فهرست مطالب

مدیریت دانش اسلامی - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، پاییز و زمستان 1401)
 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید مهدی مجیدی نظامی* صفحات 7-48
  بررسی بسامد استفاده از اصطلاحات و واژه های کلیدی در حوزه های خاص دانشی به پژوهشگر کمک می کند که نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و به رفع نقایص و کاستی های پژوهشی خود بپردازد. این کار سبب می شود تا اولا حوزه های پرکاربرد شناسایی شوند و سپس از طریق مقایسه آن با حوزه های کم کاربرد، برای جبران و متناسب سازی مباحث و پژوهش های موردنیاز دیگر اقدام به موقع انجام شود. بررسی بسامدهای واژه ها و اصطلاحات نمایه ای کتاب های منتشرشده پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، نشان می‏دهد که در حوزه امنیت، پژوهش های خوبی انجام شده است اما برخی موضوعات در حوزه بازدارندگی و نیز تهدید امنیت، مانند فعالیت های براندازی، محاربه، مهادنه و ارایه نظرات کارشناسی در خصوص مسایل مبتلابه نظام اسلامی در حوزه امنیت، هنوز جای کار دارد و شایسته است در این خصوص، ارزیابی لازم انجام شود و کار بیشتری صورت پذیرد. جامعه هدف در این تحقیق، آثار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در حوزه امنیت، بین سال های 1396 و 1400 است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی واژگانی است. سوال تحقیق این است که آیا در آثار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی توازن لازم در حوزه مباحث امنیت شامل اقدامات تامین کننده امنیت و اقدامات تهدید کننده امنیت وجود دارد یا خیر؟ یافته های تحقیق بیانگر آن است که برخی واژه های مرتبط دیگر با مباحث امنیتی مانند محاربه، براندازی، اغتشاشات و اقدامات تخریبی با استفاده از فضای مجازی از محورهایی است که جای آن در مباحث مرتبط با امنیت، خالی است.
  کلیدواژگان: امنیت، بسامد واژه های امنیت، اصطلاحات امنیت، نمایه های امنیت، آثار امنیتی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
 • زینب فلاحت پیشه بابلی*، مرتضی عبدی چاری صفحات 49-77
  قرآن، کتاب آسمانی پیامبر خاتم| می باشد که در همه زمینه های زندگی به خصوص اعتقادات، اخلاق و احکام به ما برنامه داده است. در این میان، قسم اعتقادات و احکام از عمده مباحث چالش برانگیز است و هر قسم زوایا و ابعاد گوناگون و متعددی دارند که می طلبد مسایل پیرامون آنها به درستی تبیین گردد. دانستن علم صرف و نحو در دانستن مقصود خداوند در قرآن کریم، کمک شایانی خواهد کرد. در این میان اعراب کلمه «ارجلکم» در آیه 6 سوره مایده؛ زمینه چالشی برای دو گروه شیعه و اهل سنت ایجاد کرده و هرکدام بر اساس خوانش خود از قرایت کلمه «ارجل» حکمی را صادر کردند. این تحقیق با روش تحلیلی، توصیفی و مقارنه ای نتایج به دست آمده را مورد تحلیل دقیق قرار داده و نتایج حاصله، خبر از قرایت این کلمه به سه شکل نصب، جر و رفع می باشد. شیعه معتقد است قرایت نصب و جر در هر دو صورت صحیح است، ولی در قرایت به صورت جر، اعراب آن محلا به لفظ رووسکم منصوب است؛ لذا ثابت کرد همان طور که سر را باید مسح کرد، پاها هم باید مسح شود. اما علمای اهل سنت معتقدند فرقی ندارد که ارجل مجرور یا منصوب باشد؛ در هر دو صورت عطف به وجوه و ایدی شده، لذا شستن پا واجب است. در خوانش سوم که قرایت رفعی است؛ این نظریه طرفداران بسیار کمی دارد و ارجل را مبتدا برای خبر محذوف می دانند
  کلیدواژگان: قرآن کریم، اعراب، ارجل، وضو، مسح، غسل
 • کورش نجیبی* صفحات 78-106
  نوشتار حاضر نگرشی نقادانه به کتاب اصطلاح نامه فلسفه اسلامی است که با رعایت استانداردهای اصطلاح نامه نویسی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی قم تدوین شده است. با توجه به فقر مقالات در حوزه نقد و ارزیابی اصطلاح نامه های فارسی، این اقدام در راستای تقویت این حوزه با اولویت اصطلاح نامه فلسفه اسلامی و رفع اشکالات آن در ویرایش دوم و نیز با نگاه ضرورت روزآمد سازی و غنی سازی پژوهش هایی از این دست انجام می گیرد. این نقد و بررسی از نوع ارزیابی کیفی است که ناظر به حوزه محتوایی، آن هم با تمرکز بر ساختار هندسی با تاکید بر رده اصلی آن بر اساس دانش فلسفه اسلامی و نیز ویژگی های تدوین اصطلاح نامه ها است. روش تحقیق در این پژوهش، کتابخانه ای و براساس توصیف و تحلیل می باشد، و در نهایت با اذعان بر کم نظیر بودن این اثر و قوت محتوایی و شکلی آن، اشکالاتی بر ساختار هندسی رده اصلی و ارتباطات مفهومی آن وارد می سازد و ساختار جدیدی در این باره پیشنهاد می کند، شاید که در ویرایش بعدی مورد توجه قرار گرفته و اشکالات قابل توجه آن رفع شود و مرجعیت علمی این پژوهشگاه استمرار یابد.
  کلیدواژگان: اصطلاح نامه فلسفه اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ساختار هندسی اصطلاح نامه، نقد محتوایی اصطلاح نامه
 • زهرا طاهرزاده*، حبیب الله حلیمی جلودار، فاطمه اباذرپور صفحات 107-141
  معناشناسی دانشی است که به مطالعه علمی معانی می‏پردازد تا با بررسی همه‏جانبه واژه و روابط‏ آن در جمله، به معنای کاملی دست یابد. یکی از مهم ترین راه هایی که در علم معنا شناسی مورد توجه پژوهشگران واقع شده است تکیه بر روابط هم نشینی و جانشینی است زیرا از طریق شبکه معنایی با تتبع واژه های در سیاق آیات می توان به معنای دقیقی از واژه دست یافت. رسالت اصلی این پژوهش معناشناسی واژه قنوت در آیات قرآن با توجه به کلمات هم‏نشین و جانشین است. داده های این تحقیق به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی - تحلیلی می‏باشد. واژه قنوت واژه کلیدی این پژوهش است که ابتدا معنای لغوی آن استخراج، سپس تمام کاربردهای این واژه به همراه الفاظ جانشین و همنشین و نوع ارتباط آن در قرآن بررسی گردید. با بررسی انجام گرفته این نتیجه حاصل شد که «قنوت» در لغت به معانی مختلفی چون خشوع، خضوع، عبادت، ذلیل و خوارشدن، صلوه، دعای در نماز، قیام، سکوت و... آمده است. این واژه در قرآن در معنای خاضع و مطیع به کار رفته است. کلمات هم‏نشین «قنوت» در قرآن شامل: الله، رسول، حفظ و ایمان است. هم‏نشینی آن با دو لفظ اول، دال بر پیروی دایمی بوده و با لفظ سوم بیانگر انجام دادن عمل با تحقق شرایط و هم‏نشینی آن با ایمان نیز در لزوم وجود باور قلبی است. در محور جانشینی، تسلیم از ارکان اساسی آن است و با عبادت و اطاعت رابطه عام و خاص دارد. همچنین «قنوت» با واژه‏های علم، خضوع و خشوع رابطه‏ای لازم و ملزومی دارد که بدون آنها تحقق نمی‏یابد.
  کلیدواژگان: معناشناسی، قنوت، قرآن کریم، اطاعت، رابطه جانشینی، رابطه هم نشینی
 • ثریا سادات حسینی*، محمدرضا حسینی، یدالله دادجو، محمد محمدرضایی صفحات 142-168

  انگیزش، فرآیندی است که به انسان انرژی داده و قوای او را در جهت انجام کار، فعال می سازد و در صدد برانگیختن درون انسان در جهت جذب فضایل اخلاقی و دوری از رذایل است. آنچه از ادله مورد بحث به دست می آید، این است که سرچشمه انگیزه های اخلاقی، خداگرایی و کمال گرایی نامتعین انسان است که در فطرت بشر ریشه دارد و جهت یابی آنها به سوی انگیزه های اخلاقی، نیازمند هدایت و مدیریتی قوی است که قرآن به عنوان منبعی متقن و قابل اعتماد در راستای ایجاد و تقویت این انگیزه نقشی مدیریتی را ایفا می کند. نقش مدیریتی انگیزش اخلاقی قرآن چنان سازنده است که از انسان با انگیزه ‏هایش، که خود منشا بسیاری از ناهنجاری‏های اخلاقی است، انسان کامل خالی از رذایل اخلاقی و آراسته به فضایل اخلاقی می‏سازد و تمام ابعاد وجودی انسان، اعم از مادی و معنوی را در جهت کمال مطلق و بی‏نهایت و جاودانه قرار می‏دهد. مواردی از قبیل تشویق، استفهام، موعظه و نصیحت و... به عنوان مهمترین راه کارهای مدیریت در تقویت انگیزه های اخلاقی با اتکاء به قرآن معرفی شدند. هدف اصلی این تحقیق ارایه راه کارهای مدیریتی در تقویت انگیزه های اخلاقی با اتکاء به قرآن کریم می باشد.

  کلیدواژگان: انگیزه های اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر، تشویق، موعظه و نصیحت، ابتلا و آزمایش، پرسش و پاسخ، عبرت گیری
 • سید تقی واردی* صفحات 169-186
  متن های حجیم مقالات، هم از جهت صرفه جویی در وقت مطالعه کنندگان و هم در تسهیل ارزیابی داوران و ارزیابان، نیاز به فشرده سازی و کوچک سازی دارد. این مقصود از طریق چکیده نویسی قبل از نمایه سازی امکان پذیر است. چکیده از لحاظ مختلف، دارای انواع متعددی است، که به لحاظ حجم و آیتم های اصلی آنها به دو دسته تقسیم می گردند: چکیده کوتاه و چکیده بلند. چکیده کوتاه به طور معمول برای مقالات آورده می شود، ولی چکیده بلند که در عصر حاضر به عنوان یک ضرورت و شرط ارایه مقالات در همایش ها و پایگاه های اطلاعاتی بین المللی به شمار می آید، به خاطر عدم استانداردسازی تهیه آن، نیاز به راه کار واحد دارد که همگان با توجه به آن، اقدام به تهیه چنین چکیده ای بنمایند. چکیده بلند در واقع ریز مقاله است که می توان با خواندن آن، با اصل موضوع به صورت کامل آشنا شد. راه کار تهیه چکیده بلند، تلاش برای استانداردسازی ساختار و عناصر تشکیل دهنده آن است. برای این منظور، باید عناصر اصلی آن را به دو دسته تقسیم کرد: اول از جهت اطلاعات کتاب شناختی، مثل: عنوان، نویسنده، نام مجله، تاریخ انتشار، شماره، دوره و همین طور چکیده کوتاه و واژه های کلیدی و دوم از جهت محتوای مقاله، که ضرورت دارد همانند اصل مقاله دارای مقدمه، روش پژوهش، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و ذکر منابع اصلی مقاله باشد. حجم چکیده بلند بین 700 تا 1000 کلمه می باشد.
  کلیدواژگان: فشرده سازی مقالات، چکیده نویسی، چکیده بلند، چکیده مبسط
|
 • Sayyed Mahdi Majidi Nezami * Pages 7-48
  Examining the frequency of use of key terms and words in specific areas of science helps the researcher to identify his strengths and weaknesses and deal with his research deficiencies. This work makes the most used areas to be identified first and then, by comparing them with the less used areas, timely action is taken to compensate and adjust other needed topics and studies. The examination of the frequencies of indexed words and terms in the published books of the Research Center for Political Sciences and Thought (RCPST) shows that good studies have been carried out in the field of security. However, some issues in the field of deterrence as well as threats to security, such as subversive activities, Muharebeh, reconciliation, and providing expert views regarding issues affecting the Islamic system in the field of security, still need work and it is appropriate to carry out a necessary assessment in this regard and do more work. The target community in this study is the works of RCPST in the field of security, from 2017 and 2021. The research method is descriptive and lexical analysis. The question of the research is whether there is a necessary balance in the works of RCPST in the field of security, including measures that provide security and measures that threaten security. The findings of the study suggest that some other words related to security topics such as Muharebeh, subversion, riots and destructive actions using virtual networking are among the issues that need to be focused on in security related topics.
  Keywords: security, frequency of security words, security terms, security indexes, Security works of Research Center for Political Sciences, Thought.
 • Zainab Falahat Pisheh *, Mortaza Abdichari Pages 49-77
  Qur'an is the holy book of the last prophet, which has given us plans in all areas of life, especially beliefs, morals, and rules. Meanwhile, the category of beliefs and rulings is one of the most challenging issues, and each category has various angles and aspects that require the issues related to them to be explained properly. Knowing the Arabic grammar and syntax will be very helpful in knowing God's intention in the Holy Qur'an. In the meantime, the diacritic of the word Arjulakum in verse 6 of Surah Ma'idah has created a challenge for Shia and Sunni groups, and each of them issued a ruling based on their reading of the word Arjul. This study has carefully analyzed the obtained results with analytical, descriptive, and comparative methods, and the findings suggests the reading of this word in three forms including Nasb, Jarr and Raf. Shia believe that the recitation of Nasb' and Jar is correct in both cases, but in the case of reading Jar, the diacritic of that place are assigned to the word ``Ro'usukum''. Therefore, Shia proved that just as the head should be anointed, the feet should also be anointed. However, Sunni scholars believe that it does not matter if Arjul is Majrur (jar status) or Mansub (nasb status). In both cases, the face and arms are focused, so washing the feet is obligatory. In the third examination, which is the Raf reading; This theory has very few fans and Arjul is considered to be the Mubtada (subject) for Khabar (predicate) Mahzuf (omitted) (in Arabic syntax).
  Keywords: The holy Qur'an, diacritic, Arjul, ablution, Mas-h, Ghusl.
 • Kourosh Najibi * Pages 78-106
  The present article is a critical approach to the book Thesaurus of Islamic Philosophy, which was compiled in accordance with the standards of thesaurus writing in the Islamic Sciences and Culture Academy affiliated to Islamic Propagation Office of Qom Seminary. Considering the lack of articles in the field of criticism and evaluation of Persian thesauruses, this action is carried out in order to strengthen this field with the priority of the thesaurus of Islamic philosophy and fix its problems in the second edition, and consider the necessity of updating and enriching such studies. This criticism and examination is of a qualitative evaluation type that focuses on the content area, focusing on the geometric structure with an emphasis on its main category based on Islamic philosophy and the characteristics of compiling thesauruses. The research method in this study is library and based on description and analysis and finally, by acknowledging the uniqueness of this work and its strong content and form, he introduces problems to the geometric structure of the main category and its conceptual connections and proposes a new structure in this regard so that it might be taken into consideration in the next edition and its significant problems will be fixed and the scientific authority of this academy lasts.
  Keywords: Thesaurus of Islamic Philosophy, Islamic Sciences, Culture Academy, geometric structure of the thesaurus, Content criticism of the thesaurus
 • Zahra Taherzadeh *, Habibollah Halimi Jelodar, Fatemeh Abazarpor Pages 107-141
  Semantics is a science that deals with the scientific study of meanings in order to achieve a complete meaning by comprehensively examining the word and its relationships in the sentence. One of the most important ways in semantics that has attracted the attention of researchers is to rely on collocations and succession relations, because through the semantic network by following the words in the context of the verses, you can get the exact meaning of the word. The main objective of this study is the semantics of the word Qonout in the verses of the Qur'an with regard to the words of collocations and succession. The data of this research has been collected in a library method and in a descriptive-analytical way. The word Qonout is the key word of this research, first its lexical meaning was extracted, and then all the uses of this word along with collocations and succession words and the type of its connection in the Quran were examined. The result of the examination suggested that "Qonout" has various meanings in the word, such as humility, submission, worship, humiliation, prayer, supplication in prayer, resurrection, silence, etc. This word is used in the Qur'an with the sense of submissive and obedient. The words associated with Qonout in the Qur'an include Allah, Rasul, Hizf and Iman. Its association with the first two words indicates constant following, and with the third word, it indicates doing the action by fulfilling the conditions, and its association with the word Iman is necessary in case of the existence of heart belief. In the area of succession, submission is one of its basic elements and has a general and special relationship with worship and obedience. In addition, "Qunut" has a necessary and essential relationship with the words Ilm, Khozou' and Khoshou', which cannot be realized without them.
  Keywords: semantics, Qonout, The holy Qur'an, obedience, succession relation, collocation relation
 • Soraya Sadat Hoseini *, MohammadReza Hoseini, Yadollah Dadjoo, Mohammad Mohammadrezai Pages 142-168

  Motivation is a process that energies a person and activates his powers to do work, and it aims to arouse the inside of a person to attract moral virtues and avoid vices. What can be obtained from the discussed arguments is that the source of moral motivations is human indeterminate godliness and perfectionism, which is rooted in human nature and their orientation towards moral motivations, requires strong guidance and management, and the Qur'an plays a managerial role as a solid and reliable source in order to create and strengthen this motivation. The managerial role of the moral motivation of the Qur'an is so productive that it makes a person with his motivations, which is the source of many moral anomalies, a complete human being free from moral vices and adorned with moral virtues and it places all aspects of human existence, both material and spiritual, in the direction of absolute, infinite and eternal perfection. Things such as encouragement, questioning, preaching and advice, etc. were introduced as the most important management solutions in strengthening moral motivations by relying on the Qur'an. The main goal of this study is to provide management solutions to strengthen moral motivations by relying on the Holy Quran.

  Keywords: Moral motivations, enjoining good, forbidding evil, encouragement, preaching, advice, suffering, testing, questioning, answering, learning lessons
 • Seyyd Taqi Waredi * Pages 169-186
  The long texts of the articles need to be compressed and reduced both in order to save the time of the readers and to facilitate the evaluation of the judges and evaluators. This is possible through abstract writing before indexing. There are many types of abstracts, which are divided into two categories according to their volume and main items including short abstract and long abstract. A short abstract is usually provided for articles, but a long abstract, which is considered a necessity and a condition for presenting articles in international conferences and databases, due to the lack of standardization in its preparation, requires a single solution that everyone should pay attention when preparing such abstracts. A long abstract is actually a short article that can be read to get to know the essence of the subject completely. The solution for writing a long abstract is to try to standardize the structure and its constituent elements. For this purpose, its main elements should be divided into two categories. First, in terms of bibliographic information, such as title, author, journal title, publication date, issue number, volume, as well as short abstract and key words, and second, in terms of the content of the article, which needs to have an introduction, research method, findings, and discussion and the conclusion and writing the main references of the article, just like the original article. The length of the long abstract is between 700 and 1000 words.
  Keywords: Compression of articles, abstract writing, long abstract, extended abstract