فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - سال بیست و هفتم شماره 105 (بهار 1402)
 • سال بیست و هفتم شماره 105 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا قویدل اقدم*، سید مجید حسنی اژدری، محمد خویشه، محمد کاظمی راد صفحات 1-10
  روش های متفاوتی برای طبقه بندی و استخراج ویژگی از داده های سونار غیرفعال ارایه شده اند. هدف اصلی این مقاله، ارایه یک روش استخراج ویژگی از داده های سونار غیرفعال در حضور نویز محیط و نویز خودی است به گونه ای که روش استخراج ویژگی به کار گرفته شده در این سیستم درنهایت منجر به افزایش بازدهی سیستم طبقه بندی نسبت به روش های پیشین شود. به همین منظور، در این مقاله از ویژگی های حوزه زمان و حوزه فرکانس به صورت توام استفاده شده است. برای استخراج ویژگی های حوزه زمان از روش سپستروم و ویژگی های توام حوزه فرکانس -زمان از روش تبدیل فوریه زمان کوتاه استفاده شده است. روش پیشنهادی بر روی داده های واقعی جمع آوری شده چند شناور در دریای خزر مورد ارزیابی و آزمایش قرار گرفت و نتایج شبیه سازی ها نشان از بهبود عملکرد روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روش ها را دارد.
  کلیدواژگان: سونار غیرفعال، ویژگی زمان، ویژگی فرکانس، طبقه بندی
 • سید مصطفی حسینی، ابوالفضل رنجبر نوعی*، سید جلیل ساداتی رستمی صفحات 11-23
  پیاده سازی سیستمهای کنترل و هدایت، روی شناورهای زیرآبی خودکار مستلزم صرف هزینه های زیاد است. که در صورت شکست متحمل خسارات سنگین می گردد. بدین منظور، کامل ترین روش ارزیابی سامانه هدایت، کنترل و ناوبری یک ربات زیرآبی خودکار، قبل از آزمون غوص و شناوری، شبیه ساز سخت افزار درحلقه است تا اعتبارسنجی سیستم طراحی شده در شرایط نزدیک به واقعیت مورد ارزیابی قرار گیرد. در این پژوهش به پیاده سازی سخت افزار در حلقه برای هدایت مسیر یک ربات زیرآبی کابلی پرداخته می شود. با توجه به دینامیک ربات زیرآبی -که به شدت غیر خطی و وابسته است؛ ابتدا به طراحی یک سیستم کنترل بر پایه مود لغزشی مستقل از مدل در حضور جریانات زیرآبی به عنوان اغتشاش پرداخته می شود. سپس با اعمال سیگنال کنترل حاصل از کنترل کننده پیشنهادی به راه انداز موتورهای الکتریکی بعنوان پیشران ربات که مدل ریاضی آنها در آزمایشگاه شناسایی شده اند، آزمایش نرم افزار در حلقه انجام می گیرد. در آخر به تدریج با جایگزین کردن پیشران های سخت افزاری ربات درحلقه، شبیه سازی سخت افزار در حلقه ربات شش درجه آزادی مسیریاب بصورت زمان واقعی در حضور اغتشاشات محیطی صورت می پذیرد. نزدیکی نتایج حاصل از سخت افزار در حلقه با نتایج شبیه سازی نرم افزاری کامل شش درجه آزادی، صحت کار انجام گرفته را نشان می دهد. در ضمن عملکرد کنترل کننده پیشنهادی با کنترل کننده PID در ردیابی مسیر مورد ارزیابی قرار می گیرد. در پایان با تحلیل طیف فرکانسی اندازه گیرهای میز سخت افزار در حلقه صحت و اعتبار میز سخت افزاری پیاده سازی شده مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: ربات زیرآبی کابلی، کنترل موقعیت، سخت افزار در حلقه، مود لغزشی مستقل از مدل، پیشران الکتریکی، جریان زیرآبی
 • ناصر یوسف زاده، یعقوب قانع قره باغ*، محمد خلج امیرحسینی، علی حسنی صفحات 24-36
  به طورکلی، حداکثر توان قابل انتقال عملی با مقدار توان نظری، متفاوت بوده و در اکثر موارد، بسیار کمتر از آن است. علت این امر هم نقش عوامل مربوط به شکل هندسی ساختار، مشخصات موج انتشاری و نیز محیط انتشار امواج است. این مقاله به ملاحظات عملی در انتقال حداکثر توان در موجبرها می پردازد. در این مقاله، اصول نظری شکست الکتریکی در گازها و درنتیجه حداکثر توان قابل انتقال در موجبرها همچنین عواملی که توان قابل انتقال در موجبرها را تحت تاثیر قرار می دهند بیان شده اند. در انتها، یک موجبر مستطیلی در باند X و با مشخصات موج و شرایط محیطی داده شده، بررسی شده است
  کلیدواژگان: حداکثر توان قابل انتقال، شکست الکتریکی، منحنی پاشن، موجبر
 • احمد ذادق آبادی، حسین ملکوتی*، علی محمدی صفحات 37-64
  چکیدهدر منطقه شمال اقیانوس هند شامل خلیج بنگال و دریایی عربی در فصل های بهار و پاییز(فصول قبل و پس از فصل بادهای موسمی(فصل تابستان))، شرایط جو-اقیانوس می توانند محیطی مستعد برای ایجاد و تقویت طوفان های حاره ای گردد. طوفان های شدید در صورت رسیدن به سواحل کشورهای حاشیه اقیانوس هند سبب آسیب های جانی و مالی شوند. میزان متغیرهای جوی-اقیانوسی در ایجاد و تقویت طوفان های حاره ای موثر هستند که می توان به فشار سطح دریا، دمای سطح دریا و سرعت باد اشاره نمود. این متغیرها همراه با توسعه طوفان عمیق تر شده و با تضعیف طوفان به شرایط عادی قبل از طوفان تبدیل می شوند؛ بنابراین از این متغیرها می توان برای شناسایی ناهنجاری سطحی جو-اقیانوس و طوفان حاصل از آن استفاده کرد. فشار سطح کمیتی است که همراه با چرخه رشد یک چرخند حاره ای، توسعه و تضعیف پیدا می کند. مهمترین خصوصیت یک چرخند حاره ای شکل گیری خطوط بسته هم فشاری اطراف مرکز می باشد که موجب می شود بتوان با استفاده از ابزارهای آمار و احتمال(تحلیل های آماری فضایی-زمانی رخدادها بصورت اقلیمی) و فشار مرکز چرخند برای شناسایی ناهنجاری اقدام کرد. برای شناسایی مراکز کم فشار از روش آماری صدک یا درصدی استفاده شده است. درصدهای 5/97 و 99 بعنوان آستانه رخداد یک ناهنجاری شناخته می شوند. بنابراین در این پژوهش برای شناسایی ناهنجاری های فشارسطح دریا در یک بازه 41 ساله (2020-1980) از روش 5/97 و 99 درصد فشار میانگین سطح دریا استفاده شده است. از نتایج اصلی این پژوهش این است که مقادیر فشار در بازه زمانی سالیانه و ماهیانه (برای هر ماه میلادی) برای تعیین ناهنجاری فشاری محاسبه شده است و با استفاده از مقادیر آستانه سالیانه و ماهیانه میانگین فشار سطح، ناهنجاری های فشاری در شمال اقیانوس هند تعیین شده اند. ناهنجاری های تعیین شده با داده های سازمان هواشناسی هند و مرکز مشترک هشدار طوفان شمال اقیانوس هند مقایسه شده است و تطابق خوبی بین طوفان های شناسایی شده با الگوریتم این مقاله و طوفان های گزارش شده مرکز مشترک هشدار طوفان شمال اقیانوس هند (5/94 درصد) و سازمان هواشناسی هند (3/88 درصد) وجود دارد.
  کلیدواژگان: ناهنجاری جو-اقیانوس، طوفان حاره ای، فشار سطح دریا، صدک، آستانه درصدی
 • امیرحسین ناظم، ابوطالب مطلبی ورکانی*، فتاح ناظم صفحات 65-79
  هدف از پژوهش حاضر ارایه الگویی برای پیش بینی جو نوآورانه سازمانی بر اساس سیستم های کاری با عملکرد بالا وتعهدسازمانی و توانمند سازی روان شناختی در دانشگاه های دریایی است . پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر روش تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را کارکنان دانشگاه علوم دریایی نوشهر تشکیل می دهند. به منظور برآورد حداقل حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان استفاده شده و تعداد 200 نفر انتخاب شدند. به منظور انتخاب نمونه مورد نیاز نیز از روش تصادفی ساده استفاده شد. ابزار سنجش در این پژوهش شامل پرسشنامه جو نوآورانه سازمانی 16 سوالی چو و همکاران (2010)  (92/0= α)و پرسشنامه سیستمهای کاری با عملکرد بالا 31سوالی دمیتریوس و همکاران (2016)  (α=0/96)، و پرسشنامه تعهد سازمانی 12 سوالی  آلن و مایر(1996) (90/0= α)، و پرسشنامه توانمند سازی روان شناختی 12 سوالی اسپریتزر و میشرا(1997)  (86/0= α) می باشد. نتایج حاصل از روش رگرسیون چند متغیری خطی نشان داد که بین سیستم های کاری با عملکرد بالا وابعاد آن ، تعهدسازمانی و وابعاد آن و توانمند سازی روان شناختی وابعاد آن با جونوآورانه سازمانی رابطه معناداری وجود دارد والگوی پیش بینی جو نوآورانه سازمانی براساس سیستمهای کاری با عملکرد بالا ، تعهد سازمانی و توانمند سازی روان شناختی وابعاد آن  در دانشگاه علوم دریایی نوشهر ارایه شده است .
  کلیدواژگان: جونوآورانه سازمانی، سیستم های کاری با عملکرد بالا، تعهد سازمانی، توانمندسازی روان شناختی، دانشگاه علوم دریایی نوشهر
 • محمدحسن نسیمی، علی اکبر رضایی*، حسین وظیفه دوست، فاطمه عزیز آبادی فراهانی، سید رضا صالحی امیری صفحات 80-91

  پژوهش حاضر به منظور رتبه بندی عوامل موثر بر ایجاد وفاداری نگرشی و رفتاری در گردشگری دریایی استان مازندران با تاکید بر ابعاد آمیخته بازاریابی گردشگری (p8) انجام پذیرفت . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد فعال در آژانس های مسافرتی، موزه ها، هتل ها، اماکن تاریخی و صاحب نظران حوزه مدیریتی ،گردشگری و بازاریابی می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 384 نفر و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای می باشد.روش جمع آوری اطلاعات ، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. در این پژوهش جهت بررسی فرضیه ها از معادلات ساختاری و نرم افزار آماری 22 spss برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. در ضمن جهت تعیین پایایی و روایی از معیار آلفای کرونباخ و ازشاخص روایی همگرا (AVE) استفاده گردید. نتایح تحقیق نشان می دهد بین ابعاد آمیخته بازاریابی گردشگری دریایی و وفاداری نگرشی گردشگران رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. در ضمن رابطه مثبت و معنی دار بین آمیخته بازاریابی گردشگری دریایی و وفاداری رفتاری گردشگران وجود دارد.همچنین با توجه به نتایج تحقیق بعد افراد بیشترین و بعد فرآیند کمترین اولویت را در ایجاد وفاداری گردشگران داشته اند.

  کلیدواژگان: آمیخته بازاریابی گردشگری، وفاداری رفتاری، وفاداری نگرشی
|
 • Mohammad Reza Ghavidel Aghdam *, Seyed Majid Hassani Azhdari, Mohammad Khishe, Mohammad Kazemirad Pages 1-10
  Recently, different methods have been proposed for classifying and extracting features from passive sonar data. The main purpose of this paper is to present a feature extraction method from passive sonar data in the presence of noise. Then, the extracted features are used in the classification system and lead to increased efficiency of the classification system compared to previous works. In this paper, the features of the time and frequency domain have been used together. Short-time Fourier transforms with the cepstrum method are used to extract the frequency and time-domain features. The short-time Fourier transform method is used to extract the frequency and time domain features and the cepstrum method is used to extract the features of the time domain. The proposed method was evaluated and tested on the actual collected data of several vessels in the Caspian Sea and the results of the simulations show an improvement in the performance of the proposed method compared to other methods.
  Keywords: Passive sonar, time feature, frequency feature, Classification
 • Seyed Mostafa Hosseini, Abolfazl Ranjbar N *, Seyed Jalil Sadati Rostami Pages 11-23
  Implementing control and guidance systems on an autonomous underwater vehicle requires spending much money, which in case of failure, will suffer heavy losses. For this purpose, the complete method of evaluating an autonomous underwater vehicle's guidance, control, and navigation system is the hardware in the loop test before the diving and buoyancy so that the validation of the designed system can be evaluated in conditions close to reality.This research discusses the implementation of the hardware in the loop test to guide the path of a remotely operated vehicle. Considering the dynamics of the underwater robot - which is highly non-linear and dependent; First, the design of a free model sliding mode controller in the presence of underwater currents as a disturbance in the form of software in the loop is discussed. Second, the software in the loop test is performed by applying the control signal obtained from the proposed controller to the driver of the electric motor as the robot's proportion, whose mathematical model has been identified in the laboratory. Finally, by gradually replacing the hardware drives of the robot in the loop, the hardware in loop test of six degrees of freedom of the remotely operated vehicle is done in real-time in the presence of environmental disturbances. The proximity of the hardware in the loop test results with the software test in the loop shows the correctness of the work done. Meanwhile, the performance of the proposed controller is compared with the PID controller in trajectory tracking. In the end, the accuracy and validity of the implemented hardware table are examined by analyzing the frequency spectrum of the measurements of the hardware in the loop rig.
  Keywords: ROV, position control, hardware in the loop, model-free sliding mode control, electrical propulsion, underwater current
 • Naser Yousefzadeh, Yagoob Qaneh Qarehbagh, *, Mohammad Khalaj Amir Hosinin, Ali Hasani Pages 24-36
  n general, the maximum practical transferable power is different from the theoretical power, and in most cases much less. This is due to the role of factors related to the geometric shape of the structure, the characteristics of the emitted wave and the propagation environment of the waves. This article deals with practical considerations in transmitting maximum power in waveguides. In this paper, the theoretical principles of electrical breakdown in gases and consequently the maximum power hanling in waveguides as well as the factors that affect the power handling in waveguides are stated. Finally, a rectangular waveguide in the X band with the given wave characteristics and environmental conditions is investigated.
  Keywords: power handling, electrical break down, paschen curves, waveguide
 • Ahmadd Zadegabadi, Hossein Malakooti *, Ali Mohamadi Pages 37-64
  Abstract In the northern basin of the Indian Ocean, including the Bay of Bengal and the Arabian Sea pre-monsoon (March–May) and post-monsoon (October–December) seasons (defined as the seasons before and after the summer monsoon season, Atmospheric conditions create a favorable environment for the formation and strengthening of tropical storms, which can cause human and financial damage if they reach the shores of the Indian Ocean. Various parameters are effective in creating and amplifying tropical storms, such as sea level pressure, sea surface temperature and wind speed. These parameters deepen with the development of the storm and become normal before the storm as the storm weakens. Surface pressure is a quantity that develops and weakens with the growth cycle of a tropical cyclone, and the most important feature of a tropical cyclone is the formation of closed compression lines around the center of low pressure, Which makes it possible to identify anomalies using the tools of statistics and probability and pressure of the rotating center. Statistical or percentage statistical technique has been used to identify low pressure centers.Mean sea level pressure data on the North Indian Ocean were available over a 41-year period, and one of the challenges of using a percentile or percentage on this data is the existence of temporal and spatial dimensions in the data. To overcome the problem of temporal and spatial dimensions of data and define a threshold value for anomalies that includes both time and place dimensions: A) Calculate the percentage index on spatial data in the North Indian OceanB) Calculation of percentage index in time dimension from spatial percentage indicators calculated The important point in identifying the anomalies of the North Indian Ocean is that the best monthly threshold is 97.5% with the identification of 94.5%, which was able to detect the most anomalies in the North Indian Ocean. Therefore, it is observed that the best result in identifying turbulence and rotational disorders by percentage thresholds is the monthly threshold of 97.5%, which is obtained by calculating the percentage threshold by temporal and spatial dimensions
  Keywords: Atmospheric Anomaly, Tropical Storm, Sea Surface Pressure, Percentage, Percentage Threshold
 • Amir Hossein Nazem, Abutaleb Motallebi Varakani *, Fattah Nazem Pages 65-79
  The purpose of the present research is to present a pattern for predicting organizational innovative climate based on high -performance work systems, psychological empowerment and organizational commitment in Noshahr Marin Sciences University. The population included the whole employees of Noshahr Marin Sciences University. 200 employees were selected by simple random method. The research instruments were as follows: Chou and et al.(2010) organizational innovative climate questionnaire which consisted of 16 items with Cronbach’s Alpha of 0.92, Dimitrios and et al. (2016) high-performance work systems questionnaire which consisted of 31 items with Cronbach’s Alpha of 0.96, Mishra & Spreitzer (1997) psychological empowerment questionnaire which consisted of 12 items with Cronbach’s Alpha of 0.86, Allen & Meyer (1996) organizational commitment questionnaire which consisted of 12 items with Cronbach’s Alpha of 0.90. The results of multivariate regression indicated that there is meaningful relationship between High-performance work systems and its dimensions and psychological empowerment and its dimensions and also organizational commitment and its dimensions with organizational innovative climate. The pattern for predicting organizational innovative climate based on high-performance work systems, organizational commitment, psychological empowerment and their dimensions is presented.
  Keywords: Organizational Innovative Climate, high-performance work systems, Organizational Commitment, Psychological Empowerment, Noshahr Marin Sciences University
 • MOHAMMAD HASSAN NASIMI, Ali Akbar Rezaie *, Hossien Vazifeh Doust, Fatemeh Aziz Abadi Farahani, Seyed Reza Salehi Amiri Pages 80-91

  The present study was conducted to rank the factors affecting attitudinal and behavioral loyalty in marine tourism in Mazandaran province with emphasis on the dimensions of tourism marketing mix (p8). The statistical population of this study includes all people active in travel agencies, museums, hotels, historical sites and experts in the field of management, tourism and marketing. The sample size is 384 people using Krejcie and Morgan table and the method of cluster random sampling. The method of data collection is a researcher-made questionnaire. In this study, structural equations and 22 SPSS statistical software were used to analyze the hypotheses to analyze the data. In addition, Cronbach's alpha criterion and convergent validity index (AVE) were used to determine reliability and validity. The results show that there is a positive and significant relationship between the dimensions of maritime tourism marketing mix and tourists' attitudinal loyalty. There is also a positive and significant relationship between the marketing mix of maritime tourism and the behavioral loyalty of tourists. Also, according to the research results, people have the highest priority and the process dimension has the lowest priority in creating tourist loyalty.

  Keywords: tourism marketing mix, behavioral loyalty, attitude loyalty
 • Mohammad Reza Mosavi *, M. H. Fahimifar Pages 92-100
  Passive Millimeter Wave (PMMW) imaging makes it possible to acquire images of objects that are concealed underneath clothing by measuring the radiometric temperatures of different objects on a human subject, that provides a great advantage for security systems in special places like airports. Due to the inherent physical properties of PMMW imaging and the associated hardware, images have poor contrast and low signal to noise ratio. The fundamental operation underlying the sensing operation is the low-pass filtering effect due to the finite size of the antenna lens. The image at the output of the imaging system is a low-pass filtered and blurred version of the original scene. In order to improve the resolution and the fusion quality of the image, some methods of image restoration, super-resolution and fusion will be needed. In the process of restoration, the point spread function is used for the inverse restoration of the original image. Image fusion is the technique of quality improvement that intelligently integrates and processes the multi-source images from various sensors and obtains more accurate, complete and dependable descriptions about the same scene compared with than any of the individual source images. In this paper, various methods for image restoration, super-resolution and fusion are reviewed. Then, appropriate methods in both contexts are selected and modified for the special considered usage. Also, an appropriate generic procedure is designed for PMMW quality improvement in concealed object detection applications. By implementing this procedure, noticeable visual improvement is found in the output image quality.
  Keywords: Fusion, Concealed Weapon Detection, PMMW, Restoration, Super Resolution, Wavelet