فهرست مطالب

Health Psychology - Volume:5 Issue: 4, Autumn 2022
 • Volume:5 Issue: 4, Autumn 2022
 • تاریخ انتشار: 1401/10/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هانیه فراهانی، منصوره صادقی*، فرشته موتابی، فضل الله احمدی، زهرا بی غم صفحات 9-18

  طلاق یکی از مهمترین عوامل استرس زای زندگی است و پیامدهای منفی بالقوه ای برای سلامت روانی و جسمی دارد. بنابراین ، توانایی فرد برای کنار آمدن با طلاق باعث سلامت عمومی بیشتر می شود. تمرکز مطالعات، بیشتر بر روی آثار طلاق بر کودکان و زنان متمرکز است ، در حالی که پیامدهای این پدیده بر مردان نادیده گرفته شده است. پژوهش ها نشان داده اند که مردان طلاق گرفته بر اساس تعداد تجمعی سالهایی که به عنوان مرد طلاق گرفته زندگی کرده اند ، در خطر مرگ زودرس قرار دارند. همچنین فشار خون بالا عمدتا به عنوان نتیجه آشفتگی در مردان طلاق گرفته شناخته می شود. تعداد محدودی از تحقیقات ناهمگن بر تجربه طلاق در مردان متمرکز شده است. درحالی که این پژوهش ها بیشتر به دنبال پیامدهای منفی هستند و گاهی پیامدهای مثبت مورد غفلت قرار گرفته است. برای از بین بردن این کاستی ها ، از روش مرور دامنه ای برای اجرای یک مطالعه اکتشافی در زمینه ادبیات ناهمگن کنونی استفاده می شود و برای پژوهش های آتی مفید خواهد بود.

  کلیدواژگان: طلاق، مردان، سلامت جسمانی، سلامت ذهنی، راهبردهای مقابله ای
 • هوشنگ گراوند* صفحات 19-34
  مقدمه
  ویروس کرونا نه تنها سلامت جسمی را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه شیوع این ویروس می تواند اثرات روانی مخربی نیز داشته باشد. برای درمان و تشخیص، این اثرات باید شناسایی شوند. این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی همدلی در رابطه بین شفقت به خود و سرمایه روانشناختی با اضطراب کرونا انجام شد.
  روش
  روش پژوهش، همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه ی این پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش عالی پلدختر در سال تحصیلی 400-1399 بود. 210 دانشجو به صورت آنلاین در این مطالعه شرکت کردند و به مقیاس اضطراب بیماری کرونا ویروس، شاخص واکنش پذیری بین فردی، پرسش نامه سرمایه روان شناختی و مقیاس شفقت به خود پاسخ دادند. تحلیل داده ها به روش آماری تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-22 و AMOS-24 انجام شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد سرمایه روان شناختی دارای اثر مستقیم بر اضطراب کرونا بود (01/0>p)؛ اما شفقت به خود بر اضطراب کرونا اثر مستقیم نداشت (05/0<p). شفقت به خود دارای اثر مستقیم بر همدلی بود (01/0>p)؛ اما سرمایه روان شناختی بر همدلی اثر مستقیم نداشتند. نتایج غیرمستقیم مسیرها نشان داد که فقط شفقت به خود با میانجی گری همدلی می تواند از میزان اضطراب کرونا بکاهد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده، دانشجویانی که سرمایه روان شناختی و همدلی بالاتری دارند، اضطراب کرونا را با شدت کمتری تجربه می کنند و از دیگر سو، هر چه خودشفقتی افزایش یابد، همدلی نیز ارتقاء می یابد که نتیجه آن کاهش اضطراب کرونا می باشد. لذا می توان از طریق آموزش و ارتقاء شفقت به خود، همدلی را افزایش داده و از شدت اضطراب کرونا در دانشجویان کاست.
  کلیدواژگان: شفقت به خود، سرمایه روان شناختی، همدلی، اضطراب کرونا
 • خاتون پورمودت*، زبیده دهقان منشادی صفحات 35-44
  مقدمه
  همه گیری کووید-19 با میزان واگیری بالا و علایم ناشناخته منجر به استرس و به خطر افتادن بهزیستی روانی در افراد، به ویژه جوانان شده است. این مطالعه با هدف استفاده از مداخله شناختی-رفتاری مبتنی بر تاب آوری (R-CBT) از طریق یادگیری آنلاین برای کاهش اضطراب COVID-19 و بهبود بهزیستی روان شناختی انجام شد.
  روش
  چهارده نفر از دانشجویان مرکز مشاوره تلفنی دانشگاه پیام نور مبتلا به اضطراب کرونا که به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شده بودند، نه جلسه مداخله شناختی-رفتاری مبتنی بر تاب آوری را با استفاده از سیستم مدیریت یادگیری (LMS) دریافت کردند. شرکت کنندگان مقیاس اضطراب بیماری کرونا (علی پور و همکاران، 2020) و مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (1989) را در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل کردند. درنهایت داده ها با استفاده از اندازه گیری مکرر و نرم افزار 21SPSS- مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار مداخله شناختی-رفتاری مبتنی بر تاب آوری بر اضطراب کرونا و بهزیستی روان شناختی دانشجویان بود (p<0.0001) بود. همچنین آزمون تعقیبی LSD نیز تفاوت معنی داری را بین مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در رابطه با اضطراب کرونا نشان داد ((p<0.05. بر این اساس، سطح اضطراب در مرحله پس آزمون و پیگیری کاهش یافت. همچنین نتایج نشان داد که بین مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری از نظر بهزیستی روان شناختی نیز تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0>P). بدین صورت که سطح بهزیستی روان شناختی در مرحله پس آزمون و پیگیری افزایش یافت. بااین حال، تفاوت معنی داری بین مراحل پس آزمون و پیگیری مشاهده نشد که عدم پایداری اثر مداخله را در طول زمان برجسته می کند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، می توان نتیجه گرفت که جلسات آنلاین مداخله شناختی-رفتاری مبتنی بر تاب آوری، همانند جلسات حضوری، می تواند موثر بوده و می توان در شرایط همه گیری بیماری ها یا درمان راه دور برای بهبود وضعیت روانی بیماران مضطرب مورداستفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بیماری کرونا، اضطراب، بهزیستی روان شناختی، درمان شناختی رفتاری، تاب آوری
 • کیومرث بشلیده، راضیه عابدینی ولامدهی*، فریبا پهلوانی، فاطمه آل حبیب، وحید صادقی فیروز آبادی صفحات 45-58
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه علی متغیرهای شخصیتی با نگرش بهداشتی مرتبط با کویید 19 در دانشجویان بود. اعضای نمونه 150 نفر از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی بودند که به صورت اینترنتی و از طریق شبکه های اجتماعی (تلگرام و واتساپ) پرسشنامه های رفتار بهداشتی، نگرش بهداشتی، جایگاه مهار درونی، مخاطره جویی، عزت نفس و وظیفه شناسی و روان نژندی را تکمیل کردند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری برای سنجش برازش مدل و بررسی روابط مستقیم استفاده گردید. همچنین برای سنجش روابط میانجیگری از بوت استرپ در برنامه مایکرو و هیز (2008) و جهت سنجش روابط تعدیل گر از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج حاکی از برازش خوب مدل با داده ها بود (09/0=RMSEA، 85/0=IFI و مقدار مجذور کای نسبی=71/1) و تمام روابط مستقیم به غیر از رابطه مخاطره جویی با نگرش بهداشتی تایید گردید. یافته ها همچنین نقش میانجیگری جایگاه مهار درونی را در رابطه بین ویژگی شخصیتی و نگرش بهداشتی تایید کردند. در ادامه نتایج حاکی از نقش تعدیل کنندگی عزت نفس در رابطه بین جایگاه مهار درونی با نگرش بهداشتی دانشجویان بود. به عبارت دیگر، رابطه بین جایگاه مهار درونی با نگرش بهداشتی در دانشجویانی که عزت نفس بالاتری داشتند قوی تر از رابطه ای بود که در آن دانشجویان عزت نفس پایین تری را گزارش داده اند. همچنین نتایج نقش تعدیل کنندگی عزت نفس را در رابطه بین روان نژندی با نگرش بهداشتی دانشجویان تایید کردند. به عبارتی، رابطه بین روان نژندی با نگرش بهداشتی در دانشجویانی که عزت نفس پایین تری داشتند قوی تر از رابطه ای بود که در آن دانشجویان عزت نفس بالاتری را گزارش داده اند.
  کلیدواژگان: ویژگی شخصیتی، مخاطره جویی، نگرش بهداشتی، رفتار بهداشتی، عزت نفس
 • مریم معادی*، عباس ابوالقاسمی، موسی کافی، سیده هاجر شارمی صفحات 59-68
  مقدمه
  بیماری التهابی لگن به عنوان یک عفونت شایع، با ایجاد عوارض طولانی مدت مانند درد مزمن لگن و ناباروری می تواند باعث کاهش کارکرد های خانواده در فرد شود. هدف این مطالعه، مقایسه کارکردهای خانواده در زنان مبتلا به نازایی با و بدون بیماریهای التهابی لگن بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه-ای است و شرکت کننده ها شامل 48 زن مبتلا به نازایی با بیماری التهابی لگن و 57 زن مبتلا به نازایی بدون بیماری التهابی لگن از میان زنان مبتلا به نازایی مراجعه کننده به بیمارستان الزهراء رشت در سال 1400 بودند که بر اساس پرونده بیماران و تشخیص پزشک متخصص زنان، دارای نازایی با بیماری التهابی لگن(عامل لوله ای) و نازایی بدون بیماری التهابی لگن(ناشی از علل دیگر) به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از چک لیست جمعیت شناختی و پرسشنامه کارکرد خانواده مک مستر استفاده شد. داده های پژوهش با تحلیل واریانس یک و چند متغیری تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تنها بین میانگین نمرات آمیختگی عاطفی در زنان نابارور با و بدون بیماری التهابی لگن تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P).همچنین در دو سطح تحصیلی بالا و پایین در پاسخگویی عاطفی و کنترل، و در اثر متقابل بین گروه و تحصیلات مولفه نقش دارای تفاوت معنادار بود(05/0>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش و اهمیت مولفه آمیختگی عاطفی در زنان مبتلا به نازایی بدون بیماری التهابی لگن این مولفه می تواند به عنوان یک نقطه قوت در این زنان در جهت ارتباط موثرتر در زندگی زناشویی به کار رود و اثرات منفی نازایی را کاهش دهد و تحصیلات نیز به عنوان یک متغیر تاثیرگذار احتمالی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: همجوشی عاطفی، کارکردهای خانواده، بیماریهای التهابی لگن، ناباروری زنان، نازایی لوله ای
 • منصور فتحی، لیلا عبدالملکی، سارا مکی علمدری، سید حسین محقق کمال* صفحات 69-79
  مقدمه
  زنان مبتلاء به اچ آی وی با چالش های متعدد روانی- اجتماعی مواجه هستند که بر کیفیت زندگی آن ها تاثیر منفی گذاشته است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری در ارتقای کیفیت زندگی زنان مبتلا به اچ آی وی است.
  روش
  روش پژوهش حاضر، آزمایشی و به صورت اجرای پیش آزمون-پس آزمون بر روی دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری مورد مطالعه را زنان مبتلا به بیماری اچ آی وی تحت پوشش انجمن احیای ارزش های شهر تهران تشکیل می دهد. 120 نفر، پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی چندبعدی مربوط به بیماران مبتلا به ایدز را تکمیل نمودند، از بین آن ها، 60 نفری را که کم ترین نمره را به دست آورده بودند، انتخاب و به صورت کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 300نفر) قرار گرفتند. پرسشنامه بر روی هر دو گروه اجرا شد. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه، طبق پروتکل تحت آموزش قرار گرفت. گروه کنترل در 3 جلسه بدون آموزش خاصی شرکت نمودند. در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد و پس از پایان جلسات، پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد تا اثربخشی و مقایسه گروه ها مورد بررسی قرار گیرد. از آزمون های تحلیل کوواریانس و تی تست برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها بهره گرفته شد.
  یافته ها
  بعد از 10 جلسه آموزش، یافته ها نشان داد که میانگین نمرات گروه آزمایش در کیفیت زندگی و ابعاد آن به طور معناداری افزایش یافته است و بین دو گروه کنترل و آزمایش (زنان مبتلا به اچ آی وی) از نظر میزان کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد. P<0.05نتایج نشان داد که رویکرد شناختی- رفتاری به عنوان یکی از مداخلات درمانی از قابلیت خوبی در توانبخشی روانی- اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی زنان مبتلا به اج آی وی برخوردار است.
  کلیدواژگان: اچ آی وی، ایدز، درمان گروهی، درمان شناختی -رفتاری، کیفیت زندگی، زنان
|
 • Hanieh Farahani, Mansooreh Sadeghi *, Fereshte Mootabi, Fazlollah Ahmadi, Zahra Bigham Pages 9-18

  Divorce is one of the most major stressors in life . has potentially negative consequences for mental and physical health. So, One’s ability to cope with divorce breeds in more general health. the focus of studies is more concentrated on the effects of divorce on children and women, while the consequences of this phenomenon on men are regrettably neglected. researches showed that divorced men are at highly significant risk for early death based on the cumulative number of years that men lived as divorcees. hypertension is mainly known as a consequence of distress among divorced men. A limited number of heterogeneous researches have concentrated on the experience of divorce in men. However, they are heading for more negative consequences and sometimes the positive consequences are neglected. to eliminate these shortcomings, the Scoping review method will be used for running an exploratory study on the current heterogeneous literature and It will be useful for future research

  Keywords: Divorce, men, physical health, Mental Health, copings
 • Houshang Garavand * Pages 19-34
  Objective
  The Coronavirus not only affects physical health, but the outbreak of this virus can also have devastating psychological effects. To treat and diagnose, these impacts should be identified. This study aimed to the mediating role of empathy in relationship between self-compassion and psychological capital with corona anxiety.
  Method
  The research method was correlation of the type path analysis. The population of this study included all Undergraduate Students Poldokhtar Higher Education Center (450 student) who were studying during the academic year of 2020-2021. 210 male students participated in this study online and responded to Corona Disease Anxiety Scale (CDAS; Alipour & et al., 2020), Self-Compassion Scale (SCS; Neff, 2003), Psychological Capital Questionnaire (PCQ; Luthans et al., 2007)and Interpersonal Reactivity Index (IRI; Davis, 1983). The research method used was casual modeling.
  Results
  The results showed that the proposed model has a good fit with the data of this study (RMSEA = 0.001, GFI = 1.00, AGFI = 0.98, CFI = 1.00). The results showed that the psychological capital had a direct effect on corona anxiety (β = -0.16, p<0.05); but Self-compassion did not have a direct effect on corona anxiety (p>0.05). Self-compassion had a direct effect on empathy (β = 0.32, p<0/01); but psychological capital did not have a direct effect on empathy (p>0/05). Also, empathy had a direct effect on corona anxiety (β = -0.29, p<0/01). Indirect pathway results showed that only Self-compassion mediated by empathy could reduce corona anxiety (p<0/01).
  Conclusions
  According to the results, students with higher psychological capital and empathy experience less corona anxiety, and on the other hand, the more self-compassion increases, the more empathy improves, which results in a decrease in corona anxiety. Therefore, through education and promotion of self-compassion, empathy can be increased and the severity of corona anxiety in students can be reduced.
  Keywords: self-compassion, Psychological Capital, Empathy, Corona Anxiety
 • Khatoon Pourmaveddat *, Zobeydeh Dehghan Manshadi Pages 35-44
  Objective
  This study attempted to use resilience-based cognitive-behavioral intervention (R-CBT) through online learning to reduce COVID-19 anxiety and improve psychological well-being.
  Method
  Fourteen Payame Noor University Telephone Counseling Center students with Corona anxiety, who were selected by volunteer sampling, received nine sessions of R-CBT using a learning management system (LMS). The participants completed the Corona Disease Anxiety Scale (Alipour et al.020) and Ryff Scales of Psychological Well-being (Ryff, 1989) in pre-test, post-test, and follow-up. Finally, the data were analyzed using repeated measures.
  Results
  The results demonstrated the significant effect of R-CBT on COVID-19 anxiety and psychological well-being (p<0.0001). LSD post-hoc test indicated a significant difference (p<0.05) among the pre-test, post-test, and follow-up stages regarding COVID-19 anxiety. Accordingly, the level of anxiety decreased in the post-test and follow-up stage. The results also revealed a significant difference among pre-test, post-test, and follow-up stages in regarding psychological well-being (p<0.05) . Accordingly, the level of psychological well-being increased in the post-test and follow-up stage. However, no significant difference was observed between the post-test and follow-up stages, which highlighted the non-stability of the effect of the intervention over time.
  Conclusion
  According to the results, it could be concluded that online sessions of R-CBT were effective likewise in-person sessions and could be used in pandemic conditions or long-distance therapy to improve psychological condition of anxious patients .
  Keywords: Coronavirus disease, stress, Well-being, cognitive behavioral therapy, Resilience
 • Kioumars Beshlideh, Raziyeh Abedini Velamdehy *, Fariba Pahlevani, Fatemeh Alhabib, Vahid Sadeghi-Firoozabadi Pages 45-58
  The present study aimed to investigate the causal pattern of the relationship between personality variables and coronavirus-related health attitudes mediated by the internal locus of control, and the moderating role of self-esteem in students. The sample participants consisted of 150 students of varying educational levels who completed the Health Behavior, Health Attitude, Internal Locus of Control, risk-taking, self-esteem, and conscientiousness and neuroticism questionnaires, online and through messaging applications (Telegram and WhatsApp). To analyze data, structural equation modeling (SEM) was used to measure fitness of the model and examine direct relationships. Measurement of the mediator relationship was assessed via, Bootstrap, and the moderator relations were examined with hierarchical regression. The results showed that the model's fitness well with the data and all direct relationships, except the relationship between risk-taking, and health attitudes were confirmed. The findings also confirmed the mediating role of the internal locus of control in the relationship between personality traits and health attitudes. The results further indicated the moderating role of self-esteem in the relationship between the internal locus of control and students' health attitudes. In other words, the relationship between the internal locus of control and health attitudes in students with higher self-esteem is stronger than the relationship in which students reported lower self-esteem. The results also confirmed the moderating role of self-esteem in the relationship between neuroticism and students' health attitudes. In other words, the relationship between neuroticism and health attitudes in students with lower self-esteem is stronger than the relationship in which students reported higher self-esteem
  Keywords: Personality Trait, risk taking, health attitude, health behavior, Self-esteem
 • Maryam Maadi *, Abbas Abolghasemi, Mosa Kafie, Seyedeh Hajar Sharami Pages 59-68
  Objective
  Pelvic inflammatory disease is a common infection that can reduce family functioning by causing long-term complications such as chronic pelvic pain and infertility. This study Aimed to comparefamily functions in Infertile women with and without the pelvic inflammatory disease.
  Method
  The research method was causal-comparative and the participants included 48 infertile women with pelvic inflammatory disease and 57 infertile women without The pelvic inflammatory disease, who were referred to Al-Zahra Hospital in Rasht in 2021. Based on the patients' records and the diagnosis of the gynecologist, infertile women with pelvic inflammatory disease (tubular factor) and infertile women without pelvic inflammatory disease (due to other causes) were selected purposefully. A demographic checklist and McMaster Family Functioning Questionnaire were used to collect data. Research data were analyzed using one-way and multivariate variance analysis.
  Results
  The results showed that there was a significant difference between the mean scores of emotional fusion in infertile women with pelvic inflammatory disease and infertile women without pelvic inflammatory disease (P <0.05). In addition, there was a significant difference in the two levels of high and low education in emotional control and response and interaction between group and education components (P <0.05).
  Conclusion
  According to the results of this study and the importance of the emotional integration component in women with infertility without pelvic inflammatory disease, this component can be used as a strength in these women for more effective communication in married life and to reduce the negative effects of infertility and education should be further examined as a possible influential variable.
  Keywords: Emotional fusion, Family functions, Female infertility, Pelvic inflammatory disease, Tubal infertility
 • Mansour Fathi, Leila Abdolmaleki, Sara Makki Alamdari, Seyed Hossein Mohaqeqi * Pages 69-79
  Background
  Women living with HIV (WLWH) experience various psychosocial challenges, which negatively affect their quality of life (QOL). The current study examines the outcomes of women living with HIV (WLWH), who receive cognitive behavioral group therapy (CBGT) for improving quality of life in Tehran, Iran.
  Methods
  The design of the study is a randomized clinical trial (RCT). Sixty women living with HIV were randomly assigned into a control and an intervention groups, 30 participants for each group. A 10-session cognitive behavioral group therapy was provided only to the intervention group. The control group participated in 3 sessions without special training. To assess the effectiveness of the intervention, quality of life was measured using Multidimensional Quality of Life Questionnaire for HIV/AIDS (MQoL-HIV) before and one month after intervention delivery. Pre-test and post-tests were compared using t-test analysis.
  Results
  After 10 weeks training, the Mean±SD QOL score significantly increased in the intervention group. Based on covariance analysis, the intervention group had significantly higher QOL score than the control group after the intervention P<0.05.
  Conclusion
  Due to the low quality of life among WLWH, CBGT can be helpful in providing psychological rehabilitation to improve the quality of life of this group.
  Keywords: HIV, AIDS, group therapy, cognitive behavioral therapy, Quality of Life, Women