فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 48، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد نمازی*، زهرا خرم دل ماسوله صفحات 1-32
  هدف

  هدف پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر مستقیم فشارهای نهادی (اجباری، هنجاری و تقلیدی) بر عملکردهای شرکت (عملکرد مالی، زیست محیطی و اقتصادی) و تاثیر غیر مستقیم از طریق نقش میانجی حسابداری مدیریت زیست محیطی بر این رابطه است.

  روش

  داده های کمی از طریق پرسشنامه ساختاریافته و استاندارد از 202 نفر از کارکنان بخش مالی آگاه به فعالیت های کلی شرکت های بورسی، فرابورسی و غیربورسی جمع آوری شده است و از مدل سازی معادلات ساختاری برای ارزیابی فرضیه ها استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که تمام فشارهای نهادی با عملکرد مالی ارتباط معناداری دارند. فشارهای هنجاری با عملکرد زیست محیطی ارتباط مثبت و معناداری دارند. فشارهای اجباری بر عملکرد مالی تنها در صنعت سلولزی تاثیر منفی و معناداری دارند و فشارهای هنجاری بر عملکرد مالی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سلولزی و همچنین بر عملکرد زیست محیطی در صنایع فلزی و سلولزی تاثیر مثبت و معناداری دارند. تاثیر فشارهای هنجاری بر عملکرد اقتصادی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی منفی اما معنادار و در صنعت فلزی مثبت و معنادار است. فشارهای تقلیدی تنها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بر عملکرد زیست محیطی و اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که حسابداری مدیریت زیست محیطی به عنوان یک متغیر میانجی بر رابطه بین فشارهای نهادی و عملکرد شرکت ها عمل کرده است.

  دانش افزایی:

   پژوهش حاضر برای شرکت ها و سیاست گذاران ایران بسیار مفید خواهد بود، زیرا یافته های این مطالعه به آن ها کمک می کند تا به اهمیت EMA و تاثیر عوامل نهادی در تعیین عملکرد شرکت پی ببرند، بنابراین بهتر می توانند توسعه یابند.

  کلیدواژگان: فشار اجباری، فشار هنجاری، فشار تقلیدی، حسابداری مدیریت زیست محیطی، عملکرد شرکت
 • علی فاطری*، بیتا مشایخی، رضوان حجازی صفحات 33-54
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد و شاخص های گزارشگری پایداری شهرداری ها و شناسایی وزن و رتبه آنها می باشد. به بیانی دیگر این پژوهش به دنبال رتبه بندی ابعاد و شاخص های پایداری در شهرداری ها است.

  روش

  به همین منظور الگوی پیشنهادی گزارشگری پایداری شهرداری ها مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، میزان وزن و رتبه ابعاد و شاخص های آن ارایه گردید.

  یافته ها

  به طور خلاصه می توان بیان داشت که رتبه ابعاد گزارشگری پایداری به ترتیب شامل 1. ویژگی های گزارش؛ 2. عوامل تعالی و پیشرفت؛ 3. مدیریت و سرمایه انسانی؛ 4. کار و تولید؛ 5. اقتصادی و 6. عوامل زیست محیطی بوده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی در شهرداری ها و با عنایت به بی اطلاعی شهرداری ها از اهمیت افشای داوطلبانه از جمله اطلاعات پایداری برای ذینفعان یا به عبارتی شهروندان، یافته های پژوهش می تواند به عنوان راهکاری برای تغییر مدیریت سازمانی شهرداری ها، شفافیت در کلیه امورات شهرداری ها نظیر امور مالی (اقتصادی)، خدمات شهری و فضای سبز (زیست محیطی) و مسیولیت اجتماعی، پاسخگویی به نیازهای کلیه ذینفعان در نظر گرفته شود.

  دانش افزایی: 

  این تحقیق و نتایج حاصل از آن می تواند گام موثری برای ایجاد درک و انگیزه لازم جهت این امر و توجه دادن به مدیران و تدوین کنندگان مقررات برای لحاظ نمودن این مقوله در اهداف گزارشگری داوطلبانه یا الزامی به ذینفعان با نگرش توسعه پایدار باشد..

  کلیدواژگان: تحلیل سلسله مراتبی، شهرداری ها، گزارشگری پایداری
 • محمدجواد تصدی کاری، کیهان آزادی*، جواد رضازاده، سینا خردیار صفحات 55-78
  هدف

  پژوهش حاضر در صدد ارایه مدلی برای توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران است. توسعه این بازار می تواند پیامدهایی اساسی برای بهبود وضعیت موجود حرفه به همراه داشته باشد.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع کیفی می باشد و فرآیند تحلیل آن بر اساس نظریه داده- بنیاد است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 12 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی در سال 1400 می باشد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که 12 زیرکد و هفت کد محوری در زمینه عوامل علی؛ 10 زیرکد و شش کد محوری در زمینه عوامل زمینه ای؛ هشت زیرکد و پنج کد محوری در زمینه عوامل بازدارنده؛ 17 زیرکد و شش کد محوری در زمینه راهکارها و 13 زیرکد و هفت کد محوری در زمینه پیامدها؛ در توسعه بازار خدمات حسابرسان اثر گذار است.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش، با تمرکز بر سطح اقتصادی و قوانین و مقررات، می توان به توسعه بازار خدمات حسابرسان کمک کرد. همچنین بر اساس الگوی تبیین شده، با سیاستگذاری دولت، می توان این امر را سرعت بخشید.

  دانش افزایی:

   با توجه به عدم وجود پژوهشی جامع در این حوزه در ایران، نتایج پژوهش می-تواند موجب توسعه بازار خدمات حرفه ای حسابداران رسمی شود.

  کلیدواژگان: حسابرسی، توسعه بازار، خدمات حسابرسی، خدمات اطمینان بخشی، خدمات مکمل
 • سید محمدرضا رضوی عراقی، آزیتا جهانشاد* صفحات 79-110
  هدف

  این پژوهش درصدد ارایه الگویی از عوامل موثر بر حسابرسی مستقل بانک ها و موسسات اعتباری بر مبنای رویکرد نظارت بانکی موثر مبتنی بر اصول 29 گانه بال می باشد.

  روش

  در بخش کیفی برای شناسایی عوامل موثر از روش دلفی-فازی و از طریق مصاحبه با خبرگانی که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، استفاده شده است.سپس در بخش کمی به منظور تدوین الگوی پژوهش، پرسشنامه بین کارشناسان و ناظران بانکی و حسابرسان مستقل توزیع گردید و به کمک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS دادها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته های این پژوهش نشان داد تعداد 31 گویه در قالب سه متغیر پنهان شامل انتخاب حسابرس مستقل، اجرای عملیات حسابرسی و گزارش دهی بر حسابرسی مستقل بانک ها و موسسات اعتباری بر مبنای رویکرد نظارت بانکی موثر مبتنی بر اصول 29 گانه بال اثر گذار است.

  نتیجه گیری

  عوامل موثر احصا شده حاصل از این پژوهش می تواند نقطه عطفی برای همسویی حسابرسان مستقل و ناظران بانکی در کشورمان باشد تا بر مبنای آن سلامت شبکه بانکی کشور و حفظ منافع اجتماعی عموم جامعه به ویژه سپرده گذاران تا حد قابل ملاحظه ای بهبود یابد.

  دانش افزایی: 

  با توجه به اینکه مقاله حاضر اولین پژوهش صورت گرفته در حوزه حسابرسی بانک ها و نظارت بانکی با تاکید بر اسناد بین المللی حوزه بانکداری می باشد، چارچوب مناسبی برای حسابرسی بانک ها و تعامل بین حسابرسان مستقل و ناظران بانکی معرفی نموده و همچنین نتایج آن ادبیات حوزه حسابرسی و نظارت بانکی را گسترش می دهد.

  کلیدواژگان: حسابرسی مستقل، نظارت بانکی، کمیته بال، روش دلفی-فازی، معادلات ساختاری
 • سهیلا شریف خفری، مهدی صفری گرایلی*، ابراهیم گیوگی، آذر مسلمی صفحات 111-134

  هدف این پژوهش طراحی مدل گزارشگری شهروند شرکتی می باشد. در این پژوهش که از نظر روش شناسی توسعه ای و ترکیبی محسوب می شود، تلاش گردید تا با اتکاء به فرآیندهای تحلیل فراترکیب و دلفی در بخش کیفی پژوهش، اقدام به شناسایی مولفه های گزارشگری شهروند شرکتی شود. سپس در بخش کمی از تحلیل رتبه بندی تفسیری و میک مک جهت شناسایی اثرگذارترین مولفه گزارشگری شهروند شرکتی در سطح شرکت های بازار سرمایه ایران استفاده گردید. جامعه آماری در بخش کیفی، 15 نفر از متخصصان و خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاهی بودند و در بخش کمی از مشارکت 24 نفر از مدیران شرکت های بازار سرمایه که چه به لحاظ دانشی و چه به لحاظ تجربی دارای سابقه بودند، بهره برده شد. مبنای انتخاب نمونه، استفاده از روش همگن بود. نتایج پژوهش در بخش کیفی پس از غربالگری محتوایی 12 پژوهش تایید شده، از وجود 8 مولفه گزارشگری شهروند شرکتی حکایت داشت. این مولفه ها از طریق تحلیل دلفی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج این بخش نشان داد هر 8 مولفه مورد تایید قرار گرفتند. نتایج در بخش کمی پژوهش نشان داد، از مجموع تاثیرگذاری کلی مبتنی بر مقیاسه زوجی بین مولفه های پژوهش مشخص شد، درصد تاثیرگذاری مولفه افشای اطلاعات هییت مدیره نسبت به بقیه مولفه های گزارشگری شهروند شرکتی بیشتر است، که به معنای آن است که جهت جاری سازی رویکرد گزارشگری شهروند شرکتی در سطح شرکت های بازار سرمایه، افشاء اطلاعات مربوط به کارکردهای هییت مدیره نسبت به سایر مولفه از اثربخشی بالاتری برخوردار است.

  کلیدواژگان: گزارشگری شهروند شرکتی، تحلیل رتبه بندی تفسیری (IRP)، تحلیل میک مک
 • فرزانه یوسفی اصل*، هاترا وقوعی، مریم اسکندروند صفحات 135-168
  هدف

  با توجه به اهمیت مسیولیت اجتماعی، هدف این پژوهش مطالعه نقش تعدیلگری قدرت نظارتی اعضای هییت مدیره بر رابطه بین شرایط محیطی و مسیولیت اجتماعی شرکت ها است.

  روش

  به منظور آزمون فرضیه های پژوهش نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1393 تا 1399 جمع آوری شد و بر اساس مدل رگرسیون چندگانه و با استفاده از داده های پنل، به بررسی نتایج پرداخته شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که شرایط محیطی ناپایدار در درجات مختلف دوگانگی مدیرعامل و سطح پایین استقلال هییت مدیره منجر به کاهش مسیولیت اجتماعی شرکت ها و در سطوح متوسط و بالای استقلال هییت مدیره منجر به افزایش مسیولیت اجتماعی می شود. همچنین دوگانگی مدیرعامل تاثیر منفی بر مسیولیت اجتماعی دارد، اما استقلال هییت مدیره بر مسیولیت اجتماعی تاثیر ندارد.

  نتیجه گیری

  استقلال هییت مدیره در رابطه شرایط محیطی و مسیولیت اجتماعی نقش تعدیلگر دارد.

  دانش افزایی:

   در پژوهش های پیشین، رابطه بین عوامل محیط خارج از شرکت و یا نقش نظارتی هییت مدیره با مسیولیت اجتماعی شرکت به تفکیک سنجیده شده، در این پژوهش با مرتبط ساختن این دو مفهوم به یکدیگر، اثر تعدیلگر یک فاکتور درون شرکتی مانند قدرت نظارتی هییت مدیره بر رابطه بین شرایط محیطی شرکت و ایفای نقش مسیولیت اجتماعی بررسی شده است.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت، شرایط محیطی، استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیرعامل
 • منا پارسایی*، فاطمه قره باغی صفحات 169-198
  هدف

  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر واکنش های احساسی در تصمیمات پروژه های سرمایه گذاری می پردازد و به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا پاسخگو بودن افراد می تواند تاثیر واکنش های احساسی در تصمیمات آن ها را تغییر دهد یا خیر.

  روش

  این پژوهش از نوع علی می باشد و از روش آزمایش با طرح عاملی 3*2 ترکیبی بهره برده است. متغیرهای مستقل، واکنش احساسی و پاسخگویی می باشد. متغیر وابسته تصمیم افراد در خصوص انتخاب یا رد پروژه سرمایه گذاری است. نمونه آماری شامل 84 آزمودنی می باشد که دارای سوابق حرفه ای بوده اند و به شکل تصادفی در سه گروه تخصیص یافته اند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد افراد با احتمال بیشتری پروژه غیراقتصادی پیشنهاد شده توسط مدیری که در آن ها موجب واکنش های احساسی مثبت می شود را انتخاب می نمایند، اما پاسخگویی این احتمال را کاهش می دهد. همچنین افراد تمایل کمتری به انتخاب پروژه های اقتصادی که با واکنش های احساسی منفی همراه هستند، دارند؛ اما پاسخگویی افراد، این احتمال را کاهش نمی دهد.

  یافته ها

  این پژوهش نشان می دهد که چگونه یک عامل روانشناختی می تواند کیفیت قضاوت و تصمیم گیری های حوزه پروژه های سرمایه گذاری را کاهش دهد. علاوه بر این، شرایطی را نشان می دهد که تحت آن تاثیر این عامل را می توان کاهش داد و کیفیت تصمیم-گیری را بهبود بخشید.

  دانش افزایی:

   آگاهی از تاثیرگذاری عوامل روانشناختی در تصمیم گیری و شناخت روش-های موثر برای بهبود تصمیم گیری، می تواند به غناپذیری دانش در تحقیقات پروژه های سرمایه -گذاری بیانجامد.

  کلیدواژگان: واکنش های احساسی، پاسخگویی، پروژه های سرمایه گذاری، تصمیم گیری
|
 • Mohammad Namazi *, Zahra Khorramdel Masouleh Pages 1-32
  Purpose

  The aim of this study is to evaluate the direct effect of institutional pressures on company's performance and the indirect effect through the mediating role of environmental management.

  Method

  Quantitative data has been collected through a structured and standard questionnaire from 202 employees of the financial department who are aware of the general activities of companies, and structural equation modeling has been used to evaluate the hypotheses.

  Results

  The results showed that institutional pressures have significant relationship with financial performance. Normative pressure has positive and significant relationship with environmental performance. Coercive pressures have a negative and significant effect on financial performance only in cellulose industry. Normative pressures on financial performance in oil and gas, petrochemical and cellulose industries and also on environmental performance in metal and cellulose industries have positive and significant effect. The impact of normative pressures on economic performance in oil and gas and petrochemical industry is negative but significant and in metal industry is positive and significant. Mimetic pressures have positive and significant effect on environmental and economic performance only in oil and gas and petrochemical industry. Results also showed environmental management accounting has acted as a mediating variable on the relationship between institutional pressures and company’s performance.

  Conclusion

  Institutional pressures significantly increase implementation of environmental management accounting, which it increases financial, environmental and economic performance of company.Contribution: findings of this study will help companies and policy makers to understand the importance of EMA and the impact of institutional factors in determining the company's performance.

  Keywords: Coercive pressure, Normative Pressure, Mimetic pressure, Environmental management accounting, Organizational Performance
 • Ali Fateri *, Bita Mashayekhi, Rezvan Hejazi Pages 33-54
  Purpose

  The aim of the current research is to investigate the dimensions and reporting indicators of the sustainability of municipalities and to determine their weight and rank.

  Methodology

  In other words, the research seeks the ranking and indicators of sustainability in municipalities. For this purpose, the proposed model of sustainability reporting of municipalities was examined and its weight and indicators were ranked using the hierarchical analysis method.

  Result

  In summary, it can be stated that the ranking of sustainability reporting includes 1. Features of the report. 2. Factors of excellence and progress; 3. Management and human capital; 4. Work and production; 5. Economic and 6. Environmental factors.

  Conclusion

  Considering the asymmetry of information in the municipalities and considering the ignorance of the municipalities about the importance of voluntary disclosure including sustainable information for the beneficiaries or in other words the citizens, the findings of the research can be used as a solution to change the organizational management of the municipality. Transparency in all municipal affairs such as financial (economic), urban services and green space (environmental) and social responsibility, responding to the needs of all stakeholders should be considered.

  Contribution: 

  This research and its results can be an effective step to create the necessary understanding and motivation for this and to pay attention to the managers and compilers of regulations to include this category in the goals of voluntary or mandatory reporting to stakeholders with a sustainable development attitude.

  Keywords: AHP, Municipalities, Sustainability Reporting
 • MohammadJavad Tasaddi Kari, Keyhan Azadi *, Javad Rezazadeh, Sina Kheradyar Pages 55-78
  Purpose

  The present study aims to provide a model for the development of the audit services market in Iran. The development of this market can have fundamenthal consequences for improving the current state of the profession.

  Method

  The present research is of qualitative type and its analysis process is based on data-theory. The statistical population of the present study includes 12 auditing experts in 2021.

  Results

  Findings show that 12 subcodes and seven central codes in the field of causal factors; 10 subcodes and six central codes in the field of contextual factors; Eight subcodes and five central codes in the field of deterrents; 17 subcodes and six central codes in the field of solutions and 13 subcodes and seven central codes in the field of consequences; It is effective in developing the market for auditor services.

  Conclusion

  Based on the research findings, focusing on the economic level and rules and regulations can help develop the market for auditor services. Also, according to the explained model, with government policy, this can be accelerated.

  Contribution:

   Considering the lack of comprehensive research in this field in Iran, the results of the research can lead to the development of the professional services market of certified accountants.

  Keywords: Auditing, Develop Market, Auditing Services, Assurance Services, Complementary Services
 • Seyyed MohammadReza Razavi Araghi, Azita Jahanshad * Pages 79-110
  Purpose

  This research seeks to provide a model of factors that affect external audits of banks on the basis of 29 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision.

  Method

  To identify the effective factors in the qualitative segment, the Fuzzy Delphi Method (FDM) was used, in addition to interviews with the selected experts through purposive sampling. In the quantitative segment, questionnaires were distributed among the banking experts and supervisors, as well as auditors to develop a model. The data were analyzed using structural equation modeling (SEM) and PLS software.

  Results

  The findings suggested that 31 items are effective as latent variables include selecting external audits, executing audit operations, and reporting, on the external audits of banks basis of 29 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision.

  Conclusion

  The obtained effective factors are a turning point to align the external auditors and banking supervisors in Iran to substantially improve the health of the banking network of the country and protect people’s interests, especially the depositors.

  Contribution:

   Taking into account that this research is the first study on bank audit and banking supervision emphasizing the international documents in banking, it has suggested an appropriate framework to audit banks and interact between the external auditors and banking supervisors. Furthermore, its results help expand the literature in the field of banking supervision and audit.

  Keywords: External Audit, Banking Supervision, Basel Committee, Fuzzy Delphi Method, Structural Equation Model
 • Soheila Sharif Khafri, Mehdi Safari Gerayeli *, Ebrahim Givaki, Azar Moslemi Pages 111-134

  The Purpose of this research is designing a Corporate Citizen Reporting Model by Interpretive Ranking Analysis (IRP). In this research, which is considered as a developmental and combined methodology, an attempt was made to identify the components of corporate citizen reporting by relying on meta-hybrid and Delphi analysis processes in the qualitative part of the research. Then, in a quantitative part, interpretive ranking analysis and Mick Mac can be used to identify the most effective component of corporate citizen reporting at the level of Iranian capital market companies. The statistical population in the qualitative section was 15 specialists and experts in the field of accounting at the university level, and in the quantitative section the participation of 24 managers of capital market companies who had both experience in terms of knowledge and experience was used. The basis for sample selection was the use of homogeneous method. The results of the research in the qualitative section, after screening the content of 12 approved studies, indicated the existence of 8 components of corporate citizen reporting. The results show that from the total impact based on the pair scale between research components, it was found that the impact of the information disclosure component of the board of directors is higher than other corporate citizen reporting components, which means to implement the citizen reporting approach. At the level of capital market companies, the disclosure of information about the functions of the board of directors is more effective than other components.

  Keywords: Corporate Citizen Reporting, Interpretive Ranking Analysis (IRP), Mic Mac Matrix Analysis
 • Farzaneh Yousefiasl *, Hatra Voghee, Maryam Eskandarvand Pages 135-168
  Purpose

  Considering the importance of Corporate Social Responsibility, the purpose of this study is to investigate the role of moderating the supervisory power of board members on the relationship between environmental conditions and corporate social responsibility.

  Method

  In order to test the research hypotheses, a sample of 130 companies listed on the stock exchange for the period 2014 to 2020 was collected and based on multiple regression and using panel data, the results were reviewed.

  Results

  The results showed that unstable environmental conditions in different degrees of CEO duality and low level of board independence lead to reduced social responsibility and in medium and high levels of board independence lead to increased social responsibility. Also, the duality of the CEO has a negative effect on social responsibility, but the independence of the board does not affect social responsibility.

  Conclusion

  the independence of the board of directors has a moderating role in relation to environmental conditions and social responsibilityEnhancing knowledge: In previous researches, the relationship between the factors of the environment outside the company or the supervisory role of the board of directors with the social responsibility of the company has been measured separately. In this research, by linking these two concepts to each other, the moderating effect of an internal factor such as the supervisory power of the board The board has investigated the relationship between the company's environmental conditions and the role of social responsibility.

  Keywords: Corporate Social Responsibility, environmental conditions, board independence, CEO duality
 • Mona Parsaei *, Fateme Gharebaghii Pages 169-198
  Purpose

  The current research examines the effect of affective reactions on capital project decisions and whether accountability can reduce the effect of affective reactions in individuals’ decisions.

  Method

  We use an experimental method with a mixed 2*3 factorial design. Manipulated variables are affective reaction and accountability. The dependent variable is managers’ decision regarding choosing or rejecting an investment project. Our sample includes 84 professionals randomly assigned to three groups.

  Results

  Our results show that participants are more likely to choose the economically non-preferred project when proposed by a manager triggering a positive affective reaction, but accountability reduces this tendency. Also, participants are less likely to select the economically preferred project when proposed by a manager triggering a negative affective reaction and accountability did not reduce this tendency.

  Conclusion

  This research shows how a psychological factor can reduce the quality of judgment and decision making (JDM) in the field of capital project decisions. In addition, it shows the conditions under which the influence of this factor reduces and the quality of JDM improves.

  Contribution:

   Awareness of psychological factors affecting JDM and knowledge of effective methods to improve JDM contributes to the capital project literature.

  Keywords: Affective reactions, Accountability, capital project, Decision Making