فهرست مطالب

 • پیاپی 65 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نصرت الله آیتی* صفحات 7-28

  انقلاب اسلامی ایران با آرمان زمینه سازی برای حکومت امام مهدی؟ع؟ تکون و تولد یافت. بنابراین یکی از معیارهایی که به کمک آن می توان کامیابی یا ناکامی انقلاب را ارزیابی نمود میزان موفقیت انقلاب اسلامی در نیروسازی برای ظهور امام مهدی؟ع؟ است و انقلاب اگر بخواهد به آرمان خود وفادار بماند بایستی تمام ظرفیت خود را در راه نیروسازی برای حکومت عدل جهانی مهدوی به کار گیرد. پرسش نوشتار پیش رو این است که انقلاب اسلامی ایران به چه میزان در نیل به هدف خود موفق بوده است و دستاوردهایی که انقلاب در مسیر نیروسازی برای حکومت مهدوی به دست آورده است چیست. تحول در نگرش به اسلام به عنوان یک قدرت مطرح، تحول در نگرش به حکومت دینی، تحول در نگرش به انتظار، شتاب بخشیدن به جریان بازگشت به اسلام، احیاء فرهنگ مبارزه با طاغوت، تمرین عملی برای نظام حکمرانی، تربیت نسل مومن و مجاهد و تربیت و انسجام بخشی به نیروهای مجاهد در سرتاسر دنیا بخشی از این دستاوردها هستند.

  کلیدواژگان: امام مهدی؟ع؟، انقلاب اسلامی، ظهور، دستاوردهای انقلاب، نیروسازی، زمینه سازی ظهور
 • محمد محمودی کیا* صفحات 29-48

  با عنایت به این که تاریخ همواره عرصه مصاف میان دو جبهه کفر و ایمان بوده است، لذا، هر دو جبهه سعی در افزایش قدرت اجتماعی خود از طریق بسیج نیروها و نیز نیروسازی میان باورمندان به خود بوده اند و برای نیل به این مهم، روش های مختلفی و متفاوتی را نیز بدین منظور تعقیب کرده اند. این نوشتار با کاربست روش تحلیل مضامین به دنبال ارایه پاسخ به این سوال است که براساس آیات کتاب مقدس پیامبر خاتم؟ص؟، قرآن، جبهه کفر از چه روش هایی برای نیروسازی بهره گرفته است و چه راهکارهایی می توان برای غلبه بر این روش ها ارایه کرد؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که با عنایت به تنوع باورمندان به جبهه کفر، این جریان از روش های مختلفی همچون ترعیب و تهدید، تطمیع، تدلیس، تشکیک و تحریف بدین منظور بهره برده است؛ روش هایی که هر کدام بر جذب بخشی از جامعه به جریان کفر موثر بوده است. بر پایه یافته های این پژوهش، راهکارهای پیشنهادی برای تاثیرگذاری بر قدرت نیروسازی جبهه کفر بدین شرح می باشد: افزایش قدرت اقناعی اندیشه توحیدی، افزایش قدرت دفاعی و توان بازدارندگی جامعه، افزایش سطح آگاهی از اصول اعتقادی، افزایش سطح پایبندی جامعه به اصول اخلاقی.

  کلیدواژگان: نیروسازی، بسیج اجتماعی، جبهه کفر، قرآن کریم، روش تحلیل مضمون
 • سیده نفیسه فرساد*، محمد اصغرزاده صفحات 49-64
  از جمله وظایف شیعیان در دوران غیبت، انتظار است. انتظار علاوه بر تاثیر در باور و رفتار، به لحاظ روانی نیز امید به تغییر را در انسان تقویت می نماید. امید به تغییر، در واقع، لازمه کسب عده و عده در مسیر انتظار است. این ملزوم از چارچوب خاصی که در سنت معصومین؟عهم؟ برای انتظار ترسیم شده، به دست آمده است. این پژوهش که رویکرد روایی دارد با روش کتابخانه ای به این موضوع پرداخته است که آیا بین انتظار و احیاء امر خاندان رسالت رابطه ای وجود دارد؟ مهم ترین یافته این پژوهش، انکشاف برقراری ارتباطی تنگاتنگ بین انتظار و احیاء امر خاندان رسالت، است. همین امر، مسیولیت مضاعفی بر عهده پیروان این خاندان قرار می دهد تا نسبت به زنده نمودن امر آنان که همان انتظار است، اهتمام ویژه داشته باشند.
  کلیدواژگان: انتظار، احیاء امر، مصداق احیاء امر، رابطه انتظار و احیاء امر
 • بهروز محمدی منفرد* صفحات 65-82

  انتظار حالتی نفسانی و ترکیبی از معرفت و کنش هایی است که در جهت حرکت و زمینه سازی برای ظهور منجی موعود انجام شده و از سه عنصر معرفت به آینده و آینده نگری مثبت، امید به تحقق آینده مثبت و حرکت به سوی تحقق آن تشکیل شده است که این حرکت حوزه رفتارهای اختیاری و اخلاقی انسان منتظر را شامل می شود. انسان منتظر، بهترین وضعیت را زمان ظهور و حضور منجی و تحقق حکومت صالحان می داند، پیوسته درصدد اقداماتی برای تحقق آن وضعیت است. ماهیت و حقیقت چنین انتظاری دارای عناصری اخلاقی است که در قالب فرایند و سازوکاری خاص می توانند به دفاع از جبهه حق و نیروسازی برای زمینه سازی ظهور منجی موعود کمک کنند. پژوهش حاضر می کوشد مهم ترین عناصر اخلاقی معطوف به پذیرش حقیقت انتظار را در قالب فرایندی تعریف کند که از کمال گرایی اخلاقی آغاز و به اصل کرامت انسانی منتهی می شود. که در این صورت براساس این فرایند، سازوکاری برای دفاع از جبهه حق تعریف می شود. نتیجه پژوهش نیز این خواهد بود که پیوند و نسبتی وثیق بین حقیقت انتظار، عناصر اخلاقی و دفاع عوامل انسانی از جبهه حق و در نهایت نیروسازی برای ظهور منجی وجود دارد.

  کلیدواژگان: انتظار، اصلاح گری اخلاقی، کمال گرائی اخلاقی، عدالت طلبی، عام انسانی نیروساز ظهور
 • سید جواد زهراپور* صفحات 83-98

  بحث مدیریت از نقطه ای شروع می شود که جمعی شکل گرفته و این جمع در رسیدن به تامین نیازهای پیچیده خود برای این که هم هدف اقدام کند، بین نیروها ارتباط باشد، ساعی و تلاشگر باشند، دغدغه مند و پرانگیزه حرکت کنند و هماهنگی لازم در برنامه ها را داشته باشند نیاز به مدیریت دارند که این مسایل را سامان ببخشند که اینها مسایل مدیریت هستند. حال سوال این است در مدیریت اسلامی چگونه می توان پاسخ به مسایل مدیریت دست یافت. در ادله وحیانی ما دلیلی که تصریح کند این مسایل را چگونه مدیر می تواند حل کند وجود ندارد اما با توجه به نیازمندی انسان به بحث مدیریت و آن طرف هم دین به عنوان روش صحیح زندگی کردن نمی توان توقع داشت که دین به این مسیله مهم نپرداخته باشد. به نظر می آید روش دین در ارایه پاسخ به مسایل مدیریت، تصریحی نبوده است چون عنصر شرایط و امکانات در بحث مدیریت تاثیرگذار می باشد. بنابراین نمی توان یک نسخه واحد حکمی پیچید لذا دین آمده اصول حاکم بر مدیریت را تبیین کرده است که این اصول در تمامی شرایط و امکانات قابلیت اجراء را دارد؛حال سوال می شود این اصول حاکم بر مدیریت را از چه راهی می توان در ادله دینی کشف کرد؟ به نظر می آید از سه طریق می توان این اصول را کشف کرد: 1. مبانی و اهداف دین؛ 2. روش های دین در هر مسیله؛ 3. خطوط و اصول کلی دین در بحث مدیریت. با توجه به خطوط و اصول کلی دین در بحث مدیریت که در این نوشتار به اصول مدیریت تعبیر شده به اصل رفعت و ارتقاء وجودی نیروها در قسمت آرمان مدیریت و اصل بینات و روشنگری در قسمت زمینه های مدیریت اسلامی و فهمیدن و کار کردن نیروها در پیوند مدیریت با نیروها و مسیولیت همگانی در قسمت مسیولیت ها دست یافته ایم؛ البته با مقایسه جزیی این چهار اصل با مدیریت بشری، تفاوت مدیریت اسلامی با سایر مدیریت ها روشن تر می شود.

  کلیدواژگان: اصول مدیریت، آرمان و اهداف، رفعت نیروها، بصیرت، تعلیم، مسئولیت همگانی
 • محمدصابر جعفری* صفحات 99-118

  نبود یاران کمی وکیفی و کسانی که بتوانند یاریگر امام و تحقق بخش اهداف الهی او باشند کاستیای بوده که در تعابیر مختلف روایی ما مطرح شده است. جامعه یاران که شکل می گیرد جدا از ویژگی های و خصوصیات عمومی که خصایص شیعه و مومنین است نیازمند شاخصه هایی است برتر. یکی از این شاخصه ها بینش و بصیرت و آگاهی است که در مقابل تهاجم نرم دشمن و ایجاد شبهات و تردید ها باید وجود داشته باشد. جنگ نرم فکر و دل، اندیشه و احساس مخاطب را مورد تهاجم قرار می دهد. نقشه و برنامه اساسی دشمنان، تردیدافکنی و ایجاد شبهات است که باعث خلل در عزم و اراده جامعه مومنان می شود. کاری که دشمنان می کنند، ایجاد شبهه افکنی و بی اعتقادی، جای ایمان راسخ، است. شبهه و تردید نسبت به رهبر و امام، دین و مبانی و اهداف و تردید درباره کارگزاران و... برخی از این شبهات است و در مقابل شناخت امام، دین شناسی، زمان شناسی، درک موقعیت و وظیفه شناسی و انجام تکالیف، عدم غفلت و بصیرت افزایی راهکار پیشگیری و مبارزه با جنگ نرم دشمن است.

  کلیدواژگان: نیرو های تراز، جنگ نرم، مشکلات بیرونی، شبهات، بصیرت، شرح صدر
|
 • Nusratullah Ayati * Pages 7-28

  The Islamic Revolution of Iran was born with the aim of laying the groundwork for Imam Mahdi's government. This is one of the criteria that can be used to evaluate the success or failure of the revolution, and it is the criterion for the success of the Islamic revolution in building forces for the emergence of Imam Mahdi (a.s).If the revolution wants to remain loyal to its ideal, it must use all its capacity in the way of building forces the Mahdavi world justice system. The question of the upcoming article is to what extent the Islamic revolution of Iran has succeeded in achieving its goal and what are the achievements of the revolution in the way of building forces for the Mahdavi government. Transformation in the attitude towards Islam as a prominent power, transformation in the attitude towards the religious government, transformation in the attitude towards waiting, accelerating the process of returning to Islam, reviving the culture of fighting against the tyrant, practical training for the governance system, raising a generation with faith and Mujahideen. And the training and integration of Mujahid forces all over the world are part of these kinds of events.

  Keywords: Imam Mahdi (AS), Islamic Revolution, emergence, achievements of the revolution, force building, context for emergence
 • Mohammad Mahmoodi-Kia * Pages 29-48

  Considering that history has always been a battleground between the two fronts of infidelity and faith, therefore, both fronts have tried to increase their social power through mobilization of forces and staffing among their believers, and to achieve this, the method They have also pursued different ones for this purpose. Using the method of content analysis, this article seeks to provide an answer to the question of what methods have been used for staffing in the Front of Infidelity according to the verses of the Holy Qur'an, and what strategies can be used to overcome these methods can be presented? The findings of this study indicate that considering the diversity of believers in the infidel front, this movement has used various methods such as intimidation, bribery, fraud, skepticism and distortion for this purpose; The methods that each of them has been effective in attracting a part of the society to the current of infidelity. Based on the findings of this study, the proposed strategies to influence the empowering power of the infidel front are as follows: increasing the persuasive power of monotheistic thought, increasing the defense and deterrent power of society, increasing awareness of belief principles, increasing society's adherence to moral principles.

  Keywords: Staffing, Social Mobilization, Infidel Front, Holy Quran, content analysis method
 • Seyedeh Nafiseh Farsad *, Mohammad Asgharzadeh Pages 49-64
  One of the duties of Shias during the absence is to wait. In addition to the effect of waiting on belief and behavior, psychologically it also strengthens the hope of change in humans. Hoping for change, in fact, is a requirement to get friends in the path of waiting. This requirement is derived from the special framework drawn in the tradition of Imams for waiting.
  This research, which has a narrative approach, has addressed this issue with a library method, whether there is a relationship between the waiting and the revival of the Prophet's family? The most important finding of this research is the development of establishing a close relationship between the waiting and the revival of the Prophet's family. This puts an additional responsibility on the followers of this family to pay special attention to the revival of their object, which is the waiting.
  Keywords: Waiting, Reviving the object, example of Reviving the object, relationship between waiting, Reviving the object
 • Behrouz Mohammadi Monfared * Pages 65-82

  Waiting is a carnal state and it is a combination of knowledge and behaviors that are done in the direction of movement and preparation for the appearance of the promised savior. Expectation consists of three elements; Knowledge of the future and positive foresight, hope to achieve a positive future and move towards its realization. This movement includes the voluntary and moral behavior of the waiting person. The waiting man considers the best situation to be the time of the appearance and presence of the Savior and the realization of the rule of the righteous, and is constantly seeking measures to realize that situation. The nature and truth of such an expectation has moral elements, which in the form of a special process and mechanism, can help to defend the front of the right and build forces for the emergence of the promised savior. The present research tries to define the most important moral elements aimed at accepting the truth of expectation in the form of a process that starts from moral perfectionism and leads to the principle of human dignity. In this case, based on this process, a mechanism is defined to defend the right front. The result of the research will be that there is a strong connection and relationship between the truth of expectation, moral elements, and the defense of human agents from the front of the truth and finally strengthening for the emergence of a savior.

  Keywords: Expectation, moral reformation, moral perfectionism, Seeking Justice, the human factor that powers emergence
 • Seyed Javad Zahrapour * Pages 83-98

  The discussion of management starts from the point where a group is formed and this group is able to meet its complex needs in order to act with the same goal, being communication between the forces, being   diligent,  moving with concern and motivation and having necessary coordination in the plans  they need management to arrange these issues .
  Now  the question is that  how to get answer to management issues in Islamic management. There is no reason that clarify this subject( how can a manager solve) in revelation evidence, But considering the human need to management issues and religion as a correct way of living, it cannot be expected that religion does not address this important issue.
  Religion has explained the principles of management that these principles can be implemented in all conditions. Now the question is, in what way can these principles of management be discovered in religious evidence?
  It seems that these principles can be discovered in three ways: 1- The foundations and goals of religion 2- The methods of religion in every problem 3- The general principles of religion in the discussion of management.
  Now, by combining each of these three and their sum, it is possible to discover the way of planning, the type of formation and accumulation, embedding and replacement of forces and the method of management in Islam.
  In this article, we have discussed the third part of how to discover the principles of Islamic management that according to the general principles of religion in the discussion of management in this article We have achieved to the principle of existential promotion of the forces in management ideals and the principle of insight and enlightenment in Islamic management fields; Now, by comparing these four principles with human management, the difference between Islamic management and other management becomes clear

  Keywords: Principles of management, Goals, forces promotion, Insight, Teaching, public responsibility
 • Mohammad Saber Jafari * Pages 99-118

  The lack of Friends in terms of quantity and quality and those who can help the imam and fulfill his divine goals is a defect that has been mentioned in many hadiths.
  The community of Friends that is being formed, apart from the general characteristics that are specific to Shias and believers, needs superior characteristics.
  One of these characteristics is insight and awareness, which must exist in front of the soft attack of the enemy and the creation of doubts.
  Soft war attacks the audience's thoughts and feelings. The main plan and plan of the enemies is to cast doubts and create doubts, which causes a disruption in the determination and will of the community of believers. What the enemies do is doubt and disbelief instead of firm faith.
  Doubts and doubts about the leader and imam, religion and foundations and goals and doubts about the agents of some of these doubts and knowing the imam, theology, chronology, and understanding the situation and conscientiousness and doing the tasks, not neglecting and increasing insight are the solutions for prevention and Fighting soft war is the enemy

  Keywords: balanced forces, Soft War, external problems, doubts, Insight, Patience