فهرست مطالب

پژوهش های حسابرسی حرفه ای - پیاپی 10 (بهار 1402)
 • پیاپی 10 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدحسین صفرزاده*، حسین سجادی، شمیم محمدی صفحات 8-27

  در سال های اخیر تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، به پدیده ای مرسوم تبدیل شده است که این موضوع می تواند قدرت حرفه ای و استقلال حسابرس را تحت الشعاع قرار داده و پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته باشد. تغییر حسابرس غالبا دلایل مختلفی می تواند داشته باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های صنعت مشتری و تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی- همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 178 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1393 تا 1398 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 1068 سال- شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین همگن بودن صنعت مشتری و تغییر حسابرس رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین بین پیچیدگی اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار حسابرس با تغییر در حسابرس رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ اما بین رقابت در صنعت مشتری و تغییر حسابرس رابطه ای معناداری یافت نشد.

  کلیدواژگان: تغییر حسابرس، همگن بودن صنعت مشتری، پیچیدگی اطلاعات حسابداری، رقابت حسابرس، رقابت در صنعت مشتری
 • محمد محمدی*، سامان محمدی، یاسر الیاسی صفحات 28-55

  اعتماد و اطمینان ذی نفعان، سهامداران و سرمایه گذاران می تواند از طریق برآورده کردن انتظارات مورد نظر آنها و پر کردن فاصله انتظارات حسابرسی به عنوان ابزاری مهم برای حفظ اعتماد سهامداران باشد، و استقلال حسابرس به عنوان سنگ بنایی در حرفه حسابرسی تلقی می شود، زیرا فرض بر این است که پایه اعتماد عمومی است. در این پژوهش به بررسی تاثیرفاصله انتظارات حسابرسی بر میزان اعتماد سهامداران با نقش تعدیل کنندگی شورای گزارشگری مالی در سازمان امور مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی ایران پرداخته شده است. این پژوهش، بر حسب هدف کاربردی، نوع داده ها کمی و نحوه اجراء توصیفی از نوع همبستگی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حسابرسان سازمان مالیاتی و حسابرسان جامعه حسابداران رسمی است؛ که 379 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش، از روش های مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PlS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، استقلال ادراک شده حسابرس و سطح ارتباطات بهبود یافته حسابرس بر اعتماد سهامداران و کاهش انتطارات حسابرس رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، نقش تعدیل کنندگی شورای گزارشگری مالی رابطه معنادار و مثبت بین فاصله انتظارات حسایرس و میزان اعتماد سهامداران و استقلال ادراک شده حسابرس و سطح ارتباطات بهبود یافته حسابرس وجود دارد. همجنین نتایج پژوهش نشان می دهد، که رابطه معنادار و مثبت بین فاصله انتظارات حسابرس و میزان اعتماد سهامداران وجود دارد.

  کلیدواژگان: فاصله انتظارات حسابرسی، اعتماد سهامداران، شورای گزارشگری مالی
 • پگاه صابری گهروئی*، سپیده صابری گهروئی، رضا داغانی صفحات 56-71

  بررسی ویژگی های شرکت های ورشکسته از جمله مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در بررسی فرصت طلبی مدیریت و دلایل ورشکستگی از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین منظور این پژوهش با تفکیک شرکت ها به دو گروه ورشکسته و سالم به کمک تکنیک گروه های همسان با استفاده از ابزار یادگیری ماشین به بررسی تفاوت مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در این دو گروه می پردازد. با بررسی 237 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 لغایت 1399 مشخص شده است که بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در دو گروه شرکت های ورشکسته و سالم تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج نشان می دهد که خوشه بندی شرکت ها بر مبنای نسبت های مالی، قدرت پیش بینی کنندگی رویدادهای مهم شرکتی همچون ورشکستگی افزایش می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های ورشکسته و سالم با استفاده از تکنیک گروه های همسان است. نتایج این پژوهش می تواند به بهبود مدل های پیش بینی ورشستگی کمک نماید.

  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، یادگیری ماشین، مدیریت سود، ورشکستگی
 • مجید مرادی*، رضا جودکی صفحات 72-95
  فرهنگ هر سازمان یکی از عوامل عمده ی اثرگذار بر عملکرد آن است ، تاثیر فرهنگ سازمانی بر اعضای سازمان به حدی است که می توان با بررسی زوایای آن نسبت به چگونگی رفتار، احساسات، دیدگاه ها و نگرش اعضای سازمان پی برد . هدف این پژوهش، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی، حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر عملکرد حسابرسان می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. که با استفاده از نمونه گیری کوکران، تعداد 196 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده است و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرهنگ سازمانی ، حاکمیت شرکتی و و کیفیت حسابرسی بر عملکرد حسابرسان تاثیرگذار است .
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی، عملکرد حسابرسان
 • سید هومن جعفر پور، محمدعلی باقرپور ولاشانی*، سید حسین اطهری صفحات 96-115

  هدف این پژوهش، بررسی و مطالعه برنامه ها و وعده های انتخاباتی نامزدها، شیوه های تبلیغاتی آن ها و بررسی تکنیک های انتخاباتی استفاده شده توسط داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی به منظور تعیین شیوه های اثرگذار بر مخاطب جهت رای آوری و همچنین، شناساندن روش ها و تکنیک های انتخاباتی به رای دهندگان جهت انتخاب منطقی و دور از احساسات می باشد. به منظور تحلیل داده های استخراج شده از سخنرانی ها، بروشورهای انتخاباتی و فعالیت نامزدهای مورد مطالعه در بستر فضای مجازی، از رویکرد تحلیل محتوای تلخیصی استفاده گردید. نتایج حاصله نشان می دهد که استفاده از تکنیک تبلیغات مقایسه ای اثربخشی زیاد و تکنیک های منفی در جذب آراء کارایی کمی داشته است. همچنین، یافته های پژوهش نشان داد که لیست های انتخاباتی، نقش اساسی در انتخابات داراست و فضای مجازی بستری مناسب برای فعالیت کاندیدا و تبلیغ ایشان می باشد. ضمنا، نتایج نشاندهنده این است که فعالیت کاندیدهای با سابقه حضور در شوراهای قبل، توسط رای دهندگان مورد بازبینی قرار می گیرد و این موضوع در انتخاب ایشان نقش بسزایی دارد.

  کلیدواژگان: تکنیک های انتخاباتی، بازاریابی انتخاباتی، انتخاب عقلایی، رفتار رای دهی
 • فرشید کاظم دخت، رسول برادران حسن زاده* صفحات 116-139
  هدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین فشار حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. حسابرسی موجب افزایش اعتبار اطلاعات برای استفاده کنندگان می گردد که با افزایش کیفیت حسابرسی این امر بیشتر محقق می شود. حق الزحمه حسابرسی نزد صاحب کار و حسابرس یکی از موضوعات مهم تلقی می شود که نیازمند تحقیق پیرامون این مطلب است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین فشار حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1399-1395 مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه پژوهش شامل 94 شرکت می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. در این تحقیق فشار حق الزحمه حسابرسی از طریق تفاوت سطح عادی حق الزحمه حسابرسی و حق الزحمه واقعی حسابرسی محاسبه شده است و معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس می باشند. نتایج تحقیقات نشان می دهد ارتباط معنی داری بین فشار حق الزحمه حسابرسی با اندازه حسابرس ، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت وجود ندارد در حالی که یک رابطه منفی معنی دار بین فشار هزینه های حسابرسی و استقلال حسابرس وجود دارد.
  کلیدواژگان: فشار حق الزحمه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس
|
 • MOHAMMAD HOSEIN SAFARZADEH *, Hossein Sajadi, Shamim Mohammadi Pages 8-27

  In recent years, the change of auditor in companies listed on the TSE has become a common phenomenon, which can overshadow the professional power and independence of the auditor and have adverse consequences. The change of auditor can often have different reasons. The purpose of this study is to investigate the relationship between the characteristics of the customer industry and the change of auditor in companies listed on the TSE. This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of nature. In order to achieve the research objective, 178 companies were selected from the companies listed on the TSE during the years 2016 to 2021 by systematic elimination sampling method and a total of 1068 observations. Logistic regression method was used to test the research hypotheses. Findings show that there is a significant inverse relationship between the homogeneity of the customer industry and the change of auditor; There is also a direct and significant relationship between the complexity of accounting information and auditor competition with changes in the auditor; But no significant relationship was found between competition in the client industry and the change of auditor.

  Keywords: Change of auditor, Homogeneity of the customer industry, Complexity of accounting information, Auditor competition, Competition in the customer industry
 • Mohamad Mohamadi *, Saman Mohamadi, Yaser Elyasi Pages 28-55
  Introduction

  The trust and assurance of benefactors, shareholders and investors can be achieved through meeting their expectations and filling the audit expectations gap, as an important tool for keeping the trust of shareholders, And the auditor's independence is considered as a basis in accounting profession, because it is assumed to be the basis of the public trust. This research examines the effect of audit expectations gap on the shareholder's amount of trust by the role of financial reporting council modifiers in tax service organization and the Iranian society of formal accountants.Research

  Method

  This research is based on practical purpose, the type of data is quantitative, and it uses the survey correlation field in descriptive performance. The statistical society in this research are te auditors of tax organization and the auditors of formal society of accountants, 379 people were examined as a sample. This research used the structural equation modeling methods by using the PIS software.The

  findings

  Results of the study show that the auditor's perceived independence and the improved auditor communication level has a meaningful relation on the shareholder's trust and reducing the auditor's expectations. Also, the moderating role of financial reporting council has a meaningful and positive relation between the audit expection gap and the trust amount of shareholders and auditor's perceived independence and improved auditor communication level.

  Conclusion

  The results show that there is a meaningful and possitive relation between the audit expectations gap and the trust amount of shareholders.

  Keywords: Audit expectations gap, shareholder's trust, financial reporting council
 • Pegah Saberi Gahrouei *, Sepideh Saberi Gahrouei, Reza Daghani Pages 56-71

  Investigating the characteristics of bankrupt companies, including profit management and audit quality, is of great importance in investigating the opportunism of management and the reasons for bankruptcy. For this purpose, this research investigates the difference in profit management and audit quality in these two groups by separating the companies into two groups, bankrupt and healthy, with the help of the technique of matched groups using machine learning tools. By examining 237 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the period of 2010 to 2019, it has been determined that there is a significant difference between profit management and audit quality in two groups of bankrupt and healthy companies. The results show that the clustering of companies based on financial ratios increases the power of predicting important corporate events such as bankruptcy. The main purpose of the current research is to investigate the quality of audit and profit management in bankrupt and healthy companies using the technique of matched groups. The results of this research can help to improve bankruptcy prediction models.

  Keywords: Audit quality, Machine Learning, earning management, Bankruptcy
 • Majid Moradi *, Reza Jodaki Pages 72-95
  The culture of any organization is one of the major factors affecting its performance, the impact of organizational culture on the members of the organization is so great that it can be understood by examining its angles regarding the behavior, feelings, views and attitudes of the members of the organization. The purpose of this research is to investigate the impact of organizational culture, corporate governance and audit quality on auditors' performance. The statistical population of this research is all the members of the public accountants society of Iran. Using Cochran's sampling, 196 people were selected as a statistical sample. The current research is in the category of applied research and in terms of research method, it is descriptive and survey type. In this research, the library method was used to collect data and information, and the tool for collecting information was a questionnaire. Smart PLS software was used for statistical analysis. The results of the research show that organizational culture, corporate governance, and audit quality affect auditors' performance.
  Keywords: Organizational Culture, Corporate Governance, Audit quality, performance of auditors
 • Seyed Hooman Jafarpour, MohammadAli Bagherpour Velashani *, Seyed Hossein Athari Pages 96-115

  The purpose of this research is to study the election programs and promises of the candidates, their propaganda methods and to examine the election techniques used by the candidates of the seventh round of the Supreme Council elections in order to determine the methods affecting the audience for voting and also to introduce the election methods to the voters. It is logical and far from emotional. In order to analyze the data extracted from the speeches, election brochures and the activities of the studied candidates in the context of cyberspace, the summary content analysis approach was used. The results show that the use of comparative advertising techniques has been very effective and negative techniques have been inefficient in attracting votes. Also, the research findings show that electoral lists play an essential role in elections and cyberspace is a suitable platform for the candidate's activities and propaganda. Also, the results show that the activities of candidates with previous experience in previous councils are reviewed by voters and this issue plays an important role in their selection.

  Keywords: Electoral techniques, Electoral marketing, Rational choice, Voting behavior
 • Farshid Kazemdokht, Rasoul Baradaran Hassanzadeh * Pages 116-139
  The purpose of this research is to investigate the relationship between fee pressure and audit quality. Audit increase the credibility of information for users is that it would further enhance audit quality will be realized. Audit fees to auditee and the auditor is considered to be one of the most important issues that require research on this subject. The aim of this study was to investigate the relationship between Fee Pressure and audit quality. In this study, the companies listed in Tehran Stock Exchange during 2016-2020 were studied. The study sample consisted of 94 companies that were selected using systematic elimination. In this study, the pressure of audit fees through level difference between the actual audit fees and normal audit fees are calculated. In this study, the pressure of audit fees through level difference between the actual audit fees and normal audit fees are calculated and the criteria for measuring the quality of auditing, auditor size, auditor tenure, auditor industry specialization and auditor independence requirements. Research results show a significant association between audit fee pressures with auditor size, auditor tenure and auditor industry specialization does not exist while there is a negative meaningful relationship between audit fee pressure and auditor independence.
  Keywords: fee pressure, auditor size, auditor tenure, auditor industry specialization