فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 56 (زمستان 1401)
 • پیاپی 56 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فریدون رهنمای رودپشتی، فرشاد سبزعلی پور، علی صیادی سومار* صفحات 5-30
  هدف این پژوهش ارایه و تحلیل الگوی تاثیر فاکتورهای اقتضایی بر بکارگیری ابزارهای مراحل تکامل حسابداری مدیریت شرکت ها است. در این پژوهش 12 فاکتور اقتضایی شامل ساختار سازمانی، استراتژی تجاری، رقابت بازار، اندازه شرکت، حمایت مدیران ارشد، منابع مالی، سرمایه انسانی، تکنولوژی، محیط اقتصادی-سیاسی، عامل فرهنگی، بخش حرفه ای و عدم اطمینان محیطی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تحلیل داده های شرکت های عضو نمونه که متشکل از 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، از مدل سازی معادلات ساختاری و برای آزمون مدل از نرم افزارSmart PLS3 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که 3 فاکتور اقتضایی عامل فرهنگی، ساختار سازمانی و اندازه شرکت بر بکارگیری ابزارهای مرحله اول تکامل حسابداری مدیریت؛ 9 فاکتور اقتضایی محیط اقتصادی، محیط رقابتی، ساختار سازمانی، اندازه، سرمایه انسانی، استراتژی تجاری، تکنولوژی، عامل فرهنگی و بخش حرفه ای بر استفاده از ابزارهای مرحله دوم تکامل حسابداری مدیریت، 7 فاکتور اقتضایی محیط خارجی، محیط رقابتی، ساختار سازمانی، سرمایه انسانی، منابع مالی، عامل فرهنگی و بخش حرفه ای بر بکارگیری ابزارهای مرحله سوم تکامل حسابداری مدیریت و در نهایت 8 فاکتور اقتضایی عدم اطمینان محیطی، محیط رقابتی، محیط اقتصادی، منابع مالی، سرمایه انسانی، تکنولوژی، استراتژی تجاری و حمایت مدیران ارشد بر استفاده از ابزارهای مرحله چهارم تکامل حسابداری مدیریت تاثیر معناداری داشته اند.
  کلیدواژگان: تکنیک ها و ابزارهای حسابداری مدیریت، تئوری اقتضایی، ماتریس اهمیت-عملکرد، مدل معادلات ساختاری
 • مهدی پیری سقرلو، آرش تحریری*، رضوان حجازی، محمود صمدی لرگانی صفحات 31-52
  هدف

  هدف این پژوهش کشف برخی از مسایل مربوط به نقش رهبری، برنامه ریزی و نظارت بر سیستم آموزش عالی در توسعه حسابداری دانشگاهی در ایران می باشد.

  روش

  روش تحقیق پژوهش حاضر کیفی با رویکرد تحلیل محتوا، پارادایم تحقیق تفسیری و روش پژوهش از منظر هدف اکتشافی می باشد. روش گردآوری داده ها، مصاحبه غیرساختارمند با 21 نفر از اساتید حسابداری که در پیدایش و توسعه رشته حسابداری دانشگاهی نقش مهمی را داشته اند می باشد. مصاحبه های پژوهش طی سه مرحله رمزگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‏ ها: 

  نتایج به شکل گیری یک شبکه ارتباط مقوله ها انجامید که در این شبکه، 10 مقوله اصلی در ارتباط با توسعه آموزش حسابداری در دانشگاه های ایران شناسایی و تبیین شد.

  نتیجه ‏گیری:

   یافته های پژوهش نشان داد که رهبری، برنامه ریزی و نظارت بر سیستم آموزش عالی در توسعه حسابداری دانشگاهی ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. همچنین تحقق توسعه حسابداری در دانشگاه های ایران مستلزم تدوین و اجرای برنامه استراتژیک و نقشه راه توسعه حسابداری می باشد. با توجه به یافته های پژوهش توسعه حسابداری دانشگاهی در ایران حمایت ویژه دولت و مشارکت جمعی سیستم آموزش عالی کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مجری آموزش حسابداری را می طلبد.

  کلیدواژگان: آموزش حسابداری، دانشگاه های ایران، رهبری آموزشی، برنامه ریزی و نظارت آموزشی
 • علیرضا اکبری امامی*، جواد رضازاده، حسین کاظمی صفحات 53-74

  هدف:

   اعتماد به عنوان برچسب اجتماعی تعریف شده که اعضای جامعه را به یکدیگر متصل می کند و با القای همکاری واحساسات مثبت برای پیشرفت وعملکرد موفقیت آمیز تیم ها حیاتی است. در این راستا، اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار می تواند نقش مهمی در فرآیند حسابرسی داشته باشد. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی  این عوامل (محرک ها و شاخص ها) است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که محرک های یافته های پژوهش نشان داد که در میان محرک ها، نظام راهبری، ویژگی های شخصیتی، دانش و تجربه، ویژگی های  فردی، کمیته های حسابرسی دارای بالاترین اهمیت بوده و همچنین رتبه بندی شاخص ها نیز بیانگر این بود که هییت مدیره، حسابرسی داخلی، مدت تصدی اعضای کمیته حسابرسی، اندازه کمیته حسابرسی و استقلال حسابرس از مهمترین شاخص های موثر در اعتماد بین فردی شرکت ها است.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش می تواند شناخت حسابداران رسمی و مدیریت صاحبکار را در فرآیند، پذیرش و انجام حسابرسی تسهیل نموده و استفاده های عملی برای نهادهای تدوین کننده مقررات مرتبط با حرفه حسابرسی و جنبه تردید حرفه ای در حسابرسی داشته باشد.

  کلیدواژگان: تحلیل شبکه، رتبه بندی، حسابرس، اعتماد بین فردی، صاحبکار
 • مهدی اسکافی اصل، فرزانه حیدر پور*، آزیتا جهانشاد صفحات 75-98
  هدف این پژوهش به منظور دستیابی به الگوی مناسب برای پیاده سازی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 17 در صنعت بیمه است و برای ارایه چارچوب گزارشگری مبتنی بر استاندارد بین المللی گزارشگری مالی از رویکرد تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تم هایی به مانند گزارشگری راهبری شرکتی، گزارشگری اطلاعات محیط کسب و کار، گزارشگری سرمایه فکری، گزارشگری بازار سرمایه، گزارشگری اصول و رویه های حسابداری و... می بایست در تدوین چارچوب گزارشگری مالی مورد توجه قرار گیرند. همچنین نتایج بیانگر آن است که مقوله هایی به مانند گزارشگری عمومی، گزارشگری راهبردها، گزارشگری رویدادهای اساسی سال گذشته و آینده، گزارش اطلاعات هیات مدیره و کمیته های مدیریت، گزارش اطلاعات سهامداران، اطلاعات بخش های عملیاتی،  اطلاعات بازار و محیط رقابتی، سرمایه فکری به جز نیروی انسانی، بخش انسانی سرمایه فکری، اطلاعات بازار سرمایه، اهم رویه ها و استانداردهای حسابداری مورد استفاده، اطلاعات مربوط به دارایی ها، اطلاعات مربوط به بدهی ها و حقوق صاحبان سهام در چارچوب گزارشگری مالی در صنعت بیمه اهمیت فراوان دارد. بررسی ها نشان می دهد که موضوع گزارشگری مالی و ارایه چارچوب برای آن در صنعت بیمه از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی با توجه به قوانین، ضوابط، دستورالعملها و سایر شرایط محیطی حاکم بر هر صنعت، چارچوب گزارشگری مالی اطلاعات در آن صنعت متفاوت است. در راستای رفع مشکلات شرکت های بیمه در حوزه گزارشگری مالی در سطوح مختلف می توان اقدامات اثرگذاری انجام داد. تاکید بر گزارشگری راهبری شرکتی، گزارشگری اطلاعات محیط کسب و کار و...، شاکله چارچوب گزارشگری مالی صنعت بیمه براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است که نشان دهنده اهمیت دوچندان افشا اطلاعات در صنعت بیمه است.
  کلیدواژگان: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، حاکمیت داده ها، صنعت بیمه
 • سید مهدی رضوی خسروشاهی، رسول برادران حسن زاده*، مهدی زینالی صفحات 99-116
  توسعه های دانش محور اخیر در اقتصاد کشور و بازارها تاثیر گسترده ای بر رویه های حسابداری و اطلاعات مالی و فرآیند گزارشگری مالی توسط شرکت ها برجای نهاده است. پیچیدگی شرکت ها یکی از عوامل مهمی است که استفاده کنندگان اطلاعات مالی با آن مواجه هستند. پیچیدگی می تواند استخراج و استفاده از اطلاعات مالی مورد نیاز را مختل کند و یا اتخاذ تصمیم را با موانع و ابهاماتی رو به رو سازد. هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی جامع پیچیدگی شرکت ها به روش کیفی داده بنیان است. جامعه آماری پژوهش خبرگان صاحب نظر در زمینه پیچیدگی شرکت ها شامل پژوهشگران، مدیران مالی یا تهیه کنندگان اطلاعات حسابداری، حسابرسان و استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری است. نتایج پژوهش نشان داد که پیچیدگی شرکت ها می تواند پیامدهایی از قبیل قیمت گذاری نادرست سهام، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، دستکاری و مدیریت سود، کاهش کارایی سرمایه گذاری، ایجاد تاخیر در تصمیم گیری ها و کاهش اعتماد عمومی داشته باشد. در این مدل عوامل علی و راهبردهای پیچیدگی شرکت ها ارایه شدند که در بستر عوامل زمینه ای و شرایط مداخله گر بیان شده بوجود می آیند.
  کلیدواژگان: پیچیدگی شرکت، نظریه داده بنیان، پیامدهای پیچیدگی، خبرگان
 • روح الله نوذری، هاشم ولی پور*، عبدالخالق غلامی صفحات 117-132

  یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری اتکا به اعداد و ارقام مندرج در گزارشات مالی می باشد. بر همین اساس یکی از حوزه های داغ تحقیقات تمرکز بر کیفیت گزارشگری مالی و نقش آن در تصمیمات سرمایه گذاران بوده است. تحقیق حاضر سعی دارد از بعد متفاوتی به این موضوع بپردازد و با دخیل کردن نوسانات سود و جریان های نقدی در اندازه گیری پیامدهای اطلاعاتی کیفیت گزارشگری مالی در قضاوت سرمایه گذاران مسیر جدیدی را در این حوزه گشوده و نگاه تازه ای به نقش کیفیت گزارشگری مالی نماید. در این راستا برای انجام تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال مالی 1387 تا 1396 با درنظرگرفتن مجموعه شرایطی، انتخاب و داده های موردنظر از بانک های اطلاعاتی بورس، ره آورد نوین و سامانه کدال جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معنی داری بر ضریب واکنش سود داشته است و توانسته تصمیم های سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار دهد. دیگر یافته ها نیز بیانگر آن است که بخش تعهدی نوسانات سود توانسته است که اثر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده و با کاهش نوسانات هم زمان سود نسبت به جریان های نقدی، اثر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم سرمایه گذاران تقویت شده و محتوی اطلاعاتی سود افزایش یافته است.

  کلیدواژگان: قضاوت سرمایه گذارن، کیفیت گزارشگری مالی، نوسانات سود، نوسانات جریان های نقدی
 • نیر سرخابی، حیدر محمدزاده سالطه*، علی اکبر نونهال نهر، رسول عبدی صفحات 133-152

  هدف از پژوهش حاضر، ارایه مدلی برای کیفیت حسابرسی عملکرد، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر حرفه حسابرسی کشور می باشد. حسابرسی عملکرد به عنوان حسابرسی ارزش قایل شدن برای منابع شناخته شده است. عنایت به اینکه اقتصاد کشورمان یک اقتصاد دولتی است و ازطرفی حسابرسی عملکرد برای مدیریت بهینه منابع بخش عمومی ضروری دارد، بنابراین تدوین الگویی جامع و استاندارد برای انجام تمامی فرایندهای ممکن حسابرسی عملکرد، ضروری وحیاتی خواهد بود. با این حال الگویی از حسابرسی عملکرد با استفاده از رویکرد زمینه بنیان با هدف ارایه الگو کلی و عملی در این مقاله تشریح شده است. به این منظور در سال 1399 با اخذ نظرات 23 نفر از خبرگان با تخصص حسابرسی عملکرد که در این حوزه دارای تجربه اجرایی و پژوهشی؛ از طریق مصاحبه های عمیق، به بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی عملکرد پرداخته شد و داده ها به کمک روش های کدگذاری با استفاده از مکس کیودا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سرانجام یافته های پژوهش شامل مقوله های اصلی و خردمقوله ها(مفاهیم) استخراج و بصورت "الگوی یکپارچه کیفیت حسابرسی عملکرد در ایران"، شامل شرایط علی، عوامل مداخله گر و بستر و همچنین راهبردها و پیامدهای دستیابی به آن به منظور رهنمود در سیاستگذاری در بخش عمومی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی عملکرد، بخش عمومی ایران، رویکرد زمینه بنیان
 • زهرا اکبری، محمدرضا مهربان پور*، حسین جهانگیرنیا، رضا غلامی جمکرانی صفحات 153-170
  در مطالعات نسبت های بدهی با مدیریت سود، پژوهش های متعدد با نتایجی متناقض و ناسازگار منتشر شده است. این پژوهش با به کارگیری روش فراتحلیل در پاسخ به تناقض ها و با هدف کمی نتایج پژوهش های قبلی در حوزه متغیر نسبت بدهی بر مدیریت سود در ایران انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار CMA2 استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه پژوهش های موجود درباره نسبت بدهی با مدیریت سود وتنها متغیرهایی که، مدیریت سود در آن متغیر وابسته می باشد. بنابراین 14 مقاله از مجلات معتبر ایرانی برای انجام فراتحلیل طی سال های 1382 تا 1399گردآوری شد. نتایج اولیه نشان داد، نسبت بدهی با مدیریت سود واقعی رابطه منفی و معنادار و با مدیریت سود تعهدی رابطه معناداری ندارد.همچنین متغیر نسبت بدهی به دلیل ناهمگنی نتایج اولیه، به تفکیک مدل های مدیریت سود دوباره فراتحلیل شد. نتایج ثانویه تحقیق حاکی از آن بودکه نسبت بدهی با اقلام تعهدی اختیاری، قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری ندارد، اما با اقلام تعهدی سرمایه در گردش، انحراف در فعالیت های عملیاتی، هزینه اختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی و جریان نقد عملیاتی غیرعادی رابطه معناداری دارد. دانش افزایی این یافته ها، ادبیات پژوهش در حوزه مدیریت سود و عوامل مرتبط با آن را غنی بخشیده و خلاء مطالعاتی موجود را رفع می کنند.
  کلیدواژگان: نسبت های بدهی، مدیریت سود، فراتحلیل
 • افشین هاشمی گل سفیدی، زهرا لشگری*، زهره حاجیها صفحات 171-190

  استفاده از ابزارها و روش های پیش بینی سنتی خطای بالایی داشته و در مقایسه با روش های جدیدتر و مدل های غیرخطی عملکرد ضعیف تری دارند. یکی از روش ها و الگوریتم های پرکاربرد در پیش بینی استفاده از یادگیری ماشین است. هدف اصلی این پژوهش بررسی کاربرد یادگیری ماشین در ارایه الگویی برای پیش بینی ورشکستگی 308 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1398 (3080 سال - شرکت) می باشد که برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند گانه داده های ترکیبی و به منظور پیاده سازی الگوریتم خوشه بندی Medians-K و محاسبات مربوطه از نرم افزار محاسبات اماری R استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد از میان نسبت های مالی مشخص شده در مدل اول فقط نسبت درآمد خالص به کل دارایی و نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به کل ارزش بازار موجب می توانند توانایی مدل پیش بینی ورشکستگی را بهبود ببخشند. همچنین در مدل دوم نسبت های مالی مشخص شده توانایی بهبود مدل پیش بینی ورشکستگی را داشته و با اضافه کردن متغیر Devscore برای گروه هایی که بر اساس صنعت و اندازه ساخته شده اند، مدل اصلاح شده و پیش بینی ورشکستگی را بهبود می بخشد. نتایج حاکی از آن است که یک شرکت در صورت داشتن نسبت های مالی مرتبط با ورشکستگی که پایین تر از میانگین همسانان خوشه ای خود است، احتمالا ورشکسته می شود.

  کلیدواژگان: یادگیری ماشین، الگوریتم خوشه بندی، پیش بینی ورشکستگی
 • آیت بلالی، ایمان داداشی*، مریم شفیعی کاخکی صفحات 191-206

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر پراکندگی رشد درآمد و بازده سهام در پیش‎بینی تولید ناخالص داخلی به انجام رسید. شاخص‎های مالی از بورس اوراق بهادار تهران و شاخص اقتصادی پژوهش بر اساس نرخ های اعلام شده در سایت بانک مرکزی به کار گرفته شد. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت بود که در طی دوره زمانی 1388 لغایت 1397 اطلاعات به صورت فصلی از بین شرکت‎های پذیرفته شده در بورس انتخاب شده و آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از الگوی VAR و علیت گرنجر در نرم افزار Eviews10 انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل فرضیات می توان عنوان نمود که پراکندگی رشد درآمد با وقفه در دوره دوم تاثیر معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد و همچنین رابطه علیت دوطرفه بین پراکندگی رشد درآمد و تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. لذا متغیر پراکندگی رشد درآمد قابلیت پیش بینی تولید ناخالص داخلی را ندارد. همچنین پراکندگی در نرخ بازده سهام با وقفه در دوره های مختلف تاثیر معناداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد و همچنین رابطه علیت دوطرفه بین پراکندگی در نرخ بازده سهام و تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. لذا متغیر پراکندگی در نرخ بازده سهام قابلیت پیش بینی تولید ناخالص داخلی را ندارد.

  کلیدواژگان: بازده سهام، تولید ناخالص داخلی، درآمد
 • مونا جلیلی، عبدالرضا اسعدی* صفحات 207-222
  تحقق بخشی از اهداف حاکمیت شرکتی، مستلزم برخورداری از یک هییت مدیره موثر و کارا است، لذا دستیابی به این هدف، مستلزم ارزیابی ویژگیهای هییت مدیره است. بنابراین انتظار میرود، هییت مدیره که مهمترین و قدرتمندترین عنصر حاکمیت شرکتی است، منجر به اعمال نظارت بهتر بر عملکرد مدیر و از جمله الزام وی به رعایت شیوه های محافظه کارانه در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتبار دهندگان شود. پژوهش حاضر بدنبال بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 645 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 و با بهره گیری از الگوی رگرسیونی چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای اندازه هیات مدیره، درصد مالکیت نهادی و میزان سهام شناور بر محافظه کاری حسابداری اثر معناداری دارند، در حالی که میزان درصد مالکیت هیات مدیره بر محافظه کاری حسابداری اثر معناداری ندارد.
  کلیدواژگان: اندازه هیات مدیره، مالکیت نهادی، مالکیت اعضای هیات مدیره، سهام شناور، محافظه کاری حسابداری
|
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti, Farshad Sabzali Poor, Ali SAYADI SOMAR * Pages 5-30
  The purpose of this study is presentation  and analyze the trend of contingent factors  on The use of tools is the development of management accounting firms. In this study, 12 contingency factors including organizational structure, business strategy, market competition, company size, senior management support, financial resources, human capital, technology, economic-political environment, cultural factor, professional sector and environmental uncertainty were studied. To analyze the data of sample companies that consists of 117 companies accepted in Tehran Stock Exchange, structural equations modeling and Smart PLS3 software have been used for model testing. The results of this study showed that 3 contingency factors of cultural factor, organizational structure and size of the company on the use of tools for the first phase of management accounting evolution; 9 contingency factors of the economic environment, competitive environment, organizational structure, size, human capital, business strategy, technology, cultural factor and the professional sector uses the tools of the second phase of management accounting evolution, the 7 external contingency factors, the competitive environment, organizational structure, human capital, financial resources, cultural factor and professional sector on the use of tools for the third stage of management accounting evolution and, finally, 8 factors the contingency of environmental uncertainty, the environment of the researcher Betty, the economic environment, financial resources, human capital, technology, business strategy, and senior management support have had a significant effect on the use of tools in the fourth stage of accounting management evolution.
  Keywords: Management Accounting Techniques, Tools, Contingency Theory, Importance - Performance Matrix, structural equation modeling
 • Mahdi Piri Sagharloo, Arash Tahriri *, Rezvan Hejazi, Mahmood Samadi Larghani Pages 31-52
  Objective

  The purpose of this study is to explore some issues related to the role of leadership, planning and monitoring the higher education system in the development of academic accounting in Iran.

  Methods

  The research method of the present study is qualitative with the content analysis approach, interpretive research paradigm and research method from the perspective of exploratory purpose. The data collection method is a non-structured interview with 21 accounting professors who have played an important role in the emergence and development of academic accounting. Research interviews were analyzed in three stages of open, axial and selective encryption.

  Results

  The results led to the formation of a category communication network in which 10 main categories related to the development of accounting education in Iranian universities were identified and explained.

  Conclusion

  Findings showed that leadership, planning and supervision of the higher education system is very important in the development of Iranian academic accounting. Also, the realization of accounting development in Iranian universities requires the development and implementation of a strategic plan and roadmap for accounting development. According to the research findings of the development of academic accounting in Iran, the special support of the government and the collective participation of the country's higher education system, universities and higher education centers require accounting training.

  Keywords: Accounting Education, educational leadership, Iranian Universities, Educational Planning, and Supervision
 • Alireza Akbay Emami *, Javad Rezazadeh, Hossein Kazemi Pages 53-74

  Trust is defined as a social label that connects members of the community and is critical to the development and successful performance of teams by inducing cooperation and positive emotions. In this regard, the mutual trust of the auditor and the client can play an important role in the audit process. Various variables can be considered as factors affecting the interpersonal trust of the auditor and the client. The purpose of this study is to identify and rank these factors (stimuli and indicators).This research is a qualitative and exploratory research. Network analysis method has been used to rank the stimuli and indicators. The statistical population of the respondents to the questionnaire questions were experts in the field of auditing (partners of auditing firms) and client management who answered 30 questionnaires in 2018.Findings showed that the stimuli of the findings of the research showed that among the stimuli, leadership system, personality traits, knowledge and experience, personal characteristics, audit committees were of the highest importance and also the ranking of indicators indicated that the board, internal audit, The tenure of the members of the audit committee, the size of the audit committee and the independence of the auditor are the most important indicators affecting the interpersonal trust of companies.The results of this study can facilitate the recognition of certified public accountants and client management in the process, acceptance and conduct of audits and have practical applications for regulatory bodies related to the audit profession and the aspect of professional skepticism in auditing.

  Keywords: auditor, client, interpersonal trust, Network analysis, Ranking
 • Mehdi Eskafi Asl, Farzaneh Heidarpoor *, Azita Jahanshad Pages 75-98
  The purpose of this study is to achieve a suitable model for the implementation of International Financial Reporting Standard 17 in the insurance industry and to provide a reporting framework based on the International Financial Reporting Standard, the content analysis approach was used. The results show that topics such as corporate governance reporting, business environment information reporting, intellectual capital reporting, capital market reporting, accounting principles and procedures, etc. should be considered in developing a financial reporting framework. . The results also show that categories such as general reporting, reporting strategies, reporting key events of the past and future year, reporting information to boards and management committees, reporting shareholder information, operating department, market information and competitive environment, intellectual capital except manpower, human capital of intellectual capital, capital market information, key accounting procedures and standards used, information on assets, information on debts and equity in The financial reporting framework is very important in the insurance industry. Studies show that the issue of financial reporting and providing a framework for it is of great importance in the insurance industry. On the other hand, according to the laws, regulations, instructions and other environmental conditions prevailing in each industry, the financial reporting framework of information in that industry is different. In order to solve the problems of insurance companies in the field of financial reporting at different levels, effective measures can be taken. Emphasis on corporate governance reporting, business environment information reporting, etc., is the structure of the financial reporting framework of the insurance industry based on international financial reporting standards, which shows the double importance of information disclosure in the insurance industry.
  Keywords: International Financial Reporting Standards, Data Governance, Insurance Industry
 • Seyed Mehdi Razavi Khosroshahi, Rasoul Baradaran Hassan Zadeh *, Mehdi Zeynali Pages 99-116
  based developments in the country's economy and markets have a profound impact on the accounting procedures and financial information issued by companies. One of the important factors that financial information users face on,  is the companies complexity that can make it difficult to extract and use the required financial information. The purpose of this study is to design a conceptual model for companies complexity based on a Grand theory approach. Statistical population of this research consists experts in the field of companies complexity that includes researchers, financial managers or accounting information providers, auditors and users of accounting information. The results shows that  companies complexity can have consequences such as stock mispricing, increased information asymmetry, Manipulation and income management, Reduced investment efficiency, Delay in decision making and Reduce public trust. In this model the causal factors and strategies of companies complexity are presented that arise in the context of the underlying factors and the intervening conditions expressed.
  Keywords: Companies Complexity, Grounded theory, Consequences of Complexity, experts
 • Rouhollah Nozari, Hashem Valipour *, Abodlkhalegh Gholami Pages 117-132

  This research examines the effect of financial reporting quality on investor’s judgment by focusing on the role of information Accrual component of earnings volatility in Tehran Stock Exchange. The purpose of this paper is to investigate the significant relationship between financial reporting quality and investor’s judgment by involving Earnings volatility, cash flow volatility. The sample consisted of 103 companies listed in the Tehran Stock Exchange Market. The study period is 10 years (2007-2017).In order to test the hypotheses, statistical analyzes using panel data with fixed effects approach, reviews and tests. The results showed a significant positive relationship between financial reporting quality and investor’s judgment (Earnings Response Coefficient).Other results showed that the effect of financial reporting quality on investors' judgment has increased with the reduction of earnings volatility relative to cash flows.

  Keywords: Investor Judgment, Financial Reporting Quality, earnings volatility, Cash Flow Volatility
 • Naier Sorkhabi, Heydar Mohammadzadeh Salteh *, AliAkbar Nonahal Nahr, Rasool Abdi Pages 133-152

  The purpose of this study is to provide a model for the quality of performance auditing, according to the environmental characteristics and conditions of the country's auditing profession. Performance auditing is known as resource valuation auditing. Considering that our country's economy is a government economy and on the other hand, performance auditing is necessary for the optimal management of public sector resources, so developing a comprehensive and standard model to perform all possible performance auditing processes will be vital. However, a model of performance auditing using a grounded approach with the aim of providing a general and practical model is described in this paper. For this purpose, in 2020, by obtaining the opinions of 23 experts with performance auditing expertise who have executive and research experience in this field; Through in-depth interviews, the factors affecting the quality of performance auditing were examined and the research findings were analyzed using coding methods using Maxiquida and the main categories and subcategories (concepts) were extracted. In Iran ", including causal conditions, intervening factors and context, as well as strategies to achieve it and its consequences were presented in order to guide policy-making in the public sector.

  Keywords: Performance Audit Quality, Iranian Public Sector, Grand theory
 • Zahra Akbari, Mohammadreza Mehrabanpour *, Hossein Jahangirnia, Reza Qolami Jamcarani Pages 153-170
  Numerous articles with contradictory results have been published about of debt ratios with earnings management. This research was conducted by using meta-analysis method in response to these contradictions. The purpose of this study was to quantitatively evaluate the results of previous studies in the field of variable debt ratios on earning management in Iran. CMA2 software was used to analyze the data. The research population includes all existing research on the relationship between debt ratios and Earning management and only variables in which Earning management is a dependent variable and contains 14 valid internal articles from 1382 to 1399. First, all the necessary information for meta-analysis was collected and reviewed by comprehensive meta-analysis software. Preliminary results showed that the debt ratio had a negative and significant relationship with real earnings management and no relationship with accruals earnings management. Due to the heterogeneity of the initial results, the debt ratio variable was re-analyzed by earnings management models. The secondary results of the study showed that the debt ratio has no significant relationship with discretionary accruals, the absolute value of discretionary accruals, However, it has a significant relationship with the working capital accruals, operating activity deviation, Abnormal optional cost, abnormal production cost and abnormal operating cash flow It has meaning. The findings of this study enrich the research literature in the field of earnings management and related factors and fill the gap of study.
  Keywords: Debt Ratios, Earnings Management, Meta-analysis
 • Afshin Hashemi Gelsefidi, Zahra Lashgari *, Zohreh Hajiha Pages 171-190

  The use of traditional forecasting tools and methods has a high error and has a poorer performance compared to newer methods and nonlinear models. One of the most widely used methods and algorithms in predicting the use of machine learning. The main purpose of this study is to investigate the application of machine learning in providing a model for predicting the bankruptcy of 308 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 1389 to 1398 (3080 years - company) to test the hypotheses of multiple regression of composite data. In order to implement the Medians-K clustering algorithm and related calculations, R statistical calculation software was used. The results show that among the financial ratios identified in the first model, only the ratio of net income to total assets and the ratio of market value of equity to total market value can improve the ability of the Altman bankruptcy prediction model. Also, in the second model, the specified financial ratios have the ability to improve the bankruptcy forecast model, and by adding the Devscore variable for groups based on industry and size, the modified model improves the bankruptcy forecast, The results shows that a company is more likely to go bankrupt if it has bankruptcy-related financial ratios that are lower than the average of its cluster peers..

  Keywords: Machine Learning, clustering algorithm, Bankruptcy Prediction
 • Ayat Balali, Iman Dadashi *, Maryam Shafiee Kakhki Pages 191-206

  The aim of this study was to investigate the effect of dispersion of revenue growth and stock returns on GDP forecast. Financial indicators from the Tehran Stock Exchange and the economic index of the research were used based on the rates announced on the website of the Central Bank. The statistical sample of the study included 119 companies that during the period of 2009 to 2018, informations was selected quarterly from companies listed on the stock exchange and hypotheses were tested using the VAR model and Granger causality in Eviews10 software. Based on the results of the analysis of hypotheses, it can be said that the dispersion of income growth with a break in the second period has a significant effect on GDP and also there is no two-way causal relationship between the dispersion of income growth and GDP. Therefore, the variable of income growth dispersion can not predict GDP. Also, dispersion in stock rate of return with a break in different periods does not have a significant effect on GDP and also there is no two-way causal relationship between dispersion in stock rate of return and GDP. Therefore, the variable of dispersion in the stock rate is not able to predict GDP.

  Keywords: Stock Returns, GDP, income
 • Mona Jalili, Abdorreza Asadi * Pages 207-222
  Realizing the goals of corporate governance requires an efficient and effective board, so achieving this goal requires an assessment of the board's characteristics. Therefore, it is expected that the board, which is the most important and cornerstone of corporate governance, will lead to better monitoring of the performance of the director, including his obligation to observe conservative practices to protect the interests of shareholders and creditors. The present study aims to investigate the effect of corporate governance mechanisms on accounting conservatism in listed companies in Tehran Stock Exchange. The research hypotheses were tested using a sample of 645 observations of the companies between 2012 and 2016 using a multiple regression model based on panel data technique. The findings show that the size of the board, the percentage of institutional ownership and the amount of free float have a significant effect on accounting conservatism, while the percentage of ownership of the board does not have a significant effect on accounting conservatism.
  Keywords: Board Size, institutional ownership, Board Ownership, Free float, Accounting conservatism