فهرست مطالب

جغرافیا و مطالعات محیطی - پیاپی 46 (تابستان 1402)
 • پیاپی 46 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/31
 • تعداد عناوین: 11
|
 • کلثوم یارمحمدی، علی پناهی*، رسول صمدزاده صفحات 6-25
  طی چند دهه گذشته شاهد تغییر نگاه برنامه ریزان و جغرافی دانان از نگاه مبتنی بر مکان و صفت مبناء، به طرف رویکرد شبکه محور و تعامل مبناء هستیم. از این رو نمی توان مناطق روستایی و شهری را در مطالعات و برنامه ریزی ها به صورت جداگانه و منفک مورد بررسی قرار داد. و نیازمند بررسی به صورت شبکه ای می باشد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق شناسایی جریانات فضایی بین روابط شهر و روستایی شهرستان زنجان می باشد. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت، اکتشافی و بر مبنای روش، توصیفی - تحلیلی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش میدانی، فن پرسشگری و با ابزار پرسشنامه و اطلاعات دستگاه های مختلف اجرایی شهرستان جمع آوری شده است. در مرحله بعد داده ها و اطلاعات گردآوری شده در محیط نرم افزاری NodeXL تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شهر زنجان در سطح شهرستان زنجان به دلیل دارا بودن سطح بالای خدمات، بازار خرید و فروش و... در جایگاه نخست جذب جریان های درون و برون شهرستانی قرار دارد به گونه ای که کلیه جریان ها به طرف شهر زنجان حالت قطبی پیدا کرده و قوی ترین جریان در سطح شهرستان می باشد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل جریان ها بیانگر آن است که الگوی جریان ها به صورت روابط یکسویه و به سمت شهر زنجان است و پیوندهای مکمل، دوسویه و هم افزا در سطح شهرستان شکل نگرفته است. این الگو مطابق با نظریه قطب رشد است و هنوز با الگوی شبکه منطقه ای فاصله زیادی دارد.
  کلیدواژگان: تحلیل شبکه، جریان های فضایی، گراف، سرمایه
 • عبدالرحیم هاشمی دیزج*، داود حمیدی، امیر علی فرهنگ صفحات 26-43
  امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای آثار گسترده ای بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در سطح خرد و کلان دارد، که در این بین آنچه که بیشتر مورد توجه است تاثیر آن بر رشد اقتصادی و بحث اشتغال و بیکاری می باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر شاخص های منتخب فناوری اطلاعات و ارتباطات (اختصارا فاوا) بر رشد اقتصادی و بیکاری کشورهای منا است. بدین منظور، این تحقیق بر اساس مدل اقتصادسنجی در چارچوب داده های تابلویی با استفاده از اثرات ثابت (FE) و مدل FGLS برای ساله های 2000 الی 2019 تصریح و تخمین زده شده است. یافته ها نشان می دهند که متغیرهای ضریب نفوذ اینترنت و نرخ اشتراک سیمکارت تلفن همراه تاثیر مثبت معنادار بر رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه حقیقی کشورهای منا داشته و در مقابل بر نرخ بیکاری این کشورها تاثیر منفی و معنادار دارند؛ متغیر نرخ اشتراک اینترنت ثابت (و تلفن ثابت) دارای اثر معناداری بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری این کشورها نیست. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی تاثیر منفی و معنادار بر نرخ بیکاری داشته و قانون اوکان در این کشورها صادق است. هر چند ضریب برآوری در این پژوهش کمتر از مقدار برآوری اوکان بوده و این حاکی از این مهم است که رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای منا کمتر اشتغال زا می باشد؛که این می تواند ناشی از نفتی بودن و ناشی از منابع طبیعی بودن رشد اقتصادی این کشورها دانست. بنابراین لازم است برای افزایش ضریب نفوذ اینترنت در بین شهروندان منطقه منا، نهادهای بین الملی (بانک جهانی، سازمان ملل و...) با اعطای وام های بلاعوض و کم بهره کشورهای ضعیف منطقه منا را در جهت گسترش ICT حمایت کنند. چرا که باعث کاهش هزینه مبادله شده و اثرات خارجی مثبت بسیاری دارد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد اقتصادی، بیکاری، قانون اوکان، کشورهای منا
 • عطا غفاری گیلانده*، سمیرا سعیدی زارنجی صفحات 44-59
  ایجاد فضاهای سکونتی با کیفیت، پیش نیاز هر مجتمع زیستی محسوب می گردد. توسعه هایی که جهت شکل گیری سکونتگاه ها انجام می گیرد، زمانی می توانند موفق باشند و به هدف غایی خود که دستیابی به کیفیت بالای زندگی است، دست یابند که از ابتدا طرح درستی برایشان تهیه شده و توسعه بر مبنای آن انجام و همسو با آن پیش رود. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین کیفیت فضای شهری و الگوی تفکیک اراضی در شهر اردبیل(محله نیار با الگوی ترکیبی(شطرنجی- ارگانیک)) می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و براساس مدل یابی معادلات ساختاری است. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه با 6 شاخص(دسترسی، فضایی و کالبدی، حمل و نقل، آسایش روانی، امنیت، لذت از محله) و 35 گویه بر مبنای پاسخ های ساکنان محله نیار در شهر اردبیل و با حجم نمونه 120 نفر انجام شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای SPSS , Smart-PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل ضریب مسیر و آزمونt  تک نمونه ای نشان داد که متغیرهای(امنیت در شب، ایمنی در فضای باز، دسترسی به خدمات، میزان سرعت اتومبیل ها در محله، فضا برای پارک اتومبیل، فضای الهام بخش در محله، فضای باز مشترک بین خانه و همسایگان جهت بازی کودکان، آسایش روانی، میزان فضای باز عمومی، پارک کردن اتومبیل افراد غریبه جلو منزل، تنوع گیاهی در پارک، و یکپارچگی و پیوستگی نمای ساختمان ها در محله) بیشترین مقدار آماره را به خود اختصاص داده اند که به ترتیب(97/1، 18/2، 58/2، 07/2، 85/4، 64/13، 35/2، 27/2، 25/11، 12/2، 18/5، 28/2، 32/2) و مابقی متغیرها اثر کمتری دارند که نشان دهنده نارضایتی مردم این محله از کیفیت فضای شهری می باشد.  همچنین براساس نتایج آزمون پیرسون همبستگی مثبت و معناداری بین متغیر الگوهای تفکیک اراضی و کیفیت فضای شهری وجود دارد. سطح معنی داری به دست آمده (024/0) بوده که این رابطه با توجه به همبستگی(466/.) از نوع همبستگی هم جهت و قوی می باشد. بنابراین با شناسایی و ارزیابی شاخص های کیفیت فضای شهری با توجه به الگوی تفکیکی از نظر شهروندان، مدیران شهری می توانند شرایط و کیفیت محیطی ساکنان را ارتقا و بهبود بخشند.
  کلیدواژگان: کیفیت فضا، فضای شهری، تفکیک اراضی، الگوی شطرنجی- ترکیبی، شهر اردبیل
 • محمدرضا زندمقدم* صفحات 60-77

  بالا بودن تراکم های ساختمانی و جمعیتی، کیفیت پایین ابنیه در بدنه شبکه های ارتباطی ودرجه محصوریت بالاو غیره منجر به از بین رفتن دوام و پایداری محیط های زندگی و بالا رفتن حجم تلفات انسانی و خسارت های مالی در مواقع بروز بحران به ویژه زلزله می شود، این تحقیق به لحاظ روش توصیف و به لحاظ هدف کاربردی است بنابراین 2 هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مکان های آسیب پذیر در مقابل مخاطرات طبیعی و همچنین شناسایی مکان های امن در مواقع بحران جهت اسکان موقت و تحلیل نقش عوامل موثر در آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله می باشد.لذا دراین تحقیق با استفاده از GIS، آسیب پذیری مناطق در مقابل زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بافت های فرسوده نسیم شهر و بدنه معابری که دارای تراکم های ساختمانی و جمعیتی بالا، کیفیت ابنیه پایین، فاصله زیاد تا مراکز امدادی نسبت به سایر بدنه ها و درجه محصوریت بیشتری بوده اند، با میزان آسیب پذیری بالایی مواجه بوده و درنتیجه وضعیت وخیم تری در مواقع بحران خواهند داشت. در بین این نواحی، هسته اولیه شکل گیری نسیم شهر دارای بدترین وضعیت از نظر آسیب پذیری می باشد و در برنامه ریزی برای مدیریت بحران باید در اولویت قرار گیرد.بنابراین بافت های مسکونی نسیم شهر تقریبا 70 درصد به شدت آسیب پذیر، تقریبا 20 درصد در محدوده های آسیب پذیر و تنها 10درصد محدوده های با آسیب پذیری کم واقع شده است. بنابراین آسیب پذیر بودن بافت های مسکونی شهر و متفاوت بودن آسیب پذیری مناطق به دلیل ویژگی هایی همچون: عرض معابر، تراکم، مصالح بکاررفته در بناها و... در مقابل مخاطرات طبیعی مورد قطعیت واقع می گردد.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، مخاطرات طبیعی، آسیب پذیری، زلزله، سیستم اطلاعات جغرافیایی، نسیم شهر
 • ماجده عبادی، عباس معروف نژاد*، محسن آقایی جوبنی صفحات 78-95

  اصناف و صاحبان حرف و در کل بازار یکی از ریشه دارترین نهادهای شهری و در واقع ستون فقرات و شالوده زندگی اقصادی مردم  به حساب می آیند. با شکل گیری ویروس کرونا که برای اولین بار در شهر ووهان چین در سال 2019 شناسایی شد، نهاد بازار و اصناف با رعایت پروتکل های بهداشتی سعی در پیشگیری و کاهش اپیدمی فراگیر این ویروس داشته اند. نظر به اهمیت موضوع، این پژوهش به شناسایی و ارزیابی مطلوبیت اصناف شهرهای ساحلی از منظر رعایت پروتکل های بهداشتی دربیماری کووید-19 با استفاده از 25 شاخص در 18 صنف شهر بندر ماه شهر پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق، پیمایشی- ارزیابی با تاکید بر پرسشنامه می باشد. جامعه آماری شامل صاحبان صنوف و حجم نمونه برحسب فرمول کوکران362 نفر می باشد. به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف- اسمینروف و جهت بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش از آزمونt تک نمونه ای استفاده شده است. همچنین وزن دهی متغیرها توسط مدل آنتروپی شانون و رتبه بندی اصناف با استفاده از مدل واسپاس صورت گرفته است. یافته های پژوهش حاصل از نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان می دهد: وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در بین اصناف و همچنین نظارت مستمر بازرسین اتحادیه برآنها به ترتیب با مقدارآماره آزمون برابر 009/1 و 43/4 درسطح متوسط است. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی مولفه های انتخابی پژوهش در بین اصناف با استفاده از مدل واسپاس، نشان می دهد؛ صنف خواربارفروشان با امتیاز 625/0، رتبه اول وصنوف: خیاطان-آرایشگاه زنانه(425/0)، اغذیه فروشی ها(313/0) در رتبه های دوم و سوم و صنف لاستیک و باطری فروشان در رده ی آخر با امتیاز 082/0 قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: اصناف شهری، پروتکل های بهداشتی، بیماری کووید19، مدل واسپاس، شهر بندرماه شهر
 • ویدا حسین پور، حسین اصغری*، علیرضا پورشیخیان، سیده صدیقه حسنی مهر صفحات 96-109

  افزایش سریع جمعیت و کمبود زمین مناسب برای توسعه و از طرف دیگر روشن نبودن سیاست های توسعه ی شهری در ابعاد کلان و محلی، باعث گردیده که راه حل های موقتی و موضعی همچون ایجاد ساختمان های بلندمرتبه مطرح شود. این ساختمان ها با وجود افزایش سرانه ی زمین شهری، باعث ایجاد اثرات منفی در ابعاد مختلف به دلیل عدم طراحی و برنامه ریزی مناسب گردیده اند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از پژوهش حاضر بررسی پیامدهای کالبدی-محیطی ناشی از افزایش بلندمرتبه سازی در کلان شهر تبریز و ارایه ی پیشنهادهایی در راستای احداث ساختمان های آینده می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر آمیخته (ترکیبی از روش های کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت توصیفی-تحلیلی می باشد که در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل شهروندان منطقه 1، 2 و 5 تبریز و به عبارتی ساکنان پیرامون برج های آفتاب در ولیعصر (منطقه 1)، برج های آسمان در ایل گلی (منطقه 2) و برج های مهر در شهرک رشدیه (منطقه 5) می باشد که در راستای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شده و حجم نمونه 384 نفر تعیین گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهمترین پیامدهای کالبدی-محیطی ناشی از بلندمرتبه سازی در کلان شهر تبریز مربوط به مولفه های آلودگی هوا، عملکردها و کاربری های پیرامون و اثرات بصری می باشد. همچنین در بین مولفه های فرعی مهمترین پیامدها مربوط به کاهش ظرفیت پذیری شبکه ی معابر، افزایش آلودگی هوا، تحمیل فشار و بار اضافی به تاسیسات و خدمات شهری و گسیختگی بصری بوده که به ترتیب ارزش مدل ساختاری برای آنها 91/0، 85/0، 77/0 و 71/0 می باشد.

  کلیدواژگان: تراکم شهری، بلندمرتبه سازی، پیامدهای کالبدی-محیطی، کلان شهر تبریز
 • علی شکور، یاسمن قائدشرفی*، پریسا مشک سار صفحات 110-129

  در دنیای سخت و نفوذناپذیر عصر حاضر یکی از موثرترین راه حل ها برای نفوذ شادی و طراوت به دل و جان مردم و القا حس سرزندگی در شهرهای خشک و بی روح کنونی وجود فضای سبز و طبیعت حیات بخش در سطح شهرهاست. هدف اصلی مقاله درک رابطه پارک ها و فضای سبز در بهبود و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان در منطقه 6 شهرداری شیراز می یاشد. از این رو مقاله پیش رو به بررسی شاخص ها و متغییرهای مرتبط با موضوع و تهیه و پخش پرسشنامه بین افراد و تحلیل اطلاعات در نرم افزار SPSS پرداخته است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که برای شهروندان شیرازی شاخص زیست محیطی با میانگین رتبه ای 58/4 بیشترین تاثیر و شاخص زیبایی شناختی با میانگین رتبه ای 87/2 کمترین تاثیر را بر کیفیت زندگی داشته است، همچنین با توجه به این که مقدار سطح معنی داری کمتر از 5 درصد است، بین شاخص ها از نظر میزان اهمیت تفاوت وجود دارد و نهایتا در همین باب به ارایه پیشنهاد پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی شهری، فضای سبز، پارک، منطقه 6 شهرداری شیراز
 • مصطفی حسینی*، محسن مرادیان هرندی صفحات 130-147

  به عنوان هدف پژوهش،این پژوهش به دنبال بررسی نقش گردشگری خلاق در بازآفرینی و توسعه گردشگری محلات بافت تاریخی شهر اصفهان میباشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف توسعه ای کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، شاخص هایی در دوبخش1-شاخص های گردشگری خلاق شامل 5 دسته(سرمایه اجتماعی،کیفیت زندگی،استعداد گردشگری،زیرساخت فیزیکی و تجربه گردشگری) و 2- شاخص های بازآفرینی در4دسته(اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی) استخراج شد. در ادامه برای ارایه الگوی توسعه گردشگری خلاق و تاثیر آن بر روند توسعه شهر اصفهان از ابزار پرسشنامه و با حجم نمونه 383 نفر و با استفاده از نرم افزار spss روند کار صورت گرفت.در ادامه نیز روند فرایند تحلیل شبکه برای شاخص های مرتبط با توسعه شهری خلاق در نرم افزار Geoda تحلیل گردید. در فرآیند تحلیل شبکه شهری برای تولید نقشه ها از ابزار (Network Analyst Tools) در محیط نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. نتایج نشان داد که وضعیت شاخص‏های ‏5 گانه گردشگری خلاق در سطح محلات بافت تاریخی شهر اصفهان وضعیتی مناسب و تنها در بخش زیرساخت های فیزکی کمبود احساس می شود؛ اما وضعیت شاخص های بازآفرینی محلات بافت تاریخی شهر اصفهان کاملا نامناسب است. مقایسه میانگین وضعیت توسعه گردشگری خلاق در بین محلات مختلف شهری نیز نشان می دهد که بالاترین مربوط به محلات دردشت و طوقچی به ترتیب با میانگین های 41/16 و 90/15 و پایین ترین میزان نیز مربوط به محلات کنگاز و کاردالان به ترتیب با میانگین های 18/12 و 84/13 بوده است.

  کلیدواژگان: گردشگری خلاق، توسعه گردشگری، بازآفرینی، بافت تاریخی، اصفهان
 • یدالله غلام پور، کوروش افضلی*، مرتضی عراقی، محمدحسن غنی فر صفحات 148-163

  نیمه اول قرن بیستم تمرکز بر تسهیل حرکت وسایل نقلیه موتوری در برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک در شهرها بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار سفر شهروندان و تهیه یک چارچوب مفهومی در مورد رفتار سفر از می باشد. هدف از انجام این تحقیق تبیین الگوی شبکه حمل و نقل عمومی مبتنی بر رفتار سفر شهروندان می باشد بنابراین این تحقیق از نوع بنیادی و بر مبنای تیوری برخواسته از داده ها (نظریه داده بنیاد) که یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است، انجام شده است. گردآوری اطلاعات نخست از طریق اسنادکتابخانه ای شامل مطالعه سایر پژوهش ها و همچنین چارچوب های نظری موجود و الگوهای شبکه حمل و نقل در شهرها و کشورهای مختلف و مشاهدات میدانی (پرسشنامه) و مصاحبه های نیمه ساختاریافته و یادداشت برداری صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش از بین استفاده کنندگان از شبکه حمل و نقل عمومی شهر بیرجند اساس فرمول کوکران 389 نفر شامل 202 نفر مرد و 187 نفر خانم انتخاب گردیدند. نتایج حاکی از آن است که مردان در کار و سرگرمی و تربیت بدنی نسبت به زنان فرکانس سفر بیشتری دارند. برعکس، تعداد دفعات سفر زنان برای خرید نسبت به مردان بیشتر است. با افزایش سن، افراد مسن بیشتر پیاده روی را به عنوان حالت اصلی سفر انتخاب می کنند و افراد کمتری دوچرخه یا اتومبیل را برای سفر انتخاب می کنند. همچنین عواملی همچون دسترسی به حمل و نقل همگانی (266/0)، مدیریت تقاضای حمل و نقل (195/0) وضعیت دوچرخه و پیاده (123/0) بیشترین تاثیر را در الگوی جابه جایی شهروندان دارند.

  کلیدواژگان: رفتار سفر، شبکه حمل و نقل عمومی، شهروندان، SWOT، شهر بیرجند
 • رقیه جهدی* صفحات 164-179
  در این مطالعه، روندهای مکانی-زمانی پویایی کاربری اراضی برای دوره 1401-1380 با استفاده از داده سنجش از دور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبقه بندی تصویر بر اساس سه طبقه عمده کاربری اراضی یعنی جنگل، مناطق انسان ساز (کشاورزی و ساخته شده) و سایر مناطق طبیعی (اراضی لخت، علفزار، جنگلکاری، درختچه زار، نواحی آبی و اراضی جنگلی) انجام شد. نقشه های تغییرات کاربری اراضی منطقه در دوره 1401-1380 نشان می دهند که مناطق انسان ساز 3/9 درصد افزایش یافته اند. در مقابل، جنگل و سایر مناطق طبیعی به ترتیب 1/7  درصد و 2/2 درصد کاهش یافتند. علاوه بر این، تکنیک شبکه عصبی مصنوعی-اتوماتای سلولی (CA-ANN) برای پیش بینی تغییرات کاربری اراضی در دوره 1422-1401 استفاده شد. درصد صحت برای شبیه سازی 91 درصد و مقدار کاپا کلی 86/0 بود. به طور مشابه با نقشه های طبقه بندی شده در دوره 1401-1380، نقشه های پیش بینی شده در دوره 1422-1401 روند افزایشی را در مناطق انسان ساز به میزان 7/4 درصد و روند کاهشی در جنگل و سایر مناطق طبیعی به ترتیب به میزان 3/4 درصد و 4/0 درصد نشان می دهد. در این کار، مدل های رگرسیونی حداقل مربعات معمولی (OLS) برای پیش بینی تغییرات کاربری اراضی در منطقه مورد مطالعه به عنوان تابعی از متغیرهای توصیفی [ارتفاع، شیب و متغیرهای مجاورت مانند فاصله تا مرکز شهر، جاده ها، روستاها و آبراهه ها] اجرا شد. نتایج مدل های OLS عملکرد نسبتا خوبی را برای پیش ینی تغییرات کاربری اراضی با مقدار R2 بیشتر از 5/0 نشان داد. این نتایج دانش مهمی را ارایه می کند که می تواند به توسعه برنامه ریزی و مدیریت پایدار آینده کمک کند و هم چنین به مدیران در تصمیم گیری آگاهانه برای بهبود شرایط محیط زیستی و اکولوژیکی کمک کند.
  کلیدواژگان: اتوماتای سلولی، طبقه بندی، سنجش از دور، شبیه سازی، مدیریت پایدار
 • مجید گودرزی*، زهرا سلطانی، ریاض مرعی صفحات 180-194

  یکی از مهم ترین برنامه های توسعه شهری، مکان یابی بهینه جهات توسعه شهری بر مبنای توانمندی های محیطی است. انتخاب جهت مناسب توسعه شهری باعث می شود که شهر در آینده با مسایل و مشکلات کم تری ازجمله مخاطرات طبیعی همراه باشد و همچنین روند توسعه شهری به درستی صورت گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به شناسایی مناطق مستعد توسعه سکونتگاه ها در محدوده و حاشیه ی شهر پلدختر پرداخته شده است. در این پژوهش با توجه به موضوع و اهداف موردنظر، از مدل رقومی ارتفاعی 30 متر SRTM، نقشه زمین شناسی 1:100000 سازمان زمین شناسی کشور، تصویر ماهواره لندست و لایه های رقومی اطلاعاتی، به عنوان داده های تحقیق استفاده شده است. مهم ترین ابزارهای تحقیق، Arc GIS (به منظور تهیه نقشه های موردنظر) و Expert Choice (جهت اجرای مدل AHP) بوده است. همچنین در این پژوهش از مدل های منطق فازی (به منظور فازی سازی لایه ها و همچنین تلفیق لایه های اطلاعات و تهیه نقشه نهایی) و AHP (به منظور وزن دهی به لایه های اطلاعاتی) استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله، بخش های زیادی از محدوده شهری و حاشیه شهری پلدختر دارای تناسب خیلی کم جهت توسعه شهری هستند. این مناطق که عمدتا شامل مناطق شمالی محدوده شهری پلدختر است به دلیل ارتفاع و شیب زیاد، قرار گرفتن در واحد کوهستان و دره آبرفتی، پتانسیل کمی جهت توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی دارند. بر این اساس، تنها بخش هایی از مناطق جنوبی شهر پلدختر به دلیل ارتفاع و شیب کم و همچنین قرار گرفتن در واحد دشت، مستعد توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی هستند.

  کلیدواژگان: مکان یابی بهینه، توسعه فیزیکی، منطق فازی، شهر پلدختر
|
 • Kolsum Yarmohammadi, Ali Panahi *, Rasol Samadzadeh Pages 6-25
  Over the past few decades, we have seen a change in the view of planners and geographers from a place-based and basic attribute view to a network-based approach and based interaction. Therefore, rural and urban areas cannot be examined separately in studies and planning. And it needs to be checked in a network way. Based on this, the main goal of the research is to identify spatial flows between urban and rural relations in Zanjan city. The present research is based on the nature of discovery and based on the method, descriptive-analytical. The required data and information have been collected using the field method, questioning technique and with the questionnaire tool and the information of different administrative agencies of the city. In the next step, the collected data and information are analyzed in the NodeXL software environment. The results of the research showed that the city of Zanjan is in the first position of attracting flows within and outside the city due to its high level of services, shopping and selling market, in the city of Zanjan, so that all flows go to the city of Zanjan. It has become polar and is the strongest current in the city. Also, the results of the flow analysis indicate that the flow pattern is one-way relations towards Zanjan city and complementary, two-way and synergistic links have not been formed at the city level. This pattern is in accordance with the growth pole theory and is still far from the regional network pattern.
  Keywords: Network Analysis, spatial flows, Graph, Fund
 • Abdulrahim Hashemi Dizaj *, Davod Hamidi, Amir Ali Farhang Pages 26-43
  Today, information and communication technology has extensive effects on economic and social variables at the micro and macro level, among which what is most important is its impact on economic growth and the issue of employment and unemployment. The purpose of this research is to investigate the impact of selected indicators of information and communication technology (FAVA) on the economic growth and unemployment of MENA countries. For this purpose, this research is specified and estimated based on the econometric model in the framework of panel data using fixed effects (FE) and the FGLS model for the years 2000 to 2019. The findings show that the variables of Internet penetration rate and mobile phone SIM card subscription rate have a significant positive effect on the economic growth and increase in the real per capita income of MENA countries, and on the other hand, they have a negative and significant effect on the unemployment rate of these countries; The fixed internet (and fixed telephone) subscription rate variable does not have a significant effect on the economic growth and unemployment rate of these countries. Also, according to the results, economic growth has a negative and significant effect on the unemployment rate, and Okan's law is true in these countries. Although the coefficient of calculation in this research is less than the value of Okan's calculation and this indicates the importance that the growth of GDP in MENA countries is less job-creating, which can be due to the fact that the economic growth of these countries is due to oil and natural resources. knew Therefore, it is necessary to increase the penetration rate of the Internet among the citizens of the MENA region, international institutions (World Bank, United Nations, etc.) should support the weak countries of the MENA region by granting free and low-interest loans in order to expand ICT. Because it reduces the exchange cost and has many positive external effects.
  Keywords: information, communications technology, Economic Growth, Unemployment, Okan Law, MENA
 • Ata Ghafari Gilandeh *, Samira Saeidi Zaranji Pages 44-59
  Creating quality living spaces is a prerequisite for any living complex. Developments that are carried out for the formation of settlements can be successful and achieve their ultimate goal, which is to achieve a high quality of life, when a correct plan is prepared for them from the beginning and the development is carried out based on it and goes in line with it. Therefore, the purpose of this research is to investigate the relationship between the quality of urban space and the pattern of land separation in Ardabil city (Niyar neighborhood with a mixed (chess-organic) pattern). The current research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical nature and based on structural equation modeling. Data collection was done through a questionnaire with 6 indicators (access, spatial and physical, transportation, mental comfort, security, enjoyment of the neighborhood) and 35 items based on the responses of the residents of Nayar neighborhood in Ardabil city and with a sample size of 120 people. The collected data were analyzed through SPSS, Smart-PLS software. The results of path coefficient analysis and one-sample t-test showed that the variables (security at night, outdoor safety, access to services, speed of cars in the neighborhood, space for car parking, inspiring space in the neighborhood, common open space between the house and neighbors) Children's play direction, mental comfort, the amount of public open space, parking of strangers' cars in front of the house, plant diversity in the park, and the integrity and continuity of the facade of the buildings in the neighborhood) have the highest amount of statistics, respectively (1.97, 2/18, 2/58, 2/07, 4/85, 13/64, 2/35, 2/27, 11/25, 2/12, 5/18, 2/28, 2/32) and the rest The variables have less effect, which shows the dissatisfaction of the people of this neighborhood with the quality of the urban space. Also, based on the results of the Pearson test, there is a positive and significant correlation between the variable of land segregation patterns and the quality of urban space. The obtained significance level is (0.024) and this relationship is unidirectional and strong according to the correlation (.466). Therefore, by identifying and evaluating the indicators of the quality of urban space according to the segregation pattern from the point of view of citizens, city managers can promote and improve the conditions and environmental quality of residents.
  Keywords: quality of space, Urban Space, separation of lands, checkered-combined pattern, Ardabil City
 • Mohammad Reza Zand Moghadam * Pages 60-77

  High construction and demographic congestions, low quality of buildings in the body of communication networks and high degree of surrounding and so on lead to loss of sustainability of living environments and an increase in the number of human waste and financial damages in cases of crisis, especially earthquakes. This thesis is basically aimed at identifying the vulnerable places toward natural disasters as well as safe places at the time of occurrence of crisis for temporary residence and analyzing the role of effective factors in vulnerability of urban zones against earthquake.In this study, 7 indices, namely access to healthcare centers, degree of surrounding, construction congestion, demographic congestion, land usage, building longevity and building quality have been adopted, and vulnerability of the zones against earthquake was examined by means of GIS. Results suggest that old textures of Nasimshahr and body of the passages with high construction and demographic congestions, building low quality, too much distance from relief centers vis-à-vis other bodies and high degree of surrounding are highly vulnerable and will therefore have worse condition in crises. Among the zones, initial core of formation of Nasimshahr is the worst in terms of vulnerability and should be prioritized for crisis management in planning.Thus, 70% of residential textures of Nasimshahr are severely vulnerable; almost 20% of them lies within vulnerable limit, and only 10% lies within the less vulnerable limit. Therefore, the research hypothesis concerning vulnerability of the residential textures and variation of the regional vulnerability due to such characteristics as passage width,congestion,material applied in the buildings,against natural disasters is verified.

  Keywords: crisis management, natural disasters, Vulnerability, Earthquake, GIS, Nasimshahr
 • Majedeh Ebadi, Abbas Maroofnezhad *, Mohsen Aghaei Jooboni Pages 78-95

  In general, the market is one of the old civil institutions and the cornerstone of people's economic lives. The Covid-19 pandemic, which first was found in Wuhan, China in 2019, has negatively affected professions. So businesses have tried to prevent the pandemic or decrease its destructive consequences by observing Sanitary protocols. In this regard, the present research sets out to assess the desirability evaluation of professions in coastal cities from the aspect of observance Covid-19 disease sanitary protocols by 25 indicators among 18 professions in city of port Mahshahr. This research is an applied study and an assessment-survey method by emphasis on the questionnaire was used. A sample 362 of professions was recruited and the sample size was calculated based on Cochran's formula. Kolmogrov-Smirnov test as well as one-sample t-test were used to examine normality of data distribution and research variables, respectively. Moreover, Shanon Entropy as well as WASPAS methods were applied for weighting variables and grading professions, respectively. The results of one-sample t-test illustrated that observing health protocols among professions (1.009) as well as constant supervision of the guild inspectors (4.43) were in the medium level. The results of grading research variables among professions using the WASPAS method suggested that grocery stores (0.625) as well as tyre and battery-sellers (0.82) received the highest and lowest grades, respectively. While, dressmakers and hairdressers (0.425) as well as catering businesses (0.131) got the second and third grades, respectively.

  Keywords: Urban Professions, Sanitary Protocols, COVID-19 Disease, Waspas Method, City of Port Mahshahr
 • Vida Hosseinpour, Hossein Asghari *, Alireza Poursheykhian, Seyyede Sedighe Hasanimehr Pages 96-109

  The rapid increase in population and the lack of suitable land for development, and on the other hand, the lack of clarity of urban development policies in macro and local dimensions, have caused temporary and local solutions such as the creation of high-rise buildings to be proposed. Despite the increase in urban land per capita, these buildings have caused negative effects in different dimensions due to the lack of proper planning and design. Considering the importance of the subject, the aim of the current research is to investigate the physical-environmental consequences by the increase in high-rise construction in Tabriz metropolis and to provide suggestions for the construction of future buildings. The research method in the current research is mixed (combination of quantitative-qualitative methods) with an applied purpose and a descriptive-analytical nature, in order to analyze the information, structural equation modeling was used in Amos software. The statistical population of the research includes the citizens of regions 1, 2 and 5 of Tabriz, that is, the residents around Aftab Towers in Valiasr (region 1), Asman towers in El Goli (region 2) and Mehr towers in Roshdieh (region 5), which is in line with determining the volume Cochran's sampling method was used and the sample size was determined to be 384 people. The findings of the research show that the most important physical-environmental consequences caused by high-rise construction in Tabriz metropolis are related to air pollution components, surrounding functions and uses, and visual effects. Also, among the sub-components, the most important consequences are related to reducing the capacity of the road network, increasing air pollution, imposing additional pressure and load on urban facilities and services, and visual disruption, for which the value of the structural model is 0.91, 0.85, 0.77 and 0.71 respectively.

  Keywords: urban density, high-rise construction, Physical-environmental consequences, Tabriz Metropolis
 • Ali Shakoor, Yasaman Ghaedsharafi *, Parisa Moshksar Pages 110-129

  The purpose of this study is to provide a model of a health-oriented city in the direction of livability in region one of Tehran. The purpose of this research is basic-applied research that on the one hand with documentary-library studies to study the dimensions, definitions and theoretical framework of the research and on the other hand with accurate field observations to collect the necessary data and information in the area. The case studies lead to research questions. After determining the dimensions and indicators of the research (in the form of dual dimensions), the data were analyzed using Lisrel software and factor analysis test; and for the final approval of the information model, we entered it in Smart PLS software and proceeded to confirm the model. The results of the analyzes showed that all relationships were confirmed with 99% confidence and none of the indicators had a factor load of less than 0.5 and the significance coefficient of all indicators was confirmed and the factor load of all questions was higher than 0.7. All indicators were confirmed for homogeneity with variables. the validity of the structure including convergent validity was examined; also, the results of the existing evaluations showed that the Institutional-Managerial dimension with the greatest impact in the first place are the indicators of achieving a healthy and livable city. Then the Physical-Environmental dimensions and Urban Economy in the second priority, and respectively the Urban Community dimension, Urban History dimension, Environmental dimension in the third priority, from the perspective of the greatest impact on the dimensions of a healthy city in order to achieve livability in district one of Tehran.

  Keywords: city, livability, Tehran City, Region One
 • Mustafa Hosseini *, Mohsen Moradian Harandi Pages 130-147

  Paying attention to urban regeneration regarding the old neighborhoods of Isfahan city can bring environmental responsibility and increase the level of identity and belonging among citizens, which in this regard, creative tourism can facilitate its achievement.As the aim of this research, this study seeks to investigate the role of creative tourism in the regeneration and development of tourism in the historical context of Isfahan city. The current research is based on library studies and field investigations in terms of developmental-applicative goal and in terms of descriptive-analytical methodology. To achieve the objectives of the research, indicators in two parts: 1- creative tourism indicators including 5 categories (social capital, quality of life, tourism talent, physical infrastructure and tourism experience) and 2- regeneration indicators in 4 categories (social, economic, cultural and physical) were extracted. In the following, to present the creative tourism development model and its effect on the development process of the city of Isfahan, using the questionnaire tool and with a sample size of 383 people, and using spss software, the work process continued. Creative was analyzed in Geoda software. In the process of urban network analysis, tools (Network Analyst Tools) have been used in the ArcGIS software environment to produce maps. The results showed that the status of 5 indicators of creative tourism at the level of the historic sites of Isfahan city is good, and only in the physical infrastructure sector, there is a lack of feeling, but the situation of the regeneration indicators of the historical sites of Isfahan city is completely inappropriate. Comparing the average state of tourism development Among the different urban localities, the creative also shows that the highest is related to Dardasht and Togchi localities with averages of 16.41 and 15.90, respectively, and the lowest is related to Kangaz and Kardalan localities, respectively, with averages of It was 12/18 and 13/84.Soil erosion is a global problem that threatens water and soil resources and land use change is one of the important factors in soil erosion intensification. The aim of this study was to evaluate the effect of land use change on soil erosion in Razeychay watershed of Meshginshahr located in Ardabil province. First, Landsat images of the study area in May 1999, and 2019 and were obtained from USGS website. In the image processing stage, atmospheric and radiometric corrections have been conducted, and then the land use maps of the study area has been prepared for study years using support vector machine (SVM) as a supervised classification method. Then, the RUSLE model was used to estimate the amount of erosion in the two time span. SPSS, Excel, Arc GIS 5.4, Archydro and ENVI 5.3 software were used to spatial analysis and data processing.

  Keywords: creative tourism, tourism development, recreation, Historical context, Isfahan
 • Yadollah Gholampoor, Korosh Afzali *, Morteza Araghi, Mohammad Hasan Ghanifar Pages 148-163

  The 20th century has focused on facilitating the movement of motor vehicles in planning transportation and traffic in cities. The purpose of the current research is to investigate the travel behavior of citizens and prepare a conceptual framework about travel behavior. The purpose of this research is to explain the model of the public transportation network based on the travel behavior of citizens, so this research is of a fundamental type and based on the theory derived from the data (foundational data theory) which is an inductive and exploratory research method. Is. The first information was collected through library documents, including the study of other researches, as well as existing theoretical frameworks and transportation network patterns in different cities and countries, field observations (questionnaires), semi-structured interviews, and note-taking. The statistical population of the research was 389 people, including 202 men and 187 women. The results indicate that men travel more frequently for work, entertainment and physical training than women. On the contrary, women make more shopping trips than men. With increasing age, older people choose walking as the main mode of travel, and fewer people choose bicycles or cars for travel. Also, factors such as access to public transportation (0.266), transportation demand management (0.195), bicycle and pedestrian conditions (0.123) have the greatest impact on the movement pattern of citizens.

  Keywords: Travel behavior, public transportation network, Citizens, SWOT, Birjand City
 • Roghayeh Jahdi * Pages 164-179
  In this study, we analyzed the spatial–temporal trends of land use dynamics from 2000 to 2021 using remote sensing data. The image classification was based on three main land use classes, i.e. forest, artificial areas (agriculture and built-up), and other natural areas (bare lands, grassland, plantation, shrubland, water bodies, and woodlands). Maps of land use changes in the area for 2000-2021 show that built-up areas have increased by 9.3%. In contrast, forest and other natural areas decreased by 7.1% and 2.2%, respectively. In addition, an integrated CA-ANN (Artificial Neural Networks- Cellular Automata) model was used to predict land use changes from 2021–2042. The percentage of correctness for the simulation was 91%, and the overall kappa value was 0.86. Similar to the classified maps in 2000-2021, the prediction maps from 2021–2042 illustrated increasing trends in built-up areas by 4.7% and decreasing trends in the forest by 4.26% and other natural areas by 0.4%. In this work, we implemented ordinary least squares (OLS) regression models to predict land cover changes in the study area as a function of explanatory variables [elevation, slope, and proximity variables - distance to the city center, roads, villages, and streams-]. The results of the OLS models showed a relatively good performance for predicting land use changes with an R-squared value greater than 0.5. These results provide important knowledge that can help develop future sustainable management and planning and help managers make informed decisions to improve environmental and ecological conditions.
  Keywords: cellular automata, Classification, remote sensing, Simulation, Sustainable Management
 • Majid Goodarzi *, Zahra Soltani, Riyaz Marei Pages 180-194

  The optimal zoning of urban development directions based on environmental capabilities is one of the most important urban development planning; choosing the right urban development direction may make a city face fewer challenges and problems in the future, including natural hazards. It may also cause urban development may be done properly. Considering the significance of the subject, the present study aims to zone the areas prone to the development of settlements in the boundaries and outskirts of Poldokhter city. According to the subject and objectives, SRTM 30 meters high digital model, a 1:100000 geological map of Iran’s Geological Organization, a Landsat satellite image, and digital layers of information were employed as research data. The most important research instruments were Arc GIS (to prepare the desired maps) and Expert Choice (to implement the AHP model). Also, in this research, fuzzy logic models (to fuzzify the layers and also to combine the information layers, and prepare the final map) and AHP (to weigh the information layers) were used. As the results indicated, many parts of the urban area and outskirts of Poldokhter are lowly suitable for urban development. These areas, mainly including the northern regions of Poldokhtar urban area, have little potential for the physical development of residential areas due to the high elevation and slope, being in the mountain units and the alluvial valley. Accordingly, only parts of the southern areas of Poldokhter city are susceptible to the physical development of residential areas due to the low elevation and slope and being in the plain unit.

  Keywords: Optimal zoning, physical development, fuzzy logic, Poldokhter city