فهرست مطالب

آینده پژوهی راهبردی - پیاپی 2 (تابستان 1401)
 • پیاپی 2 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سجاد محسنی*، بهرام اخوان کاظمی صفحات 7-32
  بی ثباتی در منطقه غرب آسیا و افزایش عدم قطعیت ها سبب شده تا میزان زیادی از حوزه دید تصمیم گیران سیاسی در منطقه کاهش پیدا کند. بر همین اساس روندپژوهی به عنوان رویکردی که می تواند بر اساس متغیرهای ثابت قدرت پیش بینی را افزایش دهد، موردتوجه قرار گرفته است. در چنین شرایطی این سوال اصلی مطرح می شود که آینده منطقه غرب آسیا در افق میان مدت چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال کلان روندهای سیاسی جهانی و منطقه ای در قالب، روند بحران آمیز بودن جانشینی سیاسی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، اقتصادی شدن مشروعیت سیاسی و شکننده بودن حاکمیت های دارای بحران اقتصادی، جایگاه علم و فناوری در آینده قدرت منطقه ای، نفوذ الگوی حکمرانی چینی به عنوان بدیلی برای لیبرال دموکراسی غربی در منطقه، بحران های زیست محیطی و جریان های فکری و اجتماعی جدید و درنتیجه بحران زی شدن سیاست داخلی، سیالیت اتحادها و ایتلاف های منطقه ای و بی اعتمادی به ساختارها و سازمان های منطقه ای رسمی مانند شورای همکاری خلیج فارس و تضعیف آن ها و درنهایت سازمان گریزی و رسمیت زدایی قدرت و نفوذ سیاسی رسمی موردتوجه قرار می گیرند. در مطالعه پیش رو از رویکرد روندپژوهی برایی بررسی روندهای سیاسی استفاده شده که مبتنی بر منابع اسنادی و کتابخانه ای و منابع معتبر در حوزه سیاست منطقه ای به موضوع است.
  کلیدواژگان: غرب آسیا، مشروعیت سیاسی، روندپژوهی، کلان روندهای سیاسی، ساختار قدرت
 • محمدجواد قهرمانی*، مهدی احمدیان صفحات 23-60

  با فعال تر شدن سیاست خارجی چین، مناطق مختلف از جمله خلیج فارس و دریای عمان نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. بر همین اساس، پرسشهای متعددی پیرامون آینده سیاست چین در قبال این منطقه مطرح می شود. با این توضیح به نظر می رسد سوال اصلی می تواند اینگونه باشد که آینده حضور و نفوذ چین در منطقه خلیج فارس و دریای عمان چگونه خواهد بود؟ در پاسخ، ابتدا به شناسایی کنشگران دخیل در موضوع شامل جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، عربستان، امارات، قطر، کویت، عمان، هند و رژیم صهیونیستی پرداخته می شود. در ادامه سناریوهای پیش رو بر اساس چهار نااطمینانی کلیدی شامل وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه، وضعیت تنش ایرانی-عربی، نوع همکاری صنعتی راهبردی میان پکن و کشورهای عربی و کاهش یا افزایش اثرگذاری کارزار فشار حداکثری علیه تهران، مطرح خواهند شد. بر این اساس، رویکرد آینده پژوهی در قالب تعیین کنشگران کلیدی، پیش ران ها، نااطمینانی های کلیدی و طراحی سناریوها محور مقاله پیش رو خواهد بود و در پایان نیز نتیجه گیری و توصیه ها بیان می شوند.

  کلیدواژگان: چین، خلیج فارس، دریای عمان، انرژی، امنیت، آمریکا
 • امیر کریمی*، سجاد جلیلیان صفحات 61-82
  با توجه به ضرورت پژوهش های علم سنجی در رشد و توسعه تمامی علوم، هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل مقالات مربوط به این حوزه می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی-کاربردی بوده و حوزه پژوهش شامل تمامی مقالات حوزه آینده پژوهی سیاست است که از سال 1999 تا 2022 در پایگاه استنادی ساینس دایرکت نمایه شدند. بعد از پالایه مقالات 10319 مورد از آن ها با کمک نرم افزار اکسل و وی.او.اس.ویوور برای تحلیل و نمایش داده ها مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که تعداد مقالات از سال 1999 روند صعودی داشته و سال 2020 بیشترین سهم را در تعداد مقالات دارا بود. همچنین مقالات پژوهشی با تعداد 9500 مقاله، علوم اجتماعی و پزشکی با تعداد 601 مقاله در رتبه اول قرار داشتند. همچنین 12 خوشه شناسایی شد که موضوعات: کووید 19، نژاد پرستی، اطلاعات نادرست، ارتباط بحران، تحلیل احساسات دارای نوع آوری بوده و همچنین فرهنگ پذیری، رهبری، هویت، اینترنت، دولت مقولات پیشین این حوزه بودند و حوزه هایی چون؛ همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد سیاسی، روابط عمومی بین المللی، اثربخشی جمعی، رهبری تحول آفرین، مشروعیت، آسیب پذیری اجتماعی، حقوق بشر، زورگویی سایبری، سرمایه انسانی و تحلیل گفتمان کمتر موردتوجه قرار گرفتند. درنتیجه توجه به حوزه های نوین و داغ پژوهش های صورت گرفته و حوزه های مورد غفلت واقع شده می تواند توسط پژوهشگران و علاقه مندان به این حوزه موردمطالعه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: علم سنجی، کتاب سنجی، نقشه علمی، آینده پژوهی، سیاست
 • امیر عباسی خوشکار* صفحات 83-113

  تحول در هویت سیاست خارجی ژاپن پس از شکست فاجعه بار در جنگ دوم جهانی در قالب تحول در مفاهیم اعتبار و افتخار اتفاق افتاد. نخبگان سیاست خارجی ژاپن افتخار در سیاست خارجی را در بسط خشونت آمیز سرزمینی ندانستند و با محتوای اقتصادی و صلح جویانه بخشیدن به دو مفهوم فوق جهت گیری متفاوتی را در سیاست خارجی ژاپن اتخاذ کردند. رفتار نظم ساز منطقه ای ژاپن در قالب تاسیس پیمان ها و نهادهای اقتصادی و تقویت ایتلاف های فرامنطقه ای اقتصادی با غرب نشان دهنده نمود عینی این تحول بوده است. سوال پژوهش حاضر این است که چرا و چگونه جهت گیری کلان سیاست خارجی ژاپن پس از جنگ دوم جهانی از بسط ژیوپلتیکی خشونت آمیز به بسط ژیواکونومیکی مسالمت آمیز تغییر جهت داده است؟ فرضیه مطرح شده برای پاسخ به سوال پژوهشی حاضر این است که تغییر اجماع نخبگانی در سیاست خارجی ژاپن در محتوای دو مفهوم اعتبار و افتخار و به دنبال آن تغییر در هویت، ایفای نقش و رفتارهای سیاست خارجی ژاپن به تغییر از جهت گیری ژیوپلتیکی خشونت آمیز به ژیواکونومیکی مسالمت آمیز منجر شده است. این امر از طریق تقویت پیوندهای ژیواکونومیکی نظم ساز در سه سطح داخلی، منطقه ای و جهانی صورت گرفته است. روش تحقیق مقاله تبیینی است و روش جمع آوری داده ها اسنادی- کتابخانه ای می باشد.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی ژاپن، افتخار، رفتار نظم ساز، جهت گیری سیاست خارجی، اجماع نخبگی، هویت یابی سیاست خارجی
 • نوید الهوئی* صفحات 115-136
  جمهوری اسلامی ایران بخش مهمی از تلاش خود را معطوف به سیاست نگاه به شرق از طریق تقویت ایتلاف های بین المللی با هدف تضعیف فشارهای ساختاری علیه خود کرده است جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند تا در جهت تامین بخشی از اهداف سیاسی خود، از تک قطبی شدن ساختار نظام بین الملل جلوگیری نماید. کشور روسیه به عنوان یک قدرت برتر در نظام بین الملل که شاخصه ای برتری قدرت خود را در ابعاد مختلف اقتصادی، نفوذ سیاسی و نظامی ارتقا بخشیده است، مورد توجه سیاست های جمهوری اسلامی قرار گرفته تا از طریق توسعه همکاری با این کانون قدرت بین المللی، بخشی از اهداف ملی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی تامین شود.متقابلا ایران نیز برای روسیه یک متحد منطقه ای مهم برای مقابله با نفوذ امریکا در منطقه خاورمیانه ،آسیای مرکزی و قفقاز تلقی میشود. با توجه به این مهم ، باید هدف روسیه و جمهوری اسلامی ایران از گسترش مناسبات راهبردی با روسیه، کاهش فشارهای ساختاری علیه خود به ویژه بعد از عملیات ویژه دفاعی روسیه در اوکراین باشد. با ذکر این پرسش که در کنار فرصت های جدید و فرصت های معوق ایجاد شده ای که از گذشته وجود دارند که استفاده بهینه نشدند تبیین چگونگی کارکردگرانه همگرایی به جهت استفاده حداکثری از این فرصت ها می تواند دیوار عظیمی در برابر تحریم و فشارهای مختلف آمریکا و غرب برای ایران و روسیه با تقویت باشد را در مقاله حاضر با رویکرد کارکردگرایی تشریح خواهیم کرد.
  کلیدواژگان: ایران، روسیه، ائتلاف راهبردی، فرصت محور، آینده پژوهی
 • رحیم بایزیدی* صفحات 137-159
  راهبرد سیاست خارجی مطلوب با استفاده از اهداف و ابزارهایی همچون ارتقاء دیپلماسی اقتصادی، تحول دیپلماسی فرهنگی و ارتباط با حوزه های تمدنی و فرهنگی مشترک، ایجاد توزن قوا در نظام بین المللی، تقویت دیپلماسی دفاعی-نظامی و استفاده از دیپلماسی های نوپدید مانند دیپلماسی عمومی و دیپلماسی دیجیتال با هم افزایی دو یا چندجانبه تحقق می یابد. در طول سال های اخیر، تلاش ایران برای تنش زدایی با غرب و حل وفصل ابهامات این کشورها پیرامون برنامه هسته ای و سایر حوزه های تنش از قبیل فعالیت های منطقه ای، اختلافات حقوق بشری و برنامه تسلیحاتی، به سرانجام نرسیده و در نتیجه فشار ناشی از تحریم ها بر پیکره اقتصاد ایران همچنان پابرجاست. از طرفی دیگر، تحولات نظام بین الملل در طول چند دهه اخیر که برخی از آنها تاثیرات مستقیمی بر ایران داشته اند، سیاست نگاه به شرق را برجسته تر ساخته و پرسش های متعددی را در زمینه منطق استدلالی این راهبرد، مولفه های آن، تناسب آن با اصل نه شرقی نه غربی، جایگاه آن در سیاست خارجی ایران، همراستایی با منافع ملی و تهدیدات و فرصت های پیش رو مطرح کرده است. پرسش های مهم این پژوهش شامل چیستی راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران، مولفه های راهبردی و آینده این راهبرد در افق 10 ساله است که با بهره گیری از مفهوم نومنطقه گرایی و همچنین مدل سیاست خارجی استراتژیک در دو سطح تحلیل دولتی و بین المللی پاسخ داده خواهد شد. فرضیه اساسی پژوهش حاضر این است که راهبرد نگاه به شرق بیش از آنکه یک انتخاب رویکرد برای ایران باشد، یک الزام راهبردی برای تقابل با فشارهای چندجانبه اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی است.
  کلیدواژگان: ایران، سیاست خارجی، راهبرد نگاه به شرق، تعامل سازنده، دیپلماسی
|
 • Sajad Mohseni *, Bahram Akhavan Kazemi Pages 7-32
  Instability in the West Asian region and increasing uncertainties have caused a large amount of the field of vision of political decision makers in the region to decrease. Accordingly, trend research has been considered as an approach that can increase the predictive power based on fixed variables. In such a situation, the main question is raised, what will the future of the West Asian region be like in the medium term?To answer this big question, global and regional political trends in the form of the critical process of political succession in the Arab countries of the Persian Gulf, the economization of political legitimacy and the fragility of governments with economic crisis, the place of science and technology in the future of regional power. E. the penetration of the Chinese governance model as an alternative to western liberal democracy in the region, environmental crises and new intellectual and social currents, and as a result the crisis of internal politics, fluidity of regional alliances and coalitions and the lack of trust in official regional structures and organizations such as the Persian Gulf Cooperation Council and their weakening are considered. In the upcoming study, a trend research approach was used to investigate political trends, which is based on documentary and library sources, as well as the approach of experts in the field of regional politics to the subject.
  Keywords: West Asia, Political Legitimacy, Trend research, Macro political trends, Power structure
 • MohammadJavad Ghahramani *, Mehdi Ahmadian Pages 23-60

  As China's foreign policy becomes more active, various regions, including the Persian Gulf and the Sea of Oman, will also be affected. So, many questions are raised about the future of China's policy towards this region. With this explanation, it seems that the main question could be, what will be the future of China's presence and influence in the Persian Gulf region and the Oman Sea? In response, firstly, the actors involved in the issue, including the Islamic Republic of Iran, the United States, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Oman, India, and the Zionist regime, will be identified. In the following, the upcoming scenarios will be discussed based on four key uncertainties, including the state of American military presence in the region, the state of Iranian-Arab tension, the type of strategic industrial cooperation between Beijing and the Arab countries, and the effectiveness of the maximum pressure campaign against Tehran. Based on this, the future research approach in the form of determining key actors, drivers, key uncertainties and designing scenarios will be the focus of the upcoming article, and at the end, conclusions and recommendations will be expressed.

  Keywords: China, Persian Gulf, Oman Sea, Energy, security, U.S
 • Amir Karimi *, Sajjad Jalilian Pages 61-82
  Considering the necessity of scientometric research in the growth and development of all sciences, the purpose of this research is to review and analyze the articles related to this field. The research method is descriptive-applied and includes all the articles in the field of future studies of politics that were indexed in the Science Direct citation database from 1999 to 2022. After filtering the articles, 10319 of them were analyzed with the help of Excel and VOS Viewer software to analyze and display the data. The findings of the research show that the number of articles has been increasing since 1999 and 2020 had the largest share in the number of articles. Also, research articles with a number of 9500 articles, social sciences, and medicine with a number of 601 articles were ranked first. Also, 12 clusters were identified that the topics: covid-19, racism, misinformation, crisis communication, analysis of sentiments have diversity, as well as acculturation, leadership, identity, internet, the government were the aforementioned categories of this field and fields such as; Social solidarity, social participation, political trust, international public relations, collective effectiveness, transformative leadership, legitimacy, social vulnerability, human rights, cyberbullying, human capital and discourse analysis were given less attention. As a result, paying attention to new and hot research areas and neglected areas can be studied by researchers and those interested in this field.
  Keywords: Scientometrics, bibliometrics, scientific map, Future Research, politics
 • Amir Abbasi Khoshkar * Pages 83-113

  The evolution in the identity of Japan's foreign policy after the catastrophic defeat in the Second World War took place in the form of a transformation in the concepts of Honor. The elites of Japanese foreign policy did not consider honor and credibility in foreign policy in violent territorial expansion, and by giving economic and peaceful content to the above two concepts, they adopted a different direction in Japan's foreign policy. Japan's regional Order building behavior in the form of establishing agreements and economic institutions and strengthening trans-regional economic alliances with the West has shown the objective manifestation of this evolution. The question of the current research is why and how the direction of Japan's foreign policy has changed from violent geopolitical expansion to peaceful geoeconomic expansion after World War II? The hypothesis proposed to answer the current research question is that the elite consensus change in Japanese foreign policy in the content of the two concepts of credit and honor, followed by a change in the identity, role playing and behaviors of Japanese foreign policy to a change from violent geopolitical orientation to It has led to peaceful geo-economics. This has been done through the strengthening of orderly geo-economic links at three domestic, regional and global levels. The research method is an explanatory article, and the data collection method is document-library.

  Keywords: Japanese foreign policy, Honor, Order building behavior, Foreign policy orientation, Elite consensus, Foreign policy identification
 • Navid Alhoei * Pages 115-136
  The Islamic Republic of Iran has devoted an important part of its efforts to the policy of looking to the east by strengthening international alliances with the aim of weakening the structural pressures against it. prevent the structure of the international system. Russia, as a superior power in the international system, which has significantly improved its power in various economic dimensions, political and military influence, has received the attention of the policies of the Islamic Republic through the development of cooperation with this center of international power. part of Iran's national goals at the regional and international levels. On the other hand, Iran is considered an important regional ally for Russia to counter American influence in the Middle East, Central Asia, and the Caucasus. Considering this importance, the goal of Russia and the Islamic Republic of Iran should be to expand strategic relations with Russia, to reduce structural pressures against themselves, especially after Russia's special defense operations in Ukraine. By mentioning this question that along with the new opportunities and the deferred opportunities that exist from the past that were not used optimally, explaining how to efficiently converge in order to make the most of these opportunities can be a huge wall against the sanctions and various pressures of America and In this article, we will explain the West for Iran and Russia with a functionalist approach.
  Keywords: Iran, Russia, strategic alliance, opportunity-oriented, Future Research
 • Rahim Baizidi * Pages 137-159
  An effective foreign policy strategy is realized by using tools such as promoting economic diplomacy, developing cultural diplomacy and common civilizational and cultural communications, creating a balance of power in the international system, strengthening defense-military diplomacy, public diplomacy and digital diplomacy. In recent years, Iran's efforts to de-escalate tensions with Western powers and resolve the ambiguities of these countries regarding the nuclear program and other areas of tension such as regional activities, human rights disputes, and conventional weapons programs have not been successful. And as a result, the pressure caused by the sanctions on Iran's economy is still there. On the other hand, the developments of the international system during the last few decades, some of which have had a direct impact on Iran, have made the look-to-the-east policy more prominent and raised many questions in the context of the reasoning logic of this strategy, its strategic components, and its place in Iran's foreign policy. The important questions of this research include what is the look-to-the-east strategy in Iran's foreign policy, the strategic components and the future of this strategy in the 10-year horizon, which will be answered by using the concept of neo-regionalism as well as the strategic foreign policy model at two levels of governmental and international analysis. The basic hypothesis of the current research is that the look-to-the-east strategy is more than a choice of approach for Iran, it is a strategic requirement to confront the multilateral economic, political, military and security pressures.
  Keywords: Iran, Foreign Policy, Look to the East Strategy, Cooperation, Diplomacy