فهرست مطالب

اقتصاد مقداری - سال بیستم شماره 1 (پیاپی 76، بهار 1402)
 • سال بیستم شماره 1 (پیاپی 76، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ریحانه عرب پور*، عبدالمجید جلائی اسفندآبادی، مهدی نجاتی صفحات 1-31

  معرفی:

  با توجه به بحران کمبود آب، منابع آبی و مصرف بهینه این منابع، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. اثرات کمبود آب بر همه کشورها یک تهدید جهانی محسوب می شود و موضوع آب به عرصه همکاری های منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. اصطلاح "اقتصاد آب" به مجموعه منابع آب و بخش های مصرف کننده که از طریق سرمایه های فیزیکی(تجهیزات، زیرساخت ها) و اجتماعی (نهادها، هنجارها و قوانین) باهم ارتباط دارند، اشاره می کند. (Zemel & Tsur2018) انتقال و باز توزیع آب به عنوان تخصیص مجدد آب[1] در نظر گرفته می شود. بر اساس گزارش توسعه جهانی آب سازمان ملل سه چهارم مشاغل در سرتاسر جهان به آب وابسته است و در واقع کمبود آب و عدم دسترسی به آب ممکن است رشد اقتصادی را در سال های آینده مختل کند. آب عامل مهمی در توسعه فرصت های شغلی است. براساس مقاله کوزنتس[2]، جنبه های عمده تغییر ساختاری، شامل تغییر جهت از کشاورزی به سمت فعالیت های غیرکشاورزی و بعد از آن رفتن از صنعت به سمت خدمات است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل جابجایی نهاده ها بین بخش ها بهره وری کل عوامل تولید است، بنابراین در این تحقیق مشخص شده است که تا چه اندازه تکانه مثبت بهره وری می تواند بر روند تغییرات ساختاری موثر باشد.
  براین اساس مقاله به دنبال پاسخ به دو سوال اساسی است. اول اینکه آیا با وجود تکانه مثبت بهره وری تغییرات ساختاری در ایران شکل می گیرد؟ و دوم آیا با تکانه مثبت بهره وری پتانسیل انتقال آب بین ایران و کشورهای هم مرز وجود دارد؟

  متدولوژی:

  در این پژوهش از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر و از نسخه نهم پایگاه داده GTAP استفاده شده است. این نسخه دربرگیرنده اقتصاد جهانی با 140 کشور یا منطقه و 57 بخش اقتصادی می باشد. ارایه تمام روابط و معادلات به دلیل حجم مقاله امکان پذیر نیست. علاوه بر پایگاه داده GTAP از داده هایIMPACT نیز استفاده شده است. مدل IMPACT یک مدل ترکیبی از شبیه سازی آب و تعادل جزیی کشاورزی است. با توجه به اهداف تحقیق در تجمیع مدل را تغییر یافته است و بجای 140 منطقه یا کشور در یک تجمیع، کشور ایران و سایر مناطق و درتجمیع دیگر ایران و کشورهای با مرز آبی و خاکی مشترک (پاکستان، ترکیه، روسیه، قزاقستان، امارات، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، کویت، عمان، قطر،عربستان سعودی) در نظر گرفته شده است. 57 بخش مدل به 13 بخش و5 عامل تولید به 8 عامل تولید تغییر یافته است که این تغییرات بدین گونه می باشد. بخش ها شامل: 1.زراعت(برنج، گندم، دانه های روغنی)2. سایر محصولات زراعی(حبوبات، میوه، سبزیجات...) 3. دامپروری 4.جنگلداری 5.شیلات6. زغالسنگ 7.نفت 8.گاز 9.صنعت 10.پتروشیمی 11.الکتریسیته 12. آب 13. خدمات. عوامل تولید شامل: آب، زمین، زمین دیم، زمین مرتع، نیروی کار ماهر، نیروی کار غیرماهر، سرمایه و منابع طبیعی است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل موثر بر استفاده از نهادهای تولید بهره وری است بنابراین سعی شده تاثیر تغییر این متغیر در یک ساختار مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مورد ارزیابی قرار گیرد. تکانه بهره وری با توجه به روند تغییرات بهره وری در ایران و با درنظر گرفتن شرایط خاص حاکم بر اقتصاد از جمله تحریم های اقتصادی و بحران بین المللی نظیرکرونا 0.6 درصد در نظر گرفته شده است. دو سناریو در این مقاله درنظر گرفته شده است. سناریو اول شوک بهره وری برای ایران  و سناریو دوم شوک بهره وری برای ایران و کشورهای هم مرز.

  یافته ها

  سناریوی اول: شوک بهره وری در ایران
  تغییر مثبت شوک بهره وری به اندازه 0.6درصد تاثیری بر تقاضای زراعت و سایر محصولات زراعی  ندارد. ولی بر سه بخش دیگر کشاورزی تاثیر بر تقاضای نهاده مثبت است. بخش های نفت و گاز با تکانه بهره وری تقاضا را برای آب کاهش می دهند. تقاضای آب بخش صنعت از همه زیربخش های دیگر بیشتر است. یعنی با تکانه بهره وری به اندازه 0.6 درصد بخش صنعت می تواند آب بیشتری تقاضا کند و با توجه به سهم ارزش افزوده آن می تواند نتیجه گرفت که انتقال آب از کشاورزی به صنعت می تواند قابل توجیه باشد. نکته بسیار مهم این است که تکانه بهره وری به طور متوسط رشد به کارگیری نیروی کارماهر و غیرماهر در بخش های اقتصادی کاهش داده و در کنار آن تقاضای سرمایه را به طور متوسط افزایش داده است. بنابراین تکانه تعریف شده زمینه را برای تغییرات ساختاری در ایران به خوبی فراهم می کند. مساله مهم این است که نوع واکنش بخش ها به تقاضای آب با نوع واکنش آنها به جابجایی نیروی کار و سرمایه، می تواند ارتباط معنی داری بین جابجایی آب بین بخش ها و تغییرات ساختاری توجیه نماید.
  تکانه بهره وری، تولید را در اکثر بخش ها افزایش داده است ولی نکته قابل توجه این است که تکانه در بخش هایی که تقاضای آب را افزایش داده است، باعث افزایش تولید نیز شده است. اما آنچه دارای اهمیت است رشد تولید بخش صنعت نسبت به افزایش تقاضای این بخش از آب بسیار بیشتر بوده که این نکته اهمیت آب در بخش صنعت را نشان می دهد. مقایسه متوسط رشد تولید در کشاورزی و رشد تولید در بخش صنعت و خدمات، تاییدی بر جابجایی آب از بخش کشاورزی به بخش صنعت است.
  سناریوی دوم : شوک بهره وری در ایران وکشورهای هم مرز
  روند تاثیرگذاری تکانه بهره وری در کشورهای هم مرز ایران نشان دهنده این است که تغییرات ساختاری در این کشورها از روند کندتری نسبت به ایران برخوردار است. نتایج نشان می دهد با وجود اینکه بخش های اقتصادی کشورهای هم مرز، به تقاضای آب واکنش نشان می دهند ولی با توجه به اندازه کشورها و سهم ارزش افزوده بخش ها در تولید ناخالص داخلی توجیه انتقال آب قابل دفاع است. این مساله می تواند افق بلندمدت جابجایی آب از کشورهای همسایه به ایران را توجیه نماید. یعنی اگر به صورت منطقه ای همگرایی اتفاق بیافتد که افزایش بهره وری را در پی داشته باشد می تواند پتانسیل انتقال آب از کشورهای همسایه به ایران را فراهم نماید. اگرچه برای توجیه همگرایی های اقتصادی نیاز به استفاده از روش های دیگری از جمله مدل های جاذبه است. ولی باید بپذیریم که همگرایی اقتصادی باعث افزایش بهره وری می شود. بنابراین شرایط به وجود آمده همگرایی بین ایران و کشورهای هم مرز می تواند پتانسیل جابجایی آب بین این کشورها را فراهم کند.

  نتیجه گیری

  در این پژوهش تاثیر تکانه مثبت بهره وری کل عوامل تولید بر تغییرات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تکانه بهره وری به طور متوسط رشد به کارگیری نیروی کارماهر و غیرماهر را در بخش های اقتصادی کاهش داده و در کنار آن تقاضای سرمایه را به طور متوسط افزایش داده است. بنابراین تکانه تعریف شده زمینه را برای تغییرات ساختاری در ایران به خوبی فراهم می کند. همچنین تکانه بهره وری مثبت به دلیل اینکه می تواند نوع تخصیص منابع را در بخش های اقتصادی متاثر سازد می تواند بر تقاضای آب در بخش اقتصادی نیز تاثیرگذار باشد. نتایج شبیه سازی مدل با تکانه  بهره وری 0.6درصد برای ایران و سایر نقاط جهان نشان داد که در بخش های اقتصادی تغییرات ساختاری نامتعارف از طریق تغییر در تقاضا برای نیروی کار و سرمایه اتفاق می افتد؛ این فرآیند در صورتی اتفاق می افتد که رشد اقتصادی با الگویی نامتوازن و ناپایدار شکل بگیرد. از طرف دیگر مدلی با تکانه بهره وری 0.6درصد برای ایران و کشورهای هم مرز شبیه سازی شده است. نتایج  این شبیه سازی نشان داد که با توجه به تاثیر متفاوت این تکانه  بر تقاضای آب در بخش های مختلف اقتصادی، پتانسیل انتقال آب بین ایران و کشورهای هم مرز وجود دارد. بنابراین یکی از استراتژی های مناسب برای رسیدن به استفاده بهینه از آب بررسی امکان انتقال آب بین مرزهای جغرافیایی است. در این صورت پیشنهادهای سیاستی مشخص تحقیق این است که اولا، چون شاخص بهره وری نقش تعیین کننده ای در جریان تغییرات ساختاری دارد، بنابراین هر گام موثری که بتواند باعث بهبود بهره وری شود تغییرات ساختاری را نیز مدیریت کرده است. ثانیا حرکت در جهت همگرایی اقتصادی با محوریت آب بین ایران و کشورهای هم مرز می تواند به تخصیص بهینه منابع آبی کمک کند.

  کلیدواژگان: انتقال آب، تغییرات ساختاری، مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه CGE
 • مهدیه رضاقلی زاده*، زهرا میلا علمی، سعید محمدی مجد صفحات 32-73

  معرفی:

  از آن جایی که استرس های فزاینده در بازارهای مالی از اهمیت زیادی جهت تحلیل و پیش بینی فعالیت های اقتصادی برخوردار بوده و می تواند در بسیاری از متغیرهای بازار مالی منعکس شود، شناخت منابع اصلی ایجاد کننده استرس مالی و اثرات آن بر فعالیت ها و بخش های مختلف اقتصادی به عنوان یکی از حوزه های مهم در مباحث مالی محسوب می شود.
  با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر ابتدا شاخص استرس مالی در ایران محاسبه خواهد شد و سپس رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین استرس مالی و بازده سهام صنایع برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری روش پانل در قالب یک مدل چند متغیره طی دوره زمانی 1384-1398 و با استفاده از داده های روزانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تجزیه و تحلیل این رابطه در بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از هم انباشتگی و مدل تصحیح خطای پانل[1] (PECM) بررسی خواهد شد و از روش های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)[2] جهت بررسی رابطه پویای بلندمدت بین متغیرهای مدل استفاده خواهد شد. 
  لازم به ذکر است که به منظور تجزیه و تحلیل دقیق تر نتایج تاثیر استرس مالی بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه، علاوه بر این که از شاخص استرس مالی کل (که شاخصی ترکیبی از استرس مالی در بازارهای سرمایه، ارز و پول می باشد) در برآورد تاثیر استرس مالی و سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام استفاده گردید، متغیر استرس مالی به دست آمده در هر یک از بازارهای پول، سرمایه و ارز به طور جداگانه نیز وارد مدل شده و مدل برآورد گردیده است. به عبارت دیگر چهار مدل به طور جداگانه برآورد گردید که در هر یک از آن ها به ترتیب تاثیر استرس مالی کل، استرس مالی بازار سرمایه، استرس مالی بازار پول و استرس مالی بازار ارز در کنار سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام صنایع برتر فعال در بورس مورد بررسی قرار گرفت.

  متدولوژی:

  در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر استرس مالی، قیمت نفت و سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه، در قالب یک مدل پانل چند متغیره[3] و تجزیه و تحلیل ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت، از روش پانل دیتای پیشرفته پدرونی و مدل تصحیح خطای پانل (PECM) استفاده می گردد و بدین منظور  الگوی زیر لحاظ می شود: 
     (1)
   
  که در آن:SR: بازده سهام صنایع برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران. این متغیر با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود.((Maditinos., & Theriou, 2011.
                                                                           (2)
  شاخص قیمت سهام صنعت i در دوره t
  FSI: شاخص استرس مالی
  INF: نرخ تورم (تغییرات سطح عمومی قیمت ها)
  INT: نرخ بهره
  RER: نرخ ارز حقیقی
  در این تحقیق برای محاسبه نرخ حقیقی ارز از رابطه زیر استفاده می شود : 
      (3)                                                                                                            
  که در این رابطه، ER نرخ ارز اسمی، CPI*  شاخص قیمت مصرف کنندگان خارج از کشور و CPI شاخص قیمت مصرف کنندگان داخل کشور می باشد.
  OIL:  بازده (درصد تغییرات) قیمت نفت.

  یافته ها

  نتایج برآورد نشان می دهند در هر چهار مدل برآورد شده، تاثیر  شاخص استرس مالی بر بازده سهام صنایع منفی و به لحاظ آماری نیز معنی دار است. ضرایب برآورد شده برای متغیر قیمت نفت در هر چهار مدل مثبت می باشد که در تمامی مدل ها نیز از لحاظ آماری معنی دار است. ضرایب برآورد شده برای متغیر نرخ تورم در تمامی مدل ها دارای علامت منفی بوده و نیز از لحاظ آماری معنی دار می باشد. نتایج برآورد بیانگر تاثیرپذیری مثبت بازده سهام صنایع مورد مطالعه از نرخ بهره می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ ارز در تمامی مدل ها تاثیر مثبت (هر چند اندک) بر بازدهی سهام آن ها خواهد داشت. 

  نتیجه

  نتایج تحقیق بیانگر این است که در هر چهار مدل برآورد شده، تاثیر شاخص استرس مالی بر بازده سهام صنایع منفی و به لحاظ آماری نیز معنی دار است. به عبارت دیگر استرس مالی موجود در بازارهای مورد مطالعه شامل بازار سرمایه، بازار پول و بازار ارز تاثیر منفی بر بازده سهام صنایع داشته و منجر به کاهش بازدهی سهام این صنایع می شود. همچنین یافته های پژوهش نشان دهنده این است که در تمامی مدل های برآورد شده، قیمت جهانی نفت، نرخ ارز و نرخ بهره تاثیر مثبت بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه در ایران دارند. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهد که ضرایب برآورد شده برای متغیر نرخ تورم در تمامی مدل ها منفی و از لحاظ آماری معنی دار می باشد.

  کلیدواژگان: استرس مالی، بازده سهام، صنعت، بورس اوراق بهادار تهران
 • محمدطاهر احمدی شادمهری*، تقی ابراهیمی، زینب شعبانی کوشالشاهی، امیرعباس آجری آیسک صفحات 74-98

  معرفی:

  رشد اقتصادی، عوامل موثر و چگونگی ارتقای آن همواره یکی از مسایل چالش برانگیز اقتصاد و مهم ترین اهداف نظام های اقتصادی بوده است. در این بین، از ثبات اقتصادی به عنوان یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی پایدار یاد می شود. در مقابل، وجود بی ثباتی، موجب تغییر چشم اندازها و غیر قابل پیش بینی نمودن نتایج فعالیت های اقتصادی خواهد شد. نااطمینانی از جمله مفاهیم مرتبط با بی ثباتی است که در ادبیات اقتصادی، سابقه ی دیرینه ای دارد. با عنایت به ابعاد وسیع اثرگذاری نااطمینانی، پرداختن به امر تاثیرپذیری متغیرهای کلیدی اقتصاد از مساله نااطمینانی از اهمیت به سزایی برخوردار است. از زمانی که کینز مصرف را تابعی از درآمد معرفی نمود، این متغیر، به جزیی لاینفک از مجموعه عوامل موثر بر مصرف در تمامی مکاتب مبدل گردید. درآمد لازم برای تامین مالی مصرف جمعیت در حال رشد نیز، مستلزم رشد اقتصادی بالا و مستمر است. از این رو، انتظار می رود نااطمینانی، رفتار مصرفی را متاثر نماید. 

  متدولوژی:

  نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تلاش گردید تا تاثیر مستقیم و غیرمستقیم نااطمینانی بر رفتار مصرفی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی مخارج مصرفی (به عنوان جایگزین میزان مصرف)، درآمد و حجم پول کشورهای عضو اوپک، در فاصله سال های 2006 تا 2018، براساس حداکثر اطلاعات در دسترس، استفاده شد. شاخص نااطمینانی اقتصادی نیز به روش MII محاسبه گردید. تمامی متغیرها در فرم لگاریتمی و سرانه در نظر گرفته شدند. همچنین، با توجه به ماهیت الگو و داده های مورد استفاده، به منظور برآورد، از روش رگرسیون آستانه ای پانل (PTR) استفاده گردید. در این الگو، اثر مستقیم نااطمینانی با معرفی شاخص نااطمینانی در معادله، و اثر غیرمستقیم، با بررسی نقش شاخص نااطمینانی در اثرگذاری سایر متغیرهای توضیحی سنجیده شد. همچنین، به منظور بررسی وجود مقدار آستانه برای متغیر نااطمینانی، از آزمون اثر آستانه استفاده گردید. 

  یافته ها

  مطابق نتایج آزمون اثر آستانه، وجود یک حد آستانه برای شاخص نااطمینانی به تایید رسید. نتایج برآورد مدل حاکی از آن بود که متغیر نااطمینانی، مطابق انتظار، تاثیر منفی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه دارد. با افزایش نااطمینانی، نیاز به پس انداز احتیاطی و عدم اطمینان از درآمد موجود در تامین مالی نیازهای مصرفی، از مخارج مصرفی جاری خواهد کاست. متغیر حجم پول سرانه (به عنوان نماینده ثروت فرد) در هر دو وضعیت، تاثیر مثبتی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه برجای گذاشت. اما بزرگی ضرایب حاکی از آن بود که کشش پذیری مخارج نسبت به ثروت، در نااطمینانی بالا، کاهش یافت. لگاریتم درآمد سرانه نیز در هر دو وضعیت تاثیر مثبتی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه دارد. اما با افزایش نااطمینانی از این اثرگذاری کاسته شد. 

  نتیجه

  با عنایت به معنی داری ضرایب نااطمینانی می توان گفت در دوره ی مورد بررسی، نااطمینانی، به صورت مستقیم، تاثیر منفی و معنی داری بر مخارج مصرفی در کشورهای عضو اوپک دارد. در مقابل، همبستگی مثبت و معنی داری بین متغیرهای درآمد سرانه و ثروت با مخارج مصرفی دوره جاری برقرار است. هر چند، اثرگذاری متغیرهای مذکور، در سطوح مختلف نااطمینانی نامتقارن بود. به طوری که در سطوح بالای نااطمینانی، از اثرگذاری هر دو متغیر بر مخارج مصرفی کاسته شد. بنابراین، می توان گفت نااطمینانی به صورت غیر مستقیم و از طریق اثرگذاری بر درآمد و ثروت نیز تاثیر منفی بر مخارج مصرفی برجای خواهد گذاشت. با عنایت به نتایج حاصل از پژوهش و نظر به ابعاد وسیع قابل تصور برای نااطمینانی، تعهد به سیاست های اعلام شده و احتیاط در اجرای سیاست های صلاحدیدی و غافلگیرانه (هر چند با اهداف خیرخواهانه)، از جمله پیشنهادهای سیاستی این پژوهش به سیاست گذاران خواهد بود. همچنین، پیشنهاد می شود بررسی پیامدهای آتی نااطمینانی با استفاده از روش های آینده پژوهانه، مورد توجه بیشتر محققین قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رفتار مصرفی، نااطمینانی اقتصاد کلان، شاخص بی ثباتی اقتصاد، کلان (MII)، کشورهای عضو اوپک، الگوی رگرسیون آستانه-ای، پانل (PTR)
 • عباس خندان* صفحات 99-138

  گسترده:معرفی:

  مدل بهینه سازی سبد سهام مارکویتز دارای نواقصی است که از مهمترین آنها فرض نرمال بودن بازده سهام در بازار است. نرمال بودن بازده سهام بازارها در بسیار از مطالعات رد و نشان داده شده که در این صورت دیگر میانگین شاخص خوبی برای بیشینه سازی نیست. میانگین تا حد زیادی تحت تاثیر مقادیر پرت با بازده خیلی بالا قرار دارد. مطالعات مختلف سه رویکرد متفاوت در مواجهه به این مشکل داشته اند. دسته اول بطور کلی این روش و نظریه مدرن پورتفو را کنار گذاشته و برای بهینه سازی پورتفولیو به استفاده از روش های الگوریتمی ابتکاری روی آورده اند. دسته دوم همچنان نظریه مدرن پورتفولیو را مهم و ارزشمند دانسته و آن را با تعدیلاتی به کار می گیرند. برخی تحت نظریه فرامدرن پورتفولیو بر ناکارایی واریانس به عنوان شاخصی از ریسک تمرکز داشته و شاخص های دیگری را به کار گرفته اند. برخی دیگر اما نه به اندازه گیری ریسک که به تغییرات شدید پورتفوی بهینه در نتیجه تغییر مقادیر ورودی از آمارهای گذشته و استفاده از آماره های استوار به جای استفاده از گشتاورها تمرکز کرده اند. و دسته سوم که صرفا با استفاده از دیگر متغیرها و پارامترها در بهینه سازی به جای میانگین و واریانس، تلاش داشته اند از اشکالات مطرح شده اجتناب کنند. این مقاله در دسته سوم از مطالعات قرار داشته و به دنبال بکارگیری میانه به جای میانگین در بهینه سازی سبد سهام است. هدف اصلی مقاله مقایسه عملکرد مدل های بهینه سازی میانگین و میانه است.

  متدولوژی:

  در این راستا پنج مدل های بیشینه سازی میانه در کنار شاخص های مختلف ریسک انحرافات مطلق (MAD)، ارزش در معرض ریسک (VaR)، متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR)، و حداکثر زیان (ML) ارایه و برای بهینه سازی پورتفوی متشکل از داده های واقعی بیست شرکت بورسی ایران از ابتدای سال 2016 تا انتهای سال 2019 به کار گرفته شدند. شیوه کار به این صورت است که ابتدا هر یک از این مدل ها در بهینه سازی سبد برای دوره معین پنجاه روزه به کار گرفته شده و وزن های بهینه محاسبه می شوند، سپس این وزن ها برای دوره پنجاه روزه بعدی ثابت در نظر گرفته شده و پس از آن یک سبد دیگر محاسبه می شود. در نهایت مقادیر متوسط و توزیع چندک های بازده سبد های بهینه بدست آمده از این مدل های مختلف طبق این استراتژی با سه الگوی دیگر مدل بهینه سازی میانگین بدون شاخصی از ریسک، مدل بهینه سازی میانگین با شاخص ارزش در معرض ریسک و مدل پورتفوی با وزن های یکسان (EqW) مقایسه شدند.

  یافته ها

  نتایج بدست آمده حاکی از عملکرد بهتر میانه از نظر بازده است. مدل بیشینه سازی میانه در بیشتر از 71 درصد موارد بازده های بالاتری کسب کرده و متوسط بازده سبد بهینه آن نیز بیشتر بوده است. این بدان معنی است که با بکارگیری میانه در بهینه سازی و انباشت دارایی در طی زمان ارزش سبد بیشتری بدست خواهد آمد. علاوه بر این، مشاهده شد که مدل بهینه سازی میانه از نظر متنوع سازی نیز عملکرد بسیار خوبی دارد. درجه متنوع سازی سبد در مدل های مختلفی که با قیود ریسک مختلف یا بدون آن بدست آمده نشان می دهد که بطور کل بهینه سازی میانه به جای میانگین سبد متنوع تری بدست خواهد داد. همچنین به واسطه بکارگیری شاخص های مختلف ریسک این امکان نیز فراهم شد تا عملکرد آن ها از منظر کنترل ریسک و متنوع سازی نیز مورد مقایسه قرار گیرد. طبق نتایج بدست آمده مشاهده شد که دو شاخص متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR) و انحرافات مطلق (MAD) در مقایسه با دیگر شاخص های ریسک از لحاظ کنترل ریسک در دامنه پایین توزیع یعنی مقادیر زیان و همچنین به لحاظ متنوع سازی عملکرد بسیار بهتری به همراه داشته اند.

  نتیجه

  یافته های این مقاله بطور کل نشان می دهند که میانه نسبت به میانگین و همچنین شاخص های ریسک متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR) و انحرافات مطلق (MAD) به لحاظ بیشینه سازی بازده، کنترل ریسک و متنوع سازی عملکرد بسیار بهتری به همراه داشته اند.

  کلیدواژگان: بهینه سازی سبد دارایی، میانگین، میانه، متنوع سازی
 • میرفرهاد صدیق محمدی، احمد سرلک*، سید عباس نجفی زاده، محمد حسن زاده صفحات 139-194

  گسترده معرفی:

  تحریم های اقتصادی به عنوان یک راهکار جایگزین برای برخوردهای نظامی به منظور اعمال فشار اقتصادی بر کشورهای هدف و الزام آنها برای تغییر رفتار است که به خصوص از زمان پایان جنگ سرد، به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته است. در همین راستا، یافته های پژوهش های تجربی عمدتا حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی، اقتصاد کشور هدف را از جنبه های مختلف تحت تاثیر قرار داده است. در این مطالعات، با استفاده از رهیافت های مختلف، اثرات نامطلوب چنین تحریم هایی بر متغیرهای اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، هزینه های تولید، تشکیل سرمایه، تجارت، مخارج دولت، نرخ ارز، مخارج خصوصی و نیز رفاه خانوارها نشان داده می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تحریم های اقتصادی گسترده ای علیه ایران اعمال شده و این تحریم ها طی سال های اخیر شدت بیشتری گرفته است. با توجه به ساختار وابسته اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، بخش نفت یکی از حوزه های اصلی این تحریم ها به شمار می آید و کشورهای تحریم کننده در جهت نشانه روی نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران، این بخش را هدف قرار داده اند. همچنین تحریم های بانکی نیز تلاشی برای عدم امکان انتقال درآمدهای نفتی به کشور است که در گروه تحریم های هوشمند علیه ایران انجام شده است. بنابراین، تحریم های اعمال شده بر صادرات نفت ایران، با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می تواند نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را شدت بخشیده و با اثرگذاری بر قیمت های نسبی و نیز درآمد و مخارج خانوارها، رفاه خانوارها را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، این مقاله به بررسی تاثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیار تغییرات معادل (EV) می پردازد. بدین منظور، با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) نسبت به مدل های تک معادله ای، از یک مدل CGE پویای بازگشتی بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. به منظور بررسی و مقایسه تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی، کاهش 70 درصدی صادرات نفت برای تمام دوره مورد بررسی شبیه سازی شده است.

  متدولوژی:

  در این مطالعه از چارچوب مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) جهت بررسی اثرات رفاهی کاهش صادرات نفت استفاده شده است. این مدل نتیجه تلاش مشترک بین گروه مشارکت برای سیاست های اقتصادی (PEP) و موسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI) در زمینه پروژه کنسرسیوم مدل سازی رشد و توسعه آفریقا (AGRODEP) است. مدل تعادل عمومی قابل محاسبه PEP-1-t، مدلی با چارچوب پویای بازگشتی، چند بخشی، یک کشوری، حاوی بسیاری از ابزارهای مالیاتی و دارای دسته بندی های چندگانه برای عوامل کار و سرمایه است. این مدل با ماتریس های حسابداری اجتماعی که حساب های مورد نیاز برای دسته بندی های اصلی را داشته باشند سازگار بوده و نیز دارای فروض استاندارد می باشد. در این مدل، نیروی کار، سرمایه و نهاده های واسطه ای در فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرند. در بالاترین سطح تولید، تابع تولید لیونتیف در نظر گرفته می شود که نهاده های واسطه ای را با ارزش افزوده ترکیب می کند تا سطح فعالیت مشخص شود. عوامل تولید کار و سرمایه نیز بر مبنای تابع با کشش جانشینی ثابت (CES) با یکدیگر ترکیب می شوند. هر فعالیتی یک یا چندین کالا تولید می کند. سپس کالای تولید شده با استفاده از تابع با کشش تبدیل ثابت (CET) به کالای صادراتی و کالای بازاری تبدیل می گردد. مصرف کنندگان کالای مرکب را خریداری می کنند. این کالاهای مرکب یا از خارج وارد شده و یا در داخل تولید می شوند. ترکیب واردات و تولید داخلی، توسط یک تابع تولید با کشش جانشینی ثابت که به تابع آرمینگتون معروف است مشخص می گردد. کشور مورد نظر یک «کشور کوچک» است که گیرنده قیمت های جهانی صادرات و واردات در سطح ثابتی است. با برقراری تعادل در سیستم، شامل تعادل در بازار عوامل تولید، تعادل در بازار کالا، تعادل پس انداز-سرمایه گذاری، تعادل بازار داخلی و تعادل بازار صادرات، تعادل در کل سیستم برقرار می گردد. این مدل دارای مجموعه ای از معادلات همزمان است که بسیاری از این معادلات غیرخطی هستند. روش مورد استفاده برای شبیه سازی اثر تحریم صادرات نفت در مقاله حاضر، مطابق با روش استفاده شده در مطالعه فرزانگان و همکاران (2015) می باشد. همچنین، برای بررسی رفتار مصرف کننده و محاسبه تغییرات رفاه بر مبنای معیار EV، از سیستم مخارج خطی (LES) و تابع مطلوبیت استون-گری استفاده شده و کدهای محاسبه معیار EV به مدل افزوده شده است. با توجه به اینکه ساختار SAM مورد استفاده به عنوان پایگاه داده مورد نیاز باید مطابق با مدل تعادل عمومی مورد استفاده باشد، از این رو اقدام به تهیه SAM برای سال 1395 گردیده است. همچنین، علاوه بر SAM، از تعدادی پارامتر رفتاری نیز که از مطالعات دیگر به دست آمده اند، برای حل مدل استفاده شده است. به منظور کالیبره کردن و شبیه سازی از نرم افزار گمز (GAMS) استفاده گردیده است.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده در خصوص تاثیر تحریم صادرات نفت بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی می گردد. در زمینه تاثیر کاهش صادرات نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی مذکور، نتایج مشابهی در مطالعات غریب نواز و واشیک (2017)، فرزانگان و همکاران (2015)، محمدی خبازان و همکاران (2015)، حقیقی و بهالو (2013) و حقیقی و بهادر (1394) با رهیافت مدل CGE حاصل شده است. همچنین در مطالعات دیگری نظیر نخلی و همکاران (2020)، کشاورز حداد و همکاران (1399)، کیومرثی و همکاران (1398)، توزاوا و کایوم (2016)، مرزبان و استادزاد (1394) و صدیق (2011)، اثرات نامطلوب تحریم های اقتصادی بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور هدف نشان داده شده است. با کاهش صادرات نفت، درآمد و مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در طول دوره کاهش می یابد. کاهش در درآمد و مخارج مصرفی گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی روند افزایشی دارد. همچنین دهک های بالاتر خانوارهای شهری و روستایی، کاهش بیشتری در درآمد و مخارج خود دارند. به علاوه، درآمد و مخارج خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تاثیر قرار می گیرد. محاسبه تغییرات معادل به عنوان شاخص رفاه خانوار در دوره مورد بررسی نشان می دهد که رفاه خانوارهای شهری و روستایی در تمام گروه ها کاهش می یابد و دهک های بالایی کاهش رفاه بیشتری دارند. همچنین کاهش رفاه تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری می باشد. به علاوه، با ادامه روند تحریم صادرات نفت، از شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاسته می شود. در خصوص اثرات رفاهی نامطلوب تحریم صادرات نفت ایران نتایج مشابهی در مطالعات فرزانگان و همکاران (2015) و محمدی خبازان و همکاران (2015) با رهیافت مدل CGE ایستا حاصل شده است در حالی که مطالعه غریب نواز و واشیک (2017) با همین رهیافت اثرات محدودتری را نشان داده است. مرزبان و استادزاد (1394) نیز با بسط یک الگوی رشد تعمیم یافته تصادفی، اثر محسوس اعمال تحریم های نفتی بر رفاه اجتماعی را نشان داده اند. در مطالعه چپتا و گایگن (2020) و صدیق (2011) نیز اثرات منفی تحریم های اقتصادی بر رفاه خانوارها در کشور هدف نشان داده شده است. در نهایت، تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی مدل نشان می دهد که با تغییر کشش های اولیه به صورت انفرادی و ترکیبی، تغییر قابل توجهی در نتایج به وجود نیامده و بنابراین اعتبار نتایج اصلی تایید می گردد.

  نتیجه

  این مقاله، به بررسی تاثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی می پردازد. برای تحقق این امر از مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) بر مبنای داده های SAM تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. در این چارچوب، به منظور بررسی تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی از معیار EV استفاده شده است. طی سال های 2012 تا 2019، میزان صادرات نفت خام ایران کاهش حدود 70 درصدی داشته است. بنابراین، به منظور شبیه سازی سناریوی تحریم صادرات نفت، یک حالت با میزان کاهش 70 درصدی، برای تمام دوره ها در مدل اعمال شده است. نتایج بررسی با استفاده از مدل CGE پویای بازگشتی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی کاهش می یابد و این تغییرات در طول دوره مورد بررسی روندی فزاینده دارد. همچنین هم در خانوارهای شهری و هم خانوارهای روستایی، دهک های بالاتر، کاهش در درآمد، مخارج مصرفی و رفاه بیشتری را تجربه می کنند. به علاوه، با بروز شوک کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تاثیر قرار می گیرد. نتایج همچنین نشان می دهد که با این که رفاه از دست رفته تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری است، اما با ادامه روند تحریم صادرات نفت، شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاهش می یابد. تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی موید اعتبار نتایج اصلی است.

  کلیدواژگان: تحریم، نفت، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، رفاه خانوارها
 • فرشته محمدیان* صفحات 195-231

  معرفی: 

  یکی از الزامات رشد اقتصادی، توسعه بخش حمل و نقل و خدمات وابسته به آن است. اما توسعه حمل و نقل، علاوه بر آثار مثبت اقتصادی تاثیر انکارناپذیری بر میزان انتشار آلاینده ها دارد. حال این سوال مطرح است که برای کاهش انتشار دی اکسیدکربن در بخش حمل و نقل چه باید کرد به طوری که دستیابی به توسعه اقتصادی مختل نشود. جداسازی انتشار دی اکسیدکربن در بخش حمل و نقل از رشد اقتصادی، کلید ارایه یک راه حل عملی برای دستیابی به توسعه اقتصادی کم کربن است. مفهوم جداسازی به شرایطی اشاره دارد که رشد اقتصادی افزایش می یابد اما تخریب زیست محیطی در همان دوره زمانی کاهش می یابد. این مفهوم اولین بار  به وسیله OECD مطرح شد(OECD,2000). سپس ویهماس و همکاران (2003)  جنبه های مختلف جداسازی را تشریح کردند و تاپیومدل جداسازی مبتنی بر کشش را ارایه کرد(Tapio, 2005 Vehmas et al., 2003,). متعاقبا جداسازی انتشار دی اکسیدکربن از رشد اقتصادی مورد توجه بسیاری از محققان  قرار گرفت(Loo & Banister, 2016, Zhang, 2018, Riti et al., 2017,  Wu et al.,2018, Wang et al., 2018,). اما در ایران تا کنون مطالعه ای در این زمینه انجام نشده است. بنابراین مطالعه حاضر بر آن است تا با بررسی این موضوع در ایران سهمی در شناسایی اقدامات مناسب برای دستیابی به کربن زدایی در بخش حمل و نقل داشته باشد.

  متدولوژی:

  برای تجزیه تغییرات انتشار دی اکسیدکربن به عوامل مختلف محرک آن تکنیک های زیادی از جمله تحلیل تجزیه ساختاری(SDA) و تحلیل تجزیه شاخص (IDA) به کار می رود. با این وجود امروزه تجزیه و تحلیل جداسازی، به عنوان یک مفهوم جدیدتر که نیاز به داده ها و محاسبه کمتری دارد و در مقابل جزییات بیشتری در خصوص نوع رابطه بین رشد اقتصادی و نشر کربن در اختیار قرار می دهد، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. برای انجام  تحلیل جداسازی سه رویکرد OECD، ویهماس و همکاران  (2003) و تاپیو (2005) وجود دارد. رویکرد OECD دارای معایب مختلفی مانند اندازه گیری نادرست و معیارها(سنجه های) نامشخص است که باعث شد ویهماس و همکاران (2003) این روش را توسعه دهند و در نهایت تاپیو (2005) با اصلاح  دسته بندی ویهماس و همکاران (2003) روش آنها را ارتقا بخشید. در انجام این کار تاپیو (2005)، اول، شش حالت ممکن پیوند و جداسازی معرفی شده توسط ویهماس و همکاران (2003) را به هشت حالت منطقی ممکن تغییر داد، دوم، مفهوم جداسازی منفی را مطرح کرد و سوم، با تعریف بازه های مشخص برای کشش تخریب محیط زیستی رشد اقتصادی، هر کدام از حالت های جداسازی و پیوند را دقیق تر مشخص ساخت. بر این اساس در این مقاله برای بررسی جداسازی تخریب محیط زیست از رشد اقتصادی از رویکرد تاپیو (2005) استفاده می شود. خلاصه این رویکرد در جدول 1 آمده است.
   
  جدول 1. درجات مختلف پیوند و جداسازی بر اساس رویکرد تاپیو (2005)
  ماخذ:جمع بندی محقق بر اساس دسته بندی Tapio, 2005
  Table 1. Degrees of the coupling and decoupling process based on Tapio (2005) approach
  Source: Researcher Conclusion Based on Tapio(2005) Classification
  درجات پیوند و جداسازی

  [0-0.8]
  *
  *
  جداسازی ضعیف[1]
  [0-0.8]
  *
  *
  جداسازی ضعیف منفی[2]
  *
  *
  جداسازی قوی[3]
  *
  *
  جداسازی قوی منفی[4]
  *
  *
  جداسازی منفی رو به رشد[5]
  *
  *
  جداسازی بازگشتی[6]
  [0.8-1.2]
  *
  *
  پیوند رو به رشد/ توسعه[7]
  [0.8-1.2]
  *
  *
  پیوند بازگشتی[8] 
  داده های مورد استفاده در این مقاله از مرکز آمار ایران و ترازنامه های انرژی وزارت نیرو طی دوره 97-1379 استخراج شده است. انتخاب دوره زمانی به گونه ای است که ده سال قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را پوشش می دهد زیرا تغییر قیمت انرژی در این دوره می تواند فعالیت های بخش حمل و نقل کشور، مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن را تحت تاثیر قرار دهد. متغیرهای این تحقیق شامل ارزش افزوده زیربخش های بخش حمل و نقل(حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی)، GDP بدون نفت به قیمت ثابت سال 1390، کل حجم مسافر و بار بخش حمل و نقل و زیربخش های آن و میزان انتشار دی اکسیدکربن بخش حمل و نقل و زیربخش های آن است.

  یافته ها

  نتایج وضعیت جداسازی حمل و نقل بار و مسافر از رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن به ترتیب در جدول 2 و  جدول 3 آمده است. در جداول مذکور برای نشان دادن حمل و نقل بار، حمل و نقل مسافر، تولید ناخالص داخلی و انتشار دی اکسیدکربن بخش حمل و نقل به ترتیب از نمادهای TG، TP، GDP و  CO2استفاده شده است.
  نتایج مربوط به جداسازی حمل و نقل مسافر و بار از رشد اقتصادی در جدول 2 نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی در سال های ابتدایی هدفمندی یارانه ها (93-1389) منجر به جداسازی قوی رشد حمل و نقل بار و مسافر از رشد اقتصادی شده است، به این معنی که علی رغم رشد اقتصادی مثبت رشد حمل و نقل منفی بوده است. اما میزان تاثیر پذیری حمل و نقل مسافر به میزان قابل توجهی بیش از حمل و نقل بار بوده است. پس از آن وضعیت جداسازی در بخش حمل و نقل بار  به جداسازی منفی رو به رشد تغییر یافته در حالی که در بخش حمل و نقل مسافر همچنان جداسازی قوی برقرار است.
  جدول 2. وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل مسافر از رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن
  ماخذ: یافته های پژوهش
  Table 2. Decoupling of transport volumegrowth from economic growth
  Source: Research Findings
  وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل مسافر از رشد اقتصادی
  وضعیت جداسازی
  ()
  ()
  ادوار زمانی
  جداسازی ضعیف
  0.07
  29.64
  2.04
  83-1379
  پیوند رو به رشد
  0.92
  25.74
  23.68
  88-1384
  جداسازی قوی
  6.66-
  2.28
  15.17-
  93-1389
  جداسازی قوی
  0.73-
  13.97
  10.16-
  97-1394
  وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل بار از رشد اقتصادی
  وضعیت جداسازی
  ()
  ()
  ادوار زمانی
  جداسازی منفی رو به رشد
  1.43
  29.64
  42.37
  83-1379
  پیوند رو به رشد
  0.88
  25.74
  22.61
  88-1384
  جداسازی قوی
  3.10-
  2.28
  7.06-
  93-1389
  جداسازی منفی رو به رشد
  1.51
  13.97
  21.13
  97-1394 
  جدول 3. وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل بار و مسافر از انتشار دی اکسیدکربن
  ماخذ: یافته های پژوهش
  Table 3. Decoupling of transport volume growth from co2 emission
  Source: Research Findings
  وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل مسافر از انتشار دی اکسیدکربن
  وضعیت جداسازی
  ()
  ()
  ادوار زمانی
  جداسازی منفی رو به رشد
  13.34
  27.25
  2.04
  83-1379
  پیوند رو به رشد
  1.15
  27.29
  23.68
  88-1384
  جداسازی منفی قوی
  0.80-
  12.19
  15.17-
  93-1389
  جداسازی منفی قوی
  0.39-
  3.92
  10.16-
  97-1394
  وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل بار از انتشار دی اکسیدکربن
  وضعیت جداسازی
  ()
  ()
  ادوار زمانی
  جداسازی ضعیف
  0.64
  27.25
  42.37
  83-1379
  جداسازی منفی رو به رشد
  1.21
  27.29
  22.61
  88-1384
  جداسازی منفی قوی
  1.73-
  12.19
  7.06-
  93-1389
  جداسازی ضعیف
  0.19
  3.92
  21.13
  97-1394
  بر اساس جدول 3 در مورد وضعیت جداسازی حمل و نقل بار و مسافر از انتشار دی اکسید کربن می توان بیان داشت که افزایش قیمت حامل های انرژی در دوره 93-1389 منجر به کاهش بسیاری در حمل و نقل مسافر و بار شده است اما رشد انتشار دی اکسیدکربن اگرچه نسبت به دوره پیشین کاهش یافته اما همچنان مثبت است بنابراین رشد انتشار دی اکسیدکربن همراه با کاهش حمل و نقل مسافر و بار رخ داده است بنابراین تاثیرگذاری اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حمل و نقل بسیار بیشتر از انتشار آلایندگی بوده است که نیاز به اجرای سیاست های مکمل را آشکار می کند. در دوره 97-1394 نیز اگرچه همچنان بخش حمل و نقل بار از اجرای این قانون تاثیر می پذیرد اما در بخش حمل و نقل مسافر این اثر مشاهده نمی شود. 

  نتیجه

  بر اساس نتایج این مطالعه، اصلاح قیمت های انرژی در سال 1389 هر چند باعث شد که رابطه بین رشد اقتصادی و رشد حمل و نقل از پیوند رو به رشد (رشد اقتصادی توام با رشد حجم حمل و نقل) به جداسازی قوی (رشد اقتصادی توام با کاهش حجم حمل و نقل) تغییر یابد اما به دلیل عدم برقراری وضعیت جداسازی قوی بین رشد حمل و نقل و رشد آلودگی، اصلاح قیمت های انرژی منجر به کاهش نشر کربن نشده است. از این رو دستیابی به توسعه کم کربن در بخش حمل و نقل کشور تنها با اصلاح قیمت های انرژی تحقق نمی یابد و مستلزم به کارگیری سیاست های مرتبط با بهبود کارایی انرژی و تکنولوژی های مرتبط با کاهش نشر کربن است. بر اساس یافته های این مطالعه، پیشنهادهای زیر برای تعریف استراتژی های کاهش کربن مناسب برای بخش حمل و نقل توصیه می شود، اول، قیمت انرژی بخش حمل و نقل اصلاح شود. دوم، منع تردد خودروهای با انتشار کربن بالا در حالی که فناوری ها و منابع جدید انرژی متناسب با حمل و نقل مدرن ترویج شود. سوم، بهبود زیرساخت های حمل و نقل، به ویژه حمل و نقل جاده ای در دستورکار قرار گیرد. چهارم، باید سهم حمل و نقل غیرجاده ای (ریلی، هوایی و دریایی) به ویژه حمل و نقل ریلی  در بخش حمل کالا به طور اساسی تقویت شود تا حجم بالایی از کالاها با مصرف کمتر انرژی و آلودگی کمتر جابجا شوند.
  [1] Weak decoupling
  [2] Weak negative decoupling
  [3] Strong decoupling
  [4] Strong negative decoupling
  [5] Expansive negative decoupling
  [6] Recessive decoupling
  [7] Expansive coupling
  [8] Recessive coupling

  کلیدواژگان: جداسازی، تولید ناخالص داخلی، حمل و نقل، انتشار دی اکسیدکربن، ایران
|
 • Reyhaneh Arabpour *, Abdolmajid Jalaee, Mehdi Nejati Pages 1-31
  INTRODUCTION

  Due to the water shortage crisis, water resources and optimal consumption of these resources are of great significance. The effects of water scarcity on all countries are a global threat, and the issue of water has been considered regional and international cooperation. "water economy" refers to the set of water resources and consumer sectors that are related through physical capital (equipment, infrastructure) and social capital (institutions, norms and laws) ( Zemel & Tsur2018). The transfer and redistribution of water is considered as reallocation of water. According to the United Nations World Water Development Report, three-quarters of jobs around the world depend on water, so water scarcity and lack of access to water may hamper economic growth in the coming years. Water is an important factor in the development of employment opportunities. According to Kuznets' study, Structural change includes a change in direction from agriculture to non-agricultural activities and then from industry to services. One of the most important factors in the movement of inputs between sectors is total factor productivity therefore, in this research, it has been determined to what extent the positive shock of productivity can be effective on the process of structural change. The article answer two questions. First, will there be structural changes in Iran despite the positive productivity shock? And second, is there a potential for water transfer between Iran and neighboring countries with the positive productivity shock? 

  METHODOLOGY

  In this study, calculable general equilibrium models have been used. The data required to simulate the scenarios proposed in this research is taken from the ninth version of GTAP. This version includes the world economy with 140 countries or regions and 57 economic sectors. It is not possible to present all relationships and equations in one article. In addition to the GTAP database, IMPACT data has also been used. The IMPACT model is a hybrid model of water simulation and agricultural partial balance. According to the objectives of the research, the aggregation model has been changed and instead of 140 regions or countries, in one aggregation, Iran and other regions and in other aggregations Iran and  neighboring countries (Pakistan, Turkey, Russia, Kazakhstan, UAE, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia) are considered. 57 parts of the model have been changed to 13 parts and 5 production factors to 8 production factors, these changes are as follows. The sectors include: 1. Agriculture (rice, wheat, oilseeds) 2. Other crops (cereals, fruits, vegetables...) 3. husbandry 4. Forestry 5. Fisheries 6. Coal 7. Oil 8. Gas 9. Industry 10. Petrochemical 11. Electricity 12. Water 13. Services. Factors of production include: water, land, rainfed land, pasture land, skilled labor, unskilled labor, capital and natural resources. One of the most important factors affecting the demand input is productivity, so it has been tried to evaluate the effect of changing this variable in a computable general equilibrium model structure. Productivity shock is considered 0.6% according to the trend of changes in productivity and taking into account Iran's economic conditions, including sanctions and the international crisis such as Corona. Two scenarios are considered in this article. The first scenario of productivity shock for Iran and the second scenario of productivity shock for Iran and neighboring countries.

  FINDINGS

  First scenario: Productivity shock in Iran
  The positive productivity shock 0.6% has no effect on the demand for agriculture and other crops. But on the other three agricultural sectors, the impact on input demand is positive. Oil and gas sectors reduce demand for water with productivity shock. The water demand of the industrial sector is more than all other sub-sectors. That is, with a productivity shock the industrial sector can demand more water, and considering its share of value added, it can be concluded that the transfer of water from agriculture to industry can be justified. The results showed that the productivity shock reduces the average growth of skilled and non-skilled laborers in economic sectors, increasing the capital demand on average. Therefore, the defined shock provides a basis for structural changes in Iran.The productivity shock has increased production in most sectors, but notic that the shock in the sectors that have increased water demand has also increased production. But the important point is that the production growth of the industrial sector is much higher than the increase in the demand of this sector for water, which shows the importance of water in the industrial sector. The average comparison of production growth in agriculture and production growth in the industry and services sector is a confirmation of the transfer of water from the agriculture sector to the industry sector.
  Second scenario: Productivity shock in Iran and neighboring countries
  The effect of the productivity shock in the neighboring countries shows that the structural changes in these countries have a slower process than in Iran.
  The results show that even though the economic sectors of bordering countries react to water demand, considering the size of the countries and the contribution of value added of the sectors in the GDP, the justification of water transfer is defensible. This issue can justify the longrun of moving water from neighboring countries to Iran. That is, if there is regional convergence that leads to an increase in productivity, it can provide the potential of transferring water from neighboring countries to Iran. However, to justify economic convergence, it is necessary to use other methods, including gravity models. But we must accept that economic convergence increases productivity. Therefore, the conditions of convergence between Iran and the bordering countries can provide the potential of moving water between these countries

  CONCLUSION

  In this research, the effect of the positive productivity on structural changes has been investigated. The results showed that the productivity shock reduces the average growth of skilled and non-skilled laborers in economic sectors, increasing the capital demand on average. Therefore, the defined shock provides a basis for structural changes in Iran. Also, the positive shock of productivity can affect the demand for water in the economic sector due to its effect on allocating resources in the economic sector. The results of the 0.6% productivity simulation model for Iran and the rest of the world showed that in the economic sector, structural changes occur through changes in demand for labor and capital. This process occurs if economic growth is shaped by an unbalanced and unstable pattern. On the other hand, a model with a production efficiency of 0.6 percent has been simulated for Iran and neighboring countries . This simulation showed that due to various effects of this impulse on water demand in different economic sectors, there is the potential for water transfer between Iran and neighboring countries. Therefore, one of the appropriate strategies to achieve the optimal use of water is to investigate the possibility of transferring water between geographical borders. The specific policy suggestions of the research are that, firstly, because the productivity index plays a decisive role in the structural changes, therefore any effective step that can improve productivity has also managed structural changes. Secondly, moving towards water-centered economic convergence between Iran and bordering countries can help in the optimal allocation of water resources.

  Keywords: Water transfer, structural changes, dynamic computable general equilibrium models
 • Mahdieh Rezagholizadeh *, Zahramila Elmi, Saeed Mohammadi Majd Pages 32-73
  INTRODUCTION

  Since increasing stress in financial markets is important for analysis and forecasting of economic activities and can be reflected in many variables of the financial market, recognizing the main sources of financial stress and its effects on various economic activities and sectors is one of the most important areas in the financial discussions. Considering the importance of this issue, in the present research, the financial stress index in Iran will be calculated, and then the short-term and long-term relationship between financial stress and stock returns of top industries in the Tehran Stock Exchange by using the panel method in the form of a multivariate model will be evaluated during the period of 1384-1398 using daily data. The analysis of this relationship in the long and short term will be investigated using Co integration and Panel Error Correction Model (PECM) and dynamic ordinary least squares (DOLS) methods will be used to investigate the long-term dynamic relationship between model variables. It should be noted that in order to more accurately analyze, in addition to investigation the effects of total financial stress index FSI (which is a combined index of financial stress in the capital, currency and money markets) on the stock returns of the studied industries, the financial stress index of each markets (money, capital and exchange market) has been entered into the model separately and we have investigated the effect of financial stress index in each of  studied financial markets on the stock returns.

  METHODOLOGY

  In this research, in order to investigate the effect of financial stress, oil price and other independent variables on the stock returns of the studied industries, in the form of a multivariate panel model and the analysis of long-term and short-term coefficients, using Pedroni panel data method (Pedroni 1999&2004) and The panel error correction model (PECM) is used, and for this purpose the following is considered:                                                                                    
      (1)
   
  SR: stock returns of the top industries in the Tehran Stock Exchange. This variable is calculated using the following: (Maditinos., & Theriou, 2011)                                                                         (2)                                                                           
   Ti,t  is the stock price index of industry i in period t.
  FSI: Financial Stress Index
  INF: inflation rate
  INT: Interest rate
  RER: real exchange rate
                                                                             (3)
         ER: Nominal exchange rate
         CPI*: Foreign CPI
         CPI: Domestic CPI
  OIL: oil price 

  FINDINGS

  The results show that in all four estimated models, the effect of the financial stress index on the stock returns of industries is negative and statistically significant. The estimated coefficients for the oil price variable are positive in all four models, which are statistically significant in all models.The estimated coefficients for the inflation rate variable in all models have a negative sign and are statistically significant.The estimation results indicate the positive effect of the interest rate on the stock returns of the studied industries.Based on the obtained results, the exchange rate in all models will have a positive effect on the stock returns.

  CONCLUSION

  The results indicate that in all four estimated models, the effect of financial stress index on industry stock returns is negative and statistically significant. In other words, financial stress in the studied markets, including the capital market, money market and foreign exchange market has a negative impact on the stock returns of industries and decrease stock returns of these industries. Also, the research findings show that in all estimated models, oil prices, exchange rates and interest rates have a positive effect on stock returns of the studied industries in Iran. In addition, the findings show that the estimated coefficients for the inflation rate variable are negative in all models and are statistically significant.

  Keywords: Financial Stress, Stock Returns, Industry, Tehran Stock Exchange
 • Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri *, Taghi Ebrahimi Salari, Zeinab Shabani Koshalshahi, Amir Abbas Ajori Ayask Pages 74-98
  INTRODUCTION

  Economic growth, effective factors and how to promote it have always been one of the most challenging issues in the economics and the most important goals of economic systems. Economic stability has been regarded as conspicuous among the factors affecting the growth. So, instability will change the outlook and make the results of economic activities unpredictable. Uncertainty is one of the concepts related to economic instability that has a long history in the economic literature. Considering the wide dimensions of the impact of uncertainty on the country's economy, addressing the impact of key economic variables on the issue of uncertainty is of great importance. Since Keynes introduced consumption as a function of income, various forms of income have become an integral part of the set of factors affecting consumption in all economic schools. The income needed to finance consumption also requires high and continuous economic growth. Therefore, uncertainty is also expected to affect consumption behavior.

  METHODOLOGY

  Given the importance of this issue, this study was to investigate the direct and interactive effect of uncertainty on the consumers’ behavior. In this regard, the maximum available data on consumption expenditures (As an alternative of consumption), revenues, and money supply of OPEC countries over the period 2006–2018 was addressed. The economic uncertainty index was also calculated by MII method. All variables were considered in logarithmic and per capita form.  Also, according to the nature of the model and the data used, the panel threshold Regression (PTR) model was used. In this model, the direct effect of uncertainty were measured by introducing the uncertainty index in the equation, and the interactive effect were measured by studying the role of the uncertainty index in the explanatory variables’ effect. Using this model required the presence of a threshold and a nonlinear relationship between the variables. Accordingly, the threshold effect test was used.

  FINDINGS

  The results of threshold effect test showed that one threshold value for the uncertainty variable was confirmed. The results indicated that the uncertainty variable, as expected, has a negative effect on the logarithm of per capita consumption expenditure. The need for precautionary savings and uncertainty about the sufficiency of income in financing consumer needs due to increased uncertainty reduces current consumption expenditures. The variable of per capita money (as representative of individual wealth) in both regims had a positive effect on the logarithm of per capita consumption expenditure. The magnitude of the coefficients indicated that at high levels of uncertainty, this effect was reduced. The logarithm of per capita income also in both regims had a positive effect on the logarithm of per capita consumption expenditure. However, at high levels of uncertainty, this effect was reduced.

  CONCLUSION

  According to the results, it can be said that that uncertainty had a negative significant effect on per capita consumption expenditures in the countries and period under study. The variables of per capita income and wealth had a positive significant effect on consumption expenditures. In contrast, there is a positive and significant correlation between the variables of per capita income and wealth with current consumption expenditures. However, the effect of these variables was asymmetric in different uncertainty regimes. So that at high levels of uncertainty, this effect was reduced. Therefore, it can be said that uncertainty will also indirectly affect consumption expenditures by affecting income and wealth. Given the results of the study and the widespread dimensions of uncertainty, the study's authors advise policymakers to be committed to the announced policies and to exercise caution in implementing discretionary policies. It is also suggested that the study of the future consequences of uncertainty using futuristic methods (Futures studies) be given more attention by other researchers.

  Keywords: Consumer Behavior, Macroeconomic Uncertainty Macroeconomic Instability Index (MII), OPEC countries, Panel Threshold Regression (PTR) Model
 • Abbas Khandan * Pages 99-138
  INTRODUCTION

  Markowitz model of asset portfolio optimization has some deficits, one of the most important of which is the normality assumption of stock market returns. Normality of returns has been rejected in numerous studies and has been shown that mean is not a good maximization objective anymore. Mean of returns is quite sensitive to outliers. There are three different ways of facing this problem in the literature. The first approach is generally to abandon the modern portfolio theory and turn to using meta-heuristic algorithms in portfolio optimization. The second approach still considers the modern portfolio theory important and valuable and uses it with adjustments. Some studies under the ultra-modern portfolio theory have focused on the inappropriateness of variance and use other measures of risk. Some others studies focus on drastic changes in the optimal portfolio as a result of changes in input values and use robust statistics. The third approach, on the other hand, tries to avoid the mentioned problems simply by using different parameters in optimization instead of average and variance. This paper based on the third approach seeks to use the median instead of the mean in stock portfolio optimization. The purpose is to compare the performance of mean and median in optimization. Moreover, the variance is not enough to control the risk because of heavy tails of return distribution and, thus, this paper incorporates various risk measures into models to test which one performs better beside median as an alternative to mean-variance models. 

  METHODOLOGY

  Five median maximization models are presented with different risk measures of mean absolute deviations (MAD), value at risk (VaR), average value at risk (CVaR), and maximum loss (ML). Models are solved using GAMS software package and daily real data of twenty stocks from Tehran Stock Exchange from the beginning of 2016 to the end of 2019. For this purpose, the models are first employed for portfolio optimization in a certain period of 50 days. After computation, then the optimal weights are used for the next period of 50 days. This procedure is then repeated for the next 100 days to the end of 2019. Finally, the average and the distribution of returns of the optimal portfolio obtained from different models are compared with three other models: the mean optimization method without any control for risk, the mean optimization method subject to value at risk (VaR) constraint, and the portfolio with equal weights (EqW).

  FINDINGS

  Findings show that the median has a better performance in portfolio optimization. The model of median maximization gains higher returns in seventy percent of cases and a higher return on average. This means that a higher value of portfolio would be obtained using median in optimization. As a second conclusion, it was also shown that the median optimization method results in a portfolio with higher degree of diversification. The result remains true adding various risk measures to the model showing that median optimization instead of mean obtains a more diversified portfolio. In comparison among different median optimization models, it was also shown that CVaR and MAD risk measures controls the risk better than VaR and Maximum loss and obtains even further diversification.

  CONCLUSION

  The results generally show that portfolio optimization models based on the mean instead of the median and subject to risk measures of the average value at risk (VaR) and the mean absolute deviations (MAD) have a better performance in return maximization, control of risk and portfolio diversification.

  Keywords: Portfolio Optimization, Mean, Median, Diversification
 • Mir Farhad Sadigh Mohammadi, Ahmad Sarlak *, Seyed Abbas Najafizadeh, Mohammad Hassanzadeh Pages 139-194
  INTRODUCTION

  Especially since the end of the Cold War, economic sanctions have been increasingly used as an alternative to military action to exert economic pressure on countries for a broad range of objectives. Empirical evidence suggests that sanctions affect the economy of the target countries in various ways. These studies use different approaches examine the adverse effects of sanctions on economic variables such as GDP, production costs, capital formation, trade, government expenditures, exchange rate, private expenditures, and household welfare. Following the 1979 Islamic Revolution, Iran became subject to extensive economic sanctions, which have intensified in recent years. Given the dependence of Iranian economy on oil revenues, the oil sector has been one of the main targets of these sanctions. Banking sanctions have also been used as an attempt to prevent the transfer of oil revenues to Iran as part of “smart sanctions” against the country. Sanctions imposed on Iran’s oil exports can intensify fluctuations in macroeconomic variables by reducing foreign exchange earnings and restricting access to capital and intermediate goods, and impact household welfare by affecting relative prices as well as household income and consumption expenditure. Therefore, the present article examines the impact of oil export sanction on the welfare of households in Iran using Equivalent Variation (EV) criterion. Due to the capabilities of Computable General Equilibrium (CGE) models compared to single-equation models, a recursive dynamic CGE model has been used based on the Social Accounting Matrix (SAM) data of 2016. In order to study and compare welfare changes in different groups of urban and rural households, 70 percent reduction in oil exports has been simulated for the entire period under study. 

  METHODOLOGY

  In this study, PEP-1-t, a recursive dynamic CGE model developed by Decaluwe et al. (2013), has been used to investigate the welfare effects of reduction in oil exports. This model is the result of the joint effort between the Partnership for Economic Policy (PEP) and the International Food Policy Research Institute (IFPRI) in the context of the African Growth and Development Policy Modeling Consortium (AGRODEP) project. PEP-1-t is a recursive dynamic model with a multi-sector, single-country framework containing a broad set of tax instruments and several categories of workers and capital. It is compatible with social accounting matrices that have the accounts required for the main categories and also has standard assumptions. In this model, labor, capital, and intermediate inputs are used in the production process. At the highest level of production, a Leontief production function is considered which combines intermediate inputs and added value to determine the level of activity. Labor and capital are also combined in a production function with Constant Elasticity of Substitution (CES). Each activity produces one or more commodities. The product is then converted into an export commodity and a market commodity using a Constant Elasticity of Transformation (CET) function. Consumers buy composite goods, which are either imported or produced domestically. The composite of imports and domestic production is determined by the Armington function, which is a CES function. The country in question is a “small country” that receives global export and import prices at a fixed level. By establishing factor market equilibrium, commodity market equilibrium, savings-investment equilibrium, domestic market equilibrium, and export market equilibrium, equilibrium is established in the whole system. This model has a set of simultaneous equations, many of which are nonlinear. In the present article, the impact of oil export sanction has been simulated following Farzanegan et al. (2015). Moreover, to study consumer behavior and calculate welfare changes based on the EV criterion, the Linear Expenditure System (LES) and the Stone-Geary utility function have been used, and EV criterion calculation codes have been incorporated into the model. Since the structure of the SAM as the database of this article should be consistent with the general equilibrium model used, a SAM has been developed for the year 2016. In addition to SAM, a number of behavioral parameters adopted from other studies have been used to solve the model. GAMS software has been used for calibration and simulation. 

  FINDINGS

  Regarding the impact of oil export sanction on some macroeconomic variables, the results show that a decrease in oil exports leads to an increase in exchange rate and non-oil exports, as well as a decrease in domestic absorption, total imports and exports, and GDP. Regarding the impact of reduced oil exports on these macroeconomic variables, the results are consistent with Gharibnavaz and Waschik (2017), Farzanegan et al. (2015), Mohammadikhabbazan et al. (2015), Haqiqi and Bahalou (2013), and Haqiqi and Bahador (2015) who also used a CGE modeling approach. In addition, other studies such as Nakhli et al. (2020), Keshavarz Haddad et al. (2020), Kiumarthi et al. (2019), Tuzova and Qayum (2016), Marzban and Ostadzad (2015) and Siddig (2011) have shown the adverse effects of economic sanctions on key macroeconomic variables. As oil exports decrease, the income and consumption expenditures of urban and rural households decline over this period. The decrease in income and consumption expenditures of different groups of urban and rural households has an increasing trend. Also, the upper deciles of urban and rural households experience more decline in their income and expenditures. In addition, the income and expenditures of rural households are more affected than urban households. Calculating the EV as an indicator of household welfare in the studied period shows that the welfare of urban and rural households declines in all groups and the upper deciles experience more decline in welfare. Also, the decline in welfare of all rural household groups during the period is always more than urban households. In addition, with the continuation of the oil export sanction, the gap between the welfare decreasing of rural and urban households declines. Regarding the adverse welfare effects of oil export sanction, similar results have been reported in Farzanegan et al. (2015) and Mohammadikhabbazan et al. (2015) using a static CGE modeling approach, while more limited effects have been reported in Gharibnavaz and Waschik (2017) using the same approach. Marzban and Ostadzad (2015) have also shown the tangible effect of oil sanctions on social welfare by developing a generalized stochastic growth model. Cheptea and Gaigné (2020) and Siddig (2011) have also shown the negative effects of economic sanctions on the welfare of households in the target country. Eventually, sensitivity analysis to the key elasticities of the model demonstrates that by changing the initial elasticities individually and in combination, no significant change is observed, therefore, it confirms that the main results are robust. 

  CONCLUSION

  This article investigates the impact of oil export sanction on the welfare of urban and rural households in Iran. To this end, PEP-1-t, which is a recursive dynamic CGE model developed by Decaluwe et al. (2013), has been used based on the SAM data of 2016. Also, the EV criterion has been used to examine welfare changes in different groups of urban and rural households. Between 2012 and 2019, Iran’s crude oil exports have dropped by about 70 percent. Therefore, 70 percent reduction in oil exports has been applied to all periods in the model to simulate the sanction scenario. The results reveal that the reduction in oil exports leads to an increase in exchange rate and non-oil exports, as well as a decrease in domestic absorption, total imports and exports, and GDP. Our results show that with a reduction in oil exports, the income, consumption expenditures, and welfare of urban and rural households decrease, and this downward trend continues over the studied period. Moreover, in both urban and rural households, upper deciles experience more reduction in income, consumption expenditures, and welfare. In addition, the shock of reduced oil exports affects the income, consumption expenditures, and welfare of rural households more strongly than urban households. The results also indicate that although the welfare loss of all rural household groups is always higher than urban households during this period, the welfare gap between rural and urban households decreases as oil export sanction continues. Sensitivity analysis to the key elasticities confirms the robustness of the main results.

  Keywords: Sanction, Oil, Computable General Equilibrium (CGE) Model, Welfare of Households
 • Fereshteh Mohamadian * Pages 195-231
  INTRODUCTION

  One of the requirements of economic growth is the development of the transport sector and its related services. But the transportation development, in addition to the positive economic effects, has an undeniable impact on the pollutants emission. Now the question is “what should be done to reduce carbon dioxide emissions in the transport sector so that economic development is not Disrupted”. Decoupling carbon dioxide emissions from economic growth in the transport sector is the key to providing a practical solution to achieve low-carbon economic development.
  The decoupling concept refers to conditions in which economic growth  increases but environmental Stress decreases over the same period. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) was the first organization  which developed decoupling concept (OECD, 2000). Then Vehmas et al. (2003) described different aspects of decoupling and Tapio (2005) presented a elasticity-based decoupling model. Subsequently, the decoupling of carbon dioxide emissions from economic growth Was considered by many researchers (e.g., Loo & Banister, 2016; Zhang, 2018; Riti et al., 2017; Wu et al., 2018; Wang et al., 2018). But in this field no study has been done in Iran so far. Therefore, this study is going to investigate this issue in Iran to contribute to identifying appropriate measures to achieve decarbonization in the transport sector. 

  METHODOLOGY

  Many decomposition techniques are used to decompose the CO2 emissions changes into various driving factors, such as Structural Decomposition Analysis (SDA) and Index Decomposition Analysis (IDA). However,  nowadays  decoupling analysis  is a novel concept that requires less data and calculation, and provides more details on the relationship between economic growth and carbon emissions. There are three approaches to do decoupling analysis: OECD, Vehmas et al. (2003) and Tapio (2005). The OECD approach has several disadvantages, such as inaccurate measurement and unclear criteria that caused to develop this method by Vihmas et al. (2003) and finally Tapio( 2005) by modifying the classification of Vehmas et al. (2003) improved their method. To doing so, Tapio (2005) at first changed the six possible linking and de-linking states introduced by Vehmas et al. (2003) to eight possible logic states; Second, he introduced the concept of negative decoupling, and third, he defined specific intervals for the environmental stress elasticity of economic growth, and  he specified each decoupling and linking states more accurate. Accordingly, in this paper, we use the Tapio approach to investigate the decoupling  of environmental stress from economic growth (Tapio, 2005). A summary of this approach is given in Table (1).
  Table 1. Degrees of the coupling and decoupling process based on Tapio(2005) approach
  Source: Researcher Conclusion Based on Tapio(2005) Classification
  Degrees of the linking and decoupling
  [0-0.8]
  *
  *
  Weak decoupling
  [0-0.8]
  *
  *
  Weak negative decoupling
  *
  *
  Strong decoupling
  *
  *
  Strong negative decoupling
  *
  *
  Expansive negative decoupling
  *
  *
  Recessive decoupling
  [0.8-1.2]

  *
  Expansive coupling
  [0.8-1.2]
  *
  *
  Recessive coupling
  The Research data have been extracted from the Statistical Center of Iran and the Iran energy balance sheets during the period 2000-2018. The period is seleted  so that it covers the  ten years before and after the implementation of the targeted subsidies law, because changes in energy prices in this period can affect the activities of the transport sector, energy consumption and carbon dioxide emissions. The variables of this research include the value added of the sub-sectors of the transport (road, rail, air and sea transport), non–oil real GDP , the total volume of freight and passenger in the transport sector and its sub-sectors and the amount of carbon dioxide emissions of transport sector and its sub-sectors.

  FINDINGS

  The Decoupling results of freight and passenger transport from economic growth and carbon dioxide emissions are given in Tables (2) and (3), respectively. In these tables the symbols TG, TP, GDP and CO2 are used to represent freight transport, passenger transport, GDP and carbon dioxide emissions, respectively.
  The decoupling results of passenger and freight transport from economic growth in Table (2) show that the increase in energy prices in the early years of targeted subsidies law implementation (2010-2014) has led to a strong decoupling of freight and passenger transport growth from economic growth, this means that despite the positive economic growth, the growth of transport has been negative. But the affectability level of passenger transport has been significantly greater than freight transport. After that, the decoupling state in the freight transport sector has changed to a expansive negative decoupling, while in the passenger transport sector, there is still a strong decoupling.
  Table 2. Decoupling of transport volume growth from economic growth
  Source:

  Research Findings

  Decoupling of passenger transport volume growth from economic growth
  State Decoupling
  ( )
  ( )
  Period
  Weak decoupling
  0.07
  29.64
  2.04
  2000-2004
  Expansive coupling
  0.92
  25.74
  23.68
  2005-2009
  Strong decoupling
  -6.66
  2.28
  -15.17
  2010-2014
  Strong decoupling
  -0.73
  13.97
  -10.16
  2015-2018
  Decoupling of freight transport volume growth from economic growth
  State Decoupling
  ( )
  ( )
  Period
  Expansive negative decoupling
  1.43
  29.64
  42.37
  2000-2004
  Expansive coupling
  0.88
  25.74
  22.61
  2005-2009
  Strong decoupling
  -3.10
  2.28
  -7.06
  2010-2014
  Expansive negative decoupling
  1.51
  13.97
  21.13
  2015-2018 
  Table 3. Decoupling of transport volume growth from co2 emission
  Source:

  Research Findings

  Decoupling of passenger transport volume growth from CO2 emission
  State Decoupling
  ( )
  ( )
  Period
  Expansive negative decoupling
  13.34
  27.25
  2.04
  2000-2004
  Expansive coupling
  1.15
  27.29
  23.68
  2005-2009
  Strong negative decoupling
  -0.80
  12.19
  -15.17
  2010-2014
  Strong negative decoupling
  -0.39
  3.92
  -10.16
  2015-2018
  Decoupling of freight transport volume growth from CO2 emission
  State Decoupling
  ( )
  ( )
  Period
  Weak decoupling
  0.64
  27.25
  42.37
  2000-2004
  Expansive negative decoupling
  1.21
  27.29
  22.61
  2005-2009
  Strong negative decoupling
  -1.73
  12.19
  -7.06
  2010-2014
  Weak decoupling
  0.19
  3.92
  21.13
  2015-2018
  Based on Table (3) which shows  the decoupling state of freight and passenger transport from carbon dioxide emissions, we  can say  that the increase in the energy price in the period 2010-2014 has led to
  Significant  reductions in passenger and freight transport, But ,although  the carbon dioxide emission growth has decreased compared to the previous period, it is still positive. Therefore, the carbon dioxide emission growth  has occurred along with the reduction of passenger and freight transport, reveals the need for complementary policies implementation. In  2015-2018 period, although the freight transport sector is still affected by the implementation of this law, but this effect is not observed in the passenger transport sector.

  CONCLUSION

  Based on the results, Although the reform of energy prices in 2010, is caused to change the relationship between economic growth and traffic volume from an expansive coupling (economic growth with increase in traffic volume) to a Strong decoupling (economic growth with decrease in traffic volume), but due to the lack of a Strong decoupling between traffic volume and carbon emissions, energy price reform has not reduced carbon emissions. Therefore, low carbon development in the transport sector does not achieved only by energy prices reform and requires the implementation of appropriate energy efficiency policies and using related technologies to reducing carbon emissions. Based on the findings of this study, the following suggestions are recommended to define appropriate carbon reduction strategies for the transport sector, First, the energy prices of the transport sector should be corrected. Second, ban traffic of high-carbon vehicles while promoting new technologies and energy sources proportionate with modern transportation. Third, improving transport infrastructure, especially road transport, should be on the agenda. Fourth, the share of non-road transport (rail, air and sea), especially rail transport in the freight transport sector, should be substantially strengthened so that a large volume of goods can be moved with less energy consumption and less pollution.

  Keywords: Decoupling, Gross Domestic Income, transport, CO2 emission, Iran