فهرست مطالب

فصلنامه روانشناسی
سال بیست و هفتم شماره 1 (پیاپی 105، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ذبیح الله کاوه فارسانی، محسن نظری فر، فاطمه محمودی نجف آبادی صفحات 1-9

  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی مدل رابطه بین ذهن آگاهی و کیفیت رابطه زناشویی با میانجی گری باورهای لذت بری و قدردانی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان و مردان متاهل ساکن شهر اصفهان در سال 1400 بود که در 5 سال اول زندگی زناشویی شان قرار داشتند که از بین آنها 258 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های کیفیت رابطه زناشویی؛ قدردانی مک کالو و همکاران (2002)؛ ذهن آگاهی براون و رایان (2003) و باورهای لذت بری برایانت (2003) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و تحلیل مدل-یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج رابطه مثبت و معنادار بین ذهن آگاهی، قدردانی و باورهای لذت بری با کیفیت رابطه زناشویی را نشان دادند (001/0<p). همچنین اثر غیرمستقیم باورهای ذهن آگاهی از طریق باورهای لذت بری و قدردانی بر کیفیت رابطه زناشویی و همچنین اثر غیر مستقیم ذهن آگاهی بر قدردانی از طریق باورهای لذت بری مورد تایید قرار گرفت (05/0<p). بنابراین پیشنهاد می شود مشاوران و روانشناسان در حوزه خانواده از نتایج این پژوهش برای ارتقا کیفیت زندگی زناشویی و فردی خانواده ها استفاده کنند و با بکارگیری تدابیری جهت ارتقا و استفاده از مهارت های ذهن آگاهی، تجارب باورهای لذت بری و قدردانی جهت افزایش کیفیت رابطه زناشویی در کارهای آموزشی و بالینی خویش به کار گیرند.

  کلیدواژگان: کیفیت رابطه زناشویی، ذهن آگاهی، باورهای لذت بری، قدردانی
 • محسن دادجو، شهریار غریب زاده، مهتا واجدی مجرد، الهه سبحانی صفحات 10-18

  هدف مطالعه حاضر، بررسی مسیرهای تحولی هوش شناختی در کودکان پیش‌دبستانی ایرانی جهت پیشگیری یا مداخله زودهنگام بوده است. نمونه موردمطالعه، 433 کودک سالم ایرانی (دختر=47.8 درصد) از پنج شهر شامل تهران، بندرعباس، مشهد، زرند و تبریز و در گستره 48 تا 78 ماهگی بود. جهت سنجش هوش شناختی، از نسخه سوم فارسی مقیاس هوش اولیه پیش‌دبستانی وکسلر استفاده شد. از 42 مورد همبستگی موجود ، 22 مورد همبستگی پیرسون مثبت متوسط (.3<r<.7) مشاهده‌شد که بیانگر همبستگی درونی بالای مولفه‌های شناختی هست. نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین هوش کلامی، هوش عملی و هوش کلی در پسران و دختران وجود ندارد. نتایج آزمون کروسکال-والیس نشان داد که تغییرات معناداری بین مسیر تحولی هوش کلامی، هوش عملی و هوش کلی در دسته های سنی شش‌ماهه وجود دارد که با آزمون تعقیبی گیمز-هاول این تغییرات به‌طور دقیق تر بررسی شد. افزایش معنادار (p<.01) هوش شناختی در 48 تا 78 ماهگی، نشان می‌دهد که این سن، یکی از دوره‌های حیاتی مرتبط با تحول توانایی شناختی است. مسیرهای تحولی هوش شناختی یافته شده در پژوهش حاضر، می‌تواند به برنامه‌ریزان و متخصصین کمک کند تا برنامه ریزی سودمندتری جهت اوایل کودکی داشته باشند.

  کلیدواژگان: هوش شناختی، مسیر تحولی، پیش دبستانی، اوایل کودکی، مقیاس هوش پیش دبستانی وکسلر
 • ذبیح الله عباس پور، راضیه نظریان سامانی، خدیجه شیرالی نیا صفحات 19-27

  هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای خشونت خانگی، تعارض زناشویی، عزت‌نفس و تاب آوری در رابطه بین انسجام خانوادگی و والدآزاری در دانش آموزان دختر و پسر متوسطه اول و دوم در شهر شهرکرد بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه اول و دوم در شهر شهرکرد و مادران آنان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که 779 نفر به روش نمونه-گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان این پژوهش پرسش‌نامه والد آزاری فرم پسران (PAS-bv)، مقیاس والد آزاری (دختر- مادر)(PAS-gm)، مقیاس مواجهه کودک با خشونت خانگی (VCED)، مقیاس به تعارض زناشویی والدین (PMCS)، پرسشنامه انسجام خانواده (SFC)، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و تاب آوری کانر دیویدسون (CD-RIS)، را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین خشونت خانگی، تعارض زناشویی، انسجام خانوادگی، عزت نفس و تاب آوری با والد آزاری رابطه معناداری وجود دارد. مدل نهایی برازندگی مناسبی را نشان داد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که که انسجام خانوادگی هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق خشونت خانگی، تعارض زناشویی، عزت نفس و تاب آوری بر والد آزاری اثر معنادار دارد.

  کلیدواژگان: والدآزاری، انسجام خانوادگی، خشونت خانگی، تعارض زناشویی، عزت نفس، تاب آوری
 • فرزین باقری شیخانگفشه، مریم سعیدی، وحید صوابی نیری، زهرا نخستین آصف، زینب بوربور صفحات 28-37

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر دشواری در تنظیم هیجان و انعطاف پذیری شناختی بیماران مبتلاء به وسواس فکری-عملی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. در این مطالعه 30 نفر از بیماران دارای نشانگان وسواس فکری-عملی کلینیک های روانشناسی شهر رشت در سال 1400 به عنوان نمونه پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه ها با پرسشنامه های وسواس فکری-عملی پادوا توسط ساناویو (1988)، دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رویمر (2004) و انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) مورد سنجش قرار گرفتند. پس از 10 جلسه 90 دقیفه ای درمان شناختی-رفتاری برای گروه آزمایش، مجددا شرکت کنندگان به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. یافته های بدست آمده نشان داد درمان شناختی-رفتاری به طور معنی داری باعث کاهش دشواری در تنظیم هیجان (عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، نبود آگاهی هیجانی، راهبردهای محدود، نبود وضوع هیجانی) و افزایش انعطاف پذیری شناختی شده است (001/0>P). با توجه به مشکلاتی که بیماران مبتلا به وسواس در ابعاد هیجانی و شناختی دارند، لازم است در فرایند درمان بیماران به این موارد بیشتر توجه گردد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری، دشواری در تنظیم هیجان، انعطاف پذیری شناختی، وسواس فکری-عملی
 • صادق حکمتیان فرد، سید موسی گلستانه صفحات 38-50

  هدف پژوهش بررسی رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تعلل‌ورزی تحصیلی با نقش میانجی ویژگی‌های شخصیتی و کمال‌گرایی است. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و به روش مدل معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه خلیج فارس در سال 1400 به تعداد 8640 نفر تشکیل داد. 301 نفر از دانشجویان با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و پرسشنامه‌های طرحواره‌های ناسازگار (ISQ)، مقیاس اهمال کاری فعال (APS)، مقیاس اهمال کاری غیرفعال (PPS)، پرسشنامه شخصیتی هگزاکو (HPQ) و پرسشنامه ساختارهای کمالگرایی چندبعدی (MPCQ) را تکمیل کردند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار spss و amos استفاده شد. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد رابطه مستقیم متغیر طرحواره ناسازگارانه با کمال‌گرایی و طرحواره ناسازگار با ویژگی‌های شخصیت معنی‌دار می‌باشد. همچنین رابطه مستقیم ویژگی‌های شخصیت با تعلل‌ورزی تحصیلی معنی‌دار بود اما رابطه مستقیم کمال گرایی با تعلل‌ورزی تحصیلی معنی‌دار نبود. همچنین روابط غیر مستقیم طرحواره ناسازگار با تعلل‌ورزی تحصیلی از طریق ویژگی‌های شخصیت معنی‌دار بود اما روابط غیر مستقیم طرحواره ناسازگار با تعلل‌ورزی تحصیلی از طریق کمال گرایی معنی دار نبود. بر اساس یافته های تحقیق نتیجه می گیریم که طرحواره های ناسازگار از طریق ویژگی های شخصیتی به خوبی با تعلل ورزی تحصیلی ارتباط پیدا می کنند. در پایان پیشنهادات لازم ارایه گردید.

  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، تعلل ورزی تحصیلی، ویژگی های شخصیتی، کمال گرایی، دانشجویان
 • عبدالله شفیع آبادی، کبری قاسمی مقدم، اصغر شریفی صفحات 51-58

  هدف پژوهش حاضر تبیین مدل پیش بینی تعارضات زناشویی دانشجویان براساس نیازهای اساسی بود. پژوهش حاضر همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متاهل 4 دانشگاه آزاد شهر تهران در سال 1398 بود. نمونه ای به تعداد 172 دانشجو (131 زن، 41 مرد) که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و در داخل هر خوشه با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف، انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه‌های تعارضات زناشویی (MCQ) و نیازهای اساسی گلاسر گردآوری شدند و با استفاده از نرم افزار spss-22 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که میان میزان ارضاشدگی نیازهای اساسی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همبستگی میان تعارضات زناشویی با نیاز به عشق و تعلق خاطر و نیاز به تفریح نیز منفی و معنادار است. همبستگی میان پنج نیاز اساسی مثبت و معنادار است؛ لذا تعارضات زناشویی با استفاده از نیازهای اساسی قابل پیش‌بینی است.

  کلیدواژگان: تعارضات زناشویی، نیازهای اساسی گلاسر، دانشجویان
 • جمشید جراره، امید سیفوری صفحات 59-69

  پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی اختلالات شخصیت بر اساس ترومای پیچیده و روابط موضوعی با نقش میانجی گری توانمندی ایگو انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود، جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانشجویان دبیری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 شامل می شد. شرکت کنندگان 161 نفر دختر و پسر بودند که به روش نمونه گیری غیرتصادفی دردسترس انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از مقیاس های پرسشنامه شخصیت (SCID-II)، پرسشنامه روابط ابژه بل (BORI)، پرسشنامه ترومای پیچیده (CTQ) و مقیاس توانمندی ایگو (PIES) استفاده شد. داده های جمع اوری شده از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شد. یافته ها نشان داد؛ ترومای پیچیده و روابط ابژه با نقش میانجی توانمندی ایگو، اختلالات شخصیت در دانشجو معلمان را پیش بینی می کنند. و بین اختلالات شخصیت و ترومای پیچیده، بین اختلالات شخصیت و روابط ابژه و بین اختلالات شخصیت و توانمندی ایگو در دانشجو معلمان رابطه وجود دارد. و همچنین روابط ابژه با نقش میانجی توانمندی ایگو، اختلالات شخصیت در دانشجو معلمان را پیش بینی می کنند. به طور کلی زمانی که ترومای پیچیده و روابط موضوعی ضعیف با والدین از دوران کودکی در دانشجو معلمان شکل گرفته شده باشد، ایگو هم ضعیف رشد می کند و در نتیجه فرد در معرض اختلالات شخصیت قرار خواهد گرفت.

  کلیدواژگان: اختلالات شخصیت، ترومای پیچیده، روابط موضوعی، توانمندی ایگو، دانشجو معلمان
 • مهدیه شفیعی تبار صفحات 70-78

  پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه تاب‌آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان نابارور دارای انگ ناباروری بالاو پایین انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری رویان جهاد دانشگاهی اراک در سال 1401 بودند. 98 زن نابارور به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت هدفمند انتخاب شدند (49 زن نابارور دارای انگ ناباروری بالا و 49 زن نابارور دارای انگ ناباروری پایین). شرکت کنندگان به پرسشنامه انگ ناباروری ادراک شده، مقیاس تاب آوری و مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد زنان نابارور دارای انگ ناباروری بالادر مقایسه با زنان نابارور دارای انگ ناباروری پایین در تاب‌آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده به طور معناداری نمرات پایین تری دارند (P<0/05). یافته های این پژوهش اهمیت توجه به عوامل روانی- اجتماعی در مقابله با انگ ناباروری را روشن می سازد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، حمایت اجتماعی ادراک شده، انگ ناباروری
 • طاهر علیزاده، بهمن بهمنی، محمدسعید خانجانی، منوچهر ازخوش، شیما شکیبا، محسن واحدی صفحات 79-86

  هدف از پژوهش حاضر طراحی پروتکل مشاوره توان‌بخشی مبتنی بر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت بر اساس تجارب افراد دارای آلبینیسم بود. نوع پژوهش حاضر ترکیبی، از نوع کاربردی و در بخش کیفی به روش تحلیل محتوا بود. جامعه آماری این پژوهش افراد دارای آلبینیسم در سال 1399 بودند. تعداد 13 نفر از افراد دارای آلبینیسم به شکل هدفمند برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد و داده‌ها با نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شدند. به‌منظور سنجش روایی محتوایی پروتکل تدوین شده از ضریب روایی لاوشه استفاده شد. تعداد 3 مضمون اصلی و 29 مضمون فرعی از مصاحبه‌ها حاصل شد. سپس با بررسی و مطالعه متون مرتبط با درمان‌های پویشی، پروتکل مشاوره توان‌بخشی مبتنی بر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت در 3 فاز تدوین شد و جهت بررسی روایی محتوایی در اختیار 9 نفر از روان‌درمانگران پویشی کوتاه‌مدت گرفت. باتوجه‌به تایید این پروتکل آموزشی توسط متخصصان، می‌توان از پروتکل تهیه شده به‌عنوان یک مداخله توان‌بخشی برای افراد دارای آلبینیسم استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تجربه زیسته، افراد دارای آلبینیسم، پروتکل مشاوره توان بخشی
 • محمد باسره، شهرام مامی صفحات 87-95

  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای خودانتقادی در رابطه بین خودشیفتگی و افکار خودکشی در نوجوانان بود. روش پژوهش حاضر با توجه توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه نوجوانان دختر و پسر (14-18 ساله) شهر ایلام بود که 374 نفر با استفاده از فرم تعیین حجم نمونه کوکران به روش دردسترس انتخاب شدند. اطلاعات این پژوهش از طریق پرسشنامه‌های خودانتقادی تامپسون 2004 (LOSC)، پرسشنامه خودشیفتگی آمز 2006 (NPI-16) و پرسشنامه افکار خودکشی بک 1979 (BSSI) جمع آوری شد. از تحلیل معادلات ساختاری (SEM) وآزمون سوبل برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر مستقیم خودشیفتگی و افکار خودکشی (0/001=P) ،خودشیفتگی و خودانتقادی (0/005=P) ،خودانتقادی و افکار خودکشی (0/002=P) واثر غیر مستقیم خودشیفتگی و افکار خودکشی با میانجی گری خود انتقادی معنادار است. مدل پژوهش از برارزش مطلوبی برخوردار بود و نتایج پژوهش نشان داد که بین خودشیفتگی با افکار خودکشی بر اساس نقش میانجی خودانتقادی در نوجوانان رابطه معنادار وجود دارد به عبارت دیگر با افزایش خودانتقادی در نوجوانان خودشیفته،میزان افکار خودکشی افزایش میابد.

  کلیدواژگان: افکار خودکشی، خودشیفتگی، خودانتقادی
 • زهرا محمدنیا، مهدی شاه نظری، بیتا نصرالهی صفحات 96-105

  پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان دانش‌آموزان دختر تیزهوش انجام گرفت.

  روش

  پژوهش از نوع شبه‌‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود و جامعه آماری، دانش‌آموزان دختر مشغول به تحصیل در مدارس تیزهوشان شهر تهران (متوسطه دوره دوم) در سال تحصیلی 1398-99 بودند، که با روش نمونه‌گیری در دسترس، دانش‌آموزان پایه دهم دبیرستان فرزانگان تهران (170 نفر)، انتخاب شده و پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ) را تکمیل نمودند. از بین آنها 32 نفر که نمره‌های پایینی در راهبردهای انطبافی داشتند، به عنوان گروه نمونه مشخص و به صورت تصادفی، به دو گروه 16 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. به گروه آزمایش در 12 جلسه 70 دقیقه ای (دوبار در هفته)، مهارت های مقابله با اضطراب و افسردگی و مدیریت استرس آموزش داده شد و گروه کنترل، آموزشی دریافت نکردند. پس از اتمام جلسات آموزش و همچنین پس از گذشت یک ماه و نیم در مرحله پیگیری، پرسشنامه مذکور برای هر دو گروه اجرا شد.

  یافته‌ها:

   تحلیل داده ها با استفاده از روش «تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر» نشان ‏داد، آموزش مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان تیزهوش به صورت معنادار و پایدار، استفاده از راهبردهای انطباقی نظم‌جویی شناختی هیجان را افزایش و استفاده از راهبردهای غیر انطباقی نظم‌جویی شناختی هیجان را کاهش می‏‌دهد.

  نتیجه

  استفاده از آموزش مهارت های زندگی می‌تواند در افزایش استفاده از راهبردهای انطباقی نظم‌جویی شناختی هیجان و کاهش راهبردهای غیر انطباقی آن موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: تیزهوش، مهارت های زندگی، نظم جویی شناختی هیجان
 • سعید آریاپوران، مریم نیساری صفحات 106-115

  هدف پژوهش حاضر شیوع مشکلات روان‌شناختی مادران کودکان ADHD در دوره کووید-19: نقش حمایت اجتماعی، حل مسیله اجتماعی و تاب‌آوری بود. 136 مادر به صورت دردسترس در پژوهش شرکت کردند و مقیاس‌های افسردگی، اضطراب، استرس، حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی، فرم کوتاه پرسشنامه حل مسیله اجتماعی تجدید نظر شده (فرم کوتاه) و مقیاس تاب‌آوری (فرم کوتاه) تکمیل کردند. نتایج توصیفی نشان داد که از میان مادران %91/41 درصد دارای افسردگی متوسط تا بسیار شدید، %82/58 دارای اضطراب متوسط تا بسیار شدید و %27/49 درصد دارای استرس متوسط تا بسیار شدید بودند. بین حمایت اجتماعی، سبک‌های حل مسیله اجتماعی مثبت (جهت‌گیری مثبت و سبک منطقی) و تاب‌آوری با مشکلات روان‌شناختی رابطه منفی معنادار و بین سبک‌های حل مسیله اجتماعی منفی با مشکلات روان‌شناختی رابطه مثبت معنادار وجود داشت. نتایج رگرسیون گام‌به‌گام به ترتیب نقش معنادار سبک‌های حل مسیله اجتماعی منفی، سبک‌های حل مسیله اجتماعی مثبت، تاب‌آوری و حمایت اجتماعی را در پیش‌بینی مشکلات روان‌شناختی مادران کودکان ADHD در دوره کووید-19 تایید کرد. براساس نتایج تقویت حمایت اجتماعی و توجه به راهبردهای روان‌شناختی مبتنی بر حل مسیله اجتماعی مثبت و تاب‌آوری برای کاهش مشکلات روان‌شناختی مادران کودکان ADHD پیشنهاد می‌شود.

  کلیدواژگان: تاب آوری، حل مسئله اجتماعی، حمایت اجتماعی، کاستی توجه-بیش فعالی، مادران، مشکلات روانشناختی
|
 • Zabihollah Kavehfarsani, mohsen nazarifar, fatemeh mahmoudi Pages 1-9

  The purpose of the present study was evaluating the model of relationship between mindfulness and marital quality with mediator role of savoring beliefs and gratitude. The research method was descriptive-correlational. The study population consisted of the all married men and women who living in Esfahan in 2021, among whom 258 were selected using convenience sampling method and completed perceived marital quality, gratitude questionnaire, mindful attention awareness scale and the savoring beliefs inventory. Structural equation modeling (SEM) was used through SPSS (version 24) and AMOS (version 24) software to analyze the data. The results showed a positive and significant relationship marital relationship quality, mindfulness, savoring beliefs and gratitude (p <0.001). The indirect effect of savoring beliefs and gratitude through mindfulness on marital relationship quality and also the indirect effect of mindfulness on gratitude through savoring beliefs were confirmed (p<0.05). Therefore, it is suggested that counselors and psychologists in the field of family use the results of this study to improve the marital relationship quality and individual life of families and by using measures to improve and use mindfulness skills, experiences of savoring beliefs and gratitude for Increase the marital relationship quality in their educational and clinical work.

  Keywords: marital relationship quality, mindfulness, savoring beliefs, gratitude
 • Mohsen Dadjoo, Shahriar Gharibzadeh*, Mahta Vajedi Mojarad, Elaheh Sobhani Pages 10-18

  The present study has aimed to investigate the developmental trajectories of cognitive intelligence in Iranian preschoolers to provide earlier prevention or intervention. The study sample was 433 healthy Iranian children (girl=47.8%) from Tehran, Bandar Abbas, Mashhad, Zarand, and Tabriz, who ranged from 48 to 78 months. The third Persian version of the Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence was used to assess cognitive intelligence. A positive moderate (.3<r<.7) significant Pearson correlation was observed among 22 cases out of 42 correlations. It indicates a high internal correlation of cognitive components. The results of ANOVA showed no significant difference among Verbal Intelligence, Performance Intelligence, and overall Intelligence, in boys and girls. Results of the Kruskal-Wallis test showed there were significant differences among developmental trajectories of Verbal Intelligence, Performance Intelligence, and overall Intelligence among the six-month age groups, which were followed up by the Games-Howell post-hoc test. Significant increase (p<.01) in cognitive intelligence at 48 to 78 months of age indicates that this age is one of the critical periods associated with the development of cognitive ability. Founded developmental trajectories in present study, can help administrators and professionals to cause better planning for early childhood.

  Keywords: cognitive intelligence, developmental trajectory, Preschoolers, early childhood, Wechsler Preschool, Primary Scale of Intelligence
 • Razieh Nazarian Samani, Khadijeh Shiralinia Pages 19-27

  The aim of this study was to investigate the mediating role of domestic violence, marital conflict, self-esteem and resilience in the relationship between family cohesion and parent abuse in first and second grade male and female high school students in Shahrekord. The statistical population of this study was all male and female high school students in Shahrekord and their mothers, 779 of whom were selected by convenience sampling. Instruments in this study were Parent Abuse Scale (PAP-bv), Parent Abuse Scale (PAP-gm), Child Exposure to Domestic Violence (VCED), Parental Marital Conflict Scale (PMCS), Samani Family Cohesion Questionnaire (SFC) Rosenberg Self-Esteem Scale and the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RIS). The model evaluation was made by path analysis method. The results of correlation coefficients showed that there were significant positive correlations between domestic violence and marital conflict and parent abuse, and that there were significant negative correlations between family cohesion, self-esteem and resilience and parent abuse. The final model showed good fitness. The results of path analysis showed that family cohesion has a direct and indirect effect on parent abuse through domestic violence, marital conflict, self-esteem and resilience.

  Keywords: Parent Abuse, Family Cohesion, Domestic Violence, Marital Conflict, Self-Esteem, Resilience
 • Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Maryam Saeedi, Vahid Savabi Niri, Zahra Nakhostin Asef, Zeynab Bourbour Pages 28-37

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on difficulties in emotional regulation and cognitive flexibility in patients with obsessive-compulsive disorder. The research method was quasi-experimental pre-test-post-test with a control group. In this study, 30 patients with obsessive-compulsive disorder syndrome were assigned to psychology clinics in Rasht in 2021 as a research sample in two experimental and control groups. Groups were assessed with questionnaires Padua obsessive-compulsive disorder by Sanavio (1988), Gratz & Roemer (2004) difficulties in emotional regulation, and Dennis & Vander Wal (2010) cognitive flexibility. After 10 sessions of 90 minutes of cognitive-behavioral therapy for the experimental group, participants again answered the research questionnaire. Findings showed that cognitive-behavioral therapy significantly reduces the difficulties in emotion regulation (rejection of emotional responses, difficulty in performing purposeful behavior, difficulty in controlling impulse, lack of emotional awareness, limited strategies, lack of Emotional state) and increased cognitive flexibility (P<0.001). Due to the problems that patients with obsessive-compulsive disorder have in emotional and cognitive dimensions, it is necessary to pay more attention to these cases in the treatment process.

  Keywords: Cognitive-behavioral therapy, difficulties in emotional regulation, cognitive flexibility, obsessive-compulsive disorder
 • sadegh hekmatiyan fard, Seyed Mousa Golestaneh Pages 38-50

  The aim of this study was to investigate the relationship between early maladaptive schemas and Acadmic procrastination with the mediating role of personality traits and perfectionism. The method of the present study is descriptive-correlational and was performed by structural equation modeling. The statistical population of the study consisted of 8640 students of Persian Gulf University in 1400. 301 students were selected by purposive sampling method and completed the maladaptive schemas questionnaire (ISQ), active procrastination scale (APS), passive procrastination scale (PPS), hexaco personality questionnaire (HPQ) and multidimensional perfectionist structures questionnaire (MPCQ) Structural equation model and SPSS and AMOS software were used to analyze the data. The results of structural equation model showed that the direct relationship between maladaptive schema variable with perfectionism and maladaptive schema with personality traits is significant. Also, the direct relationship between personality traits andAcadmic procrastination was significant, but the direct relationship between perfectionism and Acadmic procrastination was not significant. Indirect relationships of incompatible schema with Acadmic procrastination were also significant through personality traits, but indirect relationships of incompatible schema with Acadmic procrastination through perfectionism were not significant. Based on the research findings, we conclude that maladaptive schemas are well associated with Acadmic procrastination through personality traits. At the end, the necessary suggestions were presented.

  Keywords: early Maladaptive schemas, Acadmic procrastination, personality traits, perfecti, Student
 • Abdollah Shafiabady, Kobra Ghasemi moghaddam, Asghar Sharifi Pages 51-58

  The aim of this study was to explain the model of predicting marital conflicts of students based on basic needs. This study is of descriptive method and the design is correlational based on structural equation modeling. The statistical population included all married students of 4 Azad University of Tehran in 2018. A sample of 172 students of Islamic Azad University (131 females, 41 males) were selected by cluster sampling method and within each cluster through purposive sampling method. Data were collected using Marital Conflict Questionnaires (MCQ) and Glaser's Basic Needs and analyzed using spss-22 software. The findings indicated that there is a significant positive relationship between the levels of satisfaction of basic needs. The correlation between marital conflicts with the need for love and belonging and the need to pleasure is also negative and significant. The correlation between the five basic needs is positive and significant; therefore, marital conflicts can be predicted using basic needs.

  Keywords: Marital conflicts, Glaser's basic needs, students
 • Jamshid Jarareh, Omid Seifouri Pages 59-69

  The aim of this study was to examine the prediction of personality disorders based on complex trauma and object relations with the mediating of ego empowerment. The research method was descriptive-correlational. The statistical population of the present study was all male and female undergraduate students of Shahid Rajaee Teacher Training University in Tehran in the first semester of the academic year 2020-2021. A total of 161 girls and boys participated in this study by available random sampling method. To collect research data, Scales of Personality Questionnaire (SCID-II), Bell Object Relationship Questionnaire (BORI), Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) and Ego Empowerment Scale (PIES) were used. The collected data were analyzed through Pearson correlation coefficient and path analysis. The findings showed Complex trauma and object relationships with the mediating role of ego empowerment predict personality disorders in student-teachers. And there is a relationship between personality disorders and complex trauma, between personality disorders and object relationships, and between personality disorders and ego empowerment in student-teachers. Also, object relationships with the mediating role of ego empowerment predict personality disorders in student-teachers. In general, when a childhood complex trauma and weak object relations with parents develops in the student teachers, the ego also grows poorly, and as a result, the student teachers are exposed to personality disorders

  Keywords: Personality Disorders, Complex Trauma, Object Relations, Ego Empowerment, Student teachers
 • mahdieh shafieetabar Pages 70-78

  This study aimed to compare resilience and perceived social support in infertile women with high and low levels of infertility stigma. The design of the present study was a descriptive and causal-comparative design. The statistical population was infertile women who referred to Jihad Arak University's Royan Infertility Center in 1401. 98 infertile women were selected as the research sample by available and purposeful sampling method (49 infertile women with high and 49 infertile women with low levels of infertility stigma). Participants answered the Infertility Stigma Consciousness Questionnaire, Resilience Scale and Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Multivariate analysis of variance was used to analyze the data. The present study showed that infertile women with high levels of infertility stigma had significantly lower scores than the comparing group in resilience and perceived social support (P<0.05). Findings of this study clarify the importance of paying attention to psycho-social factors in dealing with the stigma of infertility.

  Keywords: Resilience, Perceived Social support, Infertility Stigma
 • Taher Alizadeh, Bahman Bahmani, MohammadSaeed Khanjani, Manouchehr Azkhosh, shima shakiba, Mohsen Vahedi Pages 79-86

  This research aimed to design a rehabilitation counseling protocol based on short-term dynamic psychotherapy according to the experiences of people with albinism. The current type of research was mixed, applied, and qualitative in the content analysis method. The statistical population of this research was people with albinism in 2019. 13 people with albinism were purposefully selected to participate in the study. To collect data in the qualitative part, semi-structured interviews were used and the data were analyzed with MAXQDA software. To measure the content validity of the developed package, the validity coefficient of Lavshe was used. 3 main themes and 29 secondary themes were obtained from the interviews. Then, by reviewing the study of literature and psychodynamic approaches, a rehabilitation counseling protocol based on short-term dynamic psychotherapy was developed in 3 phases, and it was given to 9 short-term dynamic psychotherapists to check its content validity. According to the approval of this protocol by experts, the prepared protocol can be used as a rehabilitation intervention for people with albinism

  Keywords: lived experience, people with albinism, rehabilitation counseling protocol
 • Mohammad Basereh, Shahram Mami Pages 87-95

  The purpose of the present study was to investigate the mediating role of self-criticism in the relationship between narcissism and suicidal thoughts in adolescents. The current research method is descriptive and correlational. The statistical population in this research was all boys and girls aged 14 to 18 in Ilam city, 374 of whom were selected using Cochran's sample size determination form by convenience sampling method . The information of this research was collected through Thompson Self-Criticism Questionnaire 2004(LOSC), Ames Narcissism Questionnaire 2006(NPI-16) and Beck Suicidal Ideation Questionnaire 1979(BSSI). Structural equation analysis (SEM) and Sobel test were used for data analysis. The results showed that the direct effect of narcissism and suicidal thoughts (P=0.001), narcissism and self-criticism (P=0.005), self-criticism and suicidal thoughts (P=0.002) and the indirect effect of narcissism and suicidal thoughts with mediation Self-criticism is meaningful. The research model had a favorable value and the research results showed that there is a significant relationship between narcissism and suicidal thoughts based on the mediating role of self-criticism in teenagers،In other words, with the increase of self-criticism in narcissistic teenagers, the amount of suicidal thoughts increases.

  Keywords: suicidal thoughts, narcissism, self-criticism
 • zahra mohammadnia, mahdi shahnazari, bita nasrollahi Pages 96-105

  The purpose of this research is to study the effectiveness of life skills training on cognitive emotion regulation strategies of gifted female students.

  Method

  The present study is a quasi-experimental study with a pre-test and post-test design and follow-up with a control group. The statistical population of this study is female students studying in gifted schools in Tehran (secondary school) in the academic year of 1398-99. At first, all tenthth grade high school students (170 people) completed the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) and among them, 32 students with lowest scores in resilient strategies were selected as a sample group, randomly divided into experimental and control groups of 16. One experimental group was given 12 sessions of training, while the control group did not receive any training. After the training sessions, post-test was performed for both experimental and control groups. Also, after a month and a half in the follow-up phase, both groups were tested.

  Results

  Using the mixed variance analysis method, the results show that life skills training significantly caused the experimental group to receive higher average scores in acceptance strategies, refocusing, positive refocus and putting into perspective on post-test and follow-up stages compared to the pre-test stage. The study also uses non-adaptive strategies to reduce self-blame and rumination in gifted female students.

  Conclusion

  Teaching life skills in gifted students significantly increases the use of adaptive cognitive emotion regulation strategies and decreases the use of non-adaptive cognitive emotion regulation strategies.

  Keywords: Cognitive Emotion Regulation, Life Skills, Talent
 • Saeed Ariapooran, Maryam Neisari Pages 106-115

  The aim of the present study was to determine the prevalence of psychological problems of mothers of ADHD children in the COVID-19 outbreak: the role of social support, social problem-solving and resilience. 136 mothers participated in the study by convenience sampling method and completed the Depression, Anxiety and Stress, Multidimensional Perceived Social Support Scale, Revised Social Problem-Solving Inventory (Short Form) and resilience scale (Short Form) were used to collect the data. Descriptive results showed that 41.91% of mothers had moderate to very severe depression, 58.82% had moderate to very severe anxiety, and 49.27% had moderate to very severe stress. There is a significant negative relationship between social support, positive social problem-solving styles (positive orientation and logical style) and resilience with psychological problems and a negative relationship between negative social problem-solving styles with psychological problems. The stepwise regression results confirmed the significant role of negative social problem-solving styles, positive social problem-solving styles, resilience and social support in predicting the psychological problems of mothers of ADHD children in the Covid-19 outbreak, respectively. Based on the results, strengthening the social support and paying attention to psychological strategies based on positive social problem solving and resilience to reduce the psychological problems of mothers with ADHD children is recommended.

  Keywords: ADHD, Mothers, psychological problems, resilience, social problem-solving, social support