فهرست مطالب

 • پیاپی 60 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نادر جعفری هفت خوانی، محمدرضا کوهکن صفحات 7-38

  با عنایت به بیانات امامان انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی، باید گفت همان گونه که مردم در عرصه های گوناگون این انقلاب نقش محوری داشته اند، در عرصه بین المللی نیز می توانند و باید نقش کلیدی و موثری ایفا کنند و به تعبیر این پژوهش لازم است «مردمی سازی دیپلماسی فرهنگی» صورت گیرد. اگرچه مشاهده وضع موجود نشان می دهد این امر مهم با اینکه با ورود به گام دوم انقلاب اسلامی اهمیت مضاعفی نیز یافته ولی آن چنان که باید و شاید، تحقق نیافته است. این پژوهش با روش تجربه نگاری برخی نمونه های منتخب ایرانی، به دنبال تدوین الگوی سیاستی دیپلماسی فرهنگی مردمی است و تلاش دارد ابعاد و مولفه های چنین الگویی را شناسایی و میان شان پیوند برقرار کند. بدین منظور برای گردآوری داده ها، روش اسنادی، مشاهده (مشارکتی و غیرمشارکتی) و مصاحبه نیمه ساخت یافته به کار گرفته شده و از روش تحلیل مضمون نیز برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد به طور کلی مردمی سازی دیپلماسی فرهنگی در ایران محقق نشده است. همچنین در پاسخ به سوال اصلی پژوهش، الگوی سیاستی ویژه ای برای مردمی سازی دیپلماسی فرهنگی در ایران به دست آمد که شش بعد را در بر می گیرد: بازیگران مردمی، مزیت ها، عرصه های محیطی، ابعاد، ساختار اجرایی و ساختار سیاست گذاری.

  کلیدواژگان: الگوی سیاستی، مردمی سازی، دیپلماسی فرهنگی، ارتباطات فرهنگی بین المللی، تجربه نگاری
 • حمید جاودانی، احمد کیخا صفحات 39-73

  جهانی شدن/ سازی به پدیده ای بدل شده است که همچنان بر بسیاری از قلمرو های کنش کنونی بشر سایه انداخته است. از این رو، ژر ف کاوی درباره رهاورد های خوانش های گوناگون از این پدیده که به گفتمان ها و کنش های ناسازواری انجامیده است گریزناپذیر به نظر می رسد. هدف این مقاله، دریافت سوگیری مطالعات ایرانی در قلمرو جهانی شدن/ سازی آموزش عالی است. نخست با بازنگری ادبیات نظری، چارچوبی برای گونه شناسی فراهم شد. در گام دوم، پس از غربال روشمند از میان 70 مقاله، 29 مقاله برای بازکاوی، برگزیده شد. یافته ها برپایه بازکاوی محتوایی به گونه شناسی سه گانه ای از این مطالعات انجامید: مطالعات همسو با رویکرد نولیبرال (55 درصد)، مطالعات بازمانده از بازشناسی دو رویکرد یا آشفته (38 درصد) مطالعات نقادانه/ دگراندیشانه (7 درصد). بر پایه الگو های گونه شناسی دانشگاهی، مطالعات بازکاوی شده، در دوگونه دانشگاه پژوهشی/ پایدار و نهاد های آموزش عالی صنفی/ شرکتی/ بنگاهی جای گرفتند. رهیافت های چنین داده هایی کم و بیش، می تواند روشنگر برخی از کاستی ها و دشواری های آموزش عالی ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن/ سازی انگاشته شود که در چارچوب دو پرسش پژوهشی، پایان بخش این مقاله است.

  کلیدواژگان: جهانی شدن، جهانی سازی، آموزش عالی، دانشگاه، گونه شناسی
 • رحمان شریف زاده، رضا حسان صفحات 75-104

  راهکار های متعددی برای پر کردن شکاف پژوهش های دانشگاهی و کنش های سیاست گذاری و در نتیجه بالا بردن نقش پژوهش های دانشگاهی در فرایند سیاستگذاری ارایه شده است. یکی از این راهکار ها تغییر رویکرد محصولات پژوهشی از تولید دانش توصیفی تبیینی به دانش تجویزی است. تغییر رویکرد از توصیفی تبیینی به تجویزی و توجه به سرشت تجویز و روش های اعتباربخشی آن می تواند حلقه اتصالی میان پژوهش های سیاست گذاری و کنش سیاست گذاری را ایجاد کند. ما در این مقاله در گام نخست اهمیت این راهکار را در کنار دیگر راهکار ها تبیین خواهیم کرد و با تفکیک پژوهش تجویزی از پژوهش حاوی تجویز، تحلیل دقیق تری از مفهوم تجویز ارایه خواهیم کرد. در گام دوم، در چهارچوب یک مطالعه موردی و از طریق روش تحلیل مضمون، به بررسی 100 مقاله انتشاریافته در سه مجله اختصاصی سیاست گذاری در ایران خواهیم پرداخت و رویکرد ها و اهداف پژوهشی آنها را با توجه به دغدغه اصلی این پژوهش بررسی خواهیم کرد. طبق یافته های این مطالعه، اکثر مقالات بررسی شده رویکردی توصیفی تبیینی داشته اند و بیشتر مقالاتی نیز که حاوی گزاره های تجویزی بوده اند معیار های لازم یک پژوهش تجویزی را نداشته اند.

  کلیدواژگان: پژوهش، سیاست گذاری، رویکرد توصیفی تبیینی، رویکرد تجویزی، روش شناسی
 • محمدرضا کرامتی*، حیدر احمدی، غلامعلی احمدی صفحات 105-128

  شناخت آسیب ها و چالش های تولید علم یکی از مهم ترین ابزار ها در تدوین استراژی ها و سیاست گذرای علم و فناوری کشور است. توجه به این موضوع در دانشگاه ها به دلیل نقشی که در پاسخ به تغییرات و نیاز های جامعه، بهبود کیفیت آموزش، ارتقاء جایگاه دانشگاه، افزایش درآمد و توسعه ارتباطات علمی دارند، اهمیت بالایی دارد. بررسی پیشینه آسیب های تولید علم در دانشگاه های کشور بیانگر آن است که تاکنون مطالعات زیادی در این عرصه انجام گرفته لیکن در ارتباط با عوامل بازدارنده آسیب ها، مطالعه مستقلی صورت نگرفته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و نشانگر های بازدارنده آسیب های تولید علم در دانشگاه آزاد اسلامی با روش آمیخته «کمی و کیفی» انجام شده است. در بخش کیفی، داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته جمع آوری شده و با روش تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از کدگذاری در سه سطح باز، محوری و انتخابی تحلیل شده اند. در بخش کمی تحقیق نیز داده ها با استفاده از نرم افزار Smart PLS و در قالب روش مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی) تحلیل گردیده اند. بر اساس نتایج به دست آمده مولفه های آمایش علم و فناوری، توانمندسازی پژوهشگران، حاکمیت تفکر سیستمی، ارتقاء فرهنگ تولید علم و نظارت و ارزیابی نظام مند از ابعاد و نشانگر های بازدارنده آسیب های تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی می باشند. 

  کلیدواژگان: تولید علم، آسیب های علم، بازدارندگی آسیب ها، دانشگاه آزاد اسلامی
 • لیلا علوی صفحات 129-148

  شرم یکی از انواع احساسات اجتماعی است که تعاریف مختلفی از آن شده اما تعریف روشنی از آن در بررسی های جامعه شناختی ارایه نشده است. هدف مقاله حاضر تبیین تیوریک نظرات دختران دانشجو از مفهوم شرم می باشد. این مطالعه با روش پدیدارشناسی هرمنوتیک انجام شده است. به این منظور مصاحبه های بدون ساختار با 13 دختر دانشجو در دامنه سنی 20 تا 26 سال از خانواده های طبقه متوسط شهر تهران صورت گرفته که طی آن پاسخگویان تجربیات خود را از این حس در زندگی خود بیان کرده اند. داده های به دست آمده از این مصاحبه ها با استفاده از روش پدیدار شناسی ون منن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نتیجه چهار مضمون از یافته ها استخراج شد که می توانند تجربیات دختران دانشجو را از پدیده شرم به تصویر کشند. این مضامین عبارت اند از: «شرم از دست رفتن آبرو»، «شرم از شکست در دستیابی به ایده آل»، «شرم از خود» و «شرم اجتماعی». ویژگی های مشترک در انواع شرم، احساس بی کفایتی، در معرض توجه بودن خودارزیابی منفی و ارتباط انواع شرم با هویت فردی و جمعی است. همچنین انواع احساس شرم استخراج شده، نسبت به نوع انحراف و خطا و نیز کارکردشان متفاوت بودند. شدت و ضعف تجربه انواع شرم نیز در موقعیت های مربوط به هرکدام از آنها متفاوت بوده است.

  کلیدواژگان: شرم، هویت، روش پدیدارشناسی، هرمنوتیک
 • بتول صیفوری، نسرین عربی صفحات 149-178

  گرایش زنان به مدیریت افراطی بدن موضوع این مطالعه است. برای دستیابی به درکی عمیق و تفهم معنای ذهنی زنانی که اقدام به مدیریت افراطی بدن می نمایند رویکرد کیفی، پارادایم تفسیری و روش نظریه زمینه ای انتخاب شد. حجم نمونه شامل 30 نفر از زنان 17 تا 50 سال کرمان است که با نمونه گیری نظری و هدفمند انتخاب شده اند. داده ها با مصاحبه عمیق جمع آوری و با نرم افزار مکس کیودا کدگذاری و تحلیل شدند. مقوله مرکزی عبارت است از «مدیریت بدن زنان به مثابه خشونتی خاموش در کنترل مردان». به عبارت دیگر ابعاد گوناگون مدیریت بدن زنان، حاصل انتظارات و تلاش های مردان است که تحت تاثیر ساختار ظاهرگرایانه و جنسیت محور جامعه؛ زنان را وادار می کنند به شکل افراطی به بدن خود توجه کنند تا رضایت مردان جلب شود. بدین ترتیب زنان در محیط های خشن رقابتی، با الهام گیری از الگوهای زیبایی و متنوع و متغیر کردن معیار های زیبایی و... دچار بحران اضطراب، اعتمادبه نفس و منزلت اجتماعی می شوند.

  کلیدواژگان: مدیریت افراطی بدن، خشونت علیه زنان، گفتمان جنسیت محور
 • علی محمد طالبی، غلامرضا حسنی درمیان، علی اکبر مجدی، مهدی کرمانی صفحات 179-204

  امروزه مصرف پوشاک، دچار تغییرات وسیعی شده و در ورای تامین نیاز های ضروری، به عرصه ای برای بازتعریف هویت افراد، بدل شده است ؛ این پژوهش، به دنبال بررسی این نکته است که افراد مورد مطالعه در شهر بیرجند، چه دلایلی را درباره مصرف نمایشی پوشاک، ابراز کرده و این پدیده از سوی آنان، چگونه درک و تفسیر می شود. این تحقیق، با رویکردی کیفی و با استفاده از روش نظریه زمینه ای انجام گرفته است. بنابراین با روش نمونه گیری نظری و هدفمند، درمجموع با 31 نفر از ساکنان این شهر که در گروه سنی 15-55سال قرار داشته اند و ضمن داشتن تجربه مصرف نمایشی پوشاک، از توانایی لازم برای بیان تجارب فردی برخوردار بوده اند، مصاحبه عمیق به عمل آمده است. بر اساس یافته ها، همنوایی، تمایزطلبی و جلوه گری، «شرایط علی» مصرف نمایشی بوده است. همچنین دسترسی به منابع و عادات مصرفی از شرایط زمینه ای این نوع مصرف بوده و افراد برای تصمیم گیری در مصارف نمایشی از راهبردهای رقابت، مبادله و مدیریت احساسات استفاده کرده اند.

  کلیدواژگان: مصرف نمایشی پوشاک، همنوایی، تمایزطلبی، جلوه گری
|
 • Nader Jafari Haftkhani, MohammadReza Koohkan Pages 7-38

  Considering the statements of Imam Khomeini and the Supreme Leader of I.R.Iran, as well as the upper documents of the Islamic system, it can be concluded that as the Iranian people played a pivotal role in various areas of this revolution, they should play a key role in the international fields to fulfill the "Cultural Diplomacy Participation" according to this research. However, this issue has not been realized given the current situation. This research by the observation method, the semi-structured interview and documentation, seeks to formulate a policy model of popular cultural diplomacy. and the Thematic Analysis method was used to analyze the collected data. The results showed that the participation of cultural diplomacy in Iran has not been achieved. Also, in response to the main question of the research, a special policy formulation for participating cultural diplomacy in Iran was obtained, which includes six dimensions: Popular actors, advantages, environmental areas, dimensions, executive structure and policy structure.

  Keywords: Policy formulation, Participation, Cultural Diplomacy, International Cultural Communication, Empirical Research
 • Hamid Javdani, ahmad keykha Pages 39-73

  Globalization/ Mondialization has become a phenomenon that still covers many areas of human action today. Therefore, In-depth studies of the implications of various readings from such a phenomenon on higher education seems to be indispensable. The purpose of this article is to obtain an overview of Iranian studies orientation in the field of globalization / mondialization in the higher education arena. Such an assumption can be applied to the analysis of past actions and even plans. First, by reviewing systemicaly the theoretical literature, a framework for typology and genealogy of selected articles, as a theoritical finding, was provided. In the second step, after methodical screening, out of 70 articles, 29 articles were selected for reanalysis. Findings based on content analysis led to recognize a trilogy studies: studies consistent with the neo-liberal approach (55% Percent); studies unable to recognize approaches/ Confused (38% Percent); critical/tolerant studies (7% Percent). Based on the academic genealogy patterns, the re-analyesed studies were classified into two genealogies: research / sustainable university and guild / corporate / entrepreneur higher Education institute. Results of such findings can reveal, more or less, some of the shortcomings and difficulties of Iranian higher education in dealing with the phenomenon of globalization/ mondialization, which are forming two research questions at the end of this article.

  Keywords: Globalization, Mondialization, Higher Education, Typology
 • Rahman Sharifzadeh, Reza Hesan Pages 75-104

  There has been much debate in recent years about the role of academic research in, and its impact on, policymaking in scientific and political circles. Many scholars in this field emphasize the importance of filling the gap between research and policy-making. Several strategies have been proposed to bridge the gap and thereby enhance the role of academic research in the policy process. One of these strategies is to change the approach of research products from descriptive-explanatory knowledge production to prescriptive knowledge one. Shifting from descriptive-explanatory to prescriptive, and paying attention to the nature of prescribing and its accreditation methods can provide a link between policy research and policy action. In this paper, we will, firstly, explain the importance of this strategy, along with other solutions. In the second step, we will represent the main differences between descriptive-explanatory and prescriptive research. Distinguishing ‘prescriptive research’ from ‘research with prescription’ we will also provide a more detailed analysis of the concept of prescription. In the third step, by studying 100 articles published in three specialized journals of policymaking in Iran, we will review their approach and research goals in light of the main concerns of this research. According to the findings of this study, most of the articles had a descriptive-explanatory approach and most of the articles containing prescriptive statements did not meet the criteria for prescriptive research.

  Keywords: policymaking, prescriptive research, descriptive-explanatory approach, prescription
 • Mohammad Reza Keramati*, Heidar Ahmadi, GholamAli Ahmadi Pages 105-128

  Recognizing the harms and challenges of science production is one of the most important tools in formulating strategies and transient policies of science and technology in the country. Given the role that universities play in responding to the changes and needs of society, improving the quality of education, improving the position of the university, increasing income and developing scientific communication, this issue is of great importance. The study of the history of injuries of science production in the country's universities shows that so far many studies have been done in the fields of culture, society, communication, education, individual, etc. in this field. However, no independent study has been performed on injury prevention. Therefore, the present study was conducted with the aim of identifying the dimensions and indicators preventing the damage of science production in the Islamic Azad University by a mixed method "quantitative and qualitative". In the qualitative part of the research, data were collected using in-depth and semi-structured interviews and analyzed by inductive content analysis using coding at three levels: open, axial and selective. In the quantitative part of the research, the data were analyzed using Smart PLS software and in the form of structural equation modeling (factor analysis). Based on the results of indicators; Science and technology planning, empowerment of researchers, the rule of systemic thinking, promoting the culture of science production and systematic monitoring and evaluation are among the dimensions and indicators that prevent the damage of university science production.

  Keywords: Science, Technology Science Injuries Injury Prevention Islamic Azad University
 • leila alavi Pages 129-148

  Shame is a social emotion that has not been clearly defined in sociological studies. The purpose of this article is interpreting the views of female students about the concept of shame. This study was performed by hermeneutic phenomenology. For this purpose, unstructured interviews were conducted with 13 female students in the age range of 20 to 26 years old from middle-class families in Tehran, during which the respondents expressed their experiences of this feeling in their lives. The data obtained from these interviews were analyzed using Van Mannen's phenomenological method. As a result, four themes were extracted from the findings that can depict the experiences of female students from the phenomenon of shame. These include "shame on losing one's reputation", "shame on failing to achieve the ideal", "shame on oneself" and "social shame". Common features in different types of shame are “negative self-evaluation ” and “relationship between shame and identity”. Also, types of shame are different according to the type deviation and their function. The intensity and weakness of different types of shame has also been different in the situations related to each of them.

  Keywords: shame, identity, phenomenology, hermeneutics
 • Batool Seifoori *, Nasrin Arabi Pages 149-178

  The aim of this study is the tendency of women to extreme body management. A qualitative approach, an interpretive paradigm, and a grounded theoretical method were chosen to gain a deep understanding and understanding of the mental meaning of women who engage in extreme body management. The sample size includes 30 women aged 17 to 50 years old in Kerman who have been selected by theoretical and aimed sampling. Data were collected through in-depth interviews and encoded and analyzed using Maxqda software. The central category is "management of the female body as silent violence in the control of men." In other words, the various dimensions of body management are the result of the expectations that men have under the influence of the superficial structure and gender orientation that exists in society; Women are forced to pay extreme attention to their bodies in order to satisfy men. By making pattern of ideal types, diversifying and changing the criteria of beauty, etc., women in a harsh environment of comparison and competition suffer from a crisis of anxiety, self-confidence and social status.

  Keywords: Extreme body management, Violence against women, Gender-based discourse
 • Ali-mohammad Talebi, Gholamreza Hasani darmian, Aliakbar Majdi, mehdi kermani Pages 179-204

  Today, the consumption of goods and services has undergone extensive changes and in addition to meeting essential needs, has become an area for "redefining the identity" of individuals; of course, this phenomenon occurs in urban areas where the social relations of individuals are often based on anonymity and take the form of acquired template and have many cultural and social implications. The purpose of this study is to express the reasons given by the residents of Birjand for their dramatic consumption of clothing and how they understand and interpret this phenomenon. This research has been done in an interpretive paradigm with a qualitative approach using the grounded theory method and with a theoretical and purposeful sampling method, with a total of 30 residents of this city who were in the age group of 15-55 years This research was carried out in a interpretive paradigm with a qualitative approach using the grounded theory method and by theoretical and purposeful sampling method, with a total of 30 residents of this city who were in the age group of 15-55 years and with experience in dramatic consumption of clothing, Having the necessary preparation to express personal experiences, in-depth interviews have been conducted. Data are analyzed based on the three stages of Strauss and Corbin by open, axial and selective coding methods; conformity, differentiation and show-off are the three main categories of research and the central category is: "Dramatic consumption as redefining identity in urban society through conformity, differentiation and show-off."

  Keywords: Dramatic consumption of clothing, Conformity, Differentiation, Show-off