فهرست مطالب

مطالعات محیط انسان ساخت - پیاپی 1 (بهار و تابستان 1401)
 • پیاپی 1 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدرحیم رهنما*، محمد محمدزاده، سید رضا رضویان راد صفحات 1-30

  در تحقیق حاضر به بررسی نقش شهر نیشابور برروی تحولات روستاهای حریم این شهر پرداخته ایم. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بود و به روش کتابخانه ای اطلاعات نظری جمع آوری و سپس با استفاده از روش های آماری تراکم جمعیتی و نرخ رشد روستاها طی دهه های مختلف بررسی شد و همچنین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 5،7،8 طی سه دوره (سال های 1986، 2000، 2020) رشدکالبدی شهر نیشابور موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تراکم جمعیت روستاهای غرب شهر بیشتر از سایر نقاط بوده و رشد شهر نیز علاوه بر رشد برنامه ریزی شده در شمال شهر، به صورت غیربرنامه ریزی شده در غرب نیز گسترش یافته است و در افق سال 1425، 65 درصد از جمعیت روستاهای محدوده را این مراکز سکونتی به خود اختصاص خواهند داد. وجود اراضی کشاورزی مرغوب و اسکان جمعیت در حاشیه شهر نیز باعث شده تا در سرشماری نفوس و مسکن سال 1385، 8 روستا با جمعیتی معادل 4728 نفر در شهر ادغام شوند و جزو محدوده شهری شناخته شوند. در حال حاضر نیز 21 روستا از نظر کالبدی متصل به شهر هستند یا حداکثر در فاصله 1000 متری از شهر قرار دارند که جمعیت آن ها در سال 1395 برابر با 18574 نفر است و طی 30 سال آینده به 37826 نفر خواهد رسید.

  کلیدواژگان: نیشابور، تحولات، جمعیت، روستا، حریم شهر
 • صدیقه لطفی*، مجتبی شهابی شهمیری صفحات 31-54
  مفهوم مکمل بودن و توسعه چندمرکزی پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند. صاحب‏نظران و تصمیم‏سازان معتقدند شهرهای متوسط و کوچک می‏توانند با تقسیم نقش‏های تخصصی در یک منطقه شهری یکپارچه فضایی عملکردی، به مزایای زیادی ناشی از تقاضای گسترده‏تر نیروی کار، دسترسی بیشتر به خدمات و همچنین سرریزهای فضایی فیزیکی عملکردهای شهرهای بزرگ تر از آن سود می‏برند، دست یابند. باوجوداین ، سوال اینجاست: آیا ساختارهای چندمرکزی نسبت به مناطق تک مرکزی، پتانسیل بیشتری برای برقرار پیوندهای مکمل میان شهرهای خود و بهره‏مندی از مزایای آن دارند؟ برای پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل تناظر به سنجش و مقایسه پتانسیل روابط مکمل در دو منطقه شهری مازندران مرکزی و رشت به عنوان نماینده ساختارهای چندمرکزی و تک مرکزی می‏پردازد. بدین منظور، از داده‏های اشتغال گروه‏های عمده فعالیتی در سطح شهرستان استفاده شده است. نتایج نشان دادند، تمایز روشنی میان نقش‏های اقتصادی شهرهای آمل، ساری و بابل در زمینه صنعتی، اداره امور عمومی و بازرگانی وجود دارد. با این همه، در مجموعه شهری رشت، به غیر از بندر انزلی که به عنوان یکی از بنادر مهم کشور محسوب می‏شود، شهرهای دیگر نتوانستند نقش متمایزی فارغ از بخش کشاورزی در کنار رشت ایفا کنند. اگرچه یافته‏ها از پتانسیل بیشتر روابط مکمل در منطقه چندمرکزی مازندران پشتیبانی می‏کند، اما به معنای عدم برقراری این پیوندها در مجموعه شهری رشت نیست.
  کلیدواژگان: مکمل بودن، چندمرکزی، مازندران مرکزی، مجموعه شهری رشت
 • علی اکبر عنابستانی*، مهدی جوانشیری، نجمه وفادوست صفحات 55-84

  آرامستان ها به لحاظ تاریخی، فرهنگی، معماری و باستان‏شناختی منابع باارزشی به شمار می‏روند. فضای آرامستان نه فقط برای مردگان، بلکه برای زندگانی است که آرامستان عزیزانشان تنها سوژه‏های آن ها قلمداد می‏شود. با توجه به گسترش شهر مشهد از لحاظ جغرافیایی و جمعیتی و مشکلات آرامستان بهشت رضا، مدیران شهری مشهد آرامستان بهشت رضوان را در شمال شهر مشهد طراحی کرده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات زیست محیطی و اجتماعی این آرمستان بر روستاهای پیرامونی، انجام شده است. پژوهش حاضر، از حیث هدف «کاربردی» و به لحاظ روش و ماهیت «توصیفی تحلیلی» است. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنان پنج روستای پیرامونی آرامستان بهشت رضوان است (933N=) که حجم نمونه براساس فرمول کوکران و به طور تصادفی ساده 144 نفر از اهالی روستاهای نمونه است. ابزار اصلی جمع آوری داده ها و سنجش متغیرهای تحقیق، پرسش نامه است. میزان اعتبار (روایی) شاخص‏ها توسط ده نفر از کارشناسان متخصص در حوزه مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی موردارزیابی و داوری قرار گرفت و میزان پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از آزمون کرونباخ (با رقم 895/0) در سطح بالایی موردتایید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. در قالب روش تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج تحقیق از تقلیل 23 متغیر، بیان گر هشت عامل استخراج شده بوده که 54/71 درصد از واریانس را تبیین می کند و نشان از رضایت بخش بودن تحلیل عاملی و متغیرهای موردبررسی است. براین اساس، مهم ترین اثرات اجتماعی و زیست محیطی احداث آرامستان بهشت رضوان، عوامل کاهش بهداشت زیست محیطی با واریانس 058/19، کاهش امید به زندگی با واریانس 729/15 و مشکلات امنیتی، روحی و روانی با واریانس 157/12 هستند. همچنین با توجه به نتایج آزمون T تک نمونه ای، عامل کاهش امید به زندگی با آماره 777/10 و کاهش بهداشت زیست محیطی با آماره 382/10 بیشترین تاثیر را بر زندگی روستاییان داشته است. نتایج تکنیک ARAS و رتبه بندی روستاهای نمونه امر را تایید کرد که اثرات آرامستان بر روستاهای نزدیک بیشتر بوده است و روستاهای گنبدواز و کلاته تیموری بیشترین تاثیرپذیری را داشته اند.

  کلیدواژگان: آرامستان بهشت رضوان، اثرات اجتماعی، اثرات زیست محیطی، تکنیک ARAS، شهر مشهد
 • عقیل خالقی*، افشین یگانه، آذر بکائی صفحات 85-110

  همگام با توسعه روستایی، زنان همواره علاقه مند به مشارکت در نیروی کار در فعالیت های غیرکشاورزی و بخش خدمات در جامعه هستند. این جامعه متشکل از مسیرهای بی وقفه و شبکه ای است که توسط مردم در فضا ترسیم شده است. مسیر فضا - زمان، منشور اصلی جغرافیای زمان است و موانع و محدودیت های زمانی- فضایی موجود در مسیر اشتغال زنان روستایی شهرستان ورزقان مسیله ای است که مطالعه حاضر به تحلیل آن پرداخته است. تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی است. از روش ترکیبی مبتنی بر توسعه ابزار استفاده شده است. در مجموع تعداد 45 نفر زن برای شرکت در نظرسنجی و پاسخ به سوالات چندگزینه ای (طیف لیکرت) انتخاب شدند که 25 نفر از این حجم در مصاحبه های عمیق کیفی شرکت نمودند. مصاحبه ها هدفمند بوده و حجم نمونه از طریق نمونه گیری آسان انتخاب شده است. در بخش کیفی از روش «پژوهش درون نگری هدایت شده» با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 20 و در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی با نرم افزار اسمارت. پی. ال. اس 3 استفاده شد.بعد «فردی و خانوادگی»، «فرهنگی و اجتماعی» و «موانع مدیریتی و ساختاری» به عنوان درون مایه های اصلی شناخته شدند. «فضای حیاتی» از نظر سوق یافتن زنان روستایی در منشور زمان- فضا به مشاغل کم اعتبار؛ «ایدیولوژی مرد به عنوان نان آور» به معنای مرد به عنوان تامین کننده اصلی معیشت اقتصادی خانواده و وابسته بودن زن؛ «شرایط بحران در زمان-فضا» ، به عنوان مهمترین محدودیت های مشارکت زنان روستایی در نیروی کار در قلمرو جغرافیای زمان هستند.

  کلیدواژگان: مشارکت زنان، نیروی کار، جغرافیای زمان، روش آمیخته، ورزقان
 • سرمایه اجتماعی و ضرورت آن در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی بخش میانکوه شهرستان اردل)
  علیرضا جمشیدی*، حمید نظری صفحات 111-134

  پژوهش حاضر با هدف بررسی سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر توسعه پایدار روستایی انجام شده که از لحاظ ماهیت، توصیفی و از نظر هدف کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، تمام سرپرستان خانوارهای مناطق روستایی بخش میانکوه شهرستان اردل بوده که با استفاده از نرم‏افزار Sample power تعداد 254 نفر به منزله نمونه جهت مطالعه، به روش طبقه‏ای تصادفی و متناسب با اصل تسهیم به نسبت در مناطق روستایی بخش میانکوه انتخاب و موردمطالعه قرار گرفته‏اند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم و مدل تحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه محقق ساخته‏ای است که روایی آن به صورت محتوایی (صوری) و سازه‏ای و پایایی آن با استفاده از پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفته است. نتایج مربوط به زیر شاخص های سرمایه اجتماعی بیانگر این است که اعتماد اجتماعی با ضریب عاملی 85/0، کیفیت شبکه با ضریب عاملی 72/0 و مشارکت اجتماعی با ضریب 67/0 دارای بیشترین هم بستگی با سرمایه اجتماعی است و ارزش اخلاقی مشترک با ضریب عاملی 37/0 کم ترین هم بستگی را به خود اختصاص داده است. ورود این عامل ها در مدل معادلات ساختاری به منزله زیرشاخص‏های سرمایه اجتماع (متغیر پنهان) به منزله متغیر مستقل نشان دهنده تاثیر مستقیم و بسیار قوی سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار بوده است به گونه‏ای که با تغییر یک واحد از سرمایه اجتماعی ، شاهد 84/0 تغییر در توسعه پایدار روستایی در منطقه موردمطالعه خواهیم بود. نتایج بر ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی و تقویت ابعاد مختلف آن جهت حرکت در جهت توسعه پایدار در بخش میانکوه تاکید دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، توسعه روستایی، معادلات ساحتاری، میانکوه، اردل
 • ابولفضل مشکینی*، اصغر رستم میدان، محسن احدنژاد، حسن محمودزاده صفحات 135-168
  امروزه کلانشهرها دراثرگسترش ناموزون و رشد بی رویه جمعیتی با چالش های متعدد زندگی همچون مشکلات زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و بسیاری مواردی دیگر منجمله : بروز انواع بیماری های روحی و روانی، آلودگی های متعدد زیستی ، آلودگی هوا، آب و خاک، بد مسکنی و بی مسکنی، وقوع جرایم شهری، ترافیک و حاشیه نشینی وکمبود زیرساخت های شهری مواجه می باشند. با توجه به وضعیت شهرهای امروزی ضرورت توجه به نظریه توسعه پایدار و رویکردهای منبعث از آن از قبیل زیست پذیری شهری و الگوی اکوشهری بیش از پیش احساس می شود تا بتواند شهری متعادل، متوازن و عاری از مشکلات زیستی برای همه گروه های جامعه فراهم نماید. پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی تطبیقی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق ده گانه کلانشهر تبریز صورت گرفته و به لحاظ نوع پژوهش کاربردی با روش توصیفی-تحلیلی می باشد .اطلاعات وداده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسش نامه و سوالات بسته پنج گزینه ای طیف لیکرت تهیه و تنظیم گردیده وحجم نمونه به تعداد1068عدد به صورت تصادفی از نوع طبقه بندی توزیع و جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSو LISRELمبتنی بر معادلات ساختاری و تحلیل چند متغیره FUZZYدر محیط GIS انجام گردیده و براساس نتایج حاصله الگوی اکوشهری زیست پذیر ما بین مناطق ده گانه کلانشهر تبریز نامتوازن بوده و از نظر رتبه بندی منطقه دو با میانگین363.3740بالاترین میزان و منطقه شش با میانگین 253.9420پایین ترین سطح الگوی اکوشهری زیست پذیر را دارا می باشد.
  کلیدواژگان: زیست پذیری، الگوی اکوشهر، توسعه پایدار، مدل فازی، کلانشهر تبریز
 • ابراهیم رضائی*، اردشیر یوسف زاده صفحات 169-188

  مهم ترین هدف این تحقیق، تحلیل رابطه بین توسعه پایدار منطقه‏ای با ساختارهای محیطی، انسانی جمعیتی و اقتصادی اجتماعی است. جهت رسیدن به این هدف، ابتدا شاخص ترکیبی توسعه منطقه‏ای براساس تحلیل آماری روش مولفه‏های اصلی و GIS ایجاد شده است. براساس این روش ها فاکتورهای معنی‏دار موثر بر توسعه منطقه‏ای (روستایی) به همراه وزن آن ها در شاخص مشخص شده‏اند. گفتنی است که تعداد داده‏های ما (نمونه موردبررسی) در این مرحله عبارت از  که N تعداد روستاها (289) و K تعداد متغیرهای انتخابی (25) برمبنای آخرین سرشماری سال 1395 است. این مرحله، به رتبه‏بندی گروه های روستایی منجر شده‏ است.سپس از روش های اقتصادسنجی (ازجمله رگرسیون کوانتایل) جهت بررسی عوامل موثر بر شاخص ساخته شده (به منزله متغیر وابسته) بهره گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص توسعه منطقه‏ای از ناحیه متغیرهایی طبیعی مانند شیب و ساختار طبیعی اثر منفی و معنی‏دار پذیرفته و از ناحیه برخی متغیرهای اجتماعی انسانی (مانند تقویت نهادهای مردمی و مدیریت محلی) و جمعیتی اثر مثبت می‏پذیرد. این نتایج نشان دهنده ضرورت به کارگیری الگوی توسعه خاصی برای مناطق مشابه در کشور است. طبقه بندی JEL:R1،R2، R14.

  کلیدواژگان: متغیرهای محیطی، ویژگیهای جمعیتی اقتصادی، GIS، رگرسیون کوانتایل، شاخص توسعه منطقهای، استان آذربایجان غربی
 • علی شماعی*، فاطمه عباسیان، شاهین علیزاده زنوزی صفحات 189-217

  یکی از ارکان توسعه پایدار، پایداری اجتماعی است. پایداری اجتماعی و سرمایه اجتماعی در طول تاریخ بشر مهم ترین عامل در شکل گیری و تحول و تکامل جوامع شهری بوده است. باتوجه به چالش های نوین شهر و شهرنشینی و نحوه مدیریت شهرها، بیش از هر زمان دیگری سرمایه های اجتماعی و پایداری اجتماعی در محلات دچار آسیب شده است. این پژوهش با هدف تبیین متغییرها و شاخص های مناسب پایداری اجتماعی (چون عدالت اجتماعی و فضایی، امنیت، سرمایه اجتماعی و میزان هم بستگی اجتماعی، تعلق و میزان حس مکانی) در راستای دستیابی به پایداری اجتماعی محلات از طریق برنامه ریزی های اجتماعی و فرهنگی است. پژوهش حاضر از نوع  توسعه ای کاربردی و کیفی کمی و ماهیتا توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری در مرحله میدانی ابتدا تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد، و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از افراد بالای هجده سال پرسشگری در محل به عمل آمده است. سپس با استفاده از روش منطقه بندی و پهنه بندی  Automatic Zoning Problem) AZP به نمایش و تحلیل فضایی یافته های میدانی در سطح محله پرداخته شد. یافته های تحقیق، در این نمونه مورد مطالعه و شناخت عوامل پایداری اجتماعی و ارتقای پایداری محله سرخاب به این نتیجه رسیده است که محله سرخاب به لحاظ اجتماعی دارای چالش ها و ناپایداری های فراوانی است. یکی از چالش های پیش روی در محله سرخاب شهر تبریز که پایداری اجتماعی محله را به چالش کشانده است مسیله امنیت است. همچنین میزان متوسط رو به پایین هویت محله ای شهروندان محله سرخاب است که کاهش احساس تعلق به محله به کاهش کنترل های اجتماعی و افزایش ناهنجاری های اجتماعی منجر شده است. یکی از دلایل اصلی کاهش سرمایه اجتماعی در نمونه موردمطالعه محله سرخاب شهر تبریز، برنامه های نادرست نوسازی محلات در اسناد فرادست توسعه شهری مانند طرح جامع، ساخت و سازهای بی رویه بدون برنامه مبتنی بر سود مالی، به ازهم گسستگی ساختار و سازمان محله ای و نزول پیوندهای اجتماعی شده است.

  کلیدواژگان: پایداری اجتماعی، محلات بافت قدیم، محله سرخاب، شهر تبریز، روشAZP
 • مجید رمضانی مهریان*، ایوب منوچهری، حسین خسروی صفحات 218-240
  فضای سبز شهری، از جمله کاربری هایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر از اهمیت بالایی برخوردار است، به نحوی که برای سنجش توسعه پایدار شهرها از آن به عنوان یک فاکتور مهم استفاده می شود. همچنین پراکنش مناسب فضای سبز شهری و دسترسی مناسب به آن از الزامات شهرسازی نوین است. شهر مراغه از شهر های میانی استان آذربایجان شرقی است که از پراکنش متناسب فضای سبز شهری برخوردار نیست. بر این اساس، در این پژوهش با هدف کمک به بهینه سازی فضای سبز این شهر، روشی برای تحلیل فضایی کاربری های موجود و مکانیابی پارک همسایگی ارایه شده است. در این فرایند معیارهای اولویت اراضی، دسترسی به شریان های فرعی و اصلی، نزدیکی به مراکز آموزشی و فرهنگی، دوری از کاربری های مزاحم، مرکزیت نسبت به محله و فاصله از پارک های موجود به عنوان معیارهای مکانیابی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به منظور تعیین مکان مناسب برای احداث پارک در واحد همسایگی از روش های تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس و همچنین تیوری فازی در محیط نرم افزار GIS استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که 13.3 درصد از اراضی شهر مراغه برای احداث پارک محله ای کاملا سازگار و 6 درصد نیز کاملا ناسازگار است. همچنین نتایج نشان دهنده کارایی بالای روش پیشنهادی در تحلیل فضایی کاربری ها و انتخاب عرصه های مناسب توسعه پارک در واحدهای همسایگی است.
  کلیدواژگان: مکانیابی، پارک، واحد همسایگی، منطق فازی، شهر مراغه
 • فائزه چهرآذر*، اسماعیل صالحی، یحیی چهرآذر صفحات 241-272

  شهرها به محیط طبیعی خود به شدت وابسته اند و می بایست خودشان را با  آن تطبیق دهند. شهر یزد دارای اقلیم گرم و خشک است و تاکنون توانسته خود را با محیط سخت و خشک خویش انطباق دهد. برای تدوام این سازگاری می بایست برنامه ریزی درست صورت گیرد و مکان های مطلوب جهت گسترش شهری شناسایی شوند.این پژوهش با هدف بررسی انطباق استان یزد با مکان های مطلوب است که روش‏های مورداستفاده شامل تکنیک تصمیم گیری با کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل های فازی بوده است. در این پژوهش سعی شده با شناسایی ویژگی‏های محیطی و اجتماعی و اقتصادی، میزان انطباق استان با مطلوبیت مکانی سنجیده شود. برای ارزیابی از یازده شاخص استفاده شده است. با استفاده از روش دیمتیل فازی اهمیت و تاثیر معیارها تعیین شد. با دو روش تلفیقی فازی و ترکیب خطی وزنی (wlc) و روش وزن دهی فرایند تحلیل شبکه فازی (FANP) نقشه نهایی جهت تعیین مطلوبیت مکانی ایجاد و موردمقایسه قرار گرفتند. در روش فازی ابتدا لایه ها فازی و استانداردسازی شدند سپس لایه ها در در وزن های حاصل از (FANP) در هر یک از عملگرهای فازی (5/0GAMMA AND,OR,)  اجرا شدند و در روش دوم  WLC لایه ها براساس ارزش دهی انجام شده طبقه بندی شدند و در وزن نهایی به دست آمدند. نتایج حاصل از آن نشان داد عملگر فازی AND دارای رویکرد سخت گیرانه‏تری نسبت به سایر عملگرهای  ORو 5/0 GAMMA است. بیشترین مساحت حدود 87 درصد را انطباق خیلی کم دربرگرفته است و در روش OR کم ترین احتیاط را نسبت به دورش AND و 5 /0 GAMMA دارد و مساحت 38 درصد را انطباق خیلی کم و کم و مساحت 14 درصد را با انطباق خیلی زیاد را دربرگرفته است. روش 5 /0 GAMMA نسبت به روش AND احتیاط کم تری را درنظر می گیرد و نسبت به روش OR سخت گیرانه تر است و مساحت 84 درصدی را به انطباق خیلی کم و مساحت 2 درصد به انطباق خیلی زیاد معرفی می‏کند. در روش ترکیب خطی وزن  WLC برهم کنش نتایج را درنظر نمی‏گیرد و فقط ارزش سلول‏ها را ترکیب می‏کند. نقشه های به دست آمده مساحت 90 درصد را به انطباق خیلی کم و مساحت 1 درصد را به انطباق خیلی زیاد نسبت داده است. با توجه به مدل سازی های صورت گرفته جهت گسترش شهرها با توجه به هر مدل و میزان سخت گیری آن ها پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: مدل فازی، انطباق و عدم انطباق سکونتگاه، Dematel Fuzzy، WLC، FANP
 • غنچه قنبرپور*، کوروش افضلی، معصومه براری صفحات 273-298

  رشد روزافزون جمعیت و به تبع آن افزایش تعداد اتومبیل ها در کنار رشد آرام زیرساخت های حمل و نقل موجب افزایش نرخ تصادفات و افزایش تقاضای سفر در ایران شده است. این امر فشار حاصل بر شبکه های موجود در حمل ونقل را چندین برابر نموده است. در این پژوهش سعی بر این است که با بررسی استراتژی های حمل ونقل هوشمند، میزان تاثیر آن ها بر شبکه حمل ونقل هوشمند سنجیده و مقایسه شود. برای تحلیل پژوهش از تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است که شاخص ها به صورت زوجی با یکدیگر مقایسه شده و به صورت پرسشنامه میان 22 نفر از کارشناسان و مدیران شهرداری ، خبرگان حوزه حمل ونقل و متخصصان دانشگاهی توزیع شده است . نتایج پژوهش نشان داده است که در هوشمندسازی حمل ونقل شهرهای میانی در کشور 65 عامل در ابعاد مختلف موثر هستند که شامل، معیار مدیریتی 23 ، اقتصادی 11 ، اجتماعی - فرهنگی 23 و کالبدی 11 عامل میشوند. از میان معیارهای مدیریتی، ثبات مدیریت با وزن 0.209 و دانش فنی مدیران با وزن 0.002 ، در زیرمعیارهای مرتبط با معیار اقتصادی، تحریم های اقتصادی کشور با وزن 0.099 و ثبات نرخ ارز کشور با وزن 0.084 ، در زیرمعیارهای مرتبط با معیار اجتماعی-فرهنگی، سازمانهای مردم نهاد در ترویج حمل ونقل هوشمند با وزن 0.099 و وندالیسم شهری با وزن 0.076 و در نهایت در زیرمعیارهای مرتبط با معیار کالبدی، تاسیسات فنی هوشمند با وزن 0.138 و زیرمعیار مکانیابی تاسیسات هوشمند با وزن 0.109 به ترتیب اولویت اول و آخر را به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: حمل و نقل شهری، حمل و نقل هوشمند، شهرهای میانه
 • سید مهدی موسی کاظمی* صفحات 299-329

  سکونتگاه های انسانی (بویژه شهری) در ارتباط منسجم با جهان طبیعی با طیف گسترده ای از چالش های مختلف روبرو هستند. برای بهزیستی شهروندان ضروری است این چالش ها در چارچوب سه رکن پایداری یعنی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی و پنج بعد حیاتی؛ مردم، سیاره زمین، رفاه، صلح و مشارکت که از مفاهیم مهم اهداف توسعه پایدار هستند مورد توجه قرار گیرند. دستور کار شهری جدید سازمان ملل متحد تغییر پارادایم مبتنی بر علم شهرها را ارایه می دهد و استانداردها و اصولی را برای برنامه ریزی، ساخت، توسعه، مدیریت و بهسازی نواحی شهری در امتداد پنج رکن اصلی اجرای آن: سیاست های شهری، قوانین و مقررات شهری، برنامه ریزی و طراحی شهری، اقتصاد محلی و امور مالی شهرداری، و مدیریت محلی طرح می کند. همه گیری کووید-19 بر زندگی در سراسر جهان تاثیر گذاشت. این بیماری همه گیر باعث نوسانات زیادی در شاخص زیست پذیری سکونتگاه های شهری شده است. همچنین بر نحوه تعامل مردم و استفاده از فضای باز عمومی در شهرهای سراسر جهان تاثیر گذاشته است. از دیگر تاثیرات، افزایش میزان استرس، افسردگی و بیماری های روانی در مناطق شهری در سطح جهان است. در این مقاله ضمن بیان چالش های سکونتگاه های شهری بویژه در عصر همه گیری کووید 19 و تاثیراتی که بر زیست پذیری شهرها داشته، به رویکرد برنامه ریزی و طراحی انسان محور به شهرهای آینده در چارچوب شهر ترمیمی در مواجهه با تاثیرات این همه گیری پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: چالش های شهری، همه گیری کووید 19، زیست پذیری شهری، شهر ترمیمی
|
 • Mohammadrahim Rahnama *, Mohammad Mohammadzadeh, Seyyed Reza Razavianrad Pages 1-30

  The present study examines the role of Neishabour City in the development of villages around the city. The research method is descriptive-analytical. The theoretical information is collected through the library method and then studied using statistical methods of population density and rural growth rate during different decades. The physical growth of Neishabour City has been studied using Landsat 5, 7, 8 satellite images during three periods of time (1986, 2000, 2020).. The results show that the population density of villages located around the west of the city is higher than other places. Besides, the growth of the city, in addition to the planned growth in the north of the city, has expanded unplanned in the west. Up to the year of 1425, %65 of the population of the villages around will be occupied by these residential centers. Based on the population and housing census in 2006, the high quality agricultural lands and residency around the City has caused the integration of 8 villages with a population of 4728 people with the City and be recognized as a part of the urban area. At present, 21 villages are physically connected to the City or are located at a maximum distance of 1000 meters from the City; their population in 1395 was equal to 18574 people that it will reach to 37,826 over the next 30 years

  Keywords: Neishabour, Developments, population, Village, City
 • Sedigheh Lotfi *, Mojtaba Shahabi Shahmiri Pages 31-54
  The concept of complementarity and polycentric development are closely related. Experts and decision-makers believe that small and medium-sized cities can reap the benefits of wider labor demand, greater access to services, and as well as physical spatial overflows to achieve the functions of larger cities. The question, however, is: do polycentric structures have greater potential than monocentric areas to make complementary connections between their cities and reap the benefits? To answer this question, the present study uses correspondence analysis to measure and compare the potential of complementary relationships in the two urban areas of Central Mazandaran and Rasht as a representative of polycentric and monocentric structures. For this purpose, employment data of major activity groups of two areas have been used. The results showed that there is a clear distinction between the economic functions of Amol, Sari and Babol cities in the field of industry, public administration and trade. However, in the urban metropolitan of Rasht, with the exception of Anzali port, which is considered as one of the most important ports in the country, other cities could not play a distinct role independent of the agricultural sector near Rasht. Although the findings support the potential for more complementary relationships in the polycentric region of Mazandaran, it does not mean that these links are not established in the Rasht urban region.
  Keywords: Complementarity, polycentric, Central Mazandaran, Rasht urban complex
 • Aliakbar Anabestani *, Mahdi Javanshiri, Najmeh Vafadoost Pages 55-84

  Cemeteries are historically, culturally, architecturally and archaeologically valuable resources. The cemetery space is not only for the dead, but also for the living because of their beloved graves.. Due to the expansion of Mashhad in terms of geography, population and the problems related to Behesht Reza Cemetry, Mashhad city managers have designed Behesht Rezvan Cemetery in north of Mashhad. The aim of this research is to investigate the social and environmental impacts of the cemetery on rural settlement around. The study is "applied" in terms of purpose and is "descriptive-analytical" in terms of method and nature. The statistic population consisted of residents of 5 villages located around Cemetery of Behesht Rezvan (N = 933). The sample size was 144 inhabitants of the sample villages, based on Cochran formula that were selected randomly. Questionnaire was used to collect data and measure research variables. The validity of the indices was evaluated and judged by 10 experts in the field of urban and rural planning studies. The reliability of the questionnaire was confirmed highly by the Cronbach's alpha test (0.895). Data analysis was performed using SPSS software in factor analysis method. The results of reduction of 23 variables showed 8 extracted factors that explain %71.54 of variance and indicated satisfactory factor analysis and the variables studied. Accordingly, the most important social and environmental impacts of Behesht Rezvan Cemetery are the factors of environmental health reduction with variance of 19.058, decrease in life expectancy with variance of 15.729 and security, psychological and psychological problems with variance of 12.157. According to the results of one-sample T-test, factors of life expectancy (10.777) and environmental health (10.382) had the highest impact on rural life. The results of the ARAS technique and the ranking of the sample villages confirmed that the impacts of cemetery on the nearby villages were greater and Gonbadvaz and Kalateh Timur villages were most affected.

  Keywords: Paradise Razvan Cemetery, Social Impact, environmental impact, Aras Technique, Mashhad city
 • AGHIL KHALEGHI *, Afshin Yeganeh, Azar Bokaei Pages 85-110

  Along with rural development, women are always interested in participating in the labor force in non-agricultural activities and the service sector in society. This society consists of uninterrupted paths and networks drawn by people in space. The space-time path is the main charter of time geography and the obstacles and time-space constraints in the employment path of rural women in Varzeqan county is an issue that the present study has analyzed. The research is applied based on the purpose and descriptive-analytical in terms of nature and method. A total of 45 women were selected to participate in the survey and answer multiple-choice questions (Likert scale) and 25 of these participated in in-depth qualitative interviews. The interviews were purposeful and the sample size was selected through Convenient Sampling. In the qualitative part, the method of "guided introspection research" using MAXQDA 20 software was used. In the quantitative part, SEM using the PLS method with Smart PLS software was used., as the main themes in the space-time constraints of rural women's participation Were recognized in the workforce. "Vital space" in terms of leading rural women in the time-space charter to low-paying jobs; "The ideology of the man as breadwinner (gender stereotypes)" means the man as the main provider of the family's economic livelihood and the woman's dependence; "Time-space crisis conditions" in the sense that women are seen as a potential reserve labor force are the most important constraints on the participation of rural women in the labor force in thetime geography .

  Keywords: Women's participation, Labor Force, Time Geography, Mixed research method, Varzeqan
 • Social Capital and Its Necessity in Sustainable Rural Development (Case Study: Social Capital and the Necessity for Sustainable Rural Development (Case Study: Rural Areas of Miankuh District, Ardal County)
  Alireza Jamshidi *, Hamid Nazari Pages 111-134

  This study aimed to investigate social capital and its impact on sustainable rural development. The is a descriptive-analytical research, the purpose is of the practical form and it is done in survey method. The statistic sample is all the heads of household lived in rural areas of Miankuh District, Ardal County. A sample of 254 persons was selected by stratified random sampling in the study area, using Sample Power software. The sample was studied under proportional impartation method. The questionnaire was used to collect information. The information was analyzed by Confirmatory Factor Analysis, second stage, and Structural Equation Analysis Modeling. Validity of the research instruments was evaluated and confirmed contently (face validity) and structurally; its reliability was approved by composite reliability. The results of the social capital sub-indices indicate that social trust with a coefficient of 0.85, network quality with 0.72 and social participation with 0.67 have the highest correlation with social capital; common moral values with a coefficient of 0.37 has the lowest correlation. The inclusion of these factors in the structural equation modeling as sub-indices of community capital (hidden variable) as an independent variable shows the direct and the strong impact of social capital on sustainable development. That means, by changing a unit of social capital, a change of 0.84 occurs for the sustainable rural development in the study area. The results emphasize the necessity to pay attention to social capital and strengthen its various dimensions to move towards sustainable development in the Miankuh area

  Keywords: Social Capital, Rural Development, Structural Equation, Miankuh, Ardal
 • Abolfazl Meshkini *, Asghar Rostam Meydan, Mohsen Ahadnejad, Hasan Mahmoodzadeh Pages 135-168
  Today, there are various life challenges at the metropolises because of unplanned development and excessive population group; challenges such as environmental, economic, social problems besides other matters including some mental diseases, environmental pollutions, air and water and soil pollution, improper housing, lack of housing, crime commitment, traffic, marginalization and lack of urban infrastructures. According to city conditions today, it is more essential than before to consider stable development theory and approaches derived from such as urban habitability and the pattern of eco-city. This is to create a balanced city without any environmental problems suitable for all members of the society. The present study is done to provide comparative grading of habitable eco-city pattern among 10 districts at Tabriz metropolis. This is an applied research in analytic-descriptive method. The information and research data were gathered by questionnaire, package of Likert multiple choice questions and the sample volume of 1068 in accidentally delivery grading. The data analysis was done by SPSS and LISREL softwares, based on structural equations and Fuzzy multiple variables analysis in GIS. According to the results,the habitable eco-city pattern among 10 districts at Tabriz metropolis was unbalanced. In grading, the highest average belonged to district 2 (363.3740) and the lowest average belonged to district 6 (253.9420).
  Keywords: Livability, Eco-city pattern, Sustainable development, Fuzzy model, Tabriz Metropolis
 • Ebrahim Rezaei *, Ardashir Yousofzadeh Pages 169-188

  The major aim of this research is to analyze the relationship between regional sustainable development and environmental, demographic-human and socio-economic structures. To do this, the composite development index is initially created based upon Principal Component Analysis (PCA) and GIS methods. According to these methods, the significant effective factors on the rural development are identified including their weights. It is worth saying that the sample size of data ,  equals  , in which N stands the number of villages (289) and K indicates the number of variables (25) based on latest census in 2016. This phase of assessment leaded to rural groups ranking.At the second stage, using econometric techniques (such as quantile regression), we have investigated the most important factors affecting development index as the dependent variable. According to the results, the regional development index has been affected negatively and meaningfully by natural variables such as slop and natural structures, and positively been affected by socio-economic and demographic determinants such as improving non-governmental organizations and local management. These results indicate the necessity to apply a specific development pattern for other similar areas in Iran.JEL Classification: R1, R2,R14.

  Keywords: Environmental variables, Socio-economic features, GIS, Quantile Regression, Index of Regional
 • Ali Shamai *, Fatemeh Abbasiyan, Shahin Alizadeh Pages 189-217

  Social stability is of the main elements in sustainable development. Social Stability and social capital  are the  important factors in making, evolution and development of urban . Also, considering the new challenges of the city and urban planning, social capitals and social sustainability in neighborhoods are damaged more than before.  The research goal is to identify the  appropriate variables and indicators of social  stability (such as security, social and spatial justice, social capital and  social solidarity, belonging and sense of spatiality; this aim is to achieve social sustainability of neighborhoods by cultural and social planning. The present study is qualitative-quantitative and descriptive-analytical in nature and is applied in terms of purpose. In the field stage, 384 persons were selected as a statistical sample and persons over 18 were under in-situ questioning using random sampling method. Then, using AZP (Automatic Zoning Problem), spatial analysis of field findings at the neighborhoods level was performed.  The research findings related to investigate the factors of social stability and improve the stability of Sorkhab neighborhood concluded that there are many challenges and instabilities in terms of social at Sorkhab neighborhood. Security is one of the challenges at Sorkhab neighborhood of Tabriz, which has challenged the social stability of the neighborhood. Also, the average downward rate of the identity of the citizens of Sorkhab neighborhood leads to decrease the sense of belonging to the neighborhood to decrease  social controls and an increase social anomalies. However, one of the main reasons for the loss of social capital in this urban neighborhoods is the incorrect plans renovation of the neighborhoods in upstream urban development documents such as master plans, unplanned constructions without a plan based on financial gain, have led to the destruction of neighborhood organization and social ties.

  Keywords: Social sustainability, Traditional, old neighborhoods, AZP method, Sorkhab neighborhood of Tabriz
 • Majid Ramezani Mehrian *, Auob Manuchehri Miandoaab, Hossein Khosravi Pages 218-240
  The quality of urban green space and its distribution is one of the important factors in urban sustainable development. Appropriate distribution and accessibility of urban green space are the requirements of new urbanism. The city of Maragheh is one of the middle cities of East Azerbaijan province in which the distribution of urban green space is inappropriate. Accordingly, in this study, with the aim of helping to optimize the green space of this city, a method for analyzing the existing land-uses and locating neighborhood parks has been presented. In this process, the criteria including land priorities, access to secondary and main arteries, proximity to educational and cultural centers, avoidance of inconsistent uses, centrality to the neighborhood, and appropriate distance from existing parks were considered as factors of assessment. In this order, Analytic Hierarchy Process (AHP) and TOPSIS, and fuzzy theory have been used in the GIS software environment. The results show that 13.3% of Maragheh city are completely compatible with the construction of neighborhood parks and 6% are completely incompatible. The results also show the high efficiency of the proposed method in analyzing land uses and selecting suitable areas for park development in neighboring units.
  Keywords: site slection, park, neighborhood unit, Fuzzy logic, Maragheh city
 • Faeze Chehrazar *, Esmail Salehi, Yahya Chehrazar Pages 241-272

  The cities are severely affected by the natural environment around with which they shall be adapted. Yazd Province is located in a hot dry climate and it could be survived and adapted with the hard dry natural environment. To have this adaptation continued, a proper planning should be done to set desirable settlements to develop urban areas.The research goal is to examine Yazd Province adaptation with desirable locations. The methodology was decision techniques using Geographical Information System (GIS) and fuzzy models. In this research, the Province adaptation with spatial desirability was measured with environmental, social and economic features by eleven indicators. The importance and impact of the criteria were determined by Fuzzy Dimethyl Method. The final map to determine and compare spatial desirability was created by two methods of Fuzzy Compilation and Linear Weighted Composition (WLC). In the Fuzzy method, the layers were first fused and standardized, then, the layers were performed on the weights obtained from (FANP) in each of the Fuzzy operators (0.5 GAMMA, AND, OR). In the second method, the WLC layers were categorized based on the value given and were obtained in the final weight. The results showed that the AND fuzzy operator contains a more rigorous approach than other OR operators and 0.5 GAMMA. The largest area is about %87 with very too low adaptation. In the OR method, the minimum precaution is about AND and GAMMA 0.5; the area of %38 has a too low and low adaptation and an area of %14 with great adaptation. There is a lee caution in 0.5 GAMMA method than the caution in AND method. 0.5 GAMMA is more rigorous than OR and determines the area of %84 as a too low adaptation and the area of %2 as a high adaptation. In WLC the interaction of results does not considered and it only combines the cell values. In the obtained map, the area of %90 is considered as a too low adaptation and the area of %1 is considered as a high adaptation. The orientation of cities’ development was suggested based on the done modelling and the rate of rigorousness.

  Keywords: Fuzzy model, Adaptation, Non-adaptation of the Settlement, Dimethyl Fuzzy, WLC, FANP
 • Ghoncheh Ghanbarpour *, Koroosh Afzali, Masumeh Barari Pages 273-298

   Increasingly growth of population and consequently increase number of cars along with slow growth of transportation infrastructure has caused increased rate of accident and demand for travel in Iran. This has multiplied pressure on existing transport networks. In this research, by the examining intelligent transportation strategies, the extent of its impact on intelligent transportation network is measured and compared. For research analysis, hierarchical analysis has been used in which indicators have been compared in pairs and it is distributed among 22 of municipality experts and managers, specialists in field of transportation and university specialists in form of a questionnaire. The results have shown that 65 factors are effective in making intelligent the transportation of mid-sized cities in the country in different aspect Which include, managerial criteria23, economic11, socio-cultural 23 and physical 11 factors. Among managerial Criteria, management stability with a weight of 0.209 and technical knowledge of managers with a weight of 0.002 , in sub-criteria related to economic criteria, Economic sanctions of the country with a weight of 0.099 and the stability of exchange rate of country with a weight of 0.084 ,in sub-criteria related to socio-cultural criteria, non-governmental organizations in promoting intelligent transportation with a weight of 0.099 and urban vandalism with a weight of 0.076 and eventually in sub-criteria related to physical criteria, Smart technical facilities (installation) with a weight of 0.138 and sub-criteria of location allocation of smart facilities (installation) with a weight of 0.109 have been the first and last priority, respectively.

  Keywords: Urban transport, Intelligent transportation, Middle sized cities
 • Seyyed Mehdi Mousakazemi * Pages 299-329

  Human settlements (especially urban ones) face a wide range of challenges in connection with the natural world. These challenges are essential for the well-being of citizens within the framework of three pillars of sustainability, namely environmental, social and economic, and five vital dimensions; People, planet earth, prosperity, peace and participation are important concepts of sustainable development goals. The new UN Urban Agenda proposes a paradigm shift based on urban science and sets standards and principles for the planning, construction, development, management and improvement of urban areas along its five main pillars: urban policies, laws and regulations, Plans urban planning and design, local economy and municipal finance, and local management. The Covid-19 pandemic affected life around the world. This pandemic has caused many fluctuations in the viability index of urban settlements. It has also affected the way people interact and use public open space in cities around the world. Other effects include increased stress, depression and mental illness in urban areas around the world. In this article, while expressing the challenges of urban settlements, especially in the era of the Covid-19 pandemic, and the effects it has on the livability of cities, the human-centered planning and design approach to future cities within the restorative city in the face of the effects of this pandemic is discussed.

  Keywords: Urban Challenges, Covid-19 Pandemic, Urban Livability, Restorative city