فهرست مطالب

نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
سال سوم شماره 4 (پیاپی 12، زمستان 1401)

  • تاریخ انتشار: 1402/03/27
  • تعداد عناوین: 9
|