فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (آذر 1400)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین سلیمی، بشیر علوی صفحات 7-30

  بی تردید، جادو و جادوگری، تاریخی به قدمت تاریخ بشر دارد. فانتزی و فرایند آن از مباحثی است که در ادبیات قابل بررسی است. حماسه های ایران نیز دارای این چنین ابعادی هستند. به خصوص که رابطه ای تنگاتنگ با اسطوره ها، افسانه ها و حماسه دارند. ازجمله مولفه های رایج در متون وهم انگیز فانتزی، جادو و جادوگری ست. این مقاله که با روش توصیفی – تحلیلی نوشته شده است، کوششی است در پرداخت به نقاط تشابه و تفاوت کاربرد این مولفه در منظومه گرشاسپ نامه با فرامرز نامه و بانوگشسپ نامه. برای دست یافتن به نتیجه، تلاش شده است تا ابتدا تعریفی اجمالی از فانتزی ارایه شود و پس ازآن، مشخصات گرشاسپ و فرامرز و بانوگشسپ در منظومه های مذکور بررسی گردد. درنهایت نیز با ذکر شواهد، به مقایسه بسامد کاربرد جادو و علت برتری گرشاسپ نامه در ابعاد فانتزی جادو پرداخته شود. در مقایسه بسامد استفاده از این عناصر، نخست گرشاسپ نامه و سپس فرامرز نامه و در آخر نیز بانو گشسپ نامه قرار دارند. ازجمله دلایل این برتری در گرشاسپ نامه، می توان وجود سفر و انواع آن و ذهنیت سراینده و نیز نزدیکی او به سبک خراسانی نسبت به دو منظومه دیگر دانست.

  کلیدواژگان: حماسه، فانتزی، گرشاسپ، بانو گشسپ، فرامرز
 • نسرین گندمی صفحات 31-46

  هنگامی که یک زبان در منطقه بسیار گسترده ای گفتگو می شود دچار تغییر می گردد اما تغییراتی که در یک منطقه جغرافیایی مشاهده می شود با تغییرات آن زبان در منطقه دیگر متفاوت است. از این رو، یک زبان واحد کهن، در مرحله بعد به صورت های گوناگون ظاهر می شود. مثال معروف چنین حالتی، نیای زبان های رومیایی یعنی «لاتین» و زبان های مشتق شده از آن، یعنی زبان های رومیایی جدید است. این زبان های جدید هنوز در مواردی با یکدیگر شباهت دارند اما تفاهم پذیری متقابل ندارند. در این مقاله در بررسی تاریخی نیای زبان های رومیایی نشان داده می شود که این زبان هرگز نمرده بلکه پیوسته درتغییر بوده و با تنوع زبانی که در اثر همنشینی با سایر زبان ها انجام گرفته، زبان ها و گویش های متعددی از آن ایجاد شده است. صورت های مختلف زبان لاتین که امروزه در پاریس، رم و مادرید به کار می رود اگرچه با زبان رومی ها و با یکدیگر آنقدر متفاوت است که دیگر نمی توان آن ها را لاتین نامید اما مشتق شده از نیای این زبان رومیایی هستند و امروزه به جای لاتین پاریس، لاتین رم و لاتین مادرید از عنوان فرانسه، ایتالیایی و اسپانیایی استفاده می شود. همچنین در این مقاله سعی شده با بررسی شاخه زبان ایتالیک از خانواده بزرگ زبان های هند و اروپایی و بررسی مهم ترین زبان در میان زبان های این شاخه که بدون شک لاتین است به ردپای این زبان در میان زبان های آن شاخه پرداخت.

  کلیدواژگان: زبان های هند و اروپایی، زبان ایتالیک، تنوع زبانی، زبان لاتین، زبان های رومیایی
 • جلیخی بلقاسم صفحات 47-62

  متن گرایی به نظام کلی سازنده متن می پردازد که با بینش صوری و معنایی از متن نشان داده می شود. زبان شناسی متن از این دو بینش سرچشمه می گیرد تا این نظام را آشکار سازد، زیرا این بینش یکی تلقی می شود. از مهمترین جنبه هایی که به تحلیل ساختار متن کمک می کند. یکی از عناصر مهم در ساختار، پیوند دستوری است که به متن از نظر وحدت ساختارها و انسجام آن با ابزارهای پیوند صریح که بر روی توالی صحیح کلمات کار می کنند، مربوط می شود و منجر به بافت کلی می شود که به دست می آید. وحدت متن در آن به صورت روشن و گسترده از نظر ساخت، با سازوکارهای آن به هم پیوسته می گردد، متون امام محمد البشیر الابراهیمی جزایری، از لحاظ ریخته گری و انسجام بررسی و ارایه شده است، گویا متون یک پارچه است.

  کلیدواژگان: زبان شناسی متن، انسجام دستور زبان، متن، انسجام متن، ساختار، البشیر الابراهیمی
|
 • Hossein Salimi, Bashir Alavi Pages 7-30

  Undoubtedly, magic and sorcery have a history as old as human history. Fantasy and its process are topics that can be explored in the literature. Iranian epics also have such dimensions. Especially since they have a close relationship with myths, legends and epics. Mandatory components in fantasy texts are magic, sorcery and sorcery. This article is an attempt to pay attention to the similarities and differences between the use of this component in the Garshaspnameh system with Faramarznameh and Banogshspnameh. To achieve the result, an attempt has been made to first provide a brief definition of fantasy, and then to examine the characteristics of Gershasp and Faramarz and Banu Gosps in these systems. Finally, by mentioning the evidence, the frequency of use of magic and the reason for the superiority of Garshaspnameh in the fantasy dimensions of magic should be compared. In comparing the frequency of use of these elements, first there are Garshaspnameh letters, then Faramarznameh letter, and finally Lady Gashsapnameh letter. Among the reasons for this superiority in the Garshaspnameh are the existence of travel and its types and the poet's mentality, as well as his closeness to the Khorasani style compared to the other two poems.

  Keywords: Epic, Fantasy, Garshasp, Lady Gashsep, Faramarz
 • Nasrin Gandomi Pages 31-46

  When a language is spoken in a very wide area, it changes, but the changes observed in one geographical area are different from the changes of that language in another area. Hence, an old single language appears in different forms in the next stage. The famous example of this is the ancestor of the roman language, the roman, and the derived languages, the new roman. These new languages are still similar in cases, but are not mutually reinforcing. In this article, in the historical survey of the ancestor of the romance languages, it is shown that this language has never died but is continuous and has been created by the diversity of language that has been done by companionship with other languages. The various forms of the Latin language used today in Paris, Rome, and Madrid, though different from Roman, but derived from the ancestor of the Roman language, and now instead of Latin Paris, Rome and Latin Madrid are used as French, Italian and Spanish. Also in this paper, by studying the branch of Italic language from large family of Indo-European languages, and studying the most important language among the languages of this branch, which is undoubtedly Latin, it tried to trace the traces of this language among the languages of that branch.

  Keywords: Indo-European languages, Italic language, language diversity, Latin language, Roman languages
 • Djelikhi Belkacem Pages 47-62

  Textuality takes into account the global system that makes up a text, paying attention to both formal and semantic levels. Text linguistics recurs to both levels as a means for analysis that reveals text structure. The study of grammar interrelation is an essential step that aids in uncovering text structure and its cohesion, syntactically, semantically and in the diction choice as well. Grammar coherence is a pivotal component that contributed in making Al-lbrahimi's texts feel coherent, unique and homogeneous. Keywords Text linguistics. Grammar Coherence. Text. Text Cohesion. Structure. . El Bachir Al-lbrahimi

  Keywords: Text linguistics, Grammar Coherence, Text, Text Cohesion, Structure, El Bachir Al-lbrahimi
 • chahrazed HAMZAOUI Pages 63-72

  Speaking a foreign language in an academic setting is one of the most challenging tasks among Algerian EFL learners who lack fluency in the target language. The purpose of this paper is twofold: First, it tries to discover the principal reasons behind the learners’ feeling of anxiety when performing orally in class. Second, it attempts to maintain a supportive relationship between students and teachers in order to improve the learners’ oral performance and mitigate anxiety. Through the use of two questionnaires administered to teachers and second year graduate students from the department of English and studying at Belhadj Bouchaib University, data were gathered and analyzed via a mixed- method approach embracing both quantitative and qualitative approaches. The findings revealed that anxiety is omnipresent among the learners who are supposed to perform orally in class, and it is only via better teachers’ sociability that the students may avoid anxiety and improve their oral performance.

  Keywords: Anxiety, EFL classroom, learners, teachers, oral performance
 • Lamia Mechgoug, Salim Kerboua Pages 73-88

  The present paper explores the way postcolonial writers integrate prior texts in their novels while shedding light on the colonized people’s experience with their colonizer. It spots light on the different intertextual clues used in VS Naipaul’s novel A Bend in the River to recall Joseph Conrad’s Heart of Darkness. The paper thus probes how Conrad’s novella is reflected in Naipaul’s postcolonial novel, how the latter comes up to creates an original narrative, and how this generative intertextual relationship revokes the eventual claim that may restrict the originality of the postcolonial text. The paper argues that Naipaul’s borrowing from another text to write his work constructs a new sense of originality, for the claim to originality is not about isolation but about association: the way an earlier text is incorporated in a new one.

  Keywords: Intertextuality, originality, Post, colonial narrative, reader
 • Mahadi Hassan Pages 89-108

  Sufism is the spiritual form of Islam. It has many theoretical and practical aspects. In practical perspective, Sufism has various types of Sufi orders, which are usually known as ‘Sufi Tariqa’ to all inheritors of south Asia since the Islam had entered in this territory. Quaderiah, Chishtiyah, Naqshbandiyah and Mujaddediah are very famous and noted sufi tariqas in all over the Indian subcontinent, especially in Bangaldesh. Besides these, Bangladesh has produced an indigenous sufi order for its own, Maizbhandari Tariqa. It had introduced by great sufi saint Syed Ahmadullah in Chittagong. Syed Ahmadul Haq wrote some articles regarding this sufi order. He was a great researcher of Sufism and devoted interpreter of Mathanavi of Mowlana Jalaluddin Rumi in Bangladesh. He wrote some books containing many sufi articles and messages and stories of the Mathnavi of Rumi. The purpose of this article is to introduce this unique Bangladeshi sufi order Maizbhandari tariqa and its representative Syed Ahmadul Huq, who commonly known as the Banglar Rumi (The Rumi of Bangladesh).

  Keywords: Indian Subcontinent, Bangladesh, Sufism, Sufi orders, Maizbhandari Tariqa, Syed Ahmadullah, Syed Ahmadul Huq