فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مستانه حاجی پور*، حامد موحدی، سعید جمشیدی صفحات 1-16
  تنظیم خواص سیال حفاری با استفاده از افزایه های مناسب برای افزایش راندمان عملیات حفاری اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه، اثر نانوذرات اکسید سیلیسیم و اکسید آهن در ترکیب با پلی اکریل آمید بر خصوصیات ریولوژیکی و فیلتراسیون سیال حفاری پایه آبی مورد بررسی قرار گرفت. مشخصه یابی مواد با استفاده از آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD)، تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) انجام شد. خواص ریولوژی شامل تغییرات تنش برشی، گرانروی پلاستیک و مقاومت ژله ای برای نمونه های سیال حفاری با غلظت های مختلف از افزایه پلیمری و نانوذرات اندازه گیری شد. همچنین اثر افزایه های مختلف بر میزان فیلترات سیال حفاری و کیفیت کیک گل ارزیابی و مقایسه شد. نتایج نشان داد که افزودن نانوذرات اکسید سیلیسیم تا 1٪ وزنی موجب 15٪ افزایش در گرانروی سیال حفاری می شود، اما افزودن نانوذرات اکسید آهن تاثیر قابل توجهی بر خواص ریولوژی سیال حفاری ندارد. تغییرات تنش برشی بر حسب نرخ برش نشان داد که بهترین مدل ریولوژی برای نمونه های سیال حفاری حاوی نانوذرات مدل هرشل باکلی است. نتایج به دست آمده نشان داد که به دلیل برهمکنش صفحات رس با نانوذرات سیلیکا، خواص ژله ای و تنش تسلیم سیال حفاری در غلظت های پایین نانوذرات کاهش می یابد. نتایج تست فیلتراسیون نشان داد که افزودن نانوذرات و پلیمر به سیال حفاری، موجب کاهش بیشتر نرخ فیلتراسیون در غلظت های کمتر پلیمر می شود. این اثر به علت انسداد حفرات کیک گل به وسیله نانوذرات در حضور پلیمر است، به طوری که با افزودن همزمان نانوذرات و پلیمر، میزان فیلتراسیون سیال حفاری از cc 128 به cc 14 کاهش یافت.
  کلیدواژگان: گل حفاری، نانوذرات، خواص رئولوژی، کنترل فیلتراسیون، آسیب سازند
 • سعید مجدی فر*، نسترن استادمهدی عراق صفحات 17-33
  در این تحقیق با ترکیب روش های آنالیز مولفه های اصلی و فرکتال غلظت- مساحت، زون های دگرسانی هیدروترمال موجود در منطقه تفکیک و عملکرد روش به صورت نقطه ای ارزیابی شده است. آنالیز مولفه های اصلی الگوریتم توانمندی برای جدایش زون های دگرسانی با استفاده از تصاویر ماهواره ای است که در این آنالیز استفاده شده است ولی جدایش دقیق زون های دگرسانی از یکدیگر هدف مورد نظر این تحقیق است که برای این منظور مدل فرکتال غلظت- مساحت با آنالیز مولفه های اصلی تلفیق شد تا تمایز نقطه ای دگرسانی ها بررسی شود. نتایج به دست آمده با استفاده از ماتریس درهم آمیختگی، تابع خطای حذف، تابع خطای انجام و پارامتر صحت کل مورد ارزیابی قرار گرفت. تابع خطای حذف بر روی نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل ترکیبی استفاده شده خطای 16/54 درصد برای جدایش زون آرژیلیک دارد و این بدان معنی است که 16/54 درصد از پیکسل هایی که متعلق به زون آرژیلیک بوده اند به اشتباه در زون های دیگر طبقه بندی شده اند که بیشترین سهم متعلق به زون فیلیک است. نتایج بیان می کند مدل فرکتال غلظت- مساحت توانسته است هر کدام از دگرسانی های فیلیک، آرژیلیک و پروپیلیتیک را در منطقه شناسایی کند، اما به دلیل اینکه کانی های شاخص دگرسانی فیلیک و آرژیلیک اثر انگشت طیفی مشابهی دارند، مدل فرکتال غلظت- مساحت قادر به تفکیک دقیق این دو دگرسانی نبوده است.
  کلیدواژگان: دگرسانی هیدروترمال، آنالیز مولفه های اصلی، مدل فرکتال غلظت- مساحت
 • مهدیه حیدری، میرستار مشین چی اصل*، محمود مهرآموز، رضا حیدری صفحات 35-54
  در این مقاله، چشمه مولد بی هنجاری میدان مغناطیسی محدوده مطالعاتی در منطقه ایله شهرستان تایباد که از نظر وجود کانی های آهنی مورد توجه است، با استفاده از نرم افزار مدل ویژن مدل سازی شده و عمق توده مدفون با استفاده از روش های مرسوم اویلر دی کانولوشن و طیف توان انرژی تخمین زده می شود. همچنین الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جمعیت به نام الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات سراسری بهبودیافته (IGPSO) تشریح می شود. کارآیی روش بهینه سازی ازدحام ذرات سراسری بهبودیافته با استفاده از داده گرانی مصنوعی آغشته به نوفه بررسی شد که نتایج، عملکرد قابل قبول روش یاد شده را نشان می دهد. با استفاده از این الگوریتم بهینه سازی، داده گرانی کاذب منطقه ایله، تجزیه و تحلیل شده و پارامترهای ساختاری توده مولد بی هنجاری که شامل عمق، شعاع، تباین چگالی، مختصات نقطه مبدا و فاکتور شکل است، تخمین زده می شود. بر اساس تحلیل انجام شده به وسیله IGPSO شکل توده مولد بی هنجاری کروی با یک شعاع 2/56 متر و تباین چگالی 93/1 گرم بر سانتی متر مکعب است. حفاری در محدوده مورد مطالعه عمق میانگین مرکز توده معدنی را در حدود 2/103 متر نشان می دهد. عمق مرکز به دست آمده برای چشمه بی هنجاری از وارون سازی با استفاده از نرم افزار مدل ویژن و روش بهینه سازی ازدحام ذرات سراسری بهبود یافته به ترتیب 120 متر و 8/111 متر است که به ترتیب خطایی برابر 14% و 7/7% را نشان می دهد. حجم تقریبی توده زیرسطحی در حدود 104 × 74 مترمکعب برآورد شده است.
  کلیدواژگان: الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات سراسری بهبودیافته، ایله، گرانی کاذب، مدل ویژن، میدان مغناطیسی
 • محمدرضا اکبرزاده ارپاچائی، سید محمداسماعیل جلالی*، امیر خادمیان، محمدعلی نبی زاده صفحات 55-69

  بارگیری و باربری بالاترین سهم را در هزینه های تولیدی معادن روباز به خود اختصاص می دهند، بنابراین در انتخاب ناوگان ماشین-آلات بارگیری و باربری ضروری است که به جنبه های اقتصادی توجه ویژه ای شود. برای درک بهتر از عملکرد اقتصادی ماشین آلات ترابری معادن، تاکنون شاخص های عملکردی گوناگونی توسط محققان ارایه شده است. در این پژوهش، شکل ویژه ای از شاخص عملکرد اقتصادی ارایه شده که بیان گر نسبت مقدار درآمد تحصیل شده به وسیله هر یک از ماشین آلات بر هزینه کل است. به این منظور با تمرکز بر روی ناوگان بارگیری و حمل در یک معدن روباز مشتمل بر 87 کامیون معدنی (64 عدد ماشین 100 تنی و 23 عدد ماشین 36 تنی) و همچنین 18 ماشین بارکننده (13 عدد بیل مکانیکی و 5 عدد شاول) به ارزیابی شاخص عملکرد اقتصادی ماشین آلات ناوگان ترابری یاد شده پرداخته شده است. به این منظور، در ابتدا هزینه کل و میزان درآمد حاصل از عملکرد هر یک از ماشین آلات با توجه به اطلاعات اقتصادی در دسترس برای هر ماشین، مشخص شده است، سپس شاخص عملکرد اقتصادی برای هر یک از ماشین آلات باربری و بارگیری محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند که بیل های مکانیکی به دلیل داشتن ظرفیت پایین و کم بودن زمان تعمیرپذیری آن ها نسبت به شاول ها ، عملکرد بهتری دارند. علاوه بر این، با بررسی برند ماشین های مختلف مشخص شد که کامیون های سری C 100 بهترین عملکرد را در بین کل کامیون های باربری داشته و مقدار شاخص عملکرد آن به طور متوسط برای هر یک از آن کامیون ها 82/2 است.

  کلیدواژگان: معادن روباز، عملکرد اقتصادی، هزینه، درآمد، ماشین آلات ترابری
 • راشد پورمیرزائی*، سید شهاب حسینی، رحیم تقی زاده صفحات 71-93
  به کارگیری فن آوری های نوین، تاثیر بسیار مهمی در افزایش کارآیی و بهبود بهره وری عوامل تولید در صنایع مختلف به ویژه معادن دارد، اما این مهم نیازمند انتخاب، اتخاذ و پیاده سازی راهبردهای صحیح و موثر است و هرگونه راهبرد نادرست ممکن است شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را با اتلاف منابع مواجه سازد. بر همین اساس با رویکرد حل یک مساله تصمیم گیری چند معیاره، هدف اصلی این پژوهش تعیین راهبردهای جذاب استفاده از فن آوری های به اصطلاح نسل چهارم (صنعت 0/4) در بخش معدن ایران است. از این رو این تحقیق با تلفیق تیوری اعداد Z و تکنیک VIKOR فازی وزن دهی شده با رویکرد فازی اثرات علت و معلولی، یک روش جدید برای ارزیابی و اولویت بندی راهبردهای هوشمند سازی معادن پیشنهاد می کند. در این راستا پرسشنامه هایی حاوی پنج راهبرد (گزینه) و 11 معیار طراحی و به تیمی متشکل از هشت متخصص ارایه شد. نتایج به دست آمده از اولویت بندی مدل ترکیبی پیشنهادی تایید می کند که راهبرد "ارایه مشوق های دولتی به معادن برای استفاده معادن از فن آوری های به روز" مناسب ترین گزینه برای اجرای صنایع نسل چهارم در معادن بزگ مقیاس ایران است. همچنین در این مطالعه، یک تجزیه و تحلیل حساسیت پارامتری برای تعیین اثربخشی راهبردهای ارایه شده انجام شد.
  کلیدواژگان: معدنکاری هوشمند، صنعت 0، 4، تئوری اعداد Z، نقشه شناختی فازی
 • حسن بخشنده امنیه*، سجاد آذری دودران، بهنام علی پنهانی صفحات 95-109
  امروزه با توسعه فعالیت های معدنی و عمرانی استفاده از عملیات انفجار به دلیل کاهش زمان و هزینه افزایش پیدا کرده است. استفاده از انفجار برای حفاری و خردایش سنگ علاوه بر مزایای آن معایبی دارد که از مهم ترین آنها می توان به لرزش زمین اشاره کرد. لرزش های ناشی از انفجار بخش مهم و قابل توجهی از فرآیند انفجار بوده و همواره کنترل میزان آن برای کاهش خسارت های احتمالی به مناطق اطراف لازم است. در این مقاله داده های میدانی انفجار انجام گرفته در پروژه خط دوم آبرسانی تبریز با استفاده از دستگاه های لرزه نگار سه مولفه ای Blast Recorder برداشت شده است. با مدل سازی فرآیند انفجار در نرم افزار المان محدود ANSYS-Autodyn رفتار محیط محدوه انفجار شبیه سازی شده است. میانگین خطاهای مدل سازی عددی نسبت به برداشت های میدانی حدود 20 درصد برآورد شده است. با توجه به مدل سازی عددی بحرانی ترین حالت سرعت وارد شده به خط لوله کمتر از استانداردهای مجاز انفجار در نزدیکی خط لوله بوده و حداکثر تنش، کرنش و جابه جایی در مرز لوله و محیط به ترتیب برابر MPa 24/17، µmm/mm 135 و mm 18/0 است.
  کلیدواژگان: انفجار، لرزش زمین، حداکثر سرعت ذرات، خط لوله، ANSYS-Autodyn
 • سارا تویسرکانی، مهدی ذوالفقاری*، علیرضا سارنج صفحات 111-130

  در بازار فلزات اساسی، دو فلز مس و آلومینیم به دلیل استفاده در صنایع مختلف، جزو فلزات پرطرفدار در صنایع تولیدی و ساخت اند. از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت این فلزات می توان به شاخص دلار، قیمت نفت، قیمت سایر فلزات، میزان ذخایر، رشد اقتصادی کشور ها اشاره کرد. شواهد تجربی نشان داده است که بازارها از یکدیگر جدا نیستند و نوسانات در بازار های مختلف با یکدیگر در ارتباط هستند. سرریز قیمتی نیز حاکی از انتقال نوسانات قیمت بین بازار ها است. با توجه به این که کشور ایران از نظر تولید آلومینیم و مس رتبه مناسبی دارد و صادرات مس و آلومینیم جزو ده قلم عمده کالای صادراتی غیرنفتی است، در نتیجه بررسی عواملی که در کوتاه مدت و بلندمدت بر قیمت مس و آلومینیم تاثیرگذار هستند، برای سیاستگذاران، صاحبان کسب و کارهای مرتبط و سرمایه گذاران در بازارهای مالی و کالایی حایز اهمیت است. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده تا با استفاده از مدل های DECO-GARCH و NARDL به بررسی عوامل تاثیرگذار کوتاه مدت (با تاکید بر اثر سرریز) و بلندمدت بر قیمت این دو فلز باارزش پرداخته شود. طبق نتایج مدل کوتاه مدت، وجود اثر سرریز در مدل ها تایید شد. نتایج نشان می دهد که این اثر در واریانس تغییرات داده ها قرار دارد. در واقع هر نوسانی در هر یک از متغیر ها به صورت آنی بر نوسان سایر متغیر ها اثرگذار است. طبق نتایج مدل بلند مدت، قیمت نفت، رشد اقتصادی، تغییرات تکنولوژی، شاخص تولیدات صنعتی، قیمت فلزاتی مانند نیکل و آلومینا، شاخص سهام، شاخص تولید خودرو اثر معناداری بر قیمت جهانی مس و آلومینیم دارند.

  کلیدواژگان: آلومینیم، مس، اثر سرریز، مدل DECO-GARCH، مدل NARDL
 • زهرا طهماسبی نادری چگینی، سید محمد سیدعلیزاده گنجی*، محمد حیاتی صفحات 131-146
  زباله های الکترونیکی از طیف متنوعی از فلزات و قطعات غیرفلزی ساخته شده است. نتایج آنالیز تخته مدارهای چاپی تلفن های همراه نشان داد عیار فلزات باارزش مانند طلا، پلاتین و پالادیم، به ترتیب 542، 30 و 26 پی پی ام است و از بین فلزات پایه موجود مس بیشترین درصد وزنی (675/30 درصد) را تشکیل می دهد، بنابراین بازیافت این زباله ها نه تنها از جنبه های محیط زیستی بلکه از لحاظ اقتصادی بسیار حایز اهمیت است. به همین دلیل برای مقایسه نتایج بر روی نمونه های اولیه تخته مدارهای چاپی تلفن های همراه و کیک به دست آمده از لیچینگ با اسید سولفوریک عملیات لیچینگ به وسیله آمینواسید ال- والین انجام گرفت و تاثیر پارامترهایی مانند غلظت ال- والین، دما، pH، زمان، مقدار اکسیدکننده، درصد جامد پالپ بر بازیابی لیچینگ طلا بررسی شد. نتایج نشان داد که پارامترهای دما، زمان لیچینگ، pH، نسبت به درصد جامد پالپ، غلظت ال- والین و مقدار اکسیدکننده به ترتیب اهمیت بیشتری در بازیابی طلا دارند. درصد بازیابی لیچینگ طلا با آمینواسید ال- والین تحت شرایط بهینه غلظت ال- والین 200 گرم بر تن، دما 80 درجه سانتی گراد، درصد جامد پالپ 10 درصد، مقدار اکسیدکننده 50 میلی لیتر بر لیتر، pH 5/11 و زمان لیچینگ 32 ساعت بر روی نمونه اولیه و کیک به دست آمده از لیچینگ با اسید سولفوریک به ترتیب 23/62  درصد و 34/87 درصد به دست آمد. به عبارتی با انجام لیچینگ اسیدی با اسید سولفوریک قبل از لیچینگ با آمینواسید ال- والین درصد بازیابی لیچینگ طلا به وسیله ال- والین حدود 11/25 درصد افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: لیچینگ طلا، زباله های تخته مدار چاپی، لیچینگ مس، آمینو اسید ال-والین
|
 • M. Hajipour *, H. Movahedi, S. Jamshidi Pages 1-16
  Drilling fluid properties and determination of its appropriate formulation are very important for the success of drilling operations. In this study, the effect of hydrophilic silicon oxide nanoparticles and iron oxide in combination with polyacrylamide on the rheological and filteration properties of water-based drilling mud was investigated. Silica and iron oxide have been used as nanomaterials due to their abundance and economical advantages. Material characterization was performed using X-ray diffraction analysis (XRD), scanning electron microscope (SEM), and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). Rheological properties including plastic viscosity and gel strength were measured at different concentrations of polymer and nanoparticles. Moreover, the effect of additives on the mud filtrate and mud cake quality was evaluated. The results showed that the presence of silicon oxide nanoparticles can improve the rheology of drilling mud up to 15% at a concentration of 1 wt %. The viscosity increased due to the separation and dispersion of clay plates.  Furthermore, the results indicated that the addition of iron oxide nanoparticles did not have a significant effect on rheology. On the other hand, the addition of polymer caused a significant increase in viscosity and gel strength of drilling mud. The obtained results showed that due to the interaction of clay plates with silica nanoparticles, the gelatinous properties of drilling mud decrease at low concentrations of nanoparticles. The results of the filtration test showed that the addition of polymer and nanoparticles to the drilling mud causes a further decrease in the filtration rate at lower concentrations of the polymer. This effect is due to the clogging of mud cake pores by nanoparticles in the presence of polymer, so that with the simultaneous addition of nanoparticles and polymer, the mud filtrate was decreased from 128 cc to 14 cc.
  Keywords: drilling mud, Nanoparticles, rheological properties, filtration control
 • S. Mojeddifar *, N. Ostadmahdi Aragh Pages 17-33
  Separating hydrothermal alteration zones is a main challenge in remote sensing science. The results showed that application of conventional methods based on spectral properties could not exactly separate hydrothermal alterations. Therefore, this research attempted to identify hydrothermal alteration zones in the study area by combining principal component analysis and concentration-area fractal model. The developed model was evaluated by confusion matrix, commission and omission error and total accuracy. The commission and omission error of phyllic zone is 4.51 and 9.13 percent, respectively, and the omission error of argillic zone is equal to 54.16 percent. The results indicated that concentration-area fractal model is able to identify phyllic, argillic and propylitic zones in the study area. Because of the same spectral signature of phyllic and argillic minerals, the concentration-area fractal model could not exactly discriminate these two alteration zones.
  Keywords: Hydrothermal Alteration, Principal component analysis, concentration area
 • M. Heidari, M. Meshinchi Asl *, M. Mehramuz, R. Heidari Pages 35-54
  In the current research, the buried causative body of a magnetic field anomaly was modeled using Encom ModelVision software and its depth was estimated using deconvolution Euler and energy power spectrum methods. The magnetic data of Iileh region of Taybad city was used for modeling. In addition, an optimization algorithm was explained as the Improved Global Particle Swarm Optimization (IGPSO). The obtained results showed IGPSO is acceptably resistant to the corrupted synthetic gravity data by noise. Using this optimization algorithm, the pseudo-gravity data of Iileh region was analyzed to determine the structural parameters of the causative body of the anomaly such as depth, radius, density contrast, origin point coordinate and shape factor. The determined shape of the causative body of the anomaly was a sphere with a radius of 56.2 m and a density contrast of 1.93 gr/cm3. The estimated depths of the center of the sphere by Encom ModelVision software and IGPSO method were 120 m and 111.8 m, respectively. While the drilling results in this area shows an average depth of 103.2 m for the center of the iron mineral body. This indicates the introduced IGPSO method obtained better results.
  Keywords: Iileh, improved global particle swarm optimization algorithm, magnetic field, model vision, Pseudo-gravity
 • M.R. Akbarzadeh, S.E. Jalali *, A. Khademian, M.A. Nabizadeh Pages 55-69

  Loading and hauling operations have the highest share of the production costs of open-pit mines. Therefore, in choosing the loading and hauling machines, paying attention to the economic aspects is necessary. For a better understanding of the financial performance of mining machinery, various performance indicators have been proposed by researchers. This research presents a special form of economic performance index, which indicates the ratio of each machine's revenue to its total cost. For this purpose, the cost and revenue of the transport fleet, including dump trucks, mining shovels, and backhoe excavators, were collected for two years (From September 2017 to September 2019) and determined. As the first step, the total cost and the amount of revenue from the operation of each machine then, the Economic Performance Index (EPI) for each of the loading and hauling machines is calculated and compared with each other. The results show that Backhoe excavators perform better than mining shovels. In addition, by examining different trucks from different manufacturers, it was found that C100 series trucks have the best performance among all trucks. Its average economic performance index value for each of those trucks is 2.82.

  Keywords: Open-pit mines, loading, hauling machinery, Economic performance index, Revenue, Cost
 • R. Poormirzaee *, S.Sh. Hosseini, R. Taghizadeh Pages 71-93
  The application of new technologies has a significant effect on increasing the efficiency and improving the productivity of production factors in various industries, such as the mining industry. This requires implementing correct and practical strategies, and any incorrect procedure can cause companies and businesses to waste resources. Accordingly, the main aim of this study is to determine attractive strategies for the use of so-called fourth-generation technologies (industry 4.0) in the mining sector of Iran. To do this, a multi-criteria decision-making (MCDM) problem was employed. Therefore, this study presents a new method for evaluating and prioritizing smart mine strategies using a combination of Z-number theory and fuzzy weighted VIKOR technique with a fuzzy cognitive map (FCM). In this regard, questionnaires containing five strategies (options) and 11 criteria were designed and presented to a team of eight experts. The results obtained from the prioritization of the proposed hybrid model confirm that the strategy of "provision of government incentives to mines to use up-to-date technologies" is the most appropriate alternative for implementing industries 4.0 in large-scale mines in Iran. Furthermore, a parametric sensitivity analysis was performed to determine the effectiveness of the proposed strategies. Results showed that the proposed strategy is a fixed mechanism for ranking smart mining engineering strategies. Meanwhile, the weight of the strategy does not affect their ranking.
  Keywords: Smart Mining, Industry 4.0, Z-Number Theory, Fuzzy Cognitive Map
 • Hassan Bakhshandeh Amnieh *, Sajjad Azari Doudaran, Behnam Alipenhani Pages 95-109
  Nowadays, duo to mining and construction activities' progression, the need to utilize blasting has been increasing in order to reduce time and cost. The use of blast for drilling and crushing rock, in addition to its advantages, has disadvantages, the most important of which is ground vibration. Vibration caused by the blast is an important and significant part of the blast process and controling its amount in order to reduce possible damage to the surrounding areas, is always necessary. In this paper, the field data of the blast in the second line of the Tabriz water pipeline project have been collected using three-component Blast Recorder seismographs. By modeling the process of blast in ANSYS-Autodyn finite element software, the behavior of the blast zone environment is simulated. The average of numerical modeling errors compared to field surveys is estimated at about 20%. According to the numerical modeling, the most critical state of velocity entering the pipeline is less than the allowable blast standards near the pipeline, and the maximum stress, strain, and displacement in the boundary of pipe and soil are equal to 17.24 MPa, 135 μmm /mm, and 0.18 mm, respectively.
  Keywords: Blasting, Ground vibration, PPV, Water Pipeline, ANSYS-Autodyn
 • S. Tuiserkani, M. Zolfaghari *, A. Saranj Pages 111-130

  In the basic metals market, copper and aluminum are among the most popular metals in manufacturing and construction industries due to their uses in various industries. Given Iran's favorable rank in the production and export of copper and aluminum in the region, this study had investigated the factors affecting on their global prices in the short and long-term. Therefore, in the current research, an attempt has been made to investigate the short-term (with emphasis on the spillover effect) and long-term influencing factors on the prices of these two important metals using DECO-GARCH and NARDL models. According to the results of the DECO-GARCH model, in the short term, the price of oil, parallel metal markets such as nickel, alumina, and the dollar index with the stock index have a significant effect on the global prices of copper and aluminum. Also the existence of the spillover effect among them was confirmed. According to the results of the short-term model, the existence of the spillover effect in the models was confirmed. In fact, any fluctuation in any of the variables instantly affects the fluctuations of other variables. According to the results of the long-term model, oil price, economic growth, technological changes, industrial production index, prices of metals such as nickel and alumina, stock index, and automobile production index have a significant effect on the global prices of copper and aluminum.

  Keywords: Aluminum, copper, spillover effect, DECO-GARCH, NARDL
 • Z. Tahmasebi Naderi Chegini, S.M.S. Alizadeh Ganji *, M. Hayati Pages 131-146
  The printed circuit boards of mobile phones contain precious metals such as gold, platinum, and palladium, with 542, 30, and 26 ppm, respectively, and among the available base metals, copper constitutes the highest weight percentage (30.675%). Therefore, the recycling of this waste is very important not only from an environmental point of view but also from an economic point of view. the leaching operation, was performed, on the original sample printed circuit boards of mobile phones and cakes obtained from leaching with sulfuric acid by the amino acid L-valine and the effect of parameters such as L-valine concentration, temperature, pH, time, the oxidizing amount, the pulp density on the gold recovery was investigated and compared. The results showed that the parameters of temperature, leaching time, pH, relative to pulp density, L-valine concentration, and the amount of oxidant are more important in gold recovery, respectively. Recovery of gold leaching with L-valine amino acid under optimal conditions of L-valine concentration of 200 g/t, temperature 80 °C, pulp density 10%, oxidizing amount of 50 ml/l, pH 11.5, and leaching time 32 hours on the original sample and the cake obtained from leaching with sulfuric acid were 62.23% and 87.34%, respectively. In other words, by acid leaching with sulfuric acid before leaching with amino acid L-valine, the recovery of gold leaching by L-valine increases by about 25.11%.
  Keywords: Gold Leaching, PCB Waste, Copper leaching, L-Valine Amino Acid