فهرست مطالب

اندیشه سیاسی در اسلام - پیاپی 33 (پاییز 1401)
 • پیاپی 33 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بهرام اخوان کاظمی*، منا حمیدی نسب صفحات 7-31
  بررسی معنای انتظار در دو گفتمان ایستایی و غیرانقلابی و گفتمان پویا و انقلابی و همچنین تاثیر معنای انتظار و انگاره های برخاسته از این مفهوم در نوع رفتار و کنشگری انسان در یک جامعه عصر غیبت، موضوعی است که هدف مطالعات بسیاری از جمله هدف پژوهش حاضر قرار گرفته است. این نوشتار با استفاده از شیوه توصیفی تحلیل اسنادی به تحلیل گفتمانی موضوع پرداخته است. آنچه مسیله پژوهش حاضر را مطرح می سازد، تاثیر انتظار در عصر غیبت بر کنشگری انسان است؛ موضوعی که مرزبندی های مشخصی را در میان معتقدان به حضور فعال و غیرفعال در عصر غیبت ایجاد نمود و درصدد پاسخ به این پرسش است که انسان در مفصل بندی گفتمانی گفتمان های فکری برآمده از انتظار در عصر غیبت، چه هویت و کنشی را به دست می آورد؟ آنچه پژوهش به دنبال ادعای آن است این مطلب است که برداشت پویا و انقلابی از انتظار در عصر غیبت که آیینه و انعکاس آن را می توان در نظریات امام خمینی استناد نمود، فرایندی از سازوکارهای اساسی برای پیشبرد اهداف آرمانی و مفصل بندی عناصر هویتی مطلوب از انسان و کنشگری آن در جامعه اسلامی و مسیولیت پذیری صحیح در فراهم سازی بسترهای ظهور منجی عالم را ایجاد نمود. موضوعی که با کنشگری منفعلانه و نگرش های تقلیل گرایانه رویکردهای ایستایی به معنای انتظار در عصر غیبت به صورت شاخص در اندیشه فکری انجمن حجتیه، ناسازگاری کامل دارد.
  کلیدواژگان: انتظار ایستا، انتظار انقلابی، انجمن حجتیه، امام خمینی(س)، گفتمان
 • زهره خانی*، فرزاد روزبهانی صفحات 33-56
  حق خون خواهی بین مسلمانان و غیرمسلمانان از موضوعات چالش برانگیز امروز است. مشهور فقهای امامیه و بعضی فقهای اهل سنت قایل به کشته شدن غیرمسلمان در برابر قتل مسلمان اند، درحالی که کشتن مسلمان را در برابر قتل غیرمسلمان روا نمی دانند. این حکم با استناد به آیه نفی سبیل، خبر و اجماع استنباط شده است. پس از پیروزی جمهوری اسلامی نیز در قوانین کیفری از این نابرابری تبعیت شده است. علی رغم نظر مشهور فقهای امامیه بر حکم نابرابری، برخی از فقهای معاصر با پشتوانه دیدگاه سیاسی خویش و کرامت انسانی، ادله مشهور را کافی ندانسته و قایل به برابری غیرمسلمان با مسلمان در خون خواهی شده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی و نقد ادله و توجیهات قایلین به نابرابری، حکم را بر مبنای تیوری امام خمینی در نقش زمان و مکان در استنباط سنجیده است و نشان می دهد که در عصر حاضر موضوع سلطه غیرمسلمانان منتفی است. غیرمسلمانان به عنوان شهروند و با رعایت قوانین در کشور اسلامی زندگی می کنند، بنابراین بر اساس فقه سیاسی، برابری در خون خواهی غیرمسلمانان با مسلمانان حکم اسلام است.
  کلیدواژگان: امام خمینی، برابری، خون خواهی، غیرمسلمان، نقش زمان و مکان
 • مرتضی علویان*، لقمان قنبری، امید عزیزیان صفحات 57-80
  در جامعه شناسی معرفت، تعین های اجتماعی نقش مهمی در آگاهی نسبت به یک پدیده و یا فهم اندیشه و عمل یک روشنفکر ایفاء می کنند. این پژوهش با اتکا بر جامعه شناسی معرفت کارل مانهایم، به ویژه بحث تعین های اجتماعی، درصدد فهم این مسیله است که تعین های اجتماعی چه نقش مهمی در شکل دهی اندیشه و عمل شریعتی داشته اند؟  فرضیه این است که تعین های اجتماعی نقش برجسته ای در شکل دهی به اندیشه و عمل شریعتی داشته اند. هدف از این پژوهش معرفی و توصیف شخصیت شریعتی نیست، بلکه مقصود نشان دادن خاستگاه اجتماعی فکر و عمل شریعتی است. در مجموع با توجه مباحث مطرح شده در چهارچوب جامعه شناسی معرفت و به ویژه تعین های اجتماعی مورد نظر کارل مانهایم می توان گفت، اندیشه‏ها و اعمال شریعتی در خلا شکل نگرفته است و هر یک از نظریات شریعتی با مبادی، اصول موضوعه و بنیان های معرفتی خاصی مرتبط است و از بعد عملی از بسترها و زمینه‏های اجتماعی و فرهنگی خویش متاثر بوده است. در مجموع با توجه به مباحث مطرح شده و همچنین تجزیه و تحلیل عناصر اصلی در تکوین اندیشه و عمل شریعتی در چهارچوب تعین های اجتماعی مورد نظر مانهایم می توان عواملی مانند پایگاه اجتماعی، خانوادگی، محیط زندگی را در اندیشه ها و اعمال شریعتی موثر دانست.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی معرفت، تعین های اجتماعی، کارل مانهایم، ساخت اجتماعی واقعیت، شریعتی
 • محمود علی پور صفحات 81-113

  این مقاله قصد دارد تا با ارایه نوعی داوری سیاسی متفاوت در عصر مشروطه به تبیین این مسیله بپردازد که سید جمال الدین واعظ به عنوان یکی از رهبران و مدافعین مجلس و مشروطه، چه شاخص هایی را برای حکومت قانون در نظر داشته است و داوری سیاسی مطلوب وی چه ارتباطی با آن شاخص ها دارد؟ در این خصوص سعی می شود پرسش پژوهش با بررسی روزنامه الجمال پاسخ داده شود. هدف این پژوهش روشن کردن ابعاد داوری سیاسی مطلوب نزد سیدجمال است که در قالب برداشت او از حکومت قانون تجلی پیدا می کند. این مقاله با استفاده از نوعی روش تحلیل محتوای کیفی می کوشد به یافته های خود دست پیدا کند و ازاین رو، این نکته را مطرح می کند که اندیشه سیاسی سید جمال به زبان گمشده ای در آن دوره اشاره دارد که بر نوعی داوری سوم تمرکز داشته و هدف آن برپایی موارد پیش رو است: 1. داوری سیاسی فضیلت مند؛ 2. مساوات، آزادی و عدالت برای همه آحاد ممالک محروسه ایران؛ 3. توسعه ملی در قالب رفع فقر، جهالت و استواری آموزش، مهارت و ارتقاء توانمندی های انسانی؛ 4. دفع استبداد مسبوق به سابقه در تاریخ این ملک.

  کلیدواژگان: داوری سیاسی، سید جمال الدین واعظ، حق انسان، ترقی، مشروطه
 • احسان کاظمی*، محسن جمشیدی، عبدالله بیننده صفحات 115-136
  بحث در خصوص ماهیت و ابعاد تفکر و تعقل به عنوان موضوعی بنیادین، همواره دغدغه نوع انسان و به خصوص فیلسوفان بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بحث از تفکر به معنای لغوی و اصطلاحی، جایگاه آن در فلسفه و فلسفه سیاسی اسلامی موردبررسی قرار گیرد و برای این منظور به آرای فارابی و ملاصدرا رجوع شده است. نتیجه آنکه، در فلسفه اسلامی، تفکر در نسبت با هستی شناسی و قراردادن انسان به عنوان بخشی از هرم هستی قابل درک است و تفکر او در چنین منظومه ای معطوف به سعادت است. فارابی این مسیله را ذیل بحث از سلسله عقول و مراتب آن موردبحث قرار داده است و ریاست مدینه فاضله را از آن کسانی می داند که به مرتبه «عقل مستفاد» رسیده باشند و نیل به همین مرتبه را مقسم انواع مدینه قرار داده است. ملاصدرا نیز، به صورتی دیگر به همین نکته رهنمون شده است با این تفاوت که برای او عقلانیت در کنار اشراق و وحی مطرح شده است و تفکر یکی از این ارکان سه گانه است و اندیشه سیاسی او نیز به تبع این تحول در مبادی به سوی نوعی حکومت شرعی متمایل شده است که او از آن به «علمای اهل معرفت» تعبیر کرده است.
  کلیدواژگان: تفکر، سیاست، فلسفه اسلامی، فلسفه سیاسی، فارابی
 • جمشید منتشلو، عباس رهبری* صفحات 137-155
  پژوهش حاضر اقدامات سیاسی و فرهنگی خاندان حرفوشیان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. خاندان آل حرفوشیان ازجمله گروه های شیعی مذهب در لبنان بودند که هم زمان با حاکمیت عثمانی ها در آسیای صغیر و هم زمان با دوره صفویان در ایران در ناحیه بعلبک سکونت داشتند. آن ها از طرف عثمانی ها تیول دار بعلبک محسوب می شدند و در جریان سیاست عثمانی ها علیه شیعیان، نقش زیادی در دفاع از مضامین سیاسی و عقاید مذهبی شیعه در این منطقه برعهده داشتند. اقدامات و فعالیت حرفوشیان را می توان در دو جبهه سیاسی و نظامی خلاصه کرد که موضوع مقاله حاضر بوده و پاسخ به این پرسش است که اقدامات آنان در این خصوص چه بوده است؟ البته به نظر می رسد که آنان اقدامات ارزنده ای در زمینه های دیگر نیز در این ناحیه انجام داده اند .در این میان عملکرد فرهنگی و به خصوص روابط آن ها با ایران مدنظر قرارگرفته شده است؛ همچنین آنان دارای سیاست تعامل گرایانه با عثمانی ها بوده و سعی داشتند در روابط با آنان خود را از برخوردهای مغرضانه دور کنند که به این موضوع نیز اشاره شده است. این پژوهش با استناد به منابع معتبر تاریخی و حدیثی به شیوه کتابخانه ای به تحلیل مسیله می پردازد. روش تحقیق انجام شده توصیفی تحلیلی و بر اساس سند کاوی است.
  کلیدواژگان: آل حرفوش، بعلبک، بقاع، شیعه، لبنان
|
 • Bahram Akhavan Kazemi *, Mona Hamidi Pages 7-31
  Investigating the meaning of expectation in two static discourses and dynamic discourse and the impact of the meaning of expectation on the type of human activism in the society of the Age of Absence is a subject that has been the target of many studies, including the present research. The writing has analyzed the discourse of the topic using the descriptive method - document analysis. What the research seeks to claim is that the dynamic perception of expectation in the age of occultation, whose reflection can be cited in the theories of Imam Khomeini (RA), is a process of basic mechanisms for articulating the elements of the desired identity of man and its activism in society. Islam and correct responsibility in providing the platforms for the emergence of the savior of the world. This issue is completely incompatible with the reductionist attitudes of the static approaches of waiting in the age of absenteeism as an indicator in the intellectual thought of the Hojjatiye Association.
  Keywords: Static expectation, revolutionary expectation, Hojjatieh Association, Imam Khomeini, Discourse
 • Zohreh Khani *, Farzad Rozbahani Pages 33-56
  The blood feud between Muslims and non-Muslims is one of the most challenging issues today. Famous Imami jurists and some Sunni jurists believe that non-Muslims should be killed in response to the murder of Muslims, while they do not consider it permissible to kill a Muslim in response to the killing of non-Muslims. After the victory of the Islamic Republic, this inequality has been followed. Some contemporary jurists, with the support of their political views and human dignity, have considered the equality of non-Muslims with Muslims in blood.The present article, with a descriptive-analytical method, while criticizing the arguments of those who believe in inequality, has also evaluated the verdict based on Imam Khomeini's theory on the role of time and space in inference, and shows that in the present era, the issue of non-Muslim domination is ruled out. Non-Muslims live in an Islamic country as citizens and abide by the laws, therefore, based on political jurisprudence, the equality of bloodshed between non-Muslims and Muslims is the rule of Islam.
  Keywords: Imam Khomeini, equality, retribution, Non-Muslims, The role of time, space
 • Morteza Alavian *, Loghman Ghanbari, Omid Azizyan Pages 57-80
  In the sociology of knowledge, social determinants play an important role in the awareness of a phenomenon or the understanding of the thoughts and actions of an intellectual.This research relying on Karl Mannheim's sociology of knowledge especially the discussion of social determinants seeks to understand the issue of what social determinants have played an important role in shaping Shariati's thought and practice.Therefore, the question will be what effects have social determinations had in shaping Shariati's thought and practice, and the hypothesis is that social determinations have played a prominent role in shaping Shariati's thought and practice.The purpose of this research is not to introduce and describe Shariati's personality,but rather to show the social origin of Shariati's thought and action.In general,according to the topics raised in the framework of the sociology of knowledge and especially the social determinants considered byKarl Mannheim,it can be said that Shariati's thoughts and actions were not formed in a vacuum,and each of Shariati's theories is related to specific principles, principles and epistemological foundations.and from the practical side, it has been influenced byits social and cultural contexts
  Keywords: : Sociology of knowledge, Social determinations, Karl Mannheim, Social Construction of Reality, Shariati
 • Mahmoud Alipour Pages 81-113

  This article intends to present a different kind of political judgment in the constitutional era, to explain what indicators Seyyed Jamaluddin Waez, as one of the leaders and defenders of the parliament and the constitution, had in mind for the rule of law And what does her favorable political judgment have to do with those indicators? For this purpose, we try to answer the research question by examining Al-Jamal newspaper. Therefore, the purpose of this research is to clarify the dimensions of the desired political judgment by Seyyed Jamal, which is manifested in the form of his perception of the rule of law. This article tries to reach its findings by using a kind of qualitative content analysis method, And therefore, it raises the point that Seyed Jamal's political thought refers to a lost language in that period, which focuses on a kind of third arbitration, and its purpose is to establish future cases: 1.Virtuous political judgment, 2. Equality, freedom, justice for all members of Iran's fenced countries, 3. National development in the form of eliminating poverty, ignorance and steadfastness of education, skill and promotion of human capabilities and 4. Repelling the unprecedented tyranny in the history of this country.This article intends to present a different kind of political judgment in the constitutional era, to explain what indicators Seyyed Jamaluddin Waez, as one of the leaders and defenders of the parliament and the constitution, had in mind for the rule of law And what does her favorable political judgment have to do with those indicators? For this purpose, we try to answer the research question by examining Al-Jamal newspaper. Therefore, the purpose of this research is to clarify the dimensions of the desired political judgment by Seyyed Jamal, which is manifested in the form of his perception of the rule of law. This article tries to reach its findings by using a kind of qualitative content analysis method, And therefore, it raises the point that Seyed Jamal's political thought refers to a lost language in that period, which focuses on a kind of third arbitration, and its purpose is to establish future cases: 1.Virtuous political judgment, 2. Equality, freedom, justice for all members of Iran's fenced countries, 3. National development in the form of eliminating poverty, ignorance and steadfastness of education, skill and promotion of human capabilities and 4. Repelling the unprecedented tyranny in the history of this country.

  Keywords: political Judgment, Seyyed Jamaluddin Waez, Human rights, Progress, Constitutionalism
 • Ehsan Kazemi *, MOHSEN JAMSHIDI, ABDOLAH BINANDE Pages 115-136
  The discussion about the nature and dimensions of thinking/reasoning as a fundamental issue has always been the concern of human beings and especially philosophers. In this article, an attempt has been made to discuss thinking in the literal and idiomatic sense, its place in Islamic philosophy and political philosophy, and for this purpose, the opinions of Farabi and Mulla Sadra have been referred to. The result is that, in Islamic philosophy, thinking can be understood in relation to ontology and placing man as a part of the pyramid of existence, and his thinking in such a system is aimed at happiness. Al-Farabi has discussed this issue under the discussion of the chain of intellects and its levels, and he considered the head of Madinah Utopia to be one of those who have reached the rank of "utilized intellect" and has divided the attainment of this rank into the types of Madinah. Mulla Sadra has also been guided to the same point in another way,
  Keywords: thought, Politics, Islamic Philosophy, political philosophy, Farabi
 • Jamshid Manteshlo, Abbas Rahbari * Pages 137-155
  The current research has analyzed and investigated the political and cultural actions of the Harfooshian family. This research is based on reliable historical and hadith sources in the library method and descriptive-analytical research method based on document mining which analyzes the problem. The results obtained in this research show that Al-Harfoushians were among the Shia religious groups in Lebanon. The actions and activities of the artisans can be summarized in two political and military fronts, which is the subject of the present article and the answer to the question, what were their actions in this regard? Of course, it seems that they have done valuable actions in other fields in this area, and among them, cultural performance and especially their relations with Iran have been taken into consideration. Also, they have had an interactionist policy with the Ottomans and have tried to distance themselves from biased dealings in their relations with them, which has also been mentioned.
  Keywords: Al-Harfush, Baalbek, Bekaa, Shiites, Lebanon