فهرست مطالب

نشریه زیست بوم نوآوری
سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سحر کوثری*، علیرضا یاری صفحات 1-24
  هدف این مقاله ارایه مدل توسعه زیست بوم موتور جست وجوی بومی ایران است. جامعه آماری این پژوهش برای تبیین بیشتر بازیگران زیست بوم، شامل خبرگان و متخصصان در حوزه زیست بوم کسب وکار است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند است و به منظور گردآوری اطلاعات افرادی انتخاب شده اند که در این حوزه، تخصص یا دانش کافی دارند. روش استفاده شده جهت گردآوری اطلاعات، مصاحبه است. یافته های این مطالعه مشتمل بر شناسایی مراحل مختلف چرخه عمر زیست بوم، بازیگران زیست بوم جویشگر بومی و نقش هریک و ارتباطات میان آن ها و درنهایت طراحی شبکه ارزش این زیست بوم است. با استفاده از نتایج تحلیل مصاحبه ها و تمرکز بر مدل نگاشت جریان ارزش، به شناسایی انواع جریان هایی که می تواند میان بازیگران وجود داشته باشد، پرداخته شد. برای مدل های کسب وکار سنتی تر که از الگوی زنجیره تامین استفاده می کنند، روش های متداول برای شکل دهی مدل کسب وکار، مانند بوم کسب وکار، ابزار مناسبی است. درحالی که برای مدل های جدید کسب وکار که مستلزم زیست بوم های جدیدند، روشی جدید با عنوان مدل جریان ارزش توسعه یافته است. همچنین، ارتباطات و تعاملات میان بازیگران بررسی شد؛ به این منظور، چهار جریان: خدمات، مالی، اطلاعات و ارزش ناملموس براساس الگوگیری از زیست بوم جویشگر اپل شناسایی و سپس با نگاشت ذی نفعان و بازیگران با خدمات و شرکت کنندگان در طرح جویشگر بومی، اقدام به طراحی شبکه ارزش میان بازیگران زیست بوم کسب وکار شد.
  کلیدواژگان: زیست بوم، جویشگر بومی، مدل توسعه
 • مریم اشجعی، امیر غفوریان شاگردی، امید بهبودی* صفحات 25-42
  همسویی فناوری اطلاعات، بازاریابی و کسب و کار یکی از اساسی ترین مسایل مورد نظر مدیران فناوری اطلاعات و مدیران ارشد سازمان می باشد. لذا همسویی استراتژی های در سطح کلان با استراتژی های عملیاتی بعنوان یکی از الزامات اساسی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر پذیری عملکرد صادراتی و تجاری شرکت از استراتژی های سازمانی در شرایط بحرانی کووید 19 است. از طرف دیگر بررسی همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات، کسب و کار و بازاریابی و اثر آن بر عملکرد تجاری و صادراتی از اهداف این پژوهش بوده است. پژوهش حاضر از جهت هدف، کاربردی و از جهت شیوه گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران شاغل در واحدهای مختلف صنایع غذایی رضوی مورد مطالعه قرار گرفتند، که نمونه به دست آمده با ابزار پرسشنامه استاندارد و براساس فرمول کوکران با خطای 05/0 تعداد 100 نفر به دست آمده است. جهت تایید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید که مقادیر به دست آمده بیانگر تایید پایایی و روایی پرسشنامه است. همچنین، تحلیل داده ها به روش مدل معادلات ساختاری و با نرم افزار smart pls انجام پذیرفت. نتایج نشان داد استراتژی های فناوری اطلاعات بر عملکرد تجاری، استراتژی های بازاریابی بر عملکرد تجاری و صادراتی تاثیر دارد و در نهایت استراتژی های سازمانی بر عملکرد کلی صنایع غذایی رضوی در بحران کووید 19 تاثیر دارد. همچنین اثر استراتژی های فناوری اطلاعات بر عملکرد صادراتی و اثر استراتژی های کسب و کار بر عملکرد صادراتی و تجاری تایید نشد.
  کلیدواژگان: استراتژی کسب وکار، استراتژی بازاریابی، استراتژی فناوری اطلاعات، شرایط بحرانی، عملکرد
 • سید مرتضی غیور باغبانی*، منیره یگانه مفرد، فائزه حامد همراهیان صفحات 43-62

  شیوع ویروس کرونا به عنوان یک بیماری دنیاگیر و ناشناخته، عرصه را برای خلاقیت و نوآوری های مختلف فراهم کرده است. سرمایه اجتماعی، که منبعی با ارزش است، با ارتباطات میان مدیران و کارکنان سازمان، دانش ضمنی برای نوآوری در ارایه خدمات به ارمغان آورده است. هدف از مقاله حاضر بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر قابلیت نوآوری با شیوه تبادل دانش ضمنی است. تحقیق حاضر ازحیث هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه اجرا توصیفی همبستگی است. جامعه آماری آن مدیران و کارکنان کلینیک های زیبایی و مراکز جراحی محدود شهر مشهد است که نمونه ای به حجم 125 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد با مولفه های سرمایه اجتماعی، تبادل دانش ضمنی و قابلیت نوآوری استفاده شده و جهت سنجش روایی محتوا و صوری از نظر خبرگان و ازلحاظ روایی محتوا و برای بررسی روایی سازه از روایی همگرا و واگرا استفاده شده است. جهت سنجش پایایی آلفای کرونباخ، پایایی معرف ها و مرکب و به منظور روش مدل یابی، معادلات ساختاری به کار رفته است. برپایه نتایج، سرمایه اجتماعی ساختاری، سرمایه اجتماعی شناختی و سرمایه اجتماعی ارتباطی اثر مثبت و معناداری بر تبادل دانش ضمنی دارد. تبادل دانش ضمنی اثر مثبت و معناداری بر قابلیت نوآوری دارد. همچنین، تاثیر سرمایه اجتماعی شناختی، سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی ارتباطی ازطریق تبادل دانش ضمنی بر قابلیت نوآوری تایید نمی شود.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، تبادل دانش ضمنی، قابلیت نوآوری
 • حبیب انصاری سامانی*، میلاد میرزاپور، حدیث دالوندی صفحات 63-86
  این مطالعه به بررسی اثر ریسک سیاسی بر توسعه فعالیت های کارآفرینی می پردازد. ریسک سیاسی اثر منفی بر شفافیت و قابل پیش بینی بودن محیط کلان اقتصادی و اجتماعی، نرخ سرمایه گذاری، مدت روی کار ماندن سیاست گذاران و قابلیت دوام سیاست های عمومی می گذارد که مجموع این عوامل مانع رشد خلاقیت، کارآفرینی و تصمیمات بلندمدت سرمایه گذاری می شوند. در این مطالعه تاثیر شاخص های ثبات سیاسی بر شاخص تراکم ورود به کسب و کار در 85 کشور توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره 2022-2012 بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل ابتدا با استفاده از روش GLS و سپس برای بررسی دقیق تر روش چندکی (QREG)، نشان می دهد که پاسخگویی دموکراتیک، بوروکراسی، ثبات دولت، قانون و نظم، شرایط اجتماعی و اقتصادی، وضعیت سرمایه گذاری، کنترل فساد، عدم وجود درگیری داخلی و خارجی، عدم حضور نظامیان در سیاست، عدم تنش های قومی، دینی و مذهبی بر افزایش ورود افراد به کسب و کار تاثیرگذار می باشند. علاوه براین، در کشورهای مورد بررسی، سطح بالاتر از توسعه مالی و اقتصادی با شاخص های ثبات سیاسی رابطه مستقیم داشته و شرایط ورود به کارآفرینی را تسهیل می کنند. بنابراین سیاستگذارانی که به دنبال توسعه اقتصادی و افزایش سطح شاخص های اقتصادی- اجتماعی هستند، باید راه های ورود کارآفرینان به کسب و کار را فراهم کنند. با توجه به اهمیت شاخص های ثبات سیاسی و تاثیر آن ها بر فعالیت های کارآفرینی، می توان یکی از سیاست گذاری های مورد انتظار برای بهبود وضعیت کسب و کار و افزایش نقش کارآفرینان مولد در اقتصاد کشورها را بهبود این شاخص ها عنوان کرد.
  کلیدواژگان: ثبات سیاسی، ریسک سیاسی، کارآفرینی
 • پیمان حاجی زاده*، منوچهر کرباسی، کامران دانشمند صفحات 87-106
  در مطالعه حاضر، نوآوری باز در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است و مفهوم جبر فناورانه نیز به سطح درک سازمان از روش های نوآورانه دیگر سازمان ها در زمینه حل مسایل و مشکلات خود، میزان پایش محیط خارج سازمان توسط شرکت، میزان نفوذ و قدمت فرهنگ سازمانی حاکم، تلاش سازمان درجهت تزریق رویه ها و سیستم های نوین کاری و مدیریتی، میزان علاقه مندی کارکنان شرکت به ایجاد تغییرات، و کیفیت تجربیات کارکنان در زمینه تغییرات انجام شده در گذشته اشاره دارد. ازآنجاکه شرکت ها به دنبال دست یابی به مزیت رقابتی ازطریق مدیریت دانش و نوآوری هستند، این پژوهش با هدف پاسخ به چگونگی بهبود عملکرد شرکت با تاکید بر نقش نوآوری باز و جبر فناورانه انجام شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر گردآوری داده ها کمی و ازحیث انجام روش، توصیفی همبستگی است. در این تحقیق جامعه پژوهش متشکل از 600 نفر از کارکنان شرکت کاله و حجم نمونه از جامعه مفروض براساس جدول کرجسی و مورگان 234 نفر است. نتایج این پژوهش، ارتباط مستقیم و مثبت نوآوری باز و جبر فناورانه بر عملکرد شرکت را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: عملکرد سازمانی، بهبود عملکرد، نوآوری باز، جبر تکنولوژیک
 • همایون مرادنژادی*، علیرضا جمشیدی، حسین مهدی زاده صفحات 107-130

  این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی راهبرد های مناسب برای توسعه علم و فناوری در استان ایلام انجام شده است. در این پژوهش، نهادهای سه گانه علم، فناوری و بازار مطالعه شده است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان، متخصصان و مدیران فعال در دانشگاه ها، مراکز فناوری و بخش های مختلف اقتصادی استان است. در این پژوهش، تعداد 30 نفر از جامعه آماری به صورت هدفمند انتخاب و مطالعه شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه، مصاحبه نیمه ساختارمند و بحث در گروه های متمرکز است. روایی ابزار در روش آینده پژوهی با استفاده از روش مثلث سازی و در مدل SWOT به صورت صوری و پایایی آن با بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ (751/0 تا 875/0) تایید شده است. در پایان 15 متغیر کلیدی در مرحله تحلیل ساختاری شناسایی شده اند. این متغیرها سپس پایه اصلی سناریوی توسعه علم و فناوری در استان ایلام قرار گرفته اند. در ادامه، یک سناریوی محتمل، قوی و مناسب برای توسعه علم و فناوری در استان ایلام مشخص شده است. براساس مجموع امتیاز نهایی هریک از عوامل داخلی و خارجی، با استفاده از روش IEA مشخص شد که مناسب ترین راهبرد درجهت دستیابی به سناریوی مطلوب برای توسعه بخش علم و فناوری استان ایلام، راهبرد تهاجمی و استفاده از قوت های درونی و فرصت های بیرونی است.

  کلیدواژگان: علم، فناوری، استراتژی توسعه
|
 • Sahar Kousari *, Alireza Yari Pages 1-24
  The purpose of this article is to present the development model of Iran's native search engine ecosystem. The statistical population of this research includes experts and specialists in the field of business ecosystem. The sampling method is purposeful and in order to collect information, people who have sufficient expertise or knowledge in the field of the current research have been selected. The method used to collect information was interview. The findings of this study include the identification of the different stages of the life cycle of the ecosystem, the actors of the native ecosystem and the role of each one and the connections between them, and finally, the design of the value network of this ecosystem. By using the results from the analysis of the interviews and focusing on the value flow mapping model, the types of flows that can exist between the actors were identified. For more traditional business models that use the supply chain model, common methods for forming the business model, such as business canvas, are suitable tools. While for new business models that require new ecosystems, a new method called the value stream model has been developed. Also, the communication and interactions between the actors was investigated. For this purpose, four streams of services, financial, information and intangible value were identified based on modeling Apple's welding ecosystem, and then by mapping the stakeholders and actors with the services and participants in the local welding project, the value network between the actors was designed.
  Keywords: Ecosystem, Native Search Engine, development model
 • Maryam Ashjaee, Amir Ghafourian Shagerdi, Omid Behboodi * Pages 25-42
  The alignment of information technology, marketing and business is one of the most basic issues for information technology managers and senior managers of the organization. Therefore, the alignment of macro-level strategies with operational strategies has been considered as one of the basic requirements. The purpose of this study is to investigate the impact of the company's export and Trade performance of organizational strategies in Covid 19 Crisis Conditions. On the other hand, examining the alignment of information technology, business and marketing strategies and its effect on Trade and export performance has been one of the goals of this research. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population of this study, managers working in different units of Razavi Food Industries were studied. The sample was obtained with the standard questionnaire tool and based on Cochran's formula with an error of 0.05 to 100 people. Cronbach's alpha was used to confirm the reliability of the questionnaire and confirmatory factor analysis was used for the validity of the questionnaire. The obtained values indicate the confirmation of the reliability and validity of the questionnaire. Also, data analysis was performed by structural equation modeling method using smart PLS software. The results showed that IT strategies affect Trade performance, marketing strategies affect Trade and export performance, and finally organizational strategies affect overall performance of the Razavi food industries in the Covid 19 crisis. Also, the effect of information technology strategies on export performance and the effect of business strategies on export and Trade performance were not confirmed.
  Keywords: Business Strategy, Critical conditions, Marketing Strategy, IT Strategy, performance
 • Seyed Morteza Ghayour Baghbani *, Monire Yegane Mofrad, Faezeh Hamedhamrahiyan Pages 43-62

  The corona virus as a pandemic and unknown disease has provided the field for various innovations. Social capital with communication between managers and employees has brought knowledge for innovation in providing services. The purpose of this article is to investigate the effect of social capital components on innovation capability through tacit knowledge sharing. The research is applied in terms of purpose and correlational in terms of descriptive implementation method. Its statistical population is managers and employees of beauty clinics and limited surgery centers in Mashhad city, and a sample of 125 people was selected by stratified random method. To measure the variables, a standard questionnaire with the components of social capital, tacit knowledge sharing, and innovation capability was used to measure content and form validity from the point of view of experts and content validity, and convergent validity was used to check construct validity. To measure the reliability of Cronbach's alpha, the reliability of the reagents and the composite, and for the modeling method, structural equations have been used. The results show that structural social capital has a positive and significant effect on tacit knowledge sharing, cognitive social capital has a positive and significant effect on tacit knowledge sharing, and communicative social capital has a significant effect on tacit knowledge sharing. The sharing of tacit knowledge has a positive and significant effect on innovation ability. Also, the results showed that cognitive social capital, structural social capital and relational social capital were not confirmed through tacit knowledge sharing about innovation ability.

  Keywords: Social Capital, tacit knowledge sharing, innovation capability
 • Habib Ansari Samani *, Milad Mirzapour, Hadis Dalvandi Pages 63-86
  This study examines the effect of political risk on the entrepreneurial activities. Political risk has a negative effect on the transparency and predictability of the macro-economic and social environment, the investment rate, the tenure of policy makers and the sustainability of public policies, which all these factors hinder the growth of creativity, entrepreneurship and long-term investment decisions. In this study, the effect of political stability indicators on the density index of business entry in 85 developed and developing countries during the period of 2012-2022 has been investigated. The results of the estimation using the GLS method and then the quantitative method (QREG) show that democratic accountability, bureaucracy, government stability, law and order, social and economic conditions, investment status, corruption control, lack of Internal and external conflicts, the absence of military presence in politics, the absence of ethnic, religious and religious tensions influence the increase of people entering the business. In addition, in the studied countries, a higher level of financial and economic development has a direct relationship with indicators of political stability and facilitates the conditions for entering into entrepreneurship. Therefore, policy makers who are looking for economic development and increasing the level of socio-economic indicators should provide ways for entrepreneurs to enter the business. Considering the importance of political stability indicators and their impact on entrepreneurial activities, one of the expected policies to improve the business situation and increase the role of productive entrepreneurs in the economy of countries can be called the improvement of these indicators.
  Keywords: Political Stability, Political Risk, Entrepreneurship
 • Peyman Hajizade *, Manouchehr Karbasi, Kamran Daneshmand Pages 87-106
  In this study, open innovation has been proposed in two dimensions, internal and external, and the concept of technological determinism is also related to the level of the organization's understanding of the innovative methods of other organizations in the field of solving its own problems and issues, the degree of monitoring of the external environment by the company, the degree of influence and the age of the organizational culture. Hakim refers to the effort of the organization to inject new work and management procedures and systems, the level of interest of the company's employees in making changes, and the quality of employees' experiences in the field of changes made in the past. Since companies seek to achieve a competitive advantage through knowledge management and innovation, this research was conducted with the aim of answering how to improve the company's performance by emphasizing the role of open innovation and technological determinism. The current research is applied in terms of objective, quantitative in terms of data collection and correlational descriptive in terms of method. In this research, the research community consists of 600 employees of Kaleh Company and the sample size of the assumed community is 234 people based on the table of Morgan. The results of this research show a direct and positive relationship between open innovation and technological determinism on company performance.
  Keywords: Organizational Performance, performance improvement, Open innovation, technological determinism
 • Homayoon Moradnezhadi *, Alireza Jamshidi, Hossein Mahdizadeh Pages 107-130

  The purpose of this study is Identifying and prioritizing suitable strategies for the development of science and technology in Ilam province. In this study, three institutions of science, technology and market have been studied. The statistical population of the research was experts, specialists and managers active in universities, technology centers and various economic sectors of the province. In this research, 30 people from the statistical population were purposefully selected and studied. The tools used to collect dozens of questionnaires, semi-structured interviews and discussions in focus groups. The validity of the tool was verified using the triangulation technique in the future research method and in the SWOT model, and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha test (0.751 to 0.875). At the end, 15 key variables were identified in the structural analysis stage. These variables were then placed as the main basis of the science and technology development scenario in Ilam province. In the following, a possible, strong and suitable scenario for the development of science and technology in Ilam province was identified. Based on the total final score of each of the internal and external factors using the IEA method, it was determined that the most suitable strategy to achieve the desired scenario for the development of the science and technology sector of Ilam province is an aggressive strategy.

  Keywords: science, technology, Development Strategy