فهرست مطالب

نشریه جستارهای تاریخی
سال سیزدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمود اشعاری*، محمدحسین صالحی صفحات 3-44

  شاهنامه یکی از مهم ترین سروده های حماسی جهان است. داستان سیاوش و گذر او از آتش یکی از زیباترین داستان های شاهنامه فردوسی است. در دوران معاصر با وجود پژوهش های گسترده در خصوص شاهنامه، پژوهش های اندکی در زمینه جغرافیای تاریخی آن صورت گرفته است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی مکان رویداد گذر سیاوش از آتش از منظر جغرافیای تاریخی است. سوال اساسی این پژوهش آن است که مکان گذر سیاوش از آتش بر طبق اسناد و مدارک مکتوب کجا قرار دارد؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی، با رویکرد تطبیقی است و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری این پژوهش بر اساس منابع مکتوب با استفاده از روش تجزیه وتحلیل محتوای کیفی از منابع مکتوب تاریخی، جغرافیای و ادبی، انتخاب شده است. با بازدید میدانی، جغرافیای صحیح از میان مکان های معرفی شده، انتخاب و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است تا درستی آن ازنظر منابع مکتوب سنجیده شود. درنهایت با مقایسه این مکان خاص با منابع کهن تاریخی، میزان دقت و صحت آن به بوته آزمایش گذاشته شده تا هرچه دقیق تر محل احتمالی گذر سیاوش از آتش بر اساس منابع مکتوب و مکمل معرفی گردد. نتایج حاصل از این پژوهش، جغرافیای دقیقی از محل احتمالی گذر سیاوش از آتش را براساس منابع مکتوب ارایه داده است که با منابع تاریخی و جغرافیایی و ادبی و باستان شناسی هم خوانی و هماهنگی دارد.

  کلیدواژگان: شاهنامه، سیاوش، گذر از آتش
 • عباس آداودی جلفائی* صفحات 47-78
  این پژوهش با عنوان «مناظرات ابن فورک اشعری با کرامیه در غزنه (اوایل قرن پنجم هجری)» با رویکرد کلامی، درصدد است تا به علل برپایی مناظرات مذکور و اینکه وجوه تشابه یا تمایز آرای ابن فورک با سلطان محمود غزنوی و محمد بن هیصم کرامی چه بوده است، پاسخ دهد.در نیمه نخست قرن سوم هجری، مذهب کرامیه توسط محمد بن کرام پی ریزی شد که به مشبهه قرابت داشت. در اوایل سده چهارم، ابوالحسن اشعری پایه گذار مکتب کلامی جدیدی شد که خصوصیت بارز آن، دفاع از باورهای اهل سنت و اصحاب حدیث بود و پویایی آن پس از مرگ وی، به همت بزرگانی چون ابوالحسن باهلی، ابن مجاهد بصری، ابن فورک اصفهانی، ابوبکر باقلانی و ابواسحاق اسفراینی تداوم یافت. ابن فورک در راه دفاع از عقاید اشعریه در برابر سایر فرق ازجمله کرامیان، تلاش بسیاری کرد. نتایج این نوشتار حاکی از آن است که گرچه ابن فورک و سلطان غزنوی در مسیله رویت عینی خدا متفق القول بودند اما از حیث آنکه این رویت در جهت خاصی است یا نه، اختلاف داشتند. انتساب عقیده انقطاع رسالت به ابن فورک نیز تهمتی بیش از جانب کرامیه نبود. همچنین تدقیق در مباحثات و اختلافات عقیدتی ابن فورک و ابن هیصم، بیانگر آن است که گرچه این دو متکلم در مسایلی نظیر قدم کلام خدا و عدم اراده انسان در افعال خیر و شر، دیدگاه مشترکی دارند اما در غالب مباحث دیگر مانند استواء خدا بر عرش، بقای اعراض، صفات خبریه خدا، مخلوق بودن یا نبودن صفات فعلیه پروردگار، سنخیت یا تباین بین خالق و مخلوق و اینکه قرآن کلام خداست یا قول او، تضاد آشکاری داشته اند.
  کلیدواژگان: ابن فورک، اشعریه، ابن هیصم، کرامیه، مناظرات کلامی
 • عباس پناهی*، معصومه حنیفه صفحات 81-101

  قانون متحدالشکل شدن پوشاک و در پی آن یکسان سازی پوشش کارمندان دولتی، به ویژه زنان، از مقدمات تصویب قانون کشف حجاب بوده و در روند آن تاثیر بسیار گذاشت. این دو قانون از اصلی ترین اقدامات دولت در جهت نوگرایی و تجدد جامعه ایران، به ویژه زنان، و تغییر فرهنگ سنتی ایرانی به فرهنگ غربی است. مطالعه واکنش گیلانیان از اهداف اصلی این پژوهش بوده، که با روش بررسی تاریخی و به صورت کیفی، به تحقیق و مطالعه بیش از 250 برگ سند آرشیوی و همچنین منابع کتابخانه ای پرداخته شده و در صدد پاسخ به این پرسش کلیدی است: گیلانیان در برابر اجرای قانون کشف حجاب در دوره رضا شاه چه واکنش هایی داشتند؟؛ تاکید پژوهش حاضر بررسی اجرای این قوانین با تکیه بر تاثیر آن بر زنان گیلانی بوده و بررسی واکنش جامعه و علما از اهداف اصلی این مطالعه است. با توجه به بررسی های به عمل آمده، عامل اصلی در پذیرش سریع این قوانین در گیلان، همراهی روحانیان و بزرگان شهرهای مختلف با برنامه های دولت و نیز آشنایی مردم با فرهنگ اروپایی است. از مهم ترین پیامدهای کشف حجاب و یکسان سازی پوشش در گیلان، می توان به سرعت مدرنیته در گیلان پس از اجرای این طرح در سال های پایانی حکومت رضا شاه و بعدها دوره پهلوی اشاره کرد.

  کلیدواژگان: زنان، گیلان، کشف حجاب، قانون، پهلوی
 • سورنا فیروزی، ابراهیم رایگانی*، محمدامین سعادت مهر صفحات 105-127

  در این چند دهه و به ویژه دو دهه اخیر، بحث بر سر این که، زمان ورود جمعیت های آریایی به فلات ایران در چه عصری بوده، یکی از موضوعات جدالی دنیای تاریخ پژوهی و باستان شناسی ایران است. در این باره دو دیدگاه معروف تاریخی-باستان شناختی وجود دارد که در یکی که رایج تر است، ورود آریاییان مرتبط با عصر آهن و اواخر هزاره دوم پیش از میلاد دانسته می شود. نظریه دیگر، پیشینه حضور مردمان یادشده در فلات را به ادوار پیش از عصر آهن نسبت می دهد. مقالات گیرشمن، کامرون، دایسون و یانگ، پایه بررسی تفسیرهای صورت گرفته در دیدگاه نخست و جلد سوم دانش نامه کاشان، مبنای تحلیل ادله دیدگاه دوم در این مقاله را تشکیل داده اند. مقاله پیش رو، ضمن بررسی و نقد ادله نظریه نخست، به واکاوی دلایل انتقادی دیدگاه دوم، به مستندات مطرح شده در کتاب دانش نامه کاشان نیز می پردازد و مولفه های آن را تحلیل می کند. این امر از یک سو، با استفاده از ابزارهای موجود در نگرش باستان شناسی اساطیر و از سوی دیگر، با برقراری یک مطالعه تطبیقی- تحلیلی میان داده های استنادشده در هر دو نظریه و داده های موجود در منابع مکتوب میان رودانی که از چشم هر دو سو نادیده گرفته شده اند، صورت می‎گیرد و سپس با بیان نقاط قوت و ضعف هر دو دیدگاه، نظریه سومی را با حالت میانجی مابین دو دیدگاه مطرح می ‎کند. پژوهش کنونی، نشان داد که دلایلی وجود دارند که هر دو نظریه، در رابطه با برخی از مناطق، نگاهی درست را مطرح کرده اند، ولی این نگاه در همه مناطق فلات ایران، قابل پیگیری و اثبات نیست.

  کلیدواژگان: آریاییان، فلات ایران، اکد، ماد، کرزین
 • شهرام یوسفی فر*، محمد دالوند صفحات 131-152

  پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم لرستان به دلایل مختلفی از جمله قرارگرفتن در یکی از دالان های اصلی راه آهن و مسیرهای شوسه شمال به جنو ، موقعیت سوق الجیشی (مجاورت با کرمانشاه، عراق، خوزستان و شمال کشور) و حضور طوایف با ظرفیت های نارضایتی از حکومت مرکزی ، مورد توجه اشغالگران قرار گرفت. حضور نیروهای نظامی خارجی در لرستان به سرعت نابسامانی ها و پیامدهای ناگواری را از نظر اقتصادی و اجتماعی به وجود آورد. در این بررسی به چرایی و چگونگی ورود نیروی نظامی متفقین به منطقه لرستان پرداخته و نیز پیامدهای حضور آنان از منظر اقتصادی و اجتماعی را مطالعه می کنیم. نتایج پژوهش نشان می دهد نیروهای متفقین پس از شکست تیپ مختلط لرستان (تابع لشکر 6 خوزستان) و اشغال خوزستان، از مسیر جنوب لرستان بدون مقاومت وارد منطقه شدند. حضور و عملیات این نیروها به تدریج موجب بروز ناامنی ، کمبود مواد خوراکی ، قحطی، تورم ، و بروز اختلال در آموزش برخی نواحی منطقه شد. این امور تاثیرات دراز مدتی بر زندگی شهرها و روستاها در پی داشت.این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به تبیین موقعیت لرستان در برنامه متفقین در ایران و نیز چگونگی تاثیر گذاری آنان بر اقتصاد و جامعه لرستان در این دوره می پردازد. شواهد با تکیه بر منابع تاریخی، اسناد و مدارک، روایات معمرین محل و روزنامه ها جمع آوری و تحلیل شده است.

  کلیدواژگان: متفقین، جنگ جهانی دوم، لرستان، ناامنی، قحطی
 • اسماعیل شمس* صفحات 155-177

  ارزیابی و تحلیل ماهیت تاثیرپذیری مشروطه خواهی ایرانیان از مشروطه عثمانیچکیده:چگونگی تاثیرپذیری ایرانیان از مشروطه عثمانی همواره یکی از مباحث چالش برانگیز بوده است.برخی نویسندگان این موضوع را نفی کرده و برخی دیگر چنان از تاثیرگذاری مشروطه عثمانی بر مشروطه خواهی ایران سخن گفته اند که گویی عثمانی ها سازنده مشروطه ایران بوده اند. مسیله اصلی نگارنده در این پژوهش، شناخت ماهیت و ابعاد تاثیرپذیری ایرانیان از مشروطه عثمانی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که روشنفکران ایرانی به موازات عثمانی با دنیای غرب، هندوستان و نیز مشروطیت روسیه و ژاپن تعامل داشتند وضمن آشنایی با مشروطه و مفهوم دولت مدرن؛ حتی پیش از مشروطه عثمانی به ضرورت انجام اصلاحات در نظام حکمرانی خود پی برده بودند؛ بنابراین مشروطه ایران امری درون زا و اصیل بود و نمی توان آن را تقلیدی و تابع عثمانی دانست. تنها استثنا این بود که مشروطیت عثمانی به سبب همسایگی و تاثیر غرب زودتر از ایران رخ داد و شمارایرانیان مقیم عثمانی که تحت تاثیر آن قرار گرفتند از ایرانیان دیگر کشورها بیشتر بود. روشنفکران ایرانی نیز برای تطبیق قوانین مشروطه با دین؛ به تجربه عثمانی نیازداشتند. این سه موضوع که در این پژوهش به آنها پرداخته می شود، سبب شدند تا مشروطه ایران به شکل صوری و فرمال تحت تاثیر عثمانی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تاثیرپذیری»، مشروطه»، ایران»، عثمانی»، انتقال»، استانبول»
 • تبعیدیان حزب توده (گروه های اجتماعی، تبعیدگاه ها با تاکید بر تحلیل تاثیر کیفر تبعید بر کنش سیاسی آنان (1320-1332 ش.))
  سید محمود سادات بیدگلی* صفحات 179-204

  حزب توده در 10 مهر 1320 تاسیس شد. فعالیت گسترده این حزب در میان گروه های اجتماعی ، حکومت را وادار به کنترل آن نمود. تبعید یکی از ابزارهای حکومت برای کنترل اعضا و هواداران حزب توده بود. شناخت گروه های اجتماعی، تبعیدگاه ها و نیزمیزان تاثیر استفاده از کیفر تبعید بر عملکرد این افراد، هدف این پژوهش است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با کمک اسناد و منابع اصلی در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا استفاده از کیفر تبعید برای مجازات توده ای ها در دوره پهلوی دوم موثر بوده و توانسته آنان را از فعالیت به نفع حزب توده در تبعیدگاه و پس از آزادی از تبعید بازدارد؟ یافته ها نشان می دهد تبعیدیان حزب توده در اتفاقات تبعیدگاه مانند انتخابات و رویدادهای کشور از خود واکنش نشان دادند. تنظیم زندگی بر اساس تشکیلات، مطالعه و ترجمه، تحصیل مکاتبه ای، فشار سازمان یافته (اعتصاب) برای رسیدن به خواسته های خود و ارتقای آن از مسایل معیشتی به خواسته های حزبی و جلب سایر گروه های اجتماعی مانند دانشجویان و روزنامه نگاران نشان می دهد که تبعیدیان حزب توده، کنش سیاسی خود را ادامه دادند. تبعید این افراد باعث گسترش فعالیت های حزب توده در سراسر کشور و به ویژه در تبعیدگاه ها گردید. تبعید کارگران و رده های پایین حزب توده باعث ارتقای جایگاه آنان پس از پایان تبعید شد. دولت با تامین معاش شان سعی کرد تا آنان، دست از کنش سیاسی بردارند اما ادامه یافتن فعالیت سیاسی این تبعیدیان چه در تبعیدگاه و چه پس از آزادی در زادگاهشان، نشان از عدم اثرگذاری کیفر تبعید در تغییر رویکرد آنان دارد.

  کلیدواژگان: حزب توده ایران، تبعیدیان، دوره پهلوی، احزاب، تبعیدگاه. فعالیت سیاسی
 • صادق رضازاده سارابی* صفحات 207-232
  نظریه «توسعه ناموزون و مرکب» نظریه ای است که برای اولین بار توسط لیون تروتسکی و در توضیح شکل ویژه رشد سرمایه داری و تجربه مدرنیته در روسیه و شکل ویژه تغییر اجتماعی و انقلاب در روسیه تزاری طرح شده است. یکی از نتایجی تروتسکی از این می گیرد این است که کشورهای «عقب مانده» می توانند برخی دستاوردهای کشورهای پیشرفته را بدون پیمودن مسیر اولیه به دست بیاورند، عاملی که تروتسکی آن را «امتیاز عقب ماندگی» می نامد. پژوهش حاضر تلاش می کند ضمن توضیح و تحلیل مبانی مفهومی نظریه مزبور، اندیشه سیاسی و اقتصادی میرزا ملکم خان ناظم الدوله، به عنوان یکی از مهم ترین شخصیت های فکری انقلاب مشروطه ایران را از منظر نظریه «توسعه ناموزون و مرکب» مورد خوانش قرار دهد. پژوهش حاضر به طور خاص درصدد پاسخ به این پرسش است که «اصل توسعه ناموزون و مرکب در اندیشه میرزاملکم خان چگونه قابل ردیابی است؟». در این راستا با تکیه بر رسالات وی، استدلال خواهد شد که میرزا ملکم خان در مواجهه انتقادی اش با عقب ماندگی ایران در دوران قاجاریه و در آراء خود برای رفع عقب ماندگی و برقراری نظام مشروطه، همواره بر مولفه ی هم زیستی جوامع و جهش از مراحل توسعه تاکید می کند که هر دوی این موارد از عناصر اصلی نظریه توسعه ناموزون و مرکب هستند. همچنین این پژوهش با تکیه بر روش تحلیلی تبیینی، تلاش می کند که چرخش های فکری و سیاسی این متفکر را از رهگذر نظریه فوق مورد واکاوی قرار دهد تا شفاف شود چرا میرزاملکم خان به صورت غیرمستقیم «امتیاز عقب ماندگی» را برای ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم یک فرصت استثنایی برای وقوع یک انقلاب می دانسته است.
  کلیدواژگان: توسعه ناموزون و مرکب، لئون تروتسکی، انقلاب روسیه، قاجاریه، انقلاب مشروطه ایران، میرزا ملکم خان
 • مصطفی نوری* صفحات 233-254

  در سال های پس از جنگ جهانی دوم، تلاش برای تدوین برنامه عمرانی کشور بار دیگر جدی تلقی شد و نتیجه آن اجرایی شدن نخستین برنامه عمرانی ایران در سال 1327 خورشیدی بود. در راستای اجرای اهداف این برنامه که از مهمترین آنها افرایش تولید بود، مقامات دولتی متوجه کارخانه های مازندران شدند. با توجه به اتقاقات سال های پس از شهریور بیست و ناآرامی های رخ داده در آن سال ها، کارخانه هایی مانند کارخانه پارچه بافی شاهی یا حریربافی چالوس تبدیل به کارخانه های زیان ده شدند. اقدامات مقامات سازمان برنامه در رفع این نقصان، با عکس العمل کارگران این کارخانه ها که سال های سختی را پشت سر می گذاشتند روبرو شد. این مقاومت کارگری در نهایت به یک رویارویی خونین در شهر شاهی منجر شد. هر چند نمی توان از آتش گشودن بر روی کارگران چشم پوشید، اما تلاش هایی در بعد از این رویداد خونین برای ارتقاء سطح زندگی کارگران هر چند نارسا، صورت گرفت. در این مقاله به کم و کیف این مقاومت و تلاش دو طرف ماجرا در خلال این دوران پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: سازمان برنامه، مازندران، شاهی (قائم شهر)، کارگران، کارخانجات
 • سید حمیدرضا ذکریا*، علیرضا ملائی توانی صفحات 235-254

  هدف مقاله ی حاضر آن است که پیش فرض های معرفت شناختی گفتار آدمیت و کسروی درباره ی نقش اتوپیای سوسیال دموکراسی انقلابی در دوره ی مجلس اول را بنابر چارچوب تحلیلی-تفسیری «دیالکتیک ایدیولوژی و اتوپیا» محل پژوهش قرار دهد تا به پاسخ این پرسش اصلی دست یابد که آیا آدمیت و کسروی توانستند تاریخ نگاری خویش درباره ی جنبش مشروطه خواهی را از ابتلا به «ناهمسازی ایدیولوژیک» و «ناهمسازی اتوپیایی» در امان نگه دارند؛ اگر توانستند، چگونه و بر چه مبنایی چنین کردند؟ یافته های پژوهش گویای آن است که آدمیت جنبش مشروطه خواهی را یک «رخداد تحقق یافته ی به پایان رسیده» می داند. کشاکش های سیاسی-اجتماعی زاییده ی اتوپیای سوسیال دموکراسی انقلابی جنبش مشروطه خواهی را دستخوش دگرگونی کرد، اما آدمیت برمبنای عقل باوری بوروکراتیک و قانون سالار ایدیولوژی دموکراسی سیاسی را به کار می گیرد تا این دگرگونی را پنهان نماید. این «پنهان گری» گویای آن است که جنبش مشروطه خواهی در تاریخ نگاری آدمیت مبتلا به «ناهمسازی ایدیولوژیک» است. کسروی مشروطیت ایران را میوه ی بهنگام می داند، ولی میوه ای «خام». اتوپیای سوسیال دموکراسی انقلابی با موقعیت انضمامی ایران و ایرانیان نسبتی نداشت. این جدایی به اتوپیا مجال می دهد تا از مواجهه با مسایل انضمامی زندگی اجتماعی در جامعه ای ازپیش بوده بگریزد. این «واقعیت گریزی» گویای آن است که مشروطیت ایران نه میوه ی «خام»، بلکه میوه ای نابهنگام بود. بدین سان، جنبش مشروطه خواهی در تاریخ نگاری کسروی مبتلا به «ناهمسازی اتوپیایی» است.

  کلیدواژگان: دیالکتیک، ایدئولوژی، اتوپیا، سوسیال دموکراسی انقلابی، آدمیت، کسروی
 • شهناز حجتی نجف ابادی* صفحات 257-284
  روایت مارکسیستی از تاریخ ایران در حدود دهه های 40 تا 50 ه.ش تحت تاثیر ظهور مکتب تاریخی مارکسیستی در شوروی بود که تاریخ ایران را در درون چارچوب های نظری- مفهومی مارکسیستی روایت می کرد.احسان طبری نه در هییت یک مورخ، بلکه به عنوان یکی از مهم ترین تیوریسین ها حزب توده می کوشید تا تاریخ ایران باستان را متناسب با دیدگاه های حزبی و در راستای اهداف سیاسی اش بازخوانی نماید.این نوع بازخوانی، واجد چند خصلت پراهمیت است: نخست اینکه وی ادوار تاریخ باستانی ایران را بر اساس منطق فکری-مفهومی مارکسیستی و مطابق با فرماسیونهای پیشنهادی مارکس صورت بندی می نمود، دوم، اینکه به تناسب مختصات نظام اجتماعی ایران، خصال فرماسیونهای اجتماعی تاریخ این دوره را نه یکدست، بلکه ترکیبی می دانست، سوم، ثنویت مزدیسنایی را در قالب پیش نمونه ای از دیالکتیک مارکسیستی تحلیل می نمود، چهارم،نگرش ستایش آمیز توام با رویکرد انترناسیونالیستی نسبت به حوزه های اجتماعی فرهنگی جامعه ایران باستان داشته است. پرسش پژوهش حاضر در مورد چگونگی نگرش تاریخی احسان طبری نسبت به تاریخ باستانی ایران است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که طبری تاریخ ایران باستان را در چارچوب نظری-مفهومی ویژه ای که مبتنی بر منطق مارکسیستی و ماتریالیسم دیالکتیک بود، روایت می نمود این طرز روایت همراه با سویه هایی از تفاخر به میراث فرهنگی و یا درواقع امر ایجاد تلفیق و آشتی میان بنیان های ضد ملی گرایانه مارکسیستی و وطن پرستی یا وطن دوستی غیرشوینیستی بود.در این پژوهش، با رویکردی تحلیلی، نگرش تاریخی احسان طبری نسبت به تاریخ باستانی ایران مورد واکاوی قرار خواهد گرفت و تلاش می شود تا مختصات این نگرش تاریخی و عوامل موثر بر شکل گیری آن به پرسش گرفته شود.
  کلیدواژگان: احسان طبری، تاریخ ایران باستان، نگرش تاریخی، منطق فکری-مفهومی مارکسیستی
 • مهسا ویسی* صفحات 287-311
  هخامنشیان (330-550 ق.م) گستره وسیعی را در اختیار داشتند که متشکل از اقوامی با آیین ها، زبان و فرهنگ های گوناگون بود. اداره آنها نیازمند به کار گیری اندیشه ای خاص بود. اندیشه ای که هخامنشیان بر مبنای آن ملل تابعه خود را اداره می کردند به نام صلح پارسی شناخته شده که ابعاد گوناگونی دارد. در جهان امروز نیز بحث صلح و همزیستی مسالمت آمیز اقوام گوناگون موضوعی است که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) در غالب فرهنگ صلح بر آن تمرکز دارد و در تلاش است مولفاتی را تعریف کند که بر مبنای آن ها جهان در صلح قرار بگیرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تطبیقی فرهنگ صلح در دوره هخامنشی بر مبنای اهداف امروزی یونسکو است و به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که فرهنگ صلح براساس تعریف امروزی فرهنگ و آموزش صلح در یونسکو تا چه میزان در دوران هخامنشی نمود یافته است؟ نتایج حاکی از آن است که برقراری اندیشه صلح پارسی منجر به شکل گیری فضایی مسالمت آمیز شد که تا حد بسیاری مبتنی بر اهداف امروزی یونسکو است. مقاله حاضر گردآوری داده ها را از طریق مطالعات کتابخانه ای به سرانجام رسانده و نتایج را از طریق تحلیل توصیف تاریخی ارایه می کند.
  کلیدواژگان: هخامنشیان، صلح پارسی، فرهنگ صلح، آموزش صلح، یونسکو
|
 • Mahmoud Aghaari *, MohammadHossein Salehi Pages 3-44

  Shahnameh is one of the most important epic poems in the world. The story of Siavash and his passage through the fire is one of the most attarctive stories in Ferdowsi's Shahnameh. Despite extensive research on the Shahnameh, little research has been conducted on its historical geography in the contemporary period. The purpose of this research is to identify the event location of Siavash passage through the fire from the perspective of historical geography. The main question of the research is where is the location of Siavash’s passage through the fire according to written documents? The research methodology in this research is descriptive-analytical with a comparative approach and the information collection method is the literature review. The statistical population of the research has been selected based on written sources using qualitative content analysis method from written historical, geographical, and literary sources. During the field visit, the correct geography has been selected, analyzed, and investigated among the introduced locations in order to measure its accuracy in terms of written sources. Finally, by comparing this particular location with ancient historical sources, its accuracy and precision was tested to introduce the location of Siavash's passage through the fire as accurately as possible based on written and complementary sources. The results of the research have provided an accurate geography of Siavash’s passage through the fire based on written sources that are in complete consistency with historical, geographical, literary, and archaeological sources.

  Keywords: Shahnameh, Siavash, passage through the fire
 • Abbas Adavoudi Jolfaei * Pages 47-78
  This theologically-oriented study, entitled Ibn al-Furak debates with the Karamiyya in Ghazni (early fifth century AH), seeks to examine the reasons for those theological disputes that emerged and the similarities and differences between Ibn al-Furak's scholarly views and those of Sultan Mahmud of Ghazni and Ibn al-Haytham.In the first half of the third century AH, the Madhhab of Karamiya was developed by Muhammad ibn Karam.In the early fourth century, Abu al-Hasan al-Ash'ari established a new theological school of thought whose distinguishing feature was the defence of the beliefs of the Sunnis and the Companions of Hadith. Ultimately, Ibn al-Furak sacrificed his life in a vigorous scholastic battle to defend Ash'arite theology against those of other sects, notably the Karamiyya.The findings of this study indicate that although Ibn al-Furak and Sultan Mahmud of Ghazni agreed on the notion of seeing God, they disagreed on whether this vision was in a particular manner.Furthermore, Karamiya's attribution of the concept of the Prophetic mission's cessation to Ibn al-Furak was nothing more than a calumny.Examining the ideological debates and differences between Ibn al-Furak and Ibn al-Haytham indicates The two scholars had great differences over other matters, such as the abode of God on his throne, the persistence of acquired attributes, the anthropomorphic attributes of God, the being creator or non-creator of the self-dependent characteristics of God, the similarity or contrast between the Creator and the creature, and whether the Qur'an is the direct word of God or His revelation.
  Keywords: Ibn al-Furak, Ash', arya, Ibn al-Haytham, Karamiya, ideological debates
 • Abbas Panahi *, Masoumeh Hanife Pages 81-101

  The law on the uniformity of clothing and the subsequent standardization of the clothing of government employees, especially women, was one of the preconditions for the passage of the law on the discovery of the hijab and greatly influenced its process. These two laws are one of the main actions of the government in order to modernize Iranian society, especially women, and change the Qajar culture to Western culture. The study of the measures taken in Gilan, as an important state in the development of contemporary Iranian history, is one of the main objectives of this study, which is a historical and qualitative study method to research and study more than 250 pages of archival documents and library resources. O paid. The key question of the present study is this point; What was the attitude of the Gilanis towards the law on the discovery of hijab during the reign of Reza Shah? According to the studies, the main factor in the rapid adoption of these laws in Gilan is the influence of Western thought, culture and civilization in this region and the familiarity of the people with it. One of the most important consequences of the discovery of the hijab and the unification of the cover of different ethnic groups in Iran is that this action destroys the nature of Iran and its ethnic diversity and endangers the existence of people in different parts of Iran.

  Keywords: women, Gilan, Hijab Discovery, Law, Pahlavi
 • Sorena Firouzi, Ebrahim Raiygani *, MuhammadAmin Saadat Mehr Pages 105-127

  In these few decades, and especially The recent two decades, the debate over the date of arrival of Aryan populations on the Iranian plateau has been one of the topics in the world of historical and archaeological studies in Iran. There are two diferent historical-archaeological views in this regard, one of which is more common, the arrival of the Aryans is associated with the Iron Age and the late second millennium BC. Another theory traces the history of the presence of these peoples on the plateau to pre-Iron Age. Ghirshman, Cameron, Dyson and Young's articles form the basis for field examining the interpretations made in the first view and the third volume of Encyclopaedia of Kashan, analyzing the arguments of the second view in this article. The leading article, while examining and criticizing the arguments of the first theory, analyzes the critical reasons of the second view based on the Encyclopaedia of Kashan and the documents presented in it and analyzes each of these components. This, on the one hand, using the study methods available in the archaeomythology approach and, on the other hand, establishing a comparative-analytical study between the data cited in both theories and the data in the written sources of the Mesopotamians that have been overlooked by both sides, and then by stating the strengths and weaknesses of both views, introduces a third theory with a mediating view between the two perspectives.

  Keywords: Aryans, Iranian plateau, Akkad, Medes, Karzina
 • Shahram Yousefifar *, Mohammad Dalvand Pages 131-152

  After the occupation of Iran in World War II, Lorestan was located in one of the main corridors of the railway and the routes of Shoseh north to Jeno, the location of Souq Al-Jishi (adjacent to Kermanshah, Iraq, Khuzestan, and the north of the country) and the presence of clans with capacity Dissatisfaction with the central government was noticed by the occupiers. The presence of foreign military forces in Lorestan quickly caused disturbances and unfortunate consequences from the economic and social points of view.In this review, we will discuss why and how the allied military forces entered the Lorestan region and also study the consequences of their presence from an economic and social point of view. The results of the research show that after the defeat of the Lorestan mixed brigade (subordinate to the 6th division of Khuzestan) and the occupation of Khuzestan, the allied forces entered the region from the south of Lorestan without resistance. The presence and operations of these forces gradually caused insecurity, lack of food, famine, inflation, and disruption in education in some areas of the region. These issues had long-term effects on the lives of cities and villages. 

  Keywords: Allies, World War II, Lorestan, insecurity, Famine
 • Esmail Shams * Pages 155-177

   How Iranians were influenced by the Ottoman constitution has always been one of the challenging topics. Some authors have denied this issue and others have spoken about the influence of the Ottoman constitution on Iran's constitutionalism as if the Ottomans were the creators of Iran's constitution. The main problem of the author in this research is to know the nature and dimensions of Iranian influence on the Ottoman constitution. The findings of the research show that Iranian intellectuals interacted with the Western world, India, as well as the constitutionalism of Russia and Japan, along with the Ottoman Empire, and they were familiar with the constitution and the concept of the modern state. Even before the Ottoman constitution, they realized the necessity of reforms in their governance system; Therefore, Iran's constitution was an endogenous and original matter and it cannot be considered as an imitation or subject of Ottoman rule.The only exception was that the Ottoman constitutionalism happened earlier than Iran due to the neighborhood and the influence of the West, and the number of Iranians residing in the Ottoman Empire who were affected by it was more than the Iranians of other countries. Iranian intellectuals are also trying to adapt constitutional laws to religion; They needed Ottoman experience. These three issues, discussed in this research , caused Iran's constitution to be formally influenced by the Ottoman Empire

  Keywords: Influence», constitutionalism», Iran», Ottoman», transition», Istanbul»
 • Exiles of the Tudeh Party (social groups, exiles with emphasis on analyzing the effect of the punishment of exile on their political action (1941-1953))
  Seyyed mahmood Sadat Bidgoli * Pages 179-204

  The Tudeh Party was founded on October 1, 1941. The party's widespread activities among social groups forced the government to take control. Exile was one of the government's tools to control members and supporters of the Tudeh Party. The purpose of this study is to identify social groups, places of exile and the effect of using the punishment of deportation on the performance of these people. This descriptive-analytical study, with the help of main documents and sources, seeks to answer the question of whether the use of exile punishment to punish the masses in the second Pahlavi period was effective and was able to prevent them from working in favor of the Tudeh Party in exile and after. Freedom from exile? The findings show that Tudeh exiles reacted to deportation events such as elections in the country. Organizing life based on organization, study and translation, correspondence education, organized strike, and attracting other social groups show that Tudeh exiles are a political act. They continued. The deportation of these individuals led to the expansion of Tudeh Party activities throughout the country, especially in exile camps. The deportation of workers and the lower classes of the TudehParty promoted their status after the end of the deportation. The government tried to stop them from engaging in political activity by earning a living, but the continued political activity of these exiles, both in exile and after their release in their hometowns, shows that the punishment of deportation has no effect on changing their approach.

  Keywords: Tudeh Party, Exiles, Pahlavi Period, parties, Place of Exile, Political activities
 • Sadegh Rezazadeh Sarabi * Pages 207-232
  The theory of "Uneven and Combined Development" was first proposed by Leon Trotsky to explain the particular form of capitalist growth and the experience of modernity in Russia and, consequently, the unique shape of social change and revolution in Tsarist Russia. One of the significant results of Trotsky for the idea of uneven and combined development is that "backward" countries can achieve some of the achievements of advanced countries without taking the initial path, a factor that Trotsky calls the "backwardness privilege." The present study attempts to explain and analyze the conceptual foundations of this theory, to read the political thought of Mirza Malkam Khan, one of the significant intellectual figures of the Iranian Constitutional Revolution, from the perspective of the theory of uneven and combined development. Hence, the present study specifically seeks to answer the question, "How can uneven and combined development principle in Mirza Malkam khan's thought be traced?" In this regard, I will argue that he, in his critical confrontation with the backwardness of Iran during the Qajar period and in his views on eliminating backwardness and establishing a constitutional system, always emphasizes the coexistence of societies and leaps in development which are essential elements of the theory of UCD. Furthermore, this study, relying on the analytical-explanatory method, attempts to analyze this thinker's intellectual and political processes through the above theory to explain why Malkam Khan indirectly supports Iran's "backwardness privilege" as an exceptional opportunity for a revolution.
  Keywords: Uneven, Combined Development, Leon Trotsky. Russian Revolution, Iranian Constitutional Revolution, Mirza Malkam Khan, Qajar
 • Mostafa Nouri * Pages 233-254

  In the years after World War II, the attempt to formulate the country's development plan was considered serious again, and the result was the implementation of Iran's first development plan in 1327. In order to implement the goals of this program, the most important of which was to increase production, government officials noticed the factories in Mazandaran. Due to the events of the years after September 20, the riots that took place in those years, factories such as the royal weaving factory or the Chalous silk weaving factory became unprofitable factories. The actions of the officials of the program organization to eliminate this shortcoming were met with a reaction from the workers of these factories, who were going through difficult years. This workers' resistance eventually led to a bloody confrontation in the royal city. Although the opening fire on the workers can not be ignored, efforts were made after this bloody event to raise the living standards of the workers, although unsuccessful. This article deals with the extent of this resistance and the efforts of both sides of the story during this period

  Keywords: Program Organization, Mazandaran, Shahi (Ghaemshahr), Workers, factories
 • Seyed Hamidreza Zakaria *, Alireza Mollaiy Tavany Pages 235-254

  The aim of the present article is inquire into the epistemological presuppositions of the discourse of Adamiyat and Kasravi about the Function of the Utopia of Revolutionary Social Democracy during the period of the First Parliament on the basis of the analytical-interpretational perspective of “the Dialectic of Ideology and Utopia” in order that get at the answer of the main question which were Adamiyat and Kasravi able to guard their historiography about the Constitutional Movement against “the Ideologic Contradiction” and “the Utopian Contradiction”; if yes, How and on what ground did they do that? The research findings show that Adamiyat knows the Constitutional Movement an event has been realized and ended. The political-social conflicts due to the Utopia of Revolutionary Social Democracy changed the Constitutional Movement, but Adamiyat on the basis of the Bureaucratic and Constitutional Rationalism uses the Ideology of Political Democracy to hide this change. This “Concealment” means the Constitutional Movement is suffer with “the Ideologic Contradiction” in Adamiyat’s historiography. Kasravi believes the Persian Constitutional is the fruit of in season, but an “unripe” fruit. the Utopia of Revolutionary Social Democracy did not have a relation to the concrete position of Iran and Iranian. This separateness lets the Utopia in order to escape encounter the concrete problems of social existence in a society that has-been. This the “unreality” means the Persian Constitutional was not the unripe fruit, but was the fruit of out of season. Thus, the Constitutional Movement is suffer with “the Utopian Contradiction” in Kasravi’s historiography.

  Keywords: Dialectic, ideology, utopia, Revolutionary Social Democracy, Adamiyat, Kasravi
 • Shahnaz Hojati Najafabadi * Pages 257-284
  The Marxist narrative of Iranian history around the 1960s and 1970s was strongly influenced by the rise of the Marxist historical school in the Soviet Union, which narrated the history of Iran within Marxist theoretical-conceptual frameworks. Ehsan Tabari, not as a historian, but as one of the most important theorists of the Tudeh Party, tried to read the history of ancient Iran in accordance with the party views and in line with its political goals. This type of re-reading has several important features: first, he formulated the periods of ancient Iranian history on the basis of Marxist intellectual-conceptual logic and in accordance with Marx's proposed formations. Second, in proportion to the characteristics of the Iranian social system, he considered the characteristics of the social formations of the history of this period to be not pure and homogeneous, but mixed. Third, explained and analyzed the Zoroastrian duality in the form of a prototype of the Marxist dialectic. Fourth had an empathetic and praiseworthy attitude combined with an internationalist approach to the social and cultural spheres of ancient Iranian society. The question of the present study is about the historical attitude of Ehsan Tabari towards the ancient history of Iran. Findings indicate that Ehsan Tabari narrated the history of ancient Iran in a special theoretical-conceptual framework based on Marxist logic and dialectical materialism. This narrative was accompanied by aspects of pride in cultural heritage or, in fact, a combination of Marxist anti-nationalist foundations and non-chauvinist patriotism or patriotism.
  Keywords: Ehsan Tabari, History of Ancient Iran, Historical Attitude, Marxist-Conceptual Logic
 • Mahsa Veisi * Pages 287-311
  The Achaemenian (330-550 BC) had a wide area at their disposal, which consisted of tribes with different rituals, languages and cultures. Their administration required the use of special ideas. The idea based on which the Achaemenids governed their subordinate nations is known as the Pax Persica, which has various dimensions. In today's world, the issue of peace and peaceful coexistence of different ethnicities is a topic that the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) focuses on in the culture of peace and it is trying to define the elements based on which the world will be at peace. The purpose of this research is a comparative study of the culture of peace in the Achaemenid period based on the current goals of UNESCO. And it seeks to answer the question that the culture of peace based on today's definition of peace culture and education in UNESCO, to what extent was manifested in the Achaemenid era? The results indicate that the establishment of the Pax Persica idea led to the formation of a peaceful atmosphere, which is largely based on today's UNESCO goals. This article has completed data collection through library studies and presents the results through historical description analysis.
  Keywords: Achaemenian, Pax Persica, peace culture, Peace Education, UNESCO