فهرست مطالب

تعلیم و تربیت - سال سی و نهم شماره 1 (پیاپی 153، بهار 1402)
 • سال سی و نهم شماره 1 (پیاپی 153، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی مهدوی خواه *، طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی، مقصود امین خندقی، مرتضی کرمی صفحات 7-26

  این پژوهش، درصدد پاسخگویی به این پرسش بوده که حدود و ثغور مشارکت دانش آموزان در برنامه درسی از دیدگاه صاحبنظران چگونه است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش نخست دیدگاه های صاحبنظران درباره مشارکت دانش آموزان در برنامه درسی با به کارگیری روش های اسنادی، کتابخانه ای و تحلیل مفهومی، توصیف و طبقه بندی شده است. سپس ضمن نقد دیدگاه های مطرح شده، ابعاد مورد وفاق و مغفول مشارکت دانش آموزان در برنامه درسی از دیدگاه صاحبنظران به تصویر کشیده شده است. آنگاه با بررسی وضع موجود، دیدگاه صاحبنظران در زمینه حد و مرز مشارکت دانش آموزان در برنامه درسی مشخص شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، سیزده نفر از صاحبنظران و سیاستگذاران حوزه برنامه درسی بودند که با معیار داشتن دیدگاه در زمینه مشارکت دانش آموزان در برنامه درسی، به صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دیدگاه های صاحبنظران نشان داد که مشارکت دانش آموزان در برنامه درسی در همه ابعاد برنامه درسی قابل اجراست. باوجوداین، هنوز سازوکار نظری و عملی مشارکت واقعی دانش آموزان در برنامه درسی فراهم نشده است. سرانجام با بررسی الگوهای گوناگون، «الگوی برنامه درسی مذاکره ای» به عنوان رهیافت بدیل در زمینه مشارکت دانش آموزان در برنامه درسی تعیین شد که بر اساس آن، تغییر اساسی در نگاه به دانش آموز به عنوان "دانش آموز به مثابه فردی موثر و آگاه" که می تواند در بهبود نظام برنامه درسی مشارکت کند، نشان داده شده است.

  کلیدواژگان: برنامه درسی مذاکره ای، مشارکت دانش آموزان، طراحی برنامه درسی، صدای دانش آموزان
 • حسن حذرخانی*، فاطمه پرک صفحات 27-42

  این پژوهش، آموزش محیط زیست را در کتابهای علوم تجربی، شیمی و محیط زیست ایران و کتابهای علوم تجربی و شیمی کشورهای آمریکا، استرالیا و هند مورد بررسی تطبیقی قرار داده است. جامعه آماری پژوهش شامل کتابهای درسی این چهار کشور بوده است. از میان روش های مطالعه تطبیقی، روش جرج بردی به کار رفته است. منبع گردآوری اطلاعات، کتابها و برنامه های درسی کشورهای یاد شده بوده است که از طریق شبکه اینترنت و منابع کتابخانه ای به دست آمدند. سپس محتوا در نمون برگهای متعدد به تفکیک عناصر برنامه درسی و براساس مولفه های اصلی محیط زیست توصیف شده، زیرمولفه ها دسته بندی و محتواهای مرتبط با آنها در همه قالبهای آموزشی استخراج و بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که هر چند در کتابهای درسی ایران، از نظر موضوعی به بیشتر مولفه های آموزش محیط زیست پرداخته شده، اما محتوای آنها کمتر کاربردی است. همچنین بر اساس یافته های پژوهش محتوای محیط زیستی ارایه شده در کتابهای درسی ایران به طور کلی از نوع اطلاعات و خبررسانی است و کمتر در آنها به تفکر نقاد، تجزیه و تحلیل و بررسی چندجانبه موضوعات محیط زیست پرداخته شده است. بنابراین پیشنهاد می شود محتوای محیط زیست برنامه درسی ایران، ضمن توجه بیشتر به موضوعات کاربردی محیط زیستی، به تفکر نقاد، مهارت حل مسیله، بررسی نمونه های موردی، واقعی و بومی و تجزیه و تحلیل چندبعدی رویدادهای محیط زیستی نیز بپردازد و از این منظر اصلاح و غنی سازی شود.

  کلیدواژگان: بررسی تطبیقی، روش جرج بردی، آموزش محیط زیست، برنامه درسی علوم، شیمی و محیط زیست
 • مژگان سادات نورالهی*، آزاده فرقدانی صفحات 43-58

  هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی روحیه پژوهش در دانش آموزان دختر براساس تدریس تحول آفرین و نقش میانجی تحول مثبت نوجوانی و هیجان کلاسی بوده است. برای این منظور 247 نفر از دانش آموزان دختر پایه های دهم و یازدهم مدارس غیرانتفاعی منطقه 4 شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های تدریس تحول آفرین بیچامپ و همکاران (2010)، روحیه پژوهش شیرزاد و همکاران (1395)، تحول مثبت نوجوانی گلدهوف و همکاران (2014) و هیجان کلاسی تیتسورث و همکاران (2010) را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با به کارگیری نرم افزار PLS نشان داد که تدریس تحول آفرین دارای اثر مستقیم و مثبت بر روحیه پژوهش دانش آموزان است. همچنین اثر غیرمستقیم  و مثبت تدریس تحول آفرین تنها در زمینه مولفه مراقبت (از مولفه های تحول مثبت نوجوانی) بر روحیه پژوهش معنادار است. از میان مولفه های هیجان کلاسی نیز، فقط مولفه ظرفیت هیجانی، دارای نقش میانجی در رابطه تدریس تحول آفرین و روحیه پژوهش است. اثر غیرمستقیم تدریس تحول آفرین بر روحیه پژوهش دانش آموزان نیز به واسطه این مولفه مثبت است. نتایج این پژوهش، حاکی از اهمیت ادراک فراگیران از فضای آموزشی و هیجانی کلاس در تقویت روحیه پژوهش است.

  کلیدواژگان: تحول مثبت نوجوانی، تدریس تحول آفرین، روحیه پژوهش، هیجان کلاسی
 • ناصر کریمی*، رحیم بدری گرگری، حسین عبادی صفحات 59-72

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر یادگیری مبتنی بر پروژه بر عملکرد تحصیلی دانشجو-معلمان رشته آموزش فیزیک در درس مبانی الکتریسیته و مغناطیس در دانشگاه فرهنگیان بوده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع شبه آزمایشی به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 98-1397 بوده است. نمونه آماری تحقیق شامل چهار کلاس رشته آموزش فیزیک پردیسهای علامه امینی و فاطمه الزهرای تبریز بوده است که به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی  یک کلاس از هر پردیس در گروه های آزمایش و کنترل (تعداد 132 نفر) جای گرفتند. ابزار اندازه گیری پژوهش آزمون محقق ساخته ای بود که به صورت تحلیلی عملکرد تحصیلی درس فیزیک دانشجویان را مورد بررسی قرار می داد. هر دو گروه، پیش از مداخله از نظر عملکرد تحصیلی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در طول ترم، درس مبانی الکتریسیته و مغناطیس به روش آموزش مبتنی بر پروژه، به مدت 16 جلسه (هر هفته یک جلسه) برای گروه آزمایش ارایه شد و در این مدت، گروه کنترل به روش سنتی آموزش دیدند. بعد از مداخله نیز هر دو گروه از نظر عملکرد تحصیلی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده با روش تحلیل کوواریانس یکراهه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که میان گروه آزمایش و گروه کنترل در عملکرد تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد (0/001> P). نتایج پژوهش اثربخشی روش یادگیری مبتنی بر پروژه را بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان فیزیک مورد تایید قرار داد.

  کلیدواژگان: یادگیری مبتنی بر پروژه، عملکرد تحصیلی، الکتریسیته و مغناطیس
 • فروغ رودگرنژاد* صفحات 73-90

  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه جو سازمانی نوآورانه و عملکرد شغلی دبیران با توجه به نقش میانجی رفتار کار نوآورانه در هنرستانهای فنی و حرفه ای استان گیلان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، پیمایشی و از نظر ماهیت، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش دبیران هنرستانهای فنی و حرفه ای استان گیلان بودند که از میان آنها تعداد 287 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود. برای اندازه گیری جو سازمانی نوآورانه و رفتار کاری نوآورانه، از پرسشنامه یو و محمود (2013) و برای اندازه گیری عملکرد شغلی، از پرسشنامه آنگ و همکاران (2007) استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیات، نرم افزارهای SPSS20  و SmartPLS2 به کار رفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داده است که جو سازمانی نوآورانه با عملکرد شغلی دبیران و رفتار کاری نوآورانه دبیران رابطه ای مثبت و معنادار دارد. رفتار کاری نوآورانه نیز با عملکرد شغلی دبیران، رابطه ای مثبت و معنادار دارد. رابطه جو سازمانی نوآورانه و عملکرد شغلی دبیران هنرستانهای فنی و حرفه ای استان گیلان با توجه به نقش میانجی رفتار کاری نوآورانه نیز تایید شده است. همچنین از آنجا که رابطه مستقیم جو سازمانی نوآورانه و عملکرد شغلی دبیران هنرستانهای فنی و حرفه ای استان گیلان تایید شده، از این رو رفتار کاری نوآورانه میانجی جزیی است. رفتار کاری نوآورانه در ارتباط میان جو سازمانی نوآورانه و عملکرد شغلی دبیران هنرستانهای فنی و حرفه ای استان گیلان نقش تعدیل گر ندارد.

  کلیدواژگان: جو سازمانی نوآورانه، رفتار کاری نوآورانه، عملکرد شغلی
 • حسین خسروی، فاطمه طاهرپور*، هادی پورشافعی صفحات 91-108

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خوش بینی و سرزندگی در رفتار نوآورانه معلمان با میانجیگری انعطاف پذیری انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 1500 نفر بود که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای(بر مبنای جنسیت و میزان برخورداری) و بر اساس جدول مورگان تعداد 306 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیر خوش بینی و انعطاف پذیری از پرسشنامه لوتانز (2007)، رفتار نوآورانه از پرسشنامه کانتر (1988) و سرزندگی از پرسشنامه شایروم (2004) استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه ها را متخصصان تایید کرده اند. در این پژوهش ضریب پایایی پرسشنامه ها با به کارگیری ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه خوش بینی و انعطاف پذیری 0/80، رفتار نوآورانه 0/88 و برای سرزندگی 0/72 برآورد شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و سطح استنباطی (همبستگی پیرسون، رگرسیون و مدل الگویابی معادلات ساختاری) انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن بود که خوش بینی با میزان بتای 0/42، سرزندگی 0/61 و انعطاف پذیری 0/50 پیش بینی کننده رفتار نوآورانه و خوش بینی با بتای 0/39 و سرزندگی با بتای 0/42 پیش بینی کننده انعطاف پذیری است. یافته ها نشان دادند که انعطاف پذیری نقش میانجی را ایفا می کند.

  کلیدواژگان: خوش بینی، سرزندگی، رفتارنوآورانه، انعطاف پذیری، معلمان ابتدایی، شهر بیرجند
 • مهرانگیز داداش پور، زینت نیک آیین*، زهرا حاجی انزهایی، علی زارعی صفحات 109-130

  دستیابی به اهداف تربیت بدنی در مدارس نیازمند معلمانی خلاق است، از این رو هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سبکهای رهبری مدیران مدارس بر خلاقیت معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی خودکارآمدی خلاق بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش همه معلمان ورزش استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 1413 نفر بودند که  بر اساس جدول کرجسی و مورگان 303 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای - خوشه ای  به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. درنهایت پس از توزیع و گرد آوری داده ها 291 پرسشنامه برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های چندعاملی رهبری باس و آولیو (2000)، خودکارآمدی خلاق بگتو (2006) و خلاقیت تورنس (1974) استفاده شده که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام شده است. یافته ها نشان دادند که سبک رهبری تحول گرا بر خلاقیت و خودکارآمدی خلاق معلمان تربیت بدنی تاثیرگذار است و سبک رهبری تبادلی و عدم مداخله تاثیری بر خلاقیت معلمان تربیت بدنی ندارد. نتایج همچنین نشان داد که سبک رهبری تحول گرا از طریق خودکارآمدی خلاق بر خلاقیت معلمان تربیت بدنی به طور غیرمستقیم تاثیرگذار است. بر اساس یافته های پژوهش، سبک رهبری تحول گرای مدیران مدارس از طریق الهام بخشی و توانمندسازی و افزایش اعتمادبه نفس و خودکارآمدی خلاق معلمان تربیت بدنی سبب افزایش خلاقیت در آنها می شود. بنابراین مدیران مدارس برای افزایش خلاقیت معلمان تربیت بدنی باید از سبک رهبری تحول گرا بهره بگیرند.

  کلیدواژگان: سبک رهبری، خودکارآمدی خلاق، خلاقیت، معلمان تربیت بدنی
 • نجمه صادقی، محدثه قاسمی نژاد*، مهدی لسانی صفحات 131-152

  هدف اصلی این پژوهش، پیش بینی عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهرستان سیرجان بر اساس مولفه های مدیریت دانش بوده که برای دستیابی به این هدف از پژوهش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهرستان سیرجان بود که با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 209 معلم انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده های موردنیاز، از دو پرسشنامه شامل مدیریت دانش لاوسون (2003) و عملکرد شغلی پاترسون (1922) استفاده شد. میزان پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش 0/95 و برای پرسشنامه عملکرد شغلی 0/82 محاسبه شد. نتایج نشان داد که میزان کاربست مولفه ها در معلمان مدارس متوسطه پایین تر از متوسط است. همچنین میان معلمان در زمینه میزان کاربست مدیریت دانش و میزان عملکرد شغلی بر اساس تحصیلات و رشته تحصیلی تفاوت معنا دار وجود دارد، اما بر اساس سن و سابقه خدمت میان آنها تفاوت معنا دار وجود ندارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که میان تمام مولفه های مدیریت دانش با عملکرد شغلی رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که عملکرد شغلی معلمان بر اساس مولفه های مدیریت دانش قابل پیش بینی است. مولفه های انتشار دانش و جذب دانش به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در پیش بینی عملکرد شغلی معلمان داشتند.

  کلیدواژگان: عملکرد شغلی، مدیریت دانش، معلمان
 • جواد قاسمی روشناوند، حسن بحرالعلوم*، رضا اندام، هادی باقری صفحات 153-172

  پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی راهکارهای توسعه مشارکتهای فرابخشی در ورزش دانش آموزی با استفاده از روش های کیفی دلفی و غربالگری فازی و روش کمی مدل سازی تفسیری- ساختاری انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. برای انجام دادن پژوهش ابتدا با روش کیفی دلفی 23 راهکار توسعه مشارکتهای فرابخشی در ورزش دانش آموزی از طریق تحلیل محتوای ادبیات موجود و 15 مصاحبه انجام شده با خبرگان استخراج شد و با به کارگیری روش غربالگری فازی 22 راهکار مورد تایید خبرگان استخراج شد. پس از آن با روش کمی مدل سازی تفسیری- ساختاری روابط میان راهکارهای توسعه مشارکت تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شده است. در نهایت به منظور خوشه بندی راهکارها از روش  MICMAC استفاده شده و نتایج نشان داده است که سه راهکار «فراهم کردن زیرساختهای قانونی مشارکت در سه سطح کلان، سازمانی و محلی»، «تعریف و تفهیم مشارکت در سطح کلان به منظور ایجاد شرایط تسهیل کننده، تشویقی و حمایتی» و «ایجاد معاونت تربیت بدنی در ساختار ادارات آموزش و پرورش» از تاثیرگذارترین راهکارهای توسعه مشارکتهای فرابخشی در ورزش دانش آموزی به شمار می آیند. بنابراین توسعه مطلوب مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی مستلزم فراهم کردن این سه دسته زیرساخت است که با درگیرشدن همه گروه ها امکان پذیر است.

  کلیدواژگان: روش دلفی، مشارکت، غربالگری فازی، ورزش تربیتی، همکاری
 • عزت الله قدم پور، سمیرا قره ویسی، مجید سلیمانی* صفحات 173-188

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه ادراک از محیط کلاس درس و سرزندگی تحصیلی با واسطه گری پیوند با مدرسه بود. این پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر سنندج در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 9321 نفر بود که از میان آنها 369 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. دانش آموزان پرسشنامه های ادراک از محیط کلاس درس (فراسر و همکاران، 1996)، سرزندگی تحصیلی (دهقانی زاده و حسین چاری، 1391) و پیوند با مدرسه (اسپرینگر و همکاران، 2009) را تکمیل کردند و داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش، ادراک از محیط کلاس درس با سرزندگی تحصیلی رابطه علی مستقیم دارد (0/01>p) و پیوند با مدرسه، ارتباط میان ادراک از محیط کلاس درس و سرزندگی تحصیلی را واسطه گری می کند (0/001>p). با توجه به اینکه ادراک از محیط کلاس درس و سرزندگی تحصیلی با یکدیگر رابطه علی دارند و پیوند با مدرسه نیز در رابطه میان این دو متغیر تاثیرگذار است، پیشنهاد می شود که برای سازگاری هرچه بهتر دانش آموزان با چالشها و تکالیف تحصیلی، تدابیری اتخاذ شود تا محیط یادگیری برای دانش آموزان مطلوب باشد و دانش آموزان احساس تعهد بیشتری نسبت به مدرسه داشته باشند. برای اثربخشی بهتر، مدیران نواحی و مناطق آموزش و پرورش با برگزاری دوره های ضمن خدمت و کارگاه های آموزشی، می توانند اهمیت و چگونگی شکل گیری ذهنیت درباره مدرسه، احساس تعلق پذیری و تعهد نسبت به مدرسه در دانش آموزان را برای کارکنان آموزشی و اجرایی مدارس تبیین کنند.

  کلیدواژگان: ادراک از محیط کلاس درس، سرزندگی تحصیلی، پیوند با مدرسه، دانش آموزان
 • ابوالفضل رفیع پور*، کاظم عبدالله پور صفحات 189-208

  هدف پژوهش حاضر، توسعه درک مفهومی اندازه گیری حجم در زندگی روزمره دانش آموزان بوده است. جامعه آماری پژوهش را همه دانش آموزان دوره متوسطه اول شهرستان کهنوج استان کرمان تشکیل می دادند. نمونه مورد مطالعه، 60 دانش آموز دختر از سه پایه هفتم،  هشتم و نهم متوسطه اول بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها مشاهده، مصاحبه و بحثهای کلاسی بود. داده های مطالعه طی 9 ماه گردآوری شدند که منابع آنها شامل 2 فعالیت مدل سازی مربوط به مصرف آب بود. روش شناسی پژوهش، مبتنی بر روش شناسی کیفی است که در آن برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل نظریه فعالیت استفاده شده است. از آنجایی که نظریه فعالیت، ساختار فعالیت انسان را در قالب سیستم فعالیت بررسی می کند و مدل سازی ریاضی براساس یک چرخه انجام می شود، از این رو، با تلفیق سیستم فعالیت نظریه فعالیت و چرخه مدل سازی، سیستم فعالیت مدل سازی تعریف شده که از آن به منزله ابزار تحلیل داده ها استفاده شده است. در سیستمهای فعالیت از دو عنصر تنش(فشار، نگرانی، چالش یا اختلافی که برای دانش آموزان ایجاد می شود) و اصلاح آن برای توسعه درک مفهومی استفاده شد. از تحلیل داده های مطالعه، دو تنش که یکی مربوط به درک رابطه حجم استوانه و یکی مربوط به گزارش میزان مصرف آب است به دست آمد. دانش آموزان از طریق فرایند مدل سازی و با راهنمایی معلم، توانستند تنشهای به وجود آمده را اصلاح کنند و اندازه گیری حجم را در فعالیتهای زندگی روزمره خود توسعه دهند. این مطالعه نشان داد که مدل سازی ریاضی ابزاری مناسب برای برنامه درسی تلفیقی است که می توان از ظرفیت بالای آن برای توسعه مفاهیم ریاضی بهره برد.

  کلیدواژگان: فعالیتهای مدل سازی، رابطه حجم استوانه، زندگی روزمره، توسعه درک مفهومی، نظریه فعالیت، چرخه مدل سازی
 • مهدی معینی کیا، سیده فاطمه ضیغمیان، ابراهیم آریانی قیزقاپان*، افسانه کمری صفحات 209-230

  هدف پژوهش حاضر توصیف، تحلیل و ترکیب تحلیلهای ارایه شده در زمینه عوامل اثرگذار بر اضطراب امتحان و روش آن فراتحلیل بوده است. جامعه آماری پژوهش را همه مقالات دارای درجه علمی - پژوهشی، طرحهای پژوهشی در مراکز تحقیقات سازمان آموزش و پرورش و پایان نامه های موجود در دانشگاه های محقق اردبیلی و رازی طی سالهای 1394-1380، تشکیل می داد. از میان پژوهشهای انجام شده 55 مورد برای بررسی برگزیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با سه نرم افزار  CMA2  ، Excel و SPSS نسخه 22 انجام گرفته است. در سطح آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی و در سطح آمار استنباطی برای محاسبه اندازه اثر از g هگز و مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی، برای بررسی معناداری فراوانی پژوهشها از روش شمارش کای اسکویر و برای ترکیب اندازه اثرها از روش ترکیب احتمالات t واینر استفاده شده است. به منظور بررسی همگنی مطالعات از آزمون I2 و Q  استفاده شده است که نشان داد مطالعات اولیه همگن نیستند. اندازه اثر محاسبه شده برای مطالعات تحت هر دو مدل ثابت و تصادفی از نظر آماری برای متغیر مورد بررسی معنادار بود. همچنین نتایج ترکیب احتمالات t  واینر نشان داد که میان اندازه اثرهای ترکیب شده تفاوت معنادار وجود دارد. به طورکلی بررسی عوامل تاثیرگذار بر اضطراب امتحان بر اساس پژوهشهای انجام گرفته به شناسایی 47 عامل با قدرت اثر بزرگ منتج شده است و متغیرهای جهت گیری هدف، آموزش کنترل توجه و درمان فراشناختی بالاترین اثر را بر اضطراب امتحان دارند و این ارتباط به توجه افزون تر متولیان امر به متغیرهای مذکور نیاز دارد.

  کلیدواژگان: فراتحلیل، اضطراب، اضطراب امتحان
|
 • A. Mahdavikhah, T. Javidi Kalateh Jafarabadi, Ph.D.*, M. Amin Khandaghi, Ph.D., M. Karami Pages 7-26

  The present research has aimed to find out how authorities see the boundaries of student involvement in the curriculum. To do so, first viewpoints of authorities on student involvement in the curriculum were described and categorized using documentary, library and conceptual analysis research methods. Subsequently, while criticizing the points of view provided, the aspects of student involvement in the curriculum which authorities agreed upon and had overlooked were indicated. Then, having examined the status quo, authorities' views on the boundaries of having students participate in the curriculum were pointed out. The participants in this research were thirteen authorities and policy-makers on curriculum who were selected purposefully based on their attitude toward student involvement in curriculum. The results obtained by analyzing authorities' points of view showed student involvement in the curriculum to be possible in all aspects of the curriculum. However, the theoretical and practical mechanisms required for students' actual involvement in the curriculum have not been prepared yet. Having conducted various studies, the negotiated curriculum model was determined to be an appropriate approach for students to participate in the curriculum, based on which a fundamental change in attitude toward students as "aware and effective individuals" who can be involved in the process of curriculum improvement has been pointed out.

  Keywords: negotiated curriculum, student involvement, curriculum design, student voice
 • H. Hazarkhani *, F. Parak Pages 27-42

  The present research has made a comparative study of textbooks used for science and chemistry and the environment in Iran and those used for science and chemistry in the United States of America, India and Australia. The statistical population consisted of the textbooks used in the four countries mentioned above. George Bereday’s method for comparative research has been used. The sources used for data collection have been the textbooks and curricula of the countries mentioned above, acquired by means of the Internet or library resources. Then, the content was categorized into sub-components in numerous checklists based on the elements of the curriculum and the main designated environmental components, and the relevant content was extracted and studied. The results of this study pointed out that, although Iranian textbooks have covered most of the topics relevant to environmental education, their content is seldom practical. Moreover, based on the findings of this research, the content pertaining to environmental education in Iranian textbooks is generally informative and news-like in nature and very little attention has been given to critical thinking, analysis or examining environmental issues from various aspects. Therefore, it is recommended that the environmental content in Iranian textbooks be enriched and modified by paying attention more attention to practical topics and also critical thinking, problem-solving skills, real, domestic case studies, and the analysis of environmental events from various aspects.

  Keywords: comparative study, George Bereday’s method, environmental education, science, chemistry, the environment curricula
 • M. S. Nourullahi*, A. Farghadani Pages 43-58

  The present study has aimed to predict research spirit in female students based on transformational teaching and the intermediary role of positive youth development and classroom emotion.  For this purpose, 247 female tenth- and eleventh-grade students from private schools in District 4 in the city of Tehran were selected by means of stratified random sampling and asked to complete questionnaires devised by Beauchamp et al. (2010) for transformational teaching, Shirzad et al. for research spirit (2016), Geldhof et al. (2014) for positive youth development and Titsworth et al. (2010) for classroom emotion. Data analysis, using PLS software, pointed out transformational teaching to exert a direct, positive effect on students' research spirit. Moreover, the indirect, positive effect of transformational teaching is only significant, among the components of positive youth development, in the component of care when it comes to research spirit. As of the classroom emotion components, only the emotional capacity component proved to have an intermediary role in the correlation between transformational teaching and research spirit. The indirect effect of transformational teaching upon research spirit is also positive by means of the arbitration of this component. The results obtained from the research indicate the significance of learners' perceptions of the educational environment and classroom emotion in enhancing research spirit.

  Keywords: positive youth development, transformational teaching, research spirit, classroom emotion
 • N. Karimi *, R. Badri Gargari, H. Ebadi Pages 59-72

  The present research has aimed to study the effect of project-based learning on the academic performance of Farhangian University physics student teachers in electricity and magnetism. A quasi-experimental research, along with pretest-posttest control group design, was used. The statistical population consisted of student teachers at Farhangian University in the academic year 2018-2019. The statistical sample of the research included students of four classes majoring in teaching physics at the Allameh Amini and Fatimah Zahra Campuses in Tabriz. One class from each campus was selected through convenience sampling and randomly put into test groups and control groups (a total of 132 individuals). The measurement tool was a researcher-made test used in order to assess the academic performance of physics student teachers. The academic performance of both groups was assessed prior to intervention. During the term, the test group were taught electricity and magnetism by means of the project-based learning method for 16 sessions (one session per week), while the control group were taught in the traditional fashion. After the intervention, the academic performance of both groups was assessed. The data obtained were analyzed using one-way covariance analysis. The results indicated a significant difference between the test group and the control group in academic performance (P < 0.001). The results obtained from the research pointed out the effectiveness of project-based learning upon the academic performance of physics student teachers.

  Keywords: project-based learning, academic performance, electricity, magnetism
 • F. Roudgarnezhad * Pages 73-90

  The present research has aimed to study the correlation between innovative organizational climate and teachers' job performance according to the intermediary role of innovative work behavior in vocational high schools in the province of Gilan. This was an applied study regarding the goal, while regarding data collection, it was a survey study, and descriptive-correlational in nature. The statistical population consisted of vocational school teachers in the province of Gilan, 287 of whom were selected by means of simple random sampling as the research sample. Questionnaires were used in order to collect data. The questionnaire devised by Yeoh and Mahmood (2013) was used to measure innovative organizational climate, and the questionnaire devised by Ang et al. (2007) was used to measure job performance. SPSS 20 and SmartPLS 2 software have been used for hypothesis testing. Hypothesis testing results have pointed out that innovative organizational climate has a positive, significant correlation with teachers' job performance and teachers' innovative work behavior. Innovative work behavior has a positive, significant correlation with teachers' job performance. The correlation between innovative organizational climate and the job performance of vocational school teachers in the province of Gilan, given the intermediary role of innovative work behavior, has been verified. Moreover, as the direct correlation between innovative organizational climate and the job performance of vocational school teachers in the province of Gilan has been confirmed, innovative work behavior thus plays a partial intermediary role. Innovative work behavior does not play a moderating role in the correlation between innovative organizational climate and the job performance of vocational school teachers in the province of Gilan.

  Keywords: innovative organizational climate, innovative work behavior, job performance
 • H. Khosravi, F. Taherpour *, H. Pourshafe’Ie Pages 91-108

  The present research has aimed to study the role of optimism and buoyancy in teachers’ innovative behavior with flexibility as an intermediary. A descriptive research method of the correlational kind was used, and the statistical population consisted of 1500 primary school teachers in the city of Birjand in the school year 2018-2019, 306 of whom were selected as the sample by means of stratified sampling (based on gender and privilege) and in accordance with Morgan’s table. The optimism and flexibility questionnaire devised by Luthans (2007), the innovative behavior questionnaire devised by Kanter (1988) and Shirom's questionnaire for buoyancy (2004) were used in order to assess variables. The content validity of the questionnaires was confirmed by experts. Using Cronbach's alpha, the coefficient of reliability was shown to be 0.80 for the optimism questionnaire, 0.88 for the innovative behavior questionnaire and 0.72 for the buoyancy questionnaire. Data analysis has been done at descriptive (frequency, mean, and standard deviation) and inferential (Pearson correlation, regression and structural equation model) levels. The results showed that optimism, with a beta of 0.42, and buoyancy, with a beta of 0.61, and flexibility, with a beta of 0.50, predicted innovative behavior, and optimism with a beta of 0.39 and buoyancy with a beta of 0.42 predicted flexibility. As indicated by the findings, flexibility has the intermediary role here.

  Keywords: optimism, buoyancy, innovative behavior, flexibility, primary school teachers, Birjand
 • M. Dadashpour, Z. Nikaeen *, Z. Hajianzehaee, A. Zarei Pages 109-130

  In order to achieve the goals physical education pursues in schools, creative teachers are required, and the present research has endeavored to study the effect of the leadership styles undertaken by school principals upon the creativity of physical education teachers with self-efficacy as an intermediary. The research has followed a descriptive-correlational approach, and structural equations have been used. The statistical population consisted of all of the 1413 physical education teachers in the province of East Azerbaijan in the 2019-2020 school year, 303 of whom were selected as the sample by means of Krejcie and Morgan’s table and stratified-cluster sampling. Eventually, once data collection was completed, 291 questionnaires were analyzed. Assessing the variables has been done using multifactor questionnaires – for leadership devised by Bass and Avolio (2000), for creative self-efficacy devised by Beghetto (2006) and creativity devised by Torrance (1974) – the reliability and validity of all of which have been verified. Confirmatory factor analysis and structural equations by means of LISREL software have been used for data analysis. The findings pointed out that a transformational leadership style can influence the creativity and creative self-efficacy of physical education teachers, while transactional leadership and laissez-faire styles lead to no effect upon the creativity of physical education teachers. The results also showed that a transformational leadership style by means of creative self-efficacy has an indirect effect upon the creativity of physical education teachers. As indicated by the findings of the research, school principals' use of transformational leadership style can, by means of inspiring, empowering, and enhancing trust and creative self-efficacy in physical education teachers, increase their creativity. Therefore, it is recommended that school principals use a transformational teaching style so as to increase the creativity of physical education teachers.

  Keywords: leadership style, creative self-efficacy, creativity, physical education teachers
 • N. Sadeghi *, M. Ghaseminezhad, M. Lesani Pages 131-152

  The main goal of the present research has been to predict the job performance of female high school teachers in Sirjan based on knowledge management components, and correlation research has been used in order to achieve this goal. The statistical population of the study consisted of all female high school teachers in Sirjan, 209 of whom were selected by means of random cluster sampling and then tested. Lawson’s knowledge management questionnaire (2003) and Paterson’s job performance questionnaire (1922) were used for data collection. Cronbach's alpha, calculated for the reliability of the questionnaires, was shown to be 0.95 for the knowledge management questionnaire and 0.82 for the job performance questionnaire. Based on the results obtained, the level of the components being applied by high school teachers was lower than average. Moreover, regarding the level of use of knowledge management and the level of job performance based on teachers' education and major, there was a significant difference among teachers, while based on age and experience, no significant difference between them was identified. Furthermore, the results indicated a positive, significant correlation between all knowledge management components and job performance. The results obtained from regression analysis pointed out teachers' job performances to be predictable based on knowledge management components. The component of dissemination of knowledge showed to have the highest share in predicting teachers' job performances, while the component of absorption of knowledge had the lowest.

  Keywords: job performance, knowledge management, teachers
 • J. Ghasemi Roshnavand, H. Bahrololoum *, R. Andam, H. Bagheri Pages 153-172

  The present research has aimed to prioritize ways to develop trans-sectional participations in student sports using the Delphi method, fuzzy screening, and interpretative structural modeling. This research has taken an applied approach regarding the objective, while in regard to data collection, a descriptive approach of the survey kind has been used. To carry out the research, 23 approaches for the development of trans-sectional participations in student sports were extracted by means of the qualitative Delphi method and by using the existing literature as well as 15 interviews made with authorities.  Using fuzzy screening, 22 approaches approved of by authorities were extracted. Then, using interpretive structural modeling, the correlations between the approaches for the development of participation were determined and analyzed in an integrated fashion. Eventually, MICMAC analysis was used in order to cluster the approaches, the results of which pointed out that the three approaches which prove to be the most influential one when it comes to developing trans-sectional participations in student sports are: providing formal infrastructures for participation at macro, organizational and local levels, defining and clarifying macro-level participation in order to create conditions for encouragement, facilitation and support, and setting up a physical education deputy in the structure of offices in charge of education. Therefore, the favorable trans-sectional participations in student sports requires all of the above-mentioned infrastructures to be provided, which is possible if all groups get involved.

  Keywords: Delphi method, participation, fuzzy screening, educational sport, cooperation
 • E. Ghadampour, S. Ghareveisi, M. Soleimani* Pages 173-188

  The present research aimed to study the correlation between perceptions of classroom environment and academic buoyancy with the intermediary role of school bonding. This descriptive-correlational research was of the path analysis kind. The statistical population consisted of all of the 9321 male senior high school students in the city of Sanandaj in the school year of 2018-2019, 369 of whom were selected as the sample size by means of multi-stage random cluster sampling. Students were asked to complete questionnaires on perceptions of classroom environment (Fraser et al., 2017), academic buoyancy (Dehghanizadeh & Hussein Chari, 2012), and school bonding (Springer et al., 2009), and the data was analyzed by means of the Pearson correlation coefficient and path analysis. According to the results obtained in this research, perceptions of classroom environment have a causal relationship with academic buoyancy  (p<0.01), and school bonding plays an intermediary role in the relationship between perceptions of classroom environment and academic buoyancy (p<0.001). As perceptions of classroom environment and academic buoyancy are causally related and school binding also influences the correlation between them, it is suggested that, in order to achieve as much compatibility as possible in students against academic challenges and assignments, measures be taken so as to make the learning environment desirable for students and allow students to develop a higher sense of commitment toward their schools. For better effectiveness, regional Education and Development managers and offices can conduct in-service courses and workshops in order to clarify the importance and formation of perceptions of school, sense of belonging and commitment toward school in students for educational and executive staff in schools.

  Keywords: perception of the classroom environment, academic buoyancy, school bonding, students
 • A. Rafiepour *, K. Abdullahpour Pages 189-208

  The present research has aimed to develop conceptual perceptions of measuring volume in students’ everyday life. The statistical population involved all junior high school students in Kahnouj, in the province of Kerman. The sample studied consisted of 60 female students of grades seven, eight and nine selected by means of purposive sampling. Observations, interviews and classroom discussions were the data collection tools. The methodology of the research was based on qualitative methodology, in which qualitative data analysis was done using the activity theory analysis method. Since the activity theory studies human activities in the framework of a system, and mathematical modeling is done through a cycle, the activity system of the activity theory was integrated with the modeling cycle, thus defining a modeled activity system which has been used as the tool for data analysis. The data for the study were collected over a 9-month period, the sources of which were 2 modeling activities regarding the consumption of water. In the activity systems, two elements were used -- tension (pressure, anxiety, challenge or a dispute students encounter) and modifying it -- in order to develop conceptual perceptions. Analyzing the data obtained by the research pointed out two tensions -- perceiving the formula for measuring the volume of a cylinder and reporting water consumption. The students were able to, using the modeling process and with the guidance provided by their teachers, modify the tensions that had arisen and develop the measurement of volume in their everyday lives. This research showed that mathematical modeling can prove to be an appropriate tool in the integrated curriculum and has a high capacity for the development of mathematical concepts.

  Keywords: modeling activities, formula for the volume of a cylinder, everyday life, developing conceptual perceptions, activity theory, modeling cycle
 • M. Moeeinikia, S. F. Zeyghamian, E. Aryani Ghizghapan*, A. Kamari Pages 209-230

  The aim of the present research, which has taken a meta-analytical approach, has been to analyze and combine the analyses provided on the factors which influence test anxiety. The statistical population of the research consisted of all articles graded as scientific research, research projects conducted at research centers affiliated by the Ministry of Education and the thesis available at Razi and Mohaghegh Ardabili Universities through the years 2001 to 2015. Among the research studies conducted, 55 cases were selected for further examination. Data analysis had been done using CMA2, Excel and SPSS 22.0 software. Regarding descriptive statistics, frequency and percentage frequency were used, while in regard to inferential statistics, hexadecimal g and the fixed-effect and the random-effect model were used in order to measure influences, and the chi-squared test was used to examine the significance of the frequency, and the combination of Weiner T probability was used in order to combine the influence amounts. The I2 and Q tests were used in order to determine the homogeneity of the studies made, the results of which pointed out the preliminary studies to be not so. The calculated amounts and effects for the studies for both models -- fixed and random -- proved to be significant for both variables statistically. Furthermore, the results of having combined Weiner's t probabilities proved the combined effects to be significantly different. In whole, the study on factors which lead to test anxiety have resulted in 47 factors being identified as exerting large influences, and the factors of target orientation, training on attention control and meta-cognitive therapy have proved to have the highest influence upon test anxiety, a correlation which requires more attention on behalf of those in charge to the variables mentioned.

  Keywords: meta-analysis, stress, test anxiety