فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 46، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امل مشعشعی، رحیم عبدی*، رحیم پیغان صفحات 1-10

  مطالعه حاضر با هدف تاثیر جایگزینی پودرخون بجای پودرماهی بر برخی فاکتورهای ایمنی خون  تیلاپیای نیل صورت گرفت. برای این منظور 150 قطعه ماهی تیلاپیا با میانگین وزن 0.5± 30 گرم پس از آداپتاسیون به مدت 8 هفته با جیره های طراحی شده شامل گروه شاهد و گروه های دریافت کننده پودر خون با درصدهای 25، 50، 75 و100 تغذیه و هر تیمار با سه تکرار انجام پذیرفت. پس از این مدت ماهیان بیهوش شده و خون گیری از ساقه دمی با سرنگ هپارینه جهت اندازه گیری فاکتورهای ایمنی خونی انجام گرفت. با افزایش میزان جایگزینی پودرخون بجای پودرماهی در جیره در میزانACH50، گلوکز و تری گلیسیرید در ماهی تیلاپیا تغذیه شده با تیمارهای مختلف و با گروه شاهد اختلاف معنی داری گزارش نگردید (0.05<p). بیشترین مقدار گزارش شده ACH50، گلوکز و تری گلیسیرید به ترتیب (23.13± 148.36)، (21.44± 145.72) و (49.61± 451.68) در درصدهای 75 و100 درصد مشاهده گردید. اما در میزان فعالیت لیزوزیم، ایمونوگلوبولین، پروتیین کل و کلسترول در گروه های دریافت کننده پودر خون با درصدهای مختلف و با گروه شاهد در برخی موارد اختلاف معنیدار بوده است (0.05>p). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که امکان جایگزینی پودر خون در جیره بدلیل تقویت سیستم ایمنی و قابل تحمل بودن در گونه مورد نظر وجود دارد.

  کلیدواژگان: ایمنی، پودر خون، تیلاپیای نیل، جیره غذایی
 • سیامک باقری*، سپیده خطیب، عظمت دادای قندی، فریبا مددی صفحات 11-25

  هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات ساختار جامعه پلانکتون در جنوب غربی دریای خزر و ارتباط آن با کاهش صید ماهیان سفید و کفال است. مطالعه حاضر در سال های 1399 تا 1400 به صورت فصلی در سواحل استان گیلان انجام شد. تعداد 48 جنس و گونه فیتوپلانکتون شناسایی شدند. نتایج نشان داد، بیش ترین تراکم را گونه غیر بومی Pseudo-nitzschia seriata از اکروفیتا و گونه سمی Nodularia spumigena از سیانوباکتریا تشکیل داده است. افزایش دمای آب، نوترینت ها و کاهش وزش باد، باعث شکوفایی N.spumigena در تیر 1400 در منطقه انزلی شد. یافته ها افزایش تراکم فیتوپلانکتون را بیش از 7 برابر در مقایسه با سال 1375 نشان داد. بیش ترین فراوانی فیتوپلانکتون در سواحل انزلی و عمق 5 متر مشاهده شد. همچنین الگوی تغییرات فراوانی فیتوپلانکتون و بچه ماهی سفید و کفال مشابه هم بوده اند. غذای خورده شده توسط کفال ماهیان و بچه ماهیان سفید نشان دهنده تغذیه غالب این ماهیان از بقایای جلبک با منشا فیتوپلانکتون بوده است. احتمالا کاهش توده زیستی صدف Cerastoderma glucaum، صید غیرمجاز با تور گوشگیر، کیفیت و کمیت رها سازی بچه ماهی سفید توسط شیلات،  عدم احیای رودخانه های محل تکثیر طبیعی، عوامل تاثیر گذار بر کاهش صید ماهی سفید در سال های اخیر می باشد.

  کلیدواژگان: آب های گیلان، صدف، فراوانی، فیتوپلانکتون، کاهش صید، ماهی سفید
 • منوچهر نصری*، حسن ترابی پوده صفحات 26-33

  در مطالعه ای که به منظور ارزیابی اثرات احداث مزارع پرورش ماهی بر کیفیت آب رودخانه ماربر در استان اصفهان به کمک شاخص های زیستی انجام شد، مواردی از آلودگی برخی از خانواده های درشت بی مهره گان کف زی به کرم دم اسبی از راسته Nematomorpha و خانواده Gordiidae مشاهده گردید. نزدیک به 76% از کرم های مشاهده شده در حال خروج از بدن میزبان بودند. کرم های دم اسبی تنها در سه خانواده از حشرات آبزی شناسایی شدند که به ترتیب شامل Hydropsychidae، Limoniidae و Chironomidae بودند. نزدیک به 24% از موارد مشاهداتی دارای زندگی آزاد و ساکن درون بستر بودند. بیش ترین فراوانی مشاهداتی در فصل بهار (47.7 %) و کم ترین میزان در فصل پاییز (0.92 %) ثبت شد. فراوانی فصلی کرم های بالغ و بارور با زندگی آزاد هم زمان با افزایش فعالیت های تولیدمثل حشرات آبزی بود. بر این اساس می توان چنین استنباط کرد که قواعد اکولوژیکی این هم زمانی در تولیدمثل را رقم زده اند تا از یافتن میزبان توسط نوزادان این انگل ها اطمینان حاصل شود.

  کلیدواژگان: انگل، درشت بی مهره گان کف زی، حشرات آبزی، شاخص های زیستی، کیفیت آب
 • منیژه قازلی کر، محمد قلی زاده*، حسین آدینه، محمد هرسیج، عبدالعظیم فاضل صفحات 34-47

  در این مطالعه به بررسی وضعیت تغذیه گرایی مخزن سد بوستان با استفاده از شاخص های پالمر و کارلسون پرداخته شد. پارامترهای زیستی از جمله فیتوپلانکتون ها و عوامل محیطی مانند فسفات، نیترات و کلروفیل a به صورت فصلی در سال 1399 با سه تکرار و در عمق 5/0 متری آب در 5 ایستگاه از سطح مخزن نمونه برداری شد، سپس شاخص های پالمر و کارلسون محاسبه شد. شاخص پالمر در سد بوستان برای 4 فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 24، 31، 27.6 و 28.8 تخمین زده شد که بر اساس دسته بندی شاخص پالمر، در هر 4 فصل، آب سد بوستان در دسته آب های دارای آلودگی آلی بسیار زیاد قرار می گیرد. بیش ترین میزان شاخص پالمر در فصل تابستان (31) و کم ترین میزان این شاخص در فصل بهار (24) به دست آمد. بیش ترین وضعیت تغذیه گرایی شاخص کارلسون مربوط به فصل تابستان (60.46 یوتروفی) و کم ترین میزان آن مربوط به فصل زمستان (52.44 یوتروفی) می باشد که نشان دهنده آن است که مخزن در فصل زمستان به سمت شرایط نیمه مغذی حرکت کرده است. هم چنین در ایستگاه شماره 3 (54.23) بالاترین حالت تغذیه گرایی مشاهده گردید. با توجه به بررسی شاخص های پالمر و کارلسون و نسبت فسفات به ازت کل عامل اصلی تغذیه گرایی در مخزن سد بوستان ترکیبات فسفری بوده است که از منابع بیرونی سد وارد مخزن شده و در نهایت آن کاهش کیفیت آب گردد.

  کلیدواژگان: تغذیه گرایی، سد بوستان، شاخص غنی شدگی کارلسون، کیفیت آب
 • رویا بختیار، سید رضا میرایی آشتیانی، اردشیر نجاتی حوارمی، محمدحسین مرادی*، پائولینو مارتینز صفحات 48-59

  هدف از تحقیق حاضر، بررسی شکل بدن و مقایسه ریختی بین جمعیتی ماهیان کپور معمولی وحشی (دریایی) و پرورشی با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی بود. به این منظور از 65 قطعه ماهی شامل 23 ماهی کپور معمولی وحشی و 42 ماهی کپور معمولی پرورشی نمونه گیری شد. از نمونه ها عکس برداری و 16 لندمارک بر روی تصاویر مشخص شد. به منظور حذف داده های غیرشکلی از مختصات لندمارک های رقومی شده از آنالیز پروکراست استفاده شد. از آزمون های تحلیل مولفه های اصلی (PCA) و تحلیل تابع متمایزکننده (DFA) استفاده شد. نتایج نشان داد دو جمعیت ماهیان مولد وحشی و پرورشی با استفاده از آنالیز PCA به طور کامل از یکدیگر تفکیک شدند و سه مولفه اول حدود 64.41 درصد کل تغییرات را به خود اختصاص دادند. بر اساس DFA برای ویژگی های ریخت سنجی، افراد به طورصحیح در جمعیت اصلی خود قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار در عمق و پهنای بدن ماهیان کپور وحشی و پرورشی با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی بود به طوری که ماهیان کپور معمولی پرورشی دارای بدن عمیق تر (مربوط به جابه جایی لندمارک 5 و 12)، بدن پهن تر (مربوط به جابجایی لندمارک های 12-11-10-6-5) و همچنین ساقه دمی کوتاه تری (مربوط به جابه جایی لندمارک های10-9-7-6) نسبت به ماهیان کپور معمولی وحشی بودند.

  کلیدواژگان: آنالیز پروکراست، آزمون های تحلیل مولفه های اصلی، انعطاف پذیری ریختی، تشخیص تابع تحلیلی
 • عصمت منصوری، مریم آخوندیان*، شیلا امیدظهیر، عبدالعلی موحدی نیا صفحات 60-71

  پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی اثرات ضد باکتری ریز جلبک Scenedesmus obtusus (Meyen 1829)   بر روی باکتری های بیماری زا صورت گرفت. به این منظور پس از تهیه ی ریز جلبک مذکور از بانک جلبک ایران، عصاره های متانولی، اتیل استاتی، کلروفرمی و ان-هگزانی آن ها به روش خیساندن (ماسیراسیون) تهیه شد. در ادامه با کشت سویه های باکتریایی تهیه شده در محیط کشت جامد، فعالیت ضد باکتریایی عصاره های مذکور ریزجلبک Scenedesmus obtusus در برابر دو باکتری گرم مثبت Staphylococcus aureus و Streptococcus agalactiae و دو باکتری گرم منفی Escherichia coli و Klebsiella pneumoniae به روش چاهک، تعیین حداقل غلظت مهارکننده (MIC) و حداقل غلظت کشنده (MBC) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره ی متانولی و اتیل استاتی ریز جلبک  S. obtusus در غلظت های 200، 300 و 400 میلی گرم بر میلی لیتر روی هر چهار باکتری تاثیر مهاری داشتند، عصاره کلروفرمی تنها روی باکتری های S. aureus و  E. coli تاثیرگذار بود ولی عصاره ی ان-هگزانی روی هیچ کدام از باکتری ها اثر مهارکنندگی نداشت. بیش ترین اثر مهاری ریزجلبک S. obtusus مربوط به عصاره ی متانولی روی باکتری E. coli بود (16میلی متر) و کم ترین اثر مهاری را عصاره ی اتیل استاتی روی S. aureus (6.8 میلی متر) نشان دادند. نتایج نشان داد که عصاره ی ریزجلبک مورد مطالعه، حاوی ترکیبات ضد میکروبی بوده، و نوع حلال مورد استفاده برای استخراج عصاره جلبکی تاثیر معناداری بر میزان فعالیت ضد میکروبی عصاره دارد.

  کلیدواژگان: ترکیبات زیست فعال، جلبک سبز، عصاره، فعالیت ضد باکتریایی
 • محمدعلی نظاری، لاله موسوی ده موردی*، محمد امینی چرمهینی، محمد خلیل پذیر صفحات 72-82

  هدف از انجام این مطالعه شناسایی جمعیت های مختلف مولدین میگوی سفید غربی پرورشی در مراکز تکثیر استان بوشهر و تعیین شاخص های ژنتیکی آن‏ها بر اساس اطلاعات تاریخچه ای ذخیره های مختلف بود. به این منظور استخراج DNA از بافت عضله 30 قطعه مولد از هر یک از یازده ذخیره مختلف با استفاده از کیت تجاری صورت گرفت. تکثیر توالی های تکراری از طریق تکنیک PCR با استفاده از 10 جفت آغازگر اختصاصی در پژوهشکده میگوی کشور انجام شد. نتایج نشان داد که تعداد آلل ها در ذخیره‏ های مورد بررسی در دامنه 5.5-4.5 قرار داشت. بیشترین میزان فراوانی آللی در مولدین پرورشی ذخیره سوم از مرکز تکثیر پارس آبزیان (H2) با میزان 0.359±5.2 مشاهده شد. همچنین میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده در مولدین پرورشی ذخیره دوم از مرکز تکثیر لیان گستر طلایی (H5) با میزان 0.152±0.669 بیشتر از مولدین سایر مراکز بود. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان شاخص های ژنتیکی مولدین پرورشی ذخیره سوم از مرکز تکثیر H2 در مقایسه با سایر ذخیره های موجود در مراکز تکثیر استان بوشهر افزایش یافته است. ضریب همخونی در ذخیره های اول مولدین مراکز تکثیر زادآوری مند (H3) و دلارام (H1) به ترتیب با میزان 0.105±0.595 و 0.145±0.547 بطور معنی داری بیشتر از سایر ذخیره ها بود. با توجه به نتایج بدست آمده می‏توان اینگونه عنوان کرد که به منظور افزایش شاخص های ژنتیکی مراکز، باید از مولدین با تنوع ژنتیکی بالاتری استفاده شود.

  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، ضریب همخونی، فراوانی آللی، میگوی سفید غربی، استان بوشهر
|
 • Rahim Peyghan *, Rahim Abdi, Amal Moshashai Pages 1-10

  The aim of this study was to evaluate the effect of substituting the dietary fish meal with blood powder on some blood immune factors of Nile tilapia. 150 speciemns of tilapia (30 ± 0.5 g) were fed diets containing 0 (control group), 25, 50, 75, and 100 % of blood powder, each in three replicates for 8 weeks. After this period, fish were anesthetized and the blood samples were taken from the caudal peduncle of fish with a heparinized syringe for evaluating the blood immune indicators. No significant differences were observed in ACH50, glucose, and triglyceride among the blood powder-fed fish and the control group (P>0.05). The highest reported value of ACH50 (148.36±23.13), was observed in 75% treatment and the highest values of glucose (145.72±21.44) and triglyceride (451.68±49.61) were observed in 100% blood powder fed treatment. However, there were significant differences in the activity of lysozyme, immunoglobulin, total protein, and cholesterol in the groups receiving blood powder with different percentages compared to the control group (P<0.05).  The results of this research showed that it is possible to replace fish meal with blood powder in the diet of Nile tilapia due to its strengthening effect on immune system.

  Keywords: Immunity, Blood powder, Diet, Nile tilapia
 • Siamak Bagheri *, Sepideh Khatib Haghighi, Azemat Dadai Ghandi, Fariba Madadi Pages 11-25

  The aim of this study was to investigate the changes in the structure of the plankton community in the southwestern Caspian Sea and its relationship with the reduction of Rutilus frisii and Chelon auratus catches. The current study was conducted seasonally in the coasts of Guilan provience from 2020 to 2021. A total number of 48 genera and species of phytoplanktons were identified. Tthe findings showed that the non-native species Pseudo-nitzschia seriata from chrophyta and the toxic species Nodularia spumigena from cyanobacteria formed the highest density. The increase of water temperature and nutrition and the decrease of wind speed were directly related to the bloom of phytoplanktons, especially cyanobacteria in the Caspian Sea, which caused the third bloom of N. spumigena in Anzali shores in July 2021. The results showed an increase in the abundance of phytoplankton by more than 7-folds compared to 1996. The highest abundance of phytoplankton was observed in Anzali shores in 5 m depth. The pattern of phytoplankton abundance and the abundance of R. frisii and C. auratus juveniles were similar to each other.  The food eaten by C. auratus and R. frisii juveniles showed that these fish species fed on phytoplankton detritus. Probably the reduction of Cerastoderma glucaum biomass, illegal fishing with gillnet, the quality and quantity of R. frisii release by Iranian fisheries, and the lack of restoration of the rivers where the natural reproduction occurs are the factors affecting the reduction of the R. frisii catch in recent years.

  Keywords: Guilan coast, Bivalvia, Abundance, Phytoplankton, catch decline, Rutilus frisii
 • Manoochehr Nasri*, Hasan Torabi Pudeh Pages 26-33

  In an investigation of the effects of the effluent of fish farms on the water quality of the Marbor River in Isfahan province based on biological indicators, some cases of infection of macrobenthos with horsehair worms (Nematomorpha: Gordiidae) were observed. About 76% of the observed worms were observed to leave their hosts. the horsehair worms were identified in only three families of aquatic insects, including Hydropsychidae, Limoniidae, and Chironomidae. About 24% of the observations were free living worms in the sediments. The highest and the lowest frequencies of observations were recorded in spring (47.7%) and autumn (0.92%), respectively. The seasonal abundance of free-living mature and fertile worms was a coincidence with increasing the reproductive activities of aquatic insects. Aaccordingly, it can be concluded that the ecological rules enforced such a simultaneous phenomenon to ensure that the worm larvae can find a proper host.

  Keywords: Parasite, Macrobenthos, Aquatic Insects, Biological indicators, Water quality
 • Manijeh Ghazlikor, Mohammad Gholizadeh*, Hosein Adineh, Mohammad Harsij, Abdolazim Fazel Pages 34-47

  In this study, the trophic status of the Bustan dam reservoir was investigated using Palmer and Carlson indices. Biological parameters including phytoplankton and environmental factors such as phosphate, nitrate and chlorophyll were sampled at the depth of 0.5 meter in five stations in three replicates seasonally in 2019, repetitions and Then the Palmer and Carlson indices were determined. The Palmer index in Bustan dam was estimated as 24, 31, 27.6, and 28.8in spring, summer, autumn, and winter, respectively.  According to the Palmer index classification, in all four seasons, Bustan dam water is in the category of water with high organic matter. The highest value of Palmer's index was obtained in summer (31) and its lowest value was obtained in spring (24). The highest nutritional status of Carlson's index was related to summer (60.46 eutrophication) and the lowest level was found inwinter (52.44 eutrophication), which indicates that the reservoir has moved to semi-nourishing condition in winter season. Also, the highest nutritionism status was observed in station 3 (54/23). According to Palmer's and Carlson's indices and the ratio of phosphate to total nitrogen, the main factor of nutritionism in the reservoir of Bustan dam was phosphorus compounds that enteres the reservoir from external sources of the dam and ultimately causes the decrease of water quality.

  Keywords: Bustan reservoir dam, Carlson Index, Eutrophication, Palmer Index
 • Roya Bakhtiar, Reza Miraei Ashtiani, Ardeshir Nejati-Javaremi, MohammadHossein Moradi*, Paulino Martínez Pages 48-59

  The aim of this study was to investigate the body shape and morphological comparison between the populations of wild (marine) and farmed common carp using geometric morphology. For this purpose, 65 pieces of fish including 23 wild common carp and 42 farmed common carp were sampled. The samples were then photographed and 16 landmarks were identified on the images. Procrast analysis was used in order to remove the amorphous data from coordinate landmarks. Principal component analysis (PCA) and discriminant function analysis (DFA) tests were used. The results showed that the two populations of wild and farmed common carp are completely separated from each other using PCA and the first three components accounted for about 64.41% of the total changes. Based on DFA for morphometric characteristics, individuals were correctly placed in their original population. The results of this study showed a significant difference in body depth and body width of wild and farmed common carp using geometric morphometric method, so that the farmed common carp had deeper body (related to the displacement of landmarks 5 and 12), a wider body (related to the displacement of landmarks 5,6,10,11 and 12) and also a shorter tail stem (related to the displacement of landmarks 6, 7, 9 and 10) than wild common carp.

  Keywords: Discriminant function analysis, Phenotype plasticity, Principal component analysis, Procrustes Analysis
 • Esmat Mansoori, MARYAM Akhoundian*, Shila Omidzahir, Abdolali Movahedinia Pages 60-71

  The aim of this study was to assay the antibacterial activity of Scenedesmus obtusus on some pathogenic bacteria. Microalgae S. obtusus were obtained from Algae Bank of Iran, and the methanol, ethyl acetate, chloroform and n-hexane extract of the microalgae were prepared using the maceration method. Bacterial strains were cultured in a solid culture medium, and antibacterial activity of the the different extracts of S. obtusus, were investigated using well diffusion method, and the determination of minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC), against Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae as gram-positive bacteria and Escherichia coli and Klebsiella pneumonia as gram-negatives. According to the results, methanolic and ethyl acetate extracts of S. obtusus, showed growth inhibitory effects against all examined bacteria at concentrations of 200, 300 and 400 mg/ml. The chloroform extract was effective only against S. aureus and E. coli, but n-hexane extract had no effect against any of the bacteria. The highest inhibitory effect of S. obtusus extract was observed on methanolic extract against E. coli (16 mm), while the least inhibitory effect belonged to ethyl acetate extract against S. aureus (6.8 mm). The results also showed that the extract of S. obtusus contains antibacterial compounds, and the solvent which used for microalgae extraction significantly affected the antibacterial potential of the extract.

  Keywords: Antibacterial Activity, Green Algae, Extract, Bioactive Compounds
 • MohammadAli Nazari, Laleh Mosavi Dehmordi*, Mohammad Amini Charmhini, Mohammad Khalil Pazir Pages 72-82

  The aim of this study was to detect different populations of Pacific White Shrimp (Penaeus vannamei: Boone, 1931) in farmed broodstocks and to determine their genetics indeces in hatchery centers of Bushehr province. First, the origin of the farmed broodstocks was determined based on the historical information of the different stocks. Then, DNA was extracted from muscle tissue of 30 broodstocks from 11 different stocks using a commercial kit. The repeated sequences were amplified using 10 specific primers by PCR in Iranian Shrimp Center. The results showed that the number of alleles was in range of 4.5-5.5 in studied stocks. The most allele frequency was observed in the farmed broadstocks of the third stock in H2 hatchery center, 5.2±0/359. Also, the average of observed heterozygosity in the farmed broadstocks of the second stock in H5 hatchery center obtained 0.669±0.152 that was more than other stocks among all centers. The results of the present study showed that genetics indeces of of third stock in H2 hatchery center were increased compared to other stocks in Bucher province. The inbreeding coefficients of the first stocks in H1 (0.595±0.105) and H3 (0.547±0.145) hatchery centers were significantly higher than other stocks. The inbreeding coefficient increase in farmed broadstocks in these stocks could be related to the small size of founder population and the bias selection programs. However, according to the information from other hatchery centers in Bushehr province and other countries, this amount is acceptable. According to the obtained results, it can be concluded that to increase the genetic indicators in the centers, breeders with higher diversity should be used.

  Keywords: Genetic diversity, Inbreeding, Penaeus vannamei