فهرست مطالب

نشریه دانش علفهای هرز
سال هجدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد شاه علی، حسن علیزاده*، احمد عاشوری صفحات 1-14
  سفید بالک از مهم ترین آفات پلی فاژ محصولات گلخانه ای بوده که باعث کاهش عملکرد کمی و کیفی محصولات می شود. جهت بررسی مقاومت برخی از علف های هرز و گیاهان گلخانه ای به عنوان گیاه تله در کنترل آفت سفید بالک، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت تیمار و 10 تکرار در گلخانه باغ گل های شهرستان الیگودرز در سال 1397 اجرا شد. تاثیر گیاهان تله بر تمام صفات مرتبط با مکانیسم های مقاومت آنتی زنوز و آنتی بیوز در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بیشترین تعداد حشره جذب شده و تخم سفید بالک (کمترین مقاومت آنتی زنوز) در گیاهان خیار (Cucumis sativus) و کاهوی وحشی (Lactuca scariola) مشاهده شد. علف هرز تاج ریزی (Solanum nigrum) نیز اگر چه برای تغذیه حشره بالغ سفید بالک جزء تیمارهای جذاب نبود، اما بعد از خیار جذاب ترین تیمار برای تخم گذاری بوده و بیشترین درصد مرگ و میر تخم و پوره (79 درصد) را داشت. بیشترین دوره رشد و نمو آفت سفید بالک نیز در تیمارهای گیلاس مجلسی (Pseudocapsieum Solaum) (47 روز) و تاج ریزی (46 روز)، و کمترین در محبوبه شب (Cestrum nocturnum) مشاهده شد. بنابراین از گیاه جالیزی خیار و علف هرز کاهوی وحشی به علت جذابیت تغذیه ای و تخم گذاری برای حشره و گیاهان گیلاس مجلسی و تاج ریزی به علت بالا بودن درصد مرگ و میر تخم/پوره و دوره رشد و نمو بیشتر (مقاومت آنتی بیوز بالا)، می توان به عنوان گیاه تله در کاهش جمعیت و کنترل زراعی سفید بالک و افزایش تولیدات محصولات گلخانه ای استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آنتی بیوز، آنتی زنوز، درصد مرگ و میر، رهاسازی حشره، غیرترجیحی، گیاه میزبان
 • مرضیه اخگر، علیرضا باقری*، ایرج نصرتی، پردیس برومندان صفحات 15-33
  این مطالعه به منظور تعیین میزان مقاومت، تاثیر دما، خشکی و اسیدیته بر شایستگی نسبی توده های خردل وحشی اجرا گردید. نمونه برداری از 313 مزرعه گندم دیم شهرستان اسلام آبادغرب در استان کرمانشاه انجام شد. پس از کشت بذور در گلخانه، گیاهچه ها توسط دز توصیه شده (15 گرم ماده موثره در هکتار) تری بنورون متیل (گرانستار) 75% WP در مرحله دو تا چهار برگی تیمار و توده های حساس و مقاوم شناسایی شدند. نتایج ارزیابی پاسخ توده های حساس و مقاوم به مقادیر مختلف علف کش (صفر، 75/3، 5/7، 15، 30، 60، 120، 240، 480 گرم ماده موثره در هکتار) نشان داد که مقدار LD50 در توده حساس 22/7 و در توده مقاوم 85/39 گرم ماده موثره تری بنورون متیل در هکتار بود و شاخص مقاومت توده مقاوم 52/5 به دست آمد. توده حساس در دمای 20 و 25 درجه سانتی گراد درصد جوانه زنی و قوه نامیه بیشتری را نسبت به توده مقاوم داشت. به طورکلی خردل وحشی نسبت به کاهش پتانسیل اسمزی خاک حساس بوده، اما حساسیت توده مقاوم بیشتر از توده حساس بود. بیشترین درصد جوانه زنی در هر دو توده حساس و مقاوم در اسیدیته اندکی اسیدی تا خنثی (شش تا هفت) مشاهده شد که درصد جوانه زنی توده های مقاوم در این بازه به طور معنی داری بیشتر از توده حساس بود. با توجه به شرایط دمایی، تنش خشکی مزارع دیم و همچنین قلیایی بودن خاک منطقه مورد مطالعه به نظر می رسد در صورت رفع فشار ناشی از مصرف علف کش، توده حساس از شایستگی بیشتری برخوردار خواهد بود.
  کلیدواژگان: استولاکتات سنتاز، جوانه زنی، مقاومت به علکفش
 • گیتا خداپناه، جاوید قرخلو*، فرشید قادری فر، سیما سهرابی، ساجده گل محمدزاده صفحات 35-45

  علف های هرز از طریق تداخل و رقابت، رشد و نمو و عملکرد گیاهان زراعی را کاهش می دهند. پیچک بند با نام علمی Polygonum convolvulus L. علف هرزی یک ساله و از خانواده Polygonaceae می باشد. به منظور بررسی تاثیر تیمارهای مختلف در شکستن خواب بذر پیچک بند، پژوهشی در آزمایشگاه تحقیقاتی علف های هرز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1399 انجام شد. تیمارهای پژوهش شامل پس رسی (به مدت هفت ماه)، غلظت های مختلف جیبرلیک اسید و پتاسیم نیترات، تیمار آب داغ، خراش دهی فیزیکی با کاغذ سمباد، سولفوریک اسید غلیظ (98 علف های هرز از طریق تداخل و رقابت، رشد و نمو و عملکرد گیاهان زراعی را کاهش می دهند. پیچک بند با نام علمی Polygonum convolvulus L. علف هرزی یک ساله و از خانواده Polygonaceae می باشد. به منظور بررسی تاثیر تیمارهای مختلف در شکستن خواب بذر پیچک بند، پژوهشی در آزمایشگاه تحقیقاتی علف های هرز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1399 انجام شد. تیمارهای پژوهش شامل پس رسی (به مدت هفت ماه)، غلظت های مختلف جیبرلیک اسید و پتاسیم نیترات، تیمار آب داغ، خراش دهی فیزیکی با کاغذ سمباد، سولفوریک اسید غلیظ (98 درصد)، سرمادهی مرطوب در دمای چهار درجه سانتی گراد و برش پوسته بذر بود. نتایج نشان داد که تیمارهای پس رسی، جیبرلیک اسید و پتاسیم نیترات، غوطه ور کردن بذرها در آب داغ و خراش دهی فیزیکی با استفاده از سمباده اثری بر خواب بذرها نداشتند. پیش تیمار بذرهای علف هرز پیچک بند با سولفوریک اسید و نیز سرمادهی مرطوب باعث وقوع جوانه زنی در بذرها شد. همچنین، برش پوسته بذر در اطراف جنین باعث وقوع حداکثر جوانه زنی بذرها (87 درصد) شد. بیش ترین درصد جوانه زنی بذر پیچک بند در اثر عمال تیمار تلفیقی سولفوریک اسید 20 دقیقه و 15 روز سرمادهی مرطوب (66/91 درصد) و برش پوسته بذر (87 درصد) مشاهده شد که اختلاف قابل توجهی با هم نداشتند. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان بیان داشت که مقاومت مکانیکی پوشش بذر در برابر رشد جنین علت اصلی خواب در بذرهای پیچک بند می باشد.

  کلیدواژگان: پوسته سخت بذر، خراش دهی بذر، سرمادهی مرطوب، سولفوریک اسید
 • محمدحسن هادیزاده*، مهدی مین باشی معینی، محمدرضا جمالی، محمود شاهی کوتیانی، محمدرضا کرمی نژاد صفحات 47-64

  به منظور ارزیابی‏ علف کش پیش آمیخته پروسولفورون + دایکامبا در کنترل علف های هرز پهن برگ گندم، آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار در مناطق زرقان، دزفول، کرج و مشهد طی سال زراعی 1399-1398 اجرا شد. تیمارها شامل کاربرد علف کش های بروموکسینیل+ام سی پی آ (5/1 لیتر در هکتار برومایسید ام آ 40%)، بروموکسینیل+ توفوردی (25/1 لیتر بوکتریل یونیورسال 56%)، بازاگران+ دیکلوپروپ (دو لیتر در هکتار بازاگران دی پی6/56%)، تریاسولفورون+دایکامبا (165 گرم در هکتار لینتور %70)، و علف کش جدید پروسولفورون+دای‏کمبا (300، 400 و 500 گرم در هکتار به تنهایی یا در آمیخته با مویان سیتوگیت یا آدیگور) بود. نتایج نشان داد پروسولفورون+دای‏کمبا در تمام مقادیر، به تنهایی یا درآمیخته با مویان، باعث کاهش وزن خشک علف های هرز غالب آزمایش در کرج (75 تا 100 درصد)، زرقان (85 تا 93 درصد)، دزفول (70 تا 100 درصد) و مشهد (42 تا 97 درصد) شد. کارایی لینتور ضعیف (75-50 درصد) و بوکتریل یونیورسال عالی (بیش از 85 درصد)  ارزیابی شد. علف کش جدید در مقایسه با دیگران تفاوت معنی داری از نظر حفظ عملکرد گندم در بیشتر مناطق نداشت. مهم ترین علف های هرز، خاکشیر ایرانی (Descuriania sophia)، شاه تره (Fumaria vailantii)، بی تی راخ (Galium tricornutum)، گل گندم (Centaurea depressa)، تاتاری (Carduus sp.)، شلمی (Rapistrum rugosum)، سیزاب (Veronica persica)، پنیرک (Malva neglecta)، خردل وحشی (Sinapis arvensis) بودند که پنیرک و شاه تره به نسبت سخت کنترل ارزیابی شدند. به عنوان توصیه می توان پروسولفورون+دای‏کمبا را در مقدار300 گرم در هکتار، به تنهایی یا همراه با مویان (سیتوگیت 5/0 درصد حجمی) به کار برد. هیچ نشانگان خسارتی ناشی از کاربرد علف کش جدید بر گندم مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی چشمی، تراکم، سخت کنترل، گونه های غالب، وزن خشک
 • محمدحسین زمانی، علی جومی، اسحاق کشتکار*، علیرضا مهدویان، حمیدرضا ساسان فر صفحات 65-73

  به‏ منظور ارزیابی کاربرد پردازش تصویر (استفاده از دو روش RGB و Lab) در مقایسه با روش‏ ارزیابی چشمی در تعیین درصد قوه‏نامیه گندم (Triticum aestivum) و ماشک گل‏خوشه‏ای (Vicia villosa) با استفاده از آزمون تترازولیوم یک درصد، آزمایشی به‏صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1397 در آزمایشگاه گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. فاکتورهای این آزمایش شامل روش‏های تشخیص رنگ پذیری (روش چشمی، RGB و Lab)، دو گیاه گندم و ماشک گل‏خوشه‏ای)، خراش دهی فیزیکی (برش‏عرضی، برش‏طولی، سمباده‏زنی، سوزن‏زنی و شاهد بدون تیمار فیزیکی) و مدت زمان قرارگیری در تترازولیوم (10 و 24 ساعت) بودند. نتایج نشان داد که رنگ پذیری بذرها در تیمار 24 ساعت قرارگیری در محلول تترازولیوم، بیشتر از تیمار 10 ساعت بود. برش طولی بذر گندم و ماشک‏ گل‏خوشه‏ای، رنگ‏پذیری را در مقایسه با سایر تیمارهای خراش‏دهی فیزیکی در هر سه روش ارزیابی افزایش داد. کاربرد روش‏های RGB و Lab درصد رنگ‏پذیری بالاتری را به‏ترتیب برای بذرهای گندم و ماشک گل‏خوشه‏ای با برش طولی نشان دادند. بنابراین، فن آوری پردازش تصویر به روش RGB و Lab می تواند به عنوان یک روش سریع، دقیق و جدید برای تعیین قابلیت زنده مانی بذرهای گیاهان زراعی و علف‏های‏هرز از طریق آزمون تترازولیوم مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خراش دهی بذر، روش Lab، روش RGB، زنده مانی، گندم، ماشک گل ‏خوشه‏ای
 • سامره پوراسماعیل، المیرا محمدوند، بیژن یعقوبی*، جعفر اصغری صفحات 75-89
  هزارنی از علف های هرز آبزی خانواده Butomaceae است که در سال های اخیر وارد اکوسیستم شالیزار شده است. این مطالعه به منظور بررسی برخی جنبه های اکوفیزیولوژیک و مدیریت شیمیایی هزارنی اجرا شد. در بررسی های میدانی، زمان رویش، ارتفاع، پنجه، گلدهی و چرخه زندگی این علف هرز در اکوسیستم شالیزار و در آزمایشگاه، میزان جوانه زنی سوخک ها و در آزمایش های گلدانی، کارایی علف کش های خاک پاش پیش رویشی و پس رویشی و نیز علف کش های برگ پاش در کنترل هزارنی بررسی شد. نتایج نشان داد که اراضی باتلاقی، زیستگاه این علف هرز هستند و سوخک اندام اصلی تکثیرشونده هزارنی است. حدود 100% سوخک ها هنگام پادل خاک از ریزوم ها جدا شده و روی آب شناور و انتقال می یابند. ریزوم ها و سوخک های هزارنی متحمل به غرقاب بودند و از عمق 15 سانتی متری یا بیشتر نیز جوانه زدند. گلدهی هزارنی حدود یک هفته قبل از ظهور خوشه برنج شروع شد. هر گیاهچه هزارنی ده ها ساقه گل دهنده بلند تر از ساقه برنج، صدها سوخک دوکی شکل به طول حداکثر 25 میلی متر با بیش از 95 درصد قوه نامیه تولید کرد. در کاربرد پیش رویشی، علف کش های خاک پاش کلومازون+پندی متالین، اکسادیارژیل، پرتیلاکلر، پندی متالین و تیوبنکارب کمتر از 65%، و علف کش های سولفونیل اوره پیرازوسولفورون، متازوسولفورون، فلوستوسولفورون و بن سولفورون متیل بیشتر از 85% هزارنی را کنترل کردند. کارایی سولفونیل اوره ها در کاربرد پس رویشی حدود 10% کمتر بود. کنترل هزارنی با علف کش های برگ پاش پنوکسولام و پروپانیل به ترتیب 62 و 70 درصد و بیس پایریباک سدیم، پنوکسولام+سای هالوفوپ بوتیل، بنتازون+ام ث پ آ و پیری بنزوکسیم به ترتیب 80، 86، 89 و 99 درصد بود. بنابراین در مزارع آلوده به هزارنی، کاربرد یک سولفونیل اوره خاک پاش و یا یک علف کش برگ پاش مناسب علاوه بر سوروف کش اختصاصی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آبزی، برنج، خواب، علف هرز، گونه مهاجم
 • احمد زارع*، فاطمه دریس، زهرا کریمی صفحات 91-102

  به منظور ارزیابی پاسخ جوانه زنی علف هرز دینبرا به دماهای متناوب (30/40، 25/35، 20/30 و 15/25 درجه سانتی گراد- روز/شب) در دو شرایط نور (روشنایی/تاریکی و تاریکی مداوم)، تنش خشکی (صفر، 2/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0-، 1- و 2/1- مگاپاسکال)، تنش شوری (صفر، 50، 100، 150، 200، 250، 300 و 350 میلی مولار) و عمق دفن بذر (صفر، 5/0، 1، 2، 4، 6 و 8 سانتی متری)، چهار آزمایش جداگانه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال 1398 با چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین درصد جوانه زنی در دمای متناوب 20/30 در شرایط روشنایی/تاریکی (93 درصد) و کمترین در دمای متناوب 15/25 در شرایط تاریکی مداوم (5 درصد) مشاهده شد. همچنین درصد جوانه زنی در شرایط روشنایی/تاریکی نسبت به تاریکی مداوم بیشتر بود. شوری و خشکی مورد نیاز برای کاهش 50 درصد حداکثر جوانه زنی به ترتیب 54 میلی مولار و 49/0- مگاپاسکال بود. همچنین، با افزایش عمق دفن بذر، سبزشدن دینبرا کاهش یافت؛ به طوری که در عمق 2 سانتی متری کاملا متوقف شد. نتایج نشان داد که این علف هرز به شوری و خشکی حساس می باشد. استفاده از شخم (به ویژه در شب) و کشت در دامنه دمایی 15/25 درجه سانتی گراد در برنامه مدیریت تلفیقی علف های هرز جهت کاهش گیاهچه های سبزشده توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تنش خشکی، تنش شوری، دمای متناوب، عمق دفن بذر، نور
 • مریم طهماسب عالی، رضا درویش زاده*، امیر فیاض مقدم، ساناز خلیفانی صفحات 103-123
  در میان تنش های زنده و غیر زنده، علف‏هرز گل‏جالیز (Orobanche cernua L.) مهم ترین عامل در کاهش عملکرد توتون می باشد؛ بنابراین شناسایی ژنوتیپ هایی که تحت شرایط تنش قادر به ارایه ی عملکرد نسبتا قابل قبولی باشند، امری ضروری است. به منظور شناسایی ژنوتیپ های متحمل به گل جالیز، تعداد 92 ژنوتیپ توتون و تنباکو در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط شاهد بدون گل جالیز و آلوده گل جالیزدار در مرکز تحقیقات توتون ارومیه طی دو سال 1386-87 و 1387-88 از نظر صفات تاریخ گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و وزن خشک برگ، وزن تر و خشک بوته، وزن تر و خشک ریشه مورد بررسی قرار گرفتند. تنش گل جالیز از طریق اختلاط 06/0 گرم بذر گل جالیز با خاک گلدان اعمال شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب دو محیط آزمایش در دو سال نشان داد که بین محیط های آزمایش از نظر اغلب صفات و بین ژنوتیپ های توتون و تنباکو از نظر تمامی صفات مورد بررسی اختلاف معنی دار وجود دارد. اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در مورد تمامی صفات معنی دار بود که حاکی از وجود تنوع بین ژنوتیپ ها و عکس العمل متفاوت آن ها به گل جالیز می باشد. مقایسات میانگین نشان داد که تنش گل جالیز میانگین کلیه صفات مورفولوژیک را کاهش می دهد به طوریکه وزن تر اندام هوایی بجز برگ (50/23%) و وزن خشک اندام هوایی بجز برگ (70/23%) بیشترین درصد کاهش و صفات تاریخ گلدهی (7/0-%) و تعداد برگ (02/5%) کمترین درصد کاهش را داشتند. در مجموع بر اساس نتایج درصد کاهش میانگین کلیه صفات مشخص شد که ژنوتیپ های C.H.T.283-8 Kharmanli، Immni 3000، F.K.40-1، Pz17، K.B، L 16a، Rustica، C.H.T.209.12e، C.H.T.283-8، Basma 181-8، SPT 413، T.K.L و Samsun 1 از نظر میانگین مجموع صفات مورد بررسی جزو حساس ترین ژنوتیپ ها به تنش گل جالیز هستند. در حالیکه ژنوتیپ های Ploudive 58، Ts 8، Mutant 3، OR-379، P.D.328، Jahrom14 و Lengeh نسبت به هیچ کدام از صفات کاهش نشان ندادند و جز ژنوتیپ های متحمل هستند.
  کلیدواژگان: توتون، حداکثر درست نمایی محدود شده، گل جالیز، مدل خطی مخلوط، مقاومت ژنتیکی
 • زهره عموزاد خلیلی، حسن علیزاده*، سیروان بابائی صفحات 125-134
  به منظور بررسی واکنش علف هرز هندوانه ابوجهل به علف کش های تری فلورالین، پندی متالین و متری بیوزین به صورت پیش کاشت و ایمازاتاپیر، ریم سولفورون و بنتازون به صورت پس رویشی و عدم کاربرد علف کش به عنوان شاهد، آزمایش گلخانه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت تیمار و چهار تکرار در گلخانه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران در سال 1393 اجرا شد. صفات وزن تر، وزن خشک و درصد زنده مانی اندازه گیری و همچنین ارزیابی چشمی (EWRC) (15 و 28 روز پس از پاشش علف کش های پس رویشی) گیاهچه ها بر اساس روش نمره دهی یک تا نه)یک: بدون تاثیر و نه: مرگ کامل گیاه) انجام شد. نتایج نشان داد بین تیمارها در صفات درصد زنده مانی، وزن تر و وزن خشک گیاهچه در سطح یک درصد از لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود داشت. متری بیوزین بیشترین کاهش وزن تر نسبت به شاهد را با 4/92 درصد داشت که با تیمار ایمازاتاپیر با 83 درصد تفاوت معنی داری نداشت. همچنین بیشترین کاهش وزن خشک نسبت به شاهد مربوط به متری بیوزین با 8/83 درصد بود. ارزیابی چشمی در هر دو زمان یادداشت برداری، نشان دهنده تاثیر علف کش های پس رویشی بر گیاهچه های تیمار شده بود؛ به طوری که بین تیمارها در سطح یک درصد تفاوت معنی داری وجود داشت. این مطالعه یک بررسی اولیه جهت انتخاب علف کش مناسب در مدیریت شیمیایی علف هرز هندوانه ابوجهل بود، بنابراین نتایج آن می تواند برای انتخاب علف کش های مناسب در آزمایش های تکمیلی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ایمازاتاپیر، درصد زنده مانی، متری بیوزین، هندوانه ابوجهل
|
 • Mohamad Shahali, Hassan Alizadeh *, Ahmad Ashouri Pages 1-14
  Whitefly is one of the polyphagous and most important pests of greenhouse crops, which reduces the quantitative and qualitative yield of crops. To study th resistance of some weeds and green house plants as trap crop in controlling whitefly, an experiment was conducted in a completely randomized design with eight treatments and 10 replications in the greenhouse of flower garden in Aligudarz city, 2018. The effect of trap plants on all traits of antixenosis and antibiosis mechanisms of whitefly was significant at 1%. The highest number of adsorbed insects and whitefly eggs were observed in cucumber (Cucumis sativus) and prickly lettuce (Lactuca scariola) and the lowest in cock seggs (Cestrum nocturnum). Although black nightshade (Solanum nigrum) was not attractive treatment for feeding adult whitefly, but after cucumber it was the most attractive treatment for spawning and the observed the highest percentage of egg and nymph mortality percentage (79%) in this treat. Also, the highest growth length of whitefly was observed in jerusalem chery (Pseudocapsieum solaum) (47 days) and black nightshade (46 days) treatments, and the lowest in cock seggs. Therefore, cucumber and prickly lettuce due to the attractiveness of feeding and laying for insects (low antixenosis resistance and jerusalem chery and black nightshade, due to higher egg and nymph mortality percentage and growth length (high antibiosis resistance): can be used as a trap plant to reduce the number of generations and control of whitefly and increasing of production of greenhouse crops.
  Keywords: antibiosis, Antixenosis, host plant, nonperformance, percentage of mortality, release of insect
 • Marzieh Axhgar, Alireza Bagheri *, Iraj Nosratti, Pardis Boroomandan Pages 15-33
  This study was conducted to determine the resistance, as well as the effect of temperature, drought and acidity on the relative fitness of wild mustard ecotypes. Sampling was performed from 313 rain-fed wheat farms in Eslamabad-Gharb located in Kermanshah. After sowing the seeds in the greenhouse, the seedlings were treated by the recommended dose (15 g.a.i.ha-1) of Tribenuron methyl (granstrar) 75% WP in the 2-4 leaf stage and sensitive and resistant ecotypes of wild mustard were identified. The results of dose-response test (Tribenuron methyl concentrations: zero, 3.75, 7.5, 15, 30, 60, 120, 240, 480 g.a.i.ha-1) showed that the amount of LD50 in the susceptible and the resistant ecotype were 22.2 7 and 39.85 g.a.i.ha-1, respectively and the resistance index was 5.52 resistant ecotype. Susceptible ecotype at 20 and 25 ° C had higher germination percentage and vigor than resistant ecotype. In general, wild mustard was sensitive to reduction of soil osmotic potential, but the sensitivity of the resistant mass was higher than the susceptible ecotype. The highest germination percentage in both susceptible and resistant ecotypes was observed in slightly acidic to neutral pH (6 to 7) that the germination percentage of resistant ecotypes in this range was significantly higher than the susceptible ecotype. Considering the temperature conditions, drought stress of rain-fed fields and also the alkalinity of the soil in the study area, it seems that if the pressure caused by herbicide application is relieved, the susceptible ecotype will have more fitness to environment condition of studied region.
  Keywords: ALS, germination, Herbicide resistance
 • Gita Khodapanah, Javid Gherekhloo *, Farshid Ghaderi-Far, Sima Sohrabi, Sajedeh Golmohammadzadeh Pages 35-45

  Weeds reduce crop growth and yield through interference and competition with the crop. Polygonum convolvulus L. is an annual weed from the Polygonaceae family. In order to investigate the effect of different treatments in breaking the P. convolvulus seed dormancy, a study was conducted in the weed research laboratory of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources in 2020. The treatments included after-ripening (for seven months), different concentrations of gibberellic acid and potassium nitrate, hot water treatment, mechanical scarification with sandpaper, sulfuric acid (98%), chilling at 4 °C and cutting the seed coat. The results showed that after-ripening, gibberellic acid and potassium nitrate, immersion of seeds in hot water and scarification with sandpaper had no effect on seed germination. Treatment of P. convolvulus seeds with sulfuric acid as well as chilling caused germination in the seeds. Also, scarification the P. convolvulus seed coat around the embryo caused maximum seed germination (87%). The highest germination percentage of P. convolvulus seeds was observed in combined treatment of sulfuric acid treatment (20 minutes) and chilling (15 day) (91.66%) and scarified the seed coat (87%), which were not significantly different. According to the obtained results, it can be stated that the mechanical resistance of seed coat against embryonic growth is the main cause of dormancy in P. convolvulus seeds.

  Keywords: Chilling, hard seed coat, Seed scarification, Sulfuric Acid
 • MohammadHassan Hadizadeh *, Mehdi Minbashi Moeini, Mohammadreza Jamali, Mahmood Shahi Kotiani, Mohammadreza Karaminejad Pages 47-64

  In order to study efficacy of prosulfuron+dicamba for control of wheat broadleaf weeds, an experiment was conducted in randomized complete block design with four replications at Zarghan, Dezful, Karaj and Mashhad regions during 2018-2019 cropping season. The treatments were included of bromoxynil+MCPA (1.5 l ha-1 of Bromicide-MA® 40%), bromoxynil + 2,4-D (1.25 l ha-1 Buctril Universal 56%), bazagran+dicloprop ( 2 l ha-1 Basagaran-DP® 6.56%), triasulfuron+dicamba (165 g ha-1 Lintur® 70%), and the new herbicide prosulfuron+dicamba (300, 400 and 500 g ha-1 alone or mixed with adjuvants). The results showed that prosulfuron+dicamba in all doses, alone or mixed with adjuvants, caused a decrease in the dry weight of the dominant weeds in Karaj (75 to 100%), Zarghan (85 to 93%), Dezful (70 to 100%) and Mashhad (42 to 97 percent), but compared to other herbicides, there was no significant difference in saving wheat yield in most areas. Lintur® was the most inefficient (50%-75%) and Buctril Universal® was the most efficient (more than 85%) herbicide in our experiment. The most important weeds include Descuriania sophia, Fumaria vailantii, Galium tricornutum, Centaurea depressa, Carduus sp., Rapistrum rugosum, Veronica persica, Malva neglecta and Sinapis arvensis. As a recommendation, prosulfuron+dicamba can be used in the dose of 300 g ha-1, alone or mixed with adjuvants (0.5% v/v of Cytogate). No visual damages were observed from prosulfuron+dicamba application on wheat.

  Keywords: Density, difficult-to-control, Dominants weeds, Visual assessment, weight
 • MohammadHosein Zamani, Ali Joumi, Eshagh Keshtkar *, AliReza Mahdavian, Hamidreza Sasanfar Pages 65-73

  To evaluate the application of the image processing method (RGB and Lab methods) compared to the visual evaluation method for determining the seed viability or stainability of wheat (Triticum aestivum) and hairy vetch (Vicia villosa) using tetrazolium test, a factorial experiment based on a completely randomized design with three replications was conducted in the laboratory of Department of Mechanical and Biosystems Engineering of the Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University in 2019. The experimental factors included methods for determining seed stainability (visual assessment, RGB, and Lab methods), two plant species (wheat and winter vetch), physical stratification (cross cutting, longitudinal cutting, sanding, needling, and control), and duration of exposure to tetrazolium (10 and 24 hours). The results showed that the stainability of seeds exposed to tetrazolium for 24 hours was higher than those exposed for 10 hours. The highest stainability of seeds was observed in the longitudinal cutting treatment for both wheat and hairy vetch species in the all three determining seed stainability methods. The RGB and Lab methods showed the highest stainability percentage for wheat and hairy vetch seeds, respectively, where the seeds were cut longitudinally. Therefore, the RGB and Lab image processing technique can be used as a fast, precise, and new method for determining the seed viability of crops and weeds through the tetrazolium test.

  Keywords: Hairy vetch, Lab method, RGB method, Seeds stratification, Wheat
 • Samereh Pouresmail, Elmira Mohammadvand, Bijan Yaghoubi *, Jafar Asghari Pages 75-89
  Butomus is an aquatic weed belonging to the butomaceae family, which has invaded the paddy field ecosystem in recent years. This study was carried out in order to investigate some eco-physiological aspects and chemical management of butomus in paddy field. In the field studies; the emergence time, height, tillering, flowering, and life cycle of butomus in the paddy field ecosystem and the germination rate of bulblets in the laboratory and the effectiveness of pre-emergence and post-emergence soil-applied herbicides in pot experiments, and also foliar-applied herbicides were investigated. The results revealed that waterlogged lands are the main habitat of butomus, and the bulblets are the main reproductive organs of this weed. While puddling, about 100% bulblets are separated from the rhizomes which floated on the water and dispersed. Both rhizomes and bulblets of butomus were submergence tolerant and germinated from 15 cm or more of submergence. Flowering of butomus preceded about one week the initiation of rice panicle. Each plant produced dozens of flowering tillers taller than rice stalk, hundreds of spindle-shaped bulblets up to 25 mm long, with more than 95% emergence rate. In pre-emergence application, soil-applied herbicides including clomazone+pendimethalin, oxadiargyl, pretilachlor, pendimethalin, and thiobencarb, controlled butomus less than 65% and sulfonylureas herbicides; pyrazosulfuron, metazosulfuron, flucetosulfuron, and bensulfuron methyl provided more than 85% control of butomus. The effectiveness of sulfonylureas in the post-emergence application was around 10% lower compared with pre-emergence application. Foliar applied herbicides; penoxsulam and propanil controlled butomus 62% and 70% and its control by bispyribac sodium, penoxsulam+cyhalofop-butyl, bentazon+MCPA, and pyribenzoxim were 80, 86, 89, and 99%, respectively. Therefore, it is recommended to apply a soil-applied sulfonylurea or a foliar-applied herbicide in the paddy fields infested with butomus in addition to the specific herbicide for barnyardgrass control.
  Keywords: aquatic weed, dormancy, Invasive species, rice
 • Ahmad Zare *, Fatemeh Deris, Zahra Karimi Pages 91-102

  In order to evaluate germination response of Dinebra weed to alternating temperatures and (40/30, 35/25, 30/20 and 25/15 °C day/night) in two light conditions (light/dark and continuous dark), osmotic stress (0, -0.2, -0.4, -0.6, -0.8, 1-, and -1.2 MPa), salt stress (0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, and 350 mM) and seed burial depth (0, 0.5, 1, 2, 4, 6, and 8 cm), four separate experiments were conducted at Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan during 2019 with four repetitions. The highest germination percentage was observed at alternating temperatures 30/20 °C in light/dark (93 percentage) and the lowest at 25/15 °C in continuous dark condition (5 percentage). Also, the germination percentage was higher in light/dark than continuous dark condition. Salinity and drought stresses required to inhibit 50% germination of the maximum germination were 54 mM and -0.49 MPa, respectively. Also, with increasing the seed burial depth, the emergence of Dinebra decreased and stopped completely at depth of 2cm. The results indicated that this weed is sensitive to salinity and drought. It is recommended to use plowing (especially at night) and planting in the temperature range of 25/15 °C in the integrated weed management program to reduce the emergence seedlings.

  Keywords: alternating temperature, light, osmotic stress, Salt stress, seed burial depth
 • Maryam Tahmasbali, Reza Darvishzadeh *, Amir Fayaz Moghaddam, Sanaz Khalifani Pages 103-123
  Among biotic and abiotic stresses, broomrape (Orobanche cernua L.) is the most important factor in reducing the yield of tobacco plant, so it is necessary to determine the genotypes that produce relatively acceptable yield under stress conditions. In order to identify tolerant genotypes to broomrape stress, 92 tobacco genotypes were investigated based on randomized complete block design with three replications in two control (without broomrape) and stressful (along with broomrape) environments at the research farm of Urmia tobacco research Centre during two successive years in terms of flowering date, plant height, leaf number, fresh and dry weight of root, leaf area, fresh and dry weight of leaf, fresh and dry weight of plant aerial parts. Broomrape stress was applied by mixing 0.06 grams of broomrape seeds with pot soil. The results of analysis of variance in the two experimental environments during two years showed that there is not significant difference between the experimental environments for most of the studied traits. There was a significant difference between genotypes for all of the studied traits. Genotype × environment interaction was significant for all of the studied traits indicating the presence of different reaction of genotypes within each environment. Mean comparisons showed that broomrape stress reduced the mean of all morphological traits. So that the fresh weight of shoots except leaf (23.50%) and dry weight of shoots except leaf (23.70%) had the highest decrease percentage; whereas flowering date (-0.7%) and number of leaves (5.02%) had the lowest decrease percentage. In general, based on the results of the percentage reduction of mean of studied traits, it was found that C.H.T.283-8, Kharmanli, Immni 3000, F.K.40-1, Pz17, K.B, L 16a, Rustica, C.H.T.209.12e, C.H.T.283-8, Basma 181-8, SPT 413, T.K.L and Samsun 1 are among the most susceptible genotypes to broomrape stress. While Ploudive 58, Ts 8, Mutant 3, OR-379, P.D.328, Jahrom14 and Lengeh genotypes did not show any decrease in any of the traits and are tolerant genotypes to broomrape stress.
  Keywords: Broomrape, Genetically resistant, mixed linear model, Restricted maximum likelihood, Tobacco
 • Zohre Amoozad Khalili, Hassan Alizadeh *, Sirwan Babaei Pages 125-134
  A greenhouse experiment was conducted to investigate Citrullus colocynthis (L.) Schrad. response to some pre-planting and post-emergence herbicides application in Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Tehran, in 2015. The experimental design was randomized complete block design (RCBD) with seven treatments and four replications. Treatments were trifluralin, pendimethalin, metribuzin as pre-planting herbicides and imazethapyr, rimsulfuron, bentazon as post-emergence herbicides as well as no herbicide application (control). Fresh weight, dry weight, survival percent and visual evaluation (EWRC) of seedlings (15 and 28 days after spraying) were measured. Results showed that the treatments were significantly different in terms of fresh weight, dry weight and seedling survival percent (P < 0.01). The highest weed fresh weight reduction percent compared to the control belonged to metribuzin application with 92.4%, that there was no significant difference with imazethapyr. Metribuzin with 83.8% had the highest dry weight reduction percent compared to the control. Visual evaluation in both periods of time showed that the post-emergence herbicides had the significant effect on weed seedlings. This study was a primary investigation to select a proper herbicide in chemical management of C. colocynthis, therefore, the results can be used for herbicides screening in supplementary experiments.
  Keywords: Citrullus colocynthis, imazethapyr, metribuzin, survival percent