فهرست مطالب

دنیای میکروب ها - سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 54، بهار 1402)
 • سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 54، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ندا مریخی، جمیله نوروزی*، علی ناظمی، مهرداد هاشمی، رباب رفیعی طباطبایی صفحات 6-17
  سابقه و هدف

  سیستم CRISPR (تکرارهای پالیندرومیک کوتاه فاصله دار منظم خوشه ای) و پروتین های Cas، بخشی از سیستم ایمنی میکروارگانیسم ها می باشد. ژن های cas  می توانند در کاهش مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها مشارکت کنند. هدف از این مطالعه ارزیابی فراوانی ژن های cas  سیستم CRISPR/Cas در سویه های اشریشیا کلی تولید کننده آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBLs)، جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت های دستگاه ادراری می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، 437 نمونه کشت ادرار، از بیمارستان های چالوس جمع آوری شد. جداسازی سویه های  اشریشیا کلی، براساس تست های بیوشیمیایی استاندارد و کیت تشخیص تجاری انتروباکتریاسه آ و همچنین حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش انتشار دیسک (کربی بایر) انجام شدند. آزمون دیسک ترکیبی(CDT)  نیز برای جدایه هایی که در آزمون قبلی حداقل در برابر یکی از سفالوسپورین های نسل سوم مقاوم بودند، انجام شد. شناسایی مولکولی ژن های cas1، cas2،cas3،cas7  و cas5 با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز انجام شد.

  یافته ها:

   از میان 437 نمونه کشت ادرار 106 نمونه (24/3 درصد) مبتلا به عفونت اشریشیا کلی بودند. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی مرتبط با آمپی سیلین (99 درصد) بود. در میان جدایه های مقاوم، 30 جدایه (88/3 درصد) تولید کننده ESBL بودند. ژنcas1 بیشترین فراوانی (96/2 درصد) را داشت و دیگر ژن های cas تقریبا فراوانی یکسانی داشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که درصد قابل توجهی از جدایه های اشریشیا کلی دارای فنوتیپ ESBL بودند که می تواند دلیل بر حضور ژن های بتالاکتاماز وسیع الطیف در این نمونه ها باشد. همچنین، نشان داده شد که رابطه ای بین حضور فنوتیپESBL و توزیع ژن های cas  وجود ندارد.

  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، عفونت دستگاه ادراری، سیستمCRISPR، Cas، ESBL
 • پویا خدادادی، محمد کارگر*، مهدی بیژن زاده، عباس دوستی، شاپور آقایی صفحات 18-28
  سابقه و هدف

  داشتن فلاژل و تحرک از عوامل مهم در استقرار و بیماری زایی هلیکوباکتر پیلوری می باشد. flaB ، یکی از ژن های مهم کد کننده پروتیین تاژکی است که آنتی بادی تولید شده علیه آن نقش عمده ای در ایمنی زایی ایفا می کند. هدف از این پژوهش، ساخت سازواره ژنی حامل ژن flaB  و بررسی بیان آن در سلول های یوکاریوتی به عنوان گزینه ای برای تولید واکسن می باشد.

  مواد و روش ها

  کلون سازی و ساب کلونینگ ژن flaB  در پلاسمیدهای pTZ57RT   و pBudCE4.1  انجام شد. سپس صحت کلون های بدست آمده با روش های PCR، هضم آنزیمی دوگانه و توالی یابی تایید شد. پس از انتقال سازواره تایید شده به سلول های HDF، بیان ژن در سطح ترانس کریپتوم و پروتیوم به دو روش RT-PCR و SDS-PAGE بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج PCR نشان دهنده تکثیر قطعه 1563 جفت بازی مربوط به ژن  flaB بود. کلون سازی ژن مورد نظر با استفاده از سه روش PCR، هضم آنزیمی دوگانه و توالی یابی تایید گردید. مشاهده باند های 1563 جفت بازی و 56 کیلودالتونی حاصل از RT-PCR و SDS-PAGE نشان دهنده بیان موفق این سازواره در سلول های HDF بود.

  نتیجه گیری

  سازواره نوترکیب توانایی تولید پروتیین FlaB را در سلول های جانوری دارد، بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده این سازواره می تواند به عنوان یک انتخاب به منظور تولید واکسن ژنی موثر علیه هلیکوباکتر پیلوری استفاده گردد.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: هلیکوباکتر پیلوری، کلون سازی، RT-PCR، واکسن نوترکیب
 • سمیه مجتبوی*، خشایار وجدانی طلب، مانیکا نگهداری پور، محمدرضا دلنوازی، محمدعلی فرامرزی صفحات 29-41
  سابقه و هدف

  گسترش مقاومت های دارویی و اثربخشی محدود آنتی بیوتیک ها بر بیوفیلم حاصل از میکروارگانیسم های پاتوژن، در کنار افزایش روزافزون عفونت های بیمارستانی سبب تحمیل هزینه های سنگین بر سیستم بهداشت و درمان شده است. در مطالعه حاضر، نانوساختارهای هیبریدی کویرستین-فسفات باریوم به منظور بهبود اثرات ضدبیوفیلمی آن تهیه و مشخصه یابی گردید.

  مواد و روش ها

  برای تهیه نانوساختارهای هیبریدی، پس از اضافه کردن سولفات باریوم به بافر فسفات حاوی کویرستین 1/0 میلی گرم بر میلی لیتر، مخلوط واکنش به مدت 10 دقیقه سونیکه و رسوب حاصله جمع آوری شد. غلظت بافر فسفات و سولفات باریوم به ترتیب در محدوده 250-50 و 50-10 میلی مولار بررسی شد تا نانوساختارهای هیبریدی با بیشینه میزان کویرستین تثبیت شده بدست آید. نانوساختارهای هیبریدی حاصله با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره، طیف سنجی مادون قرمز و آنالیز پراش اشعه ایکس مشخصه یابی گردید و اثر آن بر جلوگیری از تشکیل و نیز تخریب بیوفیلم های باکتریایی ارزیابی شد.

  یافته ها

  بازده تثبیت کویرستین درون ساختارهای هیبریدی 95% بود. تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی نگاره، ساختارهایی الیاف مانند با سطحی صاف، بدون گره و یکنواخت را نشان داد. نانو الیاف های هیبریدی توانستند به طورمعناداری میزان تشکیل بیوفیلم  سودوموناس آیروژینوزا را 100 درصد و بیوفیلم استافیلوکوکوس اوریوس را 80 درصد مهار نمایند. همچنین در حضور کویرستین تثبیت شده (500 میلی گرم در لیتر)، بیوفیلم های استافیلوکوکوس اوریوس 75 و باسیلوس سوبتیلیس 70 درصد تخریب شدند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اثرات ضدبیوفیلمی قابل توجه نانوالیاف های هیبریدی کویرستین-فسفات باریوم، استفاده از آن ها در تجهیزات پزشکی، فرآیندهای درمانی و محیط زیست می تواند ثمربخش باشد.

  کلیدواژگان: بیوفیلم، ساختار هیبریدی، کوئرستین، نانوالیاف
 • مریم فیروزبخت، عباس اخوان سپهی*، حمید راشدی، فاطمه یزدیان صفحات 42-58
  سابقه و هدف

  آلودگی خاک به ترکیبات نفتی و نمک اغلب بطور همزمان رخ می دهد. هدف از این مطالعه جداسازی سویه های باکتریایی تحمل کننده نمک با توانایی حذف غلظت های مختلف انواع  هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) است.

  مواد و روش ها

  در مقاله تحقیقی حاضر، از خاک آلوده به ترکیبات نفتی دهلران نمونه برداری شد. برای جداسازی سویه های باکتریایی تجزیه کننده PAHs، از محیط کشت غنی شده با انواع PAHs، به عنوان تنها منبع کربن و انرژی، استفاده شد. توانایی تحمل سویه های باکتریایی جدا شده در غلظت های مختلف نمک مورد مطالعه قرار گرفت. سویه باکتریایی مناسب، بر اساس توانایی تولید بیوسورفکتانت، انتخاب و تجزیه زیستی انواع مختلف PAHs توسط این سویه بررسی شد. تاثیر وزن مولکولی و غلظت اولیه انواع مختلف PAHs بر روی رشد سلولی سویه باکتریایی و میزان تجزیه زیستی مطالعه شد.

  نتایج

  از میان سویه های جداسازی شده، لبدلا گواکجینسیس سویه KDI با توانایی رشد در غلظت بالاتر از 3 درصد نمک، و تولید بیوسورفکتانت انتخاب شد. نتایج نشان داد، این سویه باکتریایی توانایی تجزیه زیستی انواع مختلف PAHs را داشته و وزن مولکولی و غلظت اولیه PAHs، با تاثیر مستقیم بر روی رشد سلولی، به صورت غیر مستقیم بر میزان تجزیه زیستی تاثیر می گذارند.  

  نتیجه گیری

    از آن جا که نمک عامل بازدارنده در تجزیه زیستی است، استفاده از سویه باکتریایی تحمل کننده نمک با توانایی تجزیه زیستی PAHs، اهمیت زیادی در حذف این نوع آلاینده ها از محیط زیست دارد.

  کلیدواژگان: باکتری تحمل کننده نمک، لبدلا گواکجینسیس سویه KDI، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای، آلاینده های زیستی، بیوسورفکتانت
 • فایزه فلکی، فرشاد رخشنده رو*، وحید علوی صفحات 59-71
  سابقه و هدف

  ویروس پسوروز مرکبات عامل ایجاد یکی از مهم ترین بیماری های ویروسی مرکبات در جهان است که در باغات مرکبات واقع در شرق مازندران شناسایی شده است. به دلیل حضور هم زمان نژادهای مختلف ویروس در نمونه های آلوده، روش های شناسایی مولکولی مانند PCR اغلب از توان ردیابی این ویروس با دقت بالا برخوردار نیستند. در این تحقیق، روشی دقیق برای شناسایی ویروس پسوروز مرکبات معرفی شده است.

  مواد و روش ها

  ردیابی و تشخیص نمونه های آلوده با استفاده از آزمون الایزا به روش ساندویچ غیر مستقیم سه طرفه پادتن (TAS-ELISA) و آنتی بادی تک همسانه ای از نمونه های پرتقال تامسون و نارنگی انشو با علایم مشکوک به آلودگی به CPsV، در شهرستان های ساری، نکا و قایم شهر از استان مازندارن انجام پذیرفت. آلودگی در نمونه ها با استفاده از RT-PCR تایید و استخراج ds RNA (Double-strand RNA) ویروسCPsV با استفاده از ستون CF-11 انجام شد. برای هیبریداسیون مولکولی از پروب cDNA نشاندار شده با DIG استفاده شد.

  یافته ها

  بررسی الگوی الکتروفورز حاصل از استخراج dsRNA از نمونه هایی که با الایزا و RT-PCR به CPsV آلوده تشخیص داده شده بودند بیانگر حضور ژنوم CPsV با وزن های مولکولی 2500 و 920 جفت باز در نمونه های آلوده بود. همچنین با استفاده از هیبریداسیون مولکولی و پروب طراحی شده، حضور CPsV در نمونه های آلوده  مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده از آزمون هیبرید سازی مولکولی ارتباط مستقیم بین dsRNA استخراج شده از نمونه های آلوده و حضور ویروس  پسوروز مرکبات را در نمونه های علایم دار مرکبات شهرستان ساری اثبات نمود.

  کلیدواژگان: ویروس پسوروز مرکبات (CPsV)، هیبریداسیون، RNA دورشته ای، ردیابی، الگوی الکتروفورزی
 • ساقی یونسی بانه*، مهرداد صالح زاده، محمدجواد سلیمانی پری صفحات 72-88
  سابقه و هدف

  پوسیدگی ناشی از کپک خاکستری توت فرنگی (B. cinerea) یکی از مهم ترین پوسیدگی های خسارت زا روی این محصول از مزرعه تا بازار فروش است. هدف این پژوهش شناسایی عوامل کنترل بیولوژیک و ترکیبات القاءگر واکنش های دفاعی گیاه است که می توانند سبب کاهش یا قطع سم پاشی با ترکیبات قارچ کش روی محصول توت فرنگی شوند.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش جدایه های مختلف B. cinerea ازگلخانه و مزارع استان کردستان جمع آوری و خصوصیات مورفولوژی و مولکولی آن ها تعیین شد. در ادامه غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید (SA) به صورت منفرد و همچنین به صورت کاربرد تلفیقی با گونه های مختلف تریکودرما در آزمایشگاه و گلخانه روی قارچ کپک خاکستری توت فرنگی مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  در مقایسه میانگین ها، بیشترین درصد بازدارندگی در کشت متقابل بین تریکودرما و بوتریتیس، مربوط به جدایه T. orientalis (82/60 درصد) و بیشترین درصد بازدارندگی ترشحات خارج سلولی جدایه های تریکودرما بر روی رشد پرگنه بوتریتیس در هر دو غلظت 15 و 30 درصد، مربوط به T. ceramicum (57/85 درصد) بود. بررسی تاثیر ترکیبات فرار گونه های مختلف تریکودرما بر روی رشد پرگنه B. cinerea نشان داد بیشترین درصد بازدارندگی مربوط به تیمار جدایه T. asperellum با 70/63 درصد است. بررسی تاثیرسالیسیلیک ا سید در جلوگیری از رشد میسلیومی قارچ بوتریتیس در آزمایشگاه نشان داد که با افزایش غلظت سالیسیلیک اسید از 1 به 2 میلی مولار درصد بازدارندگی از قارچ افزایش تا 61 درصد می یابد.

  نتیجه گیری

  کاربرد برخی گونه های تریکودرما به همراه سالیسیلیک اسید باعث افزایش مقاومت توت فرنگی به بیماری کپک خاکستری در مزرعه و آزمایشگاه می شود.

  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، کپک خاکستری توت فرنگی، تریکودرما، کردستان
|
 • Neda Merikhi, Jamileh Nowroozi *, Ali Nazemi, Mehrdad Hashemi, Robab Rafiei Tabatabaei Pages 6-17
  Background & Objectives

  CRISPR  system (clustered regularly interspaced short palindromic repeats) and Cas portions is a part of the immune system in microorganisms. The cas genes could be involved in reducing antibiotic resistance in bacteria. The aim of the study was to investigate the frequency of cas genes of the CRISPR/Cas system in Extended Spectrum        Beta-Lactamase (ESBL) producing Escherichia coli isolated from urine culture of patients with urinary tract infection.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional study, 437 positive urine culture samples were collected from Chalus hospitals. Escherichia coli strains were isolated based on standard biochemical tests and Enterobacteriaceae commercial diagnostic kit, as well as antibiotic sensitivity using disc diffusion method (Kerby Baer). Combined disk test was conducted for isolates that were resistant to at least one of the third-generation cephalosporins in the foregoing antibiotic susceptibility test. Molecular identification of cas1,cas2,cas3,cas7 and cas5 genes was performed using the PCR method.

  Results

  Out of 437 urin culture samples, 106 samples (24.3%) had E.coli infection. The highest antibiotic resistance was associated with ampicillin (99%). Among the resistant isolates, thirty isolates (88.3%) were ESBL producing. cas1 gene had the highest frequency (96.2%) and other cas genes had almost the same frequency.

  Conclusion

  The results of the present study showed that a significant percentage of E. coli isolates had ESBL phenotype, which may be due to the presence of broad-spectrum beta-lactamase genes in these samples. Besides,  it was shown that there is no relationship between the presence of ESBL phenotype and the distribution of cas genes.

  Keywords: Escherichia coli, Urinary tract infections, CRISPR, Cas system, ESBL
 • Pouya Khodadadi, Mohammad Kargar *, Mahdi Bijanzadeh, Abbas Doosti, Shapoor Aghaei Pages 18-28
  Background & Objectives

  Flagella and motility are important factors in bacterial colonization and pathogenicity. flaB is one of the important genes encoding the flagellar protein, which produces antibody against this gene play major role in immunogenesis. The aim of the present study was to make a flaB gene construct and to evaluate its expression in eukaryotic cells as a candidate for vaccine production. 

  Materials & Methods

  flaB cloning and subcloning was done in pTZ57RT and pBudCE4.1 plasmids. Then the accuracy of the obtained clones confirmed by PCR, double enzyme digestion and sequencing. After transferring the confirmed gene construct to the animal cells, the gene expression was checked at the level of transcriptome and proteome by RT-PCR and SDS-PAGE methods. 

  Results

  PCR results showed amplification of a1563 bp segment related to flaB gene. Desired gene cloning had confirmed by PCR, double enzyme digestion and sequencing. The observation of 1563 bp and 56 kDa bands from RT-PCR and SDS-PAGE indicates the successful expression of flaB in HDF cells.

  Conclusion

  The recombinant gene construct can express the FlaB protein in animal cells. Therefore, according to the results, this construct can be used as a candidate to produce an effective gene vaccine against Helicobacter pylori.

  Keywords: Helicobacter pylori, cloning, RT-PCR, recombinant vaccine
 • Somayeh Mojtabavi *, Khashayar Vojdanitalab, Manica Negahdaripour, Mohammad-Reza Delnavazi, Mohammad Ali Faramarzi Pages 29-41
  Background & Objectives

  The spread of drug resistance and limited effects of antibiotics on the pathogenic biofilms along with the increasing number of hospital infections have imposed heavy costs on the healthcare system. In the present study, quercetin-barium phosphate hybrid nanostructures were fabricated and characterized in order to improve their antibiofilm activity.

  Materials and methods

  To prepare hybrid nanostructures, barium sulfate was added to sodium phosphate buffer containing quercetin (0.1 mg mL–1), the reaction mixture was sonicated for 10 min, and the obtained precipitate was collected. To obtain the hybrid nanostructures with the maximum immobilized quercetin, the concentrations of phosphate buffer and barium sulfate were examined in the range of 50–250 mM and 10–50 mM, respectively. The prepared hybrid nanostructures were characterized using scanning electron microscopy, infrared spectroscopy, and X-ray diffraction analysis, their effects were evaluated in preventing and destroying bacterial biofilms as well.

  Results

  The immobilization yield of quercetin within hybrid structures was 95%. The scanning electron microscope images showed fiber-like structures with smooth, knot-free, and uniform surfaces. Quercetin-barium phosphate hybrid nanofibers significantly inhibited the biofilm formation in Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus by 100% and 80%. Also, in the presence of the immobilized quercetin (500 mg L–1), biofilms of Staphylococcus aureus and Bacillus subtilis were destroyed by 75% and 70%.

  Conclusion

  Due to the notable antibiofilm properties of quercetin-barium phosphate hybrid nanofibers, they could be useful in medical devices, and therapeutic and environmental processes.

  Keywords: Biofilm, Hybrid structure, Quercetin, Nanofiber
 • Maryam Firoozbakht, Abbas Akhavan Sepahi *, Hamid Rashedi, Fatemeh Yazdian Pages 42-58
  Background and Objectives

  Soil contamination by petroleum compounds and salt often occurs simultaneously. The aim of this study was the isolation of halotolerant bacterial strains with the ability to remove different concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).

  Material and Methods

  In the present original study, petroleum-contaminated soil samples were collected from Dehlran area. To isolate bacterial strains degrading PAHs, PAHs- enriched media were used as the sole source of carbon and energy. The ability of the isolates to tolerate different salt concentrations was investigated. Based on its capacity to produce biosurfactants, a suitable bacterial strain was chosen and the biodegradation of various types of PAHs was evaluated. The effects of the molecular weight and initial concentration of different types of PAHs on the strain’s cell growth and biodegradation were investigated.

  Results

  Among the isolates, Labedella gwakjiensis strain KDI, with the ability to grow at concentrations greater than 3% salt and produce biosurfactants, was selected. The results demonstrated that this strain could biodegrade various types of PAHs, and that the molecular weight and initial concentration of PAHs, which have a direct effect on cell growth, indirectly affect the biodegradation rate.

  Conclusion

  Salt is considered as a deterrent in biodegradation. Hence the use of halotolerant bacterial strains capable of biodegrading PAHs is critical in removing these pollutants from the environment.

  Keywords: Halotolerant bacteria, Labedella gwakjiensis strain KDI, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Environment contaminant removal, Biosurfactant
 • Faezeh Falaki, Farshad Rakhshandehroo *, Vahid Alavi Pages 59-71
  Background & Objectives

  Citrus psorosis virus is the causal agent of one of the most important viral citrus diseases in the world and has been detected from the citrus orchards in the east of Mazandaran province, IRAN. Because of the simultenious presence of various strains of this virus in infected citrus samples, molecular detection methods like PCR are not able to detect this virus with high accuaracy. In this research, we introduce a method for the precise detection of Citrus psorosis virus.

  Materials & Methods

  Detection and Identification of infected samples performed by triple antibody sandwich indirect-ELISA (TAS-ELISA) method and monoclonal antibody from symptomatic Thomson orange and Unshiu tangerine samples with suspicious symptoms to CPsV infection in Sari, Neka and Ghaemshahr districts of Mazandaran. Infection in samples tested by ELISA and confirmed by RT-PCR. Extraction of CPsV-dsRNA (Double-strand RNA) from infected samples was done by CF-11 column. Molecular hybridization performed by DIG labeled cDNA probe.

  Results

  Exploring the electrophoretic pattern of dsRNA extracted from the CPsV infected citrus samples by using ELISA and RT-PCR methods, indicating the presence of CPsV genomes with the molecular weights of 920 bp and 2500 bp in infected samples. The presence of CPsV in the samples was also confirmed by using molecular hybridization and designed probe. 

  Conclusion

  The major advantages of the hybridization method relating to the dsRNA electrophoretic mobility is the simultenious detection of the all citrus psorosis virus strains within the infected citrus samples. This way can separate virus isolates.

  Keywords: Citrus Psorosis virus (CPsV), Hybridization, dsRNA, detection, electrophoretic pattern
 • Saghi Younesi *, Mehrdad Salehzadeh, Mohammad Javad Soleymani Pari Pages 72-88
  Background & Objectives

  The rot caused by strawberry gray mold (Botrytis cinerea) is one of the most important rots causing damage in the field and market. The purpose of this research is that biological control agents and compounds inducing plant defense reactions seem to lead to a reduction in the frequency of spraying or not spraying fungicide compounds on the crop.

  Materials & Methods

  Different isolates of B. cinerea were collected from greenhouses and farms in Kurdistan province, and their morphological and molecular characteristics were determined. In the following, different concentrations of salicylic acid (SA) either individually or in combination with different Trichoderma species were investigated in the laboratory and greenhouse on strawberry gray mold.

  Results

  In the comparison of averages, the highest percentage of inhibition in the cross-culture between Trichoderma spp and Botrytis sp. is related to T. orientalis (60.82%), the highest percentage of inhibition of the extracellular secretions of Trichoderma isolates on the growth of Botrytis in each two concentrations of 15 and 30% related to T. ceramicum was 85.57% and the effect of volatile compounds of different Trichoderma species on the growth of B. cinerea showed that the highest percentage of inhibition was related to the treatment of T. asperellum isolate with 63.70%. Investigating the effect of salicylic acid in preventing the mycelium growth of botrytis fungus in the laboratory showed that with increasing concentration of salicylic acid from 1 to 2 millimolar, the inhibition percentage of Botrytis cinera increased to 61%.

  Conclusion

  The results of the experiment showed that the use of some Trichoderma species along with salicylic acid increases the resistance and control of strawberry to gray mold disease in the field and laboratory.

  Keywords: Biological control, strawberry gray mold, Trichoderma sp, Kurdistan