فهرست مطالب

نشریه دانش حسابرسی
سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 87، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/22
 • تعداد عناوین: 15
|
 • روح الله صدیقی*، جعفر باباجانی، محمدتقی تقوی فرد، ابوالفضل گرگانی فیروزجاه صفحات 5-46

  موضوع و هدف مقاله:

   پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان بخش عمومی در خصوص ادای مسیولیت پاسخگویی نهادهای بخش عمومی صورت پذیرفته است.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش از نوع ترکیبی از پژوهش های کاربردی و توسعه ای است. جامعه آماری شامل خبرگان فعال در زمینه ی قضاوت حرفه ای و تصمیم گیری حسابرسی بخش عمومی است.

  یافته های پژوهش:

   نتایج نشان داد که در خصوص سازه محیطی، تمامی 19 شاخص مربوط به سازه محیطی در یک سطح قرار دارند. در مود سازه رفتاری، نتایج نشان داد که دو شاخص «خودکارآمدی» و «خودآگاهی» در سطح اول هستند. هفت شاخص در سطح دوم قرار دارند و در سطح سوم نیز شاخص «نگرانی از پاسخ گویی در برابر نمایندگان مجلس و مافوق» قرار دارد. در نهایت در سطح چهارم، پنج شاخص است. در خصوص سازه وظیفه ای نیز شاخص «شناخت فعالیت دستگاه مورد رسیدگی» در سطح اول قرار گرفته است. همچنین، هشت شاخص در سطح دوم قرار دارند. در سطح سوم نیز چهار شاخص و در سطح چهارم، شاخص «استفاده از ابزارها و تکنیک های نوین» قرار گرفته است. نتایج روش مدل سازی ساختاری-تفسیری نشان داد که سه سازه با یکدیگر رابطه دارند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد.

  نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: 

  نتایج پژوهش حاظر می تواند به نهادهای قانون گذار در حوزه حسابرسی بخش عمومی جهت تدوین بخشنامه ها کمک کند و همچنین، جهت انجام اقدامات مدیریتی در دیوان محاسبات کشور سودمند واقع شود.

  کلیدواژگان: مسئولیت پاسخگویی عمومی، دیوان محاسبات کشور، حسابرسی بخش عمومی، قضاوت و تصمیم گیری حسابرس، سازه های محیطی، رفتاری و وظیفه ای
 • حمید ملانیا، یحیی کامیابی*، مهدی خلیل پور صفحات 47-78

  کنترل داخلی فرآیندی بنیادی و پویاست که به طور مداوم با تغییرات رو در روی سازمان خود را هماهنگ و منطبق می سازد مدیریت و کارکنان در همه سطوح مجبور و ملزم به ارتباط با این فرآیند هستند تا ریسک ها را شناسایی نموده و اطمینان معقولی از دستیابی به رسالت سازمان و اهداف کلی آن، کسب کنند. هدف این پژوهش طراحی مدل مضامین تقویت کنترل داخلی در دانشگاه های علوم پزشکی براساس تحلیل تفسیرگرایانه و ساختارمدارانه فراگیر () می باشد. در این پژوهش که  از نظر شیوه ی جمع آوری داده ها، ترکیبی  و استقرایی-قیاسی بود تعداد 15 نفر از متخصصان حسابداری و مدیریت در سطح دانشگاهی به عنوان اعضای پانل در بخش کیفی مشارکت داشتند. در واقع در بخش کیفی که از تحلیل های فراترکیب و دلفی استفاده شد، هدف براین بود تا مضمین گزاره ای تقویت کنترل های داخلی شناسایی گردد تا در بخش کمی با مشارکت  25 نفر از مدیران، معاونین، سرحسابرسان و حسابرسان ارشد دانشگاه علوم پزشکی، گزاره های شناسایی شده در قالب تحلیل تفسیری ساختاری فراگیر براساس اولویت تاثیرگذاری سطح بندی شوند. لذا با اتکا به تحلیل فراترکیب ابتدا  17 پژوهش به عنوان مبنای ارزیابی جهت تعیین مضامین گزاره ای تقویت کنترل داخلی در قالب ارزیابی انتقادی بررسی شدند که براساس آن 22 مضمون گزاره ای انتخاب و به شیوه چک لیستی وارد تحلیل دلفی جهت تعیین حد کفایت نظری شدند. در این مرحله نیز 7 گزاره طی دو مرحله تحلیل دلفی حذف و مجموعا 15 گزاره وارد بخش تحلیل کمی یعنی تحلیل تفسیری ساختاری فراگیر شدند. در این بخش نتایج نشان داد، مضمون گزاره ای کاهش لایه های زاید ساختاری در تقویت کنترل های داخلی () به عنوان اثرگذارترین عامل تقویت کنترل داخلی در دانشگاه علوم پزشکی تعیین گردید.

  کلیدواژگان: مضامین گزاره ای تقویت کنترل داخلی، تحلیل تفسیرگرایانه و ساختارمدارانه فراگیر، دانشگاه علوم پزشکی
 • حامد دهقانان، وحید خاشعی، مهدی یزدان شناس، نسترن سوار* صفحات 79-119

  قابلیت های پارادایم پایداری به عنوان پارادایم جدید مدیریت منابع انسانی، سازگاری با نظریه های اجتماعی و سازمانی نو از یک طرف، کمبود مطالعات در فضای پارادایمی و نیز عدم وجود مدلی جامع از مدیریت منابع انسانی پایدار در محیط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قانونی کشور از طرف دیگر، نیاز به اقدام به تحقیق جامع نسبت به توسعه و شناسایی مولفه ها و همچنین عوامل پیشران و تاثیرپذیر از اجرای مدیریت پایدار منابع انسانی در شرایط بومی را ایجاد می نماید. هدف از این پژوهش طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمانهای دولتی ایران است که دیوان محاسبات کشور به عنوان موردمطالعه انتخاب شده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد مطالعات چندروشی کیفی تحلیل محتوای اسناد و تحلیل مضمون مصاحبه ها و میدان نگاری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش مدیران، متخصصان منابع انسانی دیوان محاسبات کشور است که 14 نفر به شیوه نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، اسناد، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و میدان نگاری بوده که با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 12کدگذاری و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که اجزای اصلی مدل شامل «جذب منابع بالقوه، شناسایی منابع بالفعل، نظام پایداری اندیشه، نظام پایداری انگیزش، آینده نگاری منابع انسانی، مدیریت ذی نفعان، طراحی سیستم کار پایدار، مدیریت سلامت» است که در سه مضمون اصلی جذب و شناسایی، خلق و بهسازی و حفظ و نگهداشت منابع پایدار انسانی طبقه بندی شده اند. عوامل پیشران و پی آمدهای اجرای مدیریت پایدار منابع انسانی در چهار سطح فردی، گروهی، سازمانی و فراسازمانی و همچنین سطح بندی از منظر اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مورد تحلیل قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: پایداری، منابع انسانی پایدار، مدیریت پایدار منابع انسانی، دیوان محاسبات کشور
 • محمدمهدی شکوری، علی اصغر طاهرآبادی*، مهرداد قنبری، بابک جمشیدی نوید صفحات 120-159

  گزارشگری مالی متقلبانه، یکی از مهم ترین فرآیندهایی است که برخی از شرکت ها، درگیر آن هستند. در این پژوهش، هدف استفاده از مدل پنتاگون، به منظور ارایه مدل جامع گزارشگری مالی متقلبانه، بر اساس شرایط بومی ایران است. در راستای آزمون فرضیه ها، بر مبنای روش گشتاورهای تعمیم یافته، داده های 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1388 تا 1397 جمع آوری گردید. در بررسی جداگانه شاخص های مدل پنتاگون، نتایج پژوهش بیانگر آن است که از بین شاخص های فشار، فشارهای بیرونی، که موسسات مالی و اعتباری، بر شرکت ها اعمال می کنند، تاثیر بالایی بر گزارشگری مالی متقلبانه داشته است. در بررسی شاخص فرصت، با استفاده از ماهیت صنعت، شواهد بیانگر آن است که این شاخص دارای ارتباط معکوس با گزارشگری مالی متقلبانه است و هر چه این شاخص کاهش یابد، احتمال وقوع تقلب در صورتهای مالی، بیشتر می شود. در بررسی شاخص های توجیه، تغییر حسابرسان مستقل، از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و در حقیقت تغییر زیاد حسابرسان مستقل، امکان بیشتری برای بروز تقلب را فراهم می کند. در بررسی شاخص های استعداد، افزایش مکرر در حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی، ممکن است حسابرسان مستقل را، از افشای موارد تقلب کشف شده، در گزارشگری مالی، باز دارد و صورتهای مالی را مستعد بروز رفتارهای متقلبانه، نماید و در نهایت از بین شاخص های خودشیفتگی، تغییرات شدید در قیمت سهام، از اهمیت بالاتری در زمینه ارتکاب تقلب در گزارشگری مالی برخوردار بوده و هر چه میزان تغییرات شدید در قیمت سهام، بیشتر باشد، احتمال بروز تقلب در گزارشگری مالی، بیشتر می شود. در بررسی کلی شاخص ها نیز، شاخص های فشار، بیشترین اثر را، بر گزارشگری مالی متقلبانه داشته است.

  کلیدواژگان: تئوری پنتاگون تقلب، گزارشگری مالی متقلبانه، مدل اف اسکوار، شاخص های استعداد و خودشیفتگی
 • محمد محمدی، شکرالله خواجوی*، رضا تهرانی، حسین صفری صفحات 160-192

  هدف این پژوهش معرفی الگوی پرداخت پاداش در شرکت‏های هلدینگ است.  در پژوهش حاضر با استفاده از روش مالتی گراندد تیوری و با استفاده از رویکرد مصاحبه در جمع آوری داده‏ها در شرکت‏های هلدینگ، یک مدل چند وجهی به منظور پرداخت پاداش تدوین گردید. این پژوهش از نظر هدف، پژوهش بنیادی (پایه) است همچنین از نظر ماهیت داده‏ها پژوهش کیفی، از نظر روش شناخت، پژوهشی فلسفی و تجربی و از نظر نوع استدلال، هم قیاسی و هم استقرایی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، روش‏های مختلف پرداخت پاداش و شیوه‏های ارزیابی عملکرد، مشکلات نمایندگی و سایر موارد موثر در سازوکار پاداش در شرکت‏های هلدینگ بررسی گردیده است. با انجام مصاحبه‏های ساخت یافته جمعا 247 کد مفهومی استخراج گردید. با استفاده از نرم افزار max q da کدهای استخراج شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته‏های مستخرج از مصاحبه‏ها، مدل پاداش در شرکت‏های هلدینگ شامل: شرایط محیطی، طرح‏های پاداش، نوع پاداش، ارزیابی عملکرد، عرضه و تقاضا و شرایط اجرا است که در بخش شرایط اجرا باید به عواملی نظیر شفافیت، سقف و کف، حساسیت به پاداش و مشکلات نمایندگی توجه نمود.

  کلیدواژگان: پاداش، شرکت های هلدینگ، ارزیابی عملکرد، تئوری نمایندگی، مالتی گراندد تئوری
 • رضا نعمتی کشتلی* صفحات 193-212

  هدف این پژوه‍ش، بررسی ت‍اثیر راهبردهای یادگیری شناختی به روش کرتن بر بی طرفی حسابرس می باشد. نمونه آماری پژوه‍‍‍‍‍ش شامل 517 نف‍‍‍‍ر ح‍‍‍‍‍‍سابرسان شاغل در س‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ازم‍‍ان ح‍‍‍‍سابرس‍‍‍‍ی و موس‍‍‍‍‍س‍‍‍‍‍‍‍ات ح‍س‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ابرس‍‍‍‍ی عض‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍و جام‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍عه ح‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍س‍ابداران رس‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍می ای‍‍‍‍‍ران واق‍‍‍‍‍‍ع در م‍‍‍‍‍‍ح‍دوده ج‍‍‍‍‍‍‍‍‍غراف‍ی‍ای ت‍‍‍‍ه‍‍‍‍‍ران در سال 1399 می باشد که با روش نم‍‍‍‍‍‍ونه گ‍‍‍یری تص‍‍‍‍‍‍ادف‍‍‍‍‍ی س‍‍‍‍‍اده انتخ‍‍‍‍اب ش‍‍‍دند. از روش توص‍ی‍‍‍‍‍‍‍فی- پی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍مایش‍‍‍‍‍‍‍‍‍ی و ابزار پرس‍‍‍‍ش نامه اس‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍تاندارد در این پژوه‍‍‍ش اس‍‍‍‍‍تفاده شده است. هم‍‍‍‍‍چنین، فرضیه های تحقیق از طریق م‍‍‍‍‍‍‍‍دل س‍‍‍‍‍‍‍ازی مع‍‍‍‍‍‍‍‍ادلات س‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍اخ‍تاری با به کارگی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ری نرم افزار ل‍‍‍‍‍‍‍‍ی‍زرل، مورد آزمون قرار گرف‍‍‍‍ت. نتایج تحقیق نشان می دهد که راهبرد یادگیری شناختی پذیرنده با بی طرفی حسابرس رابطه منفی و معنی دار دارد و راهبرد یادگیری شناختی پژوهنده با بی طرفی حسابرس رابطه مثبت و معنی دار دارد. از این رو، راهبردهای یادگیری شناختی حسابرسان بر بی طرفی آنان تاثیرگذار می باشد. لذا، راهبردهای یادگیری شناختی پژوهنده و پذیرنده به ترتیب بیشترین تاثیر را بر بی طرفی حسابرس دارند. نتایج یافته ها می تواند به موسسات حسابرسی کشور کمک کند در استخدام حسابرسان جدید، نوع راهبرد یادگیری شناختی حسابرسان را در نظر گرفته، تا از این طریق با بهبود قضاوت حرفه ای آنان، کیفیت حسابرسی را افزایش دهند. بنابراین، نتایج این پژوهش می تواند مفاهیم نظریه راهبردهای یادگیری شناختی کرتن را وارد متون تحقیقات رفتاری در حسابرسی نماید.

  کلیدواژگان: م‍‍‍‍‍‍‍‍دل س‍‍‍‍‍‍‍ازی مع‍‍‍‍‍‍‍‍ادلات س‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍اخ‍تاری، راهبردهای یادگیری شناختی، روش کرتن
 • فاطمه عادل* صفحات 213-235

  از آنجایی که کمیته حسابرسی هم با حسابرسان داخلی و هم با حسابرسان مستقل در ارتباط است، بنابراین افزایش کیفیت حسابرسی داخلی و حسابرسی خارجی، منجر به بالا رفتن اثربخشی کمیته حسابرسی خواهد شد و در نتیجه کمیته حسابرسی می تواند تاثیر بسزایی در کاهش ریسک های شرکت داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر تعدیلی ارتباطات سیاسی بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک سازمانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. برای اندازه گیری اثربخشی کمیته حسابرسی از سه ویژگی اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق پس از اعمال برخی محدودیت های موجود در پژوهش، شامل 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1398 می باشد. شواهد پژوهش نشان داد که بین اندازه کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که بین استقلال کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش نشان داد که بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد که ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک سازمانی دارد. همچنین، یافته های این پژوهش نشان داد که ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر رابطه بین استقلال کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک سازمانی دارد. به علاوه، نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر رابطه بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک سازمانی دارد. این نتایج مبین اثربخشی کمیته حسابرسی در بهبود مدیریت ریسک سازمان است که در این بین، ارتباطات سیاسی می تواند میزان اثربخشی کمیته حسابرسی بر مدیریت ریسک سازمانی را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: کمیته حسابرسی، مدیریت ریسک سازمانی، ارتباطات سیاسی
 • مهدیه اصفهانی*، حسین فخاری، جمال قاسمی صفحات 236-264

  آزادسازی بازار حسابرسی در ایران و افزایش تنوع خدمات ارایه شده توسط حسابرسان سبب شده تا نقش نهادهای نظارتی بر عملکرد حرفه ایی حسابرسان بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کند. به طوری که حسابرسان در صورت بی توجهی و یا عدم اجرای مسیولیت حرفه ای شان، محکوم به سهل انگاری، تقلب و قصور می شوند، لذا تبیین عوامل موثر بر احتمال وقوع این رویدادها برای ذینفعان خصوصا نهادهای نظارتی بر موسسه های حسابرسی، دارای اهمیت است. بر همین اساس پژوهش حاضر با تمرکز بر قصور حسابرس در ارایه اظهارنظر صحیح، درصدد است با بررسی ادبیات حسابرسی موجود، به عوامل تاثیرگذار بر احتمال این رخداد، که ممکن است توسط حسابرس، صاحبکار و محیط کاری بر فرایند حسابرسی تحمیل شود، را شناسایی کند. برای این منظور، براساس موارد انضباطی مطرح شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران علیه موسسه های حسابرسی، داده های 35 موسسه حسابرسی که نسبت به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار، طی سال های 1397- 1385 مرتکب قصور در ارایه اظهار نظر صحیح شده اند و همچنین داده های 110 موسسه حسابرسی دیگر که نسبت به شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار اظهارنظر صحیح داشته اند به عنوان گروه فاقد قصور، جمع آوری شده و با استفاده از روش رگرسیون لجستیک به طور مقطعی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد از بین عوامل مربوط به حسابرس، درآمد موسسه و درجه کنترل کیفی و از بین عوامل مربوط به صاحبکار، کیفیت اقلام تعهدی، اندازه صاحبکار، کمیته حسابرسی صاحبکار و شاخص سود آوری صاحبکار و از بین عوامل کاری، دوره تصدی حسابرسی، خطای نوع اول و نوع دوم حسابرسی به عنوان مهمترین عوامل تعیین کننده احتمال قصور حسابرس در ارایه اظهارنظر صحیح می باشند. این یافته ها می تواند برای نهادهای نظارتی، سرمایه گذاران، موسسه های حسابرسی و حسابداران رسمی از جهت شناسایی موسسات دارای قصور در ارایه اظهارنظر صحیح و همچنین تدوین خط ومشی ها و سیاست گذاری و برنامه ریزی کاری مفید باشد.

  کلیدواژگان: قصور حسابرس، اظهارنظر، قضاوت وتصمیم گیری
 • اعظم روشن علی، رضوان حجازی*، محمدحسین رنجبر، بیژن عابدینی، حمید رستمی جاز صفحات 265-298

  افزایش شدید رسوایی های مالی باعث افزایش اهمیت استقلال حسابرسان مستقل در حرفه حسابرسی شده است. در این خصوص، ارایه ی الگوی رفتار حسابرس مستقل در جهت حفظ استقلال و ارتقاء سطح پایبندی به اصول اخلاقی می تواند در ایجاد اعتماد به استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی کمک نماید. از این رو، هدف این پژوهش، الگوی رفتار حسابرس مستقل در برابر نفوذ صاحبکاران می باشد. این پژوهش، به لحاظ روش شناسی آمیخته است، زیرا در بخش کیفی از تحلیل گرندد تیوری و در بخش کمی از تحلیل تفسیری ساختاری فازی استفاده گردید. در بخش کیفی، ابتدا چارچوب نظری ارایه و در بخش کمی پژوهش اثرگذارترین مولفه ی رفتار اینرسیک حسابرس مستقل در برابر نفوذ صاحبکاران مورد بررسی قرار گرفت. جامعه هدف در بخش کیفی 12 نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که  به لحاظ علمی و تجربی، خبره تلقی می شدند. فرآیند انتخاب افراد شیوه ی نمونه گیری نظری براساس شیوه گلوله برفی است. جامعه هدف در بخش کمی 19 نفر از حسابرسان مستقل دارای تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. باتوجه به ماهیت تجزیه و تحلیل ماتریس تفسیری فازی که بر تعداد مشارکت کنندگان محدود در انجام پژوهش تاکید دارد، این تعداد از مشارکت کنندگان مورد تایید بود. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجود 3 مقوله، 8 مولفه و 39 کد مفهومی حکایت دارد که ابعاد رفتار اینرسیک حسابرس مستقل در برابر نفوذ صاحبکاران را در قالب الگوی پکپارچه 8 بعدی بسترسازی نموده است. همچنین نتایج در بخش کمی شامل اولویت بندی مولفه های رفتار اینرسیک حسابرس مستقل در سه سطح از مدل ماتریسی است که سطح سوم تاثیرگذارترین و در سطح اول کم اثرگذارترین مولفه های مرتبط با هریک از مقوله های پژوهش هستند. مولفه ی تمرکز بر کانون کنترل، تاثیرگذارترین معیار رفتاری در رفتار اینرسی حسابرس مستقل در برابر نفوذ صاحبکاران می باشد.

  کلیدواژگان: رفتار اینرسیک حسابرس مستقل، استقلال حسابرس مستقل، ویژگی های فردی حسابرس مستقل، نفوذ صاحبکاران
 • حامد آراد*، سید محمد مشعشعی، عاطفه صادقی صفحات 299-336

  در پژوهش حاضر اثر فرهنگ اخلاقی و هویت حرفه ای بر تقویت بی طرفی حسابداران رسمی در ایران مورد برریسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1398 است. روش نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه نهایی 317 حسابدار رسمی می باشد. برای گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه فرهنگ اخلاقی تروینو و همکاران (1998)، بی طرفی حسابرس از پرسشنامه بامبر و لایر (2007) و هویت حرفه ای از پرسشنامه میل و آشفورث (1992) استفاده گردید که روایی آن توسط صاحبنظران حرفه و پایایی آنها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری PLS و نیز SPSS استفاده شد. نتایج بررسی نشان می دهد که فرهنگ اخلاقی بر تقویت بی طرفی حسابداران رسمی تاثیر مثبت دارد. همچنین مولفه های فرهنگ اخلاقی شامل تمکین از مافوق و قدرت ارتباط منفی با بی طرفی حسابرس و مولفه هنجارهای اخلاقی حاکم بر موسسه و برخورد با اقدامات غیر اخلاقی ارتباط مثبت با بی طرفی حسابرسان دارد. همچنین نتایج ما نشان می دهد اهمیت صاحبکار و شناخت حسابرس از صاحبکار بر بی طرفی حسابرس تاثیر منفی و هویت حرفه ای اثر مثبت بر بی طرفی حسابرسان دارد. نتایج آزمون های اضافی نیز نشان داد که هویت حرفه ای یک نقش میانجی بر ارتباط فرهنگ اخلاقی و بی طرفی حسابرسان ایفا می کند.

  کلیدواژگان: فرهنگ اخلاقی، بی طرفی حسابرس، شناخت حسابرس از صاحبکار، هویت حرفه ای، معادلات ساختاری، نقش میانجی
 • یحیی حساس یگانه، مهدی خرم آبادی*، سهیلا لشگرآرا صفحات 337-380

  هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل زمینه ساز ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش انجام پژوهش، استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی - کمی) برای جمع آوری داده ها و بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت بندی و وزن دهی عوامل است. برای این منظور، فرآیند پژوهش در سه گام اصلی انجام پذیرفت. در گام اول ، با مطالعه مروری گسترده منابع معتبر در زمینه کنترل های داخلی و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا، شاخص های اولیه پژوهش استخراج گردید. گام دوم ، غربال گری و شناسایی شاخص ها بود. برای این منظور جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان مطلع و صاحب نظر حرفه ای و دانشگاهی در حوزه کنترل های داخلی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 19 نفر خبره به عنوان نمونه آماری انتخاب و نظرات آنها از طریق پرسشنامه دلفی در طی دو راند و در بازه زمانی سال 1398 جمع آوری و از طریق تکنیک دلفی فازی داده ها تحلیل گردید. نتایج تحلیل این مرحله، غربال و شناسایی 68 شاخص ارزیابی در قالب 8 معیار اصلی بود . در گام سوم، با بهره گیری از پرسشنامه مقایسه زوجی و مبتنی بر دیدگاه خبرگان، از روش فرآیند تحلیل شبکه فازی (FANP)، برای اولویت بندی معیارهای اصلی و شاخص های ارزیابی استفاده شد. یافته های حاصل از اولویت بندی عوامل حاکی از آن است که در بین معیارهای اصلی، ویژگی های حسابرس داخلی مهم ترین عامل در ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی است سپس ساختار هیات مدیره، ویژگی های حسابرس مستقل و عوامل فرآیندی در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفته اند. علاوه بر آن در اولویت بندی شاخص ها نیز، زیرمعیارهای صلاحیت های علمی، حرفه ای و خبرگی کارکنان واحد حسابرسی داخلی و استقلال واحد حسابرسی داخلی از بالاترین درجه اهمیت در ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی برخوردارند.

  کلیدواژگان: کنترل های داخلی، ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی، فرآیند تحلیل شبکه فازی
 • مرضیه خلخالی، مهدی مران جوری*، رضیه علی خانی، یوسف تقی پوریان صفحات 381-402

  یکی از مباحث مهمی که در سالهای اخیر تعهد حرفه ای و اخلاق را در حرفه حسابرسی با مسایل متعددی مواجه ساخته، فعالیتهای بازاریابی و تجاری حسابرسان بوده است. بر این اساس این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تعهد حرفه ای بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی با نقش میانجی جهت گیری های اخلاقی اجرایی شد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی تهران بودند. در پژوهش حاضر جهت داشتن شانس مساوی تمامی اعضای نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده به کمک جدول گرجسی و مورگان استفاده شد و تعداد 245 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه ها گردآوری و با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تعهد حرفه ای بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارد. تعهد حرفه ای از طریق جهت گیری اخلاقی بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تعهد حرفه ای از طریق ایده آل گرایی و نسبی گرایی بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارد. به طور کلی نتایج بیانگر این امر بود که ویژگی‎های تعهد حرفه ای از طریق جهت گیری های اخلاقی نه تنها تناقضی با فعالیتهای بازاریابی ندارد، بلکه منجر به توسعه و افزایش نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی می گردد.

  کلیدواژگان: تعهدحرفه ای، جهت گیری اخلاقی، بازاریابی حسابرسی
 • حبیب غفاری، علی امیری*، حجت الله سالاری، داوود خدادای صفحات 403-423

  برای کنترل های داخلی الگوهای متنوعی طراحی و معرفی شده اند، این سیستم ها همواره دارای نقاط ضعف و قوتی هستند، مهم ترین دلایل ضعف سیستم های کنترل های داخلی در واحدهای تجاری، سنتی بودن سیستم ها و به روز نشدن آن ها است. هدف اصلی این مقاله ارایه الگوی بهینه کنترل های داخلی به منظور کاهش ریسک بنگاه های اقتصادی است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بوده که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحب نظر از اساتید و خبرگان حوزه حسابرسی و متخصصین مربوطه بوده که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد 12 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد. مدل مفهومی نهایی این پژوهش در قالب احصای شرایط علی، شرایط زمینه ای، میانجی، راهکارها و پیامدهای پیاده سازی کنترل داخلی مطلوب تدوین گردیده است. در این پژوهش به منظور کدگذاری و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Maxqda استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد که از منظر نهادهای حرفه ای، عواملی همچون قوانین و مقررات حاکم، التزام مسیولان دستگاه های اجرایی به پاسخ گویی، نظام حسابداری و گزارشگری مالی و روش های کنترل و نظارت و نیز از منظر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی عواملی چون سودآوری درازمدت، جلوگیری از هرگونه اختلاس و تقلب، تهیه گزارش های مالی و مدیریتی اتکاپذیر، می تواند به عنوان عوامل علی اثرگذار بر کیفیت کنترل داخلی به منظور کاهش ریسک بنگاه های اقتصادی باشد. در نهایت با در نظر گرفتن شرایط میانجی و بستر ساز آن و توجه به الگوی بومی شده در مطالعه، راهکارهای افزایش اثربخشی کنترل داخلی در پنج سطح راهکارهای لازم در بعد محیط کنترل، بعد ارزیابی ریسک، بعد فعالیت های کنترلی، بعد اطلاعات و ارتباطات و بعد فعالیت های نظارتی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: کنترل های داخلی، رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، ریسک بنگاه
 • رضا کیانی، خسرو فغانی ماکرانی*، نقی فاضلی صفحات 424-452

  مطابق مقاله کیانی و همکاران (1400)، تعداد 53 مولفه حسابرسی عملکرد در توسعه پایدار زنجیره تامین بخش معدن شناسایی شده است، از آنجاییکه حسابرسی عملکرد ارزیابی مستقل، هدفمند و قابل اتکای مولفه ها (تعهدات، سامانه ها، عملیات، برنامه ها، فعالیتها یا دستگاه های اجرایی) از نظر انطباق با معیارهای صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی و ارایه پیشنهاد با هدف پیشرفت و توسعه است، با توجه به محدودیت منابع در مساله تخصیص، تحقیق حاضر بر آن است که اهمیت و وزن هر مولفه را از بین مولفه های استخراج شده بنا به تاثیر بر هر یک از معیارهای حسابرسی بررسی نماید. هدف این تحقیق، رتبه بندی مولفه های معیارهای حسابرسی عملکرد در توسعه پایدار زنجیره تامین بخش معدن، جهت حاکمیت توام با پاسخگویی و شفافیت می باشد، برای رتبه بندی مولفه های لازم از دو روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی با کمک متخصصان حوزه معدن و صنایع معدنی با سابقه بالای 25 سال و روش نمونه گیری گلوله برفی و غیرتصادفی در قلمرو زمانی 1400 استفاده شده است، مطابق نتایج تحقیق اهمیت 5 گروه مولفه موثر بر توسعه پایدار در زنجیره تامین بخش معدن در سه معیار صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی مشخص و مدل تحقیق تدوین گردید. طبق نتایج مولفه "بکارگیری و جذب نیروی های انسانی فنی، کارا و متخصص" دارای بالاترین رتبه اثرگذار بر معیار اثربخشی و مولفه "جانشین پروری و انتقال تجربه به پرسنل جدید" دارای بالاترین رتبه اثرگذار بر معیار کارایی و مولفه "تمرکز بر تصمیمات مدیریت حرفه ای" دارای بالاترین رتبه اثر بر معیار صرفه اقتصادی می باشند.

  کلیدواژگان: مدل حسابرسی عملکرد، توسعه پایدار زنجیره تامین، بخش معدن، صرفه اقتصادی، کارایی، اثربخشی
 • حامد اسمعیلی، فرزین رضایی*، فاضل محمدی نوده، محمدرضا وطن پرست صفحات 453-470

  راهبرد شدت نگه داشت وجه نقد می تواند آینده و سرنوشت شرکت ها را تعیین کند. و لذا مدیران شرکت ها باید رویه های اداره امور شرکت ها خود را با توجه به سیاست های دولت انتخاب نمایند، زیرا تغییر سیاست های دولت بر بازارها و از جمله بازار سهام و متعاقب آن شدت نگهداشت وجه نقد شرکت ها تاثیر می گذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سیاست های انبساطی و انقباضی در حوزه های پولی و مالی دولت به عنوان عامل برونزا در انتخاب روش های حسابداری توسط هییت مدیره به عنوان عامل درونزا بر روی شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تطابق سیاست های مالیاتی و سیاست های پولی انقباضی و سیاست های مالی انبساطی موجب کاهش شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می شود. همچنین بین متغیر تعاملی سیاست های موجودی کالا و سیاست های پولی انبساطی با شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به علاوه بین متغیر سیاست های تامین مالی و سیاست های مالی انبساطی با شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد رابطه منفی و معنادار برقرار است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تطابق سیاست های تجدید ارزیابی و سیاستهای پولی انقباضی موجب کاهش شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می گردد.

  کلیدواژگان: شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجوه نقد، سیاست های کلان اقتصادی، سیاست های حسابداری
|
 • Rohollah Seddighi*, Jafar Babajani, MohammadTaghi Tagavafifard, Abolfazl Gorgani Firozja Pages 5-46

  subject and Purpose of the article:

   This paper done with the aim of identifying the factors influencing the judgment and decision-making of public sector auditors regarding accountability of public sector institutions.  

  Research Method

  This study is a combination of applied and developmental research. The statistical population includes experts who work in the field of professional judgment and audit decision-making of public sector bodies.

  Research Findings

  The results showed in terms of environmental structure, all 19 indicators related to environmental structure are on the same level. In behavioral structure, the results showed the two indicators of "self-efficacy" and "self-awareness" are in the first level. The seven indicators are in the second level and at the third level, the "concern for accountability to members of the parliament and superiors” exist. Finally, at the fourth level, there are five indicators. Regarding the duty structure, the index of "recognition the activity of the organization which is under review" placed in the first level. Also, eight indicators are in the second level. At the third level, there are four indicators and the "Use of tools and New techniques” index is in the fourth level. The results of structural-interpretive method showed the three constructs are related to each other and none of is superior to other.

  Conclusion, originality and its Contribution of the Knowledge: 

  The results of paper can help the legislature in the field of public sector auditing to develop directives and also be useful for carrying out management actions in the Supreme Audit Court.

  Keywords: Public Accountability, Supreme Audit Court, Public Sector Audit, Auditor Judgment, Decision Making
 • Hamid Mollania, YAHYA Kamyabi*, Khalilpour Mehdi Pages 47-78

  Internal control is a fundamental and dynamic process that constantly adapts to the changes in the organization. Management and employees at all levels are forced to communicate with this process to identify risks and reasonable assurance of achieving to achieve the mission of the organization and its overall goals. The purpose of this research is designing a propositional themes model for strengthening internal control in university of medical sciences by total interpretive structural model. In this study, which was synthetic and inductive-deductive in terms of data collection method, 15 accounting and management specialists at the university level participated as panel members in the quality department. In fact, in the qualitative section, which used meta-analysis and Delphi analysis, the aim was to identify the propositional content of strengthening internal controls, so that in a quantitative section with the participation of 25 managers, deputies, chief auditors and senior auditors of the University of Medical Sciences, the statement The identified areas should be graded in the form of comprehensive structural interpretive analysis based on the priority of impact. Therefore, relying on meta-composition analysis, first 17 studies were reviewed as the basis for evaluation to determine the content of propositions to strengthen internal control in the form of critical evaluation, based on which 22 thematic themes were selected and entered into Delphi analysis to determine theoretical adequacy. At this stage, 7 propositions were removed during the two stages of Delphi analysis and a total of 15 propositions entered the quantitative analysis section, ie comprehensive structural interpretive analysis. In this section, the results showed that the content of the statements of reducing structural reductions in strengthening internal controls (P13) was determined as the most effective factor in strengthening internal control in the University of Medical Sciences.

  Keywords: Propositional Themes of Strengthening Internal Control, Total Interpretive Structural Model, University of Medical Sciences
 • Hamed Dehghanan, Vahid Khashie, Mehdi Yazdanshenas, Nastaran Savar* Pages 79-119

  Increasing pressures from new political, economic and environmental trends have forced organizations to implement sustainable human resource management. Excessive focus on short-term utilization of efficient and effective human and social resources will not guarantee the long-term survival of resources and the organization. Capabilities and characteristics of the sustainability paradigm of human resource management as a new paradigm of human resource management and adaptation to new social and organizational theories on the one hand and the lack of human resource management studies in the paradigm of sustainability and the lack of a comprehensive model of Sustainable management of human resources in the cultural, social, economic, legal environment of the country on the other hand, the need for a comprehensive research on the development and identification of dimensions, components, variables, indicators as well as drivers and effective implementation Creates sustainable human resource management in local conditions. In this research, using the approach of multi-method studies of content analysis and Thematic analysis, the model of sustainable human resource management has been extracted. Human resources, stakeholder management, sustainable work system, health and safety management, sustainable motivation system have been identified which are classified into three main themes: attracting and identifying sustainable resources, creating sustainable resources and maintaining sustainable human resources. The categories of drivers and consequences of sustainable human resource management have been analyzed at four levels: individual, group, organizational and extra-organizational, as well as the leveling of consequences from a social, economic and environmental perspective.

  Keywords: sustainability (social, economic, environmental), sustainable human resources, sustainable human resource management, Supreme Court of Audit
 • MohammadMahdi Shakouri, AliAsghar Taherabadi*, Mehrdad Ghanbari, Babak Jamshdi Navid Pages 120-159

  Fraudulent Financial Reporting (FFR) is one of the most important processes that some companies are involved in. In this study, the aim is to use the Pentagon model to present a comprehensive model of Fraudulent Financial Reporting (FFR) based on Iran's indigenous conditions. In order to test the hypotheses, based on the Generalized Method of Moments (GMM), data from 161 companies listed on the Tehran Stock Exchange were collected during the years 2009 to 2018. In a separate review of the indicators of the Pentagon model, the results indicate that among the pressure indicators, external pressures that financial and credit institutions impose on companies have a high impact on Fraudulent Financial Reporting (FFR). In examining the opportunity index, using the nature of the industry, the evidence suggests that this index is inversely related to Fraudulent Financial Reporting (FFR), and that the lower the index, the greater the likelihood of fraud in the financial statements. In examining the rationalization indicators, the change of independent auditors is of higher importance, and in fact, the large change of independent auditors provides a greater possibility for fraud. In reviewing competence indicators, frequent increases in unusual audit fees may deter independent auditors from disclosing detected fraud in financial reporting and predispose financial statements to fraudulent conduct. Finally, among the indicators of narcissism, sharp changes in stock prices are more important in the field of financial reporting fraud, and the greater the sharp changes in stock prices, the greater the likelihood of financial reporting fraud. In the overall review of indicators, pressure indicators have had the greatest effect on Fraudulent Financial Reporting (FFR).

  Keywords: Pentagon Fraud Model, Fraudulent Financial Reporting (FFR), F-Score Model, Index of Capability, Index of Narcissism
 • Mohammad Mohammadi, Shokrollah Khajavi*, Reza Tehrani, Hossein Safari Pages 160-192

  The goal of this research is to establish a model of paying rewards in holding companies. Using multi-grounded theory and interview approach of data collecting in holding companies, a multi-dimensional model generated for paying rewards. In terms of purpose, this research is a fundamental research. It is also qualitative research according to data nature and the method of recognition is a philosophical empirical research. Moreover, in terms of type of argument, it is both deductive and inductive. To have access to the research goal, various methods of paying rewards and performance measurements methods, agency problems and some other effective factors in rewards paying mechanism have been investigated among holding companies. Through constructive interviews, a total of 247 conceptual codes were extracted. Utilizing MAXQDA software, the extracted codes were analyzed. According to the findings extracted from the interviews, the rewards model in holding companies includes: environmental conditions, bonus schemes, bonus types, performance appraisal, supply and demand, and performance conditions. Through performance condition implementation, some factors such as transparency, maximum and minimum, sensitivity to rewards and agency problems should have been considered

  Keywords: Rewards, Holding Companies, Performance Appraisal, Agency Theory, Multi-Grounded Theory
 • Reza Nemati Koshteli* Pages 193-212

  The purpose of this study is to investigate the effect of Kirton's cognitive learning strategies on auditor neutrality. The statistical sample of the study includes 517 auditors working in auditing firms and auditing firms that are members of the Iranian Society of Certified Public Accountants. The descriptive survey method and the standard questionnaire instrument have been used in this research. The research hypotheses were also tested by modeling structural equations using LISREL software. The results show that the adaptor's cognitive learning strategy has a negative and significant relationship with the auditor's neutrality and the innovator's cognitive learning strategy has a positive and significant relationship with the auditor's neutrality. Therefore, auditors' cognitive learning strategies affect their neutrality. Therefore, the innovator and adaptor cognitive learning strategies have the greatest impact on the auditor's neutrality, respectively. The results can help the country's auditing firms in recruiting new auditors, the type of auditors' cognitive learning strategy to improve the quality of auditing by improving their professional judgment. Therefore, the results of this study can introduce the concepts of Kirton's theory of cognitive learning strategies into behavioral research texts in auditing.

  Keywords: Structural Equation Modeling, Cognitive Learning Strategies, Kirton's Method
 • Pages 213-235

  Since the audit committee is associated with both internal and external auditors, increasing the quality of internal and external audits will increase the effectiveness of the audit committee, and as a result, the audit committee can have a significant impact on reducing company risks. The main purpose of this study is to investigate the moderating effect of political connections on the relationship between the audit committee effectiveness and organizational risk management in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Multiple linear regression model has been used to test the research hypotheses. To measure the effectiveness of the audit committee, have been used three characteristics of the size of the audit committee, the independence of the audit committee and the financial expertise of the audit committee. The statistical population of this research, after applying some limitations in the research, includes 140 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2013 to 2019. Research evidence showed that there is a positive and significant relationship between the size of the audit committee and organizational risk management. Also, the results showed that there is a positive and significant relationship between the independence of the audit committee and organizational risk management. Findings showed that there is a positive and significant relationship between the financial expertise of the audit committee and organizational risk management. In addition, the results showed that political connections has a negative and significant effect on the relationship between the size of the audit committee and organizational risk management. Also, the findings of this study showed that political connections has a negative and significant effect on the relationship between the independence of the audit committee and organizational risk management. In addition, the results of this study show that political connections has a negative and significant effect on the relationship between the financial expertise of the audit committee and organizational risk management. These results indicate the effectiveness of the audit committee in improving the risk management of the organization, in which, political connections can reduce the effectiveness of the audit committee on organizational risk management.

  Keywords: Audit Committee, Organizational Risk Management, Political Connections
 • Mahdiyeh Esfahani*, Hossein Fakhari, Jamal Ghasemi Pages 236-264

  The liberation of the auditing market in Iran and increasing the variety of services provided by the auditing profession have highlighted the role of regulatory authorities on the professional performance of auditors when compared to the past. In a way that auditors are convicted of negligence, fraud, and failure if they neglect or fail to perform their professional responsibilities. As a result, it is important for users of financial statements, especially regulator, to identify and estimate the likelihood of these events occurring.With regard to this priority, The present study, focusing on the subject of the auditor’s failure in express their  correct opinion, seeks to identify the factors influencing the likelihood of this event,  which they may be imposed on the audit process by the auditor, the client, and the environment. To this aim, based on the disciplinary cases recognize by the Society of Certified Public Accountants of Iran against auditing firms, the data of 35 auditing firms that they provide incorrect opinin and the data of 110 auditing firms that they provide correct opinin including auditor by failure and auditor non -failure during the years 2006-2018 is gathered and analyzed in cross-sectional by using a logistic regression method. Findings show that among the personal factors related to the auditor, revenue and grade of quality control  and among the factors related to the client, the quality of accruals and the financial specialization of audit committee, size and profitability index (ROA) and among the environmental factors, audit risk of error1 and error2, and audit tenure are the most important determinants of the probability of the auditorchr('39')s failure. These findings can be useful for regulators, investors, auditing firms, and Certified Public Accountants in order to identify the firms with the problem of failure, and for establishing policies, policy-making, and business planning.

  Keywords: Failure, Auditor, Opinion, Judjment, Decision making
 • Azam Rowshanali, Rezvan Hejazi*, MohammadHossein Ranjbar, Bizhan Abedini, Hamid Rostamijaaz Pages 265-298

  Independence in auditing is one of the most basic characteristics that an auditor should have in order to adhere to the requirements and standards related to maintaining ethics and performance to improve the quality of auditing, to have inertial capabilities to resist the influence of owners. Inertial behavior triggers independence in the auditor, which leads to an increase in endurance capacity and intolerance of the client. The Purpose of this research is Auditor's Inertial Behavior against Client Influence by An Analysis Based on the Comprehensiveness of Individual Characteristics. The methodology of this research was mixed and used in the qualitative part of the grounded theory analysis based on Glaser's approach to formulate the model and in the quantitative part of the fuzzy structural interpretive analysis. Because in the qualitative part, a theoretical framework was first presented and in the quantitative part, the research sought to determine the most effective component of the auditor's inertial behavior against the influence of the client. The target population in the quality department was 12 academic specialists who were considered experts, both scientifically and empirically. The selection process was a theoretical sampling method based on the snowball technique. But the target population in a small number of 19 auditors with work experience and level of technical and specialized knowledge were selected through homogeneous sampling. This number of participants was approved because of the nature of the fuzzy interpretive matrix analysis, which emphasizes the limited number of participants in the research. The results of the research in the qualitative part indicate the existence of 3 categories, 8 components and 35 concept codes that have laid the dimensions of the auditor's inertial behavior against the client's influence in the form of an integrated 8-dimensional model. The results also indicate in a small part of the prioritization of the components of the auditor's inertial behavior in three levels of the matrix model that the third level was the most effective component and the first level was the least effective component related to each of the research categories. Therefore, it was found that focusing on the internal control center is the most effective behavioral measure in the auditor's inertia against the client's influence.

  Keywords: Auditor's Inertial Behavior, Auditor Independence against Client Influence, Auditor Individual Characteristics
 • Seyyed Mohammad Moshashae, Atefeh Sadeghi Pages 299-336

  Objectivity is essential for the development and survival of the auditing profession. Audit quality is also a function of the auditorchr('39')s degree of objectivity in making judgments and disclosing audit findings. Auditorschr('39') impartiality can be affected by many issues, as professional auditing firms have sought to strengthen Objectivity by strengthening professional policies such as tenure or audit firm’s turnover. Recent crises highlight the need to strengthen the ethical culture in auditing firms. Strengthening the ethical foundations of auditing firms seems to be an effective factor in the survival of the profession, in addition to other mechanisms that reinforce Objectivity.The present study investigates the effect of ethical culture and professional identity on strengthening the objectivity of certified public accountants in Iran.The statistical population of the study includes certified public accountants working in auditing firms, members of the Iranian Society of Certified Public Accountants in 2019.The sampling method is available and the final sample size is 317 certified public accountants. Both archival and field methods have been used to collect theoretical foundations and data. Collecting research theorical framework is from both library and field methods and collecting data from the Trivino et al. (1998) questionnaire of ethical culture, auditor objectivity toward the Bamber and Layer questionnaire (2007) and the professional identity of the Meal and Ashforth questionnaire (1992) was used whose validity was confirmed by professional experts and their reliability was confirmed by Cronbachchr('39')s alpha coefficient test. Structural equation technique was used for data analysis using PLS statistical software and SPSS. The results show that ethical culture has a positive effect on strengthening the neutrality of certified public accountants. Also, the components of ethical culture including obedience to superiors has a negative relationship with the auditorchr('39')s objectivity and the ethical norms governing the institution and dealing with immoral actions have a positive relationship with the auditorchr('39')s objectivity. Our results showed that the importance of the client and the auditorchr('39')s identity of the client have a negative effect on the auditorchr('39')s objectivity and professional identity has a positive effect on the auditorchr('39')s objectivity. the results of additional testing showed that professional identity plays a mediator role on the relationship between ethical culture and auditor objectivity.

  Keywords: Ethical Culture, Objectivity, Client Identification, Professional Identity, Structural Equations, Mediating Role
 • Yahya Hassass Yeganeh, Mehdi Khorramabadi*, Soheila Lashgarara Pages 337-380

  Considering the importance of the issue of evaluation of internal controls, this study aims to identify and prioritize the underlying factors of effective evaluation of internal controls in companies listed on the Tehran Stock Exchange by exploratory mixed method (qualitative-quantitative) and using fuzzy Delphi techniques and Fuzzy Analytic Network Process (FANP) approach during the period of 2019. First, by reviewing reliable sources in the field of internal controls and content analysis approach, the initial variables of the research are identified. Then, using fuzzy Delphi technique and using the views of 19 knowledgeable experts in the field of internal controls, the indices affecting the effective evaluation of internal controls are identified and screened during Delphi rounds consisting of 8 main criteria and 68 evaluation indicators. Afterwards, the main criteria and evaluation indicators are prioritized using FANP approach. The results of prioritizing the factors indicate that among the main criteria, the characteristics of the internal auditor are the most important factor in effective evaluation of internal controls, with the structure of the board, the characteristics of the independent auditor and process factors ranked next. In addition, in prioritizing the indicators, the sub-criteria of scientific, professional and expert competencies of the employees of the internal audit unit and the independence of the internal audit unit are of the highest degree of importance in effective evaluation of internal controls.

  Keywords: Internal controls, Effective evaluation of internal controls, Fuzzy Analytic Network Process
 • Marzieh Khalkhali, Mehdi Maranjory*, Razieh Alikhani, Yosef Taghipouryan Pages 381-402

  One of the important issues that have faced professional commitment and ethics in the auditing profession in recent years has been the marketing and commercial activities of auditors. Accordingly, this study was conducted to investigate the effect of professional commitment on auditors' attitudes toward marketing activities with the mediating role of ethical orientations. The statistical population of the study included auditors who are members of the Society of Certified Public Accountants working in Tehran auditing firms. In the present study, in order to have equal chances for all members of the sample, a simple random sampling method was used using the Georgian and Morgan table and 245 people were selected as the statistical sample. Data were collected by questionnaires and analyzed using structural equation modeling. The results showed that professional commitment has a positive and significant effect on auditors' attitudes toward marketing activities. Professional commitment through ethical orientation has a positive and significant effect on auditors' attitudes toward marketing activities. Also, professional commitment through idealism and relativism has a positive and significant effect on auditors' attitudes toward marketing activities. In general, the results indicated that the characteristics of professional commitment through ethical orientations not only do not conflict with marketing activities, but also lead to the development and increase of auditors' attitudes toward marketing activities.

  Keywords: Audit Marketing, Professional Commitment, Ethical Orientation
 • Habib Ghafari, Ali Amiri*, Hojjatallah Salari, Davood Khodadadi Pages 403-423

  Various models have been designed and introduced for internal controls. These systems always have strengths and weaknesses. The most important reasons for the weakness of internal control systems in business units are the traditional systems and their lack of upgrades. The main purpose of this paper is to present an optimal model of internal controls in order to reduce the risk of enterprises. This research is a qualitative research that has been done using an approach based on data foundation theory. The statistical population consisted of experts and professors from the field of auditing and related experts who using a purposeful sampling approach, a total of 12 people were selected as participants in the study. Data were collected through semi-structured interviews. The final conceptual model of this research has been developed in the form of statistics of causal conditions, background conditions, mediators, strategies and consequences of implementing the desired internal control. In this research, Maxqda software has been used to encode and analyze the data. The results of this study showed that from the perspective of professional institutions, factors such as governing laws and regulations, the commitment of executive officials to accountability, accounting and financial reporting system and control and monitoring methods, as well as from the perspective of information users Financial factors such as long-term profitability, prevention of any embezzlement and fraud, preparation of reliable financial and management reports, can be as causal factors affecting the quality of internal control to reduce the risk of businesses. Finally, considering the mediating conditions and its context and considering the localized pattern in the study, strategies to increase the effectiveness of internal control at five levels of necessary solutions in the control environment, risk assessment, control activities, information and communication and Then monitoring activities were presented.

  Keywords: Internal controls, Data theory based approach, Enterprise risk, Optimal pattern
 • Reza Kiyani, Faghani Faghani Makerani*, Naghi Fazeli Pages 424-452

  According to Kiani et al. (2021), 53 Components of Auditing, Performance, Development, Sustainable, Supply Chain, Mining, have been Identified, Since Auditing Performance is an Independent, Targeted, and Reliable Evaluation of Components (Commitments, Systems, Operations, Programs, Activities, In terms of Compliance With Cost-Effectiveness, Efficiency and Effectiveness Criteria and Provide a Proposal with the Aim of Progress and Development, Due to limited Resources in the Allocation of the Present Study, the Importance and Weight of Each Component is Extracted From the Components According to the Impact on Each of the Audit Criteria. The Purpose of this Study is to Rank the Components of Performance Audit Criteria in the Sustainable Development of the Mining Supply Chain, for Governance with Accountability and Transparency, to Rank the Necessary Components of the Two Delphi Methods and Hierarchical Analysis With the Help of Mining and Industry Minerals with a History of More than 25 Years and Snowball and Non-random Sampling Methods Have Been Used in the Time Range of 2021, A ccording to the Results of the Research. The Research Was Compiled. According to the Results of the Component "Employment and Recruitment Of Technical, Efficient and Specialized Manpower" has the Highest Rank Affecting the Effectiveness Criterion and the Component "Replacement and Transfer of Experience to New Staff" has the Highest Rank Affecting the Efficiency Criterion and Component "Focus on Professional Management Decisions They have the Highest Effect Rating on the Economic Efficiency Criterion.

  Keywords: Performance Audit Model, Sustainable Supply Chain Development, Mining Sector, Economic Efficiency, Efficiency, Effectiveness
 • Hamed Esmaily, Farzin Rezaei*, Fazel Mohammadi Nodeh, Mohammadreza Vatanparast Pages 453-470

  Cash-keeping strategy can determine the future and destiny of companies. Therefore, corporate managers should choose their corporate governance procedures according to government policies, because changes in government policies affect markets, including the stock market, and the consequent intensity of corporate cash retention. The purpose of this study is to investigate the effect of expansionary and contractionary policies in the monetary and financial spheres of government as an exogenous factor in the selection of accounting methods by the board as an endogenous factor on the severity of uncertainty in cash holdings. For this purpose, the data of 81 companies listed on the Tehran Stock Exchange and OTC during the years 1391 to 1396 were examined and tested through combined data. The results show that the compliance of fiscal and contractionary monetary policies and expansionary fiscal policies reduces the severity of uncertainty in cash holdings. There is also a negative and significant relationship between the interactive variable of inventory policies and expansionary monetary policies with the severity of uncertainty in holding cash. In addition, there is a negative and significant relationship between the variables of financing policies and expansionary fiscal policies with the intensity of uncertainty in maintaining cash. The results also showed that the adjustment of revaluation policies and contractionary monetary policies reduces the severity of uncertainty in cash holdings.

  Keywords: Intensity of Cash Holding Uncertainty, Macroeconomic Policies, Accounting Policies