فهرست مطالب

فقه و مبانی حقوق اسلامی - سال پنجاه و پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • سال پنجاه و پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدحسن اماموردی* صفحات 247-264

  در قراردادهایی که موجر، حق احداث اعیان را به مستاجر اعطاء می کند، ماده 504 قانون مدنی پس از انقضای مدت اجاره، به پیروی از یکی از دو دیدگاه عمده فقهی، حق ابقای اعیان را پیش بینی نموده است. اما این پرسش را بی پاسخ گذاشته که آیا مستاجر، اولویت در استیجار مجدد عرصه را به واسطه داشتن حق مالکیت اعیان، دارا خواهد شد یا خیر. دکترین فقهی و حقوقی نیز به بررسی حق ابقای اعیان بسنده کرده و اساسا پرسش یادشده را مطرح نساخته اند. با این همه، می توان اولویت مستاجر در استیجار مجدد عرصه را به عنوان شرط بنایی یا شرط ضمنی عرفی در نظر گرفت. چنانکه، رویه قضایی و اداری به شناسایی این حق تمایل جدی دارد. وانگهی، اولویت در استیجار ناشی از مالکیت اعیان، پیشینه فقهی و قانونی نیز دارد.

  کلیدواژگان: استیجار، اولویت، مالکیت اعیان، شرط ضمنی، شرط بنایی، ماده 504 قانون مدنی
 • زهره حاجیان فروشانی* صفحات 265-288
  در صورت اعمال حق شفعه، منافع متصل به شفیع و منافع منفصل به مشتری تعلق می گیرد. اما درصورتی که مشتری با صرف هزینه و بدون تعدی ارزش افزوده ای در ملک متعلق حق شفعه ایجاد نموده، مثل این که درختی در زمین کاشته یا ساختمانی احداث کرده باشد، مسیله مشکل می شود. زیرا از طرفی مشتری در زمان مالکیت خود در ملک تصرف کرده و از طرف دیگر شفیع حق دارد ملک را بدون این تصرفات اخذ کند. ماده819 ق.م راه حل را در دادن حق به مشتری در برداشتن درخت و ساختمان بیان نموده است. بدیهی است که برداشتن ساختمان مستلزم تخریب بوده و درخت هم در غالب موارد قابل جابه جایی نیست. لذا برداشتن این تصرفات به معنای نابودی آنها و سبب ورود خسارت زیادی به مشتری می شود. اما قانونگذار درباره این مسیله ساکت است. فقیهان امامیه کوشیده اند مسیله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، قاعده لاضرر، قاعده احترام مال مسلمان، قاعده سلطنت و... حل کنند. اختلاف نظر فراوان میان فقها و وجود اشکال و خلاء قانونی در این مورد ضرورت پژوهش در این زمینه را روشن می سازد. در این نوشتار ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، این نتیجه حاصل شده که اگر تصرفات مشتری با رعایت تمام الزامات قانونی صورت گرفته، حق شفعه ساقط می شود. اما اگر تصرف مشتری مورد حمایت قانون نباشد حق شفعه ثابت است و شفیع می تواند با اخذ به شفعه، تصرفات مشتری را زایل کند بدون این که مسیولیتی در برابر نقصان یا فقدان قیمت آن داشته باشد.
  کلیدواژگان: تصرف در متعلق شفعه، شفعه، حق قلع، حق إبقا
 • داود حجازی، جواد نیک نژاد*، بهرام تقی پور صفحات 289-306

  قانونگذار ایران به تاسی از نظام های پیشرو حقوقی، با هدف تسهیل و گسترش مشارکت های اقتصادی و تجاری در قالب یک ماده قانونی تشکیل نهادی نوین تحت عنوان گروه اقتصادی با منافع مشترک را مبتنی بر قرارداد اعضاء تجویز نموده است. نص مصوب هرچند مبین انعطاف پذیری گروه از لحاظ شکلی و تشکیلاتی و آزادی اعضا در تنظیم قرارداد گروه است، مع الوصف حجم موجز آن و در عین حال تاکید بر قالب شرکت مدنی گروه، مبین فقدان شخصیت حقوقی است و در نتیجه گروه قابلیت برخورداری از اقامتگاه، دارایی، تابعیت و دیگر مزایای شخصیت را ندارد. ضمن اینکه احکام قانون مدنی، عمدتا ناظر بر اشاعه و نحوه اداره مال مشترک بوده و مقرراتی در خصوص  تکوین، اداره و انحلال شرکت مدنی ندارد. مضافا، مصادیق متعدد سکوت و تزاحم مقرره مصوب، با مبانی مسلم حقوقی موجب ناکارآمدی آن و تبعا عدم اقبال تجار در استفاده از این قالب نوپای حقوقی شده است.

  کلیدواژگان: تضامن، شرکت مدنی، گروه اقتصادی، منع اضرار به غیر، منع انحصار
 • سید مرتضی سبزواری*، سید جواد خاتمی سبزواری صفحات 307-325
  امروزه زندگی اجتماعی انسان ها بدون تعامل با اشخاص حقوقی، امکان پذیر نیست و همین امر لزوم تحقیق نسبت به این مهم را دوچندان می نماید. موضوعاتی نظیر ماهیت شخص حقوقی، مالکیت وی و... در آثار فقها و حقوقدانان قابل مشاهده است؛ اما مباحثی همچون بحث خیارات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بلکه در مورد حق خیار مجلس هیچ مقاله یا تحقیقی یافت نشد؛ لذا در این تحقیق ثبوت خیار مجلس برای کارگزار (نماینده) شخص حقوقی و همچنین خود شخص حقوقی در دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است: جهت اول، شمولیت ادله نسبت به شخص حقوقی و جهت دوم بحث از مانع بودن تفرق نسبت به حق خیار داشتن شخص حقوقی. بررسی این مساله نیازمند تحقیقی جامع بوده و روشن است که نیل به این مقصود، در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی- اصولی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است. در نهایت با بررسی ادله، ثابت می شود، مواردی که شخص حقوقی، معامله ای را انجام می دهد، دارای خیار مجلس بوده و مغیی بودن به افتراق در خیار مجلس هم نمی تواند مانع از تشکیل این حق شود.
  کلیدواژگان: شخص حقوقی، کارگزار شخص حقوقی، خیار مجلس
 • سید علی دلبری*، محمد زنده دل صفحات 327-348

  کمتر بابی در منابع روایی است که حداقل یک مورد از تعارض احادیث در آن وجود نداشته باشد. ازین رو، همواره رفع تعارض اخبار، دغدغه فقیهان بوده و تلاش هایی با هدف جمع عرفی و ترجیح میان احادیث صورت گرفته است. در این میان نقش سوال راوی در جمع احادیث و اعمال مرجحات مورد غفلت بوده است.این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی می کوشد به جایگاه سوال راوی در باب حل تعارض اخبار بپردازد. سوال راوی نشانه اهتمام راوی، در نقل حدیث و قراین مرتبط با آن است و صلاحیت دارد تعارضات ناشی از توهم اتحاد موضوع را رفع کند. سوال راوی قرینه متصل بر اخص بودن یک حدیث بر دیگری و گاه اقربیت مضمون یک حدیث بر دیگری و از منابع مهم استخراج فهم راوی، ارتکازات، افکار و توهمات راوی و سیره های موجود در عصر معصومان و سایر قراین موثر در استنباط حکم شرعی است.

  کلیدواژگان: ترجیح، جمع عرفی، راه های حل تعارض، قرینه سوال، راوی
 • سجاد شهباز قهفرخی، محمدعلی انصاری پور* صفحات 349-365

  مهم ترین دلیل بر حجیت ظهور الفاظ و عبارات ادله لفظی، بنای عقلا است؛ اما آیا بنای عقلا در سامان یافتن ظهور برای الفاظ و عبارات نیز موثر است؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه این تاثیرگذاری تحقق پیدا می کند؟ بنای عقلا، گاه به مثابه قرینه لبی متصله به کلام متکلم بوده و در توسعه و تضییق مفهومی کلام موثر خواهد بود و گاهی نیز بر شکل گیری و احراز مقدمات حکمت و به تبع آن بر تحقق اطلاق برای الفاظ و عبارات تاثیر می گذارد. توجه به تفکیک بین عرف و بنای عقلایی حاکم بر زمان صدور دلیل و زمان صدور فتوا نیز امری لازم است. در این مقاله با طرح نمونه هایی از مسایل حقوق قراردادها، این کارکرد از بنای عقلا مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ایرادات متصور بر حجیت چنین کارکردی از بنای عقلا مطرح و پاسخ داده شده است.

  کلیدواژگان: اصاله الاطلاق، اصاله الظهور، بنای عقلا، حجیت، دلیل لفظی
 • محمدعادل ضیائی*، عبدالصمد مرتضوی صفحات 367-386

  در فقه اسلامی، مشروع بودن طلاق، اجماعی است، اما فقها در مورد حکم تکلیفی طلاق، اختلاف نظر دارند. بررسی دیدگاه فقها نشان می دهد که اختلاف نظر آنان در این باب، غالبا مبتنی بر حدیث مشهور «ابغض الحلال إلی الله تعالی الطلاق» و احادیث مرتبط با آن است. از آنجایی که طلاق، امری مبتلا به در همه ی جوامع و تمامی عصور است، بررسی سندی و محتوایی این احادیث، ضروری است. بررسی سندی نشان می دهد که روایات این باب غالبا دارای اشکالات سندی است. از حیث محتوا نیز باید گفت که مضمون "حلال و مبغوض بودن طلاق در آن واحد"، منطقی به نظر نمی رسد. به علاوه، معقول نیست که همه ی طلاق ها حکم واحد داشته باشند؛ چه، عقلا و شرعا حکم طلاقی که از روی هوا و هوس و به قصد التذاذ و تنوع طلبی ایقاع شده با طلاقی که از سر ضرورت و برای پایان یک زندگی مشقت بار صورت گرفته تفاوت دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و در آن به بررسی سندی و محتوایی حدیث«ابغض الحلال...» و روایات همسو با آن پرداخته شده و به این نتیجه رسیده است که طلاق بسته به مورد می تواند احکام مختلفی به خود گیرد.

  کلیدواژگان: طلاق، حکم تکلیفی، مباح، مکروه، حرام
 • احد قلی زاده منقوطای* صفحات 387-407

  به نظر می رسد، قرارداد حمل و نقل در حقوق تجارت، قراردادی متضمن تعلیق در انشاء است. منظور این نیست که قرارداد میان ارسال کننده و متصدی حمل و نقل قراردادی معلق در انشاء است؛ بلکه به نظر می رسد این قرارداد متضمن تعهد به نفع ثالث و حتی تکلیف به ضرر ثالث، یعنی مرسل الیه، است و انعقاد این تعهد یا تکلیف، به عنوان یک عقد، منوط به قبول او است. این قبول، نه در زمان انعقاد قرارداد میان ارسال کننده و متصدی، بلکه با ارسال بارنامه یا رسید به مرسل الیه، یا بعد از رسیدن کالا به مقصد با مطالبه کالا از سوی او، یا با اطلاع به او برای مراجعه و دریافت کالا، به آن تعهد یا تکلیف متصل می شود. با حصول معلق به و قبول تعهد و تکلیف، رابطه متصدی و مرسل الیه منعقد می شود. تعلیق در انشاء را در توافق در باره خسارت، به مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت کامل کالا، نیز مشاهده می کنیم. چون در زمان انعقاد آن توافق هنوز خسارتی وارد نشده است، انعقاد آن در لحظه انعقاد قرارداد حمل و نقل با اشکال مواجه می شود. در این باره، می توان گفت که چون سبب خسارات با قرارداد حمل و نقل ایجاد شده، پس توافق در باره آن قابل انعقاد است. ولی این استناد قابل اشکال است. در حالی که به نظر می رسد چاره بهتر کار در این باره، توسل به تعلیق در انشاء است. تحلیل تحقیقی حاضر، علاوه بر اثبات درستی فرضیه های آن، سبب کشف موارد جدید متعددی از احکام ظریف تعلیق در انشاء می شود.

  کلیدواژگان: تعلیق در انشاء، تعهد بهنفع ثالث، تکلیف بهضرر ثالث، توافق درباره خسارت، قرارداد حمل و نقل
 • محمدحسن مالدار*، سیده نگین حسن زاده خباز، علی الهی خراسانی صفحات 409-430
  مشروعیت جهاد ابتدایی در مکتوبات فقهی، از گزاره هایی است که بستر «کنیزگیری» زنان توسط گروه های تکفیری را فراهم کرده است. جامعه جهانی در برابر چنین رفتارهایی از ابزار جرم انگاری استفاده کرده است. با این حال، آرای فقهی ای که در زمینه مشروعیت بردگی زنان و جهاد ابتدایی وجود دارد، راه را برای درست انگاری عملکرد گروه های تروریستی اسلام گرا باز گذاشته است. پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی به چنین نگاه جنسیت زده، تلاش کرده است تا با بهره مندی از مولفه های کرامت، عرف جهانی، نسخ تمهیدی و تاریخ مندی، حرمت این مقوله را اثبات کند. برآیند پژوهش آن ست که غنیمت انگاشتن زنان، اندیشه ای رانده شده از جهان امروزین است که جایگاهی در شریعت و نیز خرد آدمیت ندارد. از این رو، با گذار از مکتوبات تاریخی در این زمینه بایستی از چنین رهیافتی عبور کرد و قدم در وادی برابری میان زن و مرد نهاد.
  کلیدواژگان: جهاد ابتدایی، برده گیری، کنیزگیری در اسلام، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، تاریخ مندی، حقوق بشر
 • حمید مسجد سرائی*، سید مهدی موسوی صفحات 431-451

  با وجود این که فقها خود را در عمل کردن به روایات ایمه (ع) ملزم می دانند، اما گاه به مضمون برخی از روایات صحیح و تام عمل نمی کنند که از آن به «اعراض مشهور از خبر» تعبیر می شود. اعراض گاه در ناحیه سند و گاه در ناحیه دلالت واقع می‏شود. بیشتر اصولیان بر این باورند که اعراض مشهور، موجب وهن روایت می شود ولی در مقابل، عده ای نیز معتقدند که اعراض مشهور هیچ گونه تاثیری در وهن روایت ندارد. در این تحقیق، به تبیین جایگاه اعراض از مشهور در ناحیه سند و نیز در ناحیه دلالت پرداخته و همچنین ادله هر دو دیدگاه موافق و مخالف اعراض مشهور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته تحقیق حاکی از این است که اختصاص مساله اعراض صرفا به شهرت عملی درست نیست، بلکه صحیح تر آن است که گفته شود این بحث مربوط به شهرت فتوایی است و از آنجا که شکلی از شهرت فتوایی می تواند در مخالفت با یک روایت هم واقع شود، موضوع اعراض، به این نوع از شهرت اختصاص دارد. همچنین تقدیم جرح راوی بر توثیق وی، کاشفیت عمل نکردن به یک روایت از اعراض و نیز خروج از عنوان موثوق الصدور بودن، عمده ترین ادله موافقین ضعف خبر به واسطه اعراض مشهور محسوب می‏شود.

  کلیدواژگان: اعراض مشهور، خبر صحیح، شهرت فتوائی، شهرت عملی
 • مجتبی مصلح*، حمیدرضا بصیری صفحات 453-474
  نمازجماعت از جمله  مناسکی است که در عین این که در تقرب انسان به خداوند اثرگذار است، دارای بعدی اجتماعی بوده که موجب قدرت اجتماعی و اتحاد میان مسلمانان می شود. یکی از ارکان نمازجماعت، وجود امامی است که مامومین به آن اقتدا کنند. شارع مقدس شرایطی را برای امام جماعت تعیین کرده است که از جمله ی آن شرایط که قریب به اتفاق فقهای متاخر آن را شرط می دانند، «شرطیت عدالت» است. با بررسی که صورت گرفت مشهور متاخرین «شرطیت عدالت» در امام جماعت را ثابت دانسته اند، لکن ادله ایشان قاصر از اثبات این مدعا است و به جهت ادعای اجماع، فقها کمتر به این موضوع پرداخته و کلام ایشان به ذکر اجماع و بیان روایاتی خلاصه شده است، لکن نقد و بررسی تفصیلی ادله و اثبات این فرضیه حداقل موجب کمتر شدن وسواس برخی از متشرعین در احراز این شرط شده و در نتیجه موجب رونق بیش از پیش نمازجماعت می شود.
  کلیدواژگان: امام جماعت، عدالت، فقهای امامیه، شرطیت عدالت، مانعیت فسق
 • محمد مهدی فر* صفحات 475-493
  «نافرمانی مدنی» از یک سو نقض قانون یا مقرره مصوب در حکومتی است که از دیدگاه نافرمان مدنی برخوردار از پایه های حقانیت است و از سوی دیگر اعتراضی است به ناصوابی تصمیم حکمرانان. تحقیق کیفی پیش رو براساس روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل های فقهی معتبر در فقه شیعه سامان یافته است. نگارنده در این تحقیق بر آن است که اولا «نافرمانی مدنی»، با دیگر مفاهیم فقهی متقارب تفاوت ماهوی و مرزی روشن دارد؛ ثانیا براساس ادله «حجیت قطع»، «امربه معروف و نهی از منکر» و «حق بر اعتراض»، حکم اولی نافرمانی مدنی «جواز» است. ثالثا حکم اولی نافرمانی مدنی جزء احکامی است که با عروض عناوین ثانویه ای چون «اختلال نظام» قابل تغییر به «عدم جواز» است؛ رابعا طبق عمومات «ضمان» در صورت ورود خسارت براثر نافرمانی مدنی، خسارت زننده را باید ضامن دانست.
  کلیدواژگان: نافرمانی مدنی، حکومت حقانی، حجیت قطع، امربه معروف و نهی از منکر، حق بر اعتراض
|
 • MohammadHasan Emamverdy * Pages 247-264

  In lease contracts where the landlord grants the tenant the right to build construction or planting trees, article 504 of the Civil Code provides for the right to retain the accessions after the expiration of the lease, following one of the two main jurisprudential views. But it leaves unanswered the question of whether or not the tenant will have priority in re-leasing by owning the accessions. Jurisprudential and legal doctrines have also sufficed to examine the right of retention of accessions. However, the tenant’s priority in re-leasing the area can be considered as an implicit customary condition, as the judicial and administrative procedure has a serious tendency to recognize this right. Moreover, the priority in renting due to the ownership of the standing property also has a legal background.

  Keywords: Lease, Priority, ownership of the standing property, article 504 of the Civil Code, implicit condition
 • Zohre Hajian Forushani * Pages 265-288
  In case of exercising the pre-emption right, the connected interests are awarded to the exerciser of pre-emption right and the separable benefits to the customer. However, the issue becomes difficult if the customer has created an added value in the property owned by pre-emption right by spending money and without trespassing, such as planting a tree on the land or constructing a building, because, on the one hand, the customer has taken possession of the property during his ownership, and on the other hand, the exerciser of pre-emption right is eligible to take the property without these possessions. Article 819 of the Islamic Civil Code states the solution in giving the customer the right to remove trees and buildings. It is obvious that removing the building requires destruction and the tree cannot be moved in most cases. Therefore, removing these possessions means destroying them and causing a lot of damage to the customer. But the legislator is silent on this issue. Imamiyah jurists have tried to solve the problem by referring to issues such as the necessity of unstable ownership, the rule of prohibition of detriment, the rule of respect for Muslim property, the rule of sovereignty, etc. The many differences of opinion among jurists and the existence of legal gaps in this case clarifies the necessity of research in this field. In this paper, while expressing and criticizing the existing opinions in this field, it is concluded that if the customer’s possessions are carried out in compliance with all legal requirements, the pre-emption right is forfeited. However, if the customer possession is not protected by the law, the pre-emption right is fixed, and the exerciser of pre-emption right can forfeit the customer possession without being responsible for its loss of value.
  Keywords: pre-emption, possession of pre-emption property, right of uprooting, right of retention
 • Davood Hejazi, Javad Niknejad *, Bahram Taghipour Pages 289-306

  Following advanced legal systems and with the aim of facilitating and expanding economic and trade partnerships in the form of a legal article, the Iranian legislature has proposed the establishment of a new institution called the Economic Group with common interests, based on the members’ contract, despite the short volume of the approved agreement, and at the same time the legislative emphasis on forming a group in the form of a civil company, including the lack of independent legal personality of the group and the group’s ability to enjoy residence, property, citizenship, and other benefits. In a company contract, the civil company only regulates the management of the common property and has no regulations governing the coinage, administration, organization of activities, and dissolution of the civil company. Furthermore, the numerous examples of silence and conflict between the approved regulations and certain legal foundations have caused its inefficiency and, consequently, the lack of reception by traders in using this newly established legal format.

  Keywords: civil company, economic group, joint surety (taḍāmun), prohibition of harm to others, prohibition of monopoly, Partnership, participation
 • Seyyed Morteza Khatami Sabzevari *, Seyyed Javad Khatami Sabzevari Pages 307-325
  Discussions on juridical persons can be seen in the works of jurists and legal scholars; however, topics such as khīyārāt (right to withdraw from contracts) haven’t been paid as much attention to, particularly khīyār al-majlis (the option of withdrawing from the contract while the two parties are still at the place of transaction) which we haven’t found any previous research on. This article analyzes the right to khīyār al-majlis for the juridical person and its agent from two angles. First, whether the textual evidence establishing this right extends to and encompasses juridical persons. Secondly, whether the condition of not leaving the place of transaction can impede a juridical person obtaining this right. Examining this issue required extensive research via a library research method, by collecting and evaluating jurisprudential & uṣūlī propositions & judgements. We conclude that such a right is established, and the condition of being at the place of contract cannot impede this right.
  Keywords: juridical person, juridical person’s agent, khīyār al-majlis
 • Sayyid Ali Delbari *, Mohammad Zandedel Pages 327-348

  There are few chapters in narrative sources that do not have at least one case of conflicting hadiths. Therefore, solving the conflict of hadiths has always been the concern of jurists, and efforts have been made for the purpose of conventional combination and preference among hadiths. In the meantime, the role of the narrator’s question in the collection of hadiths and implementation of preferences has been neglected.This article tries to address the narrator’s question in the context of solving the conflict of hadiths by using the descriptive-analytical method. Narrator’s question is a sign of the narrator’s diligence in narrating the hadith and the evidences related to it, and it has the authority to resolve the conflicts caused by the illusion of unity of the subject. The narrator’s question is an uninterrupted indication to the specificity of one hadith over another and the closeness of the content of one hadith to another, and is among the important sources of extracting the narrator’s understanding, the narrator’s conjectures, thoughts and illusions and the sīras existing in the era of the Infallibles and other effective evidences in drawing inferences of the legal injunction.

  Keywords: indication of the narrator’s question, ways to resolve conflict, conventional combination, preference
 • Sajjad Shahbaz Qahfarrukhi, MohammadAli Ansari Poor * Pages 349-365

  The most important reason for the authoritativeness of the apparent meaning of words and phrases of the verbal sources is the intellectuals’ stipulation [basis]. The question is: can this stipulation have an impact on the semantic shifting of words and phrases? If the answer is affirmative, how would it have such an impact? The intellectuals’ stipulation, sometimes as a rational indication, associated with the words and phrases, has an impact on the semantic extension or semantic limitation, and sometimes it has an impact on the construction of premises on the stipulation of which a general meaning for the words and phrases is established. In addition, the distinction between the custom and the intellectuals’ stipulation at the time when the verbal sources are issued and the time when the said sources is used is necessary. By giving some examples of the law of contract, this article introduces this impact of the intellectuals’ basis. In addition, the possible objections to the authoritativeness of this use of the intellectuals’ basis have been raised and answered.

  Keywords: intellectuals’ stipulation, apparent meaning principle, generality of meaning principle, authoritativeness, verbal source
 • MohammadAdel Ziaey *, Abdolsamad Mortazawi Pages 367-386

  Although, Islamic jurisprudence scholars agree on the permissibility of divorce in Islam, they adopt different views on what type of Islamic ruling it should be assigned. A close analysis of the scholars’ stances reveals that their lack of consensus on this issue is mostly based on the popular hadith of “ابغض الحلال…” and other related hadiths. These hadiths mostly have issues with their chain of narrators. Moreover, they are paradoxical in nature due to considering divorce both ḥalāl and at the same time a much-hated act. Such a paradox defies logic. Still another point that defies logic and wisdom is to consider the same type of Islamic ruling for a divorce based on whims and a divorce which is well-justified in Islam. Needless to say that the first one lacks any Islamic justification. The present study, which adopts a descriptive-analytical approach, first scrutinizes the narrations related to divorce from both content and their chain of narrators’ points of view, and then concludes that in different situations, different types of Islamic rulings should be considered for divorce and it is too simplistic to consider it as makrũḥ or mubāḥ in all cases without taking their situational conditions into account.

  Keywords: divorce, Islamic ruling, mubāḥ, makrũḥ, ḥarām
 • Ahad Gholizadeh Manghutay * Pages 387-407

  Seemingly carriage contract in commerce law is a contract including suspension in initiative. This does not mean that contract between consignor and carrier is a contract suspended in initiative but seemingly this contract contains a pledge in favor and a task in detriment of third person i.e. consignee and conclusion of this pledge and task as a contract depends on his acceptance. This acceptance does not affix that pledge or task on conclusion of contract between consignor and carrier but can affix after sending bill of lading or receipt to him or after cargo arrival in destination with demand from the consignee or with notice to him to refer for receipt of cargo. With availability of suspension’s subject and acceptance of pledge and task, the relationship between carrier and consignee concludes. Suspension in initiative can be seen as well in agreement for decrease or increase of damages from full price of cargo. As at the time of that agreement damages are not yet sustained, its conclusion at the moment of carriage contract’s conclusion faces difficulty. In this connection, it can be said that as cause of damage has been created by the carriage contract, so agreement about it is possible. However, this argument is skeptical whereas seemingly resort to suspension in initiative is a better solution to this problem. The present research analysis besides proving the accuracy of its theories, leads to unveiling of various new instances of precise rulings about suspension in initiative.

  Keywords: suspension in initiative, carriage contract, pledge in favor of third party, task in detriment of third party, agreement on damages
 • Mohammadhasan Maldar *, Seyedeh Negin Hassanzade Khabaz, Ali Elahi Khorasani Pages 409-430
  The legitimacy of initial jihad (jahād-i ibtidā’ī) in the texts of Islamic scholars is one of the propositions that has provided the ground for “women enslavement” by Takfīrī groups. The international community has reacted against such conduct by criminalizing it. Nevertheless, the existing jurisprudential opinions regarding the legitimacy of women enslavement and initial jihad have provided the way for justifying the activities of Islamist terrorist groups. This study attempts to prove the prohibition (ḥurmat) of women enslavement with a critical view of such gender-stereotype view by benefiting from some components such as dignity, international custom, preliminary abrogation, and historicity. As a consequence of this study, considering women as booty is an obsolete opinion in the contemporary era with no status among shari’a and human wisdom; thus, by transition through historical writings in this respect, one should think of the transition through such an approach and stepping into a realm of equality between man and woman.
  Keywords: initial Jihad (jahād-i ibtidā’ī), enslavement, women enslavement in Islam, Crime against Humanity, war crime, historicity, human rights
 • Seyed Mahdi Mousavi Pages 431-451

  Despite the fact that the jurists consider themselves bound to follow the traditions of the Imams (A.S.), sometimes they do not follow the content of some sound and complete traditions, which is interpreted as “avoidance of the renowned from tradition”. Sometimes avoidance happens in field of sanad (chain of transmission) and sometimes in field of indication (dilālat). Most of the uṣūlīs believe that the avoidance of the renowned causes weakness of narration, but in contrast, some believe that avoidance of the renowned does not have any effect on weakness of narration. In this research, the status of avoidance of the renowned is studied in field of sanad as well as in field of indication, and also the evidences of both views for and against avoidance of the renowned have been examined and analyzed.The findings of the research indicate that it is not correct to attribute the issue of avoidance to practical reputation; rather, it is more correct to say that this discussion is related to the reputation of a fatwa, and since a form of fatwa reputation can also be opposed to a tradition, the subject of avoidance is dedicated to this type of reputation. Also, prioritizing the narrator’s invalidation to his validation, exposition of not acting on a narration as avoidance, as well as departing from the title of being a reliable source, are considered the main arguments of those who support the weakness of tradition due to avoidance of the renowned.

  Keywords: avoidance of the renowned, sound news, fatwa reputation, practical reputation
 • Mojtaba Mosleh *, Hamidreza Basiri Pages 453-474
  Congregation prayer is a ritual bringing humans closer to God. However, it also has a social aspect, breeding empowerment and unity among Muslims. One pillar of congregational prayer is an Imam who leads the prayers. The Holy Legislator has specified some conditions for the Imam. One such requirement agreed upon by most latter Islamic Jurisprudents is the condition of justice. The findings indicate that the renowned majority of the latter Islamic jurisprudents regard the requirement of justice for the congregation Imam as immutable. However, their arguments fail to establish this claim. Due to the alleged consensus, the Islamic jurisprudents have paid scant attention to this subject. Instead, they merely cite the purported consensus and mention the relevant narratives from the Islamic tradition. Nevertheless, a comprehensive critique of the relevant arguments and proving this hypothesis would at least alleviate some religious people’s obsession with meeting these conditions, helping congregation prayer further flourish.
  Keywords: congregation Imam, Justice, Imāmīyyah jurisprudents, condition of justice, deterrence of iniquity
 • Mohammad Mahdifar * Pages 475-493
  The term "civil disobedience" refers to an action that violates the law in a legitimate government and is a loud cry of protest raised by citizens who believe the rulers' decision is incorrect. This research is intended to examine the jurisprudence regarding civil disobedience in a legitimate government. This qualitative study utilized the library method and relied on valid jurisprudential analyses in Shi’a jurisprudence. It is the author's belief that, firstly, there is a substantive difference between "civil disobedience" and other jurisprudential concepts; and, secondly, on the basis of the jurisprudential evidence, the "primary verdict" of civil disobedience is "permission". Thirdly, the first sentence of civil disobedience can be changed to "unauthorized" by raising subtopics such as "disturbance of the system." And fourthly, according to the generalities of "liability", the victim should be considered responsible for damage caused by civil disobedience.
  Keywords: Civil disobedience, legitimate state, Enjoining the good, forbidding the evil, advice, the right to protest