فهرست مطالب

زبان فارسی و گویش های ایرانی - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1401)
 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • موسی محمودزهی* صفحات 7-23

  باتوجه به ماهیت اجتماعی زبان های بشری، افراد هر جامعه تلاش می کنند که زبان خود را در مقایسه با زبان های دیگر اعتبار ببخشند. در برخورد تاریخی زبان ها با یکدیگر، تعدادی از زبان ها اعتبار بیشتری می یابند و حتی «زبان معیار» سرزمین یا سرزمین هایی، و شاخصی برای اعتبارسنجی زبان های دیگر می شوند. در مقابل، این امکان نیز وجود دارد که از اعتبار بعضی زبان ها کاسته شود و حتی از میان بروند. به اعتقاد پیرس، «اعتبار زبانی» با «قدرت» رابطه درونی دارد و هر زبان معتبر از پشتوانه نوعی قدرت سیاسی- حکومتی، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و مانند آن برخوردار است. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روشی تحلیلی- توصیفی، به بررسی نوع قدرت های پشتیبان و میزان پشتیبانی از زبان فارسی با دیدگاهی تاریخی پرداخته است. نتایج نشان می دهد که ابتدا اعتباریابی زبان فارسی به خاطر یک نیاز اجتماعی برای وحدت بخشی اقوام ایرانی بوده است. سپس در ادوار مختلف تاریخ ایران این زبان از پشتیبانی عوامل حکومتی- سیاسی، دینی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و... بهره برده و تقویت شده است. تاثیر این عوامل باعث شده که علی رغم رویدادهای تاریخی، زبان فارسی تا امروز به عنوان معروف ترین و پرسخنگوترین زبان ایرانی باقی بماند.

  کلیدواژگان: زبان فارسی، اعتبار زبانی، زبان معیار، زبان رسمی
 • رضا امینی* صفحات 25-50

  در این پژوهش، نظام شمارش شماری از زبان های رایج در درون و برون ایران بررسی شده است. روش شناسی پژوهش، ترکیبی از روش شناسی استقرایی و قیاسی است؛ و داده های آن به روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی بررسی شده . هدف کانونی پژوهش، شناخت و تبیین ویژگی های نظام شمارش زبان هاست. زبان هایی که داده های آنها در این پژوهش بررسی و تحلیل شده، دو دسته اند: شماری از زبان های ترکی تبار رایج در ایران و شماری از زبان های ایرانی رایج در درون و برون ایران. به اقتضای نیاز، در تحلیل ها و بررسی های مقاله، از نظام شمارش زبان های دیگری نیز سخن به میان آمده است. این پژوهش نشان می دهد که در نظام شمارش زبان های ترکی تبار رایج در ایران و زبان های ایرانی رایج در درون و برون ایران، گوناگونی چشم گیری دیده می شود؛ و زبان های ایرانی و ناایرانی، در سطح نظام شمارش، اثرپذیری های زیادی از یکدیگر داشته اند. همچنین استدلال شده که برخی همانندی های نظام شمارش زبان های ایرانی و ناایرانی، برایند اثر تماس زبانی درازمدت است.

  کلیدواژگان: نظام شمارش، نظام ده گانی، نظام بیست گانی، زبان های ایرانی، زبان های ترکی تبار
 • وحید صادقی*، هاجر اصغرپور صفحات 51-75

  در این مقاله به بررسی توزیع واجی تکیه در واژه های گیلکی پرداختیم. برای این منظور واژه هایی از چهار طبقه صرفی-نحوی اسم، صفت، قید و فعل جمع آوری شد که در آنها الگوی تکیه واجی بسته به ساختمان صرفی واژه ها متفاوت بود. داده های هدف پژوهش را 14 گویشور بومی گیلکی تلفظ کردند. صورت آوایی داده ها بازنویسی و محل وقوع تکیه در واژه ها مشخص گردید. بررسی ها نشان داد تکیه واژه های گیلکی برمبنای یک قاعده عام واجی بر روی هجای پایانی است ولی وجود برخی وندها منجر به توزیع واژه ها با تکیه غیرپایانی در زبان گیلکی می شود. برای آنکه الگوهای متنوع تکیه ای در واژه های گیلکی را در چهارچوب یک انگاره تحلیلی جامع تبیین کنیم، از سطوح سلسله مراتبی واج شناسی نوایی استفاده کردیم. براین اساس، نشان دادیم الگوی تکیه واجی در گیلکی یا از قاعده تکیه گذاری در سطح واژه واجی تبعیت می کند که براساس آن هجای پایانی در واژه های واجی حامل تکیه است یا مبتنی بر قاعده تکیه گذاری در سطح گروه واجی است که براساس آن هجای قوی در سمت چپی ترین واژه واجی در گروه واجی تکیه دریافت می کند.

  کلیدواژگان: تکیه، زبان گیلکی، واج شناسی نوایی، واژه واجی، گروه واجی
 • حامد نوروزی* صفحات 77-100

  بررسی زبانی متون دوره تکوین زبان فارسی (254- 617ق) نشان می دهد در این دوران هنوز زبانی به صورت فارسی معیار شکل نگرفته بود. به همین دلیل در حوزه رواج این زبان، متونی شکل می گیرد که مشحون از عناصر گویشی است. یکی از گونه های زبان فارسی که به دلایلی تاکنون به صورت مستقل به آن پرداخته نشده، گونه جنوب غربی است. در این مقاله که هدف آن آغاز معرفی گونه فارسی جنوب غربی است، با مطالعه بخش هایی از کهن ترین متون بازمانده از این گونه زبانی، به بررسی برخی از ساخت های فعلی بازمانده از دوره میانه در این گونه خواهیم پرداخت: 1. ماده مجهول؛ 2. ماده ماضی جعلی؛ 3. پسوند متعدی ساز -ēn؛ 4. ساخت التزامی؛ 5. پیشوند فعلی by-. برخی از این عناصر که هنوز در گویش های ایرانی زنده هستند در فارسی نو رسمی از میان رفته اند. البته در برخی از این ساخت ها، ویژگی های فعلی دوره میانه بسط یافته و ساخت های فعلی جدیدی شکل گرفته است. پس از بررسی موارد مذکور روشن می شود که گونه فارسی جنوب غربی احتمالا به دلیل نزدیکی با حوزه رواج فارسی میانه، بسیاری از ویژگی های فعلی این دوره را در بازه زمانی 254ق (آغاز دوره نو) تا حمله مغول، در خود حفظ کرده است.

  کلیدواژگان: فارسی نو، دوره میانه، ماده مجهول، ماده جعلی، ساخت التزامی
 • سیده زینب مهدویان*، منصور شعبانی، مریم دانای طوس صفحات 101-123

  در زبان گیلکی، مطالعه جامعی پیرامون «نفی» نشده است. در این پژوهش، سعی بر آن است براساس پرسشنامه میستامو (2016) نفی در گیلکی گونه لاهیجانی توصیف گردد. بدین منظور، نفی در انواع بند و همچنین نفی غیربند مطالعه و ساخت های صوری مبین هر نقش به لحاظ تقارن در ساختار و صیغگان توصیف شده است. داده ها، علاوه بر بومی بودن نویسندگان، از گفتار روزمره گویشوران بومی شهرستان لاهیجان گردآوری شده است. مطالعات بینازبانی حاکی است در بسیاری از زبان ها، شیوه (ها)ی نفی معیار با برخی بندهای دیگر متفاوت است. درحالی که، در گیلکی لاهیجانی، نفی معیار برای منفی سازی انواع بندها به کار می رود. مطابق یافته های پژوهش، بندهای حاوی انواع فعل ساده، پیشوندی و مرکب در زمان ها و وجوه مختلف، از حیث تقارن، رفتار متفاوتی نشان می دهند. به علاوه، گاهی وجه تمایز یک جمله مثبت و متناظر منفی آن، صرفا ناشی از افزوده شدن عنصر نفی نیست و تغییرات دیگری نیز در جمله حاصل می شود، ازجمله جایگزینی وند منفی با تکواژی دیگر یا تغییرات واجی. در این صورت، ساختار نفی، نامتقارن محسوب می گردد. در نفی غیربند، پاسخ منفی، ضمایر مبهم منفی و اشتقاق منفی بررسی می شود.

  کلیدواژگان: نفی، نفی معیار، نفی بند، نفی غیربند، تقارن
 • زهره سادات ناصری* صفحات 125-146

  پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی-توصیفی به بررسی حروف اضافه فضایی در زبان تاتی براساس رویکرد ریزنحو می پردازد. در این رویکرد، گره های پایانی در ساخت های نحوی کوچک تر و ریزتر از یک تکواژ هستند و به عبارتی، چندین پایانه می تواند با یک تکواژ در نمودار درختی نمایانده شود. تاتی زبانی پس اضافه ای است. حروف اضافه فضایی  به دو دسته تقسیم می شود، حروف اضافه واژگانی با گروه جزءمحوری نمایانده می شود و حروف اضافه نقشی در دو هسته مکان و مسیر قرار می گیرد. براساس رویکرد ریزنحو، تجزیه گروه حرف اضافه ای به صورت] گذر] مبدا] مقصد] مکان]جزءمحوری] گروه حالت]گروه حرف تعریف انجام می گیرد. در این زبان مسیرنمای مقصد در اکثر موارد نمود آوایی ندارد. برهمین اساس، فعل حرکتی مولفه] +جهتی [را به هسته مقصد اعطا می کند و تکواژی که هسته فعل را واژگانی می کند درواقع هسته مقصد را نیز واژگانی می کند. مکان نما، مسیرنمای مبدا و گذر با پس اضافه -a (da) صورت بندی می شود. یکی از اصول ریزنحو، اصل فرامجموعه است که بیان کننده وجود همتابینی در تکواژهاست. الگوی همتابینی در این زبان به صورت «مقصد≠ مکان = مبدا= گذر» و از جمله الگوهایی است که در میان زبان های دنیا نادر است.

  کلیدواژگان: حروف اضافه فضایی، زبان تاتی، ریزنحو، همتابینی
 • ایران زمانی سیبنی، روح الله مفیدی* صفحات 147-171

  این مقاله با بررسی افعال پیشوندی در کردی کرمانجی رودبار (جنوب استان گیلان)، درباره خوانش رویدادی این افعال و سهم پیشوندهای اشتقاقی در شکل گیری ساخت رویداد بحث می کند. داده های پژوهش در مصاحبه با تعدادی گویشور بومی و اجرای شفاهی پرسشنامه گردآوری شد. یافته ها حاکی از آن است که پیشوندهای اشتقاقی غالبا «مفهوم جهتی» دارند و یک فعل حرکتی می سازند. در این نمونه ها، معمولا خوانش لحظه ای ایجاد می شود؛ مگر آنکه بافت زبانی یا موقعیتی باعث ایجاد رویداد تحققی (هدفمند و دارای قابلیت دیرش) شود. از سوی دیگر، فقط تعداد اندکی فعل ایستا در نمونه های افعال پیشوندی مشاهده شد و هیچ فعل پیشوندی با خوانش فعالیت یافت نگردید. بنابراین، افعال پیشوندی در کردی کرمانجی گیلان می توانند در معناهای مختلف خود فقط سه گونه رویداد ایستا، حصولی و تحققی را بیان کنند. این مشاهدات (غلبه خوانش لحظه ای و غیاب رویدادهای فعالیت) احتمالا همسو با معنای غالب در افعال پیشوندی یعنی «حرکت جهت دار» است.

  کلیدواژگان: پیشوند اشتقاقی فعل، ساخت رویداد، فعل پیشوندی، کردی کرمانجی
 • معصومه غیوری*، سپیده اصلاحی صفحات 173-202

  ضرب المثل ها بخشی از نثر موجز و گزین گویه ها در ادبیات فارسی هستند که علاوه بر  بازتاب فرهنگ جامعه به دلیل ساختار و فرم روایی شان بسیار رایج و تاثیرگذارند. این تحقیق با خوانش انتقادی از مجموعه ضرب المثل های داستان نامه بهمنیاری و فرهنگ بزرگ ضرب المثلهای فارسی با رویکرد زبان شناسی شناختی و تحلیل گفتمان، کوشیده است نگرش طبیعی سازی باورهای نادرست در شکل گیری جایگاه زن در خانواده و جامعه را نشان دهد. تشدید نگرش دو قطبی مرد/ زن در جامعه مردسالار با بار ارزشی، به دوگانگی فرادست/ فرودست دامن می زند. آسیب چنین نگاهی با پذیرش بدیهی و طبیعی آن، زمانی بیشتر نمایان می شود که معیاری برای سنجش رفتار به هنجار و عقل سلیم عرفی شود و کسی درمورد نادرستی و غیرطبیعی بودن آن تردید نکند. از میان انواع کنش های گفتاری و فرم های بیانی، ضرب المثل ها به عنوان کنش گفتمانی پذیرفته شده، فرایند طبیعی سازی این نگرش استعلایی را بدیهی تر جلوه می دهند. باورهایی چون بی وفایی و عدم رازداری زنان، حقیر و ناقص عقل بودن آنان، مترصد فرصت بودن برای خودنمایی، ساخته شدن آنها تنها برای خدمت در مطبخ، فرزندآوری و مسیولیت بزرگ کردن آنان، لزوم زیبایی ظاهری به عنوان امری واجب برای زن و لزوم زود به خانه بخت فرستادندن دختران و موارد متعدد دیگر که در مقاله حاضر فرایند بازتولید و طبیعی سازی شان بررسی و بازبینی می گردد.

  کلیدواژگان: ضرب المثل، تحلیل انتقادی گفتمان، طبیعی سازی، هژمونی، آیرونی
 • ذبیح الله کمیجانی بزچلویی، مریم سادات غیاثیان*، مرتضی طاهری اردلی صفحات 203-216

  در این پژوهش سعی شد برمبنای دستورالعمل اطلس زبان های ایران (ازیران) پراکندگی زبانی و درصد تقریبی زبانوران استان مرکزی به دست آید. نتایج نشان می دهد که به ترتیب زبان فارسی محلی (منظور فارسی با لهجه است مثلا فارسی اراکی)، فارسی گونه معیار، گروه ترکی، گروه لری، راجی، خلجی و گروه زبان تاتی جنوبی (ازجمله: وفسی، الویری، کهکی، ویدری)، لکی و کردی بیشترین زبانوران را در سطح استان دارد. زبان های وفسی، کهکی، آمره ای، راجی، الویری، ویدری از مهم ترین زبان های در معرض خطرند. زبان های لکی، کردی و لری محلی از زبان هایی هستند که سخنگویانشان به علت قطب صنعتی بودن استان مرکزی، از سایر مناطق کشور به این استان مهاجرت نموده اند. نتایج آماری پژوهش نشان می دهند که در استان مرکزی زبانوران زبان های فارسی محلی در حدود 42 درصد، فارسی گونه معیار حدود 33 درصد، گروه ترکی 14 درصد، گروه لری 4 درصد، آمیخته 3، راجی 2 درصد، خلجی زیر 1درصد، زبان تاتی جنوبی  زیر 1درصد، لکی  زیر 1 درصد و کردی زیر 1 درصد هستند.

  کلیدواژگان: اطلس زبان های ایران (ازیران)، مستندسازی زبان، پراکندگی زبانی، استان مرکزی
 • مجید استیری*، خلیدا صیامی ایدلاک، سوینج مهدیخانلی صفحات 217-236

  در این پژوهش برمبنای نظریه‏ دو زبان‏شناس برجسته روس ل. و. شربا و ل. آ. نویکف، هشت عبارت‏ و اصطلاح رایج در زبان‏های فارسی و روسی در پرتو تفاوت‏ها و شباهت‏های فرهنگی بررسی می‏شود. هدف پژوهش این است که دانشجویان روسی‏ آموز عبارت‏ها و اصطلاحات روسی را با عبارت‏ها و اصطلاحات فارسی از لحاظ فرهنگی مقایسه و آنها را درست به کار برند. نتایج پژوهش نشان می‏دهد، اگرچه معادل‏ هایی برای عبارت‏ها و اصطلاحات در فرهنگ فارسی و روسی نوشته ‏می‏شود، اما به کارگیری آنها در فرهنگ هر دو زبان باتوجه به موقعیت زمانی، شاخص‏ های فرهنگی و آداب گفتار همیشه یکسان نیست و گاهی تفاوت ‏های مفهومی نیز ایجاد می‏شود که این موضوع ناشی از تفاوت ‏های فرهنگی در هر دو زبان تلقی می‏گردد. بنابراین در آموزش زبان روسی به فارسی‏ زبانان باید به بعد کاربردی آنها توجه شود.

  کلیدواژگان: زبان فارسی، زبان روسی، تفاوت‏های فرهنگی، آموزش کاربردی
 • الهه حسینی ماتک، مجتبی منشی زاده، احسان چنگیزی* صفحات 237-263

  در گیلکی، چهار صورت زبانی برای بیان وجه اجازه به کار می رود: vâhâštǝn، bedâ، benǝ و tânǝstǝn. برخی از این صورت ها بر صدور اجازه و برخی بر درخواست اجازه دلالت دارند. این ابزارها حاصل دستوری شدگی صورت هایی هستند که در دوره های پیشین زبان های ایرانی، کارکرد واژگانی داشته اند. در این مقاله، روند دستوری شدگی ابزارهای بیان وجه اجازه براساس داده های زبان اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه و متون ادب فارسی بررسی شده است. در غالب زبان ها، وجه اجازه یا با دستوری شدگی فعل هایی که بر رهاکردن و ترک کردن دلالت دارند، بازنمایی می شود یا با دستوری شدگی فعل هایی که بر مفهوم توانایی دلالت دارند و برای بیان احتمال نیز به کار می روند. صورت های زبانی vâhâštǝn و bedâ از ریشه harz/hard به معنی رهاکردن در دوره باستان زبان های ایرانی بازمانده اند. benǝ از مصدر nehan است که علاوه بر معنی واژگانی «قراردادن»، در مرحل ه ای از تحول زبان برای بیان معنی «رهاکردن» به کار رفته و سپس، فعل امر آن برای بیان مفهوم اجازه دستوری شده است. tânǝstǝn نیز از ریشه tav به معنی «توانایی داشتن» در زبان های دوره باستان است که در سیر تحول، علاوه بر مفهوم وجهی توانایی، برای بیان احتمال و اجازه نیز به کار رفته است.

  کلیدواژگان: دستوری شدگی، گیلکی، وجه، اجازه
 • سعید وحیدفر*، فرح زاهدی، فاطمه جدلی صفحات 265-287

  کتولی شرقی ترین گویش زبان مازندرانی است که علاوه بر تفاوت در برخی واژگان، از نظر ساخت های فعلی نیز در پاره ای موارد همچون ساخت ماضی استمراری، پیشوند و شناسه های افعال ماضی و مضارع  تفاوت هایی با زبان مازندرانی دارد. در پژوهش حاضر، به بررسی ماده ها، شناسه ها و ساخت های فعلی، مصدر، صفت فاعلی و مفعولی و همچنین شکل معلوم و مجهول فعل در گویش کتولی پرداخته شده است. در این گویش، فعل بر پایه دو ماده ماضی و مضارع ساخته می شود. فعل مضارع دارای سه ساخت اخباری، التزامی و مستمر، و فعل ماضی نیز دارای ساخت های ساده، استمراری، مستمر، نقلی، التزامی و بعید است. همچنین در گویش کتولی، شکل مجهول به صورتی که در زبان فارسی وجود دارد، معمول نیست و تمایل گویشوران بیشتر به استفاده از ساختار معلوم است. ویژگی های مهم دستگاه فعلی در گویش کتولی که در بررسی های زبانی حایز اهمیت است، عبارت اند از: نبود زمان ماضی نقلی به سیاق معمول در زبان فارسی و استفاده از ماضی ساده به جای آن، عدم استفاده از پیشوند در ساخت فعل مضارع اخباری، استفاده از ماده ماضی kœrd در ساخت ماضی استمراری و برخی ویژگی های دیگر که در این مقاله به آ نها پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: فعل، گویش کتولی، ماده ماضی، ماده مضارع
|
 • Mousa Mahmoudzehi * Pages 7-23

  Because of the social nature of human languages, the people of any society try to credit up the prestige of their own language in comparison to other languages. In the historical contacts of the languages, some of them become more prestigious and come to the level of the “standard language” of a country or countries and become an indicator for validation of other languages. In contrary, it is also possible that the prestige of some others lessens and even they may vanish. According to Pierce, “linguistic prestige” has an interrelationship with “power”, and any prestigious language is supported by a kind of political-governmental, religious, social, cultural power or alike. This article tries to investigate the factors and the degree of prestige of Persian language in a historical point of view, using library data in an analytic- descriptive method. The results of this study show that prestigious condition of Persian language at the first step was achieved because of the necessity of a social unity of Iranian tribes. Then through the passage of history of Iran, Persian language used the advantages of governmental-political, religious, cultural, social, and financial supports and became prestigious. In spite of historical happenings, the effects of above-mentioned factors have caused Persian to be the most well-known Iranian language with the greatest number of speakers so far.

  Keywords: Persian language, linguistic prestige, standard language, official language
 • Reza Amini * Pages 25-50

  In this research, the numerical system of a number of languages spoken ​​inside and outside Iran has been studied. Methodologically, this research is both inductive and deductive; and its data have been studied descriptively-analytically and comparatively. The focus of the research is to identify and explain the characteristics of the numerical system of the languages ​​in question. The languages ​​whose data have been analyzed in this study are of two categories: a number of Turkic languages spoken ​​in Iran, and a number of Iranian languages spoken ​​inside and outside Iran. As needed, in the analysis of the article, the numerical system of other languages ​​has also been discussed too. This study shows that in the numerical system of Turkic languages spoken ​​in Iran, and Iranian languages spoken ​​inside and outside Iran, there is a significant variety; and Iranian and non-Iranian languages, at the level of the numerical system, have had many influences from each other. It has also been argued that some similarities between Iranian and non-Iranian languages ​​are the result of long-term linguistic contact.

  Keywords: numeral system, decimal system, vigesimal system, Iranian Languages, Turkic languages
 • Vahid Sadeghi *, Hajar Asgharpour Pages 51-75

  In this Article, we investigated the phonological distribution of stress in Gilaki. To this end, words from four different morpho-syntactic classes were gathered which varied in the location of stress depending on their morphological structure. 14 native speakers of Gilaki read the target words. The words were then phonologically transcribed and the location of stress was determined. An overview of the data suggested that lexical stress in Gilaki is predominantly word-final; however, the presence of some affixes results in the distribution of non-final stressed words in this language. The data were analyzed within the metrical phonology to reach a generalized account of the varied distribution of stress in Gilaki. Thus, we suggested that stress in Gilaki is either assigned at the level of phonological word in which stress is located on the last syllable of the word, or at the level of phonological phrase in which stress is placed the strong syllable of the leftmost phonological word in the phrase.

  Keywords: Stress, Gilaki, metrical phonology, phonological word, phonological phrase
 • Hamed Noruzi * Pages 77-100

  Linguistic analysis of the texts of the period of development of the Persian language shows that during this period, a standard Persian language had not yet been formed. For this reason, in the domain of the spread of this language, texts full of dialectal elements are formed. One of the varieties of Persian, which has not been studied independently for some reasons, is the southwestern variety. In this article, the purpose of which is to introduce the southwest Persian variety, by examining some of the oldest surviving texts of this linguistic variety, we will examine some of the current constructions surviving from the middle period in this variety: 1/ passive stem; 2/ artificial stem; 3/ transitive suffix -ēn; 4/ subjunctive construction; 5/ verbal prefix by-. Of course, in some of these constructions, the verbal characteristics of the MP have been expanded and new verbal structures have been formed. After examining the above-mentioned cases, it becomes clear that the southwest Persian variety, probably due to its proximity to the area of ​​Middle Persian prevalence, has many of the verbal characteristics of this period in the time frame it has kept in itself.

  Keywords: new Persian, Middle Persian, passive stem, Artificial Stem, subjunctive construction
 • Seyyedeh Zeinab Mahdavian *, Mansour Shabani, Maryam Danaye Tous Pages 101-123

  Negation is represented in all natural languages (Miestamo, 2017). In Gilaki, this phenomenon is not dealt with thoroughly. The present study attempts to provide a comprehensive description of negation in Gilaki (Lahijani variety) according to the questionnaire proposed by Miestamo (2016). For this purpose, the negation strategies used in clausal and non-clausal negation have been described. Additionally, negative structures and paradigms have been examined regarding symmetry. The data has been gathered from the everyday language spoken by the native speakers in the city of Lahijan. Negation strategies used in standard negation differ from those of other clauses in many languages, whereas it is not the case in Lahijani. The findings suggest that negation can be expressed symmetrically or asymmetrically in constructions containing different types of verbs (simple, prefixal, and compound) with respect to tense and mood. Moreover, there are some cases that the only distinction between the positive construction and its negative correspondence is not merely due to the addition of the negative element but other changes would occur, such as the replacement of the negative marker with another morpheme or some phonological changes, resulting in structural asymmetry. In non-clausal negation, negative reply, negative indefinites, and negative derivation are explored.

  Keywords: negation, standard negation, clausal negation, non-clausal negation, symmetry
 • Zohreh Sadat Naseri * Pages 125-146

  This article investigates the spatial adpositions in Tati, analytically and descriptively, according to nanosyntax approach. Based on this approach, terminal nodes in the syntactic structure are smaller than a morpheme, i.e. one morpheme can lexicalize several terminal nodes in a syntactic tree. Tati is a postpositional language. Spatial adpositions are divided into two groups, Lexical adpositions are under the node of Axial Part Phrase and functional adpositions are in Path Phrase and Place Phrase. Based on nanosyntax approach, the syntactic structure of adpositions is [Route [ Source[ Goal[ Place[ Ax Part [KP [DP]]. In Tati, “Goal” is not phonologically expressed. So, the motion verb gives [+orientation] feature to the head of “Goal Phrase” and the morpheme which lexicalizes the head of VP, also lexicalizes the head of Goal P. The adposition for “Place”, “Source” and “Route” is -a(da). One of the principles of nanosyntax is superset principle which determines syncretism in morphemes. In Tati, the syncretism pattern is Goal≠Place=Source, which is a rare pattern among the world languages.

  Keywords: spatial adpositions, Tati language, nanosynatx, syncretism
 • Iran Zamani Siboni, Roohollah Mofidi * Pages 147-171

  This paper investigates the event structure of prefixal verbs in Kurmanji Kurdish of Rudbar (located in the south of Gilan province) and discusses the interpretational contribution of derivational prefixes to the event structure of these prefixal verbs. The research data has been gathered by means of interviewing a number of native speakers in the region and the oral fulfillment of a questionnaire. The findings show that derivational prefixes mostly denote a directional concept and make a motion verb. As a consequence, a punctual interpretation is typically developed in their instances, unless the linguistic or situational context triggers an accomplishment (i.e. telic and durative) event type. In the data corpus of this research, only a few stative verbs were found, and we could detect no prefixal verb in the activity event type. Therefore, the prefixal verbs of the Kurmanji of Gilan can exclusively express the three event types of state, achievement and accomplishment in their various meanings. These observations (the dominance of punctual interpretation and the absence of activity events) are probably in line with the typical meaning of prefixal verbs, i.e. the directional movement.

  Keywords: event structure, Kurmanji Kurdish, prefixal verb, verbal derivational prefix
 • Masoumeh Ghayoori *, Sepideh Eslahi Pages 173-202

  Proverbs are a part of concise and selective prose in Persian literature, which, in addition to reflecting customs, habits, beliefs and dominant ideologies and society's culture as a whole, are very common and influential due to their narrative structure and form. This research has been done with a focus on, and critical reading of the collection of proverbs of Bahmanyari's proverbs and The Great dictionary of Persian Proverbs, and the analytical approach of the research is based on cognitive linguistics and discourse analysis. In this review, we tried to show how false beliefs about the position of women in the family and society have been formed and naturalized. This attitude aggravates the male/female binaries in patriarchal society and, in addition, it gives value to this opposition and binary. The value that provokes the superior/inferior binary. The damage of such a valuative view becomes apparent when it appears axiomatic and natural and its acceptance becomes not only axiomatic but also a standard for measuring behavior according to the norm and common sense and no one should have doubts about its incorrectness, unnaturalness and unnecessariness. Among the types of speech acts and rhetorical forms, proverbs as accepted speech acts make the naturalization process of this transcendental attitude more obvious. Beliefs such as women's unfaithfulness and lack of secrecy, their inferiority and lack of intellect, being watchful for opportunities to show off, being made only to serve in the kitchen, having children and being responsible for raising them, the need for external beauty as an obligatory thing for them and the need early marriage for girls and many other cases that the process of their reproduction and naturalization are studied and revised in this subject.

  Keywords: Proverb, Naturalization, Critical Discourse Analysis, hegemony, irony
 • ZabihAllah Komijani Bozcheloei, Maryam S Ghiasian *, Mortaza Taheri-Ardali Pages 203-216

  Markazi province is located in the center of Iran with 1.8% of the area of Iran and approximately 1% of the Iran population. In this research, based on the instructions of the “Atlas of the Languages of Iran (ALI)”, the language distribution and the approximate percentage of the speakers of Markazi province were obtained. The results show that the local Persian language (Persian with an accent, for example, Araki Persian), standard Persian, Turkish group, Luri, Raji, Khalaji group and South Tati language group (including: Vafsi, Alviri, Kahaki, Vidari), Lakki and Kurdish have the most speakers in the province respectively. Vafsi, Kohki, Amrei, Raji, Alviri, Vidari languages are among the most endangered languages. Laki, Kurdish and Lori languages are local languages whose speakers have migrated to this province from other regions of the country, due to the industrial hub of Markazi Province. Statistical results of the research show that in Markazi province, speakers of the local Persian varieties include around 42.33%, speakers of standard Persian include around 33.11%, speakers of Turkish group around 14.36%, speakers of Lori group around 4.49%, speakers of mixed languages around 3.06%, speakers of Raji around 1.81%, speakers of Khalaji around 0.450%, speakers of South Tati language around 0.287 %, speakers of Laki of Kermanshah around 0.10%, and speakers of Kurdish around 0.003%, of the population of the province.

  Keywords: Atlas of the Languages of Iran (ALI), Language Documentation, Language Distribution, Markazi Province
 • Majid Estiri *, Khalida Siyami Eidlak, Sevinj Mehdikhanli Pages 217-236

  The vocabulary treasure of a language is the cultural heritage of a nation. Sometimes, some words in the vocabulary of a linguistic culture, illustrate a cultural picture of the language of a society that only people of that society comprehend. These words are recorded in fixed phrases and expressions, in other words in the culture of the people. In this research, based on Shcherba and Novikov‘s theory, two distinguished Russian linguists, eight common and widely used terms and expressions in Persian and Russian languages are studied in terms of cultural differences and similarities. The aim of the study is that Russian learners compare Russian phrases and expressions to Persian ones from a cultural point of view, and being able to use them correctly. The results show, despite the fact that the equivalents for terms and expressions are written in both Persian and Russian cultures, their usage in the culture of both languages, depending on the circumstances, cultural indicators and speech etiquette, is not always the same and sometimes there are conceptual differences, which is due to cultural differences in the languages. Therefore, in teaching Russian to Persian speakers, the practical aspect should be considered.

  Keywords: Phrases, expressions, Persian language, Russian language, cultural differences, practical learning
 • Elahe Hosyni Matak, Mojtaba Monshizadeh, Ehsan Changizi * Pages 237-263

  In Gilaki, four forms are used to express permission: vâhâštǝn, bedâ, benǝ and tânǝstǝn. Some of these forms indicate the issuance of permission and some indicate the request for permission. These forms are the result of the grammaticalization of the forms that had lexical functions in the old periods of Iranian languages. In this article, the process of grammaticalization of the grams which represent permission has been investigated based on the data from Avestan, Old Persian, Middle Persian, and Persian literary texts. In most languages, permission is represented either through the grammaticalization of verbs that imply abandoning and leaving or through the grammaticalization of verbs that imply the concept of ability and are also used to express probability. In the Gilaki, the forms vâhâštǝn and bedâ, from the root harz / hard, which means "to leave", survived in the old period of Iranian languages. Benǝ, from the infinitive nehan, in addition to the lexical meaning of "putting", was used in a stage of language evolution to express the meaning of "leaving" and then its imperative verb was grammaticalized to express the concept of permission. Tânǝstǝn is also from the root tav meaning "to be able" in the old period of Iranian languages. This form in the course of evolution, in addition to the modal concept of ability, is also used to express possibility and permission.

  Keywords: grammaticalization, Gilaki, modality, permission
 • Saeed Vahidfar *, Farah Zahedi, Fatemeh Jadali Pages 265-287

  Katouli is regarded as the most eastern dialect of the Mazandarani language that in addition to some differences in words, is different from Mazandarani to some extent in verbal constructions such as continuous preterit construction and the infinitives used in past and present verbs. In the present study, verbal stem, personal ending and constructions, infinitive, subject and object adjectives as well as active and passive forms have been investigated in Katouli dialect. In this dialect, verb is based on the past and present stems. The present verb has indicative, subjunctive and continuous constructions, and the preterit verb also has simple, continuous, progressive, present perfect, subjunctive and past perfect constructions. In Katouli dialect, the passive form also is not common as it exists in Persian language and the informants prefer using the active structure. The main characteristics of the verb in Katouli dialect which is important in language studies include: lack of present perfect tense as it is common in Persian and using simple past instead of it, not using prefix in present indicative verb construction, using the past stem of kœrd in past continuous construction and some other characteristics which are mentioned in this paper.

  Keywords: verb, Katouli dialect, Past Stem, Present Stem