genotypes. In this experiment, sugar beet seeds were implanted in PVC tubes. Studied traits include transpirational cooling before and after irrigation, the relative water loss (RWL), relative water content (RWC), Root weight (RW), electrolyte leakage (EL), initial fluorescence (F0), maximum fluorescence (Fm), and quantum yield of photosystem II. Based on the analysis of variance, irrigation effect, genotype, and irrigation interaction × genotype were significant for all studied traits at the level of 1% probability. Also, the relative lost water, relative water content, maximum fluorescence, and quantum yield of photosystem II were significantly reduced due to water deficit stress. In terms of Transpirational cooling indices after irrigation, relative water content, Root weight, electrolyte leakage, initial fluorescence, and quantum yield of photosystem II, genotype of Full sib S1- 10- 8001 was identified as tolerant genotype.
  Keywords: electrolyte leakage, photosystem, relative water content, root weight, Transpirational cooling
 • Mehrnoosh Garshasbi, Mohammad Rafieiolhossaini *, Sina Fallah, Ali Ashraf Jafari, Shamsali Rezazadeh Pages 93-105

  In order to investigate the effect of different sources of fertilizer and patterns of mixed cultivation of chicory (Cichorium intybus L.) and annual medic (Medicago scutellata) on agromorphological characteristics and forage yield a factorial experiment was carried out in a randomized complete block design with three replications .The first factor was different fertilizer sources (Chemical, Organic and Integrated (including; . Chemical fertilizer (urea + triple super phosphate) ,Vermicompost fertilizer and Combined fertilizer (50% chemical fertilizer + nitroxin biofertilizer + fertile phosphate 2) and the second factor was 5 levels of intercropping patterns including: pure cultivation of chicory, pure cultivation of annual medic, one row of chicory: one row of annual medic, One row of chicory: two rows of annual medic and two rows of chicory: one row of annual medic. Studied traits for chicory and medic were including: plant height, number of sub-branches, number of leaves per plant, chlorophyll index, leaf area index, dried forage yield and advantageous indices in intercropping including land equivalent ratio (LER), actual yield loss (AYL) and intercropping advantage (IA). The maximum dried yield of chicory and annual medic (4 and 4.6 ton.ha-1 ,respecyively) obtained in pure cultivation and chemical fertilizer source, which was not significantly different from pure cultivation and vermicompost and integrated fertilizer sources. Considering the total yield of two crops, and land equivalency ratio higher than one, the mixed ratios of chicory-medic with vermicompost and combined fertilizer sources were beneficial compared to sole cropping of each crops.

  Keywords: Biofertilizer, Chlorophyll index, Land equivalent ratio, leaf area index, Monoculture
 • Abdullah Darzi- Naftchali, Shayegan Adibi, Faramak Aziz-Karimi Pages 107-119

  Fertilizer management is one of the most important managements to improve production and also to minimize its harmful effects on the environment. The aim of this study was to investigate the effect of optimal and conventional application of nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) on the yield of low-yielding (Deylamani and Hashemi) and high-yielding (Fajr and Shirodi) rice varieties. The experiment was conducted as a split plot in a randomized complete block design three replications at a research farms of Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources in 2019. In the absence of any of N, K and P fertilizers, yield of Shiroodi cultivar was 5458, 8399 and 9926 kg ha-1, respectively, and yield of Fajr cultivar was 4894, 7364 and 8903 kg ha-1, respectively. In low-yield cultivars, in the absence of any of N, K and P fertilizers, yield in Hashemi cultivar was 2969, 5134 and 4925 kg ha-1, respectively, and yield in Deylamani cultivar was 3028, 5408 and 5384 kg ha-1, respectively. Optimal application of N, P and K fertilizers caused a significant increase of 82, 65, 55 and 34% of yield in Shiroodi, Fajr, Hashemi Tarom and local Tarom cultivars, respectively, compared with the current application of these three nutrients. The results showed that a suboptimal application of nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers is a main limiting factor for rice production, and improving the amount and split application of these fertilizers simultaneously can increase yield by 59% compared to their current application in the region.

  Keywords: fertility, rice, nitrogen, Phosphorus, potassium
 • Maryam Rezaeinia, Mohammadreza Bihamta *, Seyed Ali Peighambari, Ali Reza Abbasi, Reza Ataei Pages 121-133

  In order to study of genetic diversity and classify barley cultivars under optimal and limited irrigation conditions an experiment was evaluated on 138 barley cultivars using alpha latis design with two replications at research field of Tehran University. Result of analysis of variance showed that there are highly significant differences among cultivars in studied traits which reveal high genetic variation among the cultivars. According to stepwise regression and path analysis, under optimal irrigation condition, seed number per plant and biological yield, and under limited irrigation condition biological yield and harvest index were the most important traits affecting grain yield. Factor analysis showed that in both optimal and limited irrigation conditions four factors were selected, which explained 80.33 and 79.93% of the changes, respectively. In both cases, the first factor was named as the performance factor explanation the most data changes. According to the biplot diagram, in optimal condition, cultivars 54, 57, 37, 103, 31, 30, 2 and 29 , and in limited irrigation, cultivars 130, 127, 124, 97, 122, 99, 29 and 55 which were at a high level in terms of the first and second factors, were selected as superior cultivars. Cluster analysis in n under optimal and limited irrigation conditions grouped cultivars into four and five clusters respectively. Which the results of cluster analysis confirmed grouping cultivars based on biplot diagram.

  Keywords: Genetic diversity, Cluster Analysis, regression analysis, Path analysis, Yield, Yield components
 • Jafar Nabati *, Ahmad Nezami, Syadeh Mahbobe Mirmiran, Alireza Hasanfard Pages 135-152

  The experiment was conducted as a factorial base on completely randomized design with three replications under controlled conditions at Ferdowsi University of Mashhad in 2018. 20 lentil genotypes, three freezing temperatures (0, -18 and -20°C) and six time point (before stress, 12, 24, 48, 72 and 96 hours after stress) were investigated. Decrease the temperature from 0 to -18 and -20°C reduced the maximum efficiency of PSII photochemistry in the light (F'v/F'm). The lowest values of F'v/F'm were observed at -18 and -20°C, 12 and 24 hours after stress, respectively. Then F′v/F′m gradually increased over time. However, at -20°C, the F′v/F′m did not reach the initial value before stress. PSII operating efficiency in the light adapted leaf (F′q/F′m) was reduced by decreased temperature in all genotypes and all time point. Despite the initial decrease in F′q/F′m, most of the studied genotypes, had a good ability to recover at temperatures of 0 and -18°C. The results of cluster analysis and principal component analysis (PCA) showed that the second component include survival percentage, dry weight, F'v, F′q/F′m and F′v/F′m explains 20.76%. Most genotypes belonging to the second group including MLC11, MLC286, MLC407 and MLC469 are in this component. Due to the 100% survival of these genotypes at -18°C and their suitable potential for recovery of chlorophyll fluorescence components and regrowth, their use is recommended for additional studies for autumn cultivation in cold regions.

  Keywords: Autumn cultivation, Cluster Analysis, Maximum efficiency of PSII, recovery, survival percentage
 • Amin Namdari *, Payam Pezeshkpour, Asghar Mehraban, Amir Naseri, Behruz Vaezi, Hossein Nazarli Pages 153-167

  In order to select genotypes with high and stable yield, recent research was conducted as uniform regional trials including 16 selected lentil genotypes in four regions of Gachsaran, Khorramabad, Moghan and Ilam, during two cropping years. Genotypes stability was assessed through using parametric and non-parametric statistics. Stable genotypes based on CVi had lower than average yields. Regarding regression coffecicient and deviation from regression, in total, genotype 10 was determined as the most stable genotype by considering yield. Rick equivalence and chokella variance statistics identified genotypes 12, 1, and 10 as stable genotypes. based on Hanson (Di) statistic, genotypes 12, 13 (low yield average) and 9, 10 (high yield average) were more stable and based on coefficient of determination, G9, G12 and G10 were more stable genotypes. Based on Kang index (YSi), genotypes 9, 10, and 2 were identified as stable genotypes. Regarding the results of nonparametric statistics of Nasar and Hyun (Si 1,2,3,6) and Tanarazo (NPi 1,2,3,4), more stable genotypes had lower yield than average. According to TOP statistic, genotypes 9, 11, and 5 were ranked in the top. The SIIG index also identified genotypes 4, 3, 13 and 10 as the most stable genotypes, of which only genotype 10 had higher than average performance.

  Keywords: adaptation, Promising genotypes, Rainfed agriculture, SIIG, Yield stability
 • Nasrin Abbasi Dehkordi, Mohammad Rafieiolhossaini *, Abdolrazagh Danesh Shahraki, Afsaneh Badalzadeh Pages 169-182

  In order to evaluate the effect of planting date and different amounts of manure, chemical fertilizer and their combination on some agromorphological and essence characteristics of Moldavian Balm. A split plot experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications at the research farm of Shahrekord University in 2018. In this experiment, the main factor was 3 levels of planting dates: 20 April, 12 May and 3 June, while 6 levels of manure application: 1) no amended fertilizer (Control) 2) 25% urea + 75% manure 3) 50% urea + 50% manure 4) 75% urea + 25% manure 5) 100% urea and 6) 100% manure, were used as subplot factors. The results showed that planting date, fertilizer and the interaction of planting date and fertilizer had a significant effect on all the characteristics studied at this experiment. So that, the maximum number of flowering branches and biological yield were derived from 3 June + 100% manure and 3 June + 50% urea + 50% manure, the maximum essential oil from 20 April and 3 June + 100% manure and the maximum essential oil yield from planting date of 3 June and 100% manure were obtained.

  Keywords: Biological yield, harvest index, Medicinal plant, plant nutrition, planting date
 • Ali Taheri, Mohammad Kafi *, Jafar Nabati, Ahmad Nezami Pages 183-197

  Due to the importance of chickpeas in human nutrition, this experiment was conducted as split-plot based on complete randomized block design with three replications in 2018 at the research farm of Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Treatments were combination of seed priming, fertilizer levels and chickpea genotypes. Fertilizers levels included: 1-seed priming + free-living nitrogen-fixing bacteria, phosphate solubilizing bacteria and potassium solubilizing bacteria(P+BF) 2-Application of free-living nitrogen-fixing bacteria, phosphate solubilizing bacteria and potassium solubilizing bacteria(BF) 3-Pre-planting application of free-living nitrogen-fixing bacteria+foliar application of amino acids, potassium and silisium during growth period(BF+F) 4-Seed priming+pre-planting application of free-living nitrogen-fixing bacteria, phosphate solubilizing bacteria and potassium solubilizing bacteria + foliar application of amino acids, potassium and silicium during growth period (P+BF+F) 5-Control (non- fertilized). Fertilizers were considered as main plots and chickpea genotypes (MCC911, MCC603, MCC291, MCC259 and MCC83) as sub-plots. Results indicated that MCC291 in P+BF+F and MCC83 in BF+F had the highest concentration of Chlorophyll a. The highest plant height was found in MCC259 and MCC911 in BF and MCC83 in P+BF+F. MC259 and MCC911 in F showed the highest height of the first pod. The highest number of pods per plant and 100-seed weight were recorded in MCC83 in P+BF+F. The highest seed yield (233, 212 and 206 g.m-2) was found in MCC259 in P+BF and P+BF+F and MCC911 in BF+F, respectively. Therefore, according to the obtained yields it could be concluded that the biological fertilizers combination treatments improved plant growth and consequently chickpea yield in Mashhad area.

  Keywords: Amino acids, Foliar application, Free-living bacteria, Silicium, Solubilizing bacteria
 • Mahboubeh Haji Abbasi, Reza Tavakol Afshari *, Alireza Abbasi, Reza Kamaei Pages 199-218

  Glycine max is one of the important oilseed plants in all of the world. One of the problems of G. max production is seed deterioration and low germination and vigor during seed storage and before planting time. To investigate the effects of deterioration on seed and the effects of salicylic acid and ethylene on the improvement of the deteriorated seed of G. max were conducted accelerated aging test for 0, 6 and 10 days and a natural aging test for 6 months. After aging conditions, seeds were imbibed with 50 M salicylic acid and 10 M ACC (precursor of ethylene) for 6 hours at 25 °C. Also, a bach of seed after the natural and accelerated aging test was used without any hormonal treatment as a control seed (called dry seed). Germination percentage, the enzyme activity of catalase, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, total protein, and malondialdehyde were measured. Gene expression of CTR1 and NPR1 were investigated on dry seed and under imbibitions of water, salicylic acid and ACC at 6, 12 hours with the Q-RT-PCR method. Seed germination decreased. Amount malondialdehyde increased and total protein decreased. Enzyme activities of catalase, superoxide dismutase and glutathione peroxidase were decreased. and electrical conductivity increased with the progress of aging. Gene expression varied on different days and different hours. Salicylic acid and ACC had different effects on measured traits. All together aging caused disturbing of seed physiology and salicylic acid and ACC were not able to improve deteriorated soybean seed.

  Keywords: seed deterioration, Malondialdehyde, Catalase, CTR1, NPR1
 • Ghorban Khodabin *, Saraleh Galeshi, Mojdeh Sadat Khayat Moghadam, Mahsa Rafati Alashti, Ali Heidarzadeh Pages 219-232

  To investigate the effects of plant density on yield and yield components of two cultivars of grain sorghum, an experiment was conducted in 2009 in the northwest of Karaj. In this experiment, two cultivars (‘Payam’ and ‘Kimia’) and four density levels (100, 150, 200, and 250 thousand plants per hectare) were evaluated in a factorial experiment based on a randomized complete block design with four replications. The results of the mean comparison showed that the highest biological yield, grain and protein yield per unit area, protein percentage, grain yield per plant, and a number of grains per panicle were observed in the Kimia cultivar and the highest grain weight has belonged to the Payam cultivar. Increased density led to increased grain yield, protein yield, biological yield, and a number of panicles per square meter; Thus, the highest grain and protein yields were obtained with an average of 7924.01 and 913.17 kg/ha at a planting density of 250,000 plants per hectare, respectively. Increasing the density reduced the number of grains per panicle and 1000-grain weight, but did not affect protein percentage. Based on the results of our experiment, to achieve maximum grain yield and grain protein, Kimia and Payam cultivars with a density of 250,000 plants per hectare are recommended.

  Keywords: grain sorghum, Panicle, Plant density, Protein percentage, yield
 • Hosna Fayazi, Ebrahim Zeinali *, Afshin Soltani, Benjamin Torabi Pages 233-247

  Maize (Zea mays L.) is the most important silage plants in the world because of its high yield, high energy and quality forage and low fibr. Due to the severe water shortage in Iran and the high water demand of corn crop, the only way to increase corn production is to increase the yield per unit area and reduce the yield gap by optimizing production management. Therefore, this study was aimed to estimate the potential yield and yield gap in the main forage maize production areas in Iran. For this purpose GYGA protocol method was used. Yield potential based on the data from a 15-year period (2001-2015) was calculated using the SSM-iCrop simulation model. Before use, parameterization and evaluation of the simulation model for the studied plant were performed using data from all over the country. In the major maize production regions of Iran, 27 reference weather stations (RWS) and 11 main climatic zones (CZ) were selected. The average Ya and Yp of maize in Iran was estimated at 49.3 and 85.6 ton ha-1, respectively. Furthermore, in the major climatic zones was 9.9 ton ha-1 yield gap in the country. In fact, forage yield and production in Iran can be increased from current 49 ton ha-1 and 11.2 million ton to 68 ton ha-1 and 15.6 million ton through optimized management and elimination of exploitable yield gap.

  Keywords: climate zones, potential yield, model evaluation, simulation, SSM-iCrop Model
 • Leyli Golchin, Ehsan Mohsenifard Pages 249-261

  this study was to determine the influence of cytokinin on the improvement allocation, photoassimilate partitioning and possibility to increase oil percentage of safflower by the application of cytokinin, a split factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with four replications at the research farm of Agriculture Faculty, the University of Zanjan, during the 2018-2019 and 2019-2020 growing seasons. In this experiment, irrigation levels included optimal irrigation (-0.5MPa) and drought stress (-2 Mpa) to main plots and safflower cultivars including Sina, Faraman, Parnyan, Gholdasht and Mahaly Esfahan, and three levels of cytokinin, including of no-application , 50 and 75 μM were allocated to subplots as factorial. At the flowering stage, simultaneously with drought stress safflower plants were sprayed with cytokinin.The results showed that drought stress increased the allocation ،transfer efficiency of stem reserves to grain, decrease grain yield and oil percentage. Under drought stress conditions Mahally Esfahan cultivar had the highest oil percentage with an average of 35.42% and an increase in transfer efficiency of stem reserves to grain 52.7 percent. The application of cytokinin minimized the negative effects of drought stress and improvement in the above traits. The highest oil percentage was obtained by application of 75 μM of cytokinin with an increase of 10% oil percentage compared to the control. Therefore, the application of 75 μM BAP can be suggested as a solution to reduce the negative effects of drought stress, increase photoassimilate partitioning and safflower seed under optimal irrigation and drought stress conditions.

  Keywords: Partitioning photoasssimilate, Safflower, Seed yield, Stem remobilization efficiency, Stress