فهرست مطالب

 • Volume:12 Issue: 4, Dec 2022
 • تاریخ انتشار: 1402/02/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • الگوی عملکرد صادراتی صنعت گل و گیاهان زینتی استان مازندران با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد
  نرگس مهدئی*، فانیمجید فانی صفحه 2
 • دنیا منافی*، سید حمید موحد محمدی، احمد رضوان فر صفحات 265-281
  هدف این پژوهش طراحی مدلی برای توانمندسازی دانشجویان به منظور کاهش فرسودگی تحصیلی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران بود. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی 10 نفر از کارشناسان آموزش عالی و در مرحله کمی 200 نفر از دانشجویان با استفاده از جدول کرجسی مورگان انتخاب شدند. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی تصادفی بود. کارشناسان (شرکت کنندگان) 7 شاخص را به عنوان عوامل اصلی برای ارزیابی مدل ذکر کردند. همچنین مقدار ضریب نسبی هر شاخص توسط فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تعیین شد. نتایج برازش مدل نشان داد که مقدار RMSEA برابر با 096/0 است و با توجه به اینکه این مقدار کمتر از 1/0 است، نشان دهنده قابل اجرا بودن میانگین مربعات خطای مدل و قابل قبول بودن مدل اولیه است. به همین ترتیب، FIGFI، CFI و NFI بیش از 0.9 بودند که نشان می دهد مدل اندازه گیری شاخص ها مناسب است. ارزیابی مدل و ارزیابی تفاوت بین میانگین های شاخص ها نشان داد که توانمندسازی دانشجویان تاثیر بسزایی در کاهش فرسودگی تحصیلی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران دارد. سطح معنی داری کمتر از 01/0 برآورد شد. تاثیر جهت گیری آینده B=0.46، برای سطح دسترسی به اطلاعات B=0.51، برای فرسودگی هیجانی B=0.52 و برای زوال شخصیت B=0.57 بود.
  کلیدواژگان: توانمندسازی دانشجویان، کاهش فرسودگی تحصیلی، نظام آموزش عالی کشاورزی ایران
 • سید حسن حسینی خشت مسجدی، سحر در یوری*، سید جمال فرج الله حسینی، مریم امیدی نجف آبادی صفحات 283-301

  کشاورزان در مقیاس کوچک برای دستیابی به کشاورزی تجاری یکپارچه در مقیاس کوچک با موانع متعددی روبرو هستند. این مطالعه با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موانع کشاورزی تلفیقی تجاری در مقیاس کوچک می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه شالیکاران استان گیلان (180106=N) بوده و حجم نمونه (422=n) با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (89/0) تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و تحلیل مسیر با نرم افزار Smart PLS انجام شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که موانع گسترش تاثیر مستقیم بر کشاورزی در مقیاس کوچک (441/0=β) و کشاورزی تجاری تلفیقی (401/0=β) و تاثیر غیرمستقیم بر کشاورزی تلفیقی تجاری در مقیاس کوچک (541/0 = β) و غیر مستقیم (β = 0.91). با توجه به مقدار t، فرضیه تحقیق در مورد موانع گسترش می توان نتیجه گرفت که اثربخشی بین متغیرهای مستقل و وابسته معنادار است. بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از عوامل ترویجی آگاه، کاهش وظایف غیرگسترشی مروجین و کمک به سازمان های محلی برای کاهش واسطه ها از عوامل ضروری در رفع موانع این نوع سیستم های کشاورزی است.

  کلیدواژگان: موانع ترویج، کشاورزی تلفیقی تجاری، کشاورزی کوچک، استان گیلان
 • محمدرضا ساسولی*، مجید کریم زاده، عبدالرشید جام نیا صفحات 303-311

  میزان موفقیت و کارایی سیاست بیمه محصولات کشاورزی بستگی به تقاضا و گرایش کشاورزان نسبت به بیمه محصولاتشان دارد؛ بدین منظور تقاضای بیمه توسط 441 نخلکار در شهرستان سراوان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 87/68 درصد نخلکاران موافق به بیمه نبودند. نتایج مدل لاجیت رتبه ای در پنج سطح متفاوت نشان داد که آگاهی از فواید بیمه، سابقه بیمه، عملکرد سال قبل، تحصیلات، انحراف معیار درآمد، مساحت نخلستان و میزان رضایت مندی از خدمات بیمه از متغیرهای مهم و اثرگذار بر تقاضای بیمه می باشد. درصد تغییر احتمال پذیرش بیمه در هر پنج سطح بدست آمد. افزایش یک درصدی در میزان رضایت مندی از خدمات بیمه باعث می شود که احتمال انتقال فرد کاملا مخالف به سطح مخالف 3/6 درصد افزایش یافت. نخلکاران مسن تر از پذیرش بیمه امتناع می کنند که این موضوع با توجه به نوع نگرش مذهبی در منطقه مورد مطالعه در مورد نرخ بهره از یک سو و از سوی دیگر مقاومت افراد مسن در مقابل راهکارهای نوین مدیریت ریسک قابل تامل است.

  کلیدواژگان: بیمه محصول خرما، تمایل به پذیرش، مدل لاجیت رتبه ای
 • حسن شفیعی، سلیمان محمدی لیمائی، امیراسلام بنیاد، محمد کاوسی کلاشمی* صفحات 313-324
  هدف این پژوهش برآورد ارزش تفریحی پارک چیتگر و تمایل به پرداخت (WTP) بازدیدکنندگان با استفاده از الگوی ارزش گذاری مشروط (CVM) است. پرسشنامه برای گرد آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. رابطه کوکران جهت تعیین حجم نمونه مورد نیاز در مطالعه میدانی بکار گرفته شد. رهیافت نمونه گیری تصادفی برای اجرای مطالعه میدانی میان بازدیدکنندگان مورد استفاده قرار گرفت. رهیافت انتخاب دوگانه دوبعدی برای طراحی پرسشنامه بکار گرفته شد. الگوی رگرسیون لوجیت برای برآورد رابطه بین تمایل به پرداخت و متغیرهای توضیحی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج الگوی لوجیت نشان داد که بین متغیرهای توضیحی سن پاسخگو، اندازه خانوار، سطح تحصیلات و عضویت در سازمان های غیردولتی محیط زیستی  (NGOs) و WTP رابطه معنی دار منفی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد که بین جنسیت پاسخگو، وضعیت تاهل و درآمد ماهیانه خانوار و WTP رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. یافته ها بیانگر این است که تمایل به پرداخت بیشینه انتظاری بازدیدکنندگان 79630 ریال است. همچنین، نتایج نشان داد که ارزش اقتصادی سالیانه کل تفرج در پارک جنگلی چیتگر معادل 9/38 میلیارد ریال است. نتایج این پژوهش به تصمیم گیران کمک می کند تا کیفیت پارک چیتگر، توسعه گردشگری، افزایش تعداد بازدیدکنندگان و ایجاد درآمد برای پارک را بهبود دهند.
  کلیدواژگان: اثر رفاهی، ارزش اقتصادی، الگوی لوجیت، انتخاب دوگانه دو بعدی، تمایل به پرداخت
 • روناک عالیپور، اردشیر شیری*، همایون مرادنژادی صفحات 325-336
  این پژوهش با هدف ارایه الگویی نظام مند به منظور مدیریت نظام اطلاعات آموزش کارآفرینی روستایی در استان ایلام انجام شده است. روش شناسی پژوهش توصیفی و با استفاده از تکنیک دلفی صورت گرفت. در این مطالعه نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد و تعداد15 نفر از خبرگان شامل اعضای هییت علمی دانشگاه، مدیران و کارشناسان به عنوان نمونه انتخاب و در سه مرحله دلفی پژوهش مشارکت کردند. در دور سوم دلفی الگوی نهایی شامل هفت مولفه (گردآوری داده، ذخیره و نگهداری اطلاعات، کنترل کیفیت داده ها، تجزیه وتحلیل اطلاعات، اشاعه اطلاعات، مستندسازی و تبادل و به کارگیری اطلاعات) و 22 زیر مولفه مورد تایید خبرگان قرار گرفت. نتایج نشان داد برای کاربست نظام مدیریت اطلاعات آموزش کارآفرینی لازم است برای گردآوری داده ها، ابتدا اطلاعات موردنیاز (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، اکولوژیکی و غیره) مناطق روستایی مشخص شود. برای ذخیره و نگهداری اطلاعات، داده ها در سامانه ای که لازم است برای مدیریت نظام اطلاعات آموزش کارآفرینی طراحی گردد، وارد شوند. همچنین براساس نتایج این پژوهش، کنترل کیفیت، تجزیه و تحلیل، اشاعه، مستند سازی و تبادل داده های نظام آموزش کارآفرینی، توسط دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری انجام شود.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، نظام مدیریت اطلاعات، آموزش، روستا
 • محمد غفوریان، کوروش روستا*، سید داود حاجی میررحیمی صفحات 337-348

  نظام دانش و اطلاعات کشاورزی، یکی از عناصر مهم و ضروری برای توسعه و تصمیم گیری اجتماعی، اقتصادی و کشاورزی در مزارع خرد دهقانی است. با توجه به وجود چالش هایی در دسترسی کشاورزان خرد دهقانی، این تحقیق در همین ارتباط با هدف طراحی مدل مناسب و کارآمد برای نظام دانش و اطلاعات کشاورزی در مزارع خرد دهقانی استان سیستان و بلوچستان انجام گردید. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی بود. برای گردآوری داده های لازم از پرسشنامه و برای سنجش روایی پرسشنامه از میانگین واریانس استخراج شده و برای تعیین پایایی از روش  پایایی ترکیبی استفاه شده است.  جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان و مدیران مرتبط با حوزه های تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی و کارشناسان موضوعی استان سیستان و بلوچستان بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 217 تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS و SPSS استفاده گردید  براساس نتایج بارهای عاملی زیر مولفه های استخراج شده از مدل معادلات ساختاری شامل افزایش منابع اطلاعاتی، بازدیدهای مزرعه ای، تقویت مراکز خدمات، سازگاری کمتر یافته های تحقیقاتی و وجود مراکز خدمات جهاد کشاورزی دارای بیشترین بار عاملی بوده و تاثیر معناداری در الگوی نظام دانش و اطلاعات بهره برداری مزارع خرد دهقانی داشتند.

  کلیدواژگان: استان سیستان و بلوچستان، بازدیدهای مزرعه ای، نظام دانش و اطلاعات کشاورزی، مزارع خرد دهقانی
|
 • The Export Performance Model of Flower and Ornamental Plants Industry of Mazandaran Province by Using Grounded Theory pproach
  Narges Mahdiee *, Majid Fani Page 2

  Despite the fact that Mazandaran province is one of the important hubs of flower and plant production in Iran and has a high potential in production and being adjacent to the most consumer countries in the world (like Russia), but in the field of export does not play a significant role. According to this, the purpose of this research is to design an export development model in ornamental plants and flowers industry of Mazandaran province which was conducted with a qualitative approach. The necessary data was collected using deep semi-structured interviews. The research population included 16capables, experts and activists in the field of ornamental plants and flowers export of Mazandaran province who were selected by snowball method based on theorical saturation index. To analys the data and conclusions, the grounded theory approach has been used that provide limited theory. The data analysis was performed in three stages: open, axial, and selective coding. The paradigmatic model derived from the findings of the research includes the sections of the causal conditions, strategies and consequenses, intervening conditions and the contextual conditions. The analysis of the collected data showed that the development of ornamental plants and flowers export in Mazandaran province, 19 factors must be considered which how they relate to each other is presented in the final model.

  Keywords: Export development, infrastructure, ornamental plant, flowers industry, Mazandaran Province, Grounded Theory
 • Donya Manafi *, Seyed Hamid Movahed Mohammadi, Ahmad Rezvanfar Pages 265-281
  The purpose of this study was to design a model for student empowerment to reduce academic burnout in the agricultural higher education system in Iran. The statistical population was composed of 10 higher education experts in the qualitative phase. In the quantitative phase, 200 students were selected by the Krejci-Morgan table. The sampling method was purposive in the qualitative phase and random in the quantitative phase. The experts (participants) mentioned seven indices as the main factors for model evaluation. Furthermore, the relative coefficient value of each index was determined by the Analytic Hierarchy Process (AHP). Model fitting results showed that RMSEA was equal to 0.096, and as this value was less than 0.1, it indicated that the mean squared error of the model was applicable and the initial model was acceptable. Likewise, FIGFI, CFI, and NFI were more than 0.9, indicating that the measurement model of the indices was propitious. The model evaluation and the assessment of the difference between the means of indices illustrated that empowering students would have a significant impact on reducing academic burnout in the agricultural higher education system in Iran. The significance level was estimated at less than 0.01. The impact was B=0.46 for future orientation, B=0.51 for the level of access to information, B=0.52 for emotional exhaustion, and B=0.57 for depersonalization.
  Keywords: Educational Burnout, educational empowerment, Educational Motivation, educational success
 • Seyyed Hassan Hosseini Kheshtemasjedi, Sahar Dehyouri *, Seied Jamal Farajolah Hosseini, Maryam Omidi Najaf Abadi Pages 283-301

  Small-scale farmers face several obstacles to achieving small-scale integrated commercial agriculture. This study, in a descriptive-analytical method, investigates the barriers to small-scale integrated commercial agriculture. The statistical population involved all paddy farmers in Gilan province (N = 180106), that the sample size (n=422) was determined using the Krejcie and Morgan table in stratified random sampling method. The research tool was a questionnaire whose validity was confirmed by a panel of experts, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (0.89). Data analysis was performed by SPSS software and path analysis by Smart PLS software. The results of path analysis showed that the extension barriers have a direct effect on small-scale agriculture (β= 0.441) and integrated commercial agriculture (β= 0.401) and indirect effect on small scale integrated commercial agriculture (β = 0.541) and indirect (β = 0.91). According to the t value, the research hypothesis about extension barriers can be concluded that the effectiveness between independent and dependent variables is significant. Based on the results, the use of informed extension agents, reducing the non-extensional tasks of extension agents, and helping local organizations to reduce intermediaries are essential factors in removing obstacles to this type of agricultural system.

  Keywords: Extension Barriers, Integrated Commercial Agriculture, Small Scale Farming, Gilan province
 • MohammadReza Sasouli *, Majid Karimzadeh, AbdulRashid Jamnia Pages 303-311

  The viability and efficiency of crop insurance policies depend on farmers’ demand and willingness for crop insurance. The present study analyzes the insurance demand of 441 date farmers in the Saravan region. Data showed that 68.87 percent of the farmers did not agree with insurance. The results of the ordinal logit model at five different levels indicated that awareness of insurance benefits, insurance record, previous-year yield, and educational level, the standard deviation of income, orchard area, and satisfaction with insurance services were the main variables influencing the demand for insurance. The coefficient of variation of the likelihood of insurance adoption was estimated at all five levels. A 1percent increase in satisfaction with insurance services increases the likelihood of a person’s shift from the ‘strongly disagree’ category to the ‘disagree’ category by 6.3 percent. Older date farmers abstain from insurance adoption, which needs reflection given the religious view in the region on interest rates on the one hand and the resistance of older people against modern risk management methods on the other.

  Keywords: Date crop insurance, Ordinal Logit Model, willingness Willingness to accept
 • Hasan Shafiei, Soleiman Mohammadi Limaei, Amireslam Bonyad, Mohammad Kavoosi-Kalashami * Pages 313-324
  The objective of this study was to estimate the recreational value of Chitgar forest park and the willingness to pay (WTP) of visitors to this park using the contingent valuation method (CVM). The questionnaire was used for data collection. The Cochran formula was applied to determine the required sample size for the survey. The random sampling method was used to survey. The double-bounded dichotomous choice approach was used to design the questionnaire. A logit regression model was used to estimate the relationship between WTP and explanatory variables. The results of the logit model showed that WTP had a significant negative relationship with the explanatory variables such as the respondent's age, household size, education level, and membership in non-governmental organizations (NGOs). In addition, results indicated that WTP had a positive relation with respondents' gender, marital status, and monthly household revenue as the explanatory variables. Results showed that the maximum expected WTP of visitors was 79630 IRRials. Furthermore, results showed that the total annual economic value of the recreation in Chitgar forest park was 38.9 billion IRRials. The results of this study can help decision-makers to enhance the quality of Chitgar forest park, develop tourism, increase the number of visitors, and generate revenue for the park.
  Keywords: Welfare effect, logit model, double-bounded dichotomous choice, Economic value, Willingness to pay
 • Ronak Alipour, Ardashir Shiri *, Homayoon Moradnezhadi Pages 325-336
  The present study aimed to provide a systematic model for the management of an information system for rural entrepreneurship training in Ilam province, Iran. The research used a descriptive methodology performed by the Delphi technique. The sample was taken by the purposive technique in which 15 experts including faculty members, executives, and experts were selected to participate in three Delphi rounds. At the end of round 3, the final model was confirmed by the panel to be composed of seven components (data collection, data storage, data quality control, data analysis, data dissemination, documentation, and data sharing and application) and 22 sub-components. The results showed that to use an information management system for entrepreneurship training, it is first necessary to specify the required data on rural areas (about economic, social, cultural, infrastructural, and ecological aspects) before their collection. For the sake of storage, the data should be inputted in a system specifically designed for the management of the entrepreneurship training information system. Based on the results, quality control, data analysis, dissemination, documentation, and sharing should be performed by the Governor’s Office of Economic Coordination.
  Keywords: entrepreneurship, Information Management system, rural areas training
 • Mohammad Ghaforian, Koroush Rousta *, Seyed Davood Hajimirrahimi Pages 337-348

  The agricultural knowledge and information system (AKIS) is a necessary factor for social, economic, and agricultural development and decision-making in peasant smallholdings. Given the challenges in smallholders’ access, the present study aimed to design an efficient model for AKIS for peasant smallholdings in Sistan and Baluchistan province, Iran. The research adopted a descriptive methodology in which data were collected with a questionnaire whose validity was estimated by AVE and its reliability was determined by the CR method. The statistical population was composed of all experts and executives in the fields of agricultural research, education, and extension and the subject experts in the studied province (N=497). The sample size was determined to be 217 using Cochran’s formula. The data were analyzed by SEM and using PLS and SPSS software packages. The results as to the factor loadings of the subcomponents derived from structural equation modeling show that “increasing information sources”, “farm visits”, “strengthening service centers”, “less consistency of research findings”, and “the existence of agricultural service centers” had the highest factor loadings, so they have a significant effect on the knowledge and information system model for peasant smallholdings.

  Keywords: agricultural knowledge, information system, farm visits, peasant smallholdings, Sistan, Baluchistan Province