فهرست مطالب

 • سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 108، فروردین و اردیبهشت 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/21
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهزاد یوسفیان، ساناز عینی، کیوان امینی، سولماز ارشادی فرد، فرهاد غیبتی، حسین اسدی* صفحات 129-138
  مقدمه

  یکی از شاخص ترین عوامل تاثیرگذار در ایمنی بیمار وجود فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان است. فرهنگ ایمنی بیمار یکی از مباحث مهم و یکی از دغدغه های مهم مدیران و سیاستگذاران نظام سلامت است. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های ایران انجام شد.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه مروری سیستماتیک، جستجوی الکترونیک مقالات انگلیسی با استفاده از کلیدواژه  Patient Safety, Hospital, Patient safety culture, در پایگاه های داده PubMed , Google Scholar  Scopus,, Science Direct, Ovid جستجوی مقالات فارسی با کلیدواژه های فرهنگ ایمنی بیمار، ایمنی بیمار و بیمارستان در پایگاه علمی جهاد دانشگاه (SID)، بانک نشریات پرستاری ایران (Nindex)،  Magiranو Iranmedex   در فاصله سال های 2010 تا 2020 انجام شد. استخراج مقالات در سال 2021 انجام شد.

  یافته ها

  از 182 مقاله استخراج شده در نهایت23 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. اکثر بیمارستان ها نمرات کلی فرهنگ ایمنی بیمار در حد پایین و متوسط گزارش شده بود. بیشترین امتیاز مربوط به ابعاد انتظارات و اقدامات مدیر در جهت ایمنی بیمار و جابجایی اطلاعات مهم بیمار بین بخش و شیفت های مختلف، کار تیمی درون بخش و یادگیری سازمانی بود، و کمترین امتیاز مربوط به ابعاد پاسخ غیرتنبیهی در برابر رویدادها و باز بودن مجاری ارتباطی بود.

  نتیجه گیری

  توجه به ایمنی بیمار می تواند در توسعه و پیشرفت بیمارستان های کشور در جهت ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار موثر باشد. ارتقای روابط وکار تیمی بیشتر درون واحدهای بیمارستانی و ایجاد محیط غیرتنبیهی می تواند در بهبود ایمنی بیمار در بیمارستان تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: ایمنی بیمار، بیمارستان، فرهنگ ایمنی بیمار، مرور سیستماتیک
 • سلیمان احمدی، احمد پورمرادی، خالد رحمانی، پیغام حبدرپور* صفحات 139-151
  مقدمه

  مطالعه حاضر با هدف شناسایی راهکارهای اجرایی در راستای تقویت طرح تحول نظام سلامت با تمرکز بر بعد بهداشت، در استان کردستان انجام گرفت.

  مواد و روش کار

  پژوهش حاصل یک مطالعه کیفی است. نمونه های مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع اوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته وبحث گروهی متمرکز انجام گرفت. به این منظور با 18 نفر از مدیران معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مصاحبه شدو دو بحث گروهی متمرکز با حضور کارشناسان مسیول شبکه بهداشتی استان، انجام گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA12 صورت گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه راهکارهای شناسایی شده جهت تقویت طرح تحول سلامت در حیطه بهداشت شامل 4 مضمون، 18 زیر مضمون و 204 کد بود. مضمون های شناسایی شده شامل 1. افزایش آموزش و اطلاع رسانی، 2. بازنگری و اصلاح برنامه ها و بسته های ارایه خدمت، 3. انجام اصلاحات لازم در ساختار فیزیکی، نیروی انسانی و منابع مالی طرح و4. تغییر در سیاستگذاری و دیدگاه های حاکمیتی بود.

  نتیجه گیری

  یافته های حاصل از مطالعه نشان می دهد، به منظور بهبود طرح تحول سلامت در حیطه بهداشت لازم است راهکارهای متعدد ومتنوعی با تاکید بر پیشگیری وارتقا سلامت لحاظ گردد.

  کلیدواژگان: طرح تحول بهداشت، مراقبت های اولیه سلامت، چالش ها، طرح تحول نظام سلامت، مطالعه کیفی
 • مراد کردی، حسین اسدی، سعید رجبی* صفحات 153-160
  مقدمه

  اعتباربخشی با هدف ارتقاء فرهنگ ایمنی و تضمین کیفیت ارایه مراقبت، به ارزیابی سیستماتیک بیمارستان ها می پردازد. توجه به استانداردهای مدیریتی می تواند در ارتقا فرهنگ ایمنی بیمار موثر باشد. هدف این مطالعه تعیین رابطه فرهنگ ایمنی بیمار با استقرار استانداردهای مدیریتی اعتباربخشی ملی در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل در سال 1400 بود.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، تعداد 234 نفر شامل 28 نفر از مدیران (اجرایی، سوپروایزرین، مسیولین بخش ها و واحد ها) و 206 نفر ازکارکنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه ای مشتمل بر3 بخش: مشخصات دموگرافیک، میزان استقرار استانداردهای مدیریتی و فرهنگ ایمنی بیمار جمع آوری گردید و توسط نرم افزار spss24 با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، تی مستقل و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین سن کارکنان 33/4 با انحراف معیار 5/5 و میانگین سن مدیران 39/5 با انحراف معیار 6/3 بود. بین استانداردهای ایمنی بیمار و استانداردهای مدیریتی اعتباربخشی ارتباط مستقیم و معنی دار وجود داشت. میانگین نمره فرهنگ ایمنی سازمانی 130/04 با انحراف معیار 18/29 و میانگین نمره استقرار استانداردهای مدیریتی 737/59 با انحراف معیار 87/47 بود. درصد کلی پاسخ مثبت به سوال های پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی 46/7 درصد بود.

  نتیجه گیری

  هرچقدر در بیمارستان ها استانداردهای مرتبط با مدیریت بیشتر اجرا شود، فرهنگ ایمنی بیمار قوی تر خواهد بود. از طرفی تناسب سطح مسیولیت ها و اختیارات مدیریتی سرپرستاران منجر به تحقق بیشتر استانداردهای اعتباربخشی و در نتیجه ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی بیمار از جانب کارکنان می شود.

  کلیدواژگان: اعتباربخشی، مدیریت، فرهنگ ایمنی بیمار، پرستاری
 • سید مسعود موسوی، محمدحسن لطفی، حسین بوذرجمهری، سجاد بهاری نیا*، محمد رنجبر صفحات 161-174
  مقدمه

  سند جامع سلامت استان با محوریت کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان و مشارکت دستگاه ها و نهادهای مشارکت مردمی در دوره زمانی پنج ساله تدوین شده است. این مطالعه با یک نگاه سیستمی به بررسی آسیب شناسی و اجرای سند مذکور پرداخت.

  مواد و روش کار

  مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی بود که به روش تحلیل محتوا در سال 1401 در استان یزد انجام گرفت. در این مطالعه، میزان پیشرفت سند جامع سلامت استان با هدف شناسایی مشکلات و راهکارهای سلامتی استان و ارایه مداخلات پیشنهادی برای 5 سال آینده، ارزیابی شد. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 25 نفر از مدیران و صاحب نظران بخش های مختلف استان تا مرحله اشباع داده ها استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار MAXQDA 12 انجام شد.

  یافته ها

  پس از انجام تحلیل محتوا، محتوای مصاحبه ها در 8 طبقه اصلی و 44 زیر طبقه دسته بندی شد. همچنین مشکلات شایع استان در اولویت دهگانه شناسایی و مداخلات پیشنهادی برای اجرای بهتر سند به تفکیک هر یک از دستگاه های اجرایی تدوین شد.

  نتیجه گیری

  اصلاح نظام حکمرانی از پیش نیازهای کلیدی اجرای سند جامع سلامت استان یزد است و باید با تعهد و جدیت بیشتری نسبت به اصلاح ایرادات آن اقدام گردد. اجرای سند نیازمند استقرار یک تیم متخصص است که اختصاصا روی اجرای سند تمرکز کرده باشد و با اختیارات کافی، پایش و نظارت بر عملکرد را در دستور کار قرار دهد.

  کلیدواژگان: سند جامع سلامت، حکمرانی خوب، استان یزد، آسیب شناسی
 • مهدی رضایی یزدلی*، احمد ودادی، محمدرضا ربیعی مندجین، مینا جمشیدی آوانکی صفحات 175-183
  اهداف

  انتخاب مدیران بر مبنای شایستگی، یکی از چالش های اصلی سیاستگذاران می باشد. هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی شایستگی های مدیران تاثیرگذار بر عملکرد بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی استان تهران بود.

  مواد و روش کار

  این مطالعه کیفی در دو مرحله مطالعه اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. در مرحله مطالعه اسنادی، مستندات علمی منتشر شده و در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله دوم از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید. مشارکت کنندگان خبرگان حوزه مدیریت سلامت و افراد آشنا با فعالیت های مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی بودند و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، برای تکمیل نمونه ها از روش گلوله برفی استفاده شد. تعداد خبرگان مورد بررسی پس از اشباع نظری 11 نفر بودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد.

  یافته ها

  نتایج منجر به شناسایی 4 مضمون فراگیر، 10 مضمون سازمان دهنده و 40 مضمون پایه شد. مضامین فراگیر و سازمان دهنده شامل؛ دانش و تجربه کاری (دانش تخصصی، دانش عمومی و تجربه کاری)، ویژگی های فردی (ویژگی های اخلاقی، ویژگی های شخصیتی)، شایستگی های تعاملی (ارتباطات درون سازمانی، مهارت های ارتباطی، ارتباطات برون سازمانی)، و شایستگی های اجرایی (شایستگی های مدیریتی و شایستگی های رهبری) بود. بر اساس مضامین به دست آمده، الگوی شایستگی مدیران تاثیرگذار بر عملکرد بیمارستان های تامین اجتماعی طراحی گردید.

  نتیجه گیری

  اگرچه ابزارهایی در جهت سنجش و ارتقا شایستگی مدیران در بخش های مختلف طراحی شده است، اما طراحی ابزارهای خاص برای گروه های هدف مشخص با توجه به ویژگی های خاص سیستم و نیازهای مدیریتی آن، نقش مهمی در ارتقای توانمندی و شایستگی مدیران در ارکان مختلف سیستم ارایه خدمات سلامت دارد.

  کلیدواژگان: مدل شایستگی، مدیر بیمارستان، تامین اجتماعی
 • محمدجواد کبیر، علیرضا حیدری*، سجاد معینی، زهرا خطیرنامنی، نرگس رفیعی، طیبه مرادی صفحات 185-197

  مقدمه:

   نظام پرداخت به پزشکان متخصص می تواند اثرات محسوسی بر هزینه های سلامتی کشور و نیز ارایه مراقبت های پزشکی در سطحی عادلانه، کافی و باکیفیت داشته باشد. این مطالعه با هدف طراحی شیوه نامه اجرایی نظام پرداخت جهت ارایه خدمات تخصصی در نظام ارجاع الکترونیک انجام شد.

  مواد و روش کار

  این مطالعه کیفی در سال 1400 انجام شد. مشارکت کنندگان شامل مدیران بیمارستان ها، مدیران ارشد و کارشناسان مسیول معاونت های بهداشت، درمان و توسعه، وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، اداره کل بیمه سلامت استان گلستان، پزشکان متخصص و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. 14جلسه بحث گروهی و 6 مصاحبه عمیق فردی انجام شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع ادامه یافت. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد.

  یافته ها

  الزامات استقرار نظام پرداخت کارآمد و اثربخش در 6 طبقه اصلی(قانونی، سیاستی، مدیریتی، اجرایی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) و 32 زیرطبقه، طبقه بندی گردید. سازوکار اجرایی در 3 طبقه اصلی (ساختار اجرایی، فرایند اجرایی و شیوه پایش و ارزشیابی) و 16 زیرطبقه، طبقه بندی گردید.

  نتیجه گیری

  اجرای شیوه نامه طراحی شده می تواند منجر به افزایش دسترسی و بهره مندی از خدمات، بهبود کیفیت ارایه خدمات تخصصی، مدیریت هزینه شود که نهایتا منجر به افزایش رضایت ارایه دهنده و دریافت کننده خدمت گردد.

  کلیدواژگان: شیوه نامه اجرایی، مکانیزم پرداخت، خدمات سرپایی، پزشکان متخصص، نظام ارجاع الکترونیک
 • مهدیه بهبودی، مرتضی امرایی، سمیه صادقی، فیروزه زارع فراشبندی* صفحات 199-214
  مقدمه

  بیماری های تنفسی بر کیفیت زندگی بیماران اثر می گذارد، اما آموزش به روش های مختلف، در دسترس و قابل فهمی مانند اینفوگرافیک می تواند نقش زیادی در پیشگیری از این بیماری ها، ارتقای کیفیت زندگی بیماران و کاهش هزینه های مرتبط داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، تهیه بسته های اطلاعاع رسانی برای بیماران تنفسی به روش اینفوگرافیک بود.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه کیفی بسته های اطلاع رسانی برای بیماران تنفسی با استفاده از اینفوگرافیک تهیه شد. این پژوهش در چهار مرحله شامل: 1) شناسایی بیماری های تنفسی پرمراجعه؛ 2) تهیه محتوای علمی مناسب؛ 3) تهیه اینفوگرافیک ها؛ و 4) تعیین اعتبار اینفوگرافیک های تهیه شده انجام شد. تحلیل و ارزیابی داده ها، همزمان با گردآوری داده ها در هر مرحله انجام شد. جهت صحت و استحکام داده ها ارزیابی تخصصی صوری، محتوایی اینفوگرافیک ها توسط متخصصان ریه، متخصصان اطلاع رسانی پزشکی، فناوری و انفورماتیک پزشکی، و بیماران تنفسی صورت گرفت.

  یافته ها

  در مجموع شش بیماری تنفسی یا علامت مرتبط پرمراجعه یا پرتقاضا طبق سیستم HIS بیمارستان و مصاحبه با بیماران شناسایی شد و برای هر یک از آن ها شامل تنگی نفس، پنومونی، ادم ریه، دیسترس تنفسی، آسم، و برونشیت دو نوع اینفوگرافیک تصویری و نوشتاری و در مجموع 12 اینفوگرافیک طراحی شد.

  نتیجه گیری

  با همکاری بین حرفه ای میان متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با متخصصان بالینی برای تهیه بسته های اطلاعاتی سلامت می توان باعث افزایش آگاهی بیماران و صرفه جویی در وقت تیم بالینی برای ارایه اطلاعات به بیماران شد.

  کلیدواژگان: بسته های اطلاعاتی، اینفوگرافیک، بیماران تنفسی
 • زهرا طهماسبی*، مصطفی روشن زاده، علی تاج آبادی صفحات 215-221
  مقدمه

  خستگی شایع ترین و آزار دهنده ترین شکایت در بیماران تحت شیمی درمانی است، بطوریکه این حالت با خواب و استراحت کافی نیز بهبود نمی یابد. لذا، بررسی روش های کم خطر و کم هزینه ای نظیر هنردرمانی برای کنترل خستگی کودکان مبتلا به سرطان ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش هنردرمانی نقاشی بر خستگی کودکان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام شد.

  مواد و روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 65 کودک مبتلا به سرطان که در بیمارستان سیدالشهداء اصفهان برای شیمی درمانی بستری بودند، اجرا شد. نمونه ها با روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمون (32 نفر) و کنترل (33 نفر) اختصاص یافتند. کودکان در گروه آزمون به مدت 6 جلسه به نقاشی آزاد پرداختند. داده ها قبل و بعد از مداخله با استفاده از مقیاس چند بعدی خستگی کودکان جمع آوری و توسط نرم افزارSPSS نسخه 16 و آزمون های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد فراوانی) و استنباطی (t مستقل، t زوجی، کای اسکویر) تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین خستگی در کودکان بعد از مداخله بین گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری داشت. میانگین خستگی در کودکان قبل از مداخله بین گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری نداشت. آزمون تی زوجی نیز نشان داد که میانگین خستگی در کودکان در گروه مداخله بعد از مداخله نسبت به قبل آن کاهش معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

  یافته های حاصل از مطالعه نشان داد، نقاشی می تواند تاثیر معنی داری در کاهش میزان خستگی کودکان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی داشته باشد. لذا بایستی به مدیران و پرستاران پیشنهاد کرد تا از روش های هنردرمانی، از جمله نقاشی برای کاهش خستگی این کودکان بهره بگیرند و امکانات و تجهیزات مورد نیاز آن در بخش های شیمی درمانی فراهم کنند.

  کلیدواژگان: هنردرمانی، خستگی، کودک، سرطان، شیمی درمانی
 • آزاده ابویی*، فاطمه عاصی حداد، مهدیه عزیزی صفحات 223-232
  مقدمه

  خودمراقبتی راهبردی است برای تطابق با رویدادها و تنش های زندگی، که باعث ارتقاء سلامت جسمی و روانشناختی می شود و تحت تاثیر فرزندپروری و روابط خانوادگی از جمله رابطه والد-فرزند قرار دارد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف پیش بینی خود مراقبتی بر اساس رابطه والد- فرزند و جو عاطفی خانواده در زنان در دوران کودکی انجام گرفت.

  مواد و روش کار

  روش پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بود. جامعه آماری کلیه زنان 35 تا 50 سال مراجعه کننده به مراکز مشاوره ازدواج شهرستان یزد بودند که204 نفر از آنها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های جو عاطفی خانواده هیل برن، پرسشنامه ارزیابی رابطه والد - فرزند (PCRS) و پرسشنامه خودمراقبتی انجام گرفت. داده ها با تحلیل همبستگی و رگرسیون و با استفاده از نرم افزار های SPSS نسخه22 و  AMOSنسخه24 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که کیفیت رابطه مادر و فرزند با خودمراقبتی (0/029=p)، کیفیت رابطه پدر و فرزند با خود مراقبتی (0/014=p) و جو عاطفی خانواده با خودمراقبتی (p<0/001) رابطه مستقیم و معنادار داشت. همچنین کیفیت رابطه مادر و فرزند، پدر و فرزند و خودمراقبتی با میانجی گری جو عاطفی خانواده رابطه غیرمستقیم داشت (0/01=p). همچنین شاخص های برازش مدل نشان دهنده مطلوب بودن برازش مدل و حمایت داده ها از مدل بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش حاضر، لازم است خود مراقبتی به عنوان متغیر تاثیرگذار بر سلامت روان در حرفه های یاورانه مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خود مراقبتی، رابطه والد- فرزند، جو عاطفی خانواده
 • نیوشا شهیدی صادقی، سمیه صدیقی، محمد بختیاری، مهدی مختاری پیام* صفحات 233-236

  سردبیر محترم، خدمات توانبخشی، بخشی از خدمات سلامت است که تدارک آن برای همه مردم متناسب با نیازشان برعهده نظام سلامت گذاشته شده است. براساس تاکید سازمان ملل متحد، ارایه این خدمات باید دسترسی عادلانه، با کیفیت و حمایت از افراد در برابر هزینه های سلامت را تضمین کند [1]. به علاوه ایران نیز مانند سایر کشورها متعهد دستیابی به پوشش همگانی سلامت بوده و در این راستا در زمینه خدمات توانبخشی اسناد و قوانین بسیاری مصوب کرده است [2]. از جمله چالش های قانونی موجود در حوزه توانبخشی برای معلولان در ایران مسیله تولیت است. مشکلات تولیت در ایران شامل سیاست و قوانین نامتوازن، مداخله غیرمسیولانه، ضعف نظارت همه جانبه، فقدان مدیریت مدبرانه و دلسوزانه و ناهماهنگی درون و بین بخشی هستند، در واقع تولیت حلقه گمشده کار تیمی در خدمات توانبخشی ایران است [3،4]. متولی اصلی تولیت توانبخشی در ایران سازمان بهزیستی بوده، ولی در اغلب کشورها وزارت سلامت متولی است [5]. گزارش سال 2019 سازمان جهانی بهداشت نیز بر تولیت گرایی بخش سلامت بر توانبخشی تاکید کرده است [6]. در جهت تحقق اصول 21 و 29 قانون اساسی از سال 1359 با تصویب شورای عالی انقلاب اسلامی، مسیولیت ارایه خدمات توانبخشی به سازمان بهزیستی کشور واگذار شد. از طرفی برای اولین بار در سیاست های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری در سال 1393، به مسیله خدمات توانبخشی توجه جدی شد و وزارت بهداشت به عنوان متولی ساماندهی خدمات توانبخشی تعیین گردید و در همین راستا اداره کل امور توانبخشی ایجاد شد. همچنین سازمان هلال احمر نیز به طور مستقل خدمات توانبخشی را از طریق مراکز ارتوپدی فنی و کلینیک های توانبخشی تحت نظارت معاونت درمان و توانبخشی خود ارایه می کند. ساختار تولیتی می تواند به صورت متمرکز، غیرمتمرکز و ترکیبی باشد که در ایران اغلب متمرکز است [7]... .

  کلیدواژگان: چالشهای قانونی، خدمات توانبخشی، ایران، کارکردهای نظام سلامت
|
 • Mahzad Yousefian, Sanaz Eyni, Keyvan Amini, Solmaz Ershadifard, Farhad Gheybati, Hosein Asadi* Pages 129-138
  Objective (s)

  One of the most significant influencing factors in patient safety is the existence of a patient safety culture in the hospital. Patient safety culture is one of the important topics and one of the important concerns of managers and policy makers of the health system. This systematic review was conducted with the aim of determining the status of patient safety culture in Iranian hospitals.

  Methods

  In this systematic review study, electronic search in Farsi and English using keywords Patient Safety, Hospital, Patient safety culture, in databases Medline, Google Scholar, Elsevier Direct Science, Ovid, PubMed and patient safety culture, patient safety and The hospital was conducted in the database of Jihad University Scientific Database (SID), Iran Nursing Publications Bank (Nindex), Magiran and Iranmedex between 2010 and 2020. Articles were extracted in 2021.

  Results

  A total of 182 articles were extracted and finally 23 articles were analyzed. In most hospitals, the overall scores of patient safety culture were reported as low and moderate. The highest score was related to the dimensions of the manager's expectations and actions in the direction of patient safety and the transfer of important patient information between different departments and shifts, team work within the department and organizational learning, and the lowest score was related to the dimensions of non-punitive response to events and the dimension of openness of communication channels.

  Conclusion

  valuing patient safety can be effective in the development and progress of hospitals in the country in order to improve the culture of patient safety. Improving relationships and teamwork within hospital units and creating a non-punitive environment can be effective in improving patient safety in the hospital.

  Keywords: patient safety, hospital, patient safety culture, systematic review
 • Soleiman Ahmady, Ahmad Pourmoradi, Khaled Rahmani, Peigham Heidarpoor* Pages 139-151
  Objective (s)

  Due to the importance of the health transformation plan in delivery of the effective health services and the efficient response to the health needs of population, present study aimed to identify solutions in order to strengthen the health transformation plan and resolve its existing challenges.

  Methods

  This was a qualitative study conducted through two focus group discussions.  A purposeful sample of 18 managers and health executives of Kurdistan health system participated in the study. Data analysis was done using MAXQDA version 12 and was based on the content analysis method.

  Results

  Four themes and eighteen sub-themes emerged from analysis. The topics included education and information, modification of service packages, reforms in the physical structure, human resources and financial resources of the project and changes in policy and governance perspectives. In this regard, informing the society about the importance of the health transformation plan, especially from preventive outlooks, gaining the support of other institutions affecting health, the effective implementation of family physician plan and the referral system, developing a monitoring and evaluation system, modification of the software and electronic structures of the program, amendments in the payment system, more support given to the health sector from the Ministry of Health, and promoting inter, intra relationships in the health sector were suggested in this study.

  Conclusion

  In order to overcome existing challenges in the path of health transformation plan, it is necessary to adopt strategies focusing on strengthening the health transformation plan from the health promotional and preventive dimensions, allocate stable income of the government to health plans, monitor and evaluate health services continuously.

  Keywords: health transformational plan, primary health care, challenges, qualitative study
 • Morad Kordi, Hosein Asadi, Saeid Rajabi* Pages 153-160
  Objective (s)

  Accreditation deals with the systematic evaluation of hospitals with the aim of promoting safety culture and guaranteeing the quality of care provision. Paying attention to management standards can be effective in improving patient safety culture. The purpose of this study was to determine the relationship between patient safety culture and the establishment of national accreditation management standards in a teaching hospital in Ardabil, Iran.

  Methods

  In this descriptive study, 234 of the hospital managers and staff were selected thorough convenience sampling (28 managers and 206 personnel). Data were collected by means of a demographic questionnaire, the establishment of managerial standards scale and the Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC). Data were analyzed using SPSS version 24 with ANOVA, independent t-test and Pearson correlation.

  Results

  The mean age of the personnel was 33.4±5.5 and the mean age of managers was 39.5±6.3. There was a significant direct relationship between patient safety standards and accreditation management standards (r=0.38, p<0.001). The mean score of organizational safety culture was 130.04±18.29 and the score of establishing management standards was 737.59±87.47. The overall percentage of positive responses to the items of the safety culture questionnaire was 46.7%.

  Conclusion

  In hospitals the existence of more committed management team, the higher patient safety culture level. In addition, it seems that when a stronger head nurses manage hospital wards, the more patient safety-related activities will be implemented by the staff.

  Keywords: accreditation, management, patient safety cultures, nursing
 • Seyed Masood Mousavi, Mohammadhassan Lotfi, Hossein Bouzarjomehri, Sajjad Bahariniya*, Mohammad Ranjbar Pages 161-174
  Objective (s)

  Document and comprehensive health plan was compiled with the focus of the province's Health and Food Security High Council and the participation of public institutions and organizations in a five-year period. Therefore, this study conducted based on systemic view to deal with the analysis and implementation of the document.

  Methods

  This qualitative study was conducted in 2022 with content analysis method in Yazd province, Iran. This study included the evaluation of the progress of the province's comprehensive health plan with the aim of identifying the province's health problems and solutions and providing suggested interventions for the next 5 years. Participants were selected purposefully using the snowball approach. The data was collected via semi -structured interviews. After conducting 25 interviews with managers and experts, the data saturation was achieved. The data was analyzed using qualitative MAXQDA12 Software.

  Results

  The content of the interviews was categorized into 8 main categories and 44 subcategories. The common problems of the province in the ten priorities as well as the proposed interventions for the better implementation of the compiled document were identified according to the role of each executive body.

  Conclusions

  Reforming the governance system is one of the key prerequisites for the implementation of the comprehensive provincial health plan of the Yazd Province, Iran. The implementation of the document requires the establishment of an expert team that is exclusively focused on the implementation of the document and with sufficient authority to monitor and evolution the performance.

  Keywords: Comprehensive health plan, good governance, Yazd province, Pathology
 • Mehdi Rezaei Yazdeli*, Ahmad Vedadi, Mohammad Reza Rabiee Mandajin, Mina Jamshidi Avanaki Pages 175-183
  Objective (s)

  The purpose of this study was to explain and present a model of managerial competencies affecting the performance of social security hospitals in Tehran, Iran.

  Methods

  This was a qualitative study. A purposive sampling was applied. The participants were senior managers of social security medical centers and experts in hospital management and administration. Data was collected through in-depth semi-structured interviews and continued until saturation. A thematic approach was used to analyze the data.

  Results

  The results led to the identification of 4 comprehensive themes, 10 organizing themes and 40 basic themes. Comprehensive and organizing themes included knowledge and work experience (specialized knowledge, general knowledge, work experience), individual characteristics (moral characteristics, personality traits), interactive competencies (communication skills, internal-organizational communication, external-organizational communication), and executive competencies (managerial competencies, leadership competencies)

  Conclusion

  The use of identified themes can be useful in employing competent managers or be used as the basis of routine in-service training courses for hospital managers in medical centers.

  Keywords: competency model, Hospital managers, Social Security
 • MohammadJavad Kabir, Alireza Heidari*, Sajad Moeini, Zahra Khatirnamani, Narges Rafiei, Tayebeh Moradi Pages 185-197
  Objective

  The payment system of specialist physicians has significant effects on the country's health costs and the provision of medical care at a fair, sufficient and high-quality level. This study was conducted to design the payment system's implementation guidelines for providing specialized services in the electronic referral system.

  Methods

  A qualitative study was conducted in 2021. The participants were hospital managers, top managers and experts in charge of health, treatment and development departments of Ministry of Health and Golestan University of Medical Sciences, Health Insurance Organization of Golestan province, specialist physicians and faculty members. Fourteen focus group discussion and six in-depth individual interviews were conducted. The content analysis method was used to analyze the data.

  Results

  The requirements for the establishment of an efficient and effective payment system were classified into 6 main themes (legal, political, managerial, executive, economic, cultural and social) and 32 subcategories. The executive mechanism was classified into 3 main themes (executive structure, executive process and monitoring and evaluation method) and 16 subclasses.

  Conclusion

  The implementation of the designed instruction can lead to increasing the access and benefit of services, improving the quality of providing specialized services, cost management and finally increasing the satisfaction of service providers and receivers.

  Keywords: Executive Instruction, Payment Mechanism, Outpatient Services, Specialist Physician, Electronic Referral System
 • Mahdieh Behboodi, Morteza Amraei, Somayeh Sadeghi, Firoozeh Zare-Farashbandi* Pages 199-214
  Objective (s)

  Respiratory diseases affect patients' quality of life, but various, accessible and understandable education such as infographics, can play a major role in preventing these diseases, improving patients' quality of life, and reducing costs. The aim of this study was developing the informational packages for respiratory patients by infographic method.

  Methods

  Informational packages for respiratory patients were prepared by infographics using a qualitative method. The four stages of study included: 1) identifying common respiratory patients based on prevalence; 2) providing appropriate scientific contents; 3) developing the infographics; and 4) providing the final content, face validity of Infographics. Data analysis and evaluation was performed simultaneously with data collection and during the infographic design process. For the accuracy of the data, face, content and the structure of infographics, pulmonologists, medical library and information science specialists, technology and medical informatics specialists, and respiratory patients were examined.

  Results

  According to the hospital's health information system and interviews with patients, six respiratory diseases or related symptoms were identified, including: shortness of breath, pneumonia, pulmonary edema, respiratory distress, asthma, and bronchitis and two types of visual and textual infographics were designed for each.

  Conclusion

  With professional cooperation between medical librarians and clinical specialists to prepare health informational packages, it is possible to increase the awareness of patients and save the time of the clinical team to provide information to patients.

  Keywords: Informational Packages, Infographics, Respiratory Patients
 • Zahra Tahmasebi*, Mostafa Roshanzadeh, Ali Tajabadi Pages 215-221
  Objective (s)

  Fatigue is the most common and annoying complaint in patients undergoing chemotherapy Therefore, it seems necessary to implement low-risk and low-cost methods such as art therapy to control fatigue in children with cancer. The present study was conducted with the aim of investigating the effect of painting art therapy on the fatigue of children with cancer undergoing chemotherapy.

  Methods

  This clinical trial study was carried out on 65 children with cancer who were admitted to a teaching hospital in Isfahan for chemotherapy. The samples were randomly assigned to two groups: intervention group (n = 32) and the control group (n =33). Children in the intervention group did free drawing for 6 sessions. The data before and after the intervention were collected by using the multidimensional scale of children fatigue.  The data were analyzed by SPSS version 16 software using descriptive and inferential statistical tests.

  Results

  There was no significant difference in fatigue score between the intervention group 73.41) ±8.81) and the control group 68.11 ±)10.51) at baseline (P=0.53). The t-test showed that the mean fatigue in children was significantly decreased in the intervention group 62.21 (±12.23) as compared to the control group 70.02 )±10.61) (P<0.001). The paired t-test also showed that the mean fatigue score in children in the intervention group 62.21 )12.23) compared to baseline 73.41 ±)8.81) significantly decreased (P<0.001).

  Conclusion

  The findings of the study showed that painting can have a significant effect on reducing the fatigue of children with cancer undergoing chemotherapy.

  Keywords: art therapy, fatigue, child, cancer, chemotherapy
 • Azade Abooei*, Fateme Asihaddad, Mahdiye Azizi Pages 223-232
  Objective (s)

  Self-care is a preventive strategy, which improves physical and psychological health and is influenced by parenting and family relationships, including parent-child relationship. This study aimed to assess this relationship.

  Methods

  This was a cross sectional study. Participants completed the Hilburn Family Emotional Climate Questionnaire, the Parent-Child Relationship Rating Questionnaire (PCRS), and the Self-Care Questionnaire. The relationship between survey variables was assessed using the pathway analysis.
  Resutls: The results showed that self-care was directly related to the quality of the mother-child relationship (p=0.029), the quality of the father-child relationship (p = 0.014), and the emotional atmosphere of the family (p < 0.001). Family emotional climate also indirectly mediated mother-child relationships, father-child relationships, and quality of self-care (p<0.01).

  Conclusion

  The findings suggest that there are direct and indirect relationship between self-care and the mother-child, the father-child and the emotional climate of the family.

  Keywords: Self-care, parent-child relationship, family emotional atmosphere
 • Niusha Shahidisadeghi, Somayeh Sedighi, Mohammad Bakhtiyari, Mahdi Mokhtari Payam* Pages 233-236

  Similar to many countries, Iran is committed to achieving universal health coverage. As such several laws have been approved regarding rehabilitation services. Examining these laws shows that there are many legal challenges in the functions of the health system including procurement, financing, resource production, service delivery and accountability, and service quality. Also, the problems of governance in Iran include unbalanced policies and laws, irresponsible intervention, weak all-round supervision, lack of thoughtful and compassionate management, and inconsistency within and between departments. In addition, rehabilitation financing in Iran is unbalanced. In the third chapter of the law of the sixth development plan, the challenges and problems of supportive institutions, especially the lack of credit and coverage gaps were brought into attention. It was emphasized that the needs cannot be met with direct support approaches. Contrary to many countries that have specific laws for recording and analyzing information for disabled people, Iran is in its initial stages of forming a database for them. Furthermore, the comprehensive law on the protection of the rights of the disabled in 2013 is not a right-oriented law emphasizing the recognition, and does not guarantee their rights equal to ordinary people; instead, it has a welfare perspective on the issue. The presence of government organizations such as Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare, and the National Welfare Organization has caused the law to become a support-economic with the dominant discourse of rehabilitation instead of empowering disabled people and becoming a budget-oriented law.

  Keywords: Legal challenges, rehabilitation services, Iran, health system functions model