فهرست مطالب

Agricultural Management and Development - Volume:13 Issue: 1, Mar 2023
 • Volume:13 Issue: 1, Mar 2023
 • تاریخ انتشار: 1402/03/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • روزا طاعتی، عبدالحمید ابراهیمی*، حمیدرضا سعیدنیا، زهرا علیپور درویشی، محمد طالقانی صفحات 1-15

  محصولات ارگانیک در توسعه پایبندی نظام بازرگانی به مسایل زیست محیطی، عاملی مطرح جهت تعهد به مسیولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه بازاریابی سبز می باشد. مطالعه با هدف ارایه و آزمون مدل مسیولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه بازاریابی سبز از دیدگاه مصرف کنندگان محصولات ارگانیک با تاکید بر وابستگی به برند صورت پذیرفت. مطالعه کاربردی و از نوع آمیخته و اکتشافی بوده است. جامعه آماری بخش کمی کلیه مشتریان محصولات ارگانیک در شهر تهران بوده اند که با توجه به جدول کرجسی-مورگان 385 نفر مورد نظرسنجی قرار گرفتند. تحلیل داده های بخش کمی نیز از طریق مدل معادلات ساختاری و نرم افزار PLS صورت پذیرفت. طبق یافته های بدست آمده در کدگذاری داده های کیفی پژوهش در مجموع 335 مفهوم استخراج شده که در 83 مقوله دسته بندی شدند. با توجه به دسته بندی مقوله ها (26 مقوله اصلی) در ابعاد مدل طبق رویکرد داده بنیان، مدل پژوهش ارایه گردید. همچنین تحلیل های کمی نشان داد که شرایط علی بر پدیده اصلی یعنی مسیولیت اجتماعی در حوزه بازاریابی سبز محصولات ارگانیک تاثیرگذار است. مسیولیت اجتماعی در حوزه بازاریابی سبز، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر بر روی راهبردها تاثیرگذار هستند. علاوه بر این راهبردها نیز بر پیامدهای مدل تاثیرگذارند. مسیولیت اجتماعی در حوزه بازاریابی سبز به پذیرش و سلامت جامعه بستگی دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی سبز، محصولات ارگانیک، مسئولیت اجتماعی، وابستگی به برند
 • علی سردار شهرکی*، ندا علی احمدی، نسیم صفری صفحات 17-28
  تغییر در وضعیت اقلیم و در نتیجه تغییر در پارامتر های اقلیمی، فعالیت های مختلف کشاورزی را متاثر می سازد. هدف از این تحقیق، بررسی متغیرهای اقلیمی بر عملکرد محصول چغندرقند در دو اقلیم سرد و گرم و خشک می باشد. برای این منظور از تابع تصادفی جاست و پاپ استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از الگوریتم فایوسن، موثرترین متغیرهای اقلیمی تاثیرگذار بر عملکرد محصول چغندرقند برای استفاده در تابع جاست و پاپ تعیین شده اند. آزمون پایایی داده ها، برای ارزیابی پایایی متغیرهای مورد استفاده انجام شده است. برای بررسی وابستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل، آزمون هم انباشتگی تحلیل شده است. در نهایت ضرایب تابع جاست و پاپ برای محصول چغندرقند در دو اقلیم سرد و گرم و خشک در طی بازه زمانی 1396- 1377 برآورد شده است. بر اساس نتایج تابع عملکرد چغندر قند در مناطق سرد، ملاحظه می گردد که متغیر سطح زیر کشت و حداکثر دما در سطح 10 درصد، متغیر انحراف حداقل دما، وقفه تولید و روند در سطح یک درصد معنی دار شده و اثرات معنی داری بر عملکرد چغندر قند در مناطق سرد دارند، اما متغیر بارش در هیچ یک از سطوح معنی دار نشده اند. نتایج برآورد شده تابع جاست و پاپ محصول چغندر قند در مناطق گرم و خشک حاکی از آن است که متغیر های حداکثر دما، وقفه تولید و روند در سطح پنج درصد معنی دار می باشد، و اثرات معنی داری بر میزان عملکرد چغندر قند در مناطق گرم و خشک دارند، اما سه متغیر سطح زیرکشت، انحراف بارش و انحراف حداقل دما در هیچ یک از سطوح معنی دار نشده است.
  کلیدواژگان: تابع جاست و پاپ، تابع عملکرد، تغییر اقلیم، چغندرقند، ریسک تولید
 • علیرضا داداشی جوکندان، میرزاحسن حسینی*، رحمان غفاری، محمد دوستار صفحات 29-47
  آنچه در دهه های اخیر بیش از پیش نمود پیدا کرده است، بین المللی شدن تجارت و روی آوردن شرکت ها به بازار جهانی است. تعداد فزاینده ای از شرکت ها در این فضا فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت های بین المللی شان به منظور کسب اهدافی چون رشد، کسب سود و فروش، ایجاد تنوع برای ریسک های تجاری و حتی تلافی حضور خارجی ها در بازارشان یافته اند. هدف این پژوهش؛ شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه صادرات محصولات لبنی می باشد.پژوهش حاضر دارای رویکردی آمیخته و ترکیبی می باشد. در بخش کیفی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 18 تن از خبرگان دانشگاهی، صاحبنظران حوزه صادرات، مدیران و کارشناسان شرکت های مورد مطالعه، تعداد 18 عامل کلیدی و موثر توسعه صادرات شناسایی شدند. در بخش کمی نیز از نظرهای 11 نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه با بکارگیری مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) برای اولویت بندی عوامل استفاده شده است. عوامل در شش سطح ترسیم شدند. یافته های حاصل از فرایند پژوهش نشان می دهد که عامل شرایط تحریم اقتصادی و نقش آفرینی دولت به عنوان مهم ترین و تاثیرگذارترین عامل و عوامل رشد اقتصادی، رونق تولید و اشتغال و تاب آوری اقتصادی به عنوان وابسته ترین عوامل توسعه صادرات محصولات لبنی شناخته شده اند.
  کلیدواژگان: توسعه صادرات، برنامه های صادرات، برنامه های توسعه صادرات
 • رحمت علی صابری حقایق*، طهمورث حسنقلیپور، هاشم آقازاده، محمد طالقانی صفحات 49-66
  با توجه به پتانسیل های کشاورزی ایران از یک سو و کمبود روسیه در تامین میوه و تره بار ضمن بازار رو به گسترش این کشور از سوی دیگر، روسیه بازار عمده صادرکنندگان ایرانی میوه و تره بار است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی استراتژی ها و راهکارهای توسعه صادرات میوه و تره بار به بازار روسیه انجام شد. پژوهش از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی به روش آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعه آماری متشکل از کارشناسان و صادرکنندگان میوه و سبزی به روسیه بود که با روش هدفمند گلوله برفی نمونه برداری شدند. در مرحله کیفی 20 نفر و در مرحله کمی 100 نفر بودند. داده های کیفی با استفاده از تحلیل محتوا برای استخراج راهبردها و راهکارها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس در مرحله کمی رتبه بندی شدند. دو راهبرد ورود و حضور پایدار و 28 رویکرد برای توسعه صادرات میوه و تره بار شناسایی شد. در نهایت رتبه های برتر به تنظیم مقررات، ایجاد مشوق ها و تثبیت نرخ ارز اختصاص یافت.
  کلیدواژگان: استراتژی ها، بازار روسیه، تاپسیس، تاکتیک ها، توسعه صادرات میوه و تره بار
 • شایان بصیر، محمدرضا آزاده دل*، مریم اوشک سرایی صفحات 67-78
  هدف این پژوهش طراحی الگوی تمایل به خرید کاربران همراه اول در صنعت ارگانیک بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بوده که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید دانشگاه، افراد متخصص و خبرگانی در حوزه محصولات ارگانیک، بازاریابی و فروش بودند که حداقل 15 سال سابقه در حوزه کاری خود داشتند که بر مبنای روش نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختار یافته گردآوری شد. در تمامی مراحل از نرم افزار MAXQDA بهره برده شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد و اعتبار داده ها و یافته ها پس از دریافت نظرات اصلاحی و اعمال آن ها در مدل یا الگوی نهایی پژوهش تایید شد. داده ها به روش های معمول در  مراحل تحلیل مطابق فنون پیشنهادی اشتراوس و کوربین تحلیل شد. و با توجه به شرایط علی، شرایط زمینه ای و پدیده محوری، راهبردها و پیامدهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارایه شد. نتیجه اصلی این مطالعه کیفی این بود که هر دو رسانه سنتی و مدرن در قصد خرید مشتریان موثرند. با این حال، نقش رسانه های سنتی همچنان بیشتر است. این طرح با هدف افزایش استفاده از پلتفرم های استاندارد در رسانه های اجتماعی در میان بخش های مختلف مشتریان، به ویژه در میان جمعیت جوان تر انجام گردید.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، قصد خرید مشتریان، همراه اول، صنایع ارگانیک
 • مجتبی نیک زاد، سید صفدر حسینی*، حبیب الله سلامی، امیرحسین چیذری، انورالحق احدی صفحات 79-102
  اهمیت بخش کشاورزی به عنوان بخش اصلی اقتصاد افغانستان موجب شده است که رشد این بخش همواره به عنوان هدف سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کلان ملی و بین المللی برای توسعه این کشور باشد. با این وجود، علیرغم حمایت های گسترده ملی و بین المللی این بخش نه تنها نتوانسته از رشد پایدار و قابل توجهی برخوردار گردد، بلکه این کشور را با مشکلاتی از جمله گسترش فقر، کاهش امنیت غذایی، گسترش کشت مواد مخدر رو به رو ساخته است. بنابراین، هدف از این مطالعه تعیین و تدوین استراتژی های جامع و مناسب برای توسعه بخش کشاورزی افغانستان به منظور دستیابی به اهداف اسناد بالادستی توسعه پایدار اقتصادی است. برای این منظور، پس از تعیین چشم انداز و ماموریت های بخش کشاورزی افغانستان، بر اساس روش دلفی و ابزار پرسشنامه و با در نظر گرفتن کلیه مولفه ها و عوامل مختلف محیط های داخلی و خارجی، از چارچوب تحلیلی SWOT برای تعیین استراتژی های مناسب استفاده شده است. در نهایت، جایگاه استراتژیک بخش کشاورزی توسط ماتریس SPACE تعیین گردید و با کاربرد رویکرد QSPM، استراتژی های تعیین شده براساس اهمیت و اولویت مرتب شده اند. نتایج نشان می دهد که استراتژی های محافظه کارانه شامل  تغییر جهت و بازنگری (بررسی سیاست های اجرایی بخش کشاورزی افغانستان) بیش از سایر استراتژی ها ضروری است. این امر بر لزوم تمرکز بر سیاست های حمایتی و ارزیابی و بازنگری سیاست ها و برنامه های اجرایی  به منظور غلبه بر ضعف های گسترده ساختاری و زیرساختی بخش کشاورزی افغانستان با بهره گیری از فرصت های متعددخارجی تاکید دارد.
  کلیدواژگان: استراتژی های توسعه، رویکرد SWOT-QSPM، تکنیک دلفی و پرسشنامه، بخش کشاورزی، افغانستان
|
 • Roza Taati, Abdolhamid Ebrahimi *, Hamidreza Saeidnia, Zahra Alipour Darvishi, Mohammad Taleghani Pages 1-15

  Organic products are important factors in the case of commitment to corporate social responsibility in the field of green marketing to develop the Commitment of business system to environmental issues. The study aimed at presenting and testing social responsibility of companies in the field of green marketing from the perspective of Consumers of organic products with an emphasis on brand dependence. The research was an applied research and it was of mixed and exploratory type. Statistical population of the qualitative consisted of an all customers of organic products in Tehran city which according to the Krejcie-Morgan table, 385 people were Surveyed. Data analysis was also done using structural equation modeling and PLS software According to the findings obtained in qualitative data coding, A total of 325 Concepts were extracted which were classified into 85 categories. According to the categories (22 main Categories) in the model, regarding database approach, the research model was presented. Also, quantitative analysis showed that causal conditions affect the main phenomenon, namely social responsibility in the field of green marketing of organic products. Social responsibility affects strategies in the field of green marketing, background conditions and intervener conditions. In addition, these strategies also affect the consequences of the model.

  Keywords: Social Responsibility, Green marketing, brand affiliation, organic products
 • Ali Sardar Shahraki *, Neda Aliahmadi, Nasim Safari Pages 17-28
  Climate change and the resulting changes in climatic parameters influence all agricultural activities. The present study aimed to explore the effect of climatic variables on sugar beet crop yield in two climates – cold climate and hot and arid climate – using the Just and Pope stochastic function. First, the most effective climatic variables on sugar beet yield were identified by the Feiveson algorithm and the Just and Pope function. Data stationarity test was applied to assess the stationarity of the included variables. The interrelationship of the dependent and independent variables was analyzed by the co-integration test. Finally, the coefficients of the Just and Pope function for sugar beet crop in two studied climates for the time period of 1998-2017 were estimated. The results of sugar beet yield function in cold regions show that sugar beet yield in cold regions was significantly influenced by acreage and maximum temperature at p < 0.10 level and by minimum temperature deviation, production lag, and trend at p < 0.01 level, but the variable of precipitation was significant in none of the levels. The estimation of the Just and Pope function for sugar beet crop in hot and arid regions indicates that the effects of maximum temperature, production lag, and trend are significant on sugar beet yield at p < 0.05 level, but the effects of acreage, precipitation deviation, and minimum temperature deviation were insignificant. Given temperature variations and unexpected precipitation, it is recommended to encourage sugar beet farmers to use crop insurance in order to mitigate local farmers’ risk and alleviate the damages of climate change.
  Keywords: Climate Change, Just, Pope Function, Production Risk, Sugar beet, Yield function
 • Alireza Dadashi Jokandan, Mirzahasan Hoseini *, Rahman Ghaffari, Mohammad Doostar Pages 29-47
  Trade internationalization and companies' turn to  the global market have become more apparent in recent decades. An increasing number of companies in this space have found an excellent opportunity to expand their international activities to achieve growth, profit and sales, diversity for business risks, and even to compensate for the presence of foreigners in their market. The aim of this study is the identification and prioritize the factors affecting dairy export development. The present study has a mixed and combined approach. In the qualitative section, 18 vital and practical factors of export development were identified through semi-structured interviews with 18 academic experts, export experts, managers, and experts of the studied companies. In the quantitative part, the opinions of 11 industry and university experts have been used by interpretive structural modeling (ISM) to prioritize the factors. Factors were plotted at six levels. Findings from the research process show that economic sanctions and government role-playing factors are recognized as the most important and influential factors, and economic growth, production, and employment prosperity, and economic resilience as the most dependent factors in dairy export development.
  Keywords: Export development, Export programs, Export development programs
 • Rahmat Ali Saberi Haghayegh *, Tahmoures Hasangholipour, Hashem Aghazadeh, Mohammad Taleghani Pages 49-66
  Given the agricultural potential of Iran on one hand, and the shortages in Russia's fruit and vegetable supply, along with its expanding vegetable market on the other, Russia has become a major market for Iranian exporters of fruits and vegetables. The aim of this study was to identify and rank strategies and tactics for the development of fruit and vegetable exports to the Russian market. The research followed a developmental-applied approach in terms of goals, and employed a descriptive survey using an exploratory mixed method. The statistical population consisted of experts and fruit and vegetable exporters to Russia, who were sampled using the purposive snowball technique. The qualitative phase included 20 participants, while the quantitative phase involved 100 individuals. The qualitative data were analyzed using content analysis to derive strategies and tactics, which were then ranked in the quantitative phase using the TOPSIS technique. Two strategies, namely entry and sustainable presence, were identified for the development of fruit and vegetable exports, along with 28 corresponding tactics. Finally, the top ranks were assigned to fixing regulations, establishing incentives, and stabilizing the exchange rate.
  Keywords: Fruit, vegetable export development, Russian market, strategies, tactics, TOPSIS
 • Shayan Basir, Mohammadreza Azadehdel *, Maryam Ooshaksaraei Pages 67-78
  This research aimed to design a model to explore customers' purchase intention in the organic industry among the users of Hmrahe Aval. The qualitative study adopted the grounded theory approach. The statistical population consisted of professors, specialists, and experts with a minimum of 15 years of experience in the fields of organic products, marketing, and sales. Using purposive sampling, a sample of 15 individuals was selected. Data were collected through semi-structured interviews, and the MAXQDA software was employed at all stages of analysis. Reliability and validity were checked by participant reviews and input from non-participating experts. The data and findings were validated by incorporating corrective comments into the final model. Data analysis was based on the techniques recommended by Strauss and Corbin (grounded theory), involving the identification of causal conditions, contextual conditions, core phenomena, strategies, and consequences. Based on these elements, a comprehensive final model was developed. The results mainly show that traditional and modern media both play an effective role in purchasing intention. However, the role of traditional media is still greater. Gradually, the present project aimed to increase the use of standardized social media platforms among various customer segments, particularly among the younger ones.
  Keywords: social media, customers' purchase intention, Users of Hamrahe Aval, organic industries
 • Mojtaba Nikzad, Seyed Safdar Hosseini *, Habibollah Salami, Amirhossein Chizari, Anwarul-Haq Ahady Pages 79-102
  The agricultural sector plays a vital role in Afghanistan's economy, but despite national and international efforts to support its growth, the sector has not achieved sustainable and significant development. This has led to problems such as poverty, reduced food security, and an increase in narcotics cultivation. In order to address these challenges and promote the development of Afghanistan's agricultural sector, a comprehensive study was conducted to formulate appropriate strategies aligned with the country's sustainable economic development goals. The study utilized the Delphi technique and questionnaire instrument to gather insights from experts in the field. By considering various internal and external factors, the SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analytical framework was applied to identify suitable strategies. Additionally, the strategic position of the agricultural sector was determined using the SPACE (Strategic Position and Action Evaluation) matrix. Based on the findings, conservative strategies, such as reorientation and revision of executive policies, were identified as crucial for the development of Afghanistan's agricultural sector. These strategies emphasize the importance of supportive policies and the evaluation and revision of existing policies and executive plans. By addressing the structural and infrastructural weaknesses within the agricultural sector and capitalizing on external opportunities, it is possible to overcome the challenges and promote sustainable growth. To prioritize the strategies, the study employed the QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) approach. This approach allowed for the sorting of strategies based on their importance and priority, ensuring that the most effective and impactful actions are implemented first. In conclusion, the study highlights the need to focus on conservative strategies, particularly reorientation, and revision of executive policies, to address the challenges faced by Afghanistan's agricultural sector. By doing so, the sector can overcome its weaknesses and take advantage of external opportunities to achieve sustainable and significant growth.
  Keywords: Afghanistan, agriculture, Delphi Technique, Questionnaire, development strategies, SWOT-QSPM Approach