فهرست مطالب

مطالعات محیط انسان ساخت - پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1401)

نشریه مطالعات محیط انسان ساخت
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید علی بدری*، سیما سعدی صفحات 1-27

  امروزه حضور زنان در بازار کار و مشارکت آن ها در فعالیت های اقتصادی اجتماعی، به یکی از شناسه های مهم توسعه انسانی تبدیل شده است زیرا فعالیت های اقتصادی زنان، پیوندی مستقیم با فقر و رفاه اجتماعی دارد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تحلیل فضایی عوامل موثر بر کارآفرینی زنان روستایی با تاکید بر صنایع دستی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات پیمایشی اسنادی می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر در نرم افزار SPSS و برای تحلیل فضایی از مدل های آمار فضایی تحلیل لکه های داغ ، خودهمبستگی فضایی (شاخص موران) و درون یابی IDW در نرم افزار ARCGIS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که با توجه به نتایج آزمون تحلیل مسیر شاخص های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فرهنگی بیشترین تاثیر و عوامل تکنولوژی کمترین تاثیر را درکارآفرینی زنان روستایی داشته اند. همچنین با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون شاخص های حمایت های دولتی، بازار، زیرساخت، مواد اولیه، آموزش و اطلاع رسانی دارای بیشترین میزان تاثیر و شاخص های عوامل اجتماعی، تجهیزات و روش ها و رویکردهای جدید نیز کمترین میزان تاثیر را بر کارآفرینی زنان روستایی در روستاهای مورد مطالعه نشان می دهد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی روستایی، زنان روستایی، صنایع دستی، شهرستان مریوان
 • پروانه شاه حسینی* صفحات 28-50

  مقاله حاضر، بررسی نارسایی های کالبدی مربوط به شبکه معابر درون شهری شهرهایی است که به صورت غیررسمی ایجاد شده و توسعه یافته اند. این تحقیق از لحاظ ماهیت، ازجمله تحقیقات کاربردی و به لحاظ نوع، رویکرد کمی دارد. روش گردآوری داده ها به دو صورت اسنادی و میدانی بوده و این داده ها با نقشه های GIS، آنتروپی شانون و روش COCOS تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که شبکه معابر شهر رباط کریم نسبت به شبکه معابر دو شهر پاکدشت و رباط کریم از وضعیت بهتری برخوردار است، اما شبکه معابر تمامی شهرهای مورد بررسی با استانداردهای معابر براساس طرح های شهری خود فاصله زیادی دارند، از الگوی خاصی تبعیت نمی کنند و عمدتا به صورت شطرنجی ناقص به خصوص در قسمت های کم درآمدنشین و تولیدی هستند. چون این شبکه معابر به گونه ای طراحی نشده اند که ترافیک را از داخل بافت مسکونی به تدریج توسط معابر محلی، معابر شریانی درجه 2 فرعی و اصلی به هسته مرکزی و مناطق دیگر هدایت کنند، کارایی لازم را ندارند. این مسیله به نارسایی در کارکردهای جابه جایی، دسترسی و اجتماعی آن ها منتهی شده است. همچنین، شبکه معابر شهرهای مورد بررسی اصولا در مسیر شهرهای هوشمند که بر پیاده روی و حمل ونقل همگانی به منظور کاهش استفاده از خودرو سواری تاکید دارند، حرکت نمی کنند.

  کلیدواژگان: شبکه معابر درون شهری، توسعه پایدار، پاکدشت، رباط کریم، ملارد
 • مرتضی قورچی*، محمدتقی رضویان، فرشته دستواره صفحات 51-71
  پس از نیمه دوم قرن بیستم با شکل گیری جهانی شدن معاصر، مقیاس فعالیت شهرها از سطح محلی به سطح جهانی انتقال یافت. یکی از زمینه های فعالیت و نقش آفرینی شهرها درون سیستم جهانی شدن، مقوله دیپلماسی شهری است. علاوه براین اجرای فعالیت و برنامه های شهری نیازمند تدوین قوانین رسمی در حوزه مشخص آن است. ازاین رو ورود شهرها به عرصه جهانی شدن نیازمند تاکید بر دیپلماسی شهری و اصول آن در برنامه ها، قوانین و سیاست های شهری توسط حکومت های محلی و نیز در سیاست خارجی کشورهاست. روش شناسی این پژوهش بر پایه پارادایم تفسیری است که با رویکرد کیفی انجام خواهد شد و استراتژی آن فراترکیب[1] است. داده ها در فرمت کیفی، به شکل توصیفی و شامل متون و اسناد کتابخانه ای هستند. اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی های کتابخانه ای، پیگیری آخرین اطلاعات درباره قوانین شهری و نیز دیپلماسی شهری در ایران جمع آوری شده اند. درمجموع، مطالعه و بررسی مجموعه قوانین و مقررات شهری ایران نشان می دهد که به استثنای چند نمونه از قوانین در حوزه تخصصی فنی و عمرانی شهرداری و همچنین دستورالعمل نحوه تنظیم تفاهم نامه خواهرخواندگی بین شهرهای جمهوری اسلامی ایران با شهرهای دیگر کشورها، هیچ گونه قانون و مقررات مشخص و تعریف شده ای در زمینه دیپلماسی شهری وجود ندارد و برای همین منظور ضرورت کاربست موضوع دیپلماسی شهری در مجموعه مدیریت شهری و قوانین آن پیشنهاد اصلی این نوشته است.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، دیپلماسی شهری، قوانین شهری، حکومت محلی
 • حافظ مهدنژاد*، احمد زنگانه صفحات 72-101

  مدل شهر هم‏گرا بیش از همه بر تحقق تمام اصول پایداری در سطح محله‏های شهری تاکید دارد. در این میان، محله Bo01 به عنوان یک نمونه پیش رو جهانی در زمینه توسعه شهری پایدار شناخته می‏شود که استانداردهای بلندپروازانه زیست محیطی و ارتقای کیفیت زندگی ازجمله اهداف مهم آن به شمار می‏آید. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، خوانش مولفه‏های شهر هم‏گرا براساس مشخصه‏های محله Bo01 است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی  تحلیلی است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که کلاس تام در طراحی محله Bo01 بر مدل کیفیت/زمان متمرکز شده است. مهم‏ترین مولفه‏های شهر هم‏گرا متشکل از بهره‏گیری 100 درصد انرژی‏های تجدید‏پذیر، طراحی سازگار با محیط زیست، فضای سبز، تنوع زیستی، مدیریت آب، مدیریت پسماند، حمل ونقل پایدار و فضاهای اجتماعی و زیبایی‏شناسی است. تراکم جمعیت در محله Bo01، 43 نفر در هکتار و تراکم ناخالص معادل بیش از 26 واحد مسکونی در هکتار است. حدود 50 درصد از محله را فضای باز تشکیل می‏دهد. 1400 متر مربع کلکتور خورشیدی در ساختمان‏های آپارتمانی و 200 متر مربع از آن ها در فضاهای خالی وجود دارد. هر خانوار فقط 7/0 جای پارک دارد. درنتیجه، محله Bo01، منعکس کننده یک مدل برای محله آینده و پایدار است که ساختار آن براساس اهداف زیست‏محیطی با تمرکز بر انرژی، محدودیت استفاده از خودرو، تشویق پیاده‏روگستری، گسترش مسیرهای دوچرخه‏سواری، مدیریت آب و پسماند و مراقبت از چشم‏انداز طبیعی است.

  کلیدواژگان: شهر همگرا، شهر پایدار، کلاس تام، مالمو، Bo01
 • احمد پوراحمد*، سعید زنگنه شهرکی، علی صابری صفحات 102-128

  رشد شتابان شهرنشینی به خصوص در دهه های اخیر، موجب اهمیت توزیع بهینه خدمات شهری و دسترسی متعادل شهروندان به این خدمات شده است،چراکه نابرابری در برخورداری از خدمات شهری می تواند موجب توسعه نامتوازن شهریو جدایی گزینی طبقاتی محله های آن شود. به همین سبب در راستای تحقق عدالت فضایی در دسترسی همگن شهروندان به خدمات شهری، هدف از پژوهش حاضر تحلیل فضایی نحوه توزیع خدمات آموزشی و بهداشتی  درمانی و سطوح برخورداری از این خدمات در مناطق و نواحی مختلف شهر یاسوج است. پژوهش حاضر توصیفی  تحلیلی و کاربردی است و داده های آن به صورت کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. بدین صورت که پس از تشریح مفاهیم با روش کتابخانه ای، با استفاده از روش تحلیل شبکه در نرم افزار GIS چگونگی توزیع فضایی خدمات آموزشی و بهداشتی  درمانی در سطح مناطق و نواحی شهر یاسوج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد توزیع فضایی خدمات آموزشی و بهداشتی  درمانی در سطح مناطق و نواحی شهر یاسوج نامتعادل است. براساس نتایج، محله های واقع در ناحیه سه از منطقه یک و ناحیه دو از منطقه سه، کم ترین میزان دسترسی و محله های واقع در ناحیه یک از منطقه یک و همچنین نواحی یک ودو از منطقه دو بهترین میزان دسترسی را به خدمات آموزشی و بهداشتی  درمانی دارند.

  کلیدواژگان: خدمات شهری، دسترسی متعادل، عدالت فضایی، شهر یاسوج، تحلیل شبکه
 • ساره قربانی*، مجید رمضانی مهریان صفحات 129-167

  مطالعه شبکه های حمل ونقل در محدوده شهرها، به خصوص شهرهای درحال توسعه دارای پیچیدگی های ویژه ای است. افزایش تعداد وسایل نقلیه و جمعیت در شهرها باعث به وجود آمدن مشکلات متعددی همچون تراکم ترافیک، افزایش نرخ تصادفات رانندگی و تلفات ناشی از آن ها، آلودگی هوا، افزایش زمان سفر، تلف شدن وقت شهروندان و افزایش استفاده از منابع انرژی شده است. بنابراین استفاده از سامانه اتوبوس تندرو به خصوص در شهرهای پرجمعیت ضروری به نظر می رسد. انتخاب مسیر مناسب برای احداث این سامانه براساس معیار و روش مناسب برای موفقیت آن لازم و ضروری است. این در حالی است که در ادبیات موضوع روش های مناسبی برای تجزیه وتحلیل و انتخاب مسیر مناسب معرفی نشده است. هدف این مطالعه ارایه روشی برای ارزیابی محیط زیستی مسیرها در سامانه اتوبوس تندرو است. لذا به عنوان مطالعه موردی، مسیر پیشنهادی برای احداث خط 2 سامانه اتوبوس تندروی شهر مشهد انتخاب شده است. در این پژوهش از معیارهایی نظیر افق زمانی پروژه، نرخ تنزیل، هزینه اجتماعی کربن، برآورد اثرات ایمنی جاده، تخمین منافع اقتصادی ناشی از بهبود ایمنی جاده، ارزش زندگی آماری، برآورد اثر افزایش فعالیت فیزیکی شهروندان، برآورد میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اثر بر کیفیت هوا جهت تحلیل هزینه فایده این خط اتوبوس تندرو استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، کل منافع حاصل از اجرای خط 2 اتوبوس تندروی مشهد معادل 339857701 دلار است که ارزش خالص کنونی آن با اعمال نرخ تنزیل 15 درصد برابر با 85059606 (هشتادوپنج میلیون و پنجاه ونه هزار و شیصدو شش دلار) است. نرخ بازگشت داخلی نیز 2915 درصد برآورد می شود.

  کلیدواژگان: اثرات محیط زیستی، تحلیل هزینه و فایده، انتشار گازهای گلخانه ای، آلودگی هوا، اتوبوس تندرو، مشهد
 • یعقوب ابدالی*، عارفه رمضانی حاجی محله، عادله رمضانی حاجی محله صفحات 168-198

  امروزه بحث تاب آوری نقاط سکونتگاهی جزو مهم ترین مباحث مطالعاتی دنیا به شمار می رود. ازآنجایی که جهان به طور پیوسته و مداوم درگیر مسایل متعددی ازجمله حوادث طبیعی و انسانی است، ضرورت دارد تا سکونتگاه های ایمنی در برابر مخاطرات انسانی و طبیعی داشته باشیم. در طی قرون گذشته، جهان شاهد برخی از اپیدمی‏ها و پاندومی‏های همه‏گیر پیش بینی نشده‏ای چون شیوع سل، فلج اطفال، وبا، ایدز، آنفلوانزا، سارس و اخیرا کووید 19 بوده است. بنابراین افزایش یا بهبود توان ظرفیتی یک سیستم برای ایستادگی و بازیابی در برابر اپیدمی‏ها بسیار مهم است. در این پژوهش هدف ارزیابی اثرات تنوع فعالیت‏های اقتصادی زنان روستایی بر تاب‏آوری سکونتگاه‏های روستایی در برابر بیماری کرونا در سکونتگاه‏های روستایی بخش مرکزی شهرستان نکاست. این پژوهش یک مطالعه کاربردی و کمی است. بنابراین، نتایج آن می تواند توسط کاربران نهایی مختلف مانند روستاییان، محققان دانشگاهی، برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف برنامه های مدیریت همه گیری کووید 19 مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر به توسعه برنامه های تاب آوری برای جوامع روستایی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران کمک می کند.
   
  نتایج نشان داد که سطح تاب‏آوری اقتصادی و کالبدی سکونتگاه‏های روستایی بخش مرکزی شهرستان نکا در سطح پایین‏تر از متوسط ارزیابی است، همچنین سطح تاب‏آوری اجتماعی در سطح متوسط است. براساس آزمون رگرسیون خطی متغیر تنوع فعالیت‏های اقتصادی زنان با بتای 428/0 بیشترین تاثیر را بر تاب آوری خانوارهای کشاورز روستایی داشته است. همچنین متغیرهای تنوع فعالیت‏های اقتصادی زنان در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی نیز به طور مستقیم بر افزایش تاب آوری خانوارهای روستایی تاثیرگذار هستند.

  کلیدواژگان: تنوع فعالیت اقتصادی، زنان روستایی، تاب آوری، کووید-19، نکا
 • امیر حسینیان راد، محمد مولائی قلیچی* صفحات 199-221

  فضاهای عمومی مهم ترین بخش شهرها هستند، چراکه بیشترین برخوردها و کنش های متقابل میان افراد در آن ها به وقوع می پیوندد و شامل تمامی بخش هایی هستند که مردم به آن ها دسترسی فیزیکی و بصری دارند. در سال های اخیر هم زمان با ازدست رفتن کارایی ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شهر، بحران های شهری با مطالبات شهروندی رخ نشان می دهند و از «حق به شهر» سخن می رود. حق به شهر ابزار مفهومی مناسبی را برای نقد وضع موجود شهرها فراهم می آورد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر شاخص های مطلوبیت فضاهای عمومی بر میزان تحقق حق به شهر انجام شد. این مطالعه، توصیفی  تحلیلی و به روش پیمایش انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین متغیر میزان مطلوبیت فضاهای عمومی و متغیرهای سه گانه حق به شهر یعنی اختصاص دهی به شهر، سرزندگی فضاهای شهری و مشارکت، در سطح معنی داری کم تر از 05/0 رابطه معنی دار و مستقیمی برقرار است. بدین معنی که از دیدگاه شهروندان با افزایش سرزندگی فضاهای شهری به میزان مطلوبیت فضاهای عمومی افزوده می شود و با افزایش مشارکت شهروندان به همان میزان می توان انتظار داشت که مطلوبیت فضاهای عمومی از دیدگاه شهروندان افزایش یابد و با افزایش رضایت شهروندان از اختصاص دهی مطلوب فضاهای شهری میزان تحقق حق به شهر نیز افزایش یابد.

  کلیدواژگان: مطلوبیت فضای شهر، فضاهای عمومی شهر، میادین شهری، حق به شهر
 • مارال معتدل*، محمود جمعه پور صفحات 222-243

  شهر کم کربن یا بدون کربن رویکرد جدیدی است که زیرمجموعه رویکرد شهر پایدار به شمار می رود. هدف اصلی آن، کاهش تولید گازهای گلخانه ای و کربن دی اکسید در شهرها و سکونتگاه هاست. شهر ساری، مرکز استان مازندران، دارای منابع طبیعی و موقعیت ویژه جغرافیایی است که در سال های اخیر با توسعه شتابان شهرها از مسیر توسعه هماهنگ با طبیعت خارج شده است. پژوهش حاضر درپی تدوین معیارها و شاخص هایی برای شهر ساری با رویکرد شهر کم کربن است و در این راه از روش کتابخانه ای و مطالعه اسنادی برای جمع آوری معیارها و شاخص های اولیه بهره گرفته شد. با مصاحبه عمیق با خبرگان و تحلیل آن از طریق نرم افزار مکس کیودا، معیارها و شاخص های بومی سازی شد و با ابزار پرسش نامه، شاخص ها و معیارها توسط کارشناسان امتیازدهی و اولویت بندی شد. بدین ترتیب این پژوهش از نظر ماهوی در گروه پژوهش ها کاربردی و از نظر هدف توصیفی  تحلیلی است. نتایج حاکی از آن است که سه معیار الگوی کاربری، مدیریت و سیاست گذاری در اولویت قرار دارند و شاخص هایی نظیر روش های حمل ونقلی پایدار، منابع تجدیدپذیر برای تامین انرژی محلات و زیرساخت های سبز و پایدار، رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. نتایج نشان داد که علاوه بر عوامل کالبدی، آگاهی سازی و سیاست گذاری صحیح در جهت مشارکت شهروندان می تواند شکل گیری شهر کم کربن را تسریع کند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی بدون کربن، ردپای کربن، شهر پایدار، شهر بدون کربن، گرمایش جهانی
 • محمدرضا پورمحمدی، عقیل خالقی*، مریم سیدنظری صفحات 244-275
  با توسعه فنون متنوع علم سنجی این امکان فراهم شده است که بتوان بسته به نوع روش مورد استفاده، ساختار فکری حاکم بر رشته های موردعلاقه را کنکاش و با تحلیل هم رخدادی و هم نویسندگی کلیدواژگان در مطالعات یک حوزه پژوهشی تصویر بدون واسطه ای از محتوای حقیقی مسایل کسب کرد. تحقیق حاضر با هدف تحلیل ساختار فکری نویسندگان در حوزه آینده نگاری منطقه ای به مطالعه علم سنجی در این زمینه پرداخته است. مطالعه از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی  توصیفی و با فن تحلیل هم رخدادی و هم نویسندگی پژوهش های مرتبط و همچنین روش تحلیل شبکه با رویکرد اکتشافی و نقشه های دانشی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمام شماری فراداده های اسناد مرتبط موجود در پایگاه علمی ساینس دایرکت (8012 مدرک) از سال 1999 تا 2022 است که برای دقت کار به 21 عنوان نشریه مرتبط در هفت حوزه موضوعی محدود و تعداد 1434 مدرک برداشت شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده رشد صعودی مطالعات این حوزه در جهان است. کلید واژه «آینده نگاری» در رتبه اول قرار گرفت و واژگان کلیدی «تغییرات آب و هوایی»، «سناریوها»، «نوآوری» و «پایداری» در رتبه های بعدی قرار دارند. درمجموع تعداد یازده خوشه در حوزه موضوعی استخراج شد. از سال 2016، کلیدواژه «تاب آوری» واژه نوظهور و
   
  برجسته ای است که در هم پیوندی خاص با واژگان «توسعه پایداری» و «تشدید پایداری» ارتباط معناداری ایجاد کرده است. در بازه زمانی تحقیق، از میان حدود 390 نویسنده، دست کم تعداد دو مقاله علمی پژوهشی در زمینه مورد نظر انتشار یافته است. بیشترین رویداد تحول و تطور حوزه مطالعاتی از سال 2011 با مطالعه «راب»، «برخوت» و «اندرو» شکل گرفته که این ارتباط با ارجاع «دتلف» در سال 2015 2014 به شکل گسترده ای با سایر نویسندگان پیوند خورده است. در سال 2016 تاثیرات هم نویسندگی به بیشترین میزان خود رسیده است. «بوستی»، «کریگلر» و «ایوم» درجه ارتباطی قوی و رخداد بیشتری با دیگر نویسندگان در این حوزه داشته اند.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، آینده نگاری منطقه ای، کتاب سنجی، علم سنجی، VOSviewer
 • فرزانه ساسان پور*، رضا پوریامهر صفحات 276-312

  نقش شهرها در دنیای جدید روز به روز در حال افزایش است و امروزه جهان زیست انسان، جهان شهری شده است. در این عصر شهرها به مناطق پیرامون خود تسلط یافته و منطقه واحدی را تشکیل داده اند. رشد شهر پدیده ای جهانی در عصر حاضر است. در این میان، مادرشهرها، از اهمیت سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی فراوانی برخوردارند و از مراکز مهم اقتصادی و تجاری هر کشور محسوب می شوند. در ایران امر توسعه به شکلی متوازن، صورت نگرفته و با عدم تعادل در نظام سلسله مراتب شهری در کشور مواجه هستیم، که این امر موجب تمرکزگرایی در برخی از شهرهای ایران شده و سبب به هم خوردن تعادل توزیع فضایی و سلسله مراتب شهری شده است، برای غلبه بر این مشکل، می شود شکلی متوازن از کانون های شهری، در سطوح مختلفی از سکونت، جمعیت و عملکرد در پهنه سرزمین به وجود آورد تا باعث ایجاد تعادل در شبکه و سلسله مراتب شهری شود. در این راستا شهر خرم آباد در سلسله مراتب شهری جزو شهرهای میانی محسوب می شود. برای تصویرسازی هرچه بهتر، تبدیل آن به مادرشهر، روش های متفاوتی وجود دارد، یکی از این روش ها آینده پژوهی با رویکرد سناریونویسی است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی سناریوهای پیش روی خرم آباد در پیوستن به شبکه مادرشهری است. به طور کلی، این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی  تحلیلی است. و از روش دلفی، تحلیل اثر متقابل، نرم افزار میک مک و سناریونویسی شوارتز استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، که شش عامل مدیریت شهری کارآمد، جمعیت، اقتصاد گردشگری، قابلیت ها و آب، کارخانجات و اشتغال، نسبت سواد، به عنوان عوامل کلیدی نهایی و همچنین دو عدم قطعیت مدیریت کارآمد وهوشمند شهری و تعداد جمعیت، انتخاب شدند که چهار سناریو با عناوین سناریو فلک الافلاک، سناریو گلال، سناریو برد نوشته، سناریو پل اشکسه، نگاشته شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که محتمل ترین سناریو در افق طرح، سناریو فلک الافلاک است. که خرم آباد در افق 1420 قابلیت پیوستن به شبکه مادرشهری را دارد و درنهایت راهبردها و پیشنهادهایی برای تمامی سناریوها ارایه شد.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، خرم آباد، سناریونویسی، مادرشهر
 • عارفه رمضانی حاجی محله* صفحات 313-338

  عصر حاضر، عرصه خالقیت ونوآوری بهمنظور تولید خدمات و محصوالت جدید است . بر ای اساس کارآفرینی به طور فاایند ای به عنوا عام ی م ر برای ایتاد توییر و تحو به ستت محصوالت و فرایندهای پایدار شناخته شد است. لذا، توجه به قاب یتهای پایداری و ایتاد نگرش مثبت و نیا بهکارگیری کارآفرینی پایدار میتواند به فعالیتهای کشاورزی کتک کند. هدف ای پژوهش تبیی تاثیر زیستپذیری سکونتگا های روستایی ب ش جوادآباد ش رستا ورامی بر کارآفرینی پایدار در ب ش کشاورزی است. پژوهش حاضر کتی و کاربردی به صورت پیتایشی و از لحاظ روش شناسی با ترکیبی از روش های توصی ی تح ی ی انتاه شد است. اباار اص ی پژوهش برای گردآوری داد ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته است. نتایو پژوهش نشا داد بر اساس آزمو هربستگی پیرسو ابعاد اقتصادی و محیطی زیستپذیری با قصد کارآفرینی پایدار کشاورزی دارای رابطه مثبت و معنادارند، هتچنی زیستپذیری سکونتگا های روستایی با قصد کارآفرینی پایدار کشاورزی دارای رابطه مثبت و معنادار است. مد رگرسیونی چندگانه به روش تواه توانسته 0/235 درصد از توییرات متویر وابسته را تبیی کند. تبیی تاثیر زیست پذیری بر کارآفرینی پایدار کشاورزی و بومیسازی شاخ های کارآفرینی پایداری کشاورزی م سسه ج انی توسعه کارآفرینی در محدوده مطالعاتی، نوآوری پژوهش حاضر است.

  کلیدواژگان: زیست پذیری روستایی، کارآفرینی پایدار، کشاورزی، جوادآباد، ورامی
|
 • Ali Badri *, Sima Saadi Pages 1-27

  Women's participation in the labor force and socioeconomic activities is now recognized as one of the key identifiers of human development. because social wellbeing and poverty are intimately correlated with women's economic activities. As a result, the current study's goal is to spatially evaluate the variables influencing rural women's entrepreneurship with a focus on handicrafts. In terms of its goal, method of data collection, and descriptive-analytical analysis, the current study is an applied one. For statistical analysis of the data, we utilized SPSS software's Spearman correlation coefficient, regression, and path analysis tests. For geographical analysis, we used ARCGIS software's spatial statistics models of hot spots analysis, spatial autocorrelation (Moran index), and IDW interpolation. The findings of the research show that according to the results of the path analysis test, economic, political and socio-cultural indicators have the most influence and technological factors have the least influence on rural women's entrepreneurship. Also, according to the results of the regression analysis, the indicators of government support, market, infrastructure, raw materials, education and information have the greatest impact on the entrepreneurship of rural women in the studied villages and the least impact on the entrepreneurship of rural women in the studied villages to social factors, equipment and new methods and approaches.

  Keywords: Rural Entrepreneurship, Rural Women, Handicrafts, Marivan County
 • Parvaneh Shahoseini * Pages 28-50

  This is an analytical study of the physical inadequacies related to the intra-urban road network in cities that have been created and developed informally. This research is an applied one and has a quantitative approach. Data has been collected through field visits and resource reviews and analyzed using GIS software, model Shannon entropy and model COCOSO. The findings show that the road network of , Robat-Karim is the better than Pakdasht and Mallard. But the road network of the investigated cities has many inconsistencies with the road standards in their urban plans; they do not follow a specific pattern and are mainly in an incomplete checker pattern, especially in the low-income and productive parts. Since the road networks are not designed so that local roads gradually direct the traffic from inside the residential context, secondary and main grade 2 arterial roads to the central core and other areas, they do not have the necessary efficiency. This issue has led to insufficiency in their mobility, accessibility, and social functions. Also, the road network of these cities does not comply with the principles of smart cities, which emphasize walking and public transportation in order to reduce the use of cars.

  Keywords: pathology, inner city network, Pakdasht, Robat-Karim, Mallard
 • ئخقفثظش Ghourchi *, Mohammadtaghi Razavian, Fereshteh Dastvareh Pages 51-71
  , the scale of urban activity shifted from the local to the global level under the influence of contemporary globalization. One of the fields of urban activity and planning within the globalization system is the city diplomacy. In addition, the implementation of urban activities requires the formulation of formal laws in its specific area. Thus, entry the cities into the process of globalization requires an emphasis on city diplomacy and its principles in laws and urban policies by local governments as well as in the foreign policies of national governments. The methodology of this research is based on the interpretation paradigm, which will be done with a qualitative approach, and its strategy is meta-synthesis. The data are in qualitative format, in descriptive form and include library texts and documents. The required information has been collected through library research, tracking the latest information about urban laws and city diplomacy in Iran. In general, the study and review of the collection of urban laws and regulations of Iran shows that, with the exception of a few examples of laws in the specialized technical and civil field of the municipality, as well as instructions on how to set up a sister city agreement between the cities of the Islamic Republic of Iran and the cities of other countries, there are no specific regulations and low in the field of city diplomacy, and so the main purpose of this article is applying the topic of city diplomacy in the urban management and its laws.
  Keywords: globalization, city diplomacy, urban law, local government
 • Hafez Mahdnejad *, Ahmad Zanganeh Pages 72-101

  The Symbio City model emphasizes above all the realization of all sustainability principles at the level of urban neighborhoods. In the meantime, Bo01 neighborhood is known as a leading global example in the field of sustainable urban development, which includes ambitious environmental standards and improving the quality of life among its important goals. Based on this, the aim of the current research is the components reading of the Symbio City based on the characteristics of Bo01 neighborhood. The current research is of applied type and its method is descriptive-analytical. The results of the research show that Tom's class focused on the quality/time model in Bo01 neighborhood design. The most important components of the Symbio City are the use of 100% renewable energy, environmentally friendly design, green space, biodiversity, water management, waste management, sustainable transportation, and social and aesthetic spaces. There are 1400 square meters of solar collectors in apartment buildings and 200 square meters of them in empty spaces. Each household has only 0.7 parking spaces. Bo01 neighborhood has a lot of variety in terms of architecture and landscape, and has been created by combining the environment and creativity, an attractive place. About 50% of the area is open space, many social spaces are designed in a diverse landscape. In other words, the density of 26 residential units per gross hectare has balanced 50% of open space allocation.

  Keywords: Symbio City, Sustainable city, class Tom, Malmö, Bo01
 • Ahmad Pourahmad *, Saeed Zanganeh, Ali Saberi Pages 102-128

  Since unequal access to urban services can result in an unbalanced development of the city and the racial segregation of its neighborhoods, the rapid growth of urbanization, particularly in recent decades, has elevated the significance of the optimal distribution of urban services and the equitable access of citizens to such services. This study aims to conduct a spatial analysis of the distribution of educational and healthcare services as well as the levels of satisfaction with these services in the four regions of Yasouj city and its suburbs to achieve spatial justice in the homogeneous access of citizens to urban services. The required data for the current study were collected from the library and the field methods and is a descriptive-analytical and applied research. After introducing the ideas using the library approach, the geographical distribution of educational and medical services was examined at the level of the four districts of Yasouj city using the network analysis technique in GIS software. The findings indicate an uneven geographical distribution of healthcare and educational services at the level of Yasouj city. According to the findings, communities in District 1 of Region 1 and District 1 and 2 of Region 2 have the maximum access to educational and healthcare services, while neighborhoods in District 3 of region 1 and District 2 of region 3 have the minimum degree of access.

  Keywords: Urban services, balanced access, Spatial Justice, Yasouj city, Network Analysis
 • Sareh Ghorbani *, Majid Ramezani Mehrian Pages 129-167

  Traffic studies are extremely complicated in developing cities. The increase in the number of vehicles and population has given rise many problems such as traffic congestion, increase in accidents rate and casualties, air pollution, increase in travel time, waste of citizens' time and increase in the use of energy resources in the cities. Therefore, it seems necessary to use the Bus Rapid transit in this city. The purpose of this study is to present a method for evaluating the environmental impacts of Rapid System transit lines. In this research, criteria such as the time horizon of the project, discount rate, social cost of carbon, road safety effects estimation, economic benefits due to improvement of road safety estimation, statistical value of life, the effect of increasing the physical activity of citizens, greenhouse gas reduction, and the air quality effect has been applied to analyze the cost benefit of this system in this research. The results of this study showed that the total benefits from the implementation of Mashhad Bus Rapid transit line 2 is equal to 339857701 dollars, whose net present value by applying a discount rate of 15% is equal to 85059606. The internal of return rate is also estimated at 2915%.

  Keywords: Environmental Impacts, Cost-Benefit Analysis, Greenhouse gas emissions, Air pollution, Mashhad
 • Yaghob Abdali *, Arefeh Ramezani Haji Mahalle, Adeleh Ramezani Haji Mahalle Pages 168-198

  Today, the discussion of the resilience of residential areas is considered one of the most important study topics in the world. Since the world is constantly and constantly involved in many issues including natural and human accidents, it is necessary to have safe settlements against human and natural hazards. During the past centuries, the world has seen some unexpected epidemics and pandemics such as the outbreak of tuberculosis, polio, cholera, AIDS, influenza, Sars and recently, Covid-19. Therefore, increasing or improving the capacity of a system is very important for standing and recovering from epidemics. In this research, the aim is to evaluate the effects of the diversity of rural women's economic activities on the resilience of rural settlements against corona disease in the rural settlements of the central part of Neka city. This research is a practical and quantitative study. The results showed that the level of economic and physical resilience of the rural settlements in the central part of Neka city is lower than the average assessment, and the level of social resilience is at the average level. According to the linear regression test, the variation of women's economic activities with a beta of 0.428 has had the greatest impact on the resilience of rural farming households.Also, the variables of the diversity of women's economic activities in the agricultural and non-agricultural sector are directly influencing the increase of the resilience of rural households.

  Keywords: Diversity of economic activity, village women, resilience, COVID-19, Neka
 • Amir Hoseinianrad, Mohamad Molaei Qelichi * Pages 199-221

  The public spaces are important part of cities because of more interactions between people occurs in there and it consistent of parts that people have physical and visual access to them. During recent years, with the loss of economic, political, cultural and social structures efficiency, urban chaos is obvious in all its aspects. Urban crisis manifests in claims of citizenship and more and more people talk about Right to the City. Actually, this approach provides an appropriate conceptual tool to criticize status quo of today’s cities. In addition, to achieve an ideal situation we can extract very rich and creative ideas from the concept of “Right to the City”. In other words, the “Right to the City” is both the issue of the current city (present city) and the issue of the ideal city (a city that should be). The purpose of this study is to investigate the urban space indices on the realization of the right to city in Kashan. According to the nature of the variables, the research method is descriptive-analytical and was conducted by a survey. Findings of the study showed that there is a significant and direct relationship between the variable of the level of desirability of public spaces and the three variables of the right to the city, i.e., allocation to the city, vitality of urban spaces and participation, at a significance level of less than 0.05.

  Keywords: desirability of city space, public spaces of the city, urban squares, Right to the city
 • Maral Motadel *, Mahmoud Jomehpour Pages 222-243

  The zero-carbon or low-carbon city is a new approach, which is rooted in sustainable urban planning. The main goal of this model is to reduce greenhouse gas emissions and carbon dioxide in urban areas. Sari, which is the capital of Mazandaran, contains natural resources and is located in an especial geographical location. As a consequence of recent years' development, the city has gone out of the way of harmonious development with nature. This study aims to compile indicators and criteria of the zero-carbon model for Sari city. Thus, the document study method is used as the tool to review the general condition of the city and basic indicators and criteria. Then, the depth interviews were conducted with the experts and the analysis has done by MXQDA to find out the indigenous criteria and indicators. After that, the indicators and criteria were scored and prioritized by experts. As a result, this study would place applied and descriptive-analytical in terms of purpose. The final result has shown that land use, management, and policymaking are the top three indicators, respectively. The means of sustainable transportation, reusable energy sources for neighborhoods, and green infrastructure are the main three indicators. In conclusion, the physical variables are not the only effective elements in planning a zero-carbon city, raising awareness and making suitable policies for encouraging citizens' participation are also efficient.

  Keywords: Carbon Foot Print, Global warming, Sustainable city, Zero-Carbon City, Zero-Carbon Planning
 • Mohammadreza Pourmohammadi, Aghil Khaleghi *, Maryam Seyednazari Pages 244-275
  The study is applied research and it was carried out by a survey-descriptive method, with the technique of co-occurrence analysis and co-authorship of related researches, as well as the network analysis method with an exploratory approach and knowledge maps. The statistical population includes all the metadata of related documents available in Science Direct scientific database (8012 documents) from 1999 to 2022, which for the accuracy of the work was limited to 21 titles of publications related to "environmental sciences" in 7 subject areas and 1434 documents were collected. The research results show the upward growth of studies in this field in the world. The keyword "Foresight" is ranked first and the keywords "climate changes", "scenarios", "innovation" and "sustainability" are in the next ranks. A total of 11 clusters were extracted in the subject area. Since 2016, the keyword "Resilience" is an emerging and prominent word that has created a meaningful connection with the words "sustainability development" and "sustainability intensification". During the research period, at least 2 scientific research articles have been published in the desired field from among about 390 authors. The most significant development event in the field of study since 2011 has been formed with the study of "Rob", "Berkhout" and "Andrew", which is widely linked to other authors with the reference of "Detlef" in 2014-2015. In 2016, the effects of co-authoring have reached their highest level. "Bosetti", "Kriegler", and "Eom" have had a strong degree of connection and more occurrences with other authors in this field.
  Keywords: Future Studies, Regional foresight, Bibliometrics, Scientometrics, VOSviewer
 • Farzaneh Sasanpur *, Reza Poriamehr Pages 276-312

  Today, mother cities have great political, economic, commercial and cultural importance and are considered important economic and commercial centers of every country. In Iran, development has not been done in a balanced manner and we are facing an imbalance in the urban hierarchy system in the country, which has caused centralization in some cities of Iran and has caused the balance of spatial distribution and urban hierarchy to collide. One of the ways to solve this problem is to create a balanced form of urban centers, at different levels of settlement, population and function in the territory, in order to create balance in the urban network and hierarchy. In this regard, the city of Khorramabad is considered one of the middle cities in the Maranab series of cities. There are different methods for visualizing its transformation into a mother city, one of these methods is future research with a scenario writing approach.The aim of the current research is to identify the scenarios facing Khorramabad in joining the mother city network.

  Research method

  In general, this research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. And the Delphi method, interaction effect analysis, Mic Mac software and Schwartz scenario writing were used.The obtained results show that six factors were selected as the final key factors as well as two uncertainties and finally four scenarios were written.

  Keywords: Future Studies, Khorramabad, scenario, metropolis
 • Arefeh Ramezani Haji Mahalle * Pages 313-338

  In today's era, the field of creativity and innovation is to produce new services and products, based on this, entrepreneurship is increasingly recognized as an important factor for creating change and transformation towards sustainable products and processes.Therefore, paying attention to the capabilities of sustainability and creating a positive attitude as well as using sustainable entrepreneurship can help agricultural activities.The purpose of this research is to explain the impact of the livability of rural settlements in Javadabad district of Varamin city on sustainable entrepreneurship in the agricultural sector.The current quantitative and applied research has been carried out in a survey form and in terms of methodology with a combination of descriptive-analytical methods.The main research tool for data collection is the researcher's questionnaire.The results of the research showed that according to the Pearson correlation test, the economic and environmental dimensions of livability have a positive and significant relationship with the intention of sustainable agricultural entrepreneurship.Also, the viability of rural settlements has a positive and significant relationship with the intention of sustainable agricultural entrepreneurship.The multiple regression model using the combined method was able to explain 0.235% of the changes in the dependent variable. Clarifying the impact of viability on sustainable agricultural entrepreneurship and localization of agricultural sustainability entrepreneurship indicators of the Global Entrepreneurship Development Institute in the scope of studies is the innovation of the present research.

  Keywords: rural livability, sustainable entrepreneurship, Agriculture, Javadabad, Varamin