فهرست مطالب

پژوهش حقوق عمومی - سال بیست و چهارم شماره 77 (زمستان 1401)
 • سال بیست و چهارم شماره 77 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن وکیلیان*، محمد مقتدر صفحات 9-45
  تمام نظام های حقوقی خواهان تبعیت افراد از قوانین خود هستند اما افراد نیز برای چنین تبعیتی بدنبال یافتن دلایل متقاعد کننده اند و وقتی بدلایل مختلف مرتکب نقض قوانین می گردند، عموما (به باور خود) برای چنین اقدامی دلایل اخلاقی موجه و کافی دارند. پرسش این است که آیا تبعیت از قانون صرفا دارای توجیه اخلاقی و غیراخلاقی بودن توجیه کننده عدم تبعیت است؟ پرسش اصلی این است که ماهیت دلایل تبعیت از قانون چیست؟ عموما تصور می شود که حقوقدانان طبیعی برخلاف پوزیتویست ها، بواسطه تاکیدشان بر ارتباط قوی میان اخلاق و قانون، ضرورتا قایل به نظریه وجود دلایل یا تعهدات اخلاقی برای تبعیت از قانون هستند (نه قانونی). در این نوشتار ضمن انکار این تصور و مخالفت با ایده صرف وجود توجیه اخلاقی برای قانون و نیز عدم کفایت توجیه اخلاقی، بدنبال اثبات اتفاق نظر حقوقدانان طبیعی با پوزیتویست ها در خصوص ماهیت این دلایل هستیم. لذا در ادامه دلایل عمومی باور به وجود تعهد اخلاقی به تبعیت از قانون، سپس تبیین رویکرد حقوقدانان طبیعی و پوزیتویست و در انتها اثبات ادعای عدم وجود تعهد اخلاقی صرف به تبعیت از قانون در حقوقی طبیعی مدرن تعقیب می شود.
  کلیدواژگان: حقوق طبیعی، تبعیت اخلاقی، تبعیت قانونی، اعتبار اخلاقی، عدم تبعیت
 • علیرضا میرویسی، مهدی ذاکریان امیری*، محمدعلی عبدالله زاده صفحات 47-79

  یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه گذاری را به نفع سرمایه گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می داند. پدیده تامین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه گذاری به این نگرانی ها افزوده است. تامین مالی ثالث اساسا پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تامین کننده شخص ثالث است که در ازای آن، تامین کننده مالی درصدی از رای صادره را در صورت پیروزی دریافت می نماید. هدف مقاله، تشریح و تحلیل اختلافات نظری موافقان و مخالفان تامین مالی ثالث در خصوص دستیابی به عدالت، غربالگری دعاوی و تبعات مالی آن بر دولت است. در این مقاله موافقان، تامین مالی ثالث را ابزاری جهت دستیابی به عدالت برای سرمایه گذاران زیان دیده در دعاوی سرمایه گذاری در نظر می گیرند در حالی که مخالفان با اتکا به اهداف سودآوری تامین مالی ثالث، این روش را در داوری نوعی انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی می دانند و به ساختار نامتقارن رژیم داوری سرمایه گذاری و خطرات ناشی از انتقال مدیریت و کنترل فرایند داوری به تامین کنندگان شخص ثالث نیز اشاره می نمایند.

  کلیدواژگان: رژیم داوری سرمایه گذاری، تامین مالی ثالث، دستیابی به عدالت، غربالگری دعاوی
 • احمد تقی زاده*، احمد حبیب نژاد صفحات 81-108
  تعیین صلاحیت های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رییس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، می توان گفت با توجه به عبث بودن وضع این تاسیس در صورت عدم وجود مصداق بیرونی و با لحاظ صلاحیت های مختلفی که در قوانین مختلف برای رییس مجلس شورای اسلامی برشمرده شده و با عنایت به اینکه این صلاحیت ها فراتر از اداره مجلس است و با توجه به نقش قابل توجه مجلس در فرایند قانون گذاری در مقایسه با نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان گفت که عنوان رییس قوه مقننه قابل انطباق بر «رییس مجلس شورای اسلامی» است. البته می توان تفاوت در این دو تعبیر را ناشی از جایگاه درون قوه ای و فراقوه ای رییس قوه مقننه دانست زیرا اگر نسبت رییس قوه مقننه با مجلس و نمایندگان آن در نظر گرفته شود، از تعبیر رییس مجلس شورای اسلامی و اگر نسبت وی با نهادها و مقاماتی خارج از قوه مقننه سنجیده شود، از تعبیر رییس قوه مقننه استفاده می شود.
  کلیدواژگان: آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه مقننه، رئیس مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قانون گذار اساسی
 • مروارید آهوری، سید محمد هاشمی*، مقصود رنجبر صفحات 109-140
  رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست بعنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست ها و مارکسیست ها قایل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی های فردی شهروندانشان و به رسمیت شناختن این حقوق و آزادی ها در عمل تا این حد با یکدیگر متفاوت است؟! آنچه لیبرال ها بر آن نظر دارند به تعبیر برلین، مفهوم منفی از آزادی است و در نقطه مقابل برداشت مارکسیست ها از ایده آزادی، برداشتی است که از آن به آزادی مثبت تعبیر می شود. با لحاظ تجربه تاریخی و نگاهی به نظام های لیبرال و مارکسیستی در سده اخیر، بنظر می رسد آنچه تضمین کننده اراده آزاد افراد و حقوق اساسی شان است، برداشت منفی از آزادی است و تعبیر مثبت از آزادی می تواند به نفی اراده آزاد افراد و نهایتا نوعی استبداد منجر شود.  لذا هدف اصلی مقاله بررسی، نسبت سنجی و تعیین جایگاه آزادی (بویژه تفسیر رایج از آن یعنی آزادی منفی و آزادی مثبت) در قیاس با اصول و قواعد حاکم بر دو اندیشه سیاسی لیبرالیسم و مارکسیسم است.
  کلیدواژگان: لیبرایسم، مارکسیسم، حقوق بشر، آزادی منفی و مثبت
 • سعید شاه حسینی*، قدرت الله رحمانی صفحات 141-170
  یکی از واژه های مورد اشاره در قانون اساسی، واژه «اجتهاد» است. معنای مشهور اجتهاد، سعی بلیغ برای بدست آوردن احکام از ادله شرعی و مقدمه آن؛ تسلط بر علومی مانند ادبیات عرب، منطق، حدیث، اصول و فقه است. پرسش پژوهش این است که نسبت اندیشه امام خمینی با این نظر مشهور چیست؟ و این اندیشه چه تاثیری بر انتخاب جانشین رهبر داشته است؟ فرضیه این است که مفهوم اجتهاد در اندیشه امام خمینی در طول سال های پیش و پس از انقلاب، تکامل یافته و اندیشه متاخر ایشان در این باب، ضمن فاصله نسبت به نظر مشهور، تاثیر بسزایی بر انتخاب جانشین رهبر داشته است. مقاله می کوشد برای اثبات فرضیه مذکور، با روشی توصیفی تحلیلی؛ نخست معنا، کاربرد و مقدمات اجتهاد را در قانون اساسی و نظرگاه پنج تن از فقهای برجسته بررسی نماید. سپس به واکاوی این مفهوم در اندیشه امام خمینی و تکامل آن می پردازد. در انتها نیز به تاثیر اندیشه متاخر امام خمینی در این مورد بر انتخاب جانشین رهبر اشاره می کند.
  کلیدواژگان: اجتهاد در قانون اساسی، اجتهاد در اندیشه فقها، اجتهاد در اندیشه امام خمینی، تکامل مفهوم اجتهاد، انتخاب جانشین رهبر
 • سید شهاب الدین مصطفوی نژاد، خیرالله پروین* صفحات 171-202

  فساد مالی بکارگیری منافع عمومی در جهت منافع شخصی است. از مهم ترین راه های مقابله با فساد مالی توجه به اصل شفافیت بعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب می باشد. شفافیت باعث می شود تمامی اقدامات و فعالیت ها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالی بسته می شود. پرسش این است که آیا شفافیت در نظام حقوقی ایران قابل تحقق است یا خیر؟ در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن توجه به هنجارهای حقوقی ایران تبیین می شود که برای تحقق شفافیت، علی رغم برخی کاستی ها، منابع کافی از اسناد بالادستی تا قوانین عادی وجود دارد و آنچه بعنوان چالش و معضل سد راه شفافیت می توان بیان داشت عدم اجرای قوانین و عدم نظارت مطلوب از طرف نهادهای ذیربط است که برای رفع این مشکل باید همه دستگاه های اجرایی ضمن توجه به قوانین موجود در راستای شفافیت گام بردارند. در این زمینه تجمیع قوانین و مقررات استخدامی مبتنی بر شایسته سالاری، تقویت قوانین شفافیت زا همراه با رفع نقایص آن ها و توجه به سیاست های کلی نظام برای شفافیت زایی و رفع فساد ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: شفافیت، دستگاه اجرایی، فساد مالی، گردش اطلاعات، تعارض منافع
 • محمدصالح انیسی*، مهدی پیری، شیرین شیرازیان صفحات 203-235

  قویترین فرضیه پیدایش بحران کووید-19 حاکی از زونوتیک بودن آن است. استفاده غذایی از محصولات بازار فروش حیوانات وحشی شهر ووهان چین و تلفات جانی و اقتصادی جهانی و گسترده این بحران باعث شد تا به تبیین ارتباط میان حق بر غذای کافی، امنیت و ایمنی غذایی و رویکرد ارزیابی اثرات آن بر سلامت بپردازیم. به نحو کلی ایجاد امنیت و ایمنی غذایی و تامین غذای عاری از هرگونه ویروس و باکتری یکی از تعهدات تدریجی و فرامرزی منشعب از حق بر غذای کافیست و بنظر می رسد که در این راستا اجرای یکپارچه و فرامرزی رویکرد ارزیابی اثرات بر سلامت یک اقدام مقتضی ایجابی کارآمد در جهت ایفای تعهدات مرتبط با حق بر غذای کافی و حصول به امنیت و ایمنی غذایی بشمار رود. ایفای این تعهد مقتضی، مستلزم وجود ابزار حقوقی کارآمد در حوزه های مرتبط است و شیوع کووید-19 مبین وجود خلاهای حقوقی در این حوزه ها است. این جستار با تبیین تفصیلی ابعاد حقوقی و بین المللی موارد فوق بر آن است تا به تحلیل این خلاها بپردازد و در نهایت پیشنهاداتی در جهت ایفای تمام وکمال تعهدات مذکور در نظام حقوق بین الملل ارایه می شود.

  کلیدواژگان: حقوق بین الملل محیط زیست، کووید19، ارزیابی اثرات سلامت، امنیت غذایی، ویروس زونوتیک
 • مهشید آجلی لاهیجی*، سید علی حسینی آزاد، مجید زحمتکش صفحات 237-270
  بی تردید قاعده آمره همواره بعنوان برترین قاعده در میان قواعد حقوق بین الملل معرفی می شود. با این حال تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری در شرایطی که مصونیت و مسیولیت ناشی از نقض قاعده آمره همزمان در قضیه ای مطرح گردیده، موجب ایجاد شبهاتی درباره برتری مطلق قاعده آمره شده است. بطور خاص در دو رای قرار بازداشت (کنگو علیه بلژیک 2002) و مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا 2012) دیوان با ترسیم نوعی تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی اعلام می کند با توجه به اختلاف ماهیتی قواعد مصونیت و قاعده آمره، این قواعد تعارضی با هم نداشته و صرفا مصونیت بعنوان قاعده شکلی مانع از ورود به ماهیت می شود. در این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی مبانی تصمیم دیوان پرداخته می شود تا مشخص گردد آیا به واقع از منظر حقوق بین الملل قواعد مصونیت شکلی و قواعد آمره، ماهوی هستند و مناسبات میان این دو دسته از قواعد به چه صورت است. تحلیل موضوع به روشنی نشان می دهد که راجع به نحوه تفکیک میان قواعد شکلی و ماهوی و مصادیق آنها هنوز قطعیتی در حقوق بین الملل وجود نداشته و تصمیم دیوان در گزینش این رویکرد تا حدی باعث ایجاد تزلزل در جایگاه متعالی قاعده آمره شده است.
  کلیدواژگان: قاعده آمره، مصونیت، دیوان بین المللی دادگستری، قواعد شکلی، قواعد ماهوی
|
 • Hasan Vakilyan *, Mohamad Moghtader Pages 9-45
  Obviously, in all jurisdictions it is required for the people to observe the laws and regulations; however, at the same time they need to have convincing reasons to obey laws and regulation. Seeking their different interests, people sometimes may break laws. However, sometimes people believe that there are morally justifiable reasons to break laws.   As a matter of fact, the research question of this paper is as follow: what is the nature of reasons that required people to observe the laws and regulations?  Generally, natural lawyers stress on the strong relationships between law and morality and they stress on moral (Not legal) reasons. Despite that, as it will be shown, natural lawyers (Specially modern ones) and positivists have similar justification regarding the observing laws and regulations, in that both of them recognizing legal reasons for observing  laws and regulations and denying the necessity and Sufficiency of moral reasons.
  Keywords: Natural law, Moral Obedience, Legal Obedience, Decisive Reasons, Moral obligation
 • Alireza Mirveisi, Mehdi Zakerian Amiri *, Mohammad Ali Abdollah Zadeh Pages 47-79

  There is a growing stream of critics who see investment arbitration in favor of foreign investors and as a negative force as opposed to sustainable development. The phenomenon of third-party funding and its use in investment arbitration has increased such concerns. Third-party funding is basically the payment of all or a part of the arbitration costs of one of the parties of dispute by a third party funder which in return, the funder receives a percentage of the output of the award if successful. The purpose of this article is to explain and analyze the theoretical differences between pros and cons of third-party funding regarding the access to justice, screening mechanism for the claims, and the financial consequences on the host state. In this article, the advocates see third-party funding as a means of access to justice for aggrieved investors in investment claims, while the adversaries refering on the profitability of third-party funding, see this method in arbitration a form of wealth transfer from public sector to private corporations and also refer to the asymmetric structure of the investment arbitration regime as well as the risks arising from the transfer of management and control of arbitration process to the third party funders.

  Keywords: Investment Arbitration Regime, Third Party Funding, Access to Justice, Screening Mechanism for Claims
 • Ahmad Taghizadeh *, Ahmad Habibnejhad Pages 81-108
  Assignment of the multiple competencies to the "Speaker of the Legislature" in various laws and regulations, and the necessity for his presence in various councils and assemblies, make clear the necessity for his appointment. So, the main question in this article is, what title is applied to the head of the legislature? In answer to this question, by using the analytical-descriptive method, it can be said that in the absence of external evidence and in terms of the different qualifications enumerated in different laws for the President of the Islamic Consultative Assembly as well as absurdity of this establishment, these powers are beyond the control of the Majlis and also, given the significant role of the Majlis in the legislative process compared to the role of the Guardian Council and the Expediency Council, it can be said that the title of the legislature is applicable to the "Speaker of the Parliament". If the relation of the head of the legislature with the parliament and its representatives is taken into account, then the Speaker of the parliament would be used and if his/her relation is compared with institutions and authorities outside the parliament, then the term Legislature would be proper to be applied.
  Keywords: Internal Rules of Procedure of the Islamic Consultative Assembly, Head of the Legislature, Speaker of the Islamic Consultative Assembly, guardian council, legislature
 • Morvarid Ahouri, Mohammad Hashemi *, Maghsood Ranjbar Pages 109-140
  The approach of liberal and Marxist thinkers, as the two dominant ideas in the twentieth century on freedom, shows their worldview on the issue of freedom and fundamental rights of individuals. The question is, which theories liberals and Marxists hold on the concept of freedom which was gained based on historical experience over the past century? Also, to what extent, are their views towards individual rights and freedoms of their citizens and recognition of these rights and freedoms in practice different from each other?! In Berlin's view, Liberals conception of freedom is negative as opposed to Marxists which is a positive conception. Having considered the historical experiences and Marxists and liberals’ views in the last century, it seems that what guarantees the free will and constitutional liberties of individuals is the negative conception of freedom while the positive conception of freedom could lead to denial of free will and ultimately tyranny. Therefore, the main purpose of this article is to study, compare and determine the status of freedom (especially the common interpretation such as negative freedom and positive freedom) in comparison with the principles and rules governing the two political ideas of liberalism and Marxism.
  Keywords: perspective, individuals, experience, liberalism, Marxism
 • Saeed Shahoseini *, Ghodratollah Rahmani Pages 141-170
  One of the terms mentioned in the Iranian Constitution is "Ijtihad". For most jurists, Ijtihad means extracting sharia law from the sources of sharia, which requires mastery of sciences such as Arabic literature, logic, theology, hadith and jurisprudence. But the question that this article seeks to answer concerns Imam Khomeini’s viewpoint on this matter and its role in choosing successor leader. My basic assumption is that the concept of ijtihad in Imam Khomeini's thought has developed during the years before and after the revolution, and his late thoughts in this case, while having a significant distance from the famous theory, has a great impact in choosing successor leader. Using descriptive-analytical method, we examined the meaning and function of Ijtihad regarding the constitution as well as its definition and requirements in the works of five prominent jurists. Then, we analyzed this concept regarding Imam Khomeini's thought. Finally, we looked at his practice in choosing successor leader and the effects of his late thoughts on that.
  Keywords: Ijtihad in the Constitution, Ijtihad in the Thoughts of the Jurists, Ijtihad in the Thoughts of Imam Khomeini, evolution of the concept of Ijtihad, Election of Successor Leader
 • Seyed Shahabeddin Mostafavinejad, Kheirollah Parvin * Pages 171-202

  Corruption is the use of public interest for personal gain. One of the most important ways to deal with corruption is to consider the principle of transparency as one of the main pillars of good governance.Transparency makes all actions and activities visible and closes the ways for violations and the spread of corruption. The question is whether transparency in the Iranian legal system is achievable or not? In this research, through descriptive and analytical methods and use of library resources while considering the legal norms of Iran were used in order to achieve transparency and despite some shortcomings, there are sufficient resources from upstream documents to ordinary laws, and what can be stated as a challenge and a barrier to transparency is the non-compliance of laws and lack of proper supervision by executive bodies. It is relevant. To solve this problem, all executive bodies must take steps towards transparency while paying attention to the existing laws. In this regard, consolidation of employment laws and regulations based on meritocracy, strengthening transparency laws along with eliminating their shortcomings and paying attention to general policies of the government is necessary for transparency and elimination of corruption.

  Keywords: Transparency, Executive Body, Corruption, Flow of Information, Conflict of Interest
 • Mohammad Saleh Anisi *, Mahdi Piri, Shirin Shirazian Pages 203-235

  The strongest hypothesis as to the origin of Covid-19 indicates that it is zoonotic. The food use of products from the wild animal market in Wuhan, and its economic impacts and mortalities urged us to explain the relationship between the right to adequate food, food security and safety, and the approach to health impact assessment.In general, creating food security and safety and providing food free from any virus and bacteria is one of the gradual and cross-border obligations branching from the right to sufficient food, and it seems that the integrated and cross-border implementation of the approach in assessing the effects on health is a necessary and positive measure. Fulfilling this due obligation requires the existence of efficient legal tools in related fields, and the spread of Covid-19 lacks the presence of legal gaps in these fields. By detailed explaining of the legal and international dimensions of the above cases, this paper aims to analyze these gaps. Finally, it will come up with suggestions for the total fulfillment of the aforementioned obligations in the international law system.

  Keywords: International environmental law, covid19, Health Impact Assessments, Food Safety, Zoonotic Virus
 • Mahshid Ajeli Lahiji *, S. Ali Hosseiniazad, Majid Zahmatkesh Pages 237-270
  Undoubtedly, jus cogens or preemptory norm is always recognized as the highest source of international law. Nevertheless, the judicial review of International Court of Justice caused doubt in the absolute priority of jus cogens when violation of jus cogens and immunity are simultaneously argued in a case. Especially, in the cases concerning the Arrest Warrant (Congo v. Belgium 2002) and the Jurisdictional Immunities (Germany v. Italy 2012), ICJ tried to separate procedural and substantive norms and declared that the norms of immunity and jus cogens are different in nature, thus they couldn’t oppose each other but immunity as a procedural norm could prevent deciding about merits. In this article, by using descriptive – analytic method, the rationale behind the decision of ICJ is analyzed in order to know that if immunity is considered procedural and jus cogens is recognized as substantive norm in international law and how these norms interact. Evaluation of doctrine shows that there is no certainty about the quality of the separation of procedural and substantive norms and their proof in international law. Therefore, the court’s decision in choosing the approach could cause an insecurity in the peremptory place of jus cogens.
  Keywords: Jus Cogens, Immunity, international court of justice, Procedural Norms, Substantive Norms