فهرست مطالب

پیشرفت های حسابداری - سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 83، پاییز و زمستان 1401)

مجله پیشرفت های حسابداری
سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 83، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • غلامرضا احمدی، امین ناظمی*، نویدرضا نمازی صفحات 1-37

  هدف این پژوهش اندازه گیری میزان اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سه بعد برنامه ریزی راهبردی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد و همچنین شناسایی و کشف کنشگران موثر بر اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری پرسشنامه و داده ها از طریق توزیع152 پرسشنامه بین کارشناسان بودجه ریزی، ذی حسابان، مدیران ارشد و مدیران مالی در سال 1400 گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS انجام شد. یافته ها نشان داد میزان اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در ابعاد برنامه ریزی راهبردی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد به ترتیب 95/25 درصد، 25/31 درصد و 38/34 درصد است. همچنین یافته ها نشان داد کنشگران اثرگذار به طور مستقیم و غیر مستقیم بر میزان اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شامل کنشگران اقتصادی، کنشگران فنی، صلاحیت مدیریت و تعهد سازمانی هستند. بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت برای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد باید رویه موجود در ابعاد دانش مالی سازمان، کنشگران محیطی، تعهد سازمانی باز طراحی و باز اندیشی شود. همچنین ابعاد کنشگران فنی (سیستم اطلاعاتی حسابداری و شبکه ها)، کنشگران اقتصادی (سازمان برنامه و بودجه) و صلاحیت مدیریت و فرهنگ سازمانی از منظر فنی و نظارتی اصلاح و تقویت شوند. نتایج این مطالعه می تواند در جلب توجه مدیران ارشد و اجرایی و پژوهش گران دانشگاهی و پشتیبانی و اصلاح ابعاد اثرگذار بر اجرای بودجه ریزی موثر باشد و همچنین مبانی نظری در حوزه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را گسترش دهد.

  کلیدواژگان: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، نظریه شبکه کنشگران، رویکرد بیزین، بخش عمومی
 • زینه السدی، داریوش فروغی*، سید عباس هاشمی صفحات 39-64

  چسبندگی هزینه یکی از عوامل تاثیر گذار بر ارزش شرکت است که خود می تواند ناشی از هزینه های تعدیل منابع یا مشکلات نمایندگی باشد و این خود انگیزه اصلی این مطالعه بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به منظور تعیین نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 102 شرکت در دوره زمانی 1391 تا 1400 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که چسبندگی هزینه ها بر ارزش شرکت تاثیر منفی دارد. همچنین یافته ها نشان داد که زمانی که هزینه تعدیل منابع زیاد باشد، تاثیر چسبندگی هزینه ها بر ارزش شرکت افزایش می یابد. علاوه بر این مشکلات نمایندگی بر رابطه چسبندگی هزینه ها و ارزش شرکت تاثیر گذار نیست. کلید واژه: ارزش شرکت، چسبندگی هزینه ها، هزینه تعدیل منابع، مشکلات نمایندگی

  کلیدواژگان: ارزش شرکت، چسبندگی هزینه ها، هزینه تعدیل منابع، مشکلات نمایندگی
 • نرگس حمیدیان* صفحات 65-97

  ادبیات حسابداری نشان می دهد مدیران شرکت ها با انگیزه های مختلفی فرصت مدیریت و دستکاری سود را در اختیار دارند. با این حال، توانایی و تصمیم مدیران برای دستکاری یا عدم دستکاری سود، بستگی به میزان اطلاعاتی دارد که از سایر منابع اطلاعاتی در صنعت قابل دستیابی است. هم حرکتی سود که به حرکت همزمان سود شرکت با سود سایر شرکت ها در صنعت اشاره دارد، می تواند بر میزان درگیری مدیران با فعالیت های دستکاری سود تاثیرگذار باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هم حرکتی سود بر احتمال دستکاری سود و همچنین بررسی این ارتباط تحت شرایط رقابت بازار محصول است. نمونه مورد بررسی شامل 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1399 است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد هم حرکتی سود تاثیر منفی و معنادار بر احتمال دستکاری سود دارد. به عبارت دیگر، افزایش هم حرکتی سود باعث کاهش احتمال دستکاری سود می شود. بر اساس نتایج فرضیه دوم در شرکت های با رقابت بازار محصول بالا، هم حرکتی سود تاثیر معناداری بر احتمال دستکاری سود ندارد ولی در شرکت-های با رقابت بازار محصول پایین، هم حرکتی سود تاثیر منفی و معنادار بر احتمال دستکاری سود دارد. نتایج آزمون تحلیل حساسیت نیز بیانگر این بود که در شرکت های با سن بالا، هم حرکتی سود تاثیر منفی و معنادار بر احتمال دستکاری سود دارد ولی تاثیر معناداری در شرکت های با سن پایین مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: هم حرکتی سود، دستکاری سود، انتقال اطلاعات درون صنعت، رقابت بازار محصول
 • محمدحسین ستایش، محمد محمدیان* صفحات 99-138

  هدف این پژوهش، معرفی گزارشگری شهروند شرکتی برای بانک ها به عنوان نوعی گزارشگری مالی و غیرمالی و بررسی پیامدها و عوامل موثر بر محتوای اطلاعاتی (ارزش آفرینی) این نوع گزارشگری است. بدین منظور، ابتدا گزارشگری شهروند شرکتی مفهوم سازی شده و پس از آن داده های پژوهش برای 12 بانک طی سال های 1390 الی 1399 جمع آوری شد. این پژوهش به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، نوعی پژوهش کمی و تجربی در حوزه حسابداری و مالی است و برای سنجش عوامل موثر بر گزارشگری شهروند شرکتی و هم چنین ارتباط بین این متغیرها با پیامدها و در نهایت ارزش بانک، از رویکرد معادلات ساختاری و روش کم ترین مربعات نسبی (PLS) استفاده شده است. فرضیه اصلی، مربوط به تاثیر گزارشگری شهروند شرکتی بر ارزش آفرینی بانک است. مسیر مستقیم مربوط به این ارتباط با ضریب 271/0 بیانگر این موضوع است که ارزش آفرینی بانک به میزان 27 درصد (با آماره t معادل 897/6) از طریق گزارشگری شهروند شرکتی (به صورت مستقیم و بدون دخالت متغیر میانجی) تبیین می شود. این بدین معنا است که با افزایش افشاء شاخص های گزارشگری شهروند شرکتی، ارزش بانک افزایش می یابد. در نتیجه، بانک ها با ارایه گزارشگری شهروند شرکتی و افشا ء شاخص های مالی و غیر مالی می توانند بر ارزش آفرینی بانک تاثیر گذار باشند و از طریق کاهش هزینه سرمایه شرکت، کاهش هزینه های نمایندگی، افزایش نقدینگی، بهبود عملکرد مالی و کیفیت گزارشگی مالی، منجر به افزایش ارزش بازار سهام بانک و در نهایت افزایش ارزش بانک شوند. مهم ترین دستاورد این پژوهش، توسعه مفهوم گزارشگری شهروند شرکتی به عنوان یک نوع گزارش با ارزش در صنعت بانکداری است.

  کلیدواژگان: ارزش آفرینی، افشاء اطلاعات مالی و غیرمالی، گزارشگری شهروند شرکتی
 • محمدحسین صفرزاده، فاطمه ارجمند، مینا مهدیقلی* صفحات 139-162

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مراحل چرخه عمر بر استفاده شرکت ها از اعتبار تجاری است. تحلیل آماری با استفاده از اطلاعات 171 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1400 انجام شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوهای رگرسیون چندگانه داده های ترکیبی با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته و روش کنترل اثرات سال و صنعت استفاده شده است. جهت سنجش چرخه عمر از رویکرد دیکینسون (2011) به عنوان معیار اصلی و رویکرد نسبت سود انباشته دی آنجلو و همکاران (2005) به عنوان معیار مکمل استفاده شد. نتایج آزمون ها نشان داد شرکت ها در مراحل تولد، رشد و افول از اعتبار تجاری بیشتری نسبت به مرحله احیاء استفاده می کنند در حالی که اعتبار تجاری در مرحله بلوغ تفاوت معناداری با مرحله احیاء ندارد. نتایج آزمون های تکمیلی نیز نتایج اولیه را تایید می نماید. نتایج پژوهش حاضر به غنای ادبیات نظری اعتبار تجاری و تیوری تامین مالی در مراحل چرخه عمر می افزاید؛ به خصوص اینکه بازاری در حال توسعه مورد پژوهش بوده است.

  کلیدواژگان: اعتبار تجاری، چرخه عمر، صورت جریان های نقدی، حداقل مربعات تعمیم یافته
 • محمدحسین فتحه*، لیلا کرمی نژاد صفحات 163-190

  ورشکستگی شرکت ها معمولا آثار مخربی بر بازار سرمایه و در نهایت توسعه اقتصادی کشورها، وارد می آورد. شناسایی عوامل موثر و زمینه ساز بحران های مالی، امکان واکنش به هنگام مدیران و سرمایه گذاران در مقابله با مشکلات و موانع نهفته در ساختار مالی بنگاه ها را فراهم می آورد. پژوهش حاضر، تاثیر تعدیل ساختار سرمایه در مقابله با درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. جامعه آماری مطالعه حاضر، مطابق ضوابط معین شده در انجام پژوهش ها، شرکتهای ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با اعمال شیوه حذف سیستماتیک، 124 شرکت، به عنوان نمونه غربال شده، در بازه زمانی مابین سال های1391 الی 1400 در نظر گرفته شده است. از رگرسیون لجستیک برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردیده و در پایان شایستگی مدل انتخابی احراز و همچنین مطلوبیت و صحت پیش بینی مدل که مخصوص رگرسیون لجستیک است نیز مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که هر چه سرعت تعدیل ساختار سرمایه افزایش یابد و شرکت زودتر به اهرم بهینه دست یابد، سریع تر می تواند از حالت درماندگی و بحران مالی خارج شود. بنابراین شرکت ها با اندازه بزرگتر، رشد بیشتر، انحراف کمتر نسبت به شرکت هایی فاقد ویژگی های ذکر شده، با سرعت بیشتری ساختار سرمایه خود را تعدیل می کنند.

  کلیدواژگان: ساختار سرمایه، ورشکستگی شرکت، تعدیل ساختار سرمایه، ریسک ورشکستگی
 • کاوه قادری، حسن زلقی*، عباس افلاطونی صفحات 191-220

  فساد نهادینه شده در یک جامعه بستر و فرصت مناسب جهت تقلب در گزارشگری مالی را فراهم می کند. در واقع می توان عنوان کرد که هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی از جمله تقلب نیز بیشتر خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر احتمال تقلب در گزارشگری مالی است. بدین منظور از شاخص ‍ های ادراک فساد و پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است و اندازه گیری شرکت های متقلب نیز به کمک استانداردهای حسابرسی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391-1400 (1610 سال شرکت) است. با توجه به ماهیت متغیر وابسته از روش رگرسیون لاجیت برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد با احتمال تقلب در گزارشگری مالی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسگویی کمتر باشد امکان تقلب در گزارشگری مالی بیشتر است.

  کلیدواژگان: ادراک فساد، پاسخگویی، تقلب
 • غلامرضا کرمی، سلمان بیک بشرویه*، سعیده نظری، میلاد سماوات صفحات 221-252

  مدیریت سطح موجودی کالا و وجه نقد همواره یکی از پیچیده ترین و دشوراترین تصمیمات مدیریت در سطح شرکت و به تبع آن در سطح کل اقتصاد است. اقتصاد ایران در طی سالهای اخیر به واسطه وجود مسایل مختلفی از قبیل تحریم های اقتصادی و سیاسی، تورم فزآینده، تحرکات نظامی منطقه خاورمیانه، بروز همه گیری کووید 19 و... همواره با عدم قطعیت در سطح اقتصاد کلان مواجه بوده است. هدف این پژوهش بررسی اثر این عدم قطعیت بر نگهداشت وجه نقد و موجودی کالا است. در این پژوهش که در بازه سال های 1390 الی 1399 انجام شده است، برای سنجش عدم قطعیت از شاخص جهانی عدم قطعیت (WUI) که برای 143 کشور از جمله ایران به شکل مجزا محاسبه و ارایه شده استفاده گردیده است. نتایج نشان دهنده رابطه ای معکوس بین عدم قطعیت و نگهداشت وجه نقد و نگهداشت موجودی کالا بود. با توجه به ادبیات، می توان استدلال کرد که وجود رابطه معکوس بین شاخص عدم قطعیت و نگهداشت وجه نقد به این دلیل است که مدیران شرایط بوجود آورنده عدم قطعیت را بلند مدت تلقی ننموده و یا سایر مسیرهای سرمایه گذاری را انتخاب می نمایند. وجود رابطه معکوس در خصوص نگهداشت موجودی کالا را نیز می توان به آسیب دیدن مسیر های تامین مالی هنگام افزایش عدم قطعیت نسبت داد.

  کلیدواژگان: نگهداشت وجه نقد، نگهداشت موجودی کالا، شاخص جهانی عدم قطعیت، پانل پویا
 • حمیدرضا گنجی*، علی رحمانی، افسانه سلطانی صفحات 253-284

  حاکمیت شرکتی قوی به دلیل مزایای بسیار زیاد آن برای شرکت ها، سهامداران و سایر ذینفعان، اهمیت زیادی یافته است. هدف این پژوهش بررسی میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بررسی عوامل تعیین کننده میزان رعایت آن است. جامعه آماری پژوهش، 68 شرکت های بازار اول (تابلوی اصلی) بورس اوراق بهادار تهران، است. اطلاعات مورد نیاز از منابع اطلاعات در دسترس عموم شرکت ها برای سال منتهی به 29 اسفند 1398 استخراج است. جهت بررسی میزان رعایت مفاد دستورالعمل، فهرست سوالات بر اساس الزامات ارایه شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی ایران (1397) است. رویکرد غیروزنی مورداستفاده قرارگرفته و امتیاز نهایی میزان رعایت (شاخص رعایت) از جمع این امتیازها به دست می آید. نهایتا برای بررسی روابط بین متغیر وابسته و مستقل یک مدل رگرسیون چندمتغیره برازش می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های بازار اول بورس، الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی را در حد 48 درصد رعایت می کنند و کمترین میزان رعایت در بخش گزارشگری مالی و عملیاتی (92/40)، سپس در بخش ارکان شرکت (08/52) و بیشترین در بخش کنترل های داخلی (7/52) گزارش شده است. نتایج نشان می دهند که متغیرهای اندازه شرکت، درصد سهام شناور، ترکیب هییت مدیره و اندازه حسابرس، تاثیر مثبت معنی داری بر میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی دارند اما متغیر درصد مالکیت نهادی، تاثیر معنی داری بر میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ندارند.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، عوامل تعیین کننده، شرکت بورسی، میزان رعایت
 • سجاد محمدی، الله کرم صالحی*، محمدامین کوه بر صفحات 285-315

  از مهمترین کارکردهای حرفه حسابرسی رفتارهای حسابرسان در خصوص انجام قضاوت های حرفه ای می باشد که برآمده از چارچوب های ادراکی آنان می باشد و می تواند در کاهش سوگیری های ادراکی و افزایش شفافیت های اطلاعاتی ذینفعان موثر باشد. هدف این مطالعه طراحی مدل سبک های شناختی حسابرسان و ارزیابی محورهای شناسایی شده در حرفه حسابرسی بود. جامعه هدف در بخش کیفی 12 نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی 20 نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجود 3 مقوله شامل سبک شناخت شهودی حسابرسان، سبک شناخت استقرایی/اکتشافی حسابرسان، سبک شناخت تفسیری حسابرسان و 6 مولفه شامل حواس باطنی، انتزاعی، عینی، انتقادی، عملگرایانه، تردیدگرایانه و 35 مضمون مفهومی در قالب یک مدل 6 بعدی حکایت دارد که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد طبق رویکرد گلیزر کسب گردید. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، درصد تاثیرگذاری حواس عینی نسبت به بقیه محورها بالاتر است و به عنوان مطلوب ترین محور سبک های شناختی حسابرسان انتخاب شد. نتیجه کسب شده گویایی این واقعیت است که حواس عینی به عنوان سبک شناخت استقرایی، مبتنی بر کارکردهای برآورد منطقی فرآیندها و طرح ریزی کار حسابرسی است که به حسابرسان کمک می کند در زمان قضاوت حرفه ای از قابلیت اطمینان بالاتر برای اظهارنظر خود استفاده نمایند

  کلیدواژگان: سبک های شناختی حسابرسان، حواس عینی، قضاوت حرفه ای، تئوری داده بنیاد
 • محمود مدهوش، مهدی صفری گرایلی، جواد رمضانی*، جواد بابایی خلیلی، مهدی خلیل پور صفحات 317-351

  حسابداری حقوق بشر به عنوان یک مفهوم نوظهور در بسترهای توسعه این دانش می تواند به پایداری بازار سرمایه که مبنایی برای سرمایه گذاری افراد با تفاوت های نژادی؛ جنسیتی و قومیتی می باشد، کمک نماید. هدف این مطالعه، آینده پژوهش حسابداری حقوق بشر در سطح بازار سرمایه ایران می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و اساتید حسابداری صاحب نظر و دارای تجربه حرفه ای در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی است و در بخش کمی 25 نفر از مدیران شرکت های کارگزاری و کارشناسان معاونت های بخش های مختلف بازار سرمایه در این مطالعه مشارکت داشتند. نتیجه ی این مطالعه در بخش کیفی از وجود 3 مقوله؛6 مولفه و 32 مضمون جهت توسعه حسابداری حقوق بشر حکایت داشت که براساس تحلیل دلفی مورد تایید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از 6 مولفه شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، 10 مضمون شناسایی شده به عنوان زیر عوامل سناریوسازی مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه کسب در بخش کمی از وجود 4 سناریو با وضعیت مطلوب حکایت دارد که نشان می دهد سناریو جاودانگی، آرمانی ترین حالت توسعه حسابداری حقوق بشر می باشد و سناریو وفاداری پایین ترین مبنای توسعه حسابداری حقوق بشر در سطح بازار سرمایه ایران می تواند تلقی شود. در واقع نتیجه کسب شده در این مطالعه نشان می دهد با ارتقاء سطح شناخت، سناریوهای آتی در حوزه حقوق بشر، می توان انتظار داشت دانش حسابداری به تقویت توسعه پایدار نظام بازار سرمایه کمک نماید و با فراهم آوردن بسترهای تقارن و توازن اطلاعات بین ذینفعان، ظرفیت های سرمایه گذاری مطمین در این بازار افزایش یابد.

  کلیدواژگان: حسابداری حقوق بشر، آینده پژوهی، ماتریس میک مک
 • سمیه یزدی، امید پورحیدری*، احمد خدامی پور صفحات 353-386

  این مطالعه به بررسی تاثیر حرفه گرایی حسابرسان از طریق مولفه های آن بر قضاوت اخلاقی آن ها با تاکید بر نقش تعدیل گر درک حسابرسان از فرهنگ اخلاقی سازمان پرداخته است. این مطالعه باهدف بهبود و تقویت رفتارهای حرفه ای و قضاوت اخلاقی در حسابرسان و با فرض همسوسازی نگرش های حرفه ای و اخلاقی فردی در حسابرسان به بررسی نقش تعدیل کنندگی فرهنگ اخلاقی سازمان در این رابطه می پردازد. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه با مشارکت 204 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی از طریق نمونه گیری در دسترس انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه و برنامه الحاقی پردازشگر هایس در تحلیل رگرسیون نشان داد بین مولفه های حرفه گرایی؛ تعهد حسابرسان به منافع عمومی و اجرای استقلال با قضاوت اخلاقی آن ها ارتباط معناداری وجود دارد و درک حسابرس از فرهنگ اخلاقی سازمان در رابطه حرفه گرایی (از طریق مولفه های آن) بر قضاوت اخلاقی نقش تعدیل کننده دارد. به عبارت دیگر هر چه درک حسابرس از فرهنگ اخلاقی سازمان افزایش یابد رابطه تعهد به منافع عمومی و تعهد به اجرای استقلال به عنوان دو مولفه حرفه گرایی حسابرسان با قضاوت اخلاقی آن ها افزایش می یابد؛ بنابراین درک حسابرس از فرهنگ اخلاقی سازمانی قوی رابطه حرفه گرایی بر قضاوت اخلاقی حسابرس را تقویت می نماید. باتوجه به نتایج، فرهنگ اخلاقی می تواند بر ارتقای سطح رفتارهای حرفه ای متعهدانه تاثیرگذار بوده و منجر به بهبود کیفیت قضاوت اخلاقی حسابرسان شود.

  کلیدواژگان: تعهد به منافع عمومی، تعهد به اجرای استقلال، قضاوت اخلاقی، درک حسابرس از فرهنگ اخلاقی سازمان
|
 • Gholamreza Ahmadi, Amin Nazemi *, Navid Reza Namazi Pages 1-37

  The purpose of this research is to measure the implementation of performance-based budgeting in the three dimensions of strategic planning, cost analysis and performance management, as well as to identify and discover effective actors on the implementation of performance-based budgeting. The questionnaire and data collection tools were collected through the distribution of 152 questionnaires among budgeting experts, accountants, senior managers and financial managers in 1400. Data analysis was done using structural equation method and SmartPLS software. The findings showed that the implementation of performance-based budgeting in the dimensions of strategic planning, cost analysis, and performance management is 25.95%, 31.25%, and 34.38%, respectively. Also, the findings showed that the actors directly and indirectly influencing the implementation of performance-based budgeting include economic actors, technical actors, management competence and organizational commitment. Based on the results of the research, it can be said that in order to implement performance-based budgeting, the existing procedure in the dimensions of financial knowledge of the organization, environmental activists, and organizational commitment should be redesigned and reconsidered. Also, the dimensions of technical actors (accounting information system and networks), economic actors (program and budget organization) and management competence and organizational culture should be modified and strengthened from a technical and supervisory point of view. The results of this study can be effective in attracting the attention of senior executive managers and academic researchers and supporting and modifying the dimensions that affect the implementation of budgeting, as well as expanding theoretical foundations in the field of performance-based budgeting.

  Keywords: performance-based budgeting, actor network theory, Bayesian approach, public sector
 • Zinah Alasadi, Darush Foroghi *, Seyed Abbas Hashemi Pages 39-64

  The Effect of Cost Stickiness on Firm Value by Considering the Resource Adjustment Cost and Agency ProblemAbstract:Cost stickiness is one of the factors affecting the value of the firm, which can be caused by resource adjustment costs or agency problems, and this was the main motivation of this study. The statistical the population of this study are all companies listed in Tehran Stock Market, in which 102 companies in the period 2013 to 2022 have been selected by systematic elimination method. For data analysis and hypothesis testing, multivariate regression model based on compound data is used. The research results showed that cost stickiness has a negative effect on firm value. Also, the findings showed that when the resource adjustment cost is high, the effect of cost stickiness on the value of the firm increases. In addition, agency problems do not affect the relationship between costs and firm value.Keywords: Firm Value, Cost Stickiness, Resource Adjustment Cost, Agency Problem

  Keywords: firm value, Cost Stickiness, Resource Adjustment Cost, Agency Problem
 • Narges Hamidian * Pages 65-97

  Accounting literature shows that firms’ managers have different incentives for earnings management and manipulation. However, the ability of managers to manipulate earnings or not, depends on the amount of information that can be obtained from other information sources in the industry. Earnings co-movement, which means firm’s earnings tends to move with other firms in same industry, can affect the involvement of managers with earnings manipulation activities. So, the aim of this study is to investigate the effect of earnings co-movement on the probability of earnings manipulation and also to investigate this relationship under the conditions of product market competition. The sample of this study consists of 134 listed companies in Tehran Stock Exchange during 2009 to 2020. The results of the first hypothesis test showed that earnings co-movement has a negative and significant effect on the probability of earnings manipulation. That is, in firm with higher earnings co- movement, the probability of earnings manipulation is less. The results of testing the second hypothesis also showed that in firms with low competition, compared to high competition, the relationship between earnings co-movement and the probability of earnings manipulation is stronger. Based on the sensitivity analysis test, the relationship between earnings co-movement and probability of earnings manipulation is stronger in companies with old age, compared to young ones.

  Keywords: Earnings Co-movement, Earnings Manipulation, Intra-industry Information Transfer, Product Market Competition
 • Mohammad Hossein Setayesh, Mohammad Mohammadian * Pages 99-138

  The purpose of this study is to introduce corporate citizenship reporting for banks as a type of financial and non-financial reporting and to investigate the consequences and factors affecting the information content (value creating) of this type of reporting. The basic question is corporate citizenship reporting leads to the value creation of financial and non-financial reporting of banks? First, corporate citizenship reporting was conceptualized and then research data were collected for 12 banks during the years 2011 to 2021. This research is a quantitative and experimental research in the field of accounting and finance in terms of data collection and to measure the factors affecting corporate citizenship reporting and also the relationship between these variables and the consequences and value of the bank, the structural equations approach and least squares method (PLS) is used. The direct path related to this relationship with a coefficient of 0.271 indicates that the value creation of the bank at a rate of 27% (with a t-statistic equal to 6.897) is explained through corporate citizenship reporting. This means that with increasing disclosure of corporate citizenship reporting indicators, the value of the bank increases. Banks can influence the value creation of a bank by providing corporate citizenship reporting and disclosing financial and non-financial indicators, by reducing the company's capital costs, reducing agency costs, increasing liquidity, and improving financial performance and financial reporting quality, lead to an increase in the market value of the bank's stock and ultimately increase the value of the bank.

  Keywords: Value Creating, Disclosure of Financial, Non-Financial Information, Corporate Citizenship Reporting
 • Mohammad Hossein Safarzadeh, Fatemeh Arjmand, Mina Mahdigholi * Pages 139-162

  The purpose of this research is to investigate the impact of life cycle stages on companies' use of trade credit. Statistical analysis has applied using the information of 171 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 1388 to 1400. To test the hypotheses of the research, multiple regression models of panel data with the generalized least squares estimation method and the method of controlling the effects of year and industry were used. In order to measure the life cycle, Dickinson (2011) approach used as the main criterion and D'Angelo et al.'s (2005) approach as a supplementary criterion. The results of the tests showed that the companies in the stages of start, growth and decline use more trade credit than in the shake out stage, while trade credit in the maturity stage is not significantly different from the shake out stage. The results of supplementary tests also confirm the initial results. The results of the present research add to the richness of the theoretical literature of trade credit and the theory of financing in the stages of the life cycle; especially since a developing market has been the subject of research.

  Keywords: Corporate Life Cycle, Trade Credit, Cash Flow Statement, Generalized Least Squares
 • Mohammad Hosein Fatheh *, Leila Karami Nezhad Pages 163-190

  Bankruptcy of companies usually brings destructive effects on the capital market and ultimately the economic development of countries. Identifying the effective and underlying factors of financial crises provides the possibility of timely reaction of managers and investors in dealing with the problems and obstacles hidden in the financial structure of companies. The current research has investigated and studied the effect of adjusting the capital structure in dealing with financial helplessness in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of the present study, according to the criteria set in conducting the research, were the companies registered in the Tehran Stock Exchange, and by applying the method of systematic elimination, 124 companies were screened as a sample, in the period between 1391 and 1400. has been taken Logistic regression was used to test research hypotheses, and at the end, the merit of the selection model, as well as the desirability and prediction accuracy of the model, which is specific to logistic regression, were also tested. The results show that the faster the adjustment of the capital structure increases and the sooner the company achieves the optimal leverage, the faster it can get out of the state of helplessness and financial crisis. Therefore, companies with larger size, greater growth, and less deviation than companies without the mentioned characteristics adjust their capital structure more quickly.

  Keywords: Capital Structure, Company Bankruptcy, Adjustment of Capital Structure, Bankruptcy Risk
 • Kaveh Ghaderi, Hassan Zalaghi *, Abbas Aflatooni Pages 191-220

  Institutionalized corruption in a society provides the right platform and opportunity for fraud in financial reporting. In fact, it can be said that the greater the level of corruption in a society, the greater the justification for unethical actions and behaviors, including fraud. This study aims to investigate the effect of financial Corruption on the possibility of fraudulent financial reporting. Thus, we have applies Corruption Perception Index and accountability as indexes of financial Corruption, and also in order to measurement the possibility of fraud we have taken the auditing standards approach Tehran stock exchange listed firms constitute statistical population of the research and the sample was selected imposing conditions of the research variables to 161 firms during 2012-2021. Due to the nature of the dependent variable and the homogeneity of the sample, Logit regression method is used to test the hypotheses. The results also show there is a significant relation between the Corruption Perception Index and fraudulent financial reporting. Also, the results showed that the lower the accountability index, the higher the possibility of fraud in financial reporting.

  Keywords: accountability, Corruption Perception Index, Fraud
 • Gholamreza Karami, Salman Beik Boshroueyh *, Saeideh Nazari, Milad Samavat Pages 221-252

  Inventory and cash management has always been one of the most complex and challenging decisions at the company level and, consequently, at the macroeconomic level. In recent years, the Iranian economy has faced uncertainty at the macroeconomic level due to various issues such as economic and political sanctions, increasing inflation, military movements in the Middle East region, the emergence of the COVID-19 pandemic, and more. The aim of this research is to investigate the effect of this uncertainty on cash holding and inventory. In this study, conducted from 2011 to 2020, the World Uncertainty Index (WUI) was used to measure uncertainty, which was calculated and presented separately for 143 countries, including Iran. The results indicate a negative relationship between uncertainty and cash holding as well as inventory. Based on the literature, it can be argued that the existence of an inverse relationship between the uncertainty index and cash holding is because managers do not perceive the conditions that create uncertainty as long-term or choose alternative investment paths. The inverse relationship regarding inventory holding can be attributed to the damage caused to financing channels when uncertainty increases.

  Keywords: Cash Holding, inventory holding, World Uncertainty Index, dynamic panel
 • Hamidreza Ganji *, ALI RAHANI, AFSANE SOLTANI Pages 253-284

  Strong corporate governance (CG) practice is now a sine qua non in corporations due to its benefits to all stakeholders. The objective of this study was to assess the level of compliance of the requirements in the CG reporting under the suggested list provided by Tehran Stock Exchange (TSE), and to investigate the CG determinants that drive the level of the compliance of CG in Iran. The study covered 68 companies listed on the TSE, First Market. The analysis is performed based on publicly available information for the year ended March 19, 2020. In order to assess the level of compliance with the CG requirements, a checklist is compiled in 3 sections, based on the requirements indicated in the Iran Corporate Governance Code (2019). In order to determine the level of compliance with the CG requirements, this study has followed the non-weighting approach in which all items are assumed equally important. Finally, we ran a multivariate regression model to investigate the relationship between dependent (CGI) and independent variables. The findings revealed an average level of 48% of compliance. Considering the lowest level of compliance is reported in the financial and operational reporting (40.92) followed by (52.08) in the company bodies, while the highest level is reported in the internal controls (52.7). The results showed that variables such as the firm size, free float, board structure and audit firm size have significant positive impact on the level of compliance, while the percentage of institutional ownership have no significant influence.

  Keywords: Corporate Governance, Determinants, Listed Company, The level of Compliance
 • Sajjad Mohammadi, Allah-Karam Salehi *, Mohammad Amin Kuhbor Pages 285-315

  One of the most important functions of the auditing profession is the behavior of auditors in making professional judgments that arise from their perceptual frameworks and can be effective in reducing perceptual biases and increasing information transparency of stakeholders. The purpose of this study is designing a model of auditors' cognitive styles and evaluating the axes identified in the auditing profession. The target population in the qualitative methodology was 12 academic specialists who were considered experts, both scientifically and empirically. Sampling in the field of qualitative methodology was theoretical sampling and how to determine the snowball sample. But the target statistical population is a quantitative methodology of 20 managers of the listed companies were the participants who were selected based on work experience and the level of technical and specialized knowledge through homogeneous sampling. Also, the results in the quantitative section showed that the percentage of influence of objective senses is higher than the rest of the axis and it was chosen as the most favorable axis of auditors' cognitive styles. The obtained result is the statement of the fact that objective senses as a style of inductive cognition is based on the functions of logical estimation of processes and planning of audit work, which helps auditors to use higher reliability for their opinion during professional judgment.

  Keywords: Auditors' Cognitive Styles, Objective Senses, Professional Judgments, Grounded Theory
 • Mahmood Madhoosh, Mehdi Safari Gerayli, Javad Ramezani *, Javad Babaee Khalili, MAHDI KHALILPOUR Pages 317-351

  Human rights accounting as an emerging concept in the context of the development of this knowledge can help the stability of the capital market, which is the basis for investing people with racial differences; It is gender and ethnicity. The purpose of this study is future study of human rights accounting in Iran's capital market. Therefore, based on the nature of collection, this study can be classified as mixed methods approach. Participants in the qualitative part were 14 experts in the field of accounting, and in the quantitative part, 25 people from the managers of brokerage companies and experts from the vice-chancellors of different sectors of the capital market participated in this study. The result of this study in the qualitative part indicated the existence of 3 categories, 6 components and 32 themes for the development of human rights accounting, which was confirmed based on Delphi analysis. Then, by choosing 2 factors out of 6 identified components as the basis of scenario creation, 10 themes identified as sub-factors of scenario creation were examined. The result of acquisition in a small part tells about the existence of 4 scenarios with a favorable situation, which shows that the scenario of immortality is the most ideal state of development of human rights accounting, and the scenario of loyalty can be considered the lowest basis for the development of human rights accounting at the level of the Iranian capital market.

  Keywords: Human Rights Accounting, Future Study, Micmac Matrix
 • Somayeh Yazdi, Omid Pourheidari *, Ahmad Khodamipour Pages 353-386

  This research has investigated the effect of professionalism through its components on ethical judgment, emphasizing the moderating role of auditors' understanding of the organization's ethical culture. the required data were collected using a questionnaire tool with the participation of 204 auditors working in the audit organization and private sector audit institutions who were selected through available sampling. Analyzing the resulting data using multiple regression and the add-on program of the Hayes processor in the regression analysis showed that between the components of professionalism; There is a significant relationship between the auditors' commitment to the public interest and commitment to the implementation of independence with their ethical judgment. The auditor's understanding of the organization's ethical culture has a moderating role in the relationship between professionalism (through its components; auditors' commitment to public interests, and auditors' commitment to independence) in ethical judgment. This means that the more the auditor's understanding of the ethical culture of the organization increases, the relationship between commitment to public interests and the commitment to exercise independence as two components of professionalism in auditors increases with their moral judgment. Therefore, the auditor's understanding of a strong organizational ethical culture strengthens the relationship between professionalism and the auditor's ethical judgment. According to the results, it can be said that ethical culture can influence the level of committed professional behavior and improve the quality of auditors' ethical judgment.

  Keywords: commitment to the public interest, commitment to independence, ethical judgment, auditor's understanding of the ethical culture of the organization