فهرست مطالب

نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
سال سیزدهم شماره 5 (پیاپی 57، آدر و دی 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سیروس قنبری*، پروانه محمدی صفحات 1-16

  پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش میانجی ظرفیت یادگیری سازمانی در ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی با عملکرد شغلی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مشتمل بر کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سنندج در سال تحصیلی 1399-1398 با حجم 503 نفر است. از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 215 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی سرمایه فکری بونیتس(2001)، یادگیری سازمانی چیوا و همکاران(2007)، ظرفیت یادگیری سازمانی نیف(2001) و پرسشنامه ی عملکرد شغلی پاترسون(1988) استفاده شد. روایی ابزارها با نظر اساتید علوم تربیتی و روانشناسی تایید گردید. داده ها با استفاده از دو نرم -افزار Spss.v. 22 و Lisrel. 8.50و با روش مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که متغیرهای ظرفیت یادگیری سازمانی و یادگیری سازمانی به صورت مستقیم و متغیرهای سرمایه فکری و یادگیری سازمانی به صورت غیر مستقیم از طریق متغیر ظرفیت یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر معنی دار دارد(05/0>p). جهت بهبود عملکرد شغلی کارکنان آموزش و پرورش پیشنهاد می شود تلاش در جهت تقویت سرمایه فکری و بسترسازی برای افزایش یادگیری سازمانی و بهبود ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان یک الویت جدی در دستور کار قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ظرفیت یادگیری سازمانی، سرمایه فکری، یادگیری سازمانی، عملکرد شغلی
 • مهدی باقری، مسعود صادقی*، محمود ابوالقاسمی، سیف الله فضل الهی قمشی صفحات 17-27

  هدف این پژوهش تدوین مدل تاب آوری مدیران مدارس ابتدایی بود. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از رویکرد زمینه ای انجام شد. با روش نمونه گیری هدفمند، 12 متخصص روانشناسی تربیتی و مدیریت آموزشی بررسی شدند و داده ها تا رسیدن به اشباع نظری با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شد. از نرم افزار MAXQDA2018 برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گردید. 180 کد اولیه در کدگذاری باز به دست آمد که در کدگذاری محوری بر اساس شباهت موضوعی در 20 دسته موضوعی قرار داده شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی، تاب آوری مدیران مدارس ابتدایی به عنوان متغیر مرکزی یا مقوله اصلی شناخته شد. مدل تاب آوری مدیران مدارس ابتدایی می تواند نقشه مفهومی ارزشمندی برای هدایت دامنه وسیعی از خدمات نظام آموزشی باشد. در کوشش هایی که برای کمک به مدیران مدارس ابتدایی برای مقابله و سازگاری در طول شرایط سخت و بحران ها صورت می گیرد. یک دیدگاه نظام مند درباره تاب آوری بسیار حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: تاب آوری مدیران، مدارس ابتدایی، مدل کیفی، رویکرد زمینه ای
 • ارسلان رحمن نژاد*، جهانگیر یاری حاج عطالو، صادق ملکی آوارسین، رفیق حسنی صفحات 28-46

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری سکوت سازمانی بر اساس ادراک از رفتارهای سیاسی و حسادت سازمانی با نقش میانجی سازگاری شغلی در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی انجام گرفت . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی همبستگی از نوع مدل یابی علی (مدل یابی معادلات ساختاری) می باشد جامعه آماری کلیه کارکنان(هییت علمی و غیرهییت علمی) دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی درسال 1398 که شامل347 نفر کارمند و 164 نفر هییت علمی می باشندکه در مجموع 511 نفرمی باشند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی که با استفاده از جدول مورگان350 نفر(216 نفرکارمند و138 نفر هییت علمی) انتخاب شدند . برای گردآوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استاندارد استفاده شد . روایی محتوایی و سازه ای پرسشنامه ها تایید و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 74/0،91/0،73/0،87/0بدست آمد به منظور ارزیابی روابط بین متغیر ها مکنون و اندازه گیری شده در الگوی مفهومی ، از مدل یابی ساختاری داده ها با استفاده ازدو نرم افزارSPSSو PLS3 استفاده گردید نتایج و یافته های پژوهش حاکی از نقش معنی دار بین متغیرها می باشد یعنی بین حسادت سازمانی و سکوت سازمانی ، بین ادراک از رفتار سیاسی سازمانی و سکوت سازمانی ، بین سازگاری و سکوت سازمانی ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد و حسادت سازمانی بر سازگاری شغلی ارتباط منفی و مستقیم دارد . همچنین نتایج حاکی از تایید نقش میانجی سازگاری شغلی در روابط علی بین حسادت سازمانی با سکوت سازمانی می باشد.

  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، ادراک از رفتارهای سیاسی، حسادت سازمانی، سازگاری شغلی، دانشگاه پیام نور
 • صمد برزویان، فائزه محمداسمعیلی*، عباس عباسپور صفحات 47-62

  هدف از مقاله حاضر، طراحی الگوی عملیاتی تقاضا و برآورد معلمان مورد نیاز در دوره ابتدایی و متوسطه اول طی سال های 1404-1399 بود. این مقاله از منظر رویکرد از نوع پژوهش های کمی، از نظر هدف، در زمره پژوهش های کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، در قسمت طراحی الگوی عملیاتی از نوع مطالعه کتابخانه ای و در بخش برآورد معلمان از نوع پژوهش های بررسی موردی بود. جامعه و نمونه آماری تحقیق شامل 358،897 معلم مشغول به خدمت در دوره های تحصیلی ابتدایی و اول متوسطه درسال تحصیلی 99 - 1398 (سال پایه) بوده است. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات اسنادی و میدانی پیشین و تحلیل اطلاعات و یافته های آن مطالعات انجام پذیرفت و در آن به روش توصیفی- تحلیلی به تفسیر انتقادی و تاویل داده ها با هدف به دست آوردن برآوردی از تعداد معلمان مورد نیاز پرداخته شد. در این پژوهش، ضمن تشریح مراحل الگوی عملیاتی تقاضای معلمان مورد نیاز، تعداد معلمان دوره ابتدایی و اول متوسطه به طور کلی و به تفکیک دروس منطبق بر تراکم کلاسی و تعداد کلاس مورد نیاز، در سه سناریو متوسط تراکم عملکردی، حداکثر مطلوب تراکم دانش آموزی و تراکم استاندارد دانش آموزی تا سال تحصیلی 05 - 1404 برآورد گردید. متوسط رشد سالانه معلمان ابتدایی تقریبا 1.25% و بیشترین تعداد معلمان ابتدایی حدودا معادل325،000 نفر در سال 04 - 1403 و متوسط رشد سالانه معلمان دوره اول متوسطه تقریبا 2.7% و حدودا معادل 178،000 نفر در سال 05 - 1404 برآورد شد. سرانجام، با تاکید بر الگو و برآورد ارایه شده، نتایجی احصاء گردید که می تواند در جهت اخذ ساز و کار های مناسب در حیطه جذب معلمان مورد نیاز دوره آموزش و پرورش عمومی کشور از طرق مختلف (فارغ التحصیلان متعهد خدمت دانشگاه فرهنگیان، استخدامی های ماده 28و...) راهگشا باشد.

  کلیدواژگان: الگوی عملیاتی، تقاضای معلمان، دوره ابتدایی و اول متوسطه
 • سید نورالدین محمودی* صفحات 64-78
  مقدمه و هدف

  امروزه یکی از شاخص های موفقیت و میزان بالندگی سازمان ها نسبت به هم، توسعه حرفه ای نیروی انسانی در سازمان است که باعث می شود افراد وظایف محوله را با کیفیت بالاتری انجام داده و از حداکثر توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان بهره گیرند. هدف از اجرای این تحقیق ارایه الگوی نقش آگاهی اخلاقی و حاکمیت فناوری در توسعه حرفه ای معلمان با نقش میانجی خلاقیت بود.

  روش شناسی پژوهش

  روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی با تاکید بر مدل یابی الگوی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان دوره متوسطه اول منطقه 2 شهر تهران (653) تشکیل می دهند. براساس فرمول کوکران تعداد 242 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق با استفاده نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری داده ها براساس سه پرسشنامه حاکمیت فناوری اطلاعات (2017)، پرسشنامه آگاهی اخلاقی، خلاقیت فردی و نهادینه سازی خلاقیت تیمی مایی و همکاران (2019) و پرسشنامه توسعه حرفه ای پرسشنامه استاندارد نوا (2008) صورت گرفت، که ضریب آلفای کرونباخ برای حاکمیت فناوری اطلاعات (81/0)، آگاهی اخلاقی (83/0)، خلاقیت فردی (84/0)، نهادینه سازی خلاقیت تیمی (77/0) و توسعه حرفه ای (79/0) به دست آمد و روایی صوری و محتوایی آن ها با استفاده از نظر متخصصان تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک دو نرم افزار SPSS و SPLS صورت پذیرفت. (05/0 ≥P).

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که آگاهی اخلاقی برخلاقیت فردی و نهادینه سازی خلاقیت تیمی تاثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که تاثیر حاکمیت فناوری اطلاعات برخلاقیت فردی و نهادینه سازی خلاقیت تیمی مثبت و معنادار است و اثر مستقیم خلاقیت فردی و نهادینه سازی خلاقیت تیمی بر توسعه حرفه ای معلمان در سطح (05/0 ≥P).مثبت و معنادار است. 

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد که آگاهی اخلاقی و حامیت فناوری از طریق خلاقیت منجربه توسعه حرفه ای معلمان می شود.

  کلیدواژگان: آگاهی اخلاقی، حاکمیت فناوری، توسعه حرفه ای، خلاقیت
 • سیروس محمودی* صفحات 78-94

  هدف پژوهش حاضر، جمع آوری و یکپارچه سازی اثربخشی برنامه های آموزش محیط زیست بر سواد محیط زیستی و محاسبه میزان اثر آنها با استفاده از رویکرد پژوهشی فراتحلیل بود. بدین منظور 35 پژوهش(یازه زمانی1398- 1388) که از لحاظ روش شناسی مورد قبول بود انتخاب و فراتحلیل بر روی آنها انجام شد. ابزار پژوهش چک لیست فراتحلیل بود که 3948 شرکت کننده را در خود جای داده بود. پس از خلاصه کردن نتایج پژوهش ها، اندازه اثر محاسبه و بر اساس رویکرد فراتحلیل هانتر و اشمیت ترکیب شده و طبق جدول کوهن تفسیر شدند. یافته های پژوهش نشان داد که میزان اثر ترکیبی اجرایبرنامه های آموزش محیط زیست بر سواد محیط زیستی 37/0 بود (p</001)، که این میزان اثر مطابق با جدول کوهن بالاتر از متوسط می باشد. اندازه اثر ترکیبی برای مقطع سنی پیش دبستان و دبستان 25/0(پایین تر از متوسط)، برای دوره متوسطه(اول و دوم)، 36/0 (بالاتر از متوسط)و برای مقطع سنی بزرگسال 59/0(زیاد) ارزیابی شده است. همچنین اندازه اثر ترکیبی برای دانش محیط زیست 31/0(متوسط)، نگرش محیط زیست41/0 (بالاتر از متوسط) و برای رفتار محیط زیست47/0 (بالاتر از متوسط) می باشد. نتایج حاصل از تحلیل تعدیلی، بیانگر اثرگذاری متغیرهای تعدیل کننده در این مداخلات بود.

  کلیدواژگان: فراتحلیل، برنامه های آموزشی، سواد محیط زیست
 • داود قرونه*، نرگس صفدری، مرتضی کرمی صفحات 95-106
  مقدمه و هدف

  کیفیت عملکرد مدیران و رهبران آموزشی از مهم ترین ارکان بهبود آموزش است و نقش مهمی در توسعه نظام آموزشی دارد. ارتقای اثربخشی مدارس تا حدود زیادی در گروه توسعه حرفه ای مدیران است. هدف این پژوهش مطالعه تجربه زیسته مدیران مدارس از فرایند توسعه حرفه ای به منظور ارایه راهکارهایی برای بهبود آن بوده است.

  روش شناسی پژوهش

  روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت کنندگان در پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند و به شیوه انتخاب موارد مطلوب انتخاب شدند که شامل 22 نفر از مدیران نمونه مدارس مشهد بود. به منظور گردآوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و روش سه سویه سازی برای اعتباربخشی به یافته ها مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری انجام شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که بر اساس تجربه زیسته مدیران موفق، فرآیند توسعه آنها در سه بعد اصلی اتفاق افتاده است: 1) مهارت ها، 2) دانش و معلومات و 3) ویژگی های شخصیتی. همچنین، روش های توسعه حرفه ای مدیران مدارس نیز شامل روش های فردی (الگو گرفتن، تبادل نظر با همکاران، گروه های حرفه ای مجازی، مطالعه انفرادی، و خودارزیابی) و روش های سازمانی (تجربه گردانی، کارورزی، جلسات مدیران و کلاس های ضمن خدمت) بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

  راهکارهایی که برای بهبود فرایند توسعه حرفه ای مدیران مدارس از دیدگاه آنها شناسایی شد در چهار دسته اصلی قرار می گیرد: 1) بهبود طراحی و برنامه ریزی فرصت های توسعه حرفه ای، 2) حمایت از فعالیت های توسعه، 3) ارزشیابی صحیح فرآیند توسعه و 4) تشویق فعالیت های توسعه مدیران.

  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، رهبری آموزشی، مدیران مدارس
 • ابوذر زارع*، مهرزاد حمیدی، ولی نوذری، طاهره کریمی جشنی صفحات 106-119

  هدف از انجام این تحقیق ارایه ی مدل گسترش عملکرد کیفیت در المپیاد ورزشی درون مدرسه ای وزارت آموزش و پرورش و مقایسه آن با اعتیاد موبایلی و اینترنتی در دانش آموزان بود. روش انجام این تحقیق از نوع آمیخته بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد ورزشی، مدیران مدارس مجری، معلمین تربیت بدنی و مدیران کل استان ها، معاونین تربیت بدنی و سلامت استان ها تشکیل دادند. در این تحقیق 35 مصاحبه به صورت حضوری تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. در بخش کمی تعداد 420 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند و با استفاده از پرسش نامه استاندارد سروکوال پاراسورامان و همکاران (1988) مورد بررسی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افرارهای اکسل 2010 و اس پی اس اس نسخه 19 هم چنین برای ارایه مدل از نرم افزار گسترش عملکرد کیفیت 2000 استفاده گردید. مهم-ترین نیازهایی که از مرحله مصاحبه و تجزیه و تحلیل پرسش نامه سروکوال به دست آمده بودند طبق نظر گروه کانونی به عنوان صدای مشتریان به خانه کیفیت راه یافتند و در ادامه 3 ماتریس گسترش عملکرد کیفیت، طبق پروتکل سازگار شده برای سازمان های خدماتی طراحی شدند. در نهایت با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت مشتریان نظرات خود را بیان نمودند و نیازهای افزایش انگیزه شرکت کنندگان و مجریان، مختار بودن مدرسه در تعیین محتوا و شیوه برگزاری و تجهیزات و امکانات ایمن و استاندارد مهم ترین نیازهای المپیاد ورزشی درون مدرسه ای از دید مشتریان بودند هم چنین در گویه ها و نیازهای تبلیغات و اطلاع رسانی موثر، افزایش انگیزه شرکت کنندگان و مجریان، مختار بودن در تعیین محتوا و شیوه برگزاری و رقابت های با هیجان و پرجاذبه، رقیب المپیاد ورزشی درون مدرسه ای یعنی اعتیاد موبایلی و اینترنتی در تامین این نیازهای دانش آموزان بهتر عمل کرده و موفق تر بودند. سازمان آموزش و پرورش و مسیولین باید با اقدامات به موقع، در نیازهایی که از رقیب المپیاد ورزشی درون مدرسه ای عقب تر هستند، راه کارهایی ارایه کنند و چاره اندیشی نمایند.

  کلیدواژگان: المپیاد ورزشی، اعتیاد موبایلی، اعتیاد اینترنتی، مدارس، مدل سروکوال
 • پیمان آخربین، توران سلیمانی*، صدرالدین ستاری صفحات 120-135
  مقدمه و هدف

  این پژوهش به منظور تبیین و شناسایی مولفه های توانمند سازی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شده است. 

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نظر روش شناسی توصیفی و از نوع پیمایشی- کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که در سال 1398 مشغول به کار می باشند،به تعداد 7319 نفر تشکیل می داد. از این تعداد 380 نفر با استفاده از جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شد. داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بدست آمد، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی، tتک نمونه ای و آزمون فریدمن)SPSS24 استفاده گردید که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (0/96) گزارش گردید.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده نشان داد که ساختار عاملی پرسشنامه مولفه های توانمندسازی همبستگی های مشاهده شده معنادار و مدل از برازندگی خوبی برخوردار می باشد.

  نتیجه گیری

  در کل نتایج نشان داد که مولفه های چهارگانه توانمندسازی یعنی (فردی، میان فردی، سازمانی و فنی) از دیدگاه کارکنان مورد تایید می باشد و مقدار آمارهt نشان داد که مولفه های توانمندسازی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دیدگاه نمونه آماری مورد تایید می باشند همچنین نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن نشان داد که مقدار آماره خی 2 (1068/817) در خصوص جایگاه و اهمیت هرکدام از مولفه های توانمندسازی از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سطح اطمینان 95/0 معنادار می باشد. بر این اساس بالاترین رتبه به مولفه سازمانی و پایین ترین رتبه مربوط به مولفه فنی می باشد.

  کلیدواژگان: مولفه، توانمندسازی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • سمیه عمادی*، ابوذر زارع، مهدی رستگاری، ظهراب گوهری صفحات 136-148

  هدف تحقیق، طراحی الگوی ساختاری تفسیری موانع توانمند سازی منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان بود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که به صورت میدانی و به روش تحقیق ترکیبی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مدیران کل وزارت ورزش و جوانان و استان ها، برابر با 65 نفر و در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان بودند. به دلیل محدودیت اعضا، جامعه آماری با نمونه برابر شد. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط 7 تن از اساتید و پایایی آن با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (82/0=α). برای ساختاردهی موانع از نظرات خبرگان، درصد فراوانی و تکنیک ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج نشان داد که 16 مانع اساسی در مسیر توانمندسازی کارکنان وزارت ورزش و جوانان وجود دارد و این موانع در هشت سطح قرار گرفتند. موانع مشارکت ضعیف واحدهای عملیاتی، عدم وجود قوانین شفاف در خصوص توانمند سازی و کم توجهی به ارتقا و ابعاد توانمندی در نظام پاداش و تشویق در سطح زیربنایی قرار گرفتند. رفع موانع پایین ترین سطح مدل بایستی در اولویت تصمیم و اقدام قرار گیرد تا رفع موانع سطوح بالاتر تسهیل گردد.

  کلیدواژگان: توانمند سازی، ساختاری تفسیری، منابع انسانی، وزارت ورزش و جوانان
 • حجت افتخاری*، سید عبدالوهاب سماوی، حسین زینلی پور صفحات 149-163

  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی بهینه برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان مبتنی بر مهارت-های آموزشی معلمان بر اساس الگوی اکر برای دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی بود. در این پژوهش روش تحلیل محتوای کیفی بود و نمونه هدفمند مورد نظر جهت گردآوری داده ها عبارت از 14 دانشجوی ترم اول، 14 دانشجوی ترم آخر دانشگاه فرهنگیان، 6 سرگروه آموزشی استان، 4 معلم نمونه استانی و 6 استاد دانشگاه فرهنگیان بود. داده های به دست آمده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با روش کدگذاری قیاسی تجزیه و تحلیل شد. یافته-های پژوهش نشان داد ویژگی عنصر منطق(توجه به مهارت های حل مساله، مهارت های زندگی ، تعامل اثربخش با هم نوعان و مهارت های خاص معلمی)، ویژگی عنصر هدف (جامعیت، کاربردی بودن، عینیت داشتن و معلمی ایرانی اسلامی، پژوهشگر، مانوس با فناوری و صاحب دانش تخصصی)، ویژگی عنصر محتوا (به روز، جامع، تلفیقی بودن، سودمند، انعطاف پذیر و قابل انتقال بودن، تناسب با منطق و اهداف و توجه به فرهنگ و شرایط)، ویژگی عنصر فعالیت های یادگیری(فعال بودن دانشجو، انجام کارگروهی، انجام تکرار و تمرین و کار عملی، توجه به همه حواس دانش آموزان، تسهیل گری در پیوند نظر و عمل)، ویژگی-عنصر معلم(توجه به کاربرد زبان بدن، شناخت و بکاربردن روش های فعال تدریس، شناخت مخاطبین، کاربرد فناوری ها در تدریس، برنامه ریز، توانمند در مهارت های زندگی و برقراری ارتباط)، ویژگی عنصر منابع(دردسترس بودن منابع، قابلیت اجرا با ساده ترین منابع، هماهنگی با ساختار فیزیکی و تطابق با برنامه های درسی دیگر)، ویژگی عنصر گروه بندی(در نظر گرفتن فرصت کارگروهی، رعایت تفاوت فردی و فراهم کردن فرصت های تعاملی)، ویژگی عنصر مکان(انعطاف پذیری و منحصر نشدن به محیط خاص)، ویژگی عنصر زمان(استفاده از هر زمانی برای آموزش، توجه به مناسبات فرهنگی و نقسیم بندی مناسب زمان) و در خصوص عنصر ارزشیابی می توان به ویژگی های توجه به انواع ارزشیابی ها، در نظر گرفتن اهداف برنامه در ارزشیابی، ارزشیابی مشارکتی و ارایه بازخورد مناسب اشاره کرد.

  کلیدواژگان: الگوی بهینه برنامه درسی، دانشگاه فرهنگیان، الگوی اکر، مهارت های آموزشی معلمان
 • سهراب جهانگیری فرد*، حمید شفیع زاده، نادر سلیمانی صفحات 164-182

  هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی دانشگاه نسل چهارم و ارتقای آن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بود. این پژوهش با هدف کاربردی و با رویکرد کیفی- موردی انجام یافت. جامعه پژوهشی شامل اساتید و صاحب نظران و مدیران شاخص دانشگاه آزاد اسلامی (مرتبط با واحد علوم و تحقیقات) بوده است که از میان آن‏ها 9 نفر به عنوان گروه کانونی و 15 نفر به عنوان خبرگان دانشگاهی به روش نمونه گیری نظری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پیمایش مستقیم و مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته گردآوری شدند. روش تحلیل داده ها، تحلیل محتوا با استفاده از روش کدگذاری استراوس و کوربین در سه سطح باز، محوری و انتخابی بوده که در نرم افزار مکس کیو دا 2020 تحلیل شد. سپس مفاهیم در قالب شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه‏ ای، مداخله گر و پیامدها طبقه بندی به قالب مدل به هم مرتبط شدند. برای اعتبار سنجی (روایی و پایایی) نیز از گروه کانونی استفاده شد. نتایج نشان داد که واحد علوم و تحقیقات تهران با توجه به فاصله بین وضع موجود و مطلوب خود در برخی از شاخص‏های دانشگاه نسل چهارم نیاز به اقدامات خاصی از جمله توجه به تغییرات زمانه و الزام به نوآوری، همسویی با جهان، توجه به مسایل جامعه، ارتباط با صنعت، گسترش شرکت‏های دانش بنیان، التزام به برنامه تدوین شده و... دارد تا بتواند برمبنای الگوی ارایه شده، خود را به دانشگاه نسل چهارم ارتقاء دهد.

  کلیدواژگان: دانشگاه نسل چهارم، مطالعه موردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
|
 • Siroos Ghanbari *, Parvaneh Mohamdi Pages 1-16

  This study aimed to explain the mediating role of organizational learning capacity in the relationship between intellectual capital and organizational learning with job performance. Methodology of the research was descriptive-correlative. The statistical population consisted of the staff of the Education Department of Sanandaj city in the academic year of 1398-1399 with 503 people. The sampling method was random. The sample size according to the Kregci-Morgan model was considered 215 persons. For data collection, intellectual capital questionnaire of Bunites (2001), organizational learning of Chuwa (2007), organizational learning capacity questionnaire of Neef (2001) and job performance questionnaire of Paterson (1988) were used. Validity of the tools was confirmed by the professors of education and psychology. Data were analyzed using two software’s Spss vs. 22 and lisrel. 8/50 and analyzed by structural equation modeling. The results showed that variables of organizational learning capacity and organizational learning directly and the variables of intellectual capital and organizational learning indirectly have a significant impact on employees' job performance through the variable of organizational learning capacity (P<0/05). It is suggested that efforts to strengthen intellectual capital and provide support for enhancing organizational learning and improving organizational learning capacity as a serious priority are suggested.

  Keywords: organizational learning capacity, Intellectual Capital, Organizational Learning, job performance
 • Mahdi Bagheri, Masoud Sadeghi *, Masoud Abolghasemi, Seifollah Fazlollahi Pages 17-27

  The purpose of this research was to develop a model of the resilience of primary school principals. This research was a qualitative study carried out by applying the grounded theory approach. By purposeful sampling method, twelve experts of educational psychology and educational administration were selected. Semi-structured interviews were conducted until the theoretical saturation was reached. Data collected were analyzed by MAXQDA 2018. Open coding yielded 180 preliminary codes classified into 20 thematic categories. In selective coding, the resilience of primary school principals was identified as the central phenomenon. The model of the resilience of primary school principals is a valuable conceptual map for directing a wide range of educational provision. Among efforts to support primary school principals in order to cope with hardship and crises, a systematic perspective would be of high importance.

  Keywords: Resilience, primary school, Principals, Qualitative Model, Grounded theory
 • Arsalan Rahmannejad *, Jahangir Yari Haj Ataloo, Sadeq Malekiavarsin, Rafigh Hasani Pages 28-46

  The aim of this study was to structurally analyze organizational silence based on perceptions of political behaviors and organizational jealousy with the mediating role of job adjustment in Payame Noor University of West Azerbaijan Province. This research is applied in terms of purpose and in terms of nature and descriptive method of correlation is causal modeling (structural equation modeling). The statistical population of all staff (faculty and non-faculty) of Payame Noor University of West Azerbaijan Province in 1398 which includes 347 employees. And there are 164 faculty members, which is a total of 511 people. Relative stratified random sampling method that 350 people (216 employees and 138 faculty members) were selected using Morgan table. Four standard questionnaires were used to collect information. Content and structural validity of the questionnaires were confirmed and the reliability of the questionnaires was obtained 0.74 / 0.91 / 0.73 / 0.87, respectively, in order to evaluate the relationships between the latent variables and measured in the conceptual model, from structural modeling. Data were used using SPSS and PLS3 software. The results and findings of the study indicate a significant role between variables, ie between organizational jealousy and organizational silence, between perception of organizational political behavior and organizational silence, between adaptation and organizational silence and direct relationship and There is significance and organizational jealousy on job adjustment is negatively and directly related. The results also confirm the mediating role of job adjustment in the causal relationship between organizational jealousy and organizational silence.

  Keywords: Organizational Silence, Perception of Political Behaviors, Organizational Jealousy, Job Adjustment, Payame Noor University
 • Samad Borzoian, Faeze Mohammad Esmaeely *, Abbas Abbaspour Pages 47-62

  The purpose of this article was to design an operational model of demand and estimation of teachers required for primary and low secondary school in the years 1399-1404. This article was a quantitative research in terms of approach, in terms of purpose, was among applied research and in terms of data collection in the design of operational model of library study and in the estimation of teachers as case study research. the statistical population and sample of the study included 358,897 teachers working in primary and low secondary school in the academic year 1398-99 (base year). The present research was conducted using previous documentary and field studies and analyzing the information and findings of those studies, in which the descriptive-analytical method critically interpreted and interpreted the data in order to obtain an estimate of the required number of teachers. In this study, while explaining the steps of the operational model of providing the required teachers, the number of elementary and low secondary school teachers in general and the courses according to class density and the number of classes required in three scenarios of average density Performance, maximum optimal student density and standard student density approved by the Higher Education Council up to the academic year1404-05 was estimated. The average annual growth of primary teachers almost %1,25 and approximately 325,000 people in the years 1403-04 and the low secondary school teachers average annual growth of almost 7/2% and approximately 178,000people in the year 1404-05 was estimated. Finally, with emphasis on the presented model and estimate, the results were counted which can be used to obtain appropriate mechanisms in the field of attracting teachers required for the general education course of the country in different ways (Graduates committed to service from Farhangian University, Article 28 Recruitments and etc..).

  Keywords: operational model, demand of teachers, primary, low secondary education
 • Seyed Nuredin Mahmoudi * Pages 64-78
  Introduction

  Today, one of the indicators of success and the degree of growth of organizations compared to each other is the development of human resources in the organization, which makes people perform their tasks with higher quality and to the maximum of their ability to achieve goals. Benefit organizations. The purpose of this study was to present a model of the role of moral awareness and technology governance in the professional development of teachers with the mediating role of creativity.research

  methodology

  The method of the present study was descriptive-correlation with emphasis on modeling the model of structural equations. The statistical population of the study consists of all primary school teachers in District 2 of Tehran (653). Based on Cochran's formula, 242 people were selected as the statistical sample of the study using simple random sampling. Data were collected based on three questionnaires: IT Governance (2017), Ethical Awareness Questionnaire, Individual Creativity and Institutionalizing Creativity of Mayi et al. (2019) and Professional Development Questionnaire, Nova Standard Questionnaire (2008), with Cronbach's alpha coefficient for IT governance (0.81), moral awareness (0.83), individual creativity (0.84), institutionalization of team creativity (0.77) and professional development (0.79) were obtained and face validity and Their content was verified using the opinion of experts. Data analysis was performed using SPSS and SPLS software (P≤0.05).

  Findings

  The results showed that ethical awareness has a positive and significant effect on individual creativity and institutionalization of team creativity. The findings also showed that the effect of IT governance on individual creativity and institutionalization of team creativity is positive and significant and the direct effect of individual creativity and institutionalization of team creativity on teacher professional development at the level (P /0 0.05) is positive and significant (P≥ 0.05).

  Conclusion

  It seems that moral awareness and the rule of technology lead to the professional development of teachers through creativity.

  Keywords: Ethical awareness, technology governance, Professional Development, Creativity
 • Sirous Mahmoudi * Pages 78-94

  The purpose of this study was to analysis the Effectiveness of Environmental Education Programs on Environmental Literacy by using meta-analysis method based on the Hunter and Schmidt approach. For this purpose, thirty five studies which were accepted methodologically were included in the meta-analysis. The checklist of meta-analysis with 3948 participants were used. After summarizing the research results, the effect size was calculated and combined based on Hunter and Schmidt meta-analysis approach and interpreted according to Cohen's table. The results indicated that the Effectiveness of Environmental Education Programs on Environmental Literacy was 0/37 (p</0001), According to Cohen's table, this effect size is higher than average. Combined effect size for preschool and primary school age 0.25 (below average), for secondary school (first and second), 0.36 (above average) and for adult age 0.59 (high) Has been evaluated. Also, the size of the combined effect was 0.31 (average) for environmental knowledge, 0.41 (above average) for environmental attitude and 0.47 (above average) for environmental behavior. The results of modulatory analysis showed the effectiveness of modulatory variables in these interventions.

  Keywords: Meta Analysis, curriculum, environmental literacy
 • Davood Ghorooneh *, Narges Safdari, Morteza Karami Pages 95-106
  Introduction

  The purpose of this study was to study the lived experience of school principals of the professional development process in order to provide solutions to improve it in Tabadakan district of Mashhad.research

  methodology

  The research method was qualitative and phenomenological. Participants in the study were selected using purposive sampling method and the method of selecting the desired items, which included 22 sample principals of schools in Tabadakan district of Mashhad. In order to collect data, semi-structured interview method was used. Data analysis was performed using open and axial coding method.

  Findings

  The results of the study showed that based on the lived experience of successful managers, their development process have occurred in three main dimensions: 1) skills, 2) knowledge and information and 3) personality traits. Also, methods of professional development of school principals include individual methods (modeling, searching the Internet, exchanging opinions with colleagues, forming groups in cyberspace, reading different books, and daily evaluation and monitoring) and organizational methods Experience, internship, travel, board meetings and in-service classes).

  Conclusion

  The strategies identified to improve the process of professional development of school principals from their perspective fall into four main categories: 1) improving the design and planning of professional development opportunities, 2) supporting development activities, 3) proper evaluation of the development process, and 4 Encourage managers' development activities.

  Keywords: Professional Development, educational leadership, School Principals
 • Aboozar Zare *, Mehrzad Hamidi, Vali Nowzari, Tahere Karimijashni Pages 106-119

  The purpose of this study was to present a model for improving quality performance in sports olympiads within schools of the ministry of education and compare it with mobile and internet addiction in students. The method of this research was mixed. The statistical population of the present study consisted of all students participating in the sports olympiad, principals of executive schools, physical education teachers and general managers of the provinces, deputies of physical education and health of the provinces. In this study, 35 face-to-face interviews were conducted until theoretical saturation was reached. In the quantitative section, 420 people were identified as the research sample and were surveyed using the standard questionnaire of parasuraman et al (1988). Excel 2010 and SPSS software version 19 were used to analyze the data and 2000 quality performance software was used to present the model. The most important needs that were obtained from the interview and analysis of the servqual questionnaire, according to the focus group, went to the quality house as the voice of customers, and then 3 quality performance development matrices, according to the protocol adapted for the organization. Services were designed. Finally, using the model of quality performance, customers expressed their views and the needs to increase the motivation of participants and facilitators, the school's discretion in determining the content and method of holding and safe and standard equipment and facilities are the most important needs of the school sports olympiad. They were also effective from the customers' point of view in terms of effective advertising and information, increasing the motivation of participants and presenters, being free to determine the content and method of holding exciting competitions, and competing in the school sports olympiad. mobile and internet addiction have been better and more successful in meeting these students' needs. The education organization and the authorities must take timely measures to provide solutions to the needs of those who are behind the rival of the sports olympiad in schools.

  Keywords: Sports olympiad, Mobile addiction, internet addiction, Schools, Servqual model
 • Peyman Akharbin, Turan Soleimani *, Sadraddin Sattari Pages 120-135
  Introduction & Objective

   

  This study was conducted to explain and identify the components of staff empowerment of Ardabil University of Medical Sciences.

  Methodology

  The present study is descriptive and survey-applied in terms of methodology. The statistical population of the study consisted of all employees working in Ardabil University of Medical Sciences who are working in 2019, numbering 7319 people. From this number, 380 people were selected using Morgan table and stratified random sampling method appropriate to the volume. The data of this study were obtained using a researcher-made questionnaire. Descriptive (frequency, mean, standard deviation) and inferential statistics (confirmatory factor analysis, one-sample t-test and Friedman test) SPSS24 were used to analyze the data. It was reported using Cronbach's alpha (0.96).

  Results

  The results of the analysis of the obtained data showed that the factor structure of the questionnaire of empowerment components of the observed correlations is significant and the model has a good fit.

  Conclusion

  In general, the results showed that the four components of empowerment (individual, interpersonal, organizational and technical) are approved from the perspective of employees and the value of t-statistic showed that the components of empowerment in Ardabil University of Medical Sciences from the perspective of case study The results obtained from Friedman test also showed that the value of Chi 2 (1068.817) statistics regarding the position and importance of each of the empowerment components from the perspective of Ardabil University of Medical Sciences staff is significant at a confidence level of 0.95. Accordingly, the highest rank is related to the organizational component and the lowest rank is related to the technical component.

  Keywords: Component, Empowerment, Ardabil University of Medical Sciences
 • Somayeh Emadi *, Abuzar Zare, Mehdi Rastegari, Zohrab Gohari Pages 136-148

  The aim of the research was to design an interpretive structural model of human resource empowerment barriers in the Ministry of Sports and Youth. The present study is an applied research that was conducted in the field using a combined research method. The statistical population in the quantitative part, including the general managers of the Ministry of Sports and Youth and the provinces, was equal to 65 people and in the qualitative part was 18 experts. Due to the limitations of members, the statistical population was equal to the sample. The research instrument was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by 7 professors and its reliability was confirmed by using Cronbach's alpha calculation (α = 0.82). Experts' opinions, frequency percentage and interpretive structural technique were used to structure the barriers. The results showed that there are 16 major obstacles in the way of empowering the staff of the Ministry of Sports and Youth, and these obstacles were placed at eight levels. Obstacles to poor participation of operational units, lack of clear rules on empowerment and lack of attention to promotion and empowerment dimensions in the reward and incentive system were at the infrastructure level. Removing barriers at the lowest level of the model should be prioritized in decision and action to facilitate the removal of barriers at higher levels.

  Keywords: Empowerment, Interpretive Structure, Human Resources, Ministry of Sports, Youth
 • Hojjat Eftekhari *, Saiyed Abdolvahab Samavi, Hossin Zinalipour Pages 149-163

  The purpose of this study was to provide an optimal curriculum model of Farhangian University on teacher’s instructional skills based on Akker’s curriculum model for the undergraduate course in educational sciences. In this study, the method was qualitative and the purposive sampling (desirable cases) continued until data saturation was achieved. The participants are as follow: 14 student teachers were selected (on the highest-grade point average), 4 provincial sample teachers (as experts) and 6 professors of Farhangian University (as curriculum facilitators), and they took part as the informed individuals. Data obtained from semi-structured interviews were analyzed by deductive coding method. Findings showed the following characteristics of Akker ‘s ten elements (logic, purpose, content, learning activities, teacher, resources, grouping, time, evaluation), in addition, two elements (need & content organization) were added to the elements of the optimal curriculum based on educational skills. The proposed model was approved by experts after validation and adjustment

  Keywords: Optimal Curriculum Model, Farhangian University, Akker ‘s Curriculum Spider Web Model, Teachers' Instructional Skills
 • Sohrab Jahangiri Fard *, Hamid Shafizadeh, Nader Soleimani Pages 164-182

  The main purpose of this study was to design a fourth generation university model and promote it in Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. This research was conducted with an applied purpose and with a qualitative-case approach. The research community included professors, experts and top managers of the Islamic Azad University (related to the Science and Research Unit) Among them, 9 people were selected as the focus group and 15 people as academic experts by purposive theoretical sampling method to achieve theoretical saturation. Data were collected using direct survey and semi-structured in-depth interviews. Data analysis method was content analysis using Strauss and Corbin coding method in three levels: open, axial and selective, which was analyzed in Max Q2020 software. Then the concepts were related in the form of causal conditions, central phenomena, strategies, contextual conditions, intervenors and consequences of classification in the form of a model. The focus group was also used for validation (validity and reliability). The results showed that Tehran Science and Research Unit, due to the gap between its current and desired status in some indicators of the fourth generation university, needs special measures such as attention to changes in time and the need for innovation, alignment with the world, attention to issues Society has a relationship with industry, the expansion of knowledge-based companies, commitment to the program, and so on To be able to upgrade to a fourth generation university based on the presented model.

  Keywords: Fourth Generation University, Case Study, Islamic Azad University, Tehran Science, Research Branch