فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 47، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرخ برزیده*، قاسم بولو، زهرا نخبه فلاح صفحات 1-26

  یکی از اهداف گزارشگری مالی، تهیه و ارایه اطلاعات برای فراهم کردن مبنایی برای تصمیم گیری منطقی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان است. بدین منظور ضروری است اطلاعات، مفید و مربوط بوده و توان اثرگذاری بر تصمیم گیری های اقتصادی افراد را داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، شناخت مشکلات فعلی افشا در گزارشگری مالی در ایران و تدوین الگوی مناسبی برای بهبود آن با استفاده از تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های انجام شده با صاحب نظران با استفاده از روش تحلیل تم می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل اعضای هییت علمی، شاغلین نهادهای حرفه ای، مدیران، تحلیلگران و شرکای موسسات حسابرسی است که با روش گلوله برفی، 22 نمونه انتخاب شدند و پس از انجام مصاحبه، داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش در قالب سه بخش بسترهای افشا در ایران، مشکلات فعلی افشا در گزارشگری مالی و راهکارهای بهبود افشا ارایه شده است. چالش های موجود در پیاده سازی استانداردها، کاهش کیفیت برخی گزارش های حسابرسی، عدم ارایه برخی اطلاعات مربوط و در مواردی وجود اضافه بار اطلاعاتی، از جمله مشکلات موجود می باشد. بهبود فرایند تدوین و پیاده سازی استانداردها، ارایه رهنمودهایی درباره افشا و بهبود کیفیت حسابرسی می تواند سبب بهبود افشا و در نتیجه ارتقا اثربخشی گزارشگری مالی گردد.

  کلیدواژگان: افشا، افشای اجباری، افشای اختیاری، اضافه بار اطلاعاتی، تحلیل تم
 • یعقوب حسین پور، ناصر ایزدی نیا*، حمزه محمدی خشوئی، محمد علیمرادی صفحات 27-50

  مدیران می توانند به طور عمد روایی اطلاعات را با پیچیده تر کردن خوانایی آنها کاهش داده و موجب کاهش شفافیت و فهم استفاده کنندگان از گزارش های مالی گردند. مدیران هنگامی که عملکردشان ضعیف است، افشای روایی اطلاعات را پیچیده تر می کنند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر معیارهای عملکرد اقتصادی و حسابداری بر خوانایی گزارشگری مالی است. نمونه ای متشکل از 152شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق تهران با روش حذف سیستماتیک در بازه زمانی سال های 1391 الی1400 انتخاب گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ طبقه بندی بر حسب روش، از نوع توصیفی بوده و روش تحلیل داده ها از نوع تحلیل رگرسیونی و روش داده های تابلویی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که معیارهای اقتصادی استفاده شده در این پژوهش، بر خوانایی گزارش های مالی تاثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین معیارهای حسابداری نظیر بازده دارایی ها و سود هر سهم، بر خوانایی گزارش های مالی تاثیر منفی و بازده حقوق صاحبان سهام بر خوانایی گزارش های مالی تاثیر مثبت دارند. آزمون معیارهای ترکیبی بازار و حسابداری هم مثل کیو توبین و قیمت به سود، نشان می دهد که این متغیرها تاثیر مثبت و معنی داری بر خوانایی گزارش های مالی دارند. مطابق نتایج پژوهش، انتظار می رود عملکرد بهتر شرکتها در قالب متغیرهای اقتصادی، حسابداری و ترکیبی بازار- حسابداری، باعث خوانایی و شفافیت اطلاعاتی درگزارش های مالی گردد و رفتار فرصت طلبانه در ارایه گزارش های مالی نداشته باشند و تصمیم گیری برای سرمایه گذاران تسهیل گردد

  کلیدواژگان: معیارهای اقتصادی، معیارهای حسابداری، خوانایی گزارشگری مالی، افشای روایی اطلاعات
 • محمد عرب مازار یزدی*، زهرا جودکی چگنی، پرستو دهپور آتش بیک، بنیامین عزیزی صفحات 51-70

  موضوع این پژوهش، شناخت بسامد و ویژگی های محتوایی مقالات منتشر شده در مجلات زیر نظر وزرات علوم می باشد. هدف این پژوهش، بررسی تعداد مقالات کیفی، نوع روش تحلیل، ابزار گردآوری داده ها و قلمرو پژوهش می باشد. جامعه آماری شامل بررسی 4208 عنوان مقاله منتشر شده در 15 مجله دارای رتبه علمی_ پژوهشی در رشته حسابداری و گرایش های مرتبط با آن است. روش پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا از نوع کمی در بازه زمانی 1390 تا 1400 می باشد. نتایج گویای این مطلب است که طی چند سال اخیر روند مطالعات کیفی در مجلات داخلی تغییر نموده است. چرا که از سال 97 به بعد نسبت به سال های پیشین تعداد مقالات بیشتری با روش کیفی انجام شده است. همچنین، در مقالات کیفی غالبا از روش گراندد تیوری، دلفی، تحلیل تم و تحلیل محتوا استفاده گردیده است. مقالات مورد بررسی بیشتر در حوزه حسابداری مالی و حسابرسی می باشد و در اکثر آنها مصاحبه به عنوان ابزار گردآوری داده ها مطرح گردیده است. برای انجام پژوهش های انسان محور و مطالعه ژرف نگرانه پدیده ها، گریزی از انجام پژوهش های کیفی وجود ندارد. در این پژوهش اهمیت و نقش پژوهش های کیفی در افزایش درک پدیده های حسابداری شناسایی شد. همچنین، ابعاد مختلف مقالات کیفی در مجلات زیر نظر وزارت علوم مورد کنکاش قرار گرفت.

  کلیدواژگان: بسامد مقالات کیفی، تحلیل محتوا کمی، روش کیفی
 • حسین زارعیان*، محسن حجازی صفحات 71-98

  از مهم ترین چالش های حسابرسی مالیاتی در کشورهای درحال توسعه، عدم کارایی در بهره وری از منابع است که جهت غلبه بر آن، حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک توسعه یافته و در ایران، حسابرسی مبتنی بر ریسک با اجرای طرح جامع مالیاتی در دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت آغاز شده است. تعیین و مدل سازی شاخصه های اندازه گیری ریسک جهت انتخاب مودی، نقطه کلیدی در شروع فرایند حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک می باشد که این پژوهش به آن می پردازد. با توجه به کمبود چارچوب نظری در زمینه شاخصه های موثر بر ریسک حسابرسی مالیاتی، روش پژوهش ترکیبی اکتشافی است. در بخش کیفی، تحلیل تم بر روی مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام و پس از شناسایی اولیه مفهوم ها و تم های فرعی و اصلی، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) مدل طراحی و سپس شاخص ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) رتبه بندی شدند. بر اساس نتایج، امکان اعتبارسنجی داده ها با سامانه های اطلاعاتی، به عنوان نقطه اولین تلاقی و ارتباطی بین مودی و سازمان امور مالیاتی، مهم ترین عامل موثر بر ریسک حسابرسی مالیاتی می باشد

  کلیدواژگان: حسابرسی مالیاتی، حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک، مدیریت ریسک، مدلسازی ساختاری-تفسیری، فرآیند تحلیل شبکه ای
 • غلامرضا کرمی، امید آخوندی* صفحات 99-128

  ارزش دفتری، را می توان نقطه آغاز در تعیین ارزش شرکت تلقی نمود که پس از تاثیر پذیرفتن از عوامل مختلف می توان به ارزش بازار شرکت دست یافت که قابل مشاهده و اندازه گیری است. در این پژوهش با تمرکز بر سه قلمرو حسابداری، مالی و شالوده اقتصادی کشور تلاش شده است تا بتوان عوامل هر کدام از این سه قلمرو را که بر اختلاف بین ارزش دفتری با ارزش بازار شرکت تاثیرگذار است در یک مدل یکپارچه ارایه نمود. بدین منظور با 16 نفر از خبرگان سه قلمرو حسابداری، مالی و شالوده اقتصادی مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، مدل کیفی عوامل موثر بر اختلاف بین ارزش دفتری با ارزش بازار شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ارایه شد. تشویق به سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، مدیریت بهینه نقدینگی موجود در کشور، از جمله دستاوردهای مهم این پژوهش است که به توضیح میزان اختلاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار کمک می کند.

  کلیدواژگان: ارزش بازار، ارزش دفتری، حسابداری، شالوده اقتصادی، مالی
 • علی همایون، محمدحسین رنجبر*، فائق احمدی، قدرت الله طالب نیا صفحات 129-152

  افشای اطلاعات یکی از عناصر مهم بازار سرمایه است که شفافیت در مبادلات و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را در پی دارد و منجر به افزایش کارایی بازار و بهبود عملکرد پایداری می شود. با توسعه بازارها و افزایش انتظارات ذی نفعان، افشای اطلاعات مربوط به رعایت مسایل اجتماعی، توسعه پایدار و پایندگی نیز بیش ازپیش ضرورت یافته است و مدیران در صورت فزونی منافع افشا داوطلبانه بر هزینه آن، اطلاعات را افشا خواهند نمود. براین اساس پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی (تاریخی و آینده نگر) بر عملکرد پایداری غیرمالی شرکت ها انجام شده است. بدین منظور داده های 120 شرکت از جامعه آماری  طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. متغیرهای اصلی تحقیق، افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی و عملکرد پایداری غیرمالی است. تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش مدل رگرسیون چندگانه (رویکرد داده های تابلویی) استفاده گردید و یافته ها بیانگر این موضوع است که افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی تاریخی بر بهبود عملکرد پایداری غیرمالی شرکت ها اثر مثبت و معنی داری دارد درصورتی که افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی آینده نگر اثر معناداری بر عملکرد پایداری غیرمالی شرکت ها ندارد.

  کلیدواژگان: افشای داوطلبانه اطلاعات غیر مالی تاریخی، افشای داوطلبانه اطلاعات غیر مالی آینده نگر، عملکرد پایداری غیر مالی
 • محمدامید اخگر*، پیمان امینی، آزاده مرادی صفحات 153-178

  در سال های اخیر، بسیاری از مطالعات بر روی مسیولیت اجتماعی شرکت متمرکز شده اند تا عوامل تعیین کننده و پیامدهای اقتصادی آن را بررسی کنند. با این وجود تعداد کمی از مطالعات به بررسی دقیق ابعاد جداگانه مسیولیت اجتماعی و چگونگی واکنش بازار سهام به این ابعاد پرداختند. در پاسخ به این شکاف پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی شرکت ها بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این مطالعه شواهد کافی در مورد چگونگی واکنش بازار به عملکرد زیست محیطی شرکت ارایه می دهد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش،  تعداد 109 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 به روش حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 981 سال - شرکت در نظر گرفته شده همچنین جهت آزمون فرضیه ها از تخمین رگرسیون لجستیک و مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد زیست محیطی تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد، اما اخذ رویه محافظه کاری حسابداری باعث تضعیف این رابطه خواهد شد

  کلیدواژگان: عملکرد زیست محیطی، ریسک سقوط قیمت سهام، محافظه کاری حسابداری
 • ستاره فصیحی*، رضوان برشد صفحات 179-198

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و افشای ریسک شرکت هاست. با استفاده از روش تحلیل محتوی دستی شاخص افشای ریسک محاسبه شده است. در این روش ریسک های افشا شده در گزارش های مالی شرکت ها در سامانه کدال مورد بررسی قرار گرفته و در قالب 5 طبقه عمده ریسک های مالی، عملیاتی، قوانین و مقررات، استراتژیک، و سایر ریسک ها مانند فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی  طبقه بندی شده اند. همچنین برای ویژگی های کمیته حسابرسی از متغیرهای میزان استقلال اعضا کمیته حسابرسی، میزان تخصص اعضا کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 68 شرکت برای بازه زمانی1392 تا 1398 است. روش پژوهش کمی و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزارهای تحلیل آماری ایویوز 10و استاتا12 انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در میان ویژگی های کمیته حسابرسی تنها اندازه کمیته حسابرسی رابطه معنادار و مستقیمی با میزان افشا ریسک شرکت ها داشته است.این نتیجه همسو با تیوری وابستگی به منابع است. یعنی افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی سبب افزایش تعداد افراد متخصص و باتجربه در شرکت شده، و ازطریق خدمات مشاوره ای مرتبط بیشتر به هیات مدیره، افشای ریسک را نیز افزایش می دهد. علاوه بر آن، در میان ویژگی های کمیته هیات مدیره نیز تخصص مالی هیات مدیره رابطه معناداری با افشای ریسک دارد یعنی با افزایش میزان تخصص مالی اعضای هیات مدیره افشای ریسک نیز افزایش یافته است.

  کلیدواژگان: کمیته حسابرسی، استقلال اعضا کمیته حسابرسی، تخصص اعضا کمیته حسابرسی، اندازه کمیته حسابرسی، افشای ریسک
 • کاوه پرندین*، عبدالله تاکی، سید محسن مدینه صفحات 199-222

  ارزیابی خطر تحریف، یکی از اقدامات حسابرسان برای کسب اطمینان معقول از نبود تحریف صورت های مالی است. این ارزیابی، نیازمند تبعیت از معیارهای تردید حرفه ای است.  تردید حرفه ای، نگرشی است که همیشه همه چیز را مورد سوال قرار می دهد و به طور انتقادی شواهد حسابرسی را مورد ارزیابی قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تردید حرفه ای بر ارزیابی خطر تحریف با اهمیت است. قلمرو زمانی پژوهش سال 1399، نمونه انتخابی بر مبنای فرمول کوکران تعداد 384 نفر و جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان شاغل در موسسات دولتی و خصوصی است. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و سناریو، با بکارگیری روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تردید حرفه ای بر ارزیابی خطر تحریف با اهمیت تاثیر مثبت دارد. همچنین فشار بودجه زمانی بر رابطه بین تردید حرفه ای و ارزیابی خطر تحریف، تاثیر منفی و اثر تجربه (متغیر فردی) بر رابطه بین تردید حرفه ای و ارزیابی خطر تحریف با اهمیت رد شد. حسابرسان برای تشخیص موارد تقلب و تحریف، ملزم به اعمال حد معقولی از تردید حرفه ای هستند؛ زیرا وقتی حسابرس دارای سطح پایینی از تردید حرفه ای باشد، تمایل دارد علایم تقلب و تحریف را نادیده بگیرد. احتمال کشف موارد تحریف برای حسابرسان با سطح تردید حرفه ای بالاتر بیشتر است، چراکه آنها به راحتی شواهد را نپذیرفته و چه از جنبه کمی و چه از نظر کیفی بطور دقیق تری به بررسی شواهد و اطلاعات حسابداری می پردازند.

  کلیدواژگان: تردید حرفه ای، ارزیابی خطر تحریف، فشار بودجه زمانی، تجربه
 • فرزانه حیدرپور*، حمیدرضا عباسی صفحات 223-252

  هدف از اجرای پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اخلاق حسابداری و حسابرسی مبتنی بر روش های تصمیم گیری چندمعیاره است. در ابتدا، سنجه های اندازه گیری اخلاق حسابداری و حسابرسی و عوامل موثر بر آن ها شناسایی گردید. سپس با استفاده از روش دلفی، 16 نفر از استادان و متخصصین صاحب نظر در حوزه اخلاق حسابداری و حسابرسی، موثرترین سنجه های اندازه گیری متغیرها را انتخاب و مدل نهایی پیشنهاد گردید. در این مدل، عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی، سازمانی، دولت و محیط قانونی، اقتصادی، حاکمیت شرکتی و هوشمندی موثر بر تصمیم گیری های اخلاقی شناسایی گردیدند. در راستای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، در سال 1400 با گزینش غیرتصادفی 420 نفر از مدیران مالی یا کارشناسان مالی، حسابداری و حسابرسی، 420 پرسشنامه توزیع شده و نهایتا 403 مورد در تحلیل های بعدی مورد استفاده قرار گرفت. اولویت بندی شاخص های اخلاقی با استفاده از روش های سلسله مراتبی، بهترین-بدترین و خاکستری انجام شد. در کلیه روش های اولویت بندی، مهمترین عامل، مولفه دولت و محیط قانونی بوده است. نکته قابل توجه دیگر، مولفه هوشمندی بوده که از کمترین درجه اهمیت از نظر صاحب نظران قلمداد شده است. پس از مولفه دولت و محیط قانونی، مولفه پراهمیت دیگر، مولفه اقتصادی بوده است. سایر مولفه ها در روش های مختلف، درجه اهمیت متفاوتی را به دست آورده اند.

  کلیدواژگان: اخلاق حسابداری و حسابرسی، تحلیل سلسله مراتبی، روش بهترین بدترین، روش خاکستری
|
 • Farrokh Barzideh *, Ghasem Bolou, Zahra Nokhbeh Fallah Pages 1-26

  Financial reporting aims to prepare and present information to provide a basis for rational decision-making by investors and creditors. For this purpose, it is required to provide information that is useful and relevant and has the potential to influence individuals’ economic decisions. This study aims to identify the existing problems of disclosure in financial reporting in Iran and present an appropriate pattern for its improvement based on the analysis of data obtained from interviews conducted with experts using the thematic analysis method. The statistical population of the research includes faculty members, employees of professional institutions, financial managers, analysts, and audit partners. A total of 22 interviewees were selected by using snowball sampling. The data obtained from interviews have been analyzed and investigated using the thematic analysis method. The findings of this research are presented in three sections including what affects disclosure in Iran and the current problems of disclosure in financial reporting and solutions to improve disclosure. The existing challenges in the implementation of standards, reduction in the quality of some audit reports, not providing some relevant information, and in some cases, the existence of information overload are some of the problems. Improving the process of developing and implementing standards, providing guidelines on disclosure, and enhancing the audit quality can improve disclosure and thus the effectiveness of financial reporting

  Keywords: Disclosure, Mandatory disclosure, Voluntary Disclosure, Information overload, Thematic analysis
 • Yaghoub Hosseinpour, Naser Izadinia *, Hamzeh Mohammadi Khoshoui, Mohammad Alimoradi Pages 27-50

  Managers can deliberately reduce the narrative of information by complicating its readability, thereby reducing the transparency and understanding of financial statement users. Managers complicate the disclosure of information when they perform poorly. This study aims to investigate the effect of economic and accounting performance criteria on the readability of financial reporting. A sample of 152 companies listed on the Tehran Stock Exchange was selected by systematic elimination method from 2012 to 2021. In terms of purpose, this research is of applied type, and in terms of classification according to the method, it is of descriptive type and the method of data analysis is regression analysis and panel data method. The research results indicate that the economic criteria used in this research have a positive and significant effect on the readability of financial reports. Furthermore, accounting criteria such as return on assets and profit per share hurt the readability of financial reports, and return on equity positively affects the readability of financial reports. The test of combined market and accounting criteria, such as Q-Tobin and price-to-earnings, shows that these variables positively and significantly affect the readability of financial reports. According to the results of the research, we expect that the better performance of companies in the form of economic, accounting, and combined market-accounting variables will cause readability and transparency of information in financial reports and they will not have opportunistic behavior in presenting financial reports and facilitate decision making for investors

  Keywords: Economic criteria, Accounting Criteria, Readability, Information Narrative Disclosure
 • Mohammad Arabmazar Yazdi *, Zahra Joudaki Chegeni, Parastoo Dehpour Atash Beik, Benyamin Azizi Pages 51-70

  The subject of this research is to identify the frequency and content characteristics of articles published in journals under the supervision of the Ministry of Science. The purpose of this study is to investigate the number of qualitative articles, type of analysis method, data collection tools and research scope. The statistical population includes the review of 4208 articles published in 15 journals with scientific-research rank in the field of accounting and related subdisciplines. The research method is using quantitative content analysis technique in the period 2011 to 2021. The results show that the trend of qualitative studies in domestic journals has changed in recent years. Because from 2018 onwards, more articles have been done with a qualitative method than in previous years. Also, in qualitative articles, grounded theory, Delphi, theme analysis and content analysis methods are often used. The articles reviewed are mostly in the field of financial accounting and auditing, and in most of them, interviews have been used as a data collection tool, to conduct human-centered research and in-depth study of phenomena, there is no escape from qualitative research. In this research, the importance and role of qualitative research in increasing the understanding of accounting phenomena was identified. Also, various dimensions of qualitative articles in journals under the supervision of the Ministry of Science were explored.

  Keywords: frequency of qualitative articles, Quantitative Content Analysis, qualitative method
 • Hossein Zareian *, Mohsen Hejazi Pages 71-98

  One of the main challenges of tax auditing in developing countries is the lack of efficiency in resource utilization, which the risk-based tax audit has been developed to overcome them. In Iran, risk-based audits have begun with the implementation of the Integrated Tax System (ITS) in two-time horizons, short-term and long-term. Determining and modeling the risk-measurement indicators for choosing a taxpayer is a key point in the start-up of the risk-based tax audit process that this research deals with. Due to the lack of a theoretical framework on the indicators affecting the tax audit risk, the methodology of mixed exploratory research was used. In the qualitative section, the thematic analysis was conducted through semi-structured interviews. After identifying the concepts (effective indicators) and main themes. Then, for modeling indicators, a questionnaire was developed based on interpretive Structural modeling (ISM) and indicators were then ranked using Analytic Network Process (ANP). Based on the results, the ability to validate data with information systems as the first point of contact between the taxpayer and the tax authority is the most important factor affecting tax audit risk.

  Keywords: Tax Audit, Risk Tax Audit, Risk management, Interpretive Structural Modeling, Analytic Network Proces
 • Gholamreza Karami, Omid Akhoundi * Pages 99-128

  We can consider the book value of a firm as a beginning point in valuation, and after it is affected by many various factors, we could reach to the market value of the firm that is observable and can be measured. In this research by focusing on accounting, finance and economics in Iran, we try to reach an integrated model that could explain factors of each domain that affect the gap between the book value and the market value of the Tehran Stock Exchange firms. In this research, we interview 16 experts in accounting, finance and economic domain in Iran. Using grounded theory, we obtain a qualitative model of factors that affect the gap between the book value and the market value of the Tehran Stock Exchange firms. Encouraging indirect investments in capital market, application of IFRS Standards, optimal use of liquidity available, are among the accomplishments of this research that help to change the gap between the book value and the market value of the Tehran Stock Exchange firms

  Keywords: Accounting, Book value, Economics, Finance, Market Value
 • Ali Homayoun, Mohammad Hossein Ranjbar *, Faegh Ahmadi, Ghodrat Allah Talebnia Pages 129-152

  Disclosure of information is one of the important elements of the capital market, which leads to transparency in exchanges and reduces information asymmetry, and leads to increased market efficiency and improved stability performance. With the development of markets and increasing stakeholder expectations, disclosing information related to social issues, sustainable development, and sustainability has become more necessary. Managers will disclose information if the benefits of voluntary disclosure outweigh the cost. Accordingly, the present study aims to investigate the effect of voluntary disclosure of non-financial information (historical and prospective) on the performance of non-financial sustainability of companies. For this purpose, the data of the 120 firms from the statistical population have been investigated and analyzed in the period from 1392 to 1398. The main variables of research are voluntary disclosure of non-financial information and performance of non-financial sustainability. To analyze the data and test the hypotheses, a multiple regression model (using the panel data method) has been used and the findings indicate that voluntary disclosure of historical non-financial information has a positive and significant effect on improving the Performance of Companies' non-financial Sustainability, while voluntary disclosure of future non-financial information does not have a significant effect on the Performance of Companies' non-financial Sustainability.

  Keywords: Voluntary Disclosure of Historical Non-Financial Information, Voluntary disclosure of prospective non-financial information, Non-financial sustainability performance
 • MohammadOmid Akhgar *, Peyman Amini, Azadeh Moradi Pages 153-178

  Investors and shareholders are two groups that have a special interest in risk and returns information. So, the effect of environmental performance on the risk of stock price crashes is the most important information that is considered by users. The present study examines the impact of companies' environmental performance on the risk of stock price crash with an emphasis on accounting conservatism in the Tehran Stock Exchange. This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in nature. To achieve the research goal, 109 companies were selected from the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1390 to 1398 by systematic elimination sampling method and a total of 981 years of the company was considered for analysis. To study the relationships between variables, multivariate regression was used to fit the logistic regression pattern. Also, the combined data method was used to test the hypotheses. The findings show that environmental performance has a negative and significant effect on the risk of stock price crashes. But accounting conservatism as a moderating variable undermines this relationship

  Keywords: Environmental Performance, Risk of stock prices crash, Accounting Conservatism
 • Setareh FASIHI *, Rezvan Barshad Pages 179-198

  The existence of transparent and quality information is one of the main needs of investors. Audi committee as a corporate governance mechanism increases the quality and transparency of the financial information. The purpose of this study is to investigate the relationship between the characteristics of the audit committee and corporate risk disclosure. The risk disclosure index has been calculated using the manual content analysis method. Also, for the audit committee characteristics, the variables of the degree of independence, the degree of financial expertise, and the size of the audit committee have been used. The research sample includes 68 companies for the period 2013 to 2019. The results indicate that among the characteristics of the audit committee, only the size of the audit committee had a significant and direct relationship with the level of risk disclosure. This result is consistent with the resource dependence theory. In addition, among the characteristics of the board of directors, the board financial expertise had a significant relationship with risk disclosure. These mean with increasing the financial expertise of the board of directors, risk disclosure has increased.

  Keywords: Audit Committee, Audit Committee Independently, Audit Committee Expertise, Audit Committee Size, Risk Disclosure
 • Kaveh Parandin *, Abdollah Taki, Sayed Mohsen Madineh Pages 199-222

  Assessing the risk of misstatement is one of the auditors' actions to obtain reasonable assurance of the absence of misstatement of financial statements. This evaluation requires compliance with the criteria of professional skepticism. Professional skepticism is an attitude that always questions everything and critically evaluates audit evidence. The purpose of the present study is to investigate the effect of professional skepticism on the assessment of the risk of material distortion. The time domain of the research is 2019, the selected sample based on the Cochran formula is 384 people and the statistical population of this research is auditors working in public and private institutions. The data collected through questionnaires and scenarios were analyzed using the structural equation method. The results of the research show that professional skepticism has a positive effect on the assessment of the risk of significant distortion. Also, time budget pressure on the relationship between professional skepticism and distortion risk assessment, negative impact and effect of experience (individual variable) on the relationship between professional skepticism and distortion risk assessment were significantly rejected. Auditors are required to exercise a reasonable degree of professional skepticism to detect fraud and misstatement; because when the auditor has a low level of professional skepticism, he tends to ignore the signs of fraud and misstatement. The probability of discovering distortions is higher for auditors with a higher level of professional skepticism, because they do not accept the evidence easily and examine the accounting evidence and information more carefully, both quantitatively and qualitatively.

  Keywords: Professional skepticism, Distortion risk assessment, Time budget pressure, Experience
 • Farzaneh Heidarpoor *, Hamidreza Abbasi Pages 223-252

  The present study aims to identify and rank the factors affecting ethical decision-making in accounting and auditing based on multi-criteria decision-making methods. Initially, the measurement indicators of ethical accounting and auditing and the factors affecting them were identified. Then, using the Delphi method, 16 experts in the field of accounting and auditing ethics selected the most effective measurement indicators for the variables and proposed a final model. In this model, individual, social, cultural, organizational, government, and environmental factors, as well as economic, corporate governance, and intelligence, were identified as influential factors in ethical decision-making. To validate the proposed model, 420 financial managers or financial, accounting, and auditing experts were randomly selected in 2021, and 420 questionnaires were distributed. Finally, 403 questionnaires were used in subsequent analyses. The prioritization of ethical indicators was performed using hierarchical, best-worst, and grey methods. In all prioritization methods, the most important factor was the government and legal environment component. Another notable point was the intelligence component, which was considered the least important according to the experts' opinions. After the government and legal environment component, the other most important component was the economic factor. The other components obtained different levels of importance in various prioritization methods.

  Keywords: accounting, auditing ethics, hierarchical analysis, Best Worst Method, gray method