فهرست مطالب

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - پیاپی 90 (زمستان 1401)
 • پیاپی 90 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/27
 • تعداد عناوین: 20
|
 • محسن شریفی علون آبادی، مژگان عارفی*، اصغر آقایی صفحات 1-16
  هدف از انجام پژوهش مقایسه اثر بخشی آموزش گروهی سرزندگی تحصیلی، روش مثبت نگر و چشم انداز زمان بر اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم شهر اصفهان بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح چهار گروهی سه مرحله ای بود. جامعه آماری دانش آموزان پسر پایه نهم در سال تحصیلی 1400-1399بودند. حجم نمونه شامل 72 دانش آموز پایه نهم بود که به روش نمونه گیری  هدفمند انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری داده ها شامل پرسشنامه اشتیاق تحصیلی (Fredericks, Blumenfeld & Paris, 2004) و پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (Dehghanizadeh & Huseinchari, 2013) بود. داده ها با روش های تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. این تحلیل ها با کمک نرم افزار SPSS (ویرایش 22) انجام شد. نتایج نشان داد بین گروه ها در نمرات اشتیاق تحصیلی و نمرات سرزندگی تحصیلی در روش های مورد مطالعه تفاوت معنی دار وجود دارد (05/0>P). به مشاوران و روانشناسان مدارس که قصد بهبود وضعیت سرزندگی تحصیلی، اشتیاق به تحصیلی دانش آموزان را دارند پیشنهاد می شود تا حد امکان از کارگاه های آموزشی اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی، مثبت نگر و چشم انداز زمان استفاده کنند.
  کلیدواژگان: سرزندگی تحصیلی، مثبت نگر، چشم انداز زمان، اشتیاق تحصیلی، دانش آموزان پسر پایه نهم
 • سهیل سرشار، زهره رافضی*، مهدی خانجانی، الهام ساعی صفحات 17-28

  هدف این پژوهش بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و مدیریت هیجانهای شغلی با توجه به نقش میانجی سرسختی روانشناختی در کارکنان بیمارستانهای شهرستان خرم آباد بود. طرح پژوهش، رابطه ای از نوع الگویابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام کارکنان بیمارستان های شهرستان خرم آباد در سال 1398 بودند که به صورت تمام وقت مشغول به کار بودند، که از بین آنها در نهایت تعداد 224 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های مدیریت هیجانات شغلی (Diefendorff et al. , 2005)، سرمایه روانشناختی (Luthans et al. , 2007) و سرسختی روانشناختی (Kobasa et al. , 1982) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که مدل پیش بینی مدیریت هیجان های شغلی بر اساس سرمایه روانشناختی و نقش میانجی سرسختی روانشناختی از برازش قابل قبولی برخوردار است. یافته ها نشان داد که سرمایه روانشناختی به طور منفی با اقدام سطحی و به طور مثبت با اقدام عمیق رابطه  دارد. همچنین یافته ها نشان داد که سرسختی روانشناختی در رابطه سرمایه روانشناختی با اقدام سطحی و اقدام عمیق نقش میانجی داد.

  کلیدواژگان: مدیریت هیجان های شغلی، سرمایه روانشناختی، سرسختی روانشناختی، کارکنان بیمارستان
 • گلنار صادق نیا، محمدرضا زربخش بحری*، شهره قربان شیرودی صفحات 29-38

  پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش نظریه انتخاب و مبانی درمان پذیرش و تعهد بر تمایزیافتگی خود در دانش آموزان دبیرستان دوره دوم انجام شد. روش پژوهش آزمایشی و با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری سه ماهه انجام شد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دبیرستان دوره دوم رشت در سال تحصیلی 98-1397 بود. 45 دانش آموز دبیرستان دوره دوم که میزان تمایزیافتگی خود در آن ها پایین تر از نقطه برش بوده انتخاب و تصادفا در سه گروه 15 نفری، یعنی دو گروه مداخله و یک گروه کنترل حضور یافتند. برای گروه مداخله اول آموزش نظریه انتخاب و گروه مداخله دوم آموزش مبانی پذیرش و تعهد در 8 جلسه اجرا شد. گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. سه ماه بعد پیگیری انجام شد. جهت تعیین تاثیر مداخله ها، با استفاده از پرسشنامه تمایزیافتگی خود اسکورن و اسمیت (Skowron & Schmitt, 2003)، پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری برگزار شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله تحلیل کوواریانس (MANCOVA) انجام شد. یافته ها نشان دادند  نمرات گروه های مداخله در مقایسه با گروه کنترل در مقیاس تمایزیافتگی خود تغییرات معنی دار داشت. تمایزیافتگی خود پس از مداخلات افزایش یافت و افزایش در گروه نظریه انتخاب بیشتر بود. نتایج پژوهش نشان داد آموزش نظریه انتخاب در افزایش تمایزیافتگی خود تاثیر بیشتری نسبت به آموزش مبانی درمان پذیرش و تعهد دارد.

  کلیدواژگان: نظریه انتخاب، مبانی درمان پذیرش و تعهد، تمایزیافتگی خود، دانش آموزان دبیرستان دوره دوم
 • محمد فرج پور، کوروش محمدی*، اقبال زارعی صفحات 39-50

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مشاوره گروهی نظریه انتخاب بر سبک های حل تعارض ناکارآمد افراد متاهل بود که از  روش پژوهش نیمه آزمایشی  با پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری استفاده شد. جامعه آماری شامل افراد متاهل (زن و مرد در دو سال اول ازدواج) بودند که به دلیل تعارض به مراکز مشاوره خانواده در شهر ارومیه مراجعه کرده بودند.تعداد 20 نفر که در پرسشنامه رضامندی  زناشویی (Enrich,1999) نمرات پایینی داشتند،بصورت تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در این  پژوهش از پرسشنامه  سبک های حل تعارض (Rahim,1983) استفاده شده است.داده ها بوسیله آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکررو آزمون های تعقیبی بنفرونی بررسی شد، یافته ها تاثیرمداخله گروهی  رویکرد انتخاب گلاسر را بر کاهش سبک های حل تعارض ناکارآمد افراد متاهل معنادار نشان داد (01/0 ˂ P).  نتیجه در مرحله پی گیری  نیز تداوم داشت. بنابراین می توان از  مشاوره گروهی مبتی بر نظریه انتخاب در تعدیل سبک های حل تعارض ناکارآمد (اجتنابی،سلطه گرانه)، افراد متاهل در دو سال اول ازدواج بهره گرفت.

  کلیدواژگان: نظریه انتخاب، مشاوره گروهی، سبک های حل تعارض ناکارآمد، افراد متاهل
 • الهام آریا زنگنه، محمدرضا برنا*، رضا جوهری فرد صفحات 51-67

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر تنظیم هیجان، نشخوار خشم و خود انتقادی بر ناسازگاری اجتماعی با میانجی گری شفقت به خود و انعطاف پذیری روان شناختی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر اهواز بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر اهواز در سال تحصیلی 1400-1399 بود (مجموعا، 49744 دانش آموز). از این جامعه، 850 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای جهت بررسی فرضیه های پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس های تنظیم هیجانی Gross and John (2003)، نشخوار خشم Sukhodolsky et al. (2001)، سطوح خود انتقادی Thompson and Zuroff (2004)، شفقت به خود Neff (2003)، پذیرش و عمل Bond et al. (2011) و رشد اجتماعی Weitzman (1990) بود. بررسی برازش الگوی پیشنهادی پژوهش با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS ویراست 24 انجام گرفت. جهت آزمودن اثرات غیرمستقیم از روش بوت استراپ استفاده شد. یافته ها نشان دهنده برازش مطلوب الگوی نهایی با داده ها بودند. نتایج نشان داد که تنظیم هیجانی، نشخوار خشم و خود انتقادی تاثیر مستقیم بر ناسازگاری اجتماعی دانش آموزان دارند (05/0p<). همچنین، یافته های پژوهش حاکی از آن بود که تنظیم هیجانی، نشخوار خشم و خود انتقادی تاثیر غیرمستقیم بر ناسازگاری اجتماعی با میانجی گری شفقت به خود و انعطاف پذیری روان شناختی دارند (05/0<p). با توجه به نتایج پژوهش، تنظیم هیجانی، نشخوار خشم، خود انتقادی، شفقت به خود و انعطاف پذیری روان شناختی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر ناسازگاری اجتماعی نوجوانان است که باید در زمان تدوین و اجرای مداخلات به این متغیرها توجه داشت.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجانی، نشخوار خشم، شفقت به خود، ناسازگاری اجتماعی، دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
 • نبی مصطفی زاده، جواد کیهان*، محمد حسنی، مریم سامری صفحات 68-83

  هدف از این پژوهش، طراحی مدل رهبری تجاری سازی دانش و بررسی تاثیر آن بر توانمند سازی روانشناختی کارکنان دردانشگاه آزاد اسلامی تبریز بود. طرح پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) است. در مرحله کیفی جامعه آماری شامل تمامی مدیران و اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد تبریزبودند که21 نفر ازآنها، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب، و پس از مصاحبه نیمه ساختارمند و به روش تحلیل محتوا و کد گذاری، مدل رهبری تجاری سازی دانش طراحی گردید. مدل مذکور، شامل پنج بعد عوامل مدیریتی، ظرفیت سازمانی، ظرفیت پژوهش، استراتژیهای رقابتی وهوش تجاری می باشد. در مرحله پیمایش جامعه آماری، 919نفراز کارکنان دانشگاه بود که از طریق نمونه گیری تصادفی،180 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. جهت گرد آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته رهبری تجاری سازی دانش ونیزاز پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی که ترکیبی از سوالات استاندارد,1995)  Mihra & (Spreitzerو محقق ساخته می باشد، استفاده گردیده است. روایی پرسشنامه توسط متخصصان تایید شد. پایایی نیز با آزمون الفای کرونباخ تعیین شدکه در همه متغیرها بالای 7/. بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها در بخش کیفی از نظریه زمینه ای، و در بخش کمی از رو ش تحلیل عاملی و مدل یابی ساختاری استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که رهبری تجاری سازی دانش دارای پنج بعد اصلی است و برتوانمند سازی روانشناختی کارکنان دانشگاه تاثیر مثبت و معنا دار، دارد( 01/.p=). بر این اساس، دستیابی دانشگاه آزاد تبریز به مدل یاد شده، علاوه براینکه تحقق اهداف تجاری سازی دانش را در این دانشگاه امکان پذیر می سازد؛ موجب توانمند سازی کارکنان دانشگاه نیز می گردد.

  کلیدواژگان: رهبری تجاری سازی دانش، توانمند سازی روانشناختی
 • پریسا مرادی کلارده*، سجاد بشرپور صفحات 84-95
  این پژوهش  با هدف بررسی  نقش پیش بینی کننده ابعاد مدل ترکیبی سرشت های عاطفی-هیجانی در ارتباط با کنترل خشم و نگرش مثبت به بزهکاری در نوجوانان انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی بوده و جامعه آماری آن تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل بودند که از میان آنان تعداد 221 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده  و با پرسشنامه های سرشت های عاطفی-هیجانی(Lara and et al, 2012)، نگرش به بزهکاری (Fazli, 2010) و ابعاد خشم (Sigel, 1986) مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد مولفه های سرشت هیجانی توانستند حدود 47 درصد و مولفه های سرشت عاطفی حدود 43 درصد از تغییرات مربوط به نگرش به بزهکاری را تبیین و پیش بینی نمایند (05/. >p). همچنین ابعاد سرشت هیجانی حدود 19 درصد و ابعاد سرشت عاطفی توانستند حدود 13 درصد از تغییرات مربوط به ابعاد خشم را تبیین و پیش بینی نمایند (05/. >p). نتایج پژوهش حاضر تلویحاتی در زمینه استفاده از مدل افکت (AFECT) به منظور شناسایی افراد در معرض خطر خشونت  و بزهکاری و طراحی مداخلات پیشگیرانه با هدف کاهش پرخاشگری و رفتار بزهکارانه دارد.
  کلیدواژگان: خشم، بزهکاری، سرشت های عاطفی-هیجانی، دانش آموزان دوره دوم متوسطه
 • فاطمه کامران مهر، علیرضا فارسی، مریم کاویانی* صفحات 96-108

  هدف از این پژوهش، مقایسه تاثیر تمرینات ذهن آگاهی و بیوفیدبک-آرام سازی بر اضطراب و افسردگی سالمندان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان سالمند ساکن منطقه یک تهران در بهار 1398می شد. 33 زن سالمند (سه گروه 11نفری) به طور داوطلبانه انتخاب شدند. بر اساس نمره پیش آزمون اضطراب و افسردگی به سه گروه همگن 11 نفری ذهن آگاهی، بیوفیدبک-آرام سازی و کنترل تقسیم شدند. برای اندازه گیری اضطراب سالمندان از پرسشنامه اضطراب بک (Beck 1996) و برای افسردگی از پرسشنامه افسردگی بک (1996 Beck) قبل و بعد از اعمال مداخلات استفاده شد. گروه ذهن آگاهی تمرینات ذهن آگاهی، گروه بیوفیدبک- آرامسازی ترکیب تمرینات بیوفیدبک - آرامسازی (چهار هفته ی سه جلسه ای) دریافت کردند. گروه کنترل در هیچ تمرینی شرکت نکرد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس و آزمون  تی همبسته استفاده شد. اضطراب، افسردگی در بین گروه ها تفاوت معنادار داشتند (001/< p). با اینکه نمرات هر دو گروه بیوفیدبک-آرامسازی و گروه ذهن آگاهی در پس آزمون به طور معناداری بهتر از پیش آزمون شده بود و با گروه کنترل تفاوت معنادار داشت (005/< p)، اما تفاوت بین دو گروه ذهن آگاهی و بیوفیدبک-آرامسازی معنادار نبود (001/> p). تمرینات ذهن آگاهی و بیوفیدبک-آرامسازی باعث بهبود و کاهش افسردگی و اضطراب سالمندان شد. اما بین اثر بخشی این تمرینات تفاوتی مشاهده نشد با توجه به اجرای راحت تر و به صرفه تر تمرینات ذهن آگاهی می توان تمرینات ذهن آگاهی را رویکردی کارآمد همانند تمرینات بیوفیدبک در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، بیوفیدبک-آرام سازی، اضطراب، سالمندی
 • زهرا سلگی* صفحات 109-120
  سالمندی، مسایل و مشکلاتی مانند انعطاف ناپذیری شناختی و تفکر قطعی نگر را به همراه دارد. با این وجود این موضوع کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش تعیین تاثیر درمان مرور زندگی مبتنی بر گرایش هستی شناسی اسلامی بر انعطاف پذیری شناختی و تفکر قطعی نگر در سالمندان بود. طرح پژوهش به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان مرکز روزانه نگهداری از سالمندان شهر کرمانشاه بودند. پس از برگزاری پیش آزمون، تعداد 30 نفر از افرادی که کمترین نمرات را در پرسشنامه های انعطاف پذیری شناختی (Dennis & Vander wal, 2010) و بیشترین نمره را در پرسشنامه تفکر قطعی نگر (Younesi & Mirafzal, 2008) کسب کرده بودند، به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (هر گروه 15 نفر) آزمایش و کنترل قرار گرفتند. مداخله مرور زندگی مبتنی بر گرایش هستی شناسی اسلامی با فاصله یک هفته طی مدت سه ماه در 12 جلسه 45 دقیقه ای و هفته ای یک جلسه برگزار شد. بعد از کنترل اثر نمرات پیش آزمون، بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر این متغیرها تفاوت معنی داری مشاهده شد (05/0>P). در مرحله پس آزمون، میانگین نمرات انعطاف پذیری شناختی افزایش و تفکر قطعی نگر کاهش یافت. بر اساس نتایج به دست آمده، درمان مرور زندگی مبتنی بر گرایش هستی شناسی اسلامی، بر انعطاف پذیری شناختی و تفکر قطعی نگر تاثیر قابل توجهی دارد. بر این اساس، این رویکرد می تواند به عنوان یک ابزار مفید برای بهبود مسایل و کاستی های روان شناختی سالمندان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مرور زندگی، هستی شناسی، انعطاف پذیری شناختی، تفکر قطعی نگر، سالمندی
 • علیرضا مراتی، عزت الله قدمپور*، حسنعلی ویسکرمی صفحات 110-122

  در دنیای مبتنی بر دانش و اطلاعات امروز، رابطه دانش آموز و مدرسه به عنوان مهم ترین نهاد دخیل در آموزش، بسیار مورد توجه می باشد. متغیرهای زیادی در این ارتباط دخیل بوده و آن را تحت تاثیر قرار می دهند. در همین راستا این پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر جوخانواده و جومدرسه بر پیوند با مدرسه با میانجی گری نقش خودشفقت ورزی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر کنگاور به تعداد 3600 نفر در سال تحصیلی 1400-1399 بود. به این منظور تعداد 520 نفر از دانش آموزان با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های پیوند با مدرسه رضایی شریف و همکاران، جومدرسه لی و همکاران، جوخانواده هیل برن و خودشفقت ورزی نف را به صورت الکترونیکی تکمیل کردند. پس از گردآوری داده ها، مدل یابی معادلات ساختاری برای آزمون مدل پیشنهادی و فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که جومدرسه و جو خانواده با خود شفقت ورزی و پیوند با مدرسه رابطه معنی دار و مثبت دارد. همچنین جو خانواده و جو مدرسه از طریق خود شفقت ورزی بر پیوند با مدرسه اثرگذار است. یافته ها نشان می دهد با توجه داشتن به متغیرهای جوخانواده، جومدرسه و خودشفقت ورزی، می توان افزایش پیوند با مدرسه در دانش آموزان را انتظار داشت.

  کلیدواژگان: پیوند با مدرسه، جوخانواده، جومدرسه، دانش آموزان
 • خسرو رشید، آرزو دلفان بیرانوند* صفحات 123-142
  این پژوهش با هدف ساخت، اعتبار یابی، رواسازی و هنجاریابی مقیاس انتظار-ارزش-سود- هزینه در میان دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 99-1398 بود.  اندازه نمونه شامل تعداد 395 نفر بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس پژوهشگرساخته را تکمیل کردند. روش های تحلیل عبارت بودند از : تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، روایی محتوایی، روایی همزمان و ضریب آلفای کرونباخ. نتایج تحلیل عامل اکتشافی، انتظار، ارزش، سود، هزینه روانشناختی، و هزینه موقعیتی را به عنوان 5 عامل مقیاس نشان داد. تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم، نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس را تایید کرد. ضریب پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 848/0، و برای زیر مقیاس های انتظار، ارزش، سود، هزینه های روانشناختی، و هزینه های موقعیتی به ترتیب 898/0، 899/0، 793/0، 862/0، 778/0 به دست آمد.
  کلیدواژگان: مقیاس انتظار- ارزش- سود- هزینه، دانشجویان، روایی، پایایی، هنجاریابی
 • شلاله حسین نژاد حلاجی، علی خادمی*، مرضیه علیوندی وفا، احمد اسمعلی صفحات 143-156

  هدف این پژوهش بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس هیجان خواهی جنسی در میان جامعه ی آنلاین ایرانی بود. این پژوهش از نوع مطالعات روان سنجی بود و جامعه ی آماری شامل کلیه ی افراد فعال در سایت های شبکه های اجتماعی در سال 1399 بودند. حجم نمونه، 601 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها به صورت پیمایشی با مقیاس هیجان خواهی جنسی (Kalichman & Rompa, 1995)، سیاهه رفتار فزون کنشی جنسی (Reid et al., 2011) و پرسش نامه شخصیت زاکرمن- کلمن (Aluja et al., 2006) صورت گرفت و داده ها با استفاده از آزمون های آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی، همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. در نتایج تحلیل عاملی اکتشافی دو عامل جستجوگری هیجانات جنسی فیزیکی و جستجوگری هیجانات جنسی پرخطر به دست آمد که مجموعا 29/56% از واریانس کل مقیاس را تبیین کردند. پایایی از طریق آلفای کرونباخ برای  کل مقیاس 88/0 و برای هر یک از زیرمقیاس ها 82/0 و 79/0 به دست آمد. علاوه بر این، مقیاس از روایی همگرای و افتراقی کافی برخوردار بود و با سیاهه رفتار فزون کنشی جنسی و عوامل شخصیتی اضطراب- روان رنجورخویی، هیجان خواهی تکانشی، پرخاشگری-خصومت ارتباط مثبت داشت (01/0 <p).

  کلیدواژگان: مقیاس هیجان خواهی جنسی، ویژگی های روان سنجی، شبکه-های اجتماعی
 • قاسم عسکری زاده، مسعود باقری، مریم عرب نژاد خانوکی* صفحات 157-174
  اختلال شخصیت مرزی با ویژگی هایی مانند آشفتگی هویت، مکانیزم های دفاعی اولیه، ترس از صمیمیت و نقص در واقعیت آزمایی سازمان یافته است.  بنابراین هدف این پژوهش بررسی نقش مولفه های تحریف های شناختی بین فردی، تمایزیافتگی خود و مشکلات بین فردی در پیش بینی سازمان شخصیت مرزی در دانشجویان کارشناسی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود و  318  دانشجوی کارشناسی با روش نمونه گیری خوشه ای به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های تحریف های شناختی (Hamamci & Buyukozturk, 2004)، تمایز یافتگی خود (Skowron & Friedlander, 1998)، مشکلات بین فردی (Barkham, Hardy & Startup, 1996)، و شخصیت مرزی (Leichsenring, 1999) را پر کردند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد از بین مولفه های تحریف های شناختی، انتظار طرد (R2=0/20)، از بین مولفه های تمایز یافتگی،گریز هیجانی (R2=0/34) و از بین مولفه های مشکلات بین فردی، پرخاشگری (R2=0/15)،  بیش ترین نقش را در تبیین شخصیت مرزی داشتند (p< 0/01)که در این پژوهش به عنوان" سه گانه های فاصله ساز" مطرح شدند. همچنین  به طور اختصاصی در سازمان شخصیت مرزی در مولفه آشفتگی هویت، گریز (R2=0/21)، در مکانیزم های دفاعی، واکنش پذیری (R2=0/22)، در ترس از صمیمیت، گریز (R2=0/34) و در مولفه واقعیت آزمایی سوء ادراک (R2=0/23)  نقش بیش تری را در تبیین داشتند(p< 0/01). توجه به این ابعاد می تواند در چارچوب بندی مجدد اختلال شخصیت مرزی به عنوان شخصیتی فاصله ساز در پیشگیری و مداخلات درمانی موثر باشد.
  کلیدواژگان: تحریف های شناختی، تمایز یافتگی خود، شخصیت مرزی، مشکلات بین فردی
 • عاطفه ساعدی*، محمدعلی زارعی، مریم نصیری صفحات 175-185

  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های تفکر انتقادی بر بهبود خلاقیت، خودکارآمدی تحصیلی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان در شهر اهواز بود. طرح این پژوهش، نیمه آزمایشی با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول شهر اهواز بود که با روش نمونه گیری هدفمند، 30 دانش آموز انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه مساوی آزمایش یا کنترل تخصیص یافتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خلاقیت (,2002 Abedi)، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی (Murises, 2001) و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (Ryff, 1989) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی تحلیل کواریانس چندمتغیری و تک متغیری و نرم افزار آماری 25-SPSS استفاده شد. یافته ها نشان دادند که مداخله به کار رفته باعث افزایش سطوح خلاقیت، خود کارآمدی تحصیلی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان می شود. بنابراین بر اساس این نتایج مداخله آموزش مهارت های تفکر انتقادی برای کمک به دانش آموزان دختر اثربخش است و توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، خلاقیت، خودکارآمدی تحصیلی، دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول، مهارت های تفکر انتقادی
 • محسن شریعتی کمال ابادی، رضا اسماعیلی*، سید ناصر حجازی صفحات 186-193
  هدف از این پژوهش بررسی عوامل فرهنگی (توافق ارزشی، توافق هنجاری، توافق دینداری، سرمایه فرهنگی) موثر بر پایداری ازدواج های دانشجویی و ارایه مدل ساختاری مطلوب در دانشگاه های شهر اصفهان بود. طرح پژوهش پس رویدادی و از نوع مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان شامل دانشگاه دولتی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که در فاصله سال های1395 الی1397بصورت دانشجویی ازدواج کرده بودند. از بین این افراد، نمونه شامل 687 نفر بصورت نمونه گیری هدفمند در دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه محقق ساخته عوامل فرهنگی و پایداری ازدواج (Shariati, 2019)  بود. داده ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل و آزمون شدند. یافته ها نشان داد که بین توافق ارزشی، توافق هنجاری، توافق دینداری و سرمایه فرهنگی با پایداری ازدواج تاثیرات مثبت معناداری وجود دارد (01/0>P). یافته های مربوط به مدلسازی معادلات ساختاری نشان دادند که مدل پایداری ازدواج ارایه شده بر اساس عوامل فرهنگی، از برازش بسیار مناسبی برخوردار است و از هر حیث مورد تایید می باشد.
  کلیدواژگان: عوامل فرهنگی، پایداری ازدواج، ازدواج دانشجویی
 • شیوا اختریان، مسعود سلیمی*، مریم شاهنده صفحات 194-204

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آموزش شادکامی با روش شناختی- رفتاری بر امید به زندگی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر دارای نارضایتی تصویر بدنی بود. به همین منظور با روش نمونه گیری خوشه ای از میان مدارس دخترانه متوسطه دوره اول شهر اصفهان  در سال تحصیلی99-1398،یک مدرسه انتخاب و به تمامی دانش آموزان پایه نهم این مدرسه (n=90) آزمون نارضایتی تصویر بدنی (Littleton, Axsom, & Pury, 2005)داده شد. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون تصویر بدنی، تعداد 28 نفر از آزمودنی هایی که دارای بیشترین نگرانی تصویر بدنی بودند، انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 14 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی های هر دو گروه پیش آزمون های امید به زندگی (Snyder, Harris, & Anderson, 1991)  و انگیزه پیشرفت (Hermans, 1970) را تکمیل کردند. دانش آموزان گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای آموزش شادکامی به شیوه شناختی- رفتاری (Fordyce, 1983)  دریافت کردند. به آزمودنی های گروه کنترل هیچ آموزشی داده نشد. پس از اجرای آموزش ها، آزمودنی های هر دو گروه مجددا پرسشنامه های امید به زندگی و انگیزه پیشرفت را تکمیل کردند. برای تحلیل ها از روش  تحلیل آماری کوواریانس استفاده شد. نتایج  نشان دادند که آموزش شادکامی با روش شناختی- رفتاری در  بهبود سطح امید به زندگی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر دارای نارضایتی تصویر بدنی تاثیر دارد (p<0.05).

  کلیدواژگان: شادکامی، امید به زندگی، انگیزه پیشرفت، تصویر بدنی، دانش-آموزان دختر
 • مریم سادات اوانی، حسن زارعی*، حسین افراسیابی صفحات 205-218
  هدف این پژوهش شناسایی واکنش های فکری و رفتاری مردان طلاق نگرفته، پس از پی بردن به روابط فرازناشویی همسر بود. پژوهش با روش کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی انجام گرفت. محیط پژوهش، تمام مردان خیانت دیده استان یزد در سال 1398 بودند که پس از خیانت همسر طلاق نگرفته بودند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی،تعداد 12 نفر انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساخت یافته بود که بر اساس روش کلایزی که یکی از روش های تجزیه وتحلیل روش پدیدارشناسی توصیفی است، تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که واکنش مردان در چهار  مقوله یا مضمون اصلی با عنوان واکنش های آنی ناسازگارانه، گذر از خویش، تمهیدات مدبرانه و نشخوار فکری خلاصه می گردد. این مقولات اصلی به پانزده مقوله فرعی تقسیم گردید. به طور کلی واکنش مردان خیانت دیده از رفتارهای منطقی تا رفتارهای هیجانی پرخطر، بیانگر این واقعیت است که خیانت و روابط فرازناشویی زن می تواند باعث فعال شدن واکنش های فکری و رفتاری مردان شود. چه بسا واکنش فکری آزاردهنده همسر ممکن است به رفتارهای پر خطر منجر گردیده و حوادث بدتری را رقم بزند.
  کلیدواژگان: روابط فرازناشویی، خیانت، مردان خیانت دیده، مردان طلاق نگرفته، پدیدارشناسی
 • آزاده فرقدانی* صفحات 219-230

  هدف از این پژوهش، بررسی سهم پیش بین آمادگی به نوستالژی ، درد ذهنی و تجربه زمانی لذت در واکنش پذیری به استرس ادراک شده بوده است .روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دارای شکست عاطفی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه بود. از این جامعه، 162 دانشجوی دارای نشانگان ضربه عشق با روش نمونه گیری هدفمند ، انتخاب و پرسشنامه های واکنش پذیری به استرس ادراک شده Shulz,jansen) &schlotz,2006) ،آمادگی به نوستالژی Havlena &Holak 2006  درد ذهنی (Orbach & Mikulincer,2003) و تجربه زمانی لذت Gard 2006  بر روی آنها اجرا شد. تحلیل داده ها با همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد و یافته ها حاکی از نقش منفی سردرگمی و آشفتگی هیجانی (از ابعاد درد ذهنی) در افزایش واکنش پذیری به استرس ادراک شده (P<0.01) و نقش مثبت آمادگی به نوستالژی در کاهش واکنش پذیری به استرس ادراک شده (P<0/01) بوده است. بنابراین میتوان دریافت که صرفنظر از نقش منفی تجربه احساس پوچی در تشدید واکنش افراد به استرس، این تجارب و احساسات مثبت گذشته است که می تواند به عنوان یک منبع و تکیه گاه روانی، شرایط افراد را در موقعیت های استرس زا بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: استرس ادراک شده، نوستالژی، درد ذهنی، لذت، شکست عاطفی
 • زهره هاشمی، سامره اسدی مجره صفحات 231-245

   این پژوهش با هدف تحلیل مسیر ذهنآگاهی و مقابله مذهبی با بهزیستی روانی دانشجویان در دوران قرنطینه همه گیری ویروس کرونا به واسطه نقش امیدواری و عاطفه مثبت انجام گردید. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و تحلیل مسیر است. نمونه آماری شامل 210 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 ،به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و پرسشنامه بهزیستی روانی ،Walach et al, 2006 ذهن آگاهی مقیاس، Ryff, 1989 پرسشنامه مقابله مذهبی ,Burdzy & Feuille, Pargament 2011 ،مقیاس امیدواری1991, Schneider و مقیاس عاطفه مثبت/ منفی 1988, Tellegen & Clark, Watson را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از شاخصهای توصیفی و روش تحلیل مسیر تحلیل گردید. نتایج نشان داد که اثرات مستقیم متغیرهای پیشبین ذهن آگاهی، مقابله مذهبی مثبت و مقابله مذهبی منفی بر متغیر مالک امیدواری و متغیر عاطفه مثبت معنادار است 05/0<p .همچنین اثرات غیرمستقیم عاطفه مثبت، ذهن آگاهی، مقابله مذهبی منفی، و مقابله مذهبی مثبت به ترتیب بر بهزیستی روانی افراد دارند 01/0<p .بر اساس یافته ها میتوان نتیجه گرفت امیدواری و عاطفه مثبت در ارتباط میان ذهنآگاهی و مقابله مذهبی با بهزیستی روانی دانشجویان نقش تعدیلکنندگی دارند و یافته های پژوهش، دارای تلویحات کاربردی برای روان- شناسان بالینی و سلامت میباشد.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، مقابله مذهبی، بهزیستی روانی، امیدواری، عاطفه مثبت
 • فرهاد غدیری*، کریم عبدالمحمدی، سینا شیخی، خوشدوی ابراهیم زاده صفحات 246-258

  اعتیاد به اینترنت نوعی اختلال کنترل تکانه است که به استفاده بیش از حد از اینترنت اطلاق می شود، هدف این پژوهش بررسی این سوال است که آیا پرخاشگری، قانون گریزی و بیش فعالی در نوجوانان توان پیش بینی اعتیاد به اینترنت را دارد؟. روش تحقیق  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه سال تحصیلی 99-98 مدارس ارومیه بودندکه از بین آنها 400 نفر به روش  خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از  پرسشنامه خود گزارشی نوجوانان آخنباخ (Achenbach,1991) و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (Young,1998) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون همزمان مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان می دهد پرخاشگری و بیش فعالی به طور معناداری اعتیاد به اینترنت دانش آموزان را پیش بینی می کنند (01/0>p). همچنین قانون گریزی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت تاثیر معنی داری نداشت. طبق یافته های پژوهش حاضر، با کاهش میزان پرخاشگری و بیش فعالی در دانش آموزان، می توان گرایش به اعتیاد به اینترنت را کاهش داد.

  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، پرخاشگری، بیش فعالی، قانون گریزی، دانش آموزان مقطع دوم متوسطه
|
 • Mohsen Sharifi, Mozhgan Arefi *, Asghar Aghaei Pages 1-16
  The present study aimed to compare the effects of group education of academic vitality, positivism, and time perspective on academic engagement and academic vitality of ninth-grade male students in Isfahan. This study was a quasi-experimental research with a four-group three-stage design. The statistical population of the study included ninth-grade male students in the academic year of 2020-2021.  The sample size included 72 ninth- grade students who were selected by purposeful sampling method. Data measurement tools included Academic Engagement Questionnaire (Fredericks, Blumenfeld & Paris, 2004) and Academic Vitality Questionnaire (Dehghanizadeh & Huseinchari, 2013).  Data were analyzed by repeated measures analysis of variance. These analyzes were performed using SPSS-22 software. The results revealed a significant difference among the groups in the scores of academic engagement and scores of academic vitality in the studied methods (P <0.05). School counselors and psychologists who want to improve students' academic engagement and vitality are recommended to use workshops on the effectiveness of educational vitality, positivism, and time perspective as much as possible.
  Keywords: academic vitality, Positivism, time perspective, Academic Engagement, Ninth-grade male students
 • Soheil Sarshar, Zohreh Rafezi *, Mahdi Khanjani, Elham Saei Pages 17-28

  The aim of this study was to investigate the relationship between psychological capital and emotional labor with respect to the mediating role of psychological hardiness in hospital staff in Khorram-Abad. The research design was a relational, the type of structural equation modeling. The statistical population of this study included all employees of Khorram-Abad hospitals in 1398 who were working full time, from which 224 people were finally selected as a sample by multi-stage random sampling method which responded to the Emotional labor Questionnaires by Diefendorff et al. (2005), Psychological Capital Questionnaires of Luthans et al. (2007) and the psychological hardiness Questionnaires of Kobasa et al. (1982). The analysis method was quantitative which was performed using SPSS and AMOS. The results showed that the predictive model of emotional labor based on psychological capital and the mediating role of psychological hardiness has an acceptable fit. The findings showed that psychological capital is negatively related to superficial action and positively to deep action. The findings also showed that psychological hardiness mediated the relationship between psychological capital and superficial and deep action.

  Keywords: emotional labor, psychological capital, psychological hardiness, Hospital staff
 • Golnar Sadeghnia, MohammadReza Zarbakhsh Bahri *, Shohreh Ghorban Shiroudi Pages 29-38

  This study aimed to compare the effect of training choice theory principles and training ACT principles on self-differentiation in high school students. The method was experimental with pre-test, post-test with control group and follow-up. The statistical population consisted all high school students in Rasht in academic year of 2019-2018. After assessing, 45 students who had self-differentiation below the cut-point were chosen and then randomly divided into three groups of 15, two intervention groups and a control group. For the first intervention group, the choice theory and for the second group ACT principals were taught in 8 sessions and the control group did not receive any training. After 3 month groups had follow-up. To determine the effect of the intervention program, a pre-test, post-test and follow-up were conducted using the Skowron & Schmitt (2003) Self-differentiation Test. Data were analyzed using multivariate covariance (MANCOVA) analysis. The findings showed that intervention groups were significantly different in the post-test, compared to the control group in self-differentiation. The rate of self-differentiation increase after intervention and the size of this increase was higher in the choice theory group. The result showed that choice theory training has greater effect than ACT training on increasing self-differentiation.

  Keywords: choice theory, acceptance, commitment therapy (ACT) principles, self-differentiation, high school students
 • Mohammad Farajpour, Korush Mohammadi *, Eghbal Zarei Pages 39-50

  The aim of this study was to investigate the effect of group counseling of choice theory on dysfunctional conflict resolution styles of married people. The statistical population included married people (men and women in the first two years of marriage) who had referred to family counseling centers in Urmia due to conflict. The number of 20 people who had low scores in the Marital Satisfaction Questionnaire (Enrich, 1999) were randomly selected. Simple were divided into experimental and control groups. In this study, the Conflict Resolution Styles Questionnaire (Rahim, 1983) has been used. Data were analyzed by repeated measures analysis of variance, analysis of covariance and Beferroni post hoc tests. The dysfunctional conflict of married individuals showed significant (P ˂.01). The result continued in the follow-up phase. Therefore, group counseling based on choice theory can be used to adjust dysfunctional (avoidant, domineering) conflict resolution styles of married people in the first two years of marriage.

  Keywords: Selection Theory, group consultation, Ineffective conflict resolution styles, married people
 • Elham Ariyazangene, Mohammad Borna *, Reza Johari Fard Pages 51-67

  This study aimed to investigate the effect of emotion regulation, anger rumination, and self-criticism on social maladaptation by the mediating role of self-compassion and psychological flexibility in high school students of Ahvaz. The research design was descriptive-correlational through structural equation modeling (SEM). The statistical population of the study included all high school students in Ahvaz in the academic year 2020-2021 (In total, 49,744 students). From this population, 850 students were selected by the multi-stage cluster sampling method to test the research hypotheses. The instruments used in this study included the Gross and John’ Emotion Regulation Scale (2003), Sukhodolsky et al.’ Anger Rumination Scale (2001), Thompson and Zuroff’ Levels of Self-Criticism Scale (2004), Neff’ Self-Compassion Scale (2003), Bond et al.’ Acceptance and Action Questionnaire (2011), and Weitzman’ Social Development Scale (1990). The goodness of fit of the proposed model was examined through structural equation modeling (SEM), using SPSS-24 and Amos-24 software packages. The indirect effects were tested by the Bootstrap procedure. The results showed a good fit of the final model with the data. The results showed that emotional regulation, anger rumination, and self-criticism have direct effects on students' social maladaptation (p<0.05). The findings also showed that self-compassion and psychological flexibility mediate the effects of predictor variables on social maladaptation (p<0.05). According to the research results, emotional regulation, anger rumination, self-criticism, self-compassion, and psychological flexibility are the most important variables affecting adolescents' social maladaptation that should be considered when formulating and implementing interventions.

  Keywords: Emotional regulation, anger rumination, self-Compassion, social maladaptation, senior high school students
 • Nabi Mostafazad, Javad Keyhan *, Mohammad Hassani, Maryam Sameri Pages 68-83

  The purpose of this study was to design a leadership model for knowledge commercialization and to investigate its impact on psychological empowerment of employees in the Islamic Azad University of Tabriz. The research design is mixed (qualitative-quantitative). In the qualitative stage The statistical population included all managers and faculty members of Tabriz Azad University 21 experts were selected by purposive sampling method, and after a semi-structured interview with content analysis and coding methods, a knowledge commercialization leadership model was designed. The model includes five dimensions of managerial factors, organizational capacity, research capacity, competitive strategies and business intelligence. In the statistical population survey stage, there were 919 university employees and through random sampling, 180 people were selected as the sample size. To collect information, a Researcher-Made questionnaire on knowledge commercialization leadership and a psychological empowerment questionnaire were used, which is a combination of standard questions by Spritzer, Mishra (1995) and Researcher-Made. The validity of the questionnaire was confirmed by the   professors and experts. Reliability was also determined by Cronbach's alpha test, which in all variables was above / 7. Was obtained. For qualitative analysis, contextual theory has been used in the qualitative part, and factor analysis and structural modeling have been used in the quantitative part. The results showed that knowledge commercialization leadership has five main dimensions and has a positive and significant effect on the psychological empowerment of university personnel(p = .01). Accordingly, the achievement of the mentioned model of Tabriz Azad University, in addition to making it possible to achieve the goals of knowledge commercialization in this university; It also empowers the university personnel.

  Keywords: Knowledge Commercialization Leadership, personnel Psychological Empowerment
 • Parisa Moradikelardeh *, Sajjad Basharpoor Pages 84-95
  The aim of this study was to investigate the predictive role of components of Affective and Emotional Composite Temperament model in relation to anger control and positive attitudes toward delinquency in secondary high school students. This study was descriptive and its statistical population was all secondary high school students of Ardabil city that selected 221 students using multi-stage cluster sampling method. Data was collected with Affective and Emotional Temperament questionnaire (Lara et al, 2012), Questionnaire of Delinquency (Fazli, 2010) and the Dimensions of Anger questionnaire (Sigel, 1986). Stepwise Regression was used to analyze data. The results of data analysis showed that components of emotional temperament about 47% and components of affective temperament were able to explain and predict about 43% of changes related to positive attitudes toward delinquency (P< . /05). Also components of emotional temperament about 19%, and components of affective temperament, were able to explain and predict about 13% of changes related to anger control (P< . /05). The results of the this study provide important implications for the use of the AFECT model to aim of identifying groups at risk for violence and delinquent behavior and can be used to design preventive interventions for Aggression and delinquency.
  Keywords: anger, Delinquency, affective, emotional composite temperament, secondary high school students
 • Fatemeh Kamranmehr, Alireza Farsi, Maryam Kavyani * Pages 96-108

  The aime of this study was to compare the effect of mindfulness training and bio-feedback -relaxation on anxiety, depression in the elderly. The research method was semi-empirical in the type of pretest–posttest with a control group. The statistical population included all elderly women living in distinct 1 of Tehran in 98 spring .33 (65-65 years) (three groups of 11 each) were voluntarily selected. On the basis of pre-test score of anxiety and depression, they were divided into three groups of 11 homogeneous mindfulness, biofeedback-relaxation and control groups. Beck Anxiety and Depression Inventory (Beck, 1996) were used to measure the anxiety and depresstion before and after intervention. Mindfulness group received Mindfulness training and biofeedback- relaxation group recived combination of biofeedback training and relaxation (four sessions three weeks). The control group did not participate in any exercise. Analysis of covariance and paired t-test were used for data analysis. Anxiety and depression were significantly different between the groups (P<0/001). Although the scores of both biofeedback-relaxation and mindfulness groups in the post-test were significantly better than the pre-test and were significantly different from the control group (p <0.05), the difference between mindfulness and biofeedback-relaxation groups was not significant (p> 0.05). Mindfulness and biofeedback-relaxation exercises improve and reduce depression and anxiety in the elderly. But there was no difference between the effectiveness of these exercises. Given the easier and more convinience practice of mindfulness exercises, mindfulness exercises can be considered as an efficient approach to biofeedback training.

  Keywords: mindfulness, Biofeedback Relaxation, anxiety, eldery
 • Zahra Solgi * Pages 109-120
  Aging leads to issues and problems such as cognitive inflexibility and definitive thinking. However these issues have been less the attention of researchers. Accordingly, the main goal of this study was to determine the effect of life review treatment based on the Islamic ontology trend on cognitive flexibility and deterministic thinking in the elderly. This study design was experimental with pretest-posttest and control group. The statistical population included all elderly people in Kermanshah daily keeping center for the elderly. After the pre-test, 30 people were selected by available sampling from among those who had the lowest scores in the Cognitive Flexibility Questionnaire and the highest score in the Definitive Thinking Questionnaire, and placed in two experimental and control groups (each group is 15 people) randomly. Life review intervention based on the Islamic ontology trend was held at intervals of ten days during three months in 12 sessions and 45 minutes each session and a weekly session. Analysis of the results by using covariance analysis indicated that the life review intervention based on the Islamic ontology trend is effective on increasing cognitive flexibility and reducing the definitive thinking of elderly people (P<0.05). Accordingly, this approach can be utilized as a useful tool to improve the Psychological problems and shortcomings of the elderly.
  Keywords: deterministic thinking, elderly, cognitive flexibility, Ontology, life
 • Aliraza Merati, Ezatolah Ghadampour *, Hasanali Veyskarami Pages 110-122

  In today's world of knowledge and information, the relationship between the student and the school as the most important institution involved in education, has received much attention. Many variables are involved in this relationship and have affect it. In this regard, the present study was conducted with the aim of investigate the effect of family and homosexuality on the relationship with the school bonding mediation by the role of self-compassion.The statistical population of the study was all 3600 first grade high school students in Kangavar in the academic year 1300-1400. For this purpose, 520 students have been selected by cluster sampling method and electronically completed the questionnaires related to school bonding Rezaei Sharif et al., school climate Lee et al, family climate Hill burn, self-compassion Neff. After collecting data, structural equation modeling was used to test the proposed model and hypotheses. The results showed that school climate and family climate have a significant and positive relationship with self-compassion and  school bonding. The climatr of the family and the climate of the school also influence the school bonding through self-compassion.  Findings show that considering the variables of family climate, school climate and self-compassion, an increase in school bonding was expected in students.

  Keywords: school bonding, Family, school climate, Students
 • Khosro Rashid, Arezou Delfan Beiranvand * Pages 123-142
  This study was conducted with the aim of developing, validation, reliability, and normalization of Expectancy- Value – Benefit - Cost Scale among students of Bu-Ali Sina University. The research method was descriptive-correlational, and the statistical population included all students of Bu-Ali Sina University in the academic year of 2019-2020. The sample size included 395 students were randomly selected through multi-stage cluster sampling method, and they completed the researcher-made scale. Methods of analysis included: exploratory and confirmatory factor analysis, content validity, and concurrent validity, and Cronbach alpha coefficient. The results of exploratory factor analysis extracted 5 factors named expectation, value, benefit, psychological cost, and situational cost.  Moreover, first and second order confirmatory factor analysis confirmed the results of exploratory factor analysis of the scale. The estimated Cronbach alpha reliability coefficients for the whole scale was 0.848, and for expectation, value, benefit, psychological costs, and situational costs were 0.898, 0.899, 0.793, 0.862, and 0.778 respectively.
  Keywords: expectation-value-benefit-cost scale, Students, validity, reliability, Normalization
 • Shalaleh Hosseinnezhad Hallaji, Ali Khademi *, Marziyeh Alivandi Vafa, Ahmad Esmali Pages 143-156

  The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the Sexual Sensation Seeking Scale among the Iranian online population. The research method was psychometric study and the statistical population included all people active in social networking sites in during 2020 year. Sample size, 601 people were selected via convenience sampling. Data collection by online survey questionnaire of Sexual Sensation Seeking Scale (Kalichman & Rompa, 1995), Hypersexual Behavior Inventory (Reid et al., 2011), and Zuckerman – kuhlman Personality Questionnaire (Aluja et al., 2006), and data were analyzed using Cronbach's alpha test, Exploratory Factor Analysis, Pearson correlation and Independent t-Test. Exploratory Factor Analysis yielded two components: Physical Sexual Sensations Seeking and Risky Sexual Sensations Seeking, which together accounted for 56.29% of the total variance. Reliability was obtained through Cronbach's alpha 0/88 for the total scale, and 0/82 and 0/79 for each factor. Moreover, the scale had adequate convergent validity and was positively related to hypersexual behavior, neuroticism–anxiety, sensation seeking, and aggression-hostility (P<0/01).

  Keywords: Sexual Sensation Seeking Scale, Psychometric properties, Social Networking
 • Ghasem Askarizadeh, Masoud Bagheri, Maryam Arabnejd Khanuki * Pages 157-174
  Borderline personality disorder is characterized by features such as identity diffusion, primitive defense mechanisms, fear of intimacy, and reality-testing deficiencies. The purpose of this study was to investigate the role of components of interpersonal cognitive distortions, differentiation of self and interpersonal problems in predicting of borderline personality. For data analysis, stepwise multiple regression analysis was used. 318 undergraduate students were selected by random cluster sampling and filled the Interpersonal Cognitive Distortions (Hamamci & Büyüköztürk, 2004), Differentiation of Self (Skowron & Friedlander, 1998), Interpersonal Problems (Barkham, Hardy & Startup, 1994), and Borderline Personality Scale (Leichsenring, 1999). The results of stepwise regression analysis showed that among the components of cognitive distortions, the expectation of rejection (R2= 0.20), among the components of differentiation, emotional cutoff (R2=0.34), and among The components of interpersonal problems, aggression (R2=0/15), had the most role in explaining the borderline personality (p< 0/01), which in this study were presented as " triad spacing mechanism " in the borderline personality. Also in borderline personality organization in the component of identity diffusion, cut-off (R2=0/21) in defense mechanisms, reactivity (R2=0/22), in fear of intimacy, cut-off (R2=0/34) and in reality testing, misperception (R2=0/23), had a greater role in explanation (p< 0/01). Considering these dimensions can be useful in redefining borderline personality disorder as a distance personality in preventing and intervening in treatment.
  Keywords: interpersonal cognitive distortions, Differentiation of Self, borderline personality trait, interpersonal problems, university student
 • Atefeh Saedi *, MohammadAli Zarei, Maryam Nasiri Pages 175-185

  The main objective of the present study is to evaluate the effectiveness of critical thinking skills training on improving creativity, academic self-efficacy and psychological well-being of students in Ahvaz. The study was conducted on a quasi-experimental basis with the control group. The research statistical population included all female first-year high-school students of Ahvaz city.By purposive sampling, 30 students were selected as study sample and randomly assigned into two equal groups of experimental and control. Research instruments included the Abedi Creativity Questionnaire (Abedi, 2003), the Murises Educational Self-Efficacy Scale (Murises, 2001), and the Ryff Psychological Well-being Scale (Ryff, 1989). To analyze the data, inferential statistical methods were used such as univariate and multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and SPSS statistical software (Version 25). The findings showed that the applied intervention increased the levels of creativity, academic self-efficacy and psychological well-being of students. Therefore, the intervention of critical thinking skills training to help female students is effective and recommended.

  Keywords: academic self-efficacy, creativity psychological well-being, Critical thinking skills, high school first course female students
 • Mohsen Shariati, Reza Esmaili *, Seed Naser Hejazi Pages 186-193
  The purpose of this study was investigating the cultural factors (value agreement, normative agreement, religious agreement, cultural capital) affecting marital stability in student marriage and presenting a favorable structural model in Isfahan universities. The research design was a post-event and structural equation modeling. The statistical population included all of Isfahan universities’ students, including University of Isfahan, Isfahan University of Technology, Khorasgan Azad University and Isfahan University of Medical Sciences, who were married as students between 2016 and 2018. from these individuals, a sample of 687 people was selected by purposive convenience sampling. The assessment tool included a researcher-made questionnaire on Cultural factors and Marital Stability (Shariati, 2019). Data were analyzed and tested using structural equation modeling. Findings showed that there is a significant positive effects between value agreement, normative agreement, religious agreement and cultural capital with marital stability (P <0.01). Findings of structural equation modeling showed that the proposed model of marriage stability based on cultural factors has a very good fit and is approved in every way.
  Keywords: Cultural Factors, Marital Stability, Student marriage
 • Shiva Akhtarian, Masoud Salimi *, Maryam Shahandeh Pages 194-204

  The aim of this study was to analyze the effect of teaching happiness using cognitive-behavioral method on hope for life and achievement motivation of female students dissatisfied with their body image. For this purpose, by sampling clusters from junior high school students of Isfahan in the academic year(2019-2020) one school was selected and all the ninth grade students of this school (n =90) took body image concern questionnaire (Littleton, Axsom, & Pury, 2005). Based on the results, 28 subjects who had the highest body image concern were selected and randomly divided into two groups of 14 subjects, experiments and controls. Examiners of both groups completed hope scale questionnaire (Snyder, Harris, & Anderson, 1991) and achievement motivation questionnaire (Hermans, 1970). Students in the experimental group attended 10 90-minute cognitive-behavioral happiness training (Fordayce, 1983). The subjects in the control group were not given any training. After conducting the trainings, the subjects of both groups completed the hope scale and the achievement motivation questionnaires again. For analysis, the statistical analysis method of covariance was used.The results showed that teaching happiness using  cognitive-behavioral method has an effect on improving the level of hope for life and achievement motivation of female students with body image dissatisfaction (p <0.05).

  Keywords: achievement motivation, body image, female students, happiness, Hope for life
 • Maryam Avani, Hasan Zareei *, Hoseein Afrasiabi Pages 205-218
  The purpose of this study was to identify undivorced men's intellectual and behavioral reactions after discovering their spouse's extramarital relationships. The research method was qualitative by descriptive phenomenological method. The research environment was all of betrayed men in Yazd province who had not divorced after their spouse infidelity, in 2019. Using purposive sampling, and snowball sampling, 12 participants were selected. The method of collecting data was semi-structured in-depth interviews, which were analyzed based on Colaizzi method, which is one of the phenomenological methods. The results showed that men's reactions were summarized in four main categories or themes: maladaptive immediate reactions, self-sacrifice, thoughtful arrangements and rumination. These main categories were divided into fifteen sub-categories. Thus, the reaction of betrayed men, from rational behaviors to high-risk emotional behaviors, reflects the fact that infidelity and extramarital relation of women can activate men's intellectual and behavioral reactions. In other words, it is possible that a spouse's annoying mental reaction may lead to high-risky behaviors and lead to worse events.
  Keywords: extramarital relations, infidelity, men who have been betrayed by spouse, undivorced men, phenomenology
 • Azadeh Farghadani * Pages 219-230

  The aim of this study was to investigate the predictive contribution of nostalgia proneness, mental pain and temporal experience of pleasure in perceived stress reactivity. The research method was correlational and the research included all students with romantic breakup at Saveh Islamic Azad University. From this community, 162 students with symptoms of love trauma were selected using purposive sampling method. They were asked to fill out the questionnaires of reactivity to perceived stress (Shulz, Jansen & Schlotz, 2006), nostalgia proneness (Havlena & Holak, 2006), mental pain (Orbach & Mikulincer (2003) and temporal experience of pleasure (Gard, 2006). Data analysis was performed using Pearson correlation and stepwise regression. Findings indicated a negative role of confusion and emotional turmoil (dimensions of mental pain) in increasing reactivity to perceived stress (p<0.01) and a positive role of nostalgia proneness in reducing reactivity to perceived stress (p<0.01). Therefore, it can be seen that regardless of the negative role of the feeling of emptiness in intensifying people's reactions to stress, it is the past positive experiences and feelings that can, as a psychological source and support, improve people's conditions in stressful situations.

  Keywords: perceived stress, nostalgia, mental pain, pleasure, Romantic breakup
 • Zohreh Hashemi, Samereh Asadi Majreh * Pages 231-245

  The aim of this study was to analyze the effect of mindfulness and religious coping on students' well-being during the quarantine period of the Coronavirus epidemic by mediating hope and positive affect. The research method is descriptive correlation and path analysis. Statistical samples included 210 students of Islamic Azad University, Rasht Branch, were selected by available sampling method in the second semester of the academic year 2020-2021. They completed the Well-Being Questionnaire (Ryff, 1989), Mindfulness Scale (Walach et al, 2006), Religious Coping Questionnairethe (Pargament, Feuille & Burdzy, 2011), Hope Scale (Schneider, 1991), and Positive / Negative Emotion Scale (Watson, Clark & Tellegen, 1988). Data were analyzed using descriptive indicators and path analysis methods. The results showed that the direct effects of predictors of mindfulness, positive religious coping and negative religious coping on hope and positive emotion were significant (p <0.05). Also, the indirect effects of positive emotion, mindfulness, negative religious coping, and positive religious coping have on the well-being of individuals, respectively (p <0.01). Based on the findings, it can be concluded that hope and positive emotion have a moderating role in the relationship between mindfulness and religious coping with well-being in students, and the research findings have practical implications for clinical and health psychologists.

  Keywords: mindfulness, religious coping, well-being, hope, Positive affect
 • Farhad Ghadiri *, Karim Abdolmohamadi, Sina Sheikhi, Khoshdavi Ebrahimzade Pages 246-258

  Internet addiction is a type of impulse control disorder that refers to the excessive use of the internet, the purpose of this study is to investigate the question of whether aggression, law-aversion, and hyperactivity in adolescents can predict Internet addiction? This research is a descriptive correlational study. The statistical population of this study was all high school students in the 2019-20 academic year of Urmia schools, from which 400 people were selected by multi-stage cluster sampling method. In this study, The Achenbach Youth Self-Report Scale (Achenbach, 1991) and Internet Addiction Questionnaire (Young,1998) were used to collect information. Data were analyzed using simultaneous regression analysis. The results of this study showed that aggression and hyperactivity significantly predict students' internet addiction (p< 0/01) Also, law-aversion has no significant effect on predicting internet addiction. According to the findings of the present study, by reducing the level of aggression and hyperactivity in students, the tendency to Internet addiction can be reduced.

  Keywords: internet addiction, aggression, hyperactivity, Law-Aversion, Students, high