فهرست مطالب

 • سال پنجاه و ششم شماره 2 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • وحید مردانی، مسعود خوش سلیقه* صفحات 1-32
  پژوهش حاضر به بررسی نگرش مترجمان غیرحرفه ای به اصول اخلاقی در ترجمه زیرنویس فیلم های انگلیسی زبان به فارسی می پردازد. جامعه آماری شامل تمام مترجمان غیرحرفه ای زیرنویس فعال در فضای مجازی بود که از میان آنها نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار اصلی تحقیق استفاده شد. به زعم بسیاری از مصاحبه شوندگان، اصول اخلاقی منحصر به وفاداری به متن اصلی و اجتناب از هرگونه دست کاری متن در فرایند ترجمه صرف نظر از مسایل فرهنگی جامعه مقصد و مخاطب آن است. این امر انتقال بسیاری از تابوهای فرهنگی و زبانی غربی در قالب ترجمه زیرنویس را در پی داشته است. هرچند در این ارتباط اجماع نظر کلی بین مصاحبه شوندگان وجود ندارد و به نظر می رسد مترجمان تازه کار در مقایسه با مترجمان باتجربه تاکید بیشتری بر وفاداری کامل به متن اصلی فارغ از هر نوع فیلتر فرهنگی و زبانی دارند.
  کلیدواژگان: ترجمه دیداری شنیداری، طرفدار زیرنویس، اصول اخلاقی، تابوهای فرهنگی و زبانی
 • آنیتا امیری* صفحات 33-69
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و معرفی راهکارهای موثر برای بالا بردن سطح مهارت های ترجمه ادبی دانشجویان رشته زبان و ادبیات آلمانی در ایران انجام می شود. بخش اول این مقاله به تبیین مفهوم فرهنگ، به ویژه فرهنگ عامه و تاثیر ژرف آن بر ادبیات و اهمیت پرداختن به تفاوت های فرهنگی در حوزه آموزش ترجمه می پردازد. بخش دوم شیوه های گوناگونی را بررسی می کند که می توانند در بهبود کیفیت ترجمه و بازتاب بافت فرهنگی متن های ادبی موثر واقع شوند. از نتایج خلاصه شده در بخش نظری در ارایه طرح پژوهشی برای ترجمه متن های ادبی از زبان فارسی به آلمانی استفاده خواهد شد. طرح پژوهشی از نوع برگزاری آزمون با گروه کنترل و آزمایش است و در یک جلسه نود دقیقه ای انجام می شود. پس از اجرای آزمون، ترجمه ها، تحلیل و نتایج معرفی می شوند. دستاورد این پژوهش معرفی شیوه های کارآمد برای ارتقای مهارت های ترجمه ادبی و بالا بردن سطح دانش دانشجویان ایرانی درباره اهمیت تفاوت های فرهنگی حین ترجمه متون ادبی از زبان فارسی به آلمانی است.
  کلیدواژگان: ادبیات فارسی، فرهنگ عامه، تفاوت های فرهنگی، ترجمه، مهارت های ترجمه
 • محمد خورسند، قاسم مدرسی* صفحات 71-107
  بررسی حاضر، با به کارگیری طرح تحقیقاتی تلفیقی، به بررسی عوامل پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی در متغیرهای عواطف معلم و نوازه گری برای یادگیرندگان زبان انگلیسی می پردازد. همچنین، این مطالعه نگرش دانشجویان درباره نقش عواطف معلم و نوازه گری در پیشرفت تحصیلی شان را می کاود. در این راستا، 232 دانشجوی زبان انگلیسی بر اساس نمونه گیری در دسترس و شش دانشجو هم در مرحله کیفی بر اساس اشباع داده ها شرکت داشتند. برای سنجش عواطف معلم و میزان نوازه ای که دانش آموزان در کلاس دریافت می کنند، از پرسشنامه های معتبر مربوطه استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معناداری بین عواطف معلم، نوازه گری و پیشرفت تحصیلی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته زبان انگلیسی وجود دارد. همچنین، نتایج به دست آمده از رگرسیون چندگانه نشان داد که عواطف معلم پیش بینی کننده بهتری برای پیشرفت تحصیلی است. همچنین، نتایج کیفی این پژوهش، پس از مشخص کردن توافق و پایایی درون موضوعی داده های به دست آمده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، 11 مضمون مشترک به دست داد. نتایج نشان می دهد نوازه گری و نوازه شوندگی منجر به برقراری ارتباط موثرتر بین معلم و زبان آموز می شود.
  کلیدواژگان: عواطف معلم، نوازه گری، پیشرفت تحصیلی
 • امیرارسلان یاراحمدزهی*، بهزاد قنسولی صفحات 109-147

  هنگام ترجمه، در بسیاری از موارد عدم توجه به موارد جزیی می تواند تغییرات جدی در پی داشته باشد. این مسیله می تواند در متون مذهبی نمود بیشتری داشته باشد. از این منظر، مقاله حاضر سعی دارد تا از طریق به کارگیری روشی توصیفی و تطبیقی به این مسیله در ترجمه ها و زبان های مختلف توجه بیشتری کند. در این تحقیق به بررسی ترجمه های سوره بقره به دو زبان فارسی و انگلیسی با استفاده از دیدگاه فن لوون زوارت (در راستای پارادایم توصیف) پرداخته شده است. از دید زوارت ترجمه یکپارچه نوعی از ترجمه است که در سطوحی بالاتر از جمله، چیزی از متن حذف یا بدان اضافه نمی کند. وی معتقد است، در ترجمه یکپارچه، تبدیل های ترجمه ای در دو سطح اتفاق می افتند: نخست سطح خرد (شامل جمله ها، بندها و گروه ها است) و دوم سطح ساختاری کلان (مثلا تغییر در شخصیت پردازی، سبک یا زاویه دید روایت). نتایج این بررسی حاکی از آن است که ترجمه های فارسی دارای یکپارچگی بیشتری نسبت به دو ترجمه انگلیسی هستند که شاید بتوان آن را به تسلط بیشتر مترجمان ایرانی و نزدیک بودن مفاهیم مذهبی و امکان وام گیری در بسیاری از مفاهیم خاص قرآنی در ارتباط با دو مترجم دیگر دانست.

  کلیدواژگان: مدل توصیفی تطبیقی زوارت، ترجمه یکپارچه، تبدیل ها، بن و سربن ترجمه، سوره بقره
 • هانیه جاجرمی* صفحات 149-186
  ازآنجایی که ارتباط عاطفی بین معلم و شاگرد نقش مهمی در دستاوردهای زبان ‏آموزان دارد، بررسی عوامل تاثیرگذار در این رابطه از اهمیت بالایی برخوردار است. ابراز نگرانی معلم برای شاگردانش یکی از این عوامل برشمرده می ‏شود که در گفتمان معلم تبلور یافته و از طریق فرهنگ‏ کاوی زبان آنان قابل بررسی است. در این پژوهش کیفی، زباهنگ دل‏ نگرانی معلم در بافت موسسات آموزش زبان انگلیسی، با هدف شناسایی سطوح دغدغه مندی معلم و مولفه‏ های فرهنگی مربوط به آن، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، از طریق انجام 108 مصاحبه نیمه ‏ساختاریافته با مدرسان (82 زن و 26 مرد؛ در بازه سنی 21 تا 40 سال)، 352 پاره‏ گفتار حاوی این زباهنگ تا حد اشباع استخراج شد. سپس داده‏ ها بر اساس الگوی «هیجامد» در قالب چهار سطح دل‏ نگرانی معلم با عناوین هیچ ‏دلی، برون‏ دلی، درون ‏دلی و فرادلی تقسیم شد و با استفاده از الگوی مفهومی تحلیل زباهنگ مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درون ‏دلی نسبت به سطوح دیگر دغدغه ‏مندی معلم بسامد بالاتری در این بافت آموزشی دارد. همچنین، این زباهنگ در سطوح مختلف با اهدافی همچون ایجاد تغییر در رفتار، فراهم آوردن شرایط یادگیری، ایجاد انگیزه، حفظ حریم، نپذیرفتن مسیولیت و ابراز نارضایتی استفاده می‏ شود. تحلیل داده ‏ها بر اساس الگوهای فرهنگی نیز نشانگر فرهنگ ‏های جمع‏ گرایی و کل ‏نگری، احترام محوری، اغراق افزوده، بافت قوی، اعتمادافزوده، جهت‏ گیری‏های بلندمدت و خیرخواهی در این بافت آموزشی است. نتایج این مطالعه کمک می ‏کند با شناسایی فرهنگ غالب در این محیط‏ آموزشی، در جهت به ‏فرهنگی گام برداشت و درنتیجه شاهد تحقق اهداف آموزشی با کیفیت و سهولت بیشتر بود.
  کلیدواژگان: زباهنگ دل ‏نگرانی معلم، الگوی مفهومی تحلیل زباهنگ، هیچ‏ دلی، برون ‏دلی، فرادلی
 • ابوالفضل حری* صفحات 178-214
  بحث اصلی این است که چگونه نظام ترجمه در برآمدن و تکون نظامگان ادبی پیشا مشروطه نقش ایفا می کند. ترجمه به مثابه ابزاری برای ایجاد تغییر و تحول نه فقط در ارکان سیاسی و اجتماعی جامعه، بلکه در تکوین و تکون نظامگان فرهنگی ادبی جامعه از رهگذر نظام مطبوعات و به ویژه، کمک به ایجاد ژانرهای ادبی تازه تولد یافته عمل می کند. در عصر پیشا مشروطه، رواج ترجمه در قالب یک نظام با خود الگوهای نو و تازه به همراه می آورد که پیش تر در جامعه سابقه نداشته اند. به نظر می رسد می توان از منظر نظریه نظامگان پیشنهادی اون زهر که درباره جایگاه اقماری و هسته ای ادبیات ترجمه شده بحث می کند، از جایگاه نظام ترجمه در عصر پیشا مشروطه، چشم اندازی روشن تر در تصور آورد. درمجموع، ترجمه کمک می کند سبک نوشتاری منثور جای سبک منظوم را بگیرد و نظام ترجمه در کنار سایر نظام ها، بر سبک و سیاق گونه های تازه تولد یافته در نظامگان ادبی پیشا مشروطه تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: نظریه نظامگان، نظام ادبی، نظام ترجمه، ژانرهای ادبی، عصر پیشا مشروطه
 • آسیه امینی، هیوا ویسی* صفحات 215-251
  در حوزه فراگیری زبان خارجی «تحول عاطفی» نه تنها بر بعد شناختی بلکه بعد عاطفی یادگیری نیز تاکید دارد. این تحول به چگونگی تاثیر «هیجامد» بر یادگیری زبان و شکل گیری هویت اشاره دارد. هیجانات پتانسیل شکل دهی هویت را دارند. هیجامد تلفیقی از هیجان+ بسامد است که این مولفه ها نمایان گر شناخت هستند. مطالعه حاضر از نوع مروری پیمایشی است که تاثیر انواع هیجامد که فراگیران تجربه می کنند و علل برانگیختگی و تاثیرات احتمالی آنها بر یادگیری را مورد بررسی قرار می دهد. ده نفر از دانشجویان زبان انگلیسی در مصاحبه شناختی شرکت کردند و از آنها خواسته شد راجع به تنش هایی توضیح دهند که در طول تحصیل با آنها مواجه شده یا می شوند. با تجمیع گفته های مصاحبه، مدیریت هیجامد از توانایی مدرسان محسوب می شود و هیجامد در توسعه هویت دوم نقش اساسی دارد. علاوه بر این، با هدف تحقق یادگیری موفقیت آمیز، هیجامد باید به سطح عملی گسترش یابد تا نشان گر برآورده شدن نیازهای عاطفی یادگیری باشد
  کلیدواژگان: هیجامد، تحول عاطفی، شکل گیری هویت، بحران هیجامد
|
 • Vahid Mardani, Masood Khoshsaligheh * Pages 1-32
  Audiovisual translation has received considerable attention from translation scholars in recent years. However, subtitling and specifically non-professional subtitling, due to the dominance of dubbing in Iranian national and state media, has received less attention in Iranian academia. This study examines the attitudes of non-professional subtitlers towards ethical principles in subtitling English language films into Persian. The statistical population included all non-professional subtitlers active on the Internet, among whom 15 individuals were selected through purposive sampling. A semi-structured interview was conducted as the main research tool, and its items were online-based and available to the interviewees by email or in person. Findings showed that the ethical principles were limited to faithfulness to the original audiovisual translation (AVT) material and avoiding any manipulation, resulting in the transfer of many Western cultural and linguistic taboos in subtitling. Moreover, novice translators placed more emphasis on complete faithfulness to the original text regardless of any cultural and linguistic filters.
  Keywords: Audiovisual translation, fansubbing, ethical principles, Linguistic, cultural taboos
 • Anita Amiri * Pages 33-69
  This study aims at improving the literary translation skills of German language and literature students in Iran by presenting effective solutions. The first part of this article elaborates on the concept of ‘everyday culture’ and the considerable implications it has for literature in translator education. The second part shows how different methods can be used to improve translation quality and reflect the cultural context of literary texts. The contribution of the theoretical section acts as a research hypothesis for the translation of Persian literary texts into German. To test the research hypothesis, an experiment with control and experimental groups was conducted. After the experiment, translations were analyzed. The results of this research are important for improving Iranian students’ knowledge while translating Persian literary texts into German.
  Keywords: Persian literature, Everyday Culture, cultural differences, translation, Translation Skills
 • Mohammad Khoorsand, Ghasem Modarresi * Pages 71-107
  The present study, adopting a mixed-methods design, mainly aims at determining the possible predictors of EFL students’ academic achievement in teachers’ emotions and stroke, and exploring the students’ perspective of the role of teachers’ emotions and stroke in their academic achievement. In so doing, a number of 232 BA English-major students were selected to participate in this study based on convenient sampling and six students were participated in the qualitative phase based on data saturation. The obtained results from Pearson Correlation Coefficient showed that there was a statistically significant association between teachers’ emotions, stroke and academic achievement. Furthermore, the results of Multiple Regression revealed that the best predictor of academic achievement was teachers’ emotions. Finally, after determining the inter-rater agreement and inter-rater reliability of the data, the results emerged from the students’ responses offered 11 common codes. At the end, some practical implications are offered for EFL students and teachers.
  Keywords: Teachers’ Emotions, Stroke, Academic Achievement, Motivation
 • AmirArsalan Yarahmadzahi *, Behzad Ghonsooli Pages 109-147

  Some minor changes in the process of translation can lead to large deviations, especially in religious texts. Therefore, the present paper tries to address this issue through a descriptive and comparative study of translations of the Qur’an into English (Shakir and Arbery) and Persian (Elahi Ghomshei and Ansarian). To this end, van Leuven-Zwart’s descriptive and comparative model was used, which is in accordance with the descriptive translation studies paradigm. According to van Leuven-Zwart, integral translation is a type of translation, where the translator is not allowed to add or delete anything beyond the sentence level. Two forms of shifts can happen: at the micro level (clauses and phrases) and at the macro level (characterization and point of view). Presenting a rather complicated model, she attempts to reveal how the micro level can lead to the macro level. Findings show that the two Persian translations are more integral than the two English versions. This is perhaps because Iranian translators have more competency over the Qur’an or religious concepts in Persian and Arabic are quite similar; therefore, the strategy of borrowing can be used for many Qur’anic terms.

  Keywords: van Leuven-Zwart’s Descriptive, Comparative Model, Integral Translation, Shifts, Transeme, Architranseme, Surah Al-Baqarah
 • Haniyeh Jajarmi * Pages 149-186
  Given the influential role of the emotional relationship between teachers and students in language learners’ achievements, this study investigated the cultuling of teacher concern in the context of language institutes. The purpose of analyzing this educational cultuling was to identify the levels of teacher concern and the related cultural components reflected in the discourse of English language teachers. To this end, through conducting 108 semi-structured interviews with teachers (82 women and 26 men; from 21 to 40 years old), 352 sentences embracing this cultuling were extracted to the point of saturation. Then, based on the emotioncy model, the data were classified into four levels: apathy, sympathy, empathy, and metapathy. They were then analyzed using the conceptual model of cultuling analysis. Results showed that empathy had a higher frequency than other levels of teacher concern in this educational context. Moreover, teachers expressed their concerns at different levels, with goals, such as changing behavior, providing learning conditions, creating motivation, maintaining privacy, not accepting responsibility, and expressing dissatisfaction. Based on cultural models, data analysis showed the cultural patterns of collectivism and holistic, respect-oriented, overstating, high-context, high-trust, long-term orientation, and benevolence in this educational context. By identifying the dominant culture in this educational context, the results of this study help to move toward euculturation and witness the realization of educational goals with greater quality and ease.
  Keywords: Teacher Concern, Conceptual Model of Cultuling Analysis, Apathy, sympathy, empathy, Metapathy
 • Abolfazl Horri * Pages 178-214
  The main point is how translation as a system plays a role in the emergence and transformation of the Persian pre-Constitutional literary poly-system. As a tool, translation makes a change not only in the social and political sectors of the community but also in the development of the cultural and literary systems of society. In the pre-Constitutional era, the prevalence of translation led to the emergence of new patterns that have not previously been prevalent in the community. Meanwhile, Even-Zohar’s poly-system theory can offer illuminating insights into the literary and cultural poly-system prevalent in the pre-Constitutional era. Overall, the translation system brings with it some new literary genres into the repertoire of the Persian literary and cultural poly-system. Therefore, the translation system, along with other systems, plays an important role in producing newly-born genres in the pre-modern Iranian literary poly-system.
  Keywords: Poly-system Theory, Literary System, translation system, Literary genres, Pre-Constitutional Era
 • Asieh Amini, Hiwa Weisi * Pages 215-251
  The realm of foreign language acquisition emphasizes the affective dimension of learning rather than only cognitive. This affective turn has focused on how EFL students’ emotions affect learning a new language and culture, as well as identity development. This survey article examines the kinds of emotions students experience, the causes of emotions and their potential effects on learning, based on the emotioncy model. Ten students majoring in English participated in cognitive interviews and they were asked to elaborate on the tensions they might have encountered or are currently encountering. Based on the interview results, emotioncy management is one of the instructors’ abilities that plays a significant role in the process of foreign identity development. Further, in order to facilitate successful learning, emotioncy should be materialized to the practical level to be an apropos signifier in meeting students’ emotional needs.
  Keywords: Affective Turn, Emotioncy, Emotioncy Tension, Emotions, Identity Development