فهرست مطالب

نشریه دانش حسابرسی
سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 89، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/08
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا زمانی، محمود لاری دشت بیاض*، رضا حصارزاده صفحات 1-30

  با توجه به فضای رقابتی در عرصه جهانی، سازمان ها برای به حداکثر رساندن ارزش سرمایه انسانی خود، توجه ویژه ای را به تیم های کاری معطوف کرده اند، به گونه ای که در این ارتباط ادبیات پژوهش در دو دهه گذشته به طور چشم گیری گسترش یافته است. در این راستا، هدف این پژوهش شناسایی و طبقه بندی عوامل اثرگذار بر عملکرد تیمی حسابرسان مستقل بر اساس تکنیک دلفی است. از این رو، با استفاده از این تکنیک، معیارهای موثر بر عملکرد تیمی حسابرسان مستقل بر اساس مصاحبه ساختارنیافته شناسایی و سپس، با استفاده از پرسش نامه طراحی شده به روش تکنیک دلفی، داده های 35 نفر از حسابرسان مستقل (شامل سرپرست، سرپرست ارشد، مدیر و شریک) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که نقش سرپرست در بهبود عملکرد تیمی حسابرسان مستقل از اهمیت به سزایی برخوردار است. به گونه ای که سه معیار اول کلیدی شامل شدت تاثیرگذاری سرپرست بر زیردستان، رفتار عادلانه سرپرست با اعضای تیم و شناخت سرپرست نسبت به اعضای تیم بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. هم چنین، بعد از نقش به سزای سرپرست، نقش مدیر نیز در رفتارهای ذکر شده نسبت به سایر معیارها از اهمیت بیشتری برخوردار است. افزون بر این موارد، دانش فرد، فشار بودجه زمانی، صبور بودن و اعتماد بین اعضای تیم نیز از جمله عوامل کلیدی تاثیرگذار بر عملکرد تیمی حسابرسان مستقل هستند. در مجموع، یافته های کلیدی این پژوهش منطبق با نظریه های رهبری خدمت گذار، تحول آفرین و اخلاقی است. در نهایت، نتایج این پژوهش از طریق ارایه معیارهای طبقه بندی شده موثر بر عملکرد تیمی می تواند در تدوین سیاست های راهبری موسسات حسابرسی و نهادهای قانون گذار در این حرفه کمک شایانی کند.

  کلیدواژگان: عملکرد تیمی، شدت تاثیرگذاری سرپرست و مدیر، رفتار عادلانه سرپرست و مدیر، تکنیک دلفی
 • عبدالرضا محسنی*، لیلا صفوانی، مصطفی قاسمی صفحات 31-59

  با تغییر رویه های زیست محیطی و افزایش سطح آلایندگی های محیطی، حرفه حسابرسی بیش از پیش مورد توجه نهادهای ذی ربط به منظور جلوگیری از خسارات محیطی در دهه اخیر قرار گرفته است. به طوری که با افزایش سطح الزامات و تبیین آیین نامه های اجرایی در سال های اخیر تلاش شده است تا ماهیت تازه ای به فلسفه حسابرسی همسو با مسیولیت های حرفه ای و تخصصی، ارایه دهند تا بر عملکردهای زیست محیطی شرکت ها تمرکز نمایند و با واکاویی در ابعاد و محتوایی فرآیندهای افشاء شده، نسبت به کنترل و کاهش آلایندگی های زیست محیطی ایفای نقش نمایند. هدف این پژوهش ارزیابی تفسیری پیامدهای حسابرسی زیست محیطی در شرکت های بازار سرمایه می باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی است، به طوری که در بخش کیفی ابتدا پیامدهای حسابرسی محیط زیست به عنوان مبنای تحلیل مشخص شد و سپس براساس تحلیل دلفی، حد اجماع نظری تعیین شد تا چارچوب نظری پژوهش ارایه گردد. در بخش کمی نیز از تحلیل رتبه بندی تفسیری استفاده شد. در این تحلیل هدف تعیین مهم ترین پیامد حسابرسی محیط زیست در بازار سرمایه بود. نتایج پژوهش از وجود 7 پیامد حسابرسی محیط زیست از طریق تحلیل فراترکیب حکایت داشت که طی دو راند دلفی، این مولفه ها تایید شدند. نتایج در بخش کمی نشان داد، درصد تاثیرگذاری پیامد اثربخشی در ارزیابی سطح ریسک های زیست محیطی نسبت به بقیه پیامدهای حسابرسی زیست محیطی بالاتر است که به معنای آن است که با تمرکز بر توسعه ی حسابرسی محیط زیست می توان انتظار داشت با اثربخشی سطح ریسک های زیست محیطی، قابلیت های تحلیل عملکردهای شرکت ها از نظر آلایندگی های محیط زیست افزایش یابد.

  کلیدواژگان: اثربخشی در ارزیابی سطح ریسک های زیست محیطی، فرآیند رتبه بندی تفسیری
 • محمد نظری پور*، زاهد احمدزاده صفحات 60-89

  برقراری اعتماد و همکاری فی مابین حسابرسان مستقل و داخلی می تواند از طریق یکپارچه سازی منابع موجبات استحکام هرچه بهتر خطوط دفاعی سازمان ها و درنتیجه اتخاذ تصمیمات شفاف و منطقی در تمامی سطوح سازمانی را فراهم نماید. بنابراین پژوهش حاضر تلاش دارد تا عوامل موثر بر اعتماد و همکاری در ارتباطات فی مابین حسابرسان مستقل و داخلی را با رویکرد اکتشافی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان مستقل و داخلی بوده که از میان حسابرسان مستقل 99 نفر و از میان حسابرسان داخلی 97 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در فرایند تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی، رگرسیون لجستیک و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. طبق نتایج تحلیل عاملی اکتشافی چهار مولفه عملکرد شغلی، هماهنگی/مشارکت، شایستگی و مهارتهای نرم به عنوان عوامل موثر بر اعتماد و همکاری شناسایی شدند. براساس یافته های پژوهش حاضر از دید حسابرسان مستقل ویژگی هماهنگی/مشارکت و شایستگی بر اعتماد و ویژگی عملکرد شغلی بر همکاری موثر هستند. از دید حسابرسان داخلی ویژگی شایستگی بر اعتماد و ویژگی های عملکرد شغلی و شایستگی بر همکاری موثر هستند. به لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی متغیرهای تحصیلات و سنوات خدمتی بر مولفه های اعتماد و همکاری تاثیرگذار بودند. همچنین یافته های پژوهش حاضر بیانگر وجود تفاوتهایی فی مابین حسابرسان مستقل و داخلی درخصوص ویژگی های تاثیرگذار بر مولفه های اعتماد و همکاری بود.

  کلیدواژگان: حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی، اعتماد، همکاری، رویکرد اکتشافی
 • نقی فاضلی*، رضا مرادی، خسرو فغانی ماکرانی صفحات 90-120

  هدف این مطالعه، ارایه مدل حسابرسی دیوان محاسبات کشور در فرایند تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان است. این مطالعه یک پژوهش کیفی با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد بوده و از نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی، تارسیدن به اشباع مفاهیم استفاده شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش 15 نفر از افرادی که تجربه حسابرسی بر تسهیلات اعطایی به شرکتهای دانش بنیان داشتند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه های عمیق فردی و نیمه ساختارمند در بازه زمانی ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد 1400 جمع آوری و با کسب اجازه از شرکت کنندگان ضبط شد سپس به متن تبدیل و پس از چندین بار بازخوانی، با کمک نرم افزار MAXQDA10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  یافته ها شامل حسابرسی دیوان محاسبات کشور در شرکتهای دانش بنیان به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (منابع انسانی و سازماندهی دیوان، ویژگیهای شخصیتی و حرفه ای حسابرس)، عوامل زمینه ای (جایگاه دیوان و مطالبات جامعه از آن، قانون گذاری و نهادهای اجرا و نظارت)، شرایط مداخله گر (مجامع و استاندارهای بین المللی، فناوری اطلاعات،محدودیت افشاء و سیاست زدگی، فرهنگ و ارزشهای جامعه) ، راهبردها (فرایند رسیدگی دیوان محاسبات، سازمان حمایتگر از شرکت دانش بنیان،بررسی شرکتهای دانش بنیان، کنترل داخلی سازمان حمایتگر) و پیامدها (ارزش افزوده برای ذینفعان) که در قالب مدل پاردایمی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: مدل حسابرسی، دیوان محاسبات کشور، شرکتهای دانش بنیان، تسهیلات اعطایی، داده بنیاد
 • امیر سروستانی*، اسما مدایم زاده صفحات 121-144

  اهمیت رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری (رویکرد مبتنی بر اصول و رویکرد مبتنی بر قواعد) از زمان بروز تقلب های بزرگ دو دهه اخیر بیش از پیش نمایان شده است. در پژوهش حاضر به بررسی نقش تعدیلی نوع موسسه حسابرس در رابطه بین رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری و ویژگی های روان شناختی وی پرداخته می شود. منظور از ویژگی های روان شناختی حسابرس، پاسخ گویی فرآیندی و انگیزش شناختی وی است. در راستای هدف های پژوهش، از یک سناریوی شبه آزمایشی و 149 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان آزمودنی های پژوهش استفاده شده است. هم چنین، فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری و رویکرد مرحله ای آزمون شده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که علی رغم تاثیرگذاری مثبت و معنادار استانداردهای اصول محور بر پاسخ گویی فرآیندی و انگیزش شناختی حسابرس، نوع موسسه ای که حسابرس در آن شاغل است، تاثیر معناداری بر این رابطه ندارد. به عبارت دیگر، نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که نوع (کیفیت) موسسه حسابرس رابطه بین نوع استانداردهای حسابداری و ویژگی های روان شناختی وی را تقویت یا تضعیف نمی کند. بی توجهی یا ضعف در سیاست های کنترل کیفی موسسه حسابرسی و هم چنین عدم تفاوت بین کیفیت سازمان حسابرسی با کیفیت سایر موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را می توان از جمله دلایل احتمالی نتایج پژوهش برشمرد.

  کلیدواژگان: انگیزش شناختی، پاسخ گویی فرآیندی، رویکردهای تدوین استاندارد، کیفیت موسسه حسابرس
 • جبرائیل قربان پور، اعظم شکری چشمه سبزی*، سید حسین حسینی صفحات 145-172

  تحریف سوگیرانه یا خطای ادراکی نوعی انحراف از واقعیت ها در تصمیم گیری یا قضاوت محسوب می شود که عملکردهای فردی را تحت تاثیر منفی تغییر می دهد. این موضوع در حرفه حسابرسی به صورت شیفته و مجذوبیت حسابرس نسبت یک ویژگی یا خصیصه از عملکرد شرکت یا صاحبکار ایجاد می شود و باعث می گردد تا قضاوت حرفه ای براساس ذهن آگاهی دچار انحراف از واقعیت شود. هدف این پژوهش ارزیابی نقض کارکردهای ذهن آگاهی حسابرسان براساس تحریف های سوگیرانه ی شناختی می باشد. روش شناسی پژوهش توسعه ای و ترکیبی است. به طوریکه در بخش کیفی براساس تحلیل فراترکیب ابتدا تلاش شد تا مولفه ها به عنوان مبنای تحلیلی پژوهش و گزاره ها به عنوان متغیرهای مرجع، شناسایی شوند. سپس براساس تحلیل دلفی، حد اجماع نظری مورد بررسی قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی پژوهش، باهدف تبیین مولفه ها و مضامین شناسایی شده، طبق تحلیل ارزیابی فازی شهودی، تاثیرگذارترین نقض کارکردهای ذهن آگاهی حسابرسان براساس تحریف های سوگیرانه ی شناختی مشخص شوند. در این پژوهش، جامعه هدف شامل دو بخش کیفی و کمی بود، که در بخش کیفی با کمک 15 نفر از متخصصان و خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاه تلاش گردید تا در قالب فرم های امتیازی، مولفه ها و گزاره های پژوهش شناسایی شوند. در بخش کمی نیز 19 نفر از شرکای حسابرسی دارای بیش از 4 سال سابقه کاری داشتند، برای مشارکت در پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، تحریف سوگیری هاله ای تاثیرگذارترین عامل برای نقض ذهن آگاهی حسابرسان محسوب می شود. در واقع نتیجه این پژوهش بیان کننده ی این واقعیت است که وجود تحریف سوگیری هاله ای، احاطه و کنترل حسابرس بر داشتن یک رویکرد جزیی نگرانه در خصوص بررسی شواهد و مدارک صاحبکاران را به دلیل شفیتگی حسابرس بر یک بعد از کار حسابرسی و یا ویژگی صاحبکاران و یا حتی جایگاه صاحبکاران در بازار رقابتی به دلیل داشتن سهم بیشتر در بازار، می تواند سطح استدلال های تحلیلی حسابرسان را تحت تاثیر قرار دهد.

  کلیدواژگان: تحریف های سوگیرانه ی شناختی، کارکردهای ذهن آگاهی حسابرسان، خطای ادراکی هاله ای
 • مسعود صادقی، فروغ حیرانی*، اکرم تفتیان صفحات 173-215
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، تحلیل تماتیک عوامل موثر بر فرهنگ حسابرسی و ارایه الگویی از شاخص های مرتبط با آن طبق تعریف فرهنگ، با استفاده از نظریه های خبرگان حسابرسی است.

  روش شناسی: 

  این مقاله در چارچوب استراتژی تحقیق کیفی و براساس روش تحلیل تماتیک و مصاحبه با 22 نفر از مدیران حسابرسی به صورت نمونه گیری هدفمند، ابتدا براساس وجوه مشترک، تم های مرتبط، اصلی و در نهایت تم های مرکزی هر کدام از مقولات موضوع تحقیق را شناسایی و در نهایت شبکه مضامین مرتبط با چیستی فرهنگ حسابرسی را ترسیم و تحلیل می کند. روایی ابزار پژوهش (مصاحبه)، توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص، مورد بررسی قرار گرفت و تایید گردید و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 89%  بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد.

  یافته ها

  پس از بررسی کتب، مقالات و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، تعداد 985 عامل یا کد باز احصاء شد و سپس41 مفهوم توسط محقق شناسایی شد که در قالب22 تم فرعی و5 تم اصلی به عنوان ابعاد فرهنگ حسابرسی دسته بندی شدند، این ابعاد شامل: ارزش های اجتماعی، ارزش های اخلاقی، ارزش های مذهبی، ارزش های اقتصادی، ارزش های سیاسی می شوند. بنابراین مضامین مرتبط با چیستی فرهنگ حسابرسی نشان می دهد که فرهنگ حسابرسی با ارزش ها و باورهای حسابرسی که بر فرهنگ مدیران و حسابرسان و مجموعه حسابرسی تاثیر می گذارد، ارتباط دارند. در این قالب ارزش های اجتماعی، کنش و مشارکت اجتماعی، ارزش های سیاسی و توانمندی اقتصادی، از جمله باورها و هنجارهای مرتبط با فرهنگ هستند که بر فرهنگ مدیران و مجموعه حسابرسی تاثیر گذاشته و رفتار آنها را جهت می دهد. از طرف دیگر، ارزش هایی چون اخلاقی، توجه به ارزش های مذهبی و تقویت بنیان ساختارهای حسابرسی از جمله ارزش های حسابرسی هستند که بر رفتار مدیران موسسات حسابرسی موثر بوده، لذا بر اساس" تحلیل تماتیک" ابعاد فرهنگ حسابرسی عبارتند از: ارزش های اجتماعی، اخلاقی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی. بنابراین این مقوله ها را با اندکی تسامح می توان فرهنگ حسابرسی بیان نمود.

  نتیجه گیری

  طبق یافته های تحقیق« فرهنگ حسابرسی پایه و اساس جامعه حسابرسی می باشد که در برگیرنده مجموعه ای از ارزش ها، هنجارها، باورها، آداب فرهنگی و تاریخی موثر بر رفتار حسابرسان همچنین مبنای ارزش های خاص(اجتماعی، اخلاقی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی) منبعث از اجتماع و موثر بر فرهنگ حسابرسان در محیط حسابرسی و جامعه» است. لذا برای توسعه فرهنگ حسابرسی در ایران باید بر مقوله های استخراجی از این پژوهش متمرکز شد که در این صورت می توانیم فرهنگی پویا در زمینه حسابرسی داشته باشیم.

  کلیدواژگان: توسعه فرهنگ، تحلیل تماتیک، فرهنگ حسابرسی
 • داود همتی، مهدی عرب صالحی نصرآبادی*، عباس طلوعی اشلقی صفحات 216-245

  برنامه ریزی حسابرسی با ارزیابی ریسک حسابرسی همراه است. هدف از اجرای این پژوهش ارزیابی ریسک حسابرسی با استفاده از رویکرد داده کاوی مبتنی بر شبکه های عصبی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1396تا 1398 بوده است که بر اساس داده های گرفته شده از 90 شرکت می باشد. جهت مرتب سازی داده ها از نرم افزار EXCEL  و برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش و کد نویسی هر یک از الگوریتم های مورد استفاده از نرم افزار MATLAB استفاده گردیده است. جهت ارزیابی ریسک حسابرسی، از طریق دوالگوی شبکه عصبی به ارزیابی قدرت هر کدام از الگوها پرداخته شد. در این پژوهش ابتدا از روش شبکه عصبی مصنوعی و سپس ترکیب آن با الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات استفاده گردید. در ادامه به منظور مقایسه نتایج پیش بینی از میانگین درصدخطا، میانگین قدر مطلق خطا، مجذور میانگین مربعات خطا و ضریب همبستگی استفاده شد.  نتایج پژوهش نشان داد الگوی ترکیبی قدرت پیش بینی بالاتری دارد.

  کلیدواژگان: ریسک حسابرسی، داده کاوی، شبکه های عصبی
 • امید فرجی*، مصطفی ایزدپور، مسعود عطائی، احسان دولت زارعی صفحات 246-274

  حق الزحمه حسابرسی متاثر از عوامل مختلفی است ولی تغییرات در آن به طور کامل با تغییر در عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی، تبیین نمی شود. درواقع، میزان افزایش در حق الزحمه حسابرسی، هنگام انتظار افزایش در هزینه ها، بیشتر از میزان کاهش در حق الزحمه حسابرسی، هنگام انتظار کاهش در هزینه هاست که از این پدیده با عنوان چسبندگی حق الزحمه حسابرسی یاد می شود. تغییر حسابرس می تواند یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی انواع مختلف تغییر حسابرس پس از رتبه بندی موسسه های حسابرسی بر چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی است. بدین منظور، 691 مشاهده سال شرکت (114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) در طی سال های 1392 تا 1398 گرد آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون به روش داده های پانل و نرم افزار استاتا استفاده شد. یافته ها نشان داد که تغییر حسابرس تاثیر معناداری بر چسبندگی حق الزحمه حسابرسی ندارد و اثر تغییر حسابرسان از طبقه اول و سایر طبقات به حسابرسان طبقه اول و تغییر حسابرسان از طبقه اول به سایر طبقات بر چسبندگی حق الزحمه معنادار نیست؛ اما تغییر حسابرس از سایر طبقات به حسابرسان سایر طبقات، تاثیر معناداری بر چسبندگی حق الزحمه دارد. یافته ها حاکی از آن است که چسبندگی روبه پایین، نسبت به چسبندگی رو به بالا کمتر است و باوجود افزایش در هزینه های حسابرسی، حسابرسان اقدام قابل توجهی برای افزایش حق الزحمه های حسابرسی ننموده اند. یافته های پژوهش حاضر منطبق با نظریه قدرت چانه زنی است. به این صورت که در بازارهای متمرکز، حسابرسان از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردارند درنتیجه حق الزحمه حسابرسی را افزایش داده و چسبندگی رو به پایین در حق الزحمه وجود دارد. اما، در بازارهای رقابتی (مانند بازار ایران)، صاحب کاران از  قدرت چانه زنی بالاتری برخوردارند و چسبندگی رو به بالا در حق الزحمه حسابرسی افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: چسبندگی حق الزحمه حسابرسی، تغییر حسابرس، حق الزحمه حسابرسی، رتبه بندی موسسه های حسابرسی، قدرت چانه زنی
 • شهرام عموزاد مهدیرجی*، محمد مرفوع، روح الله صدیقی صفحات 275-290

  کمیته حسابرسی بعنوان یکی از اجزای اصلی نظام راهبری شرکتی، ناظر نهایی سیستم حسابداری مالی است. به دنبال رسوایی های مالی اخیر، کفایت اثربخشی این کمیته ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، بنابراین باید بین کمیته حسابرسی که صرفا بصورت شکلی و ظاهری ایجاد شده و بعنوان حفاظ قانونی و ابزاری برای توجیه اعمال مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد با کمیته حسابرسی که بطور اثربخش بر گزارشگری مالی و کنترل نظارت می کند، تمایز قایل شویم. هدف این پژوهش طراحی الگوی مفهومی برای اثربخشی کمیته حسابرسی در ایران است. بخش اول پژوهش از نوع کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد و جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحب نظر در زمینه کمیته حسابرسی است که از طریق نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد 18 نفر به عنوان مشارکت کنندگان انتخاب شدند. مقوله محوری، اثربخشی کمیته حسابرسی است که در پنج بعد، تبیین و سپس باتوجه به شرایط علی و شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدهای آن تحلیل و مدل نهایی براساس آن ارایه شده است. در گام بعدی، پرسشنامه ای طراحی و توسط 218 نفر از اعضای کمیته های حسابرسی شرکتهای بورسی تکمیل و با نرم افزار آماری ایویز مورد پردازش قرار گرفت. نتایج کمی پژوهش نشان داد که بین متغیرهای میزان فعالیت کمیته حسابرسی، توانایی مبتنی بر تخصص، توانایی مبتنی بر تجربه، استقلال، ویژگی های رییس کمیته، اقتدار و جایگاه سازمانی کمیته حسابرسی، انگیزه و تعهد اعضای کمیته حسابرسی، آگاهی و نگرش ارکان شرکت، حمایت مدیرعامل و نظارت سازمان بورس با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد اما بین متغیرهای اندازه کمیته حسابرسی، دوره تصدی کمیته حسابرسی، تعامل و همکاری موثر اعضای کمیته حسابرسی، پاسخ خواهی و نظارت اثربخش هیات مدیره، تقاضا برای پاسخگویی و آگاهی و نگرش ذینفعان با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه معناداری یافت نشد.

  کلیدواژگان: اثربخشی کمیته حسابرسی، رویکرد ترکیبی، پژوهش کیفی
|
 • Reza Zamani, Mahmoud Lari Dashtbayaz*, Reza Hesarzadeh Pages 1-30

  Due to the competitive environment in the global arena, organizations have paid special attention to work teams to maximize the value of their human capital. In this regard, the research literature has expanded significantly in the last two decades. The purpose of this research is to identify and classify the factors affecting the team performance of independent auditors through the Delphi technique. This approach was applied to determine the influential factors based on unstructured interviews of team performance of independent audits. In order to evaluated the data of 35 independent auditors (including supervisor, senior supervisor, manager and partner) by questionnaire through the Delphi technique. Results from this study   suggest that supervisor plays an important role in improving team performance.  Three major first keys are the intensity of the supervisor's influence on the subordinates, the fair treatment of the supervisor with the team members and the recognition of the supervisor toward the team members which allocate the highest score. The role of manager in mentioned behaviors is more important than other criteria after the role of supervisor. Moreover, other key factors affecting team performance include individual knowledge, time budget pressure, patience and trust among team members. Overall this research has noted conceptual overlap between the theories of service leadership, transformational leadership and ethical leadership. Finally, these results can help a lot in formulating the governance policies of auditing firms and legislative bodies in this profession through classified criteria affecting team performance.

  Keywords: Team Performance, Supervisor, Manager Influence, Fair Supervisor, Manager Behavior, Delphi Technique
 • Abdolreza Mohseni*, Leila Safavani, Mostafa Ghasemi Pages 31-59

  As environmental practices change and environmental pollution levels increase, the auditing profession has increasingly become the focus of relevant agencies to prevent environmental damage in recent decades. As efforts have been made in recent years to increase the requirements and clarification of executive by-laws, to introduce a new nature to the philosophy of auditing consistent with professional and professional responsibilities to focus on corporate environmental performance and play a role in controlling and reducing environmental pollution by investigating the extent and content of the disclosed processes. The Purpose of this research is interpretive evaluation of the consequences of environmental auditing in capital market companies. The methodology of this research was mix method, so that in the qualitative part, first the consequences of environmental auditing were identified as the basis of analysis and then based on Delphi analysis, the theoretical consensus was determined to provide a theoretical framework for the research. The interpretive ranking process was also used in a small part. In this analysis, the aim was to determine the most important consequence of environmental auditing in the capital market. The results of the study indicated the existence of 7 consequences of environmental auditing through Meta synthesis analysis, which were confirmed during two Delphi rounds. The results in the quantitative part showed that the percentage of effectiveness of the effectiveness outcome in assessing the level of environmental risks is higher than other environmental audit results, which means that by focusing on the development of environmental auditing can be expected by the effectiveness of environmental risk level performance. Increase the risk of environmental pollution.

  Keywords: Environmental Auditing Consequences, Environmental Risks, Interpretive Ranking Process
 • Mohammad Nazaripour*, Zahed Ahmadzadeh Pages 60-89

  Establishing trust and cooperation between external and internal auditors can strengthen the organizations' lines of defense through integration of resources and as a result make transparent and rational decisions at all organizational levels. Therefore, this study attempts to analyze the factors affecting trust and cooperation between external and internal auditors with an exploratory approach. The population of this study was external and internal auditors, from which 99 external auditors and 97 internal auditors were selected as a sample. Exploratory factor analysis, logistic regression and multiple regression have been used in the data analysis process. According to the results of exploratory factor analysis, four components of job performance, coordination/collaboration, competence and soft skills were identified as effective factors on trust and cooperation. According to the research findings, from the point of view of external auditors, coordination/collaboration and competence affect trust and job performance affect cooperation. From the point of view of internal auditors, competence affect trust and job performance and competence affect cooperation. In terms of demographic variables, education and years of service affected the trust and cooperation. Finally, the research findings show there are differences between external and internal auditors regarding the characteristics that affect the trust and cooperation.

  Keywords: External Auditors, Internal Auditors, Trust, Coopeartion, Exploratory Approach
 • Naghi Fazeli*, Reza Moradi, Khosro Faghani Makrani Pages 90-120

  The purpose of this study is to present the audit model for the supreme Audit Court in the process of granting facilities to knowledge-based companies. This study is qualitative research using the Grounded Theory method and purposeful snowball sampling was used to saturate the concepts. Participants in this study were 15 people who had experience in auditing on facilities granted to knowledge-based companies. Data were collected through in-depth individual and semi-structured interviews during the months of April, May and June 2021 and recorded with the permission of the participants, then converted into text and after several readings, analyzed with the MAXQDA10 software. Findings include the audit of supreme Audit Court in knowledge-based companies as an axial category and causal conditions(Human resources and organization of the court, personality and professional characteristics of the auditor), contextual factors (position of the Court and the demands of the society from it, legislation and executive and supervisory institutions), Intervention conditions (international forums and standards, information technology, disclosure restrictions and politicization, culture and values of society), Strategies (Auditing of supreme Audit Court, Support Organization from Knowledge-Based Company, Review of Knowledge-Based Companies, Internal Control of Supporting Organization) And outcomes (results for Beneficiaries) which were placed in the form of a paradigm model.

  Keywords: Audit Model, supreme Audit Court, Knowledge-Based Companies, Granting Facilities, Grounded Theory
 • Amir Sarvestani*, Asma Modayemzadeh Pages 121-144

  The importance of accounting standards setting approaches (principle-based approach and rule-based approach) has become increasingly apparent since the recent major frauds of the past two decades. The present study examines the moderating role of the auditor firm's type in relation between the accounting standards setting approaches and psychological characteristics of auditor. The auditor's psychological characteristics are process accountability and epistemic motivation. In line with the research objectives, a quasi-experimental scenario and 149 members of the Iranian Association of Certified Public Accountants have been used as research subjects. Also, research hypotheses have been tested using structural equation modeling and step-by-step approach. Findings show that, despite the positive and significant impact of principle-based standards on process accountability and epistemic motivation of the auditor, type of auditor’s firm does not have a significant effect on this relationship. In other words, the results have shown that the type (quality) of auditor’s firm does not strengthen or weaken the relationship between the type of accounting standards and psychological characteristics of auditor. Inattention or weakness in the quality control policies of the auditing firm as well as the lack of difference between the quality of the auditing organization and other member of the Iranian Association of Certified Public Accountants can be considered in terms of the probability of the research results.

  Keywords: Epistemic Motivation, Process Accountability, Standard Setting Approaches, Quality of Auditor’ Firm
 • Jebrail Ghorbanpour, Azam Shokri Cheshme Sabzi*, Seyed Hosein Hoseiny Pages 145-172

  Perceptual bias is a deviation from facts in decision-making or judgment that negatively affects individual actions. In the auditing profession, this issue is created by the auditor's fascination with a feature or characteristic of the performance of the company or the client and causes the professional judgment based on mindfulness to deviate from reality. The Purpose of this research is assessing auditors' mindfulness violation functions based on cognitive bias. Research methodology is developmental and mixed. In the qualitative part, based on the Meta-synthesis analysis, first an attempt was made to identify the components as the analytical basis of the research and the propositions as the reference variables. Then, based on Delphi analysis, the theoretical consensus was examined to finally determine the most effective violations of auditors' mindfulness functions based on cognitive biased distortions in order to explain the identified components and themes in the quantitative part of the research. In this study, the target population consisted of two parts: qualitative and quantitative. In the qualitative part, with the help of 15 accounting experts at the university level, an attempt was made to identify the research components, components and propositions in the form of scoring forms. In the quantitative part, 19 auditing partners with more than 4 years of work experience were used to participate in the research. The results showed that distortion of halo bias is the most effective factor for violating the mindset of auditors. In fact, the result of this study reflects the fact that the existence of halo bias distortion, surroundings and control of the auditor over having a detailed approach to reviewing the evidence of owners due to the auditor's transparency on one dimension of the audit work or the characteristics of the owners or even the position of the owners in the competitive market due to having more market share, can affect the level of analytical arguments of auditors.

  Keywords: Cognitive Bias, Auditors' Mindfulness Violation, Halo Bias
 • Masoud Sadegi, Heirany Forough*, Akram Taftiyan Pages 173-215
  Purpose

  The purpose of the present research is to thematically analyze the factors affecting the audit culture and presentation a model of related indicators with it according to the definition of culture, using the theories of auditing experts(managers).

  Methods

  This article is in the framework of qualitative research strategy and based on thematic analysis method and interviews with 22 audit managers in a purposeful sampling method, first based on commonalities, related themes, main and finally the central themes of each category Identifies the research topic and finally draws and analyzes a network of topics related to what the audit culture is. The validity of the research tool (interview) was reviewed and confirmed by the interviewees and then the expert professors, and to measure the reliability, the method of intra-subject agreement was used, which according to this method was 89%. Thematic analysis method was used to analyze the data.

  Results

  After reviewing books, articles and conducting semi-structured interviews with experts, 985 agents or open source code were counted and then 41 concepts were identified by the researcher which were categorized into 22 sub-themes and 5 main themes as dimensions of audit culture, these dimensions include: social values, ethical values, religious values, economic values, political values. Therefore, the themes related to what an audit culture is show that the audit culture is related to the values and beliefs of the audit that affect the culture of managers and auditors and the audit institutions. In this context, social values, social action and participation, political values and economic empowerment are among the beliefs and norms related to culture that affect the culture of managers and audit firms and direct their behavior. In this context, social values, social action and participation, political values and economic empowerment, including the beliefs and norms related to culture that affect the culture of managers and audit institutions and direct their behavior. On the other hand, values such as ethical, attention to religious values and strengthening the foundation of audit structures are among the audit values that have influenced the behavior of managers and the audit institutions, therefore according to "thematic analysis" the dimensions of audit culture are: social, ethical, religious, economic and political values. Therefore these categories can be expressed with a little tolerance in the culture of auditing.

  Conclusion

  According to the research findings "audit culture is the basis of the audit society, that includes a set of values, norms, beliefs, cultural and historical mores affecting the behavior of auditors also the basis of specific values (social, ethical, religious, economic and political) emanating from the community and affecting the culture of auditors in the audit environment and society".Therefore, to develop auditing culture in iran, we should focus on the categories extracted from this research, In this case, we can have a dynamic culture in the field of auditing.

  Keywords: Culture Development, Thematic Analysis, Audit Culture
 • Davood Hemmati, Mehdi Arab Salehi Nasrabadi*, Abbas Toloee Ashlaghi Pages 216-245

  Audit planning is associated with auditing risk assessment. The purpose of this study is to assess audit risk using a data mining approach Based on neural networks in companies listed on the Tehran Stock Exchange that has been during the years 2017 to 2019, based on data taken from 90 companies. EXCEL software has been used to sort the data and MATLAB software has been used to analyze the research findings and codify each of the algorithms used. To assess the audit risk, the strength of each model was assessed through the neural network dialog. First, in this study artificial neural network method was used and then combine it with a particle cluster optimization algorithm. Then, in order to compare the prediction results, the mean error percentage, mean absolute error value, squared mean square error and correlation coefficient were used. The results showed that the combined model has a higher predictive power.

  Keywords: Auditing Risk, Data Mining Approach, Artifical Neural Network
 • Omid Faraji*, Mostafa Ezadpour, Masoud Ataaei, Ehsan Dolatzarei Pages 246-274

  Audit fees are affected by various factors, but changes in it are not fully explained by changes in the factors affecting audit fees. In fact, the rate of increase in audit fees, while expecting an increase in costs, is greater than the rate of decrease in audit fees, while expecting a decrease in costs, which is referred to as audit fee stickiness. Auditor switching can be one of the variables affecting the stickiness of auditing fees. The principal objective of this study is to investigate whether different types of auditor switches after audit firm rankings affect audit fees stickiness. For this purpose, the data of 691 firm-year observations (114 firms listed on the Tehran Stock Exchange) have been collected for the years 2013 to 2019. To analyze the data, regression model was used using panel data and STATA software. The results indicate that the effect of auditor change on auditor fee stickiness is insignificant and change of auditors from first types and other types to first type’s auditors does not have a significant effect on audit fee stickiness. Moreover, the change of auditors from the first types to other types does not have a significant effect on fee stickiness. Having said that, the change of auditor of other types to auditors of other types has a significant effect on fee stickiness, so that downward stickiness is less than upward stickiness and despite the increase in audit costs, auditors have not taken substantial actions to increase audit fees. The findings of the present study are in line with the theory of bargaining power. In centralized markets, auditors have more bargaining power, resulting in increased audit fees and downward stickiness in fees. However, in competitive markets (such as the Iranian market), clients have higher bargaining power and upward stickiness to the audit fee increases.

  Keywords: Audit Fee Stickiness, Auditor Switching, Audit Fee, Audit Firm Ranking, Bargaining Power
 • Shahram Amouzad Mahdiraji*, Mohammad Marfoua, Rooholla Seddighi Pages 275-290

  The Audit Committee, as one of the main components of the corporate governance system, is the final supervisor of the financial accounting system. Following the recent financial scandals, the adequacy of the effectiveness of these committees has been severely criticized, so it is necessary to make a difference between the audit committee which is merely formal and used as a legal safeguard and tool to justify management actions with the audit committee which Effectively oversees financial reporting and control. The purpose of this study is to design a conceptual model for the effectiveness of the audit committee in Iran. The first part of the research is of qualitative type which was done using grounded theory method And the statistical population consisted of experts in the field of audit committee who through purposeful sampling a total of eighteen people were selected as participants. The central issue is the effectiveness of the audit committee, which in five dimensions, Analysis, and then according to causal conditions and intervening conditions, strategies And its consequences are analyzed and the final model is based on it.In the next step,, a questionnaire was designed and completed by 218 members of audit companies of listed companies and with Eviews statistical software Was processed. Quantitative results of the research showed that among the variables of the audit committee activity, expertise-based ability, experience-based ability, independence, characteristics of the chairman, audit authority and organizational position, motivation and commitment of the audit committee members, knowledge and attitude of the Company departments, the support of the CEO and the supervision of the stock exchange organization, There is a significant relationship whit the effectiveness of the "Audit" committee. However, between the variables of audit committee size, audit committee tenure, effective interaction and cooperation of audit committee members, effective accountability and monitoring of the board of directors, demand for accountability and stakeholder awareness and attitude, with the effectiveness of the audit committee no significant relationship was found.

  Keywords: Audit Committee Effectiveness, Combined Approach, Qualitative Research