فهرست مطالب

 • پیاپی 56 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/09
 • تعداد عناوین: 25
|
 • نرگس افروز، علی اصغر حلبی*، احمد رنجبر صفحات 1-26

  نسخه های خطی معراجیه، تلویحات و فواید سه رساله از آثار منثور عرفانی تعلیمی دوره تیموری است که در قرن هشتم و نهم توسط سید محمد نوربخش خراسانی از صوفیان و عارفان این دوره به نگارش در آمده است. سبک نثر رساله های  مذکور بیشتر نثر فنی است،  چرا که نویسنده از تعداد بیشتر کلمات و ترکیبات عربی، آیات و احادیث، اطناب، آرایه های ادبی مثل سجع، موازنه، مراعات النظیر، اشتقاق، ترادف، واج آرایی، تضاد، تلمیح و تشبیه در این رسالات استفاده کرده است. وی در رساله معراجیه، معراج پیامبر اکرم (ص) را به روش عرفانی تشریح کرده و معتقد است که پیامبر اکرم (ص) با جسد مثالی، در حالت غیبت به این سفر روحانی رفته و هر آنچه مشاهده کرده، همه صورت های مثالی بوده است. از این رساله 11 نسخه در کتابخانه های ایران موجود است. رساله تلویحات و فواید تک نسخه ای هستند. موضوع رساله تلویحات مقام انبیاء و اولیاء، تفاوت ها و شباهت های نبی و ولی، اعتقادات غلط علمای ظاهر و عوام ا لناس درباره انبیاء و اولیا، اثبات اوصاف بشری برای اولیای الله، خوارق عادت، ریاضت های جوکیان هندی، اهمیت مقام صحو و محبت در حق اولیای الله، رساله فواید درباره آثار گناه و ظلم، تهذیب نفس، توسل به اولیای الله، نقد عقاید افراطی اهل ظاهر درباره تصرفات اولیای الله، صحت علم نجوم و تنزلات عالم غیب است. نویسنده در این پژوهش، به روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی ضمن اشاره مختصر به زندگی سید محمد نوربخش خراسانی، نسخه های معراجیه، تلویحات و فواید را معرفی و ویژگی های رسم الخطی و سبکی این آثار را از لحاظ زبانی، بیانی و فکری بررسی کرده است.

  کلیدواژگان: سید محمد نوربخش، نسخه های خطی، معراجیه، تلویحات، فواید، ویژگی های سبکی
 • لیلا بادامیان، نسترن صفاری* صفحات 27-48
  رامایانا کهن ترین حماسه عاشقانه هند، سروده والمیکی به زبان سانسکریت بین قرون 5 تا 3 قبل از میلاد، علاوه بر روایت شیرین، سرشار از مفاهیم اخلاقی، اجتماعی و سیاسی است. این حماسه توسط ملامسیح پانی پتی در دوره جهانگیر شاه، به صورت منظوم به زبان فارسی برگردان شد. حضور گسترده و فعال زنان به عنوان بخش جدایی ناپذیر در هر دو حماسه، یکی از عوامل شناخت جایگال زن، نوع نگاه جامعه به این گروه و احکامی ایشان می شود. این جستار با بررسی و استخراج نکات مزبور، سعی در بیان میزان تاثیر اسلام بر منظومه ملامسیح دارد. پژوهش حاضر با شیوه کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، ابتدا جایگاه زن و احکام مرتبط با وی را در رامایانا والمیکی مشخص و سپس با آنچه ملامسیح پانی پتی در ترجمه منظوم رامایانا سروده، مقایسه و وجوه تمایز و تشابه را ذکر و مشخص خواهد نمود که ملامسیح به عنوان یک مسلمان و با استفاده از همسان سازی و یافتن پدیده های مشترک بین دین هندو و اسلام، ترجمه منظومی از رامایانا بر پایه مفاهیم اسلامی ارایه داده است. مطابق یافته های این پژوهش، زنان بیشتری در رامایانای ملامسیح در مقایسه رامایانای والمیکی به ایفای نقش در این منظومه می پردازند؛ ولی ازنظر بیان احکام و جایگاه زنان، والمیکی به صورت مبسوط به آن پرداخته است. زنان در رامایانا ملامسیح، نقش محوری تری داشته و سه تن از ایشان به نام های کیکی، خواهر راون و خواهر رام، سیر داستان را مشخص می کنند.
  کلیدواژگان: ادبیات حماسی، رامایانا، زن، والمیکی، ملامسیح، اسلام
 • امیر نیک سرشت، قدمعلی سرامی*، مهری تلخابی، تورج عقدایی صفحات 49-75
  از مهم ترین بخش های قابل توجه در حوزه روان شناسی ادبی، بخشی است که در آن به تحلیل فرآیندهای روانی ذهن پرداخته می شود. در این بخش که از آن با عنوان «روان شناسی تحلیلی» یاد می شود، بنیانگذار سوییسی آن یعنی کارل گوستاو یونگ، ذهن را از حیطه بندی روان شناسان پیش از خود از جمله استادش، فروید، فراتر برد و بخشی به عنوان «ناخودآگاه جمعی» را به آن تحلیل ها افزود. او معتقد بود که انسان از حدود فردی خود می گذرد و به جهان «ناخودآگاه جمعی» گام می گذارد. آنچه که یونگ را از دیگر هم ترازانش در ارایه بحث «ناخودآگاه جمعی» جداکرد، توجه به «صورت ازلی» یا «کهن الگو» بود. یعنی چیزی که یونگ معتقد بود باعث شکل دادن به شخصیت و رفتار ما و همچنین عامل تفاوت ما بواسطه این شکل گیری شخصیت و رفتارمان از دیگران می شود. سعدی نیز چون دیگر آدمیان تحت تاثیر این کهن الگوها بوده و با استناد به برخی منابع و مطالعات کتابخانه ای می توان ادعا داشت که او نیز متاثر از این کهن الگوها، البته به شکلی ناخودآگاه دست به آفرینش های ادبی و خلق حکایات پرمغز ادبی می زده است. از مهم ترین کهن الگوهای تاثیرگذار روی سعدی، کهن الگوی «سایه» بوده است، ولی آنچه که سعدی را از دیگران متمایز می کند، رندانگی او در کتمان و پنهان کردن تاثیر این کهن الگو بر روی رفتار و شخصیت اوست.
  کلیدواژگان: روان شناسی تحلیلی، سایه، سعدی، کهن الگو، ناخودآگاه جمعی، یونگ
 • آرزو حسین پور چیانه، کامران پاشایی فخری*، پروانه عادل زاده صفحات 76-98
  ادبیات معاصر فارسی از نظر بینش عمیق اجتماعی و سیاسی و وسعت دید انسانی و اهداف مردمی، که در گذشته ادبی ایران کمتر امکان بروز یافته بود بی مانند است. شاعران و نویسندگان این دوره همگام با دیگر افراد جامعه، مظاهر زشت اجتماع را به باد انتقاد می گرفتند و ادبیات که پیش از این به سبب ترتیب نظام اجتماعی نمی توانست از حکومت ها انتقاد به سزایی بکند در این دوره چون سلاحی برای کسب آزادی و ابزاری برای بیان انتقادهای سیاسی و اجتماعی به کار آمد. محمدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک) از شاعران برجسته معاصر محسوب می گردد. او شعر نیمایی را با گونه ای تعهد اجتماعی و نگرش انتقادی درآمیخت. موضوع اجتماعی «انتقاد» با ظهور مکتب فرانکفورت شکلی منسجم تر و علمی تر یافته است. هدف پژوهش حاضر بررسی اشعار شفیعی کدکنی بر اساس نظریه زیبایی شناسی انتقادی مکتب فرانکفورت است. نوع نگاه شفیعی به کیفیت پیوند هنر با اجتماع حاوی رویکردی انتقادی است. رویکردی که به تعبیر متفکران فرانکفورت در هنر اصیل مدرن به خوبی قابل مشاهده است. مطابق با این دیدگاه، هنر مدرن بی آنکه به تصویر گر واقعیت های اجتماعی فروکاسته شود و در دام تفنن جویی مفرط بیفتد به صورتی غیرمستقیم به نفی وضعیت حاضر می پردازد. نتایج نشان می دهد که در شعر شفیعی مناسبات انتقادی هنر با جامعه به شکلی عالی نمایان می شود، انتقاد  با استفاده از شگردهای خاصی چون طبیعت گرایی، نمادپردازی، قالب های خاص انتقادی و... در شعر او نمایان است. علاوه بر این مضامین انتقادی در بافت شعری، امکان جالبی در حوزه نقد سیاسی و اجتماعی در اختیار او نهاده است.
  کلیدواژگان: شفیعی کدکنی، مکتب فرانکفورت، زیبایی شناسی انتقادی، جامعه
 • فرج الله فکوری، محمدعلی گذشتی*، علی اصغر باباسالار صفحات 99-120

  مضمون آفرینی، ایجاد و یا کشف رابطه و پیوند تازه میان امری ذهنی با عینی است که در ظاهر هیچ پیوندی میان آن ها نیست. «مضمون» و آفرینش مضمون، از عناصر اصلی سبک هندی است. سبک هندی به دلیل ظرفیت های زبانی و کاربردهای هنری که دارد، تلاش می کند تا پیوندی معنایی را میان یک امر ذهنی و عینی ایجاد کند و قصیده را از ابتذال جدا سازد؛ در این سبک، شاعر چاره ای جز آفرینش هنری و جلوگیری از تکرار را ندارد. مضمون از میانه قرن دهم به عنوان یک اصطلاح فنی شاخص در شعر فارسی شناخته شده و به کار رفته است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی، ضمن روش ن ساختن چیستی مضمون و مضمون سازی، شگردهای مضمون آفرینی را در قصاید مدحی ظهوری ترشیزی مورد بررسی قرار می دهد. کوشش ظهوری در قصاید مدحی همواره بر آن بوده تا ضمن کشف و ایجاد ارتباط تازه میان پدیدارها در طول بیت در محور هم نشینی واژگان، یکی از واژه های طرفین اصلی صور خیال را که اغلب اضافه تشبیهی و استعاره مکنیه از نوع تشخیص است؛ به عنوان رکن مضمون سازی، قرارداده و از این طریق شبکه مضامین و خوشه های خیال خود را بیافریند.

  کلیدواژگان: ظهوری ترشیزی، قصاید مدحی، عناصر خیال، مضمون، مضمون سازی
 • غلامحسین خدایار، احمد حسنی رنجبر*، اشرف شیبانی اقدم صفحات 121-143

  هر یک از انواع ادبی به اقتضای درون مایه خود شاخص های «صوری» و «محتوایی» خاصی را دارند که آن ها را از سایر انواع ادبی متمایز می سازد. خواجوی کرمانی از جمله شعرایی است که در ساختار منظومه های غنایی به جنبه حماسی و تعلیمی کلام نیز توجه داشته؛ اما شاخص ها و مولفه های «ادبیات غنایی» در این منظومه ها آشکارتر است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که ساختار روایی منظومه «گل و نوروز» تا چه اندازه با مولفه های ادب غنایی از دیدگاه رویکردهای زبان شناختی و ادبی قابل انطباق است؟ یافته ها حاکی از آن است که در بافت متنی این منظومه «کارکرد شعری و ادبی» متن نشان از غلبه نقش «عاطفی زبان» بر نقش «ارجاعی» آن دارد. عوامل بسیاری در این منظومه قابل برشمردن هستند که در جهت تقویت «عنصر غنایی» متن مطرح شده اند و «بعد روایی» آن را در وهله بعد قرار داده اند. عواملی مانند «ترکیبات و تعبیرات غنایی» ، «توصیفات نرم و لطیف»، «فضای غم آلود و انزواطلبی» ، «کنشگری عاشق و معشوق» ، «نداشتن ارجاع برون متنی پیچیده» ، «ساختار نحوی ساده جملات» ، «تک گویی های درونی شخصیت اصلی» ، «کاربرد متعدد عناصر بیانی از جمله استعاره و تشبیه» ، «توصیف صحنه های رزم و بزم» مهم ترین نمودهای تبلور این نقش در منظومه «گل و نوروز» هستند. علاوه بر این نوع پردازش شخصیت ها مانند شخصیت «قهرمان» ، «شرور» ، «یاریگر» ، «شاهزاده خانم» ، «خیرخواه و ناصح» و درون مایه روایت مانند «خواب دیدن»، «سفر»، «وجود موانع بسیار در مسیر وصال» ، «درگیری با اژدها و...»، نیز با هدف تقویت عنصر غنایی متن به کار رفته اند.

  کلیدواژگان: نقش شعری و عاطفی زبان، مولفه های ادب غنایی، عناصر صوری و محتوایی، منظومه گل و نوروز
 • ندیم اصغری قاجاری، حسنعلی عباسپور اسفدن*، محمدعلی خالدیان صفحات 144-168

  نشانه شناسی تاثیر برجسته ای در تحلیل ابعاد پرداخته نشده متون ادبی دارد. در نظام نشانه ها، رمزگان ها اهمیت ویژه ای دارند. در این زمینه، آراء رولان بارت از اعتبار بیشتری برخوردار است. او رمزگان ها را به پنج نوع کنشی (Action Narrative)، هرمنوتیکی (Hermeneutic)، نمادین (Symbolic)، معنابنی (Semantic) و فرهنگی (Referential) تقسیم می کند. به این واسطه، امکان ارایه تحلیلی متقن از لایه های زیرین و ثانویه متن فراهم می شود. در مقاله پیش رو، با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی و نیز، با کاربست نظریه رمزگان بارت، غزل های قیصر امین پور در مجموعه «دستور زبان عشق» بررسی و تحلیل شده است تا نشان داده شود که روایت چه اندازه در بازتولید معانی مختلف تاثیر مستقیم دارد. نتایح تحقیق نشان می دهد که بازتاب رمزگان فرهنگی در این غزل ها حاکی از نمود گسترده گفتمان ایدیولوژیک، دینی، عارفانه، ادبی و عاشقانه برای پیشبرد روایت ها است. رمزگان هرمنوتیکی برای سهیم کردن مخاطب در کشف ابعاد مبهم روایت به کار گرفته شده است. قیصر با موضوعیت بخشی در ابتدای غزل ها، ضمن ایجاد تعلیقی در ارایه پاسخ ها، در نهایت به افشاگری می پردازد و بر گستره شناخت گروه هدف می افزاید.    تقابل های دوگانی در رمزگان نمادین، زمینه ای مطلوب برای عینیت بخشی به درونی های راوی بوده و ذهنیات او را محسوس جلوه داده است. بخشی از کیفیت رمزگان معنابنی در غزل های قیصر نشان می دهد که او با استفاده از واژه ها و عبارات دینی و عاطفی، نظام دلالتی مورد نظر خود را شرح داده است. همچنین، رمزگان کنشی در باورپذیری و تبیین انتزاعیات و احوالات نامحسوس راوی تاثیر مطلوبی داشته است.

  کلیدواژگان: قیصر امین پور، دستور زبان عشق، غزل، رولان بارت، روایت، رمزگان
 • مالک قاسمی، خدابخش اسداللهی*، رامین محرمی صفحات 169-190
  اکبر اکسیر مبدع جریان شعر فرانو است، جریانی نشات گرفته از شعر سپید شاملویی که در ادامه جریان های شعر معاصر و در بطن آن با رویکردی جدید تکوین یافته است. این جریان شعری با تاثیرپذیری از شعر دهه هفتاد و پس از تحولات گوناگون، با درون مایه و محتوای طنزگونه از سال 1382 به عرصه ادبیات فارسی معرفی شد. کاربرد کلمات گزینش شده، مثل ها و اصطلاحات عامیانه، استفاده از عناصر ادبیات اقلیمی، ریتم و بازی با کلمات، عنصر غافلگیری و طنز شاخص آن با مفاهیم جدید، از مولفه هایی است که اکسیر در تکامل شعر خود به آن ها نظر داشته و این مولفه ها در آثار او، به عنوان چهارچوب های این جریان شعری مطرح شده است. در این مقاله درصدد تحلیل زبان ادبی در اشعار اکبر اکسیر هستیم. زبان در سبک شعری اکسیر جایگاه خاصی دارد و بستر اصلی و کاربردی در مطالعه آنست. این که جایگاه زبان و سبک ادبی در فرم شعر چگونه است؟ آیا زبان در فرم اثر می گذارد؟ و تعامل زبان با دیگر عناصر فرمیک یعنی صور خیال و موسیقی شعر چگونه است؟ از پرسش هایی است که در این پژوهش به آن پرداخته ایم و نتیجه حاصله مشخص می کند که زبان در شعر اکسیر هم به ساختار شعر اهمیت می دهد و هم به محتوا، آن جا که بار طنز بیشتر است، فرم بر محتوا می چربد و آن جا که هدف انتقال معناست، این محتواست که فرم و زبان را تحت الشعاع خود قرار می دهد. روش پژوهش، کتابخانه ایی و مطالعه مستقیم و جامعه آماری ما، اشعار اکبر اکسیر است.
  کلیدواژگان: اکبر اکسیر، فرم، شعر، زبان خودکار، زبان ادبی
 • زهرا مطیعی، فاطمه حیدری* صفحات 191-218
  یکی از رویکردهای نقد ادبی معاصر که مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته نقد روانشناختی است. کهن الگوها که محتوای ناخودآگاه جمعی محسوب می شوند در شخصیت انسان ها، به عنوان میراثی از گذشتگان قابل تحلیل هستند. فرد با به تعادل رساندن چهار کهن الگوی نقاب، سایه، آنیما، آنیموس در وجود خود می تواند «خود» واقعی را بروز داده و به فردانیت برسد. این نوشتار به روش تحلیلی- توصیفی به بررسی کهن الگوها در رمان «عریان در برابر باد» اثر احمد شاکری بر مبنای نظریات یونگ می پردازد. این رمان از رمان های حوزه ادبیات دفاع مقدس است که به روایت ماجرای نوجوانی از روستای «کانی چاو» پرداخته و راز شهدای تپه برهانی را پس از سال ها بازگشایی می کند. این پژوهش متناسب با شرایط داستان زمینه بازنمایی کهن الگوهای یاد شده را فراهم آورده و نشان می دهد در رمان به دلیل حضور شخصیت های منفی، کهن الگوهای سایه و نقاب تاثیر بسزایی داشته و فضای داستان را تیره و تار نموده اند. با تلاش شخصیت اصلی رمان - یوسف- سایه و نقاب ها یکی پس از دیگری کنار رفته و واقعیت برای اهالی روشن می شود. پافشاری بر جنبه های منفی، زمینه بروز «خود» واقعی شخصیت های داستان را فراهم نیاورده و تنها ماهیت آنان را برای اهالی آشکار ساخته است.
  کلیدواژگان: ادبیات دفاع مقدس، عریان در برابر باد، یونگ، ناخودآگاه، کهن الگو
 • محمدحسین تشکری بافقی، فاطمه غفوری مهدی آباد*، پوران یوسفی پور کرمانی صفحات 219-243

  مثنوی «آلات جنگ» سروده میرزا محمدطاهر قزوینی، از آثار منظوم و ارزشمند قرن یازدهم و اوایل دوازدهم هجری است. این اثر دارای 800 بیت می باشد و در قالب مثنوی سروده شده است. در این پژوهش بر اساس روش توصیفی - تحلیلی ، ضمن معرفی مختصری از نویسنده و معرفی اثر ارزشمندش به بررسی مختصات سبک شناسانه این اثر پرداخته شده است. قزوینی در این کتاب سعی دارد در قالب کلامی موزون و منظوم و با بهره گیری از صورخیال و صناعات شعری به معرفی آلات و ادوات جنگی عهد صفوی بپردازد. شاعر برای غنی کردن اشعار و اندیشه های خود از تلمیحات و اشارات تاریخی بهره جسته است. نکته قابل توجه این است که در تصویرسازی و تصویرآفرینی با جنگ ابزارها در مثنوی «وصف آلات جنگ»، میرزا محمد طاهر وحید قزوینی، متاثر از دوره صفویه بوده و این اثر از نخستین دیوان هایی است که آلات و ابزارهای جنگی جدید، مانند تفنگ و سلاح های آتشین را به تصویر کشیده است. وحید قزوینی بارها در کتاب خود به داستان ها، روایات دینی، حوادث تاریخی و اسلامی و شخصیت های بزرگواری چون پیامبر اکرم (ص) و علی (ع) پرداخته و در کنار این مباحث، آشنایی خوبی نیز به ادبیات فارسی و عربی دارد و به این داستان ها و شخصیت ها گاه اشاره می کند. بررسی سطوح فکری، زبانی و ادبی این اثر بی شک مسیر شناخت از تفکر و رویه علمی و ادبی این شاعر را برای علاقه مندان و پژوهشگران هموارتر می کند.

  کلیدواژگان: مثنوی، آلات جنگ، میرزا محمدطاهر قزوینی، تحلیل محتوایی، سبک شناسی
 • سیده شبنم لاجوردی زاده*، محمدرضا حصارکی، منصوره احمدی جعفری صفحات 244-265
  در میراث ادبی و شعری زبان فارسی، اشعار فراوانی در زمینه تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و مردم خراسان وجود دارد که بر نقش مهم این سرزمین و ساکنان آن تاکید می نماید. در میان شاعران معاصر، ملک الشعرای بهار شوق وافری به خراسان دارد. از انگیزه هایی که موجب سرودن شعر درباره سرزمین خراسان در اشعار بهار شده است می توان به انگیزه مذهبی، فرهنگی، سیاسی، تاریخی و عشق به زادگاه و وطن اشاره کرد. هدف از این پژوهش روشن ساختن ابعاد اندیشه و انگیزه های بهار در زمینه خراسان، و همچنین بسامد یاد کرد خراسان در اشعار اوست. این جستار با روش تحلیلی توصیفی، به بررسی دیوان اشعار بهار بر اساس قالب و مضامین به دسته بندی آن ها پرداخته است و ضمن تاکید بر بسامد موتیف خراسان در اشعار منتخب، این نتیجه را به دست داده است که خراسان در شعر وی گاه وطن، گاه خانه پدری و گاه محل ه ای است که در آن بالیده است. همچنین بازتاب و تاثیر خراسان در اندیشه و اشعار بهار رکن اصلی اشعار او به شمار می آید.
  کلیدواژگان: ملک الشعرای بهار، اندیشه، اشعار، سیمای خراسان، تاریخ
 • سمانه وطن دوست، حسن بساک*، رضا اشرف زاده صفحات 266-285
  خمسه نظامی گنجوی شامل مجموعه های متنوعی در انواع ادب غنایی، عرفانی، اخلاقی و... است. شاعر در هر یک از منظومه ها به فراخور درک و بینش مخاطب به مسایلی پرداخته و بخشی از باورها و آیین های جامعه بشری به ویژه ایرانیان را شرح داده است. یکی از این آداب، عقد پیمان و سوگند یاد کردن ضمن آن است که در ساختار فکری نظامی، گاهی جنبه ای دووجهی دارد و گاهی در سطح روساخت متوقف می شود. در پژوهش حاضر با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، انواع پیمان و کارکردهای آن در خمسه نظامی کاویده و بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در یک نگاه کلی، پیمان ها به دو دسته مکتوب و غیرمکتوب تقسیم می شوند. نوع مکتوب آن، شامل پیمان های سیاسی- امنیتی و پیوند زناشویی است. نوع غیرمکتوب زیرشاخه هایی دارد که عبارت است از: پیمان های اخلاقی (رعایت آزرم و وفاداری)، شهریاری، انگیزشی، همکاری، صلح و انقیاد، زینهارخواهی، الهی، رازگویی و وفاداری به شاه. تنوعی که در این دسته بندی وجود دارد، تایید می کند که پیمان در خمسه نظامی، صرفا امری اجتماعی نیست و مقوله های شناحتی و معرفتی، اخلاقی و تعلیمی، سیاسی و امنیتی، دینی و اعتقادی و... با آن ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: نظامی گنجوی، خمسه، پیمان، سوگند، انواع و کارکردها
 • لیلا شهریاری، حسین اسماعیلی، محمد شفیعی صفحات 286-311

  اگرچه مولانا در پاسخ به این پرسش که «معنای زندگی چیست؟» به صراحت سخن نمی گوید، در عمل، تمام آن چه در مثنوی گفته به نوعی با زندگی و معنای آن سروکار پیدا می کند. زیرا مثنوی از آغاز تا انجام،  مخاطبی ره گم کرده را در نظر دارد، که جای خالی معنا را در زندگی اش احساس می کند؛ اما مشغله های زندگی مادی، راه ورود او را به زندگی معنوی مسدود کرده است. از آنجا که هرکس به شیوه ای خاص به زندگی معنا می دهد، مولانا در خلال ارایه تصویری از مولفه های زندگی معنادار خود، می خواهد به مخاطب در، یافتن این مولفه ها کمک کند. اما البته یافتن نشانه ها که در زندگی شکوهمند، ژرف و گسترده مولانا، با توجه به نظم پریشان مثنوی، آسان نیست. اما از آن جا که جهان بینی مولانا، از دو سرچشمه عقل و عشق آب بر می گیرد، او این دو را در جهت دادن به زندگی هر انسانی، مقوله هایی تعیین کننده به شمار می آورد. مقاله حاضر با این فرض آغاز می شود که عقل و عشق و ملایمات هر یک، به مثابه دو مقوله متقابل و متعامل که اصلی ترین مولفه های زندگی معنادار است، توانایی آن را دارند که اولا هر معنایی را که در نهایت عاطفی یا عقلانی است، از صافی خود عبور دهند و ثانیا گنجایش آن را دارند که هر اندیشه متقابلی به یاری آن ها تاویل گردد. این مقاله که داده هایش با روش کیفی تحلیل و توصیف شده با هدف نشان دادن پیوندپذیری عقل و عشق به مثابه دو مولفه اصلی زندگی مادی و معنوی انسان، نگارش یافته است. مهم ترین دستاورد این پژوهش این است که زندگی هر انسان، تنها می تواند در پیوند عقل و عشق، معنادار شود. زیرا عقل حوزه خردمندانه و عشق قلمرو عاطفی زندگی را به مثابه دو ساحت بنیادین وجود او، تکامل می بخشد.

  کلیدواژگان: مثنوی، عشق، عقل، معنای زندگی
 • منصوره باقری مزرعه، عبدالرضا مدرس زاده* صفحات 312-338

  نقد جامعه شناختی ادبیات رشته ای علمی است که در ابتدا، با محور قرار دادن محتوا، به استخراج مسایل اجتماعی از خلال آثار ادبی می پرداخت. در قرن بیستم، جورج لوکاچ، فیلسوف مجارستانی، تغییرات عمده ای در این شیوه ایجاد کرد. در روش ساخت گرایی تکوینی لوسین گلدمن، با تکیه بر آرای لوکاچ، شگردهای ادبی متن درکنار محتوای آن بررسی می شود و ساختارهای کلی اثر ادبی با ساختارهای اجتماعی که اثر در آن تکوین یافته، در تناظر قرار می گیرد. با توجه به اینکه حوزه پژوهش های موردنظر رمان بوده است، مقاله حاضر در نظر دارد با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد ساخت گرایی تکوینی، به سراغ داستان کوتاه برود و با مطالعه موردی مجموعه «خاطره های پراکنده» از گلی ترقی، چگونگی بازنمایی جامعه در جهان تخیلی یک مجموعه داستان کوتاه را بررسی کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اگرچه همه داستان های مجموعه در یک زمان اتفاق نمی افتد، اما کتاب تا حدودی، در محتوا و فرم، با رویدادهای جامعه ایران، پس از انقلاب و پس از جنگ تحمیلی، هماهنگ است و با بیان پیامدهای تعصب در دهه اول انقلاب و مدرنیته در دهه دوم، مخاطب را به طور ضمنی، به تکثرگرایی و دوری از تجمل گرایی دعوت می کند.

  کلیدواژگان: خاطره های پراکنده، داستان کوتاه، ساخت گرایی تکوینی، گلی ترقی، نقد جامعه شناختی ادبیات
 • فاطمه گوشه نشین، مریم شفیعی تابان*، بهنام فعلی صفحات 339-362
  توجه به سبک زندگی از مباحث ضروری جوامع امروزی است. این مفهوم بازتاب دهنده طیف کاملی از عقاید، ارزش‎ها و فعالیت های اجتماعی است که جوامع را از هم متمایز می کند. سبک زندگی اسلامی متشکل از مجموعه هایی به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در زمینه های مختلف حیات بشری است. نهج البلاغه به عنوان یکی از منابع اصلی اسلامی، دربردارنده شاخصه های متعدد سبک زندگی در زمینه های مختلف است. از آنجایی که سعدی پرورش یافته فرهنگ اسلامی است، در آثار خود به موارد فراوانی از سبک زندگی اشاره کرده که یادآور مولفه های سبک زندگی در نهج البلاغه است. جستار حاضر سعی دارد با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به تاثیرپذیری سعدی از سبک زندگی در نهج البلاغه بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سعدی در مولفه های متعدد ذهنی و عینی سبک زندگی متاثر از نهج البلاغه بوده است، با این تفاوت که امام علی (ع) هر مولفه را در زمینه های مختلفی مانند اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی تحلیل کرده است، اما بررسی های سعدی در مولفه‎های ذکر شده، محدودتر است و به گستردگی مولفه های ذکر شده در نهج البلاغه نیست.
  کلیدواژگان: نهج البلاغه، سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی، سعدی شیرازی، آثار سعدی
 • سلیمه دارائی، تقی امینی مفرد*، کبری نودهی صفحات 363-389
  رنگ ها بیانگر احساسات و عواطف است و ویژگی های درونی افراد را منعکس می نماید. گاه هنرمندان از رنگ ها و عناصر رنگین در تصویرسازی های عاشقانه خویش بهره برده، تجربیات عاطفی و ادراکات ذهنی خود را  به کمک صنایع ادبی و شیوه های بلاغی همچون تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز و غیره به گونه ای هنری و گیرا ارایه می دهند. سعدی نیز از این گونه های بیانی بهره های فراوان برده است. جستار حاضر به تبیین تصویر رنگ در غزلیات سعدی به شیوه توصیفی _ تحلیلی پرداخته و تصاویر مربوط به رنگ و تشبیهات و استعارات مربوط بدان ها را در سیصد و شصت غزل سعدی بررسی نموده است. دستاورد این پژوهش نشان می دهد که از میان پنج رنگ سیاه، سفید، سرخ، زرد و سبز که تصاویر معانی و دقایق ذهنی شعر سعدی را بهتر می نمایاند، رنگ سرخ بالاترین بسامد و رنگ سبز کمترین کاربرد را داشته است. هم چنین، شاعر با استفاده غیرمستقیم از رنگ های اشیاء رنگین و رنگ پدیده ها در ارایه تصویر رنگ بهره برده است. این تصاویر رنگین بیانگر قدرت کلام، نگاه زیبابین و توانایی سعدی در بهره گیری از صورخیالی مانند تشبیه و استعاره در ایجاد تصاویر است که سبب دلنشینی، فصاحت، تاثیر و جذابیت کلامش می شود.
  کلیدواژگان: تصویر، غزل، رنگ، سعدی، توصیف
 • امینه معرفتی، سعید فرزانه فرد*، حسین نوین صفحات 390-409

  از مسایلی که درباره شعر حافظ همیشه مطرح و چالش برانگیز بوده، موضوع پیوند معنایی در بین ابیات غزل های حافظ بوده است. برخی از موافقان وجود انسجام و پیوند معنایی در ساختار غزل های حافظ، باور دارند که ابیات غزلیات حافظ، شاید در نگاه نخست، گسسته به نظر آید؛ ولی دارای انسجام و هسته مرکزی است که سایر ابیات یک غزل، با آن ارتباط معنایی دارند. در مقابل آن ها، برخی هم معتقدند که ابیات در یک غزل، مستقل از هم هستند و هر بیتی معنا و تفسیری مستقل دارد، بنابراین، جستار حاضر با استفاده از روش تحلیل- توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای پیوند معنایی در پنج غزل حافظ را که به صورت تصادفی انتخاب شده اند مطالعه کرده است؛ بر اساس این، غزلیات، به طور تصادفی انتخاب شده و مطابق با نظریه ساختارگرایی مورد تحلیل قرار گرفته است. حاصل پژوهش نشان داد که غزلیات حافظ انسجام معنایی دارند و این انسجام و پیوند، اغلب از طریق وجود هسته مرکزی در شعر، داشتن تناسب معنایی و مضمون مشترک در تمامی ابیات یک غزل و همچینین مردف بودن غزل ها و تکرار واژگان در شعر صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: حافظ، غزل، ساختار، انسجام معنایی، پیوند معنایی
 • ناصر احمدزاده، محمدیوسف نیری*، نجف جوکار، زرین تاج واردی صفحات 410-433

  پیوند ادبیات فارسی و عرفان اسلامی، به گونه ای است که پژوهش در بیشتر آثار ادبی، بدون شناختی ژرف از عرفان و تصوف اسلامی دشوار خواهد بود و در گرایش ادبیات عرفانی، تحقیق و مطالعات روشنگرانه در شناخت عرفان و تصوف، ضرورت و اهمیت بیشتری پیدا  می کند. یکی از جلوه های مکتوب ادبیات عرفانی، در زمینه آموزش های معنوی و تربیت مریدان و سالکان طریقت، «آداب المریدین»ها هستند؛ آداب ا لمریدین ها، در حقیقت، درس گفتارهای آداب سفر و حضر سلوکی ان اند؛ در این مقاله برآنیم تا این گونه ناشناخته و کمتر دیده شده را بشناسانیم. از آنجا که پیشینه روشن و قابل توجهی درباره آداب المریدین ها وجود ندارد و منابع چندانی در دست نداریم، با برشماری ویژگی ها و معرفی برخی آداب المریدین ها تا قرن سیزدهم هجری قمری، به شناخت شیوه های آموزشی اهل طریقت دست می یابیم. یادآور می شوم که این جستار قصد ورود به عقاید و مبانی اندیشه صوفیانه را ندارد و به بازخوانی آداب بسنده می کند.

  کلیدواژگان: آداب المریدین، آموزه ها در طریقت و شریعت، آموزه های عملی و نظری تصوف، تصوف شیعی
 • آزاده ذاکری، پرویز مفتون*، پرویز بیرجندی، مسعود سیری صفحات 434-454
  هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر همکاری معلمان در یک بستر غیر حضوری طراحی شده برای کمک به ارتقا سطح حرفه ای آن ها از طریق افزایش کفایت فردی بوده است. شبکه های اجتماعی آنلاین فرصت های جدیدی را برای ارتقا سطح معلمان زبان از طریق مشارکت در بحث های غیرحضوری فراهم می کنند. بدین منظور تحقیق حاضر تلاش دارد تا با در نظر گرفتن سهم خود در زمینه آموزش زبان، برای آماده سازی معلمان زبان در جهت ارتقا سطح حرفه ای آنان گام برداشته و بینش موثری ایجاد نماید. شرکت کنندگان تحت یک طرح شبه آزمایشی شامل سه مرحله پیش آزمون، مرحله آموزشی و پس آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که همکاری در شبکه های اجتماعی به طور قابل توجهی کفایت فردی معلمان را افزایش می دهد که به نوبه خود به پیشرفت حرفه ای آن ها کمک می کند. بر اساس نتایج، مشارکت در حلقه های بحث مشارکتی، حرفه ای و انتقادی نقش موثری بر مولفه کفایت فردی در ارتقا سطح حرفه ای معلمان زبان دارد و جنسیت، سن و سطح تحصیلات معلمان به طور متفاوتی بر رشد حرفه ای آن ها تاثیر می گذارد. نتایج این مطالعه در چارچوب نظریه های اجتماعی- سازنده و فعالیت مورد بحث قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: تربیت معلم، کنش انعکاسی، کفایت فردی، ارتقا سطح حرفه ای، حلقه های مشارکت غیرحضوری
 • الهام کریمی، رحیمه چولانیان*، سهاد جادری صفحات 455-477

  عناصر اساسی در تصاویر ادبی و صور خیالی همچون استعاره، تشبیه، کنایه، مجاز، مطابقت حواس و غیره، به رنگ ها بستگی دارند، رنگ جایگاه مهم و برجسته ای دارد؛ زیرا  به کلمات ادبی بعد، جهت و عمق می بخشد و نیز تاثیر فراوان آن در زندگی و روحیات ما نمایان است، شاعران از این عنصر برای عینیت بخشیدن به مفاهیم ادبی خود بهره می جویند. تاثیر وافر رنگ ها، بسیاری از محققین را به بررسی اثرات و ابعاد آن ها، چه مثبت و چه منفی تشویق نموده و هر یک از آن ها به گونه ای سعی در نشان دادن این تاثیرات به دیگران هستند. در این مقاله تلاش شده است تا با شیوه توصیفی- تطبیقی به بررسی رنگ به عنوان یکی از عناصر اصلی و مهم در ادبیات معاصر، به ویژه در اشعار آدونیس و قیصر امین پور، و نیز به ارزیابی اشعار این دو شاعر سوری و ایرانی پرداخته شود. بارزترین دستاورد این پژوهش آن است که این دو شاعر شش رنگ سیاه، سفید، آبی، سبز، قرمز و زرد را با کمیت های مختلفی جهت انعکاس و بیان مقاصد و مضامین مختلفی که اغلب ناشی از شرایط اجتماعی جامعه بود، به کار بردند و از کاربست نمادین آن ها جهت افزدون به غنای اشعار خود بهره بردند.

  کلیدواژگان: رنگ، ادبیات تطبیقی، ادبیات معاصر، قیصر امین پور، آدونیس
 • رعنا جمشیدبیگی، عبدالعلی اویسی کهخا* صفحات 478-503
  جریان مدرنیسم واکنشی ادبی و هنری به مدرنیته و دگرگونی های ناشی از آن بود. مدرنیسم از دانش های نوینی مانند روانشناسی که سال های پایانی قرن نوزدهم شکل گرفتند بسیار تاثیر پذیرفت. مدرنیسم  بر رمان که از مهم ترین گونه های ادبی است تاثیرات ژرفی گذاشت و باعث آفرینش رمان مدرن شد. رمان مدرن متفاوت از رمان کلاسیک عمل می کند؛ بدین صورت که به انسان و روان وی بیش از هر چیز می پردازد و نویسندگان آن برای بیان اهداف خود از شگردهای نوینی در آثارشان بهره می گیرند که در رمان کلاسیک وجود نداشته اند. برخی نویسندگان ایرانی با الگوگیری از ادبیات مدرن جهانی، آثار ارزشمندی براساس مولفه های این جریان نگاشته اند. نگارنده در این پژوهش با استفاده از منابع کتاب خانه ای به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی مولفه های مدرنیسم در رمان سالمرگی نوشته اصغر الهی می پردازد تا هم به معرفی بیشتر جریان مدرنیسم و مولفه های آن کمک کند و هم یکی از ارزشمندترین رمان های ایرانی را که می تواند الگویی برای نویسندگان، اثری برای مطالعه علاقه مندان به رمان ایرانی و پژوهشگران این جریان و ادبیات نوین ایران باشد، بیشتر و بهتر بشناساند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که الهی چیره دستانه برخی از مهم ترین مولفه های مدرنیسم چون دانش روانشناسی، پرداختن به ذهن و روان شخصیت ها، جریان سیال ذهن، درهم آمیختن واقعیت و خیال و ابهام، بازآفرینی اساطیر، ضدقهرمان، راوی های متعدد، هویت، تصاعد و آرمان گریزی را در رمان خود به کار برده است و اثری مدرنیستی قابل تحسین آفریده است.
  کلیدواژگان: مدرنیسم، مولفه های مدرنیسم، رمان مدرن ایرانی، اصغر الهی، سالمرگی
 • لیلا میری، اصغر دادبه* صفحات 504-530
  سعدی و اندیشه های او همواره مورد توجه منتقدان بوده است. یکی از جنبه های نقد که می تواند مخاطب را با اندیشه ها و سرچشمه های تفکر سعدی آشنا کند نقد فرهنگ بنیاد است. سخن شناسی فرهنگ بنیاد بر مولفه های فرهنگی به کار رفته در متن با توجه به تاریخ پدید آمدن اثر توجه می کند. در آثار سعدی سه آبشخور فکری می توان یافت که هر سه قدرتمند و موثر هستند. یکی سرچشمه های ایران باستان و توجه سعدی به فرهنگ ایران پیش از اسلام است، دوم جریان حکمت اسلامی است که سعدی را تحت تاثیر متکلمان و حکیمان بزرگ جهان اسلام نظیر امام محمد غزالی قرار داده و سومین آبشخور اندیشه او را می توان جریان عرفان ایرانی دانست که در کار تلطیف فضای زهدی و ایجاد جو شاعرانه در برخورد با مقولات اعتقادی است. سعدی در برخورداری از اندیشه های ایران پیش از اسلام بسیار تحت تاثیر فردوسی بوده است. در این تحقیق نشان داده ایم که سعدی چگونه نشانه های ایران باستان را در آثار خود به کار گرفته و در زمانه ای که از نظر تاریخی توجه به آیین ها و شخصیت های ایران باستان نوعی کفر به شمار می آمده چگونه توانسته گفتمان جدیدی در ستایش از داد و خرد و شکوه ایران پیش از اسلام بیافریند. این پژوهش با اتکا به اصول نقد فرهنگی در پی آن است که بداند چرا در بین شاعران و هنرمندان قبل از قرن هفتم توجه سعدی بیش از همه به فردوسی بوده است.
  کلیدواژگان: سعدی، فرهنگ ایران باستان، فردوسی، نقد فرهنگی، سخن شناسی فرهنگ بنیاد
 • نگهدار شادکام، سید احمد حسینی کازرونی* صفحات 531-551
  اسطوره ها، حکایت های روزگار کهن و ماجرای ماقبل تاریخ هستند که بن مایه ای از حقیقت دارند و از طریق نقل، از پیشینیان به آیندگان منتقل شده اند. اقوام ایرانی و یونانی در گذشته به دلیل مبادلات فرهنگی، دارای اسطوره های نزدیک به هم و مشترک بوده اند. به همین دلیل است که نسبت به پهلوانانی چون: رستم، اسفندیار در ایران، و هرکول در یونان، با نگاهی احترام آمیز و حتی تقدس می نگریسته اند. بخشی از اساطیر در اعداد نمود پیدا کرده اند از آن جمله: عدد هفت و دوازده، در شاهنامه فردوسی به هفت خان رستم و اسفندیار اشاره شده که مضمون های این حکایت ها، با دوازده خان هرکول می تواند مرتبط باشد. کنکاش در خان های اساطیری، باعث کشف اشتراک های فرهنگی ایران و یونان می شود. اختلافات و اشتراکات  میان آن ها، روند توسعه فرهنگی این ملت ها را تا حد زیادی روشن می کند. سه پهلوان اساطیری- رستم، اسفندیار و هرکول- دارای ظرفیت های فراطبیعی بوده اند. اشتراک عمل سه پهلوان، گزینش راه دشوار به جای راه سهل و آسان بوده است.
  کلیدواژگان: اساطیر، شاهنامه، اعداد، خان (خوان)، اشتراکات و افتراقات خان ها (خوان ها)
 • سیده الهام باقری، احمد خاتمی صفحات 552-586

  سنایی غزنوی (545یا529-467 ق.)، اغلب به «شاعر نوآور» مشهور است. از نوآوری های او، کاربرد طنز در نوشتار حدیقه به منظور تفهیم بهتر موضوعات عرفانی برای سالکان و مخاطبان مباحث عرفانی ست. به گونه ای که پس از سنایی این شیوه، در میان عرفای صاحب اثر رواج یافت؛ به ویژه عطار و مولوی از آن بسیار استفاده کرده اند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه پژوهش کتابخانه ای، به یافتن شگردهای طنزنویسی سنایی غزنوی در جامعه آماری حدیقه الحقیقه پرداخته، و ضمن بررسی مختصات هر شگرد، و دسته بندی یافته های پژوهش در شاخه های نظریه های طنز (برتری، تناقض/تضاد، رهایی، بازی ها) این شگردها را از منظر کارکرد امروزی آن تحلیل و بررسی کرده است.نتیجه های به ‏دست آمده از این پژوهش، نشان می دهد تمامی شگردهای طنزساز حدیقه سنایی تیوری بازی ها را تقویت می کند. هم چنین درصد مجموع «بازی های زبانی» 4/67درصد از کل شگردهای طنز حدیقه، بیش تر در حکایت ها (بخش روایی) به ویژه در حکایت های نیمه دوم حدیقه دیده می شود. در مقام بعدی، شگردهای تقویت کننده نظریه برتری (5/8درصد) جای دارد، که درکل حدیقه پراکنده است. درنتیجه می توان گفت، سنایی برای تفهیم بهتر آموزه های عرفانی، اخلاقی و فلسفی خود، به کارکرد بازی و تاثیرگذاری آن آگاه بوده، و از طنز ناشی از آن با اشراف کامل بهره برده است؛ اما اغلب با نگاه برتری جویانه و تنبیهی (آگاهی بخشی)، به تحقیر شخصیت های حکایت ها یا مخاطب پرداخته است، و از میان 53 حکایت و تک بیت ها، تنها 7 حکایت و 6 بیت طنزآمیز (هم سو با نظریه های بازی ها، رهایی و تضاد) کارکرد رسانه ای دارد.

  کلیدواژگان: سنایی، حدیقه، شگرد طنز، نظریه بازی ها، نظریه برتری، نظریه تضاد
 • فرشته غلامرضایی نژاد اناری، محمود صادق زاده*، هادی حیدری نیا صفحات 587-609
  روان شناسی مثبت گرا یکی از شاخه های جدید دانش روان شناسی است. این علم سه ستون دارد: نخست مطالعه هیجان های مثبت، دوم مطالعه خصوصیات مثبت و سوم مطالعه نهادهای مثبت. مارتین سلیگمن، بنیان گذار این نظریه، زندگی هدفمند و با معنا را درگرو شش قابلیت مثبت خرد و دانایی، شجاعت، نوع دوستی، عدالت، اعتدال و تعالی و هیجانات مثبت را، در سه مسیر رضایت و افتخار و آرامش از گذشته، شادمانی و اشتیاق و لذت پایدار از حال و خوش بینی و امیدواری و اعتماد به آینده می داند. این پژوهش، قصاید ملک الشعرا بهار را  به شیوه توصیفی، اسنادی، تحلیلی و ارزیابی کمی، در عنصر خوش بینی و امید از منظر روان شناسی مثبت نگر بررسی کرده است. با استخراج و بررسی شواهدی از یک صد قصیده دیوان بهار مشخص شد که 83 قصیده موضوعی مثبت دارد که حدود نیمی از آن ها به خوش بینی و امیدواری اختصاص یافته که نسبت به یاس و ناامیدی از بسامد بسیار بالاتری برخوردار است؛ در این میان شاعر تنها در هفده قصیده به موضوع شکوه و گلایه پرداخته است. بهار با وجود همه رنج ها و دردهای شخصی و اجتماعی، شاعری مثبت نگر، خود شکوفا و خوش بین است. وی نمونه دیگری از بزرگ مردان عرصه فرهنگ و ادب فارسی است که در راه اصلاح محیط و پدید آوردن اجتماعی بهتر و شادتر قلم می زد و شعر می سرود. هنر و رسالت او در سال ها قبل مصداق دانش جدیدی است که مدعی ارایه راه کارهای نو برای زندگی بهتر انسان ها است.
  کلیدواژگان: مثبت اندیشی، خوش بینی، سلیگمن، قصاید بهار
|
 • Narges Afrooz, AliAsghar Halabi *, Ahmad Ranjbar Pages 1-26

  The manuscripts of Me’rajiye, Talvihat and Favayed are three dissertations among the mystical and educational prose works of the Timurid period written by Mohammad Nourbakhsh. The prose style of the mentioned treatises is mostly technical since the author has employed more Arabic compounds , Ayas, haiths, literary devices such as rhyme, parallelism, derivations, synonyms, alliterations, paradoxes , allusion and similes. In the Meʼrajiye dissertation, the Miraj of the Holy Prophet (PBUH) was explained through a mystical method. Nourbakhsh Khorasani believed that holy prophet Mohammad travelled to Me’raj in an exemplary body. He also had observed everything in their exemplary shapes. There are 11 surviving copies of this manuscript preserved in the libraries of Iran. It is worth noting that Talvihat and Favayed are single-copy dissertations. The Talvihat concerns the position of prophets and, the differences and similarities between the Prophet and the saints, the erroneous beliefs of the superficial scholars and the common people about the prophets and the saints, unusual habits, the austerity of Indian yogis, the raising consciousness and love for the saints of God . The Favayed includes the influences of sin and oppression on humankind, the self-purification, appealing to the men of God, criticizing the extremist views of the superficial people on the boundaries of knowledge, facilities and possessions of the saints of God, the truth of astronomy and the descents of unseen world. Using a library, analytical and descriptive methods, this research briefly refers to the life of Seyyed Mohammad Nourbakhsh Khorasani and introduces the Me’rajiye, the Talvihat, and the Favayed dissertations. The stylistic characteristics of these works are also investigated in terms of language, expression, and thought.

  Keywords: Seyyed Mohammad Noorbakhsh, manuscript, Stylistic Features, Me’rajiye, Talvihat, Favayed
 • Leila Badamiyan, Nastaran Safari * Pages 27-48
  The Ramayana, India's oldest romance epic, is a Sanskrit-language Valmiki poem from the 5th to the 3rd centuries BC, in addition to a sweet narrative full of moral, social and political implications. This epic was translated into Persian as a poem by Mullah Masih Panipti during the reign of Jahangir Shah. The widespread and active presence of women as an integral part of both epics becomes one of the factors in recognizing the status of women, the way society views this group and their rulings.This article tries to express the extent of the influence of Islam on the system of the Messiah by examining and extracting the mentioned points. The present study, with its library method and descriptive-analytical method, first determines the position of woman and the rulings related to her in Ramayana Valmiki and then compares and identifies the differences and similarities with what Mulla Masih Panipati wrote in the translation of the Ramayana poem. As a Muslim, he has provided a translation of a Ramayana poem based on Islamic concepts, using similarities and finding common ground between Hinduism and Islam. According to the findings of this study, more women in the Ramayana of Mlamasih compared to the Ramayana of Walmiki play a role in this system; But in terms of expressing the rulings and status of women, Valmiki has dealt with it in detail. Women play a more central role in the Ramayana Mlamasih, and three of them, Kiki, Ravan's sister, and Ram's sister, tell the story.
  Keywords: Ramayana, woman, Valmiki, Mlamasih, Islam
 • Amir Nikseresht, Ghadam Li Sarrami *, Mehri Talkhabi, Toraj Aghgaie Pages 49-75
  One of the most important areas of literary psychology is devoted to the  analysis of the psychological processes of the mind. Carl Gustav Jung, the Swiss pioneer of this area, known as Analytical Psychology, put the mind on a higher level than the previous psychologists, including his master, Freud. He added "collective unconscious" to those analyses. He believed that man may exceed his individual boundaries and enter a world of the "collective unconscious." What set Jung apart from his peers in the discussion of the "collective unconscious" was attention to the "eternal form" or "archetype." And that’s what Jung believed shapes our personality and behavior, as well as what makes us different from others due to the formation of personality and behavior. Like any other human being, Saadi was also influenced by these archetypes, and it can be claimed that, under these influences, he engaged in literary creations and the creation of brilliant literary anecdotes. One of the most important archetypes influencing Saadi was the archetype of "shadow", but what distinguishes Saadi from others is his reluctance to conceal the influence of this archetype on his behavior and personality.
  Keywords: Analytical Psychology, Jung, Collective Unconscious, Archetype, shadow, Sa'adi
 • Arezoo Hoseinpor, Kamran Pashaei Fakhrei *, Parvaneh Adelzadeh Pages 76-98
  Persian contemporary literature is unique in the history of Iranian literature cosidering its deep social and political views and the diversity of its anthropological approach. The writers and poets of this era along with the other members of society  criticesed the ugly aspects of society, and literature, which had been unable to criticise due to social hierachies prior to that time, was acting like a weapon to gain freedom as an efficient tool to express political and social criticisim. M. Reza Shafi Kadkani is an eminent contemporary poet and has mixed Nimaii poem with a social commitment and critical view. Critical theory has become more scientific and concentrated with the advent of Frankfurt school. The present study aims to analyse the poems of Shafi Kadkani based on the theory of Critical aesthetics of Frankfurt School. The approach, taken by Shafii, toward the quality of the link between art and society, is critical. According to Frankfurt school, this approach is quite observable in the genuine modern art. In accorandance  with this appraoch, the modern art, needles to be inferiorized to depict the social realities and trapped in the extremist entertainment,  denies the status qua indirectly. Based on the results, in the poems of Shafii , the interrelation of critical art to society appears in the best possible way. Criticisim utilizing certain ways such as naturalism, symbolism, certain critical contexts and ..etc is salient in his art. In addition to these critical concepts in his poems, it has given an ability to criticize his poems politically as well as socially.
  Keywords: Shafii Kadkani, Frankfurt school, Aesthetic Criticism, society
 • Farajollah Fakoori, MohamadAli Gozashti *, AliAsqar Babasalar Pages 99-120

  Thematic creation is the creation or discovery of a new relationship and connection between a mental thing and an objective thing, which apparently has no connection. The "theme" and the creation of the theme are the main elements of the Indian style. This  style, due to its linguistic capacities and artistic applications, tries to create a semantic connection between a subjective and an objective thing and separate the ode from vulgarity; In this style, the poet has no choice but to create art and prevent repetition. The theme has been known and used as a prominent technical term in Persian poetry since the middle of the tenth century. The present study, with a descriptive-analytical method, while clarifying the nature of the theme and thematicization, examines the thematic-creation techniques in Tarshizi's emergent euologies. An emerging effort in praise poems has always been to discover and create a new connection between phenomena along the verse in the axis of vocabulary, one of the words as one of the main aspects of imagery and often has the additional role of synecdoche as a pillar of thematization, in order to create a network of themes and clusters of imagination.

  Keywords: Zohoori Torshizi, Eulogistic odes, Conceptualization elements, Content, Content making
 • GholamHossain Khodayar, Ahmad Hasani Ranjbar *, Ashraf Sheibani Aqdam Pages 121-143

  Each literary convention has some thematic as well as stylistic features that differentiates it from other conventions. Khajavi Kermani is one of the poet who pays particular attention to the epic as well as didactic aspects in his lyric poems. This descriptive-analytical study seeks to answer the question to what extent the narrative structure of Khaji Kermani's poem "Flowers and Nowruz" is compatible with the components of lyrical literature from the point of view of linguistic and literary approaches? Findings indicate that in the textual context of this system, the "poetic and literary function" of the text shows the dominance of the role of "emotional language" over its "referential" role. There are many factors that can be enumerated in this collection that have been proposed in order to strengthen the "lyrical element" of the text and have put its "narrative dimension" in the next place. Factors such as "lyrical compositions and interpretations", "soft and delicate descriptions", "sad and isolationist atmosphere", "loving and beloved action", "lack of complex extra-textual reference", "simple syntactic structure of sentences", and "fragment" The main expressions of the main character","multiple uses of expressive elements such as metaphor and simile","description of battle scenes and feasts" are the most important manifestations of the crystallization of this role in the poem" Flower and Nowruz". In addition to this type of processing of characters such as "hero", "villain", "helper", "princess", "benevolent and advisor" and the theme of the narrative such as "dreaming", "journey", "existence of obstacles" "In the path of carpentry", "conflict with the dragon, etc.", have also been used with the aim of strengthening the lyrical element of the text.

  Keywords: Poetic, emotional role of language, Features of lyrical literature, formal, content elements, Poetry collection Flower, Nowruz
 • Nadim Asghari Ghajari, Hasan Ali Abbaspoor Esfeden *, MohammadAli Khaledian Pages 144-168

  Semiotics has a prominent effect in analyzing the unaddressed dimensions of literary texts. In the signs system, codes are of particular importance. In this regard, Roland Barthes' views are more credible. He divides codes into five types: action, hermeneutic, symbolic, semantic, and referential. This allows for a solid analysis of the underlying and secondary layers of the text. In the present article, using Barth's cryptographic theory, the sonnets of Qaisar Aminpour in the Dastoor -e- Zaban -e- Eshgh have been studied and analyzed to show how much the narrative has a direct effect on the reproduction of different meanings. The results of the research show that the reflection of cultural codes in these sonnets indicates the widespread manifestation of ideological, religious, mystical, literary and romantic discourse to advance the narratives. Hermeneutic codes are used to involve the audience in discovering the ambiguous dimensions of the narrative. By giving subjectivity at the beginning of the sonnets, while pausing to provide answers, the poet finally reveals and expands the scope of the target group. The dual contrasts in the symbolic codes are a desirable ground for objectifying the narrator's inner selves and making his mentalities tangible. Part of the quality of semantic codes in Aminpour’s  sonnets shows that he described his intended system of signification using religious and emotional words and phrases. Also, the codes of action have had a positive effect on the credibility and explanation of the abstractions and intangible circumstances of the narrator.

  Keywords: Qaisar Aminpour, Dastoor Zaban Eshgh, Ghazal, Roland Barthes, Narration, Code
 • Malek Ghasemi, Khodabakhsh Asadollahi *, Ramin Moharami Pages 169-190
  Akbar Exir is the pioneer of metamodern poetry, a movement that originated from Shamlou’s free verse , which has evolved in the continuation of the movements of contemporary poetry with a new approach. This poetic movement was influenced by the poetry of the seventies and after various developments in that period, with a humorous theme and content, it was introduced to the field of Persian literature in 2003. The use of selected words, proverbs and slang terms, the use of elements of climatic literature, rhythm and word play, the element of surprise and its humor with new concepts, are some of the components that Exir has in mind in the development of his poetic style. The features in his works and those of metamodern poets have been proposed as the frameworks of this poetic trend. In this article, we are trying to analyse the formal style and literary language in Akbar Exir’s poems. Language has a special place in the style of Exir’s poetry and is the main and practical context in its study. What is the place of language and literary style in the form of poetry? Does language affect form? And what is the interaction of language with other formal elements, namely imagination and music of poetry? These are among questions that we have addressed in this research and the obtained result shows that language in Exir’s poetry pays attention to both the structure of the poem and the content. Where the purpose is to convey meaning, it is content that overshadows form and language. The method of this research is library and direct study and our statistical community is Akbar Exir’s poems.
  Keywords: Akbar Exir, poetry, Form, Automatic Language, literary language
 • Zahra Motiee, Fateme Heydari * Pages 191-218
  One of the approaches of contemporary literary criticism that has been considered by researchers is psychological criticism. Archetypes, which are the collective unconscious content, can be analyzed in human personality as a legacy of the past. By balancing the four archetypes of mask, shadow, anima, animus in oneself, one can express one's true "self" and reach individuality. This article examines the archetypes in Ahmad Shakeri's novel Naked in the Wind based on Jung's theories through an analytical-descriptive method. This novel is one of the novels in the field of sacred defense literature that tells the story of a teenager from the village of "Kanichao" and reveals the secret of the martyrs of Borhani hill after many years. This research, in accordance with the conditions of the story, provides the background for the representation of the mentioned archetypes and shows that in the novel, due to the presence of negative characters, shadow archetypes and masks have a great effect and have darkened the story’ space. With the efforts of the main character of the novel - Yusuf - the shadows and masks are removed one after another and the reality becomes clear to the people. The insistence on negative aspects has not provided the ground for the expression of the real "self" of the characters in the story and has only revealed their nature to the people.
  Keywords: Sacred Defense Literature, Naked Against Wind, Carl Gustav Jung, unconscious, Archetype
 • MohammadHosain Tashkari Bafghi, Fatemeh Ghafouri Mehdiabad *, Pouran Yousefipour Kermani Pages 219-243

  Mirza Mohammad Taher Qazvini’s Weapons of War is one of the most valuable and poetic works of the 11th and early 12th centuries AH. This work includes 800 lines and is composed in the form of Masnavi. In this research, while briefly introducing the author and his valuable work, the stylistic coordinates of this work have been studied. This research has been done based on a descriptive-analytical method. The poet has used historical allusions and hints to enrich his poems and thoughts. It is noteworthy that Mirza Mohammad Tahir Vahid Qazvini was influenced by the Safavid period in his illustration and depiction of war tools in Masnavi Weapons of War  and this work is one of the first instances to use new weapons tools such as pistols and weapons and guns.  In his book, Vahid Qazvini has repeatedly dealt with stories, religious narrations, historical and Islamic events, and great personalities such as the Holy Prophet (PBUH) and Imam Ali (AS). In addition to these topics, he is well acquainted with Persian and Arabic literature and refers to stories and characters. The study of intellectual, linguistic and literary levels of this work undoubtedly paves the way for the knowledge and thinking of the poet's scientific and literary practice for those who are interested as well as the researchers.

  Keywords: Masnavi, Weapons of War, Mirza Mohammad Taher Qazvini, Content Analysis, stylistics
 • Seyedeh Shabnam Lajevardi Zadeh *, Mohammad Hesaraki, Mansooreh Ahmadijafari Pages 244-265
  In the literary and poetic heritage of the Persian language, there are many poems on the history, geography, culture and people of Khorasan that emphasize the important role of this land and its inhabitants. Among contemporary poets, the prince of poets Bahar poets has a great passion for Khorasan. Among the motives that have led to composing poetry about the land of Khorasan in Bahar poems, we can mention religious, cultural, political, historical and love for the homeland and homeland. The purpose of this study is to clarify the dimensions of spring thought and motivations in the context of Khorasan, as well as the frequency of mention of Khorasan in his poems. This article has analyzed the Divan Poems Divan based on format and themes by analytical-descriptive method and while emphasizing the frequency of Khorasan motif in selected poems, has reached the conclusion that Khorasan in his poem is sometimes homeland. Sometimes it is his father's house and sometimes it is the place where he grew up. Also, the reflection and influence of Khorasan in the thought and poems of Bahar is the main pillar of his poems.
  Keywords: the prince of poets Bahar, thought, poems, The image of Khorasan, history
 • Samaneh Vatandoost, Hassan Bassak *, Reza Ashrafzadeh Pages 266-285
  Khamseh of Nezami Ganjavi includes various collections in the types of lyrical, mystical, moral, etc. literature. In each of the works, the poet deals with issues according to the audience's understanding and insight and describes some of the beliefs and rituals of human society, especially Iran. One of these rituals is covenanting and swearing, which sometimes has a two-dimensional aspect in the military intellectual structure and sometimes stops at the superstructure level. In the present study, with reference to library resources and descriptive-analytical method, the types of treaties and their functions in Khamseh of Nezami have been explored and studied. The results show that at a general glance, treaties are divided into written and unwritten categories. The written form includes a political and security pact, a marriage pact and a pact to retain power. The unwritten type has sub-branches which are: moral covenant (shame and loyalty), princely pact, motivational pact, cooperation pact, peace and subjugation pact, democracy pact, covenant pact, divine pact, secret pact and a pact of allegiance to the king. The diversity that exists in this category confirms that the pact in Khamseh of Nezami is beyond a purely social matter, and the categories of cognition and knowledge, moral and educational, political and security, religious and doctrinal, etc. are tied to it.
  Keywords: Nezami Ganjavi, Khamseh, Peyman, oath, Types, Functions
 • Leyla Shahryari, Hosen Esmaili, Mohammad Shafie Pages 286-311

  However, Rumi in response to the question "What is the meaning of life?" Does not speak explicitly, In practice, everything that is said in Masnavi deals with life and its meaning in some way. Because Masnavi has a lost audience from the beginning to the end, Who feels the emptiness of meaning in his life; But the preoccupations of material life have blocked his entry into the spiritual life. Because everyone gives meaning to life in a special way, Rumi wants to help the audience find these components by presenting a picture of the components of his meaningful life. But, of course, it is not easy to find the signs in the glorious, deep and extensive life of Rumi, according to the disturbed order of Masnavi. But since Rumi's worldview is based on the two sources of wisdom and love, He considers these two as decisive categories in giving direction to the life of every human being. The present article begins with the assumption that the intellect, love, and gentleness of each, as two reciprocal and interacting categories that are the main components of meaningful life, have the ability to first determine any meaning that is ultimately emotional or intellectual. , Pass through their filter and secondly have the capacity to interpret any mutual thought with their help. This article, whose data have been qualitatively analyzed and described, has been written with the aim of showing the interconnectedness of reason and love as the two main components of human material and spiritual life. The most important achievement of this research is that the life of every human being can only be meaningful in the connection between reason and love.

  Keywords: Masnavi, love, Intellect, meaning of life
 • Mansooreh Bagheri Mazraeh, AbdolReza Modarres Zadeh * Pages 312-338

  The sociological criticism of literature is a scientific discipline which initially tries to extract social issues through the literary works by focusing on the content. The  contemporary Hungarian thinker, George Lukacs, made major changes in this discipline. In Lucien Goldmann's genetic structuralism approach, based on Lukacs’s views, the aesthetic techniques of the text in parallel with it’s content are studied and the overall structure of the story and the structures of society that story developed in, correspond to each other. With regard to the fact that intended research field of the present research is social novel, this article is going to deal with the short story in a descriptive-analytical way with genetic structuralism approach and by the case of study of Scattered Memories by Goli Taraghi, and  seeks to explore how society is represented in the imaginary world of a short story collection. The results show that although none of the stories happened at the same time, this book approximately is in line with the events of Iran milieu after the revolution and after the war, in content and form. Moreover, by expressing the consequences of prejudice in the first decade of the revolution and the consequences of modernity in the second decade, it implicitly, invites the audience to pluralism and to avoid luxury.

  Keywords: sociological criticism of literature, genetic structuralism, Short story, Goli Taraghi, Scattered Memories
 • Fatemeh Gooshehneshin, Maryam Shafiee Taban *, Behnam Feali Pages 339-362
  Paying attention to lifestyle is one of the essential issues in today's societies. This concept reflects the full range of ideas, values and social activities that distinguish societies. The Islamic way of life consists of interconnected sets of behavioral patterns in various fields of human life. Nahj al-Balaghah, as one of the main Islamic sources, includes various characteristics of lifestyle in various fields. Since Saadi is the product of Islamic culture, he has mentioned many cases of lifestyle in his works, which are reminiscent of the components of lifestyle in Nahj al-Balaghah. The present paper tries to rely on the descriptive-analytical method to influence Saadi's lifestyle in Nahj al-Balaghah. The results of the research show that Saadi has been influenced by Nahj al-Balaghah in various mental and objective components of lifestyle, with the difference that Imam Ali (AS) has analyzed each component in different fields such as belief, social, political, military, economic, but Saadi's studies on the mentioned components are more limited and It is not as extensive as the components mentioned in Nahj al-Balaghah.
  Keywords: Nahj al-Balaghah, lifestyle, Islamic lifestyle, Saadi Shirazi, Saadi's works
 • Salimeh Daraei, Taqi Amini Mofrad *, Koobra Nodehi Pages 363-389
  Colors express feelings and emotions and reflect the inner characteristics of people. Sometimes artists use colors and colorful elements in their romantic illustrations, presenting their emotional experiences and mental perceptions with the help of literary devices and figures of thought such as similes, metaphors, ironies, pun, etc. in an artistic and appealing manner. Saadi has also benefited a lot from this kind of expression. The present article explains the image of color in Saadi's sonnets in a descriptive-analytical manner and examines the images related to color and the metaphors and similies related to them in three hundred and sixty of  Saadi's sonnets. The result of this research shows that among the five colors black, white, red, yellow and green that best illustrate the meanings and mental moments of Saadi's poetry, red has the highest frequency and green has the least use. Also, the poet has indirectly used the colors of colorful objects and the color of phenomena in presenting the color image. These colorful images express the power of speech, the poet’s aesthetic perception and his ability to use imaginary forms such as similes and metaphors in creating images, which makes his speech eloquent and pleasant, and the effect and charm of his words.
  Keywords: image, sonnet, Color, Saadi, description
 • Amineh Marefati, Saeed Farzaneh Fard *, Hossein Novin Pages 390-409

  One of the issues that has always been raised and challenged about Hafez's poetry has been the issue of semantic connection among the verses of Hafez's sonnets. Some proponents of the existence of coherence and semantic connection in the structure of Hafez's sonnets believe that the verses of the sonnets may seem discrete at first glance; But they have a coherent and central core with which the other verses of a sonnet have a semantic connection. In contrast، some believe that the verses in a sonnet are independent of each other and each verse has an independent meaning and interpretation. Therefore، the purpose of this article is to examine the semantic connection in five memorable sonnets that have been randomly selected to be a handful of good examples. Therefore، the analysis of this issue is descriptive-analytical and in a library style، which after examining these lyric poems، we finally came to the conclusion that Hafez lyric poems have semantic coherence and this coherence and connection through existence of the  central core in poetry is having a common semantic fit and theme in all the verses of a sonnet، as well as the variety of sonnets and the repetition of words in the poem.

  Keywords: Hafez, sonnet, Semantic Coherence, Structuralism
 • Naser Ahmadzadeh, MohammadYosof Nayyeri *, Najaf Jokar, Zarintaj Varedi Pages 410-433

  The linkage among Persian literature and Islamic mysticism is so high that conducting any research in the most of literary works will be cumbersome in the absence of perception and understanding of Islamic mysticism. Carrying on leading research and studies on mysticism owns a more focal necessity and importance specially in the field of  mystic literature. "Adab al Moridin" or "Handbook of Disciples" is one of the written measures of mystical literature in the field of spiritual instructing and training of disciples and trainees in Tarighat (religious mysticism). This research is aimed at introducing these lesser known and observed resources. After finding, listing and academic reviewing of the same mystical handbooks and considering the absence of specific and significant record about the aforementioned "Adab al Moridin"s and shortage of resources we decided to examine and sctutinise the handbooks of mystical instructions Through recruiting and analysing existing" Adab al Moridin"s until the 13th century, the present research has led to the instructional methods of the Tarighat. It should be reminded that this research has not intended to enter into the creeds and foundations of Sufi thought and has sufficiently tried to examine the mores and manners  of the disciples.

  Keywords: Adab al Moridin, Mystical literature, religious, mystical teachings, practical, theoretical teachings of Sufism, comparison of conduct methods
 • Azadeh Zakeri, Parviz Maftoon *, Parviz Birjandi, Masood Siyyari Pages 434-454
  Following postmethod pedagogy, the spotlight has turned on language teachers. This means that their beliefs, experiences, and knowledge have been valued because it is the language teacher who knows both her learners and her classroom contexts best and can also fulfill postmethod promises. However, how can the field of language teaching come up with much-needed professional development, self-efficacious teachers who can have their own contextualized praxis? As such, and as a possible contribution to the field of TESOL, the purpose of the present study is to provide insights into the promotion of professional development for teachers. Online social networks provide new opportunities for language teachers' life-long development through participation in collaborative, professional and critical discussions. The purpose of the study was to see whether participation in collaborative, professional and critical discussion circles enhance self-efficacy component of language teachers’ professional development, and whether language teachers’ experience as a teacher and employment status affect this development. A professional development questionnaire was devised quantitatively and qualitatively through the delineation of the essential components of teachers’ self-efficacy. Then, language teachers underwent a quasi-experimental design consisting of three phases of a pretest, an educational treatment phase, and a posttest. The findings showed significant changes in the self-efficacy component of professional development.
  Keywords: Self-efficacy, Professional Development, online participation circles, Experience, employment status
 • Elham Karimi, Rahimeh Choulanian *, Sohad Jaderi Pages 455-477

  The basic elements in literary images and imaginary forms, such as metaphor, simile, irony, metaphor, matching of the senses, etc., depend on colors; color has an important and prominent place; Because it gives literary words dimension, direction and depth and also its great impact on our lives and spirits is evident, poets use this element to give objectivity to their literary concepts. The abundant effect of colors has encouraged many researchers to study their effects and dimensions, both positive and negative, and each of them is trying to show these effects to others. In this article, an attempt has been made to study color as one of the main and important elements in contemporary literature, especially in the poems of Adonis and Qaisar Aminpour, by descriptive-comparative method, and also to evaluate the poems of these two Syrian and Iranian poets. The most obvious achievement of this research is that these two poets used six colors of black, white, blue, green, red and yellow with different committees to reflect and express different intentions and themes that were often due to the social conditions of the society. Their symbolic use was used to add to the richness of their poems.

  Keywords: Color, comparative literature, contemporary literature, Qaisar Aminpour, Adonis
 • Rana Jamshidbeigi, Abdolali Oveisikahkha * Pages 478-503
  Modernism was a literary and artistic reaction to modernity and the resulting changes. It was greatly influenced by new sciences such as psychology that emerged in the late nineteenth century and had a profound effect on the novel, which is one of the most important literary genres, which led to the creation of the modern novel. The modern novel operates differently from the classic novel; In this way, it deals with human beings and their psycho more than anything else, and its authors use new techniques in their works to express their goals, which did not exist in the classic novel. Some Iranian writers have modeled on modern world literature and written valuable works based on the components of this trend. In this research, the author uses the library resources in a descriptive-analytical way to study the components of modernism in Asghar Elahi's novel Salmargi to help introduce modernism and its features more fully and to be one of the most valuable Iranian novels that can serve as a model for authors. The authors aim at introducing the novel as a model for those interested in Iranian novels and scholars of this current and modern Iranian literature. The findings of this study show that Elahi has masterfully used some of the most important components of modernism such as psychological knowledge, dealing with the mind and psyche of characters, fluid stream of consciousness, recreating myths, anti-heroes, multiple narrators, ambiguity, identity, escalation and anti-idealism in his novel. He has created an admirable modernist work.
  Keywords: modernism, Element of Modernism, Modern Iranian Novel, Asghar Elahi, Salmargi
 • Leyla Miri, Asghar Dadbeh * Pages 504-530
  Saadi and his thoughts have always been the focus of critics. One of the aspects of criticism that can acquaint the audience with the thoughts and sources of Saadi's thinking is the cultural-oriented criticism which is based on the cultural components used in the texts according to the date of composition of the literary work. In Saadi's literary works, three intellectual sources can be found, all of which being powerful and effective. The first is the origins of ancient Iran and Saadi's attention to pre-Islamic Iranian culture, the second is the progress of Islamic wisdom that the great theologians and sages of the Islamic world such as Imam Mohammad Ghazali influenced Saadi. His third thought can be considered as the progress of Iranian mysticism, which is aimed at softening the ascetic ether and creating a poetic ether in dealing with doctrinal topics and beliefs. Saadi was greatly influenced by Ferdowsi in his pre-Islamic Iranian ideas. In this research, we have shown how Saadi used the symbols of ancient Iran in his works and how he could create a new discourse in praise of the wisdom and glory of pre-Islamic Iran at a time which historical attention to the mirrors and personalities of ancient Iran was considered a kind of blasphemy. This research relying on the principles of cultural criticism, seeks to understand why among the poets and artists before the seventh century, Saadi paid the most attention to Ferdowsi.
  Keywords: Saadi, Culture of Ancient Iran, Ferdowsi, Cultural criticism, Ecology's Basic Culture
 • Negahdar Shadkam, Seyed Ahmad Hosseini Kazerooni * Pages 531-551
  Myths are stories from the ancient times, and pre-historical adventures which still serve a deeper purpose to reflect some truth, and have been transferred from the past to the future generations. Due to culture exchanges, Iranian and Greek nations had similar and common myths in past. That's why champions like Rostam and Esfandiyar in Iran and Hercules in Greece were sacred and have been treated respectfully. Some myths appear in numbers, for instance seven and twelve. In Ferdowsi's Shahnameh it has been referred to Rostam and Esfandiyar's seven labours and these narrations could be related to twelve labours of Hercules. Investigations into mythological labours will reveal cultural similarities of Iran and Greece. There mythological champions including Rostam, Esfandiyar and Hercules had supernatural capacities. These differences and commonalities will reveal the cultural development pattern of these nations to a high extent.  The common characteristic of these three champions is the selection of the road not or less taken instead of the easy one.
  Keywords: Myths, Shahnameh, Numbers, Mythological labours, Labour’s similarities, differences
 • Seyyede Elham Bagheri, Ahmad Khatami Pages 552-586

  Sana'i of Ghaznavi (545 or 529-467 A.H.), is often known as an "innovative poet". One of his initiatives is the use of humor in "Hadiqah al-Haqiqah". Because he intends to explain mystical topics to novice mystics and readers of this book with popular methods. After Sana'i, famous mystics such as Attar Neishabouri and Maulana Jalaluddin Balkhi used humor a lot. This article, with a descriptive-analytical method and based on library research, has found the satirical techniques of "Hadiqah-ul-Haqiqah". While examining each trick and finding their connection with humor theories (Relief Theory, games theory, superiority theory, ‎ Incongruity ‎Theory), the researcher  has analyzed and investigated the function of these modes today.The results show that all the satirical techniques of "Hadiqa al-Haqiqeh" strengthen the theory of games. Also, the total number of "language games" is 67.4% of the total humorous tricks of Hadeeghah, mostly seen in anecdotes (narrative part), especially in the anecdotes of the second half of Hadeeghah. After that, there are techniques that strengthen the theory of superiority (8.5%), which can be seen in the whole "Hadiqah al-Haqiqah". As a result, it can be said that Sana'i was aware of the function of the  language game and its impact in order to teach mysticism, ethics and philosophy correctly and fully, and has benefited from it by using the effect of satire to better understand the content; But often with a superiority-seeking and informative view, he humiliates and mocks the characters of the stories or the audience. Out of 53 anecdotes and monographs, only 7 anecdotes and 6 humorous verses (in line with the theories of games, liberation and conflict) are functional in the communication.

  Keywords: Sanai, Hadigeh, Humor technique, Games Theory, Superiority theory, ‎ ‎Relief Theory, ‎ Incongruity Theory
 • Fereshteh Gholamrezaie Nezad Anari, Mahmoud Sadeghzadeh *, Hadi Heidary Niya Pages 587-609
  Positive psychology is one of the new branches of psychology. This science has three fundamental principles: 1) the study of positive emotions, 2) the study of positive traits, and 3) the study of positive institutions. Martin Seligman, the founder of this theory, believes that a purposeful and meaningful life relies on six positive characteristics of wisdom, courage, altruism, justice, moderation, sublimity, and positive emotions and in three paths of satisfaction, pride, and peace of the past, long-lasting happiness, enthusiasm, and enjoyment from the present, and optimism, hope, and trust in the future. This study examined the poems of Malek osh-Sho'arā Bahār in descriptive, documentary, analytical, and quantitative evaluation manners and in regards to the element of optimism and hope from the positive psychological perspective. By extracting and examining the evidences from one hundred poems of Divan-e Bahār, we discovered that 83 of them have positive themes, half of which are devoted to optimism and hope with a higher frequency than despair and disappointment. Meantime, the poet has referred to the subject of complaint and sorrow in only seven poems. Despite all personal and social agonies and pains, Bahār is a positive thinking, self-flourishing, and optimistic poet. He is another example of the great men in Persian culture and literature. He has written and composed poetry to improve the environment and create a better and happier society. His craft and mission many years ago are an instance of new science that claims to provide new strategies for the better living of human beings.
  Keywords: positive thinking, Optimism, Seligman, Bahār poems