فهرست مطالب

 • پیاپی 93 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • یوسف اصغری بایقوت* صفحات 7-28

  قرآن مجید، کتاب آسمانی و اعتقادی مسلمانان، همواره در آثار ادبا و عرفا به صورت های مختلف بازتاب یافته است. ابوسعید ابوالخیر، عارف نامی قرن پنجم، نیز بیشترین بهره را به شکل های گوناگون از قرآن برده است. در پژوهش حاضر، ضمن تبیین دو مفهوم «قرآن فهمی» و «قرآن زیستی» ابوسعید ابوالخیر، پاسخ به این سوال دنبال شده است که قرآن و مفاهیم آن چگونه در اقوال و احوال ابوسعید تجلی یافته و چه تاثیری در مشرب فکری و رفتاری او داشته است؟ از مطالعه اسرارالتوحید درمی یابیم که علم و معرفت ابوسعید به قرآن فراتر از سواد و بیاض آن بوده است. او به جای ظاهر قرآن، به درک مفاهیم و معانی باطنی آن همت نهاده و و در این زمینه به توفیقاتی دست یافته است. این سطح  از دانش قرآنی او به صورت های مختلفی، چون تفسیر و تاویل و تعابیر لطیف در سخنانش تجلی یافته است. قرآن زیستی از تاثیر عمیق قرآن در رفتار و احوال ابوسعید حکایت دارد. ابوسعید قرآن را نه تنها برای خواندن و دانستن، بلکه برای زیستن آموخته است؛ ازسویی، توجه ویژه ابوسعید به آیات رحمت، تاثیر مستقیمی بر مشرب عرفانی او نهاده است؛ ترک غرور و منیت، تساهل و تسامح، امید و رجا به بخشش خداوند و... از جلوه های قرآن زیستی ابوسعید در اسرارالتوحید است.

  کلیدواژگان: ابوسعید ابوالخیر، اسرارالتوحید، قرآن فهمی، قرآن زیستی، آیات رحمت
 • زهره امانی*، عصمت خوئینی قزلجه صفحات 29-57

  بخش بزرگی از گیرایی کلام مولانا به شیوه بیان و نحو کلام او مربوط می شود که بسیاری از رمزهای آن همچنان پوشیده مانده است. برای کشف این زیبایی ها، هیچ راهی جز تحلیل جزیی نگرانه زبان او وجود ندارد. در پژوهش حاضر، نگارندگان با بررسی بسامد و کارکرد نحوی جملات ساده و مرکب مثنوی یکی از عوامل انسجام متن را واکاوی می کنند.
  این تحقیق برمبنای 1372 بیت آغاز دفتر اول مثنوی انجام شده و شیوه کار مبتنی بر روش آماری و تجزیه و تحلیل ساختاری و طبقه بندی جملات است. از این بررسی نتایج درخور توجهی درباره ارتباط تنگاتنگ محتوای متن با ساختمان جمله ها به دست آمده است. طبق بررسی های به عمل آمده، بسامد کاربرد جمله های مرکب نسبت به جمله های ساده بیشتر است و از میان انواع جمله های مرکب، جمله هایی که از الگوی «پایه+پیرو» تشکیل شده اند بسامد بیشتری دارند. این طرز جمله بندی مثنوی سبب انسجام متن شده است و بستر مناسبی برای محتوای آموزشی مثنوی فراهم آورده است. به علاوه، با این بررسی مشخص شد که مولانا در دریافت معنای جمله های مرکب مخاطب خود را فعالانه شرکت می دهد، به طوری که گاه حرف ربط را از ساختمان جمله حذف کرده و به خواننده اجازه داده است که براساس گزینش هریک از دو جمله پایه یا پیرو، حرف ربط مناسب را خود برگزیند، یا در جمله های مرکب پیچیده، یک جمله هم زمان دو نقش پایه و پیرو را دارد؛ به این معنی که نسبت به جمله پیش و پس از خود، نقش آن متفاوت می شود.

  کلیدواژگان: مولانا، مثنوی، جمله، جمله مرکب، پایه، پیرو
 • پوران پودات، مریم صادقی گیوی*، اشرف شیبانی اقدم صفحات 59-85

  تاریخ جهانگشا اثری تاریخی ادبی با نثری فنی است. یکی از شاخصه های این کتاب، بهره گیری از صورخیال در بیان مفاهیم سیاسی است. پرسش اساسی این پژوهش آن است که صورخیال در جهانگشا چه نقشی در تثبیت اقتدار سیاسی و دینی دولت ها دارد. واکاوی صورخیال در جهانگشا به روش توصیفی تحلیلی نشان داد که این صور ابزار تولید گفتمان قدرت و سازمان دهنده افکار خاص سیاسی هستند. کاربرد انواع صورخیال و شگردهای بیانی در جهانگشا صرفا به منظور آرایش سخن و هنرنمایی نبوده، بلکه هدف جوینی غیر از گزارش وقایع تاریخی، اقناع مخاطب و القای مفاهیم سیاسی نیز بوده است. جوینی در اثر خود، مانند دیگر نویسندگان متون منثور، تلاش می کند با استفاده از کارکرد اقناعی و القایی انواع صورخیال بر مفاهیم سیاسی مانند الهی بودن منشا قدرت، مقدربودن فرمانروایی سلاطین، پادشاهی، الزامات و وظایف پادشاه، اطاعت محض از سلطان، قدرت نظامی دولت و سرکوب دشمنان تاکید کرده است تا به القای مشروعیت سیاسی و دینی دولت ها، تثبیت اقتدار، و توجیه عملکرد آنها بپردازد.

  کلیدواژگان: تاریخ جهانگشا، عطاملک جوینی، صورخیال، اقتدار سیاسی، اقتدار دینی
 • میلاد جعفرپور* صفحات 87-118

  جمشیدنامه از حماسه های ناشناخته ادب فارسی در آسیای میانه است که گزارش مفصل، مستقل و کاملا متفاوتی از رویدادهای زندگی و عصر پادشاهی یکی از مهم ترین شخصیت های اساطیری ایران، یعنی جمشید پیشدادی، ارایه کرده است. با وجود اینکه روایت اصیل جمشیدنامه به زبان فارسی تالیف شده و مدت ها ترجمه های ترکی و اردوی آن در دیگر نواحی رایج و منتشر بوده است، هنوز بیشتر حماسه پژوهان آشنایی مختصری هم با آن ندارند و هیچ اشاره و توضیحی از جمشیدنامه در تحقیقات به دست داده نشده است. گفتار حاضر، برای جبران این فقر شناختی، در دو بخش و به روش استقرایی، نخست به معرفی مشخصات متنی روایت پرداخته و سپس عناصر و بن مایه های داستانی جمشیدنامه را ارزیابی کرده است.

  کلیدواژگان: حماسه، جمشیدنامه، مشخصات متنی، عناصر داستانی، بن مایه ها
 • مریم حق شناس*، نعمت الله ایران زاده صفحات 119-146

  داستان هبوط روح از تمهیدات بیانی فیلسوفان، عرفا و ادبا در ادوار گذشته بوده است. بررسی قاعده مند این تمهید بیانی در آثار سهروردی، که غالبا به شکل داستان ظهور یافته، رهیافتی است که بر پیوند این تصویر ازیک سو با نظریه تذکار فلاسفه و ازدگرسو با اسطوره یاد و فراموشی صحه می گذارد. نظام فکری و هستی شناختی متفاوت سهروردی «تصویر هبوط» را به رمزی معنی واره مبدل کرده است که از رهگذر آن، حال وهوای فراموشی به منزله گشودگی برتر انسان به نمایش درآمده است. موتیف هبوط که در اکثر داستان ها در هییت پرنده ممثل شده است سرگذشت روح سالکی است که از اصل نخستین خویش جدا شده و به عالم جسمانی فرو افتاده است. شخصیت های داستان های رمزی سهروردی پس از هبوط به فراموشی گرفتار می آیند و این مرحله، مقدماتی را فراهم می کند که به واسطه آن روح سالک به محدودیت ها و امکاناتش پی می برد و بسیاری از باورهای یقینی اش به اعتباراتی سست بدل می شود. فراموشی و هبوط در داستان های مذکور مقدماتی را فراهم می کنند تا سالک در موقعیت های مرزی قرار گیرد؛ موقعیتی که واقع شدن در آن اسباب شناخت و تعالی یا جهش را فراهم می کند. این جستار، با روش توصیفی و تحلیلی و با بررسی داستان های عقل سرخ، رساله الطیر، لغت موران و قصه غربت غربی، نشان داده است که فراموشی، نوعی پیش آگاهی یا پیش فهمی است که در تجربه موقعیت های مرزی نقشی محوری برعهده دارد.

  کلیدواژگان: فراموشی، موقعیت مرزی، سهروردی، روح، تصویر هبوط، اسارت، نظریه تذکار
 • عبدالرحمن دیوسالار*، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی صفحات 147-171

  اخلاق عرفانی مجموعه ای از الگوهای معرفت شناختی است که نتایج و کارکرد آن، تجلی صفات خداوند در عارف است و غایت آن، کامل ساختن و رساندن انسان است از فروترین حد وجودی خود به بالاترین مرتبه کمال، که با طی طریق و سیر در منازل معنوی و بر محور پیراستگی از رذایل و آراستگی به فضایل، از راه ریاضت و مجاهدت، به دست می آید. توجه به این مفهوم غنی و پربار معنوی در مثنوی هفت اورنگ جامی بسیار خودنمایی می کند. هدف این مقاله، پس از ارایه تعریف اخلاق عرفانی، استخراج و بیان شمه ای از مضامین اخلاق عرفانی در مثنوی هفت اورنگ است که در سه حوزه اخلاق عرفانی، یعنی «ارتباط انسان با خدا»، «ارتباط انسان با خود» و «ارتباط انسان با انسان های دیگر» و نیز در پنج ساحت «عقیدتی معرفتی»، «احساسی و عاطفی»، «ارادی»، «کردار» و «گفتار»، به روش توصیفی تحلیلی طرح شده اند. با مطالعه این مثنوی مشاهده می شود که جامی سعی دارد مخاطبانش را به سوی اخلاق عرفانی با محوریت بندگی خدا سوق دهد. ازاین رو، مضامین به کاررفته در این مثنوی بیشتر حول حوزه ارتباط انسان با خدا می گردد.

  کلیدواژگان: اخلاق عرفانی، سه حوزه اخلاق عرفانی، ساحت های مختلف وجود انسان، هفت اورنگ، جامی
 • کیهان سعیدی، سید احمد پارسا* صفحات 173-199

  موضوع پژوهش حاضر بررسی و تحلیل گفتمان آرمان شهری پاپلی یزدی در کتاب شازده حمام برمبنای نظریه گفتمانی لاکلاو و موفه است. جامعه آماری پژوهش کتاب پنج جلدی شازده حمام و حجم نمونه سه جلد اول این کتاب است که جلد اول و دوم آن تاکنون 34 بار و جلد سوم 14 بار تجدید چاپ شده است. دلیل انتخاب این موضوع، گفتمان های فرامتنی این اثر است که آن را از آثار مشابه متمایز ساخته است. همچنین، علت انتخاب نظریه یادشده، کارآمدبودن تحلیل گفتمان برای تحلیل اثر نویسنده مذکور است. روش پژوهش توصیفی -تحلیلی است. داده ها براساس تحلیل محتوا و با استفاده از نظریه گفتمانی لاکلاو و موفه تحلیل شده است. پژوهش حاضر برمبنای این نظریه به دنبال یافتن پاسخ این سوال است: مفصل بندی مفاهیم و فرآیند هویت یابی گفتمان آرمان گرایانه نویسنده و نسبت آن با گفتمان حاکم چگونه است؟ نتایج نشان می دهد که براساس این نظریه، گفتمان نوگرای نویسنده در تضاد با گفتمان سنت گرای حاکم شکل می گیرد و «تجدد و پیشرفت» را به مثابه دال خالی در جایگاه دال مرکزی قرار می دهد. همچنین، دال های فرهنگ و حقوق زنان را پیرامون دال مرکزی مفصل بندی می کند و به هر کدام هویت و معنایی تازه می بخشد. در پایان، نویسنده انسان ها را به عنوان عامل و کارگزار ترغیب می کند تا برای تحقق جامعه آرمانی خود فعالیت کنند.

  کلیدواژگان: شازده حمام، پاپلی یزدی، سنت و مدرنیته، گفتمان، لاکلاو و موفه
 • بدریه قوامی*، لیدا آذرنوا صفحات 201-221

  نشانه شناسی رویکردی میان رشته ای است که به بررسی نظام های نشانه ای اثر می پردازد. در میان رو یکردهای نشانه شناختی، نظریه مایکل ریفاتر درباره نشانه شناسی شعر درخور توجه است. بنابر این رویکرد، خواننده عامل بسیار مهمی در فرآیند خوانش متن است. ریفاتر معتقد است که معنا همیشه در متن شعر جای دارد و خواننده فقط باید آن را استخراج کند. به نظر او، دال های شعر را باید برحسب خود شعر فهمید نه با ارجاع نشانه های آن به مصداق های خارجی. فهم شعر مستلزم تلاش خواننده برای یافتن شبکه ای درهم تنیده از نشانه ها است و از این حیث رویکرد او می تواند در زمره نقدهای خواننده محور قرار گیرد. در این پژوهش، شعر «ارغوان» ابتهاج با رویکرد ریفاتر تحلیل شده است. ایده محوری شعر «انزوای شاعر در فضای نامناسب اجتماعی» است که به شکل های گوناگون و به طور غیرمستقیم و از طریق گزاره های پرکاربرد و کلیشه ای و با استفاده از فرآیندهای «تعین چندعاملی»، «تبدل» و «بسط» ایده محوری شعر را تکرار، و جرح و تعدیل کرده، یا گسترش داده است. علاوه براین، فرآیند های معناساز «انباشت» و «منظومه های توصیفی» نیز شعر را برای القای یک مضمون واحد هدایت می کنند. دو منظومه توصیفی «آزادی» و «شرایط نامناسب اجتماعی» در این شعر، تقابل و صف آرایی انبوهی از واژه ها را به ذهن خواننده متبادر می کنند.

  کلیدواژگان: نشانه شناسی، زبان شعر، شعر معاصر، مایکل ریفاتر، هوشنگ ابتهاج
 • مهدی محبتی، عباس مشعوفی* صفحات 223-245

  در سنت متصوفه، سلوک در وادی طریقت نیازمند پیری است که بایست راهنمای سالک در کشف و ادراک معرفت عرفانی و تجربه حقیقت باشد. بسیاری از کتاب هایی که ناظر بر آداب سیروسلوک اند، بر ضرورت حضور پیر طریقت و التزام سالک به پیروی از او تاکید کرده اند. در این راهبری، گفتمانی میان مرید و مراد شکل می گیرد؛ گفتمانی که در آن پیر، با طرح نظم و انضباطی که مرید را موظف و مقید به انجام آن می داند (آداب طریقت)، سعی در هدایت مرید دارد. هدف این مقاله این است که در کنار بازخوانی رابطه مرید و مراد با کاربست نظریه گفتمان قدرت میشل فوکو، جنبه های «انقیاد» و «استحاله سالک» از «فاعل شناسا و آزاد» به «سوژه تابع و مقید» در فرهنگ متصوفه را ارزیابی کند. این مقاله از روش تحلیل گفتمان بهره می گیرد. پیامد این گفتمان اقتدارگرا و وجود «سوژه های مقید» را می توان در عدم گسترش فرهنگ چند صدایی، عدم پویایی سنت متصوفه، ولی پرستی، و شکل گیری مجموعه آیینی «آداب زیارت مزار مشایخ» ملاحظه کرد.

  کلیدواژگان: تصوف، مراد و مرید، اقتدار، گفتمان، پساساختارگرایی
 • ابراهیم محمدی*، عفت غفوری حسن آباد، سید مهدی رحیمی، حامد نوروزی صفحات 247-280

  در جستار پیش رو، ساختار آستانه ها و پیش گویه رمان شوهر آهوخانم، نگاشته علی محمد افغانی، و اقتباس سینمایی آن به کارگردانی داوود ملاپور بررسی شده است. آنچه در هردو اثر درخور توجه است، وجود لایه ها و اجزای مختلف معناساز در آستانه رمان و فیلم است که چگونگی ارتباط زن و مرد را در گفتمان سنتی و شبه مدرن آشکار می کند. نویسنده و کارگردان می کوشند با برجسته کردن جدال دو گفتمان سنت و مدرنیته، به صورت نامریی و ناملموس، تصویری از زن ستمدیده و هویت باخته به مخاطب ارایه کنند که همواره گفتمان مردسالار از تفاوت های طبیعی او با مرد، زنجیری برای به انقیادکشیدن زن ساخته است و او را به مثابه دیگری و فرودست انگاشته و به حاشیه رانده است. ازاین رو، در پژوهش حاضر،  ساختار آستانه های دو رسانه با رویکرد تطبیقی بین رشته ای و برپایه تحلیل انتقادی گفتمان لاکلاو و موفه بررسی می شود. نخست، خرده متن های آستانه ای رمان و فیلم شناسایی شده، و سپس با تحلیل دال های موجود در ساختار آنها، به چگونگی پیوند آستانه ها با متن مرکزی و جهان بیرون آن و شیوه های خلق معنا در لایه های مختلف خرده متن ها پرداخته شده است. با بررسی ساختار آستانه های رمان و فیلم «شوهر آهوخانم» دو نکته آشکار می شود: 1. تمام دال های موجود در آستانه های دو اثر برمبنای کلان تقابل زن و مرد شکل گرفته اند. 2. نشانه های موجود گفتمان برساخته مردسالار را برملا می کنند که همواره مرد را دال مرکزی می داند و ازطریق زنجیره های هم ارزی مرد را با دال های مرکز، فرادست، فعال، مستقل و آزاد هم ارز می داند و در مقابل زن را با مفاهیم حاشیه، فرودست، منفعل، وابسته و محدود معرفی می کند و با بهره گیری از منطق تفاوت میان زن و مرد رقیب را نفی و طرد می کند.

  کلیدواژگان: گفتمان انتقادی، لاکلاو و موفه، علی محمد افغانی، داوود ملاپور، شوهر آهوخانم، آستانه ها
 • محمد محمدی، محمود فتوحی* صفحات 281-306

  یکی از جریان های ادبی رایج در ادوار تاریخی صفویه و قاجاریه، تفسیرنویسی منظوم قرآن به زبان فارسی است. ساختار فکری و زبانی این جریان ادبی در واقع ادامه تفاسیری همچون کشف الاسرار (تالیف 520 ق) به ویژه نوبت ثالثه، و مواهب علیه (تفسیر حسینی) (تالیف  899- 897 ق) است؛ سنتی که از نثر گذار کرده و برای تثبیت و گسترش خود به نظم روی آورده است. هدف پژوهش حاضر معرفی پنج اثر تفسیری کمترشناخته شده در ساحت نظم فارسی است. این پژوهش با مراجعه به منابع کتابخانه ای و دسترسی به نسخه های اصیل به روش توصیفی انجام شده است و نتایج آن برای انجام مطالعات بنیادی در زمینه ادبیات تصوف و علوم قرآنی حایز اهمیت است. تفاسیر نویافته عبارت اند از: 1. تحفهالمومنین (تالیف 1068ق) اثر مولوی کریم بخش صاحب متخلص به بدر 2. تفسیر رشیدی (؟)؛ ابوالفیاض قمرالحق 3. تفسیر نجم اصفهانی (تالیف 1336- 1335ق) اثر نجم الحکماء محمد موسوی واعظ ملقب به نجم اصفهانی 4. تفسیر اسماءالحسنی اثر گدا (؟) 5. تفسیر منظوم؛ نذر حسن بن محمد علی زیدی (1366-1247ق).

  کلیدواژگان: تفاسیر منظوم صوفیانه، تحفهالمومنین، تفسیر رشیدی، تفسیر نجم اصفهانی، تفسیر اسماءالحسنی، تفسیر منظوم زیدی
 • مصطفی میردار رضایی*، فرزاد بالو صفحات 307-328

  بیشتر پژوهش هایی که درباره «زبان» و نقش آن در حوزه متون عرفانی انجام گرفته، به بازتاب عینی زبان (تحقق آن در گفتار و نوشتار) پرداخته اند، مقوله ای که در واقع معرفت درجه دوم محسوب می شود. معرفت درجه اول، که عبارت است از شناخت ماهیت خود زبان و تلقی هر فرد (عارف) از چیستی آن، که اغلب مغفول واقع شده، بسیار حایز اهمیت است؛ چراکه پیش از مرحله ثبوت و تحقق زبان، مقام اثبات و تلقی از زبان اصل است و پیش از آنکه زبان به مرز تحقق و ظهور برسد، نحوه تلقی و تقرر آن شکل می گیرد. یکی از عرفای اندیشمندی که درباب ماهیت زبان اندیشیده و در خلال آثارش درباب آن سخن گفته امام محمد غزالی است. در این جستار، به شیوه توصیفی تحلیلی، در پرتو پاره ای از آرای زبان شناختی سوسور، به بررسی تلقی امام محمد غزالی از مقوله زبان و ماهیت آن (معرفت درجه اول)، و در ادامه به ظهور و تحقق زبان در قالب مفردات و کلیات (معرفت درجه دوم) پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که غزالی در تبیین مقوله زبان، هم در مقام فیلسوف، به چیستی و ماهیت زبان پرداخته است و هم از دیدگاه زبان شناس، به فرآیند تکوین زبان در صورت های گفتاری و نوشتاری و... توجه نشان داده است.

  کلیدواژگان: زبان، ماهیت زبان، محمد غزالی، دل
|
 • Yousof Asghari Bayghout* Pages 7-28

  The Holy Quran, the divine book of the Muslims, has always been reflected in the works of literary figures and mystics in different ways. Abu Sa’id Abu’l-Khayr, the famous mystic of the 10th and 11th centuries, also benefited greatly from the Qur’an. The present study, while explaining the two concepts of “Understanding the Qur’an” and “Living with the Qur’an” of Abu Sa’id Abu’l-Khayr, seeks to answer the questions of how the Qur’an and its concepts were manifested in the sayings and manners of Abu Sa’id, and what effects they had on his intellectual and behavioral habits. From the study of Asrar al-Tawhid, we find that Abu Sa’id’s knowledge of the Qur’an was beyond literacy and education. Instead of the outward appearance of the Qur’an, he tried to understand its inner concepts and meanings, and in this regard, he achieved considerable success. This level of Qur’anic knowledge was manifested in his words in various ways, such as his interpretations and subtle remarks. Living with the Qur’an indicates the deep influence of the Qur’an on Abu Sa’id’s behavior and manners. Abu Sa’id learned the Qur’an not only to read and know, but also to live with it. On the other hand, Abu Sa’id’s particular attention to the blessing verses had a direct effect on his mystical inclination. Abandoning pride and egoism, tolerance, and hope for and trust in God’s forgiveness are among the manifestations of Abu Sa’id’s living with the Qur’an in Asrar al-Tawhid.

  Keywords: Abu Sa’id Abu’l-Khayr, Asrar al-Tawhid, Understanding the Qur’an, Living with the Qur’an, Verses of mercy
 • Zohreh Amani*, Esmat Khoeini Pages 29-57

  A large part of the impressiveness of Rumi’s words is related to his manner of expression and syntax of his words, most of which are still hidden. To discover these beauties, there is no other way than a detailed analysis of his discourse. In the present study, the authors analyzed one of the factors of text coherence by examining the frequency and syntactic function of simple and compound sentences in Masnavi. This research is based on 1372 verses of the first book of Masnavi and uses statistical methods of structural analysis and classification of sentences. From this study, remarkable results were obtained regarding the close relationship between the content of the text and its sentence structure. The results indicated that the frequency of compound sentences is more than simple sentences, and among different types of compound sentences, those consisting of “main clause + subordinate clause” pattern have a higher frequency. This style of Masnavi wording contributes to the coherence of the text and paves the way for Masnavi to make good teaching material. Additionally, it was found that Rumi actively participated his audience in receiving the meaning of the compound sentences. He sometimes removed the conjunction from the structure of the sentence and allowed the reader to select the appropriate conjunction based on the selection of each of the main or subordinate clauses. In the complex compound sentences, a sentence has both main or subordinate roles at the same time, which means that based on its preceding or following sentence, the role of the sentence changes.

  Keywords: Rumi, Masnavi, Sentence, Compound Sentence, Main Clause, Subordinate Clause
 • Pouran Poudat, Maryam Sadeghi Givi*, Ashraf Sheibani Aghdam Pages 59-85

  Tārīkh-i Jahāngushāy-i Juvaynī is a historical-literary work with technical prose. One of the features of this book is the use of imagery to express political concepts. The main question of this research is what role imagery plays in Tārīkh-i Jahāngushāy to establish the political and religious authority of governments. Based on a descriptive-analytical framework, the analysis of imagery in Tārīkh-i Jahāngushāy indicated that imagery was a tool for generating power discourse and for organizing specific political thoughts. The use of all kinds of imagery and expressive techniques in Tārīkh-i Jahāngushāy was not only for the purpose of embellishing the speech and representing aesthetics, but it also served the purpose of persuading the audience and instilling political concepts in addition to reporting historical events. In his work, like other writers of prose texts, Juvaynī tried to use the persuasive and inductive functions of all kinds of imagery to political concepts such as the divinity of the source of power, the sovereignty of the sultans based on destiny, kingship, the requirements and duties of the king, absolute obedience to the sultan, the military power of the state, and suppression of enemies to instill the political and religious legitimacy of states, establish their authority, and justify their actions.

  Keywords: Tārīkh-e Jahāngushāy, Ata-Malik Juvaynī, Imagery, Political Authority, Religious Authority
 • Milad Jafarpour* Pages 87-118

  Jamshid-nāmah is one of the unexplored epics of Persian literature in Central Asia which has presented a detailed independent and completely different account of the events of the life and reign of one of the most important mythological characters of Iran i.e., Jamshid Pishdādi. Whereas the original version of Jamshid-nāmah was written in Persian and its Turkish and Urdu translations were common and published in other regions for some time, most of the epic scholars are not even familiar with it and no mention or explanation of Jamshid-nāmah has been provided in the previous studies. To bridge this gap and using the inductive method the present paper has first introduced the textual features of the narrative in two parts, and then evaluated the elements and motifs of Jamshid-nāmah.

  Keywords: Epic, Jamshid-nāmah, Textual Features, Narrative Elements, Motifs
 • Maryam Haghshenas*, Nematollah Iranzadeh Pages 119-146

  The story of the descent of the soul as a symbolic language has been adopted by philosophers, mystics, and men of letters for years. The systematic investigation of this symbolic language in Suhrawardi’s works, which is often represented in the form of a story, reveals that this image is interwoven with philosophers’ reminiscence theory on the one hand and the myth of awareness and oblivion on the other hand. Suhrawardi’s distinct intellectual and ontological system turns the “image of descent” into a meaningful symbol through which the state of oblivion is depicted as man’s superior gain. The motif of descent, which is symbolized by a bird in most stories, is the tale of a wayfaring soul who has departed from its origin and descended into the corporeal world. The characters of Suhrawardi’s symbolic stories sink into oblivion after their descent, and this stage prepares the wayfaring soul to realize its limitations and abilities while many of its profound beliefs turn into frail notions. Oblivion and descent in those stories provide conditions through which the wayfarer experiences boundary situations that can lead to knowledge, excellence, and elevation. The present study adopted a descriptive-analytical approach to analyze the stories of “The Red Intellect”, “Resalat ol-Tair”, “Language of the Ants”, and “The Nostalgic Story of the West” and concluded that oblivion is some sort of pre-awareness or pre-understanding which plays a fundamental role in experiencing boundary situations.

  Keywords: Oblivion, Boundary Situation, Suhrawardi, Soul, Image of Descent, Captivity, Reminiscence Theory
 • Abd-Al-Rahman Divasalar*, Ahmad Ghanipour Malekshah, Morteza Mohseni Pages 147-171

  Mystical ethics is a set of epistemological models that their results and functions are manifestations of God’s attributes in the mystic and their aim is perfecting and bringing man from the lowest level of his existence to the highest level of perfection. This can be achieved through following the path of God and dwelling in spiritual homes and by abstaining from vices and adornment with virtues and through austerity and effort. Attention to this rich and prolific spiritual concept is very prominent in Jami’s Masnavi of Haft Awrang. Based on a descriptive-analytical method the aim of this study is first to define mystical ethics and then to extract and express some of the themes of mystical ethics in the Masnavi of Haft Awrang, which are proposed in three areas of “Man’s relationship with God”, “Man’s relationship with himself” and “Man’s relationship with other men” and within five domains of “ideological-epistemological”, “emotional-affective”, “voluntary”, “action” and “speech”. By studying this Masnavi, we find that Jami tried to encourage his audience to observe mystical ethics based on serving God. Thus, the themes used in this Masnavi mainly revolve around the area of man’s relationship with God.

  Keywords: Mystical Ethics, Three Areas of Mystical Ethics, Different Domains of Human Existence, Haft Awrang, Jami
 • Keihan Saeedi, Sayyed Ahmad Pars* Pages 173-199

  The present research is an analysis of Papoli Yazdi’s utopian discourse in “Shazdeh Hamam” based on the discursive theory of Laclau and Mouffe. The sample of the study consists of the first three volumes of Papoli Yazdi’s five-volume book, Shazdeh Hamam, the first and second volumes of which have been reprinted 34 times and the third volume 14 times so far. The reason for choosing this topic is the metatextual discourses of this work, which makes it distinct from similar works. Additionally, the reason for choosing Laclau and Mouffe’s theory is its effectiveness for analyzing Papoli Yazdi’s discourse. The research method is descriptive-analytical. The data was analyzed based on content analysis and using Laclau and Mouffeʼs discourse theory. Based on this theory, the present study aims to answer the following question: How is the articulation of concepts and the process of identifying the authorʼs idealistic discourse and its relationship with the dominant discourse? The results indicate that according to this theory, the authorʼs modernist discourse is formed in contrast to the dominant traditionalist discourse, and places “modernity and progress” as an empty point in place of the nodal point. It also articulates the points of culture and women’s rights around the nodal point and gives each one a new identity and meaning. In the end, the author encourages human beings as agents to act for the realization of their ideal society.

  Keywords: Shazdeh Hamam, Papoli Yazdi, Tradition, Modernity, Discourse, Laclau, Mouffe
 • Badrieh Ghavami*, Lida Azarnava Pages 201-221

  Semiotics is an interdisciplinary approach that examines sign systems in a literary work; Among the approaches to semiotics is the theory of Michael Riffaterre, a French-American theorist on the semiotics of poetry. According to this approach, the reader is a very important factor in the process of reading the text; Riffaterre believes that meaning is always present in the text of a poem and only the reader should extract it. In his view, the meanings of poetry should be understood on its own, not by referring its signs to external realizations, and understanding poetry requires the reader to try to find an intertwined network of signs, and in this regard, her approach can also be considered as a reader-cantered critique. In this research, Ebtehaj's poem " Arghavan" [English Equivalent: purple] has been analysed using Riffaterre approach. The central idea of ​​the poem is "the isolation of the poet in an inappropriate social space", which is expressed in different ways in the text of the poem. Although this idea is not mentioned directly in the poem, the widely used propositions and clichés of the language that the poet uses by repeating them in the process of "over determination" or through the "conversion" process, by modifying those propositions, or using the "expansion" process, by extending the general idea to more detailed ideas. In addition, by discovering two semantic processes of "accumulation" as well as "descriptive anthologies", which all come from the same source and guide the poem to induce a single theme, the descriptive anthology of " Azadi" (freedom) that evokes words such as "morning", "spring", "candle", "lamp", "sun", "dawn" and "sun"; In contrast to "Sharayet-e Namonaseb-e Ejtemaei" (unfavourable social conditions) that the "forgotten silent corner", "crypt" and "night of darkness" evoke the same concept.

  Keywords: semiotics, language of poetry, contemporary poetry, Michael Riffaterre, Houshang Ebtehaj
 • Mahdi Mohabbati, Abbas Mashoufi* Pages 223-245

  In the Sufi tradition, wayfaring in the realm of the way requires a guru who can guide the wayfarer through the obstacles and in the discovery and understanding of mystical knowledge and the experience of truth. Many books, which deal with the rites of this spiritual journey and conduct, have emphasized the necessity of the presence of the guru and the commitment of the disciple to follow him. In this guidance and leadership, a discourse is made between the guru and the disciple. A discourse that the guru tries to guide the disciple by maintaining a discipline to oblige the disciple to do it (rites of the way). Based on Michel Foucault’s theory of power discourse, the purpose of this article is to review the guru-disciple relationship and to evaluate the aspects of “subjugation” and “transformation” of the wayfarer from “known and free subject” to “subordinate and bound subject” in the Sufi culture. This article uses the discourse analysis method. The result of this authoritative discourse and the existence of “bound subjects” can be attributed to the lack of a polyphonic and dynamic culture in the Sufi tradition, guru-worship, and the formation of the ritual collection of “manners of pilgrimage of Sheiks’ shrines”.

  Keywords: Sufism, Guru-Disciple, Authority, Discourse, Post-Structuralism
 • Ebrahim Mohammadi*, Effat Ghafouri Hassanabad, Seyyed Mahdi Rahimi, Hamed Norouzi Pages 247-280

  Ahou Khanom (Madam Ahou’s Husband) novel, written by Ali Mohammad Afghani and its movie adaptation directed by Davood Mollapour. The noteworthy point in both works is the existence of different sense-maker layers and components in the novel and movie threshold that reveals the quality of the relationship between husband and wife in the traditional and pseudo-modern discourse. By highlighting the dispute between traditional and modern discourse, the writer and the director, invisibly and intangibly, try to present the audience the image of an oppressed and alienated woman around whom the patriarchal discourse has always formed a chain to subjugate her due to the natural differences between men and women, and has regarded her as the other and inferior and has marginalised her. So, in the present research based on a comparative-interdisciplinary approach and Laclau and Mouffe’s critical discourse analysis the structures of the thresholds of the two media were investigated. First, the micro-texts of thresholds in the novel and movie were identified, and then with the analysis of the existing point in their structure, the connection among thresholds, the nodal text and its outside world, and ways of creating meaning in different layers of micro-text were examined. Two points were revealed by studying threshold structures in Showhar-e Ahou Khanom’s novel and movie: 1. All the points found in the thresholds of both works were formed based on a macro-clash between men and women. 2. The existing points reveal patriarchally created discourse which always equates men with the nodal point, as superior, active, independent, and free, while introducing women with concepts such as marginal, inferior, passive, dependent and limited, and using the rational of the difference between men and women it excludes and rejects this rival.

  Keywords: Interdisciplinary Studies, Critical Discourse, Laclau, Mouffe, Ali Mohammad Afghani, Davood Mollapour, Showhar-e Ahou Khanom (Madam Ahou’s Husband), Thresholds
 • Mohammad Mohammadi, Mahmoud Fotouhi* Pages 281-306

  One of the common literary trends in the Safavid and Qajar historical periods was writing the poetic interpretation of the Qur’an in Persian. The intellectual and linguistic structure of this literary trend was in fact a continuation of interpretations such as Kashf al-Asrar (520 AH), especially in Nowbate Thalithah, and the Mawaheb Aliyah (Hosseini interpretation, 897-899 AH), a tradition that shifted from prose to poetry in order to establish and expand itself. The purpose of the present study is to introduce five lesser-known poetic interpretative works in Persian. This has been done by referring to library sources and accessing the original versions based on a descriptive method. The obtained results are significant for fundamental studies in the fields of Sufism literature and Quranic studies. The five newly discovered interpretations are as follows: 1. Tohfeh Al-Momenin by Molavi Karimbakhsh (1068 AH) 2. Tafsir Rashidi (written around 1300 AH) by Abolfayaz Qamar al-Haq 3. Tafsir Najm Isfahani (1335-1336 AH) by Najm al-Hokama Muhammad Mousavi 4. Tafsir Asma al-Hossna by Geda (?) 5. Tafsir Manzoom by Nazr Hassan Ibn Muhammad Ali Zaidi (1247-1366 AH

  Keywords: Poetic Sufi Interpretations, Tohfeh Al-Momenin, Tafsir Rashidi, Tafsir Najm Isfahani, Tafsir Asma al-Hossna, Tafsir Manzoom Zaidi
 • Mostafa Mirdar Rezaei*, Farzad Balou Pages 307-328

  Most of the research conducted on the subject of “language” and its role in the field of mystical texts, has focused on the objective reflection of language (the investigation of language in speech and writing), an area that is actually regarded as second-order knowledge. It is very important to pay attention to the first-order knowledge, which is defined as knowing the nature of the language itself and every individual (mystic’s) interpretation of what it is – which is mostly neglected. That is why before the stage of proof and realization of language; the position of proof and interpretation of the language is a principle, and before the language reaches the level of realization and emergence, the manner of its interpretation and determination is formed. One of the thoughtful mystics who contemplated about the nature of language and wrote about it in his works is Imam Mohammad Ghazali. This study, based on a descriptive-analytical method, tries to investigate Imam Muhammad Ghazali’s thoughts on the field of language and its nature (first-order knowledge) in the light of some of Saussure’s linguistic ideas. The emergence and realization of language in the form of terminology and universals (second-order knowledge) is another aim of this research. The results indicated that, in explaining the subject of language, as a philosopher, Ghazali discussed the makeup and nature of language and from the point of view of a linguist, he looked into the process of language development in spoken and written forms.

  Keywords: Language, Nature of Language, Imam Mohammad Ghazali, Heart