فهرست مطالب

مجله گل و گیاهان زینتی
سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • زهره اسلمی، مسعود قاسمی قهساره*، سعید ریزی صفحات 173-184

  نور خورشید تنها منبع انرژی طبیعی برای رشد گیاهان سبز است. نور طبیعی به دلایل اقتصادی منبعی مقرون به صرفه برای تولید تجاری محصول های کشاورزی است. اما با توجه به شرایط محیط، می توان از نور مصنوعی نیز برای تولید و پرورش گیاهان استفاده کرد. یکی از فعالیت های مهم باغبانی، افزایش رویشی گیاهان از راه ریشه دار کردن قلمه است. با توجه به کوتاه بودن طول قلمه و نیز اقتصادی بودن افزایش در طول سال، می توان از اتاقک های رشد طبقه دار که در آن ها شرایط بهینه برای ریشه زایی فراهم شده است، استفاده کرد. یکی از گیاهان زینتی درون خانه ای پرمصرف فیکوس بنجامین است که روش تجاری افزایش آن ریشه دار کردن قلمه است. برای بهینه سازی شرایط نوری لازم برای ریشه دار کردن و رشد قلمه های فیکوس بنجامین ابلق رقم Starlight اثر طیف های مختلف نور LED (سرخ، آبی، سرخ + آبی و سفید) بر باززایی ریشه و ویژگی های مورفوفیزیولوژیک قلمه های این گیاه مورد بررسی قرار گرفت. سه ماه پس از کاشت، درصد ریشه زایی، شاخص ریشه زایی و شاخص های مورفولوژیک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که به جز ویژگی طول ریشه که در نور ترکیبی LED سرخ + آبی طویل ترین (8/16 سانتی متر) بود، بیشترین تعداد انشعاب های ریشه (12)، وزن تر ریشه (42/1 گرم)، وزن خشک ریشه (36/0 گرم) و حجم ریشه (8/2 سانتیمتر مکعب) مربوط به نور سفید بود. از نظر شاخص های رشد اندام هوایی، بیشترین سطح برگ (9/10 سانتی متر مربع) و وزن تر شاخساره (82/4 گرم) در نور سفید و بیشترین وزن خشک (4/1 گرم)، طول شاخساره (2/23 سانتی متر) و تعداد شاخساره جدید (6/3) در نور آبی+ سرخ دیده شد. بیشترین درصد ریشه زایی (100%) زیر نور سرخ و بیشترین شاخص ریشه زایی (5/4) در نور LED آبی دیده شد. بر اساس نتایج این آزمایش، برای باززایی ریشه قلمه فیکوس بنجامین ابلق، طیف نور سفید و برای رشد اندام هوایی قلمه، نور ترکیبی سرخ+ آبی نسبت به نورهای آبی و سرخ تک رنگ تاثیر بهتری داشته است. به طور کلی برای تولید قلمه های ریشه دار فیکوس بنجامین با کیفیت مطلوب، نور LED سفید توصیه می شود.

  کلیدواژگان: نور مصنوعی، شاخص ریشه زایی، باززایی ریشه، اتاقک رشد
 • جواد قاسمی*، سید داوود حاجی میررحیمی صفحات 185-198

  صنعت گل و گیاهان زینتی، نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی ایران و بسیاری از کشورهای جهان دارد. با این وجود، این صنعت با موانع و چالش های بسیاری روبه رو است. در این بین، استان البرز، از گنجایش بسیار مطلوبی برای گسترش صنعت گل و گیاهان زینتی برخوردار است. بر این اساس، هدف کلی این پژوهش توصیفی که با فن پیمایش انجام شد، شناسایی موانع و چالش های گسترش صنعت گل و گیاهان زینتی در این استان بود. جامعه آماری آن شامل تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی در استان البرز (1260N=) بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 135 نفر تعیین شد که این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای پژوهشگر ساخت جمع آوری و توسط نرم افزارهای SPSS نسخه 22 و Smart PLS نسخه 2 واکاوی شدند. برای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش از روایی صوری (توسط پانل متخصصان) و سازه ای (AVE) و برای سنجش قابلیت پایایی نیز از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) بهره گرفته شد. یافته های حاصل از رتبه بندی ابعاد 10گانه موانع و چالش های گسترش صنعت گل و گیاهان زینتی در استان البرز نشان که ابعاد «بالا بودن قیمت تمام شده محصول» و «سیاستگذاری، برنامه ریزی و حمایتی» در بالاترین و «منابع انسانی» و «تحقیقات، آموزش و ترویج» در پایین ترین رتبه ها قرار داشتند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی، نشان داد که مدل موانع و چالش های گسترش صنعت گل و گیاهان زینتی دارای 10 مولفه اصلی: بالا بودن قیمت تمام شده محصول، زیرساختی/ فناوری، کیفیت تولید، مالی- تسهیلاتی، منابع انسانی، تحقیقات، آموزش و ترویج، بازاریابی و فروش، مصرف کنندگان، صادرات و سیاستگذاری- حمایتی است که همگنی و پایایی معرف ها مورد تایید بود. بنابراین، در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های مربوط به صنعت گل و گیاهان زینتی، گرفتن یک رویکرد جامع و کل نگرانه در زمینه شناسایی و حل موانع و چالش ها پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: استان البرز، برنامه ریزی و سیاستگزاری، چالش ها، گل و گیاهان زینتی، موانع
 • احمد زارع*، ذلیخا شریفی صفحات 199-212

  برای بررسی پاسخ کوکب کوهی به میزان های مختلف علف کش اکسی فلورفن و مقایسه آن با تیمار وجین دستی، آزمایشی با شش تیمار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1398-1399 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام گرفت. تیمارها شامل میزان های مختلف علف کش اکسی فلورفن (صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 لیتر در هکتار) و تیمار شاهد بدون علف هرز در تمام دوره (وجین دستی) بود. کاربرد علف کش به صورت پس رویشی روی نشاهای کوکب کوهی پس از استقرار کامل (6 تا 8 برگی) انجام شد. نتایج نشان داد که میزان های مختلف علف کش منجر به گیاه سوزی شدید کوکب کوهی گردید و پس از دو هفته از کاربرد علف کش رشد دوباره در کوکب کوهی دیده شد. در شرایط بدون کاربرد علف کش و تداخل علف های هرز، کمترین ویژگی ها ارتفاع (33 سانتی متر)، وزن خشک گیاه (154 گرم در مترمربع)، تعداد گل (27 عدد در مترمربع)، وزن خشک گل (20 گرم در مترمربع) دیده شد. در تیمار وجین دستی بیشترین ارتفاع (74 سانتی متر)، وزن خشک گیاه (1117 گرم در مترمربع)، تعداد گل (276 عدد در مترمربع)، وزن خشک گل (395 گرم در مترمربع) ثبت شد. در بین میزان های مختلف علف کش، کاربرد یک و 5/1 لیتر علف کش باعث افزایش تعداد گل (201 و 196 گل در مترمربع) و وزن خشک گل (287 و 281 گرم در مترمربع) شد و بین این دو تیمار اختلاف معنی داری دیده نشد. وزن خشک کل علف های هرز با افزایش میزان  علف کش، کاهش یافت و در تیمار دو لیتر در هکتار علف کش، کمترین وزن خشک (22 گرم در مترمربع) و در شرایط بدون کاربرد علف کش بیشترین وزن خشک (195 گرم در مترمربع) به دست آمد. بین سه میزان  علف کش 1، 5/1 و 2 لیتر در هکتار از نظر آماری اختلاف معنی داری برای وزن خشک علف های هرز دیده نشد. برازش تابع منطقی به داده های وزن خشک کل علف های هرز ، میزان موردنیاز برای کاهش 50% وزن خشک کل علف های هرز 448/0 لیتر در هکتار را برآورد نمود. اگرچه به دلیل استفاده از علف کش گیاه سوزی شدید و کاهش رشد دوباره کوکب کوهی دیده شد، ولی با توجه به هزینه های نیروی کارگری، کاربرد یک و یک و نیم لیتر در هکتار از علف کش اکسی فلورفن برای کنترل علف های هرز در فضای سبز شهری در شرایط آلودگی بالای علف های هرز می تواند توصیه شود.

  کلیدواژگان: رشد دوباره، فضای سبزشهری، گیاه سوزی، وزن خشک کل علف های هرز، وزن خشک گل
 • آزاده رشیدی، علی تهرانی فر*، لیلا سمیعی صفحات 213-238

  با توجه به تاثیر برخی از طیف های نوری مانند آبی و قرمز بر ساخت و فعالیت رنگدانه های مختلف گیاهی، در سال های اخیر شیوه های متفاوتی از کاربرد لامپ های ال ای دی در محیط های پرورش گیاهان و برای بهبود رشد گیاهان بررسی شده است. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه تاثیر ترکیب های طیفی نور با اجزایی ثابت و یا متغیر، نور لامپ فلورسنت و نور لامپ پرفشار سدیم بر شاخص های رویشی نشاء اطلسی، کارایی مصرف انرژی در طی رشد نشاء و تغییر رفتار رویشی و زایشی گیاهان بالغ بود. نشاء های اطلسی به مدت 28 روز زیر تیمارهای نوری مختلف قرار گرفتند. در برخی از تیمارهای نوری، نسبت ترکیب نورهای آبی: قرمز (شامل 15% آبی: 85% قرمز، 30% آبی :70% قرمز و45% آبی: 55% قرمز) در طی دوران رشد نشاء ها ثابت بود. در برخی دیگر از تیمارهای نوری، درصد نورهای آبی و قرمز برابر برنامه زمان بندی تغییر کرد که شامل افزایش تدریجی میزان نور قرمز و یا کاهش تدریجی آن بود. همچنین تاثیر نور لامپ های فلورسنت و پرفشار سدیم نیز بررسی شد. پس از پایان دوره رشد نشاء ها زیر رژیم های مختلف نوری، گیاهان به گلخانه ای با شرایط محیطی یکسان منتقل شدند تا رشد رویشی و زایشی گیاهان بالغ سنجیده شود. نتایج بیانگر بهبود شاخص های رشد گیاهان اطلسی با ایجاد تغییرهای تدریجی در ترکیب طیفی در طی رشد نشاء ها بود. وزن های خشک و تر شاخساره و ریشه، سطح و تعداد برگ، محتوی رنگدانه های کلروفیل و کاروتنویید و کارایی مصرف انرژی در تیمار نوری که در ابتدا نور آبی تک رنگ حضور داشت و سپس میزان نور قرمز به تدریج افزایش یافته بود، به شکل معنی دار بیش از سایر تیمارهای نوری بود. از سوی دیگر دیده شد که شاخص های رشد رویشی گیاهان بالغ زیر تاثیر ترکیب طیفی به کاررفته در دوران نشاء قرار گرفت و گیاهان بالغی که نشاهای آن ها در ابتدای رشد تحت تاثیر نور آبی تک رنگ بودند و به تدریج از مقدار نور آبی محیط کاسته شده بود، دارای وزن تر و خشک شاخساره و ریشه، حجم ریشه، تعداد و طول شاخه های جانبی بیشتری در مقایسه با سایر گیاهان بودند. همچنین دیده شد که اگرچه تغییرهای ترکیب طیفی نور در طی رشد نشاء بر زمان گلدهی گیاهان بالغ به شکل معنی دار تاثیرگذار است اما تفاوتی معنی دار میان برخی از تیمارهای نوری (نسبت ثابت 45% آبی: 55% قرمز، نور لامپ پرفشار سدیم و افزایش تدریجی میزان نور قرمز) دیده نشد.  ایجاد تغییر در ترکیب طیفی نور در طی دوران رشد نشاء ها، توانست افزون بر افزایش کیفیت رویشی نشاء ها و گلدهی گیاهان بالغ، کارایی مصرف انرژی را به شکل قابل توجهی افرایش دهد که این موضوع در روند تولید محصول های گلخانه ای از منظر اقتصادی نیز قابل توجه است. نتایج این پژوهش بیانگر آینده ای متفاوت در نحوه کاربرد سامانه های نوردهی در محیط پرورش گیاهان است.

  کلیدواژگان: ریخت زایی وابسته به نور، کارایی انرژی، گلدهی، سامانه نوردهی
 • رسول اعتمادی پور*، راضیه محمودزهی، نیره قربانی صفحات 239-260

  افزایش عمر گلجای و ایجاد تاخیر در آغاز پیری گل های شاخه بریده از مهم ترین اهداف متخصصان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه گیاهان زینتی به شمار می رود. با توجه به تولید بالای اتیلن در گلبرگ های گل میخک و تاثیر منفی آن بر عمر پس از برداشت میخک پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر محلول نگهدارنده حاوی سالیسیلیک اسید (0، 2 و 4 میلی مولار) و بنزیل آدنین (0، 25 و 50 میلی گرم در لیتر) و اثر متقابل آن ها بر حفظ کیفیت و عمر گلجای گل میخک نگهداری شده در دمای چهار درجه سلسیوس انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد تیمار بنزیل آدنین 25 میلی گرم در لیتر سبب افزایش عمر گلجای گردیده و به طور معناداری بر روی قطر ساقه و گل شاخه بریده میخک موثر بود. جذب محلول گل های تیمار شده با سالیسیلیک اسید سبب افزایش وزن آن ها شده و در مقایسه با گل های شاهدافزایش معناداری نشان داد.اثر ساده سالیسیلیک اسید با تقویت غشای سلولی سبب کاهش درصد نشت یونی گردید. همچنین اثر متقابل دو تیمار سالیسیلیک اسید و بنزیل آدنین سبب بهبود رنگیزه های فتوسنتزی و حفظ کیفیت گل از طریق افزایش محتوای قند کل و کاهش پ هاش محلول گلجای و همچنین کمترین میزان جمعیت باکتری در محلول گلجای شد.

  کلیدواژگان: عمرگلجای، شاخه بریده، میخک، سالیسیلیک اسید، بنزیل آدنین
 • متین دولتی، مریم عباس آباد، اسماعیل سیفی، مهدی علیزاده، مصطفی خوشحال سرمست* صفحات 261-276

  افزایش انبوه با حفظ ویژگی های ژنتیکی، هدف افزایش همگروهی گیاهان زینتی است. از میان گونه های زینتی، گیاهان بافت ناهمسان برای ظاهر جذاب، همیشه موردتوجه بوده اند. گیاه برگساره ای سانسوریا، به دلیل داشتن برگ های گوشتی و تحمل بیشتر به شرایط نامناسب محیطی، برای نگهداری در شرایط درون خانه بسیار مناسب است. افزایش همگروهی این گیاه با استفاده از نیساگ و پاگیاه صورت می گیرد. هدف از این پژوهش ارزیابی نوع قلمه برگ و آمیخته خاکی در باززایی گیاه ابلق در شرایط گلخانه و همچنین افزایش درون شیشه ای گیاهان ابلق سانسوریای پاکوتاه بود. نتایج آزمایش های انجام شده در گلخانه نشان دهنده این است که نوع قلمه برگ در انگیزش گیاه بافت ناهمسان بی تاثیر است. استفاده از بستر کوکوپیت به همراه پرلایت منجر به تولید تعداد ریشه بیشتر در گیاهان باززایی شده گردید اما با این وجود در مقایسه با بستر پرلایت تنها، تاثیری در بهبود شاخه زایی قلمه برگ سانسوریا نداشت. نتایج نشان دهنده این است که ایجاد برش V وارونه در انتهای نزد پاهنگ قلمه برگ تاثیر معنی داری روی باززایی گیاه از قسمت ابلق نزد پاهنگ قلمه برگ ندارد. بررسی های درون شیشه ای به کمک تنظیم کننده رشد توفوردی و کاینتین نشان داد که ریز نمونه هایی که به مدت 20 روز در محیط دارای 35/0 میلی گرم در لیتر توفوردی کشت شده و سپس به محیط دارای کاینتین منتقل شده اند، از میانگین تعداد شاخساره بالاتری برخوردارند. اگرچه که استفاده از ریز نمونه برگ گرفته شده از قسمت سبز-ابلق در انگیزش گیاهان بافت ناهمسان موثر نبود با این وجود برخی از جهش های پلاستیدی رخ داده منجر به تولید گیاهان زال شد. گیاهان باززایی شده با برگ های سبز نا ابلق با بازده 100% در شرایط گلخانه زیر سیستم مه پاش سازگار شدند. درمجموع، به دلیل تشکیل مریستم نو از لایه های داخلی تر بافت ناهمسان برگ، تشکیل گیاهان بافت ناهمسان شبیه به گیاه مادری در این بررسی درون و برون شیشه ای میسر نشد.

  کلیدواژگان: بافت ناهمسان، پرآوری، سانسوریا، قلمه برگ، 2، 4-D
 • مریم ضرابیان، محمود سلوکی، عبدالرحمن رحیمیان بوگر*، داریوش رمضان، ابوالفضل بامری صفحات 277-292

  سگ گل (نسترن وحشی) درختچه ای دارویی-زینتی است که در نواحی مختلف ایران دارای رویشگاه طبیعی می باشد. شرایط اقلیمی و جغرافیایی از عوامل مهمی هستند که بر پراکنش و مطلوبیت رویشگاه این گونه موثر هستند. شناخت عوامل موثر بر مطلوبیت رویشگاه گونه های گیاهی از عوامل مدیریتی لازم برای حفاظت رویشگاه و طراحی کاشت آینده است. پژوهش حاضر باهدف تشخیص عوامل موثر بر مطلوبیت رویشگاه سگ گل در منطقه کدکن در استان خراسان رضوی انجام شد. از مدل MaxEnt برای تشخیص مطلوبیت زیستگاه سگ گل در رویشگاه مورد بررسی استفاده گردید. داده های مورداستفاده حاوی 14 داده شامل داده های خاک (بافت، pH، هدایت الکتریکی، مواد آلی و سولفات آهن)، اقلیم (بیشینه و کمینه دما و بارش)، پستی وبلندی (ارتفاع از سطح دریا، جهت، شیب و انحنای سطح) و داده های هیدرولوژی (شاخص رطوبت توپوگرافی و فاصله تا آبراهه) بود. ارزیابی کارایی مدل توسط منحنی ROC انجام شد و برای برآورد اهمیت متغیرها و درصد تاثیر هر یک در مدل پایانی، از رویکرد جک نایف (Jackknife) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که مدل MaxEnt دارای کارایی منطقی و قابل قبولی (866/0 = (AUC در تشخیص مطلوبیت رویشگاه سگ گل مطابق نقاط حضور در منطقه مورد بررسی بود. مطلوبیت رویشگاه سگ گل به 5 طبقه خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تقسیم شد که مطابق نتایج در منطقه مورد بررسی ناحیه با مطلوبیت خیلی زیاد برای رویش سگ گل کمترین درصد را داشت. نتایج ارزیابی اهمیت متغیرها نشان داد، ارتفاع از سطح دریا بیشترین تاثیر در مطلوبیت رویشگاه سگ گل در منطقه کدکن دارد. pH، فاصله تا آبراهه، TWI، درصد رس و میزان سولفات آهن در بافت خاک به ترتیب عوامل بعدی هستند که بر مطلوبیت رویشگاه سگ گل در منطقه مورد بررسی موثر بودند. درپایان، 5/36% از ناحیه مورد بررسی از رویشگاه سگ گل در منطقه کدکن دارای مطلوبیت زیاد تا خیلی زیاد برای رویش این گونه است.

  کلیدواژگان: سگ گل، رویشگاه، مطلوبیت، منظر طبیعی
 • حسن صالحی*، معین سورانی صفحات 293-314

  در عصر نوین، گل های خوراکی روزبه روز در بین مصرف کنندگان محبوبیت بیشتری به دست آورده اند و به دلیل ویژگی های حسی خود، مانند رنگ، طعم، عطر و برانگیختن تاثیرهای زیبایی شناختی مثبت، مورد استقبال قرار می گیرند. گل های خوراکی ترکیب های زیست فعالی را به شکل آنتوسیانین ها، کاروتنویید ها، پلی فنول ها، ویتامین ها و مواد معدنی فراهم می کنند. محتوی بالای ترکیب های فنولی و ظرفیت آنتی اکسیدانی، اثرهای مثبتی بر بیماری های مرتبط با تنش اکسیداتیو دارد. با تاسف، باوجود پتانسیل زراعی، هنوز به ایده تغذیه از گل ها با بی اعتمادی نگریسته می شود و همچنین بیشتر گل های خوراکی توسط ساکنان محلی، از منابع وحشی جمع آوری و مصرف می شوند. بنابراین، پیش از هر چیز، بهبود آموزش تغذیه باهدف پیشنهاد گل ها به عنوان یک غذای فراسودمند ضرورت دارد. این مقاله مروری جامع بر بررسی های علمی انجام گرفته در مورد گونه های مختلف گل های خوراکی، ترکیب های تغذیه ای و فیتوشیمیایی آن ها، فواید سلامتی بخش، فناوری پیش و پس از برداشت، محصول های غذایی فراسودمند، بازاریابی و درپایان افزایش شایستگی گل های خوراکی به عنوان یک ماده غذایی نیرو بخش را ارایه می کند. درنتیجه، گل های خوراکی می توانند به عنوان یک رویکرد جدید برای گسترش محصول های غذایی مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: ترکیب های زیست فعال، ترکیب های فیتوشیمیایی، ظرفیت آنتی اکسیدانی، ظرفیت تغذیه ای، گل های خوراکی
 • میترا زارع، ابوالفضل جوکار* صفحات 315-328

  شب بو یکی از گل های بریدنی و فصلی مهم است. بنابراین بهبود صفات مورفولوژیکی آن همیشه مورد توجه پژوهشگران بوده است. با توجه به نقش تنظیم کننده های رشد گابا و اسپرمین در بهبود صفات مورفوفیزیولوژیکی، پژوهش حاضر، اثر تنظیم کننده های رشد گابا و اسپرمین بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک شب بو مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش در هر تیمار 4 تکرار وجود داشت و تیمارها شامل گابا در 4 غلظت (0، 5/2، 5 و 10 میلی مولار) و اسپرمین در 4 غلظت (0، 1، 2 و 3 میلی مولار) می باشند که به صورت جداگانه و هم به صورت ترکیبی استفاده شدند. نتایج نشان داد که گابا و اسپرمین اثرات معنی داری بر صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی شب بو دارند. ترکیبات گابا و اسپرمین طول شاخساره، سطح برگ، قطر ساقه، قطر گل و تعداد گل در گل آذین را نسبت به شاهد افزایش دادند. همچنین موجب افزایش معنی داری بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، کلروفیل کل، قند محلول، محتوای نسبی آب برگ و فنل کل شدند و به طور معنی داری نشت یونی را کاهش دادند.شب بو یکی از گل های بریدنی و فصلی مهم است. بنابراین بهبود صفات مورفولوژیکی آن همیشه مورد توجه پژوهشگران بوده است. با توجه به نقش تنظیم کننده های رشد گابا و اسپرمین در بهبود صفات مورفوفیزیولوژیکی، پژوهش حاضر، اثر تنظیم کننده های رشد گابا و اسپرمین بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک شب بو مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش در هر تیمار 4 تکرار وجود داشت و تیمارها شامل گابا در 4 غلظت (0، 5/2، 5 و 10 میلی مولار) و اسپرمین در 4 غلظت (0، 1، 2 و 3 میلی مولار) می باشند که به صورت جداگانه و هم به صورت ترکیبی استفاده شدند. نتایج نشان داد که گابا و اسپرمین اثرات معنی داری بر صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی شب بو دارند. ترکیبات گابا و اسپرمین طول شاخساره، سطح برگ، قطر ساقه، قطر گل و تعداد گل در گل آذین را نسبت به شاهد افزایش دادند. همچنین موجب افزایش معنی داری بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، کلروفیل کل، قند محلول، محتوای نسبی آب برگ و فنل کل شدند و به طور معنی داری نشت یونی را کاهش دادند.

  کلیدواژگان: اسپرمین، شاخص های بیوشیمیایی، شاخص های رشدی، گابا
 • سمیرا شهبازی*، راضیه سرآبادانی، شیما حیدرپور، حامد عسکری صفحات 329-348

  میخک از گیاهان زینتی مهم است و Fusarium oxysporum f.sp. dianthi عامل پژمردگی فوزاریومی، خسارت فراوانی را به پرورش دهندگان میخک وارد می سازد. هدف از پژوهش کنونی بررسی واکنش گیاه میخک آلوده به قارچ Fusarium oxysporum f.sp. dianthi و مایه زنی شده با قارچ تریکودرما (والد و جهش یافته) در برخی از شاخص های فیزیولوژیک و آنزیمی مرتبط با بروز مقاومت به بیمارگر بود. پس از جداسازی و خالص سازی عامل بیماری زا و تایید بیماری زایی آن ها، جدایه F. oxysporum N112 به عنوان سویه پرآزار بیمارگر انتخاب شد. جدایه های تریکودرما)والد و جهش یافته(از کلکسیون پژوهشکده کشاورزی هسته ای دریافت و قدرت جلوگیری از رشد F. oxysporum N112 در شرایط درون شیشه ای بررسی شد. میزان کاهش بروز بیماری در اثر تیمار با تریکودرمای منتخب روی گیاه میخک ‘White Liberty’ در گلخانه بررسی شد. میزان پروتیین، سبزینه a وb، کارتنویید و فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنول اکسیداز در نمونه های برگی در روزهای 7، 14 و 21 اندازه گیری شد. نتایج این پژوهش نشان از کاهش تولید پروتیین، سبزینه a و b، کاروتنویید در گیاهان آلوده و افزایش آنزیم های پراکسیداز و پلی فنول اکسیداز در اثر تجمع رادیکال های آزاد در بافت برگی داشت. در حالی که مایه زنی با تریکودرما منجر به افزایش محتوی پروتیین، سبزینه a و b و کاروتنویید در برگ و جلوگیری از انباشت رادیکال های آزاد و در نتیجه کاهش تجمع آنزیم های پراکسیداز و پلی فنول اکسیداز در گیاه میخک آلوده به قارچ Fusarium oxysporum f.sp. dianthi شد. افزون بر این، در گیاهان تیمار شده با تریکودرمای جهش یافته افزایش انباشت سبزینه و پروتیین در برگ و کاهش بروز بیماری درمقایسه با جدایه تریکودرما (والد) دیده شد. از سوی دیگر، تیمار با تریکودرمای جهش یافته بیش از جدایه والد در پیشگیری از پیشرفت بیماری، 21 روز پس از مایه زنی با بیمارگر تاثیر داشت که ممکن است به دلیل تاثیر تیمار با تریکودرمای جهش یافته در کاهش اکسایش یاخته ای در گیاه بیمار باشد. در مجموع، نتایج نشان داد که، تریکودرمای جهش یافته افزون بر قدرت نا هم افزایی (آنتاگونیستی) بالاتر از والد، از راه تاثیر بیشتر در تعادل اکسایش یاخته ای می تواند عامل کنترل زیستی موثرتری در برنامه تلفیقی مبارزه با عامل پژمردگی فوزاریومی میخک باشد.

  کلیدواژگان: ianthus caryophyllus، Fusarium oxysporum، تریکودرما، کنترل زیستی، پرتوتابی با پرتو گاما
 • متین کاظم زاده، زهرا رضایی قلعه، مصطفی خوشحال سرمست* صفحات 349-358

  افزایش هم گروهی گیاهان زینتی به ویژه در گونه های بافت ناهمسان بسیار بااهمیت است. با توجه به اینکه تنها راه افزایش هم گروهی گیاه سانسوریای ابلق استفاده از تولید پاگیاه با منشا ریزوم است، بنابراین بهبود راندمان باززایی آن ها با استفاده از این روش بسیار بااهمیت است. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از تنظیم کننده رشد بنزیل آدنین (سایتوکنین) و استفاده از تیمارهای مکانیکی زخم زنی، رشد مریستم انتهایی برای بهبود تولید پاگیاه دچار اختلال شد. این آزمایش در شرایط کنترل شده گلخانه و در داخل گلدان های پلاستیکی روی سانسوریای پاکوتاه انجام شد. ارزیابی ها بیانگر این است که استفاده از تیمار ترکیبی حذف جوانه انتهایی برای کنترل چیرگی انتهایی به همراه محلول پاشی برگی 50 میکرومولار بنزیل آدنین به صورت معنی داری بر تعداد پاگیاه های تولیدشده می افزاید. این تیمار همچنین در بهبود ارتفاع، قطر و وزن پاگیاه های تولیدشده به مراتب اثر بهتری نسبت به دیگر تیمارها و شاهد داشت. به نظر می رسد که غلظت های بالای سایتوکنین اثر منفی در باززایی داشته و استفاده از غلظت های کمتر به تنهایی در از بین بردن چیرگی انتهایی اثر جزیی دارد. پیشنهاد می شود که حذف چیرگی انتهایی به همراه محلول پاشی برگی 50 میکرومولار بنزیل آدنین دستکم به میزان یک ونیم برابر میزان باززایی و تا دو برابر تعداد ریشه و وزن گیاهک های باززایی شده از نیساگ را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: ازدیاد همگروهی، بنزیل آدنین، ریزوم، مریستم انتهایی
|
 • Zohreh Aslami, Masood Ghaemi Ghehsareh*, Saeed Reezi Pages 173-184

  Sunlight is the only source of natural energy for the growth of plants. Natural light is a cost- effective source for commercial agricultural production for economic reasons. But according to the environmental conditions, artificial light can also be used for cultivation of plants. One of the important horticultural activities is vegetative propagation of plants by rooting of cuttings. Due to the short length of cuttings and the economic nature of propagation throughout the year, it is possible to use multi-tier growth chambers in which optimal conditions are provided for rooting. One of the widely used indoor ornamental plants is Benjamin fig, whose commercial propagation method is by rooting of cuttings. In order to optimize the light conditions necessary for the rooting and growth of Ficus benjamina 'Starlight' cuttings, the effect of different LED light spectrums (red, blue, red + blue and white) on root regeneration and growth of its cuttings was studied. Three months after planting, rooting percentage, rooting index and morphological indices were measured. The results showed that except for the root length trait which was the longest (16.8 cm) in the combined light of red + blue LED, the highest number of root branches (12), root fresh weight (1.42 g), Root dry weight (0.36 g) and root volume (2.8 cm3) were related to white light. In terms of shoot growth indices, the highest leaf area (10.9 cm2) and shoot fresh weight (4.82 g) were observed in white light and the highest shoot dry weight (1.4 g), shoot length (23.2 cm) and shoot number (3/6) were observed in blue + red light. The highest rooting percentage (100%) was observed under red light and the highest rooting index (4.5) was related to blue LED light. Based on the results of this experiment, the white light spectrum has a better effect on the root growth of the cuttings, and for the growth of the aerial parts of the cuttings, the combined red + blue light has a better effect than the blue and red monochromic LEDs. In general, white LED light is recommended to produce rooted Benjamin fig cuttings with good quality.

  Keywords: Artificial light, rooting index, root regeneration, growth chamber
 • Javad Ghasemi*, Seyed Davood Hajimirrahimi Pages 185-198

  The flower and ornamental plants industry, play an important role in the agricultural economy of Iran and many countries of the world; nevertheless, this industry is facing many barriers and challenges. Alborz province has an appropriate capacity for the development of flower and ornamental plants industry; accordingly, the main purpose of this descriptive - survey research was to identify the barriers and challenges of flower and ornamental plants industry development in Alborz province. The statistical population of study consisted of flower and ornamental plants growers in Alborz province (N=1260), out of whom 135 people determined as sample using Cochran's sampling formula and simple sampling technique. A questionnaire was the main tool of study. Validity of the questionnaire was approved by a panel of experts and construct validity using AVE Index. In order to measure the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha and composite reliability (CR) were calculated. The data were analyzed by SPSS22 and Smart PLS software. Prioritizing of barriers and challenges showed that, “high price of the product” and “policy making, planning and supportive” were in the highest ranks and “human resources” and “research, education and extension” were in the lowest ranks. The results of confirmatory factor analysis indicated that, barriers and challenges’ measurement model consist of 10 main elements: “high price of the product”, “infrastructure / technology”, “production quality”, “financial”, “human resources”, “research, education and extension”, “marketing and sales”, “consumers”, “export” and “policy making, planning and supportive” was homogeneous and the reliability of the indicators was approved. Accordingly, it is recommended to identifying and solving barriers and challenges through a comprehensive and holistic approach.

  Keywords: Alborz province, Barriers, Challenges, Flower, ornamental plants, Planning, policy making
 • Ahmad Zare*, Zoleikha Sharifi Pages 199-212

  In order to investigate the response of Black-eyed Susan to different dosages of herbicide and comparing it with hand weeding treatment, an experiment was conducted with 6 treatments based on randomized complete block design (RCBD) in three replications during 2018-2019 in Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan. The treatments included different dosages of Oxyfluorfen herbicide (0, 0.5, 1, 1.5 and 2 L ha-1) and a weed free treatment in the entire period (hand weeding). Herbicide application was done as a postemergence herbicide on the transplanted seedlings after complete establishment (4-6 leaves). The results indicated that different dosages of herbicides led to severe plant burns and regrowth occurred after two weeks of herbicide application. In the no application of herbicide treatment (weed interference), the lowest characteristics of height (33 cm), plant dry weight (154 g m-2), number of flowers (27 number m-2) and flower dry weight (20 g m-2) were observed. The highest height (74 cm), plant dry weight (1117 g m-2), number of flowers (276 number m-2), and flower dry weight (395 g m-2) were recorded in hand weeding treatment. Among different dosages of herbicide, applications of 1 and 1.5 L ha-1 led to an increase in the number of flowers (201 and 196 number m-2) and the dry weight of flowers (287 and 281 g m-2), and no significant difference was observed between these two treatments. The total dry weight of weeds decreased with the increased herbicide dosage, and in 2 L ha-1 of herbicide, the lowest dry weight was 22 g m-2 and the highest dry weight was in 195 g m-2 in weedy treatment (no application of herbicide). There was no statistically significant difference in the dry weight of weeds between the three-herbicide dosages 1, 1.5 and 2 L ha-1. Fitting the logistic equation to the data of the total dry weight of weeds showed that the dosage required to reduce the total dry weight of weeds by 50% was estimated as 0.448 L ha-1. Although due to the application of herbicide, intense burning of plants and reduction in regrowth of black-eyed Susan plants was observed, according to labor costs, the application of 1.5 L ha-1 of herbicide can be recommended to control weeds in the urban green space in the condition of highly weed contamination.

  Keywords: Burning, Flower dry weight, Regrowth, Total weed dry biomass, Urban green space
 • Azadeh Rashidi, Ali Tehranifar*, Leila Samiei Pages 213-238

  Due to the effect of some wavelengths of light such as blue and red on the structure and activity of different plant pigments, in recent years, different ways of using LED lamps in plant breeding environments and in order to Improve plant growth have been studied. In this study, we aim to investigate how gradual changes in spectral distribution compared to constant spectral distribution, fluorescent light, and high-pressure sodium lights affect the vegetative growth traits of petunia seedlings, energy use efficiency during the seedling growth and the change in the reproductive behavior of mature plants. Petunia seedlings were affected by different spectral distributions for 28 days. In some light treatments. In some light treatments (85%red: 15%blue, 70%red: 30%blue, and 55%red: 45%blue) while in others, the percentages of blue and red lights changed gradually according to the schedule which included a gradual increase in the amount of red light or a gradual decrease in the amount of red light. Also, the effect of fluorescent lamps (control) and high-pressure sodium was studied. At the end of the seedling stage, samples of the lighting treatments were transferred to a greenhouse with completely identical environmental conditions to determine the effect of different spectral distributions during the seedling stage on the vegetative and reproductive growth of mature plants. The results showed the improvement of the studied growth traits under the gradual changes of spectral distribution during the seedling stage. The dry weights of shoot and root, leaf area, number of leaves, contents of chlorophyll and carotenoid pigments, and energy use efficiency were significantly higher under the lighting treatment which was initially monochromatic blue light, and then the amount of red light was gradually increased. Also, it was observed that the vegetative growth and flowering of mature plants were affected by the spectral distribution used during the seedling stage. Mature plants whose seedlings were under the influence of monochromatic blue light at the beginning of their growth and the amount of blue light was gradually reduced, had a higher fresh and dry weight of shoot and root, root volume, number, and length of lateral branches. Compared to other plants, they were plants. It was also observed that although changes in the spectral composition of light during seedling growth had a significant effect on the flowering time of mature plants, there was not a significant difference between some light treatments (constant ratio of 45% blue: 55% red, high-pressure sodium lamp light and a gradual increase in the amount of red light). Modifying the spectral combinations during the seedling stage influenced their vegetative traits of them. Additionally, lighting treatments during the seedling stage affected the vegetative traits of mature plants. Further, the gradual changes in the blue and red-light proportion in spectral distribution significantly affected the energy use efficiency, which affects the reasonable economic achievements in plant production. Lighting systems could be applied to plant production differently in the future, according to the results of this study.

  Keywords: Energy use efficiency, Flowering, Lighting system, Photomorphogenesis
 • Rasool Etemadypoor*, Raziyeh Mahmoudzehi, Nayyereh Ghorbani Pages 239-260

  Prolonging the vase life and delaying the onset of senescence of cut flowers is one of the most important goals of experts, producers, and activists in ornamental plants. According to the high production of ethylene in carnation petals and its negative effect on the postharvest life of carnation, the present study investigated the effect of preservatives containing salicylic acid (0, 2, and 4 mM) and benzyl adenine (0, 25, and 50 mg L-1) and their interaction on maintaining the quality and vase life of carnation flowers stored at 4 ± 1 °C. The results showed that the benzyl adenine treatment (25 mg L-1) increased the vase life, affected the carnation stem's diameter, and cut flowers significantly. Absorption of solution of salicylic acid 4 mM treated carnation flowers significantly caused an increase in their weight and showed a significant increase compared to control carnation flowers. Salicylic acid treatment decreased the percentage of ion leakage. The interaction of salicylic acid and benzyl adenine treatments also maintained flower quality by increasing the total sugar content, decreasing the pH of the preservative solution, and reducing the bacterial population in the preservative solution. The treatments of the current study increased photosynthetic pigments. The highest chlorophyll a, total chlorophyll, and carotenoids were obtained in benzyl adenine at 25 mg L-1 and 50 mg L-1. Salicylic acid 2 mM caused them to increase in T2 compared to T1. The reaction of chlorophyll b was different so that it reached its maximum in salicylic 2 mM and increased it at T2 with the help of benzyl adenine 25 mg L-1.

  Keywords: Vase Life, Cut Flowers, Carnation, Salicylic Acid, Benzyl Adenine
 • Matin Dolati, Maryam Abasabad, Esmaeil Seyfi, Mahdi Alizadeh, Mostafa Khoshhal.Sarmast* Pages 261-276

  Mass propagation along with preserving the true-to-type characteristics is the goal of ornamental plants clonal propagation. Among the ornamental species, chimeric plants have always been of interest because of their attractive appearance. The mother-in-law's tongue or Sansevieria trifasciata, due to its fleshy leaves and high tolerance to adverse environmental conditions, is very suitable as an indoor plant. Since the clonal propagation of aforesaid plants are through rhizomes and offset, therefore the aim of this study was to evaluate the type of leaf cuttings and soil mixture under greenhouse conditions and also aimed to see leaf explants response under in vitro condition. The results of experiments performed in the greenhouse show that the type of leaf cuttings is ineffective in inducing chimeric plants. Cocopeat-Perlite soil mixture led to the production of more roots in regenerated plants, however, compared to Perlite, it failed to improve shoot regeneration. There was no significant difference between plants regenerated from chimeric parts of reverse V shape cuttings compared to the simple leaf cuttings. In vitro studies using the 2,4-D and kinetin revealed that the explants which were incubated for 20 days in MS media supplemented with 0.35 mg/L 2,4-D and then kinetin resulted in a higher average number of shoots. Although the use of leaf explant was not effective in inducing true chimeric shoots, some plastidial mutations were seen, leading to the production of albino plants. In vitro-induced plants were acclimated with 100% efficiency in greenhouse conditions under mist system. Overall, the results of these in/ex vitro studies failed to induce chimeric plants likely due to the de novo meristemoid induction originating from inner layers of chimeric tissues.

  Keywords: Chimeric tissue, Leaf cutting, Proliferation, Sansevieria trifasciata, 2, 4-D
 • Maryam Zarabian, Mahmod Soloki, Abdolrahman Rahimian Boogar*, Daruosh Ramazan, Abolfazl Bameri Pages 277-292

  Dog rose (Rosa canina L.) is a medicinal-ornamental shrub that has a natural habitat in some regions of Iran. Climatic and geographical conditions of the habitat are the most important factors that have affected the distribution and habitat suitability of this species. Recognizing the factors affecting the habitat suitability of plants is necessary for species conservation programming and cultivation planning in the future. The current study was conducted to identify the factors that affect the habitat suitability of dog rose in the Kadkan region of Khorasan Razavi province using MaxEnt model. Input data included 14 factors of soil data (texture, acidity, electrical conductivity, organic matter and iron sulfate), climate (maximum and minimum temperature mean, annual precipitation mean), topographic (elevation, aspect, slope, plan curvature and hydrological data (topographic wetness index (TWI) and distance to stream). Evaluation of the model efficiency was investigated by the ROC curve and the importance of the variables influenced by the jackknife test. Results were shown that the MaxEnt model had a logical and acceptable efficiency (AUC = 0.866) in detecting the habitat suitability of the dog rose according to species presence points in the study area. The habitat suitability map was distinguished by MaxEnt model into 5 categories: very low, low, medium, high and very high. The area with very high suitability for dog rose growth had the lowest percentage in the investigated area. Results of the evaluation of variables importance showed that the elevation has the greatest effect on the habitat suitability of dog rose in the Kadkan region. Moreover, the acidity, environment relative humidity, TWI, clay, and the amount of iron sulfate in the soil were the other factors that respectively affected the habitat suitability of dog rose. Finally, the 36.5% of studied area in the Kodkan habitat has a high to very high suitability for the growth of Rosa canina L.

  Keywords: Dogrose, Habitat, Suitability, Ecological landscape
 • Hassan Salehi*, Moein Sourani Pages 293-314

  In the modern era, edible flowers are gaining more and more popularity among the consumers. Edible flowers are appreciated for their sensory properties such as color, taste, aroma and evoke positive aesthetic impressions. Edible flowers provide bioactive compounds in the form of anthocyanins, carotenoids, polyphenols, vitamins and minerals. Edible flowers have a high content of phenolic compounds and a high antioxidant capacity, that confers positive effects on oxidative stress-related diseases. Unfortunately, the idea of eating flowers is still considered with mistrust, despite their agronomic potential and the fact that most of edible flowers are consumed by tribal inhabitants collected from the wild resources. Therefore, it is essential, first and foremost, to improve nutrition education aimed at proposing flowers as a functional food. This paper presents a comprehensive review of scientific studies about various species of edible flowers, their nutritional and phytochemical composition, health benefits, pre- and post-harvest technology, functional food products, marketing and eventually increasing the adequacy of edible flowers as potent food ingredient. In conclusion, edible flowers could be used as a new approach for the development of nutraceutical products.

  Keywords: Antioxidant capacity, Bioactive compounds, Edible flowers, Nutraceutical potential, Phytochemical compounds
 • Mitra Zare, Abolfazl Jowkar* Pages 315-328

  Common stock (Matthiola incana L.) is an important cut flower, bedding and aromatic plant. Increasing its flower number and size is a desired objective among florists. Plant growth regulators including γ-aminobutyric acid (GABA) and spermine have proved beneficial for improving flowers’ characteristics. This study was designed on a completely randomized design with 4 replicates and 16 treatments. GABA (0, 2.5, 5 and 10 mM) and spermine (0, 1, 2 and 3 mM) were sprayed on six leaves seedlings. Increasing concentration of GABA and spermine significantly decreased the flowering time and conversely increased plant height, number of flowers, stem diameter, flower diameter, shoot and root dry weight, leaf relative water content, chlorophyll, and antioxidant enzymes activity. The highest number of flower shoot and root dry weight, chlorophyll, and antioxidant enzymes in addition to the lowest electrolyte leakage were obtained by 10 mM GABA in combination with 3 mM Spermine. Also, maximum plant height and earliest flowering time were gained using 3 mM spermine, while the greatest leaf relative water content was obtained by 10 mM GABA. Application of GABA and spermine could be suggested as a promising way to improve stock flower’s aesthetic characteristics and possibly enhance their stress tolerance.

  Keywords: Flower characteristics, GABA, γ-aminobutyric acid, Ornamental plant, Plant growth regulator, Spermine, Stock flower, Matthiola incana L
 • Razieh Sarabadani, Shima Heidarpour, Hamed Askari Pages 329-348

  Carnation is an important ornamental plant and Fusarium oxysporum f.sp. dianthi is the causal agent of Fusarium wilt of carnation, causes a lot of damage to carnation growers. The aim of the present study was to investigate the response of carnation plants infected with F. oxysporum f.sp. dianthi and inoculated with Trichoderma (wild and mutant) on some physiological and enzymatic parameters related to resistance against pathogen. After isolating and identification of the pathogens and studying their pathogenicity, F. oxysporum N112 was selected as the virulent strain. Trichoderma isolates were prepared from the fungal collection of the Nuclear Agriculture Research Institute and their in vitro ability to inhibit growth against F. oxysporum N112 was studied. The reduction of disease incidence due to treatment with selected Trichoderma on carnation ‘ White Liberty’ in the greenhouse condition was investigated. The content of total protein, chlorophyll a and b, carotenoids as well as the activity of peroxidase and polyphenol oxidase enzymes in leaf samples were studied on days 7, 14 and 21. The results showed a decrease in the production of total protein, chlorophyll (a, b) and carotenoids in infected plants and an increase in the activity of peroxidase and polyphenol oxidase enzymes led to accumulation of free radicals in leaf tissue. While the plants inoculated with Trichoderma led to increase the content of total protein, chlorophyll (a, b) and carotenoids and prevented the accumulation of free radicals, it may related to reducing the accumulation of peroxidase and polyphenol oxidase enzymes in the carnation plant infected with Fusarum fusarum. f.sp. dianthi. On the other hand, treatment with mutant Trichoderma (NAS106-M21 and NAS114-M12) had more influence on the progression of the disease than wild isolates 21 days after disease infection, which was due to the effect of treatment with mutant Trichoderma in reducing cellular oxidation in the infected plant. The results showed that NAS106-M21 and NAS114-M12, in addition to higher antagonistic activity than the wild isolates (T. viride NAS106 and T. virens (NAS114)), through a greater effect on the cellular oxidation balance could be a more effective biocontrol agent in the integrated program to combat carnation Fusarium wilt.

  Keywords: Dianthus caryophyllus, Fusarium oxysporum, Trichoderma, Biocontrol, Gamma irradiation
 • Matin Kazemzadeh Behnamirei, Zahra Rezaeighaleh, Mostafa Khoshhal Sarmast* Pages 349-358

  The clonal propagation of ornamental plants, especially in chimeric species is very important. Since the only way to propagate chimeric Sansevieria is a rhizome–derived offset propagation, therefore the improvement of the aforementioned clonal propagation method is of prime importance.  For this purpose, in this study, the apical dominance of this species was impaired through the application of 6-Benzylaminopurine (6-BA) and different wounding methods. The experiment was performed under greenhouse conditions and in plastic pots on Sansevieria trifasciata ‘Hahnii’. The results indicated that the use of combination treatment of removal of apical shoots along with foliar application of 50 μM 6-BA significantly increases the number of offsets. This treatment also had a much better effect on improving the height, diameter and weight of offsets than other treatments and control plants. It seems that high concentrations of cytokinin have a negative effect on regeneration and utilizing lower concentrations has a minor effect on inhibiting apical dominance. It is recommended that removal of apical shoots along with exogenous application of 50 μM BA resulted in a 1.5% increase and this treatment is able to increase the number of roots and weight of regenerated offsets twice.

  Keywords: Apical meristem, BA, Clonal propagation, Rhizome