فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 3 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/21
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدی محمدی، رضا ناصری جهرمی*، سولماز خادمی، دانیال آزادی، صدیقه شادی صفحات 9-20
  کارآفرینی سبز با تاثیرات مثبت بر محیط زیست، کمک شایان توجهی به توسعه پایدار اقتصادی می نماید. پژوهش حاضر با هدف مروری نظام مند بر مفهوم کارآفرینی سبز در نظام آموزش عالی انجام شد. این پژوهش کیفی با استفاده از روش هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو (2007) انجام شده است. تیم فراترکیب متشکل از دو نفر متخصص برنامه ریزی درسی، یک نفر متخصص روان شناسی تربیتی، یک نفر آگاه به حوزه محیط زیست و یک نفر مسلط به روش پژوهش فراترکیب بود. 13 منبع پژوهشی مرتبط، مبنای تحلیل قرار گرفت. اعتبار داده ها با استفاده از تکنیک های اعتبارپذیری، انتقال پذیری و هم سوسازی داده ها و اعتمادپذیری به داده ها نیز با هدایت دقیق جریان جمع آوری اطلاعات و هم سوسازی پژوهشگران تایید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت پذیرفت. بر اساس نتایج حاصله، مفهوم کارآفرینی سبز شامل مضامین خلاقیت و ابتکار ذهنی، سازگاری با محیط زیست، نوآوری محیطی، خلق ارزش، شناسایی فرصت های سبز، کاهش مخاطرات طبیعی، ایجاد توسعه پایدار و ریسک پذیری می باشد. درک درست و صحیح عوامل مذکور، در توسعه برنامه های آموزشی دانشگاهی و فرهنگ سازی حفظ محیط زیست کمک شایانی می نماید.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرینی سبز، نظام آموزش عالی
 • پروانه صفری الموتی، اسماعیل کرمی دهکردی*، جابر اعظمی صفحات 21-40
  دانش ذی نفعان یکی از عناصر اساسی در مدیریت تنوع زیستی است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دانش جامعه محلی و تاثیر آن بر وضعیت تخریب تنوع زیستی ادراک شده در منطقه حفاظت شده سرخ آباد استان زنجان با استفاده از روش شناسی کمی (توصیفی-همبستگی) انجام شد. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه ای برابر با 250 نفر از خانوارهای روستایی که وابسته به منطقه حفاظت شده بودند (5095N=) مشخص شد و از طریق روش نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد، دانش پاسخگویان در مورد خدمات اکوسیستمی در سطح زیاد و در زمینه چالش های تنوع زیستی در حد متوسط ارزیابی گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، متغیرهای دانش در خصوص خدمات تامینی اکوسیستم، دانش در خصوص تاثیر محرک های انسانی مربوط به فعالیت های ناپایدار جامعه محلی بر کاهش تنوع زیستی، دانش در خصوص تاثیر شرایط زمینه ای (نگرش و معیشت) ضعیف جامعه محلی بر کاهش تنوع زیستی، دانش در خصوص تاثیر محرک های انسانی ناپایدار سازمان های بیرونی بر کاهش تنوع زیستی، دانش در خصوص تاثیر محرک های مربوط به شرایط مداخله گری غیراثربخش بر کاهش تنوع زیستی و دانش در خصوص تاثیر فشارها یا مخاطرات طبیعی وارده به تنوع زیستی، 52 درصد از واریانس ادراک جامعه محلی در مورد وضعیت تخریب تنوع زیستی را تبیین کردند.
  کلیدواژگان: تنوع زیستی، دانش، جامعه روستایی، ادراک، محیط زیست، منطقه حفاظت شده سرخ آباد
 • نازی آهنگرپرتوی*، رسول یاراحمدی، سید محمد شبیری، هادی غفاری، علی امامی میبدی صفحات 41-61
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل کیفی آموزش اقتصاد چرخشی با رویکرد 3C (مبتنی بر شایستگی) در صنایع کوچک و متوسط است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، اکتشافی و از نظر ماهیت موضوعی، کاربردی و توسعه ای است. روش بررسی آن نیز توصیفی تحلیلی است. این پژوهش با روش فراتحلیل انجام شد. جامعه آماری پژوهش کنونی شامل پژوهش های مرتبط بود که در داخل و خارج از کشور به صورت مقاله تمام متن، پایان نامه و طرح های پژوهشی در پایگاه های اطلاعاتی و کتابخانه های دانشگاه ها یا مراکز دولتی در دسترس بودند و متخصصانی که در این زمینه تحصیلات مرتبط یا تجربیات مرتبط داشته اند. بر اساس ملاک های ورود و خروج 182 پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش منجر به تشکیل مدل جامع با سه بعد شناختی، نگرشی و مهارتی و در 11 مولفه و 60 گویه تشکیل گردید. پایایی از طریق ضریب کاپا با مقدار 95/0 محاسبه گردید که در سطح توافق عالی قرارگرفته است. این مدل اطلاعاتی در مورد شایستگی های موردنیاز از ابعاد شناختی و مهارتی و نگرشی جهت اجرای آموزش های اقتصادچرخشی در صنایع کوچک و متوسط ارایه می دهند و با هشدار دادن به تصمیم گیران زمینه های لازم توجه را روشن می سازد و با شناخت و بررسی آن ها درک روشن تری از برنامه آموزشی برای توسعه مفاهیم اقتصاد چرخشی در سازمان ارایه می دهد؛ که این تشخیص به بهبود آموزش ها کمک بسیاری می نماید همچنین به متخصصان کمک می نماید، برنامه های آموزشی کارآمدتری را در صنایع ایجاد سازند.
  کلیدواژگان: اقتصاد چرخشی، آموزش محیط زیست، آموزش مبتنی بر شایستگی، مدل کیفی آموزش، صنایع کوچک و متوسط
 • محمد ناصر مودودی*، زهرا شیرمحمدی علی اکبر خانی، مسعود خیراندیش، آرش مودودی صفحات 63-76
  برخورد وسایل نقلیه با حیوانات در جاده رخدادی جهانی است و عمدتا به دلیل تخریب و تکه تکه کردن زیستگاه های حیات وحش اتفاق می افتد. پژوهش حاضر بخشی از جاده ی بین المللی آسیایی در شرق ایران، استان خراسان رضوی، حدفاصل بین شهرهای تایباد و تربت جام را به مدت سه ماه موردمطالعه قرار داده و هدف از آن، تحلیل اثر زیستگاه های پیرامونی جاده بر تلفات جاده ای حیات وحش، همچنین ارزیابی دیدگاه رانندگان در خصوص ماهیت و میزان این تلفات می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه رانندگان بین شهری تایباد بوده، ابزار جمع آوری داده ها شامل مشاهده مستقیم در دو نوبت صبح و عصر، اجرای پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های یومان ویتنی و رتبه ای اسپیرمن انجام پذیرفت و نتایج نشان دادند که بیشترین تلفات حیات وحش در جاده مربوط به پستانداران کوچک نظیر خارپشت ایرانی و سنجاب زمینی بوده ولی تلفات پستانداران بزرگ تر نظیر روباه، شغال و حیوانات اهلی نیز به همراه پرندگان و خزندگان مشاهده گردید. همچنین همبستگی معنی داری بین میزان تلفات در ماه های مختلف سال و زمان وقوع تلفات در نوبت های صبح و عصر، نیز بین تعداد تلفات و نوع زیستگاه پیرامونی جاده مشاهده شد. یافته ها همچنین نشان دادند با تبدیل اراضی پیرامون جاده به بوم سامان های کشاورزی، تلفات حیات وحش به طور معنی داری کاهش می یابد. در بخش پرسشنامه نیز مشخص گردید رانندگان هیچ گونه آموزش رسمی و غیررسمی در خصوص حفاظت از حیات وحش عبورکننده از جاده دریافت نکرده، اما همدلی زیادی با حیوانات تلف شده یا آسیب دیده در حوادث دارند. آنان بیشترین علل تصادف را سرعت زیاد، ترافیک جاده و کوچک بودن اندازه حیوانات ذکر کردند.
  کلیدواژگان: جاده، تلفات حیات وحش، اراضی پیرامونی، رانندگان
 • مریم رحیمی، محمدهاشم رضائی*، فائزه ناطقی صفحات 77-99
  هدف این پژوهش واکاوی رابطه میان انسان و طبیعت در برنامه درسی خوشه انسان و سلامت دوره دوم متوسطه بوده است. با توجه به اهمیت نقش محوری آموزش وپرورش در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و برنامه درسی ملی، خوشه انسان و سلامت در دامنه محتوایی دروس دوره دوم متوسطه، موردتوجه برنامه ریزان درسی قرار گرفته بود. چنانچه محتوای این دروس متناسب با نیازهای تربیتی دانش آموزان تدوین گردد، می تواند نقش موثری در بهبود رابطه انسان با طبیعت داشته باشد. بدین منظور، در پژوهش حاضر پرسش اساسی از این قرار است: رابطه میان انسان و طبیعت در برنامه درسی خوشه انسان و سلامت در دوره دوم متوسطه چه ویژگی های دارد؟ جهت پاسخ به این پرسش از روش توصیفی-تحلیلی با به کارگیری روش آنتروپی شانون استفاده شده است، جامعه آماری این پژوهش محتوای خوشه دروس انسان و سلامت و راهنمای معلم موجود برای هر کتاب در سال تحصیلی 1400-1399 بوده است. در این پژوهش از دروس مذکور 7162 کد اولیه به دست آمد و در مراحل بعدی تجزیه وتحلیل، 15 مولفه اصلی و 161 مولفه فرعی استخراج شد. نتایج پژوهش نشان داد بیشترین میزان بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت (wj) شاخص اقتدار (163/0(، اکوتوریسم (127/0)، آب (108/0)، امداد و نجات (107/0)، تنوع زیستی (1/0)، هوا (093/0)، پسماند (091/0)، انرژی (079/0)، خاک (051/0)، ارزش های ملی-دینی (027/0)، جنگ نرم (025/0) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به شاخص امنیت پایدار (006/0)، تامین و رفاه اجتماعی (003/0)، تغذیه و سلامت (012/0)، سبک زندگی (01/0) می باشد. با عنایت به این مهم و بر اساس یافته های پژوهش حاضر، بازنگری در برنامه درسی خوشه دروس انسان و سلامت، ضرورتی غیرقابل انکار است.
  کلیدواژگان: انسان و طبیعت، برنامه درسی، تسخیر، خوشه دروس انسان و سلامت، دوره دوم متوسطه
 • مجتبی سوختانلو*، فیاض عصمت، فاطمه شفیعی صفحات 101-116
  این پژوهش با هدف کلی تعیین مولفه ‏های محیط‏زیستی اثرگذار (در قالب تیوری انگیزش حفاظت)، بر رفتار مصرف کودهای شیمیایی، توسط گوجه‏ فرنگی‏کاران استان اردبیل انجام شد. جامعه آماری تحقیق، شامل همه کشاورزان گوجه‎ فرنگی‏کار فعال و دارای کشت آبی در استان اردبیل بودند (1489=N). بر اساس جدول بارتلت و همکاران و به روش چندمرحله‏ای تصادفی با انتساب متناسب، حجم نمونه تعیین ‏شد (310=n). کشاورزان گوجه‏ فرنگی‏کار، از سه شهرستان به طور تصادفی و به تناسب جمعیت انتخاب شدند. رفتار مصرف کودهای شیمیایی، توسط تکنیک شاخص ترکیبی برآورد شد. مطابق یافته‏ ها، غالب کشاورزان (61/41 درصد)، از کودهای شیمیایی در میزان مصرف بالایی استفاده می‏کردند. بیشترین میزان این بیش‏مصرفی (شاخص نسبت مقدار مصرف کود به مقدار مجاز مصرف)، مربوط به کود پتاس مایع بود. مطابق تحلیل مدل ساختاری، بیشترین مسیرهای تبیین‏ کننده رفتار مصرف کودهای شیمیایی، به ترتیب مربوط به مولفه‏ های قصد و نیت رفتاری (731/0)، هزینه پاسخ (543/0) و اثربخشی پاسخ (494/0) بود. آموزش و تشویق کشاورزان به استفاده از کودهای جایگزین غیرشیمیایی (کودهای آلی، هیومیک اسید یا ورمی کمپوست و غیره)، انجام آزمایش‏های دوره‏ای خاک، تعلق یارانه به کودهای زیستی، برگزاری برنامه‏های "روزمزرعه" و بازدید کشاورزان از مزارع موفق در بکارگیری کودهای زیستی می‏تواند بر رفتار کاهش یا جایگزینی در استفاده از کودهای شیمیایی موثر باشد.
  کلیدواژگان: کودهای شیمیایی، مولفه&rlm، های محیط زیستی، تئوری انگیزش حفاظت، گوجه&lrm، فرنگی
 • حسین حافظی*، سید مهدی پامناری، مهدیه رضائی صفحات 117-136
  متاسفانه محیط زیست کنونی دچار چالش های فراوانی شده است و رفع این چالش ها نیاز به بازنگری، بازآفرینی و ترمیم دارد تا حیات بشر در کره زمین حفظ شود. آموزش محیط زیست خصوصا در مدارس، در بهبود این مشکلات نقشی انکارناپذیر دارد. نحوه آموزش و تدریس به ویژه روش های فعال تدریس نیز اثر زیادی بر توانایی های خودآموز دانش آموزان دارد که یکی از مهم ترین آنها روش همیاری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر طرح همیار معلم در انتقال مفاهیم محیط زیستی دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه دوم کاشان انجام شد. روش پژوهش، کمی و مبتنی بر روش نیمه تجربی بود. جامعه آماری متشکل از تمامی دانش آموزان پسر مدارس دولتی پایه یازدهم شهر کاشان به تعداد 1171 نفر که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس دو کلاس 30 نفری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط متخصصان حوزه محیط زیست تایید گردید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 87/0 به دست آمد. داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تجزیه وتحلیل کوواریانس تک و چند متغیره) با نرم افزار SPSS26 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر طرح همیار معلم در انتقال مفاهیم محیط زیستی و مولفه های آن (به استثنای صوت و تنوع زیستی و گردشگری) به دانش آموزان تاثیر دارد؛ بنابراین، می توان با استفاده از روش های تدریس مناسب موجب افزایش کمیت و کیفیت انتقال مفاهیم محیط زیستی در دانش آموزان شد که سرریز آن می تواند ارتقای سطح محیط زیستی جامعه را در پی داشته باشد.
  کلیدواژگان: طرح همیار معلم، انتقال مفاهیم محیط زیستی، پایه یازدهم، کاشان
 • داود تارویردی زاده، شهرام میرزایی دریانی*، محمد رضا ناهیدی امیر خیز، محمد پاسبانی، مرتضی هنرمند عظیمی صفحات 137-158

  مسایل مربوط به حفاظت از محیط زیست و پایداری در بخش مواد غذایی در طی سال های اخیر موجب نگرانی های جهانی شده است. همچنین شرایط نه چندان مطلوب کشورمان از منظر نگهداشت محیط زیست و لزوم توجه به مفاهیم سبز در سطوح مدیریت سازمان ها، موجب شد پژوهش نوآورانه ای باهدف طراحی مدل مدیریت کیفیت سبز در صنعت مواد غذایی با تاکید بر ارتقای عملکرد محیط زیستی ارایه گردد. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و ازلحاظ نوع روش، توصیفی- پیمایشی و دارای رویکرد کیفی بوده که با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام گرفته است. برای گردآوری داده ها از روش مطالعات کتابخانه ای در حوزه ادبیات نظری موضوع و همچنین با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری با 16 نفر از مسیولین و کارشناسان شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی استان اردبیل، مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند انجام شده است. اطلاعات حاصل از دو فاز باهم تلفیق شده و تحلیل داده ها در فرآیند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی با کمک نرم افزار مکس کیودا انجام گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که الگوی پارادایمی مدیریت کیفیت سبز در صنعت مواد غذایی دارای 5 مولفه است: مدیریت سبز منابع انسانی (شرایط علی)، تفکر مدیریتی سبز (شرایط زمینه ای)، مدیریت فناوری و سیستم مدیریت محیط زیستی (شرایط مداخله گر)، نوآوری مدیریتی سبز (راهبردها)، زنجیره تامین سبز (پیامدها) که موفقیت صنعت مواد غذایی در جهت ارتقای عملکرد محیط زیستی درگرو استقرار و اجرای صحیح مدل طراحی شده و مدیریت برتر این مولفه ها خواهد بود.

  کلیدواژگان: تفکر سبز، مدیریت کیفیت سبز، صنعت مواد غذایی، عملکرد محیط زیستی، نظریه پردازی داده بنیاد
 • سارا غلامحسین قوچانی*، ابوذر حاتمی یزد، مهدی کلاهی صفحات 159-174

  هرچند تالاب ها زمانی بهترین تفرجگاه های ایران به شمار می رفتند، ولی در اثر عواملی همچون مدیریت غیرکارا، تعارض انسان-تالاب، تعارضات اجتماعی و عوامل طبیعی، بسیاری از آنها امروزه خشک شده و از بین رفته اند. مقاله حاضر با هدف ساماندهی تالاب هشیلان کرمانشاه از طریق ظرفیت سازی و مشارکت اجتماعی، بر اساس یافته های حاصل از اجرای طرح ساماندهی تالاب هشیلان با رویکرد ظرفیت سازی اجتماعی انجام شده است. شیوه پژوهش، مشارکتی با کارکرد تحقیق در عمل است. جامعه آماری پژوهش، نهادهای محلی و دولتی و همچنین زنان و مردان روستاهای حوضه تالاب مخصوصا روستاییان هشیلان است. برای ساماندهی تالاب هشیلان، از ابزار سیپا (برقراری ارتباط، آموزش و آگاهی عمومی) به عنوان ابزاری برای ظرفیت سازی و مشارکت اجتماعی استفاده شد. برای برقراری ارتباط با جامعه و نهادهای محلی و دولتی در جهت برجسته‏سازی اهمیت تالاب، جشنواره ای برگزار و کارگاه های آموزشی برای مردم روستای هشیلان اجرا شد. همچنین در راستای ارایه برنامه های راهبردی، نشست هایی با معتمدان محلی تدارک دیده شد و از طریق پرسشنامه موردبررسی قرار گرفتند. داده‏ها با نرم افزار SPSS26 تحلیل شدند و تکنیک SWOT مورد استفاده قرار گرفت. طبق نتایج، برقراری ارتباط، آموزش، آگاهی و همچنین برگزاری جلسات آموزشی، مهم ترین عوامل موثر در حفاظت و حمایت از تالاب هشیلان به دست آمدند. همچنین توسعه گردشگری و بهره برداری پایدار می تواند نقش مهمی در توانمندسازی جوانان روستایی و کسب درآمد پایدار داشته و زمینه را برای کاهش مهاجرت آنها به نقاط اطراف فراهم کند.

  کلیدواژگان: مدیریت مشارکتی، مدیریت تطبیقی، مدیریت مشارکتی-تطبیقی، تعارضات اجتماعی، تالاب
 • محمد یزدی* صفحات 175-186
  چکیدهموضوع محیط زیست و طبیعت و اخلاق محیط زیستی موردتوجه تمام ادیان الهی و غیر الهی بوده است. در عصر حاضر موضوع محیط زیست و طبیعت موردتوجه نه تنها دانشمندان علوم فنی و مهندسی قرارگرفته بلکه موردتوجه فیلسوفان معاصر و رهبران اسلامی ازجمله فقهای شیعه قرار گرفته است. در سال های اخیر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضرت آیت الله جوادی آملی دو تن از فقهای برجسته جهان تشیع هستند که به این موضوعات به صورت ویژه پرداخته اند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران هم از نظر بالاترین مسیول حکومت و هم در جایگاه یکی از رهبران برجسته مذهبی جهان در طی بیست سال گذشته به صورت پیوسته به موضوع محیط زیست و طبیعت توجه داشته است. برای بررسی دیدگاه های مقام معظم رهبری 57 مورد از بیانات ایشان در طی ده سال گذشته (1379-1399) با کلیدواژه های محیط زیست، طبیعت، منابع طبیعی، هوا، آب، خاک، درخت، جنگل، مرتع، تخریب، انرژی، آلودگی، آگاهی، قانون، جرم، تصرف و غیره مورد پردازش آماری، تجزیه وتحلیل قرار گرفت. پردازش این داده ها نشان می دهد که بیشترین تکرار در مورد کلمه درخت و درختکاری با 205 مورد و کمترین آنها مربوط به کلمه آگاهی رسانی با 4 مورد تکرار شده است. اهمیت ویژه رهبری بر درخت و درختکاری از این دیدگاه جالب است که در قرآن کریم نیز کلمه درخت 27 بار و نام درختانی مثل خرما 20 بار تکرار شده است. از نکات مهم دیگر در دیدگاه های مقام معظم رهبری نسبت به محیط زیست و منابع طبیعی آن است که علاوه بر به کارگیری کلمات درست از دید یک مقام اجرایی و کارشناسی، حاکم بودن ادبیات قرآنی و فلسفه اسلامی است. حضرت آیت الله جوادی آملی نیز به عنوان یک از فقهای برجسته جهان تشیع و فیلسوفان اسلامی از سال های 1384 به صورت ویژه به موضوع محیط زیست و طبیعت پرداخته است. بررسی مطالب موجود در سایت رسمی، سخنرانی ها، مقالات و کتب ایشان نشان می دهد خمیرمایه دیدگاه های ایشان بر دو مبنای ادبیات فلسفی و قرآنی قرار دارد. این پژوهش نشان می دهد که دیدگاه های محیط زیستی حضرت آیت الله خامنه ای و حضرت آیت الله جوادی آملی تحت تاثیر ادبیات قرآنی، احادیث و روایات ذکرشده شده از پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق، مبانی فقهی معروفی مانند قاعده لاضرر و لاضرار، قاعده تسبیب، قاعده اتلاف و فیلسوفان اسلامی به ویژه ملاصدرا است. با این تفاوت که در دیدگاه های مقام معظم رهبری نظرات کارشناسی و اجرایی نیز کاملا مشهود است درحالی که در نظرات حضرت آیت الله جوادی آملی نظرات کارشناسی و اجرایی مشاهده نمی شود.
  کلیدواژگان: محیط زیست، اندیشه ها، آیت الله خامنه ای، آیت الله جوادی آملی، ایران
|
 • Mehdi Mohammadi, Reza Naseri Jahromi *, Solmaz Khademi, Daniyal Azadi, Sedigheh Shadi Pages 9-20
  Green entrepreneurship, with its positive effects on the environment, contributes significantly to sustainable economic development. The present study was conducted with the aim of a systematic review of the concept of green entrepreneurship in the higher education system. This qualitative research was conducted using the seven-step method of Sandlovski and Barroso (2007). The meta-composite team consisted of two experts in curriculum planning, one expert in educational psychology, one knowledgeable in the field of environment, and one person proficient in the meta-composite research method. 13 related research sources were the basis of the analysis. The validity of the data was confirmed by using the techniques of reliability, transferability, and alignment of data, and the reliability of the data was also confirmed by the accurate guidance of the flow of information collection and alignment of the researchers. Data analysis was done using the thematic analysis method. Based on the results, the concept of green entrepreneurship includes the themes of creativity and mental initiative, adaptation to the environment, environmental innovation, value creation, identifying green opportunities, reducing natural hazards, creating sustainable development, and risk-taking. A proper understanding of the above-mentioned factors helps in the development of university educational programs and the culturalization of environmental protection.
  Keywords: Entrepreneurship, Green Entrepreneurship, Higher Education System
 • Parvaneh Safarialamouti, Esmail Karamidehkordi *, Jaber Aazami Pages 21-40
  Stakeholders’ knowledge is one of the essential elements of biodiversity management. This research assesses local communities’ knowledge and its impact on the perceived biodiversity loss in the Sorkhabad Protected Area of the Zanjan Province using a quantitative (descriptive-correlational) methodology. A sample of 250 out of all rural households dependent on the protected area (N = 5095) was identified using Cochran's formula as the sample size who were selected by a multi-stage random sampling technique. The results showed that the respondents' knowledge about the ecosystem services and the challenges of biodiversity was at high and moderate levels, respectively. The results of regression analysis showed that the variables of knowledge about ecosystem provisioning services, knowledge about the impact of human factors related to unsustainable local community activities on biodiversity, knowledge about the impact of poor community livelihood conditions on biodiversity, knowledge about the impact of factors related to ineffective intervention conditions on biodiversity and knowledge about the impact of natural hazards to biodiversity accounts for 52 percent of the variance of perceived biodiversity loss in the protected areas.
  Keywords: Biodiversity, Rural community knowledge, Perception, Environment, Sorkhabad protected area
 • Nazi Ahangar Partovi *, Rasoul Yarahmadi, Seyed Mohammad Shobeiri, Hadi Ghaffari, Ali Emami Meybodi Pages 41-61
  The aim of the current research is to design a qualitative model of circular economy education with the 3C (competency-based) approach in small and medium industries. The current research is exploratory in terms of its purpose and applied and developmental in terms of thematic nature. Its investigation method is descriptive and analytical. This research was done with the meta-analysis method. The statistical population of the current research included related researches that were available inside and outside the country in the form of full-text articles, dissertations, and research plans in the databases and libraries of universities or government centers, and specialists who had relevant education or experience in this field. Based on the inclusion and exclusion criteria, 182 studies were examined. The results of the research led to the formation of a comprehensive model of cognitive, attitudinal, and skill dimensions and formed in 11 components and 60 items. Reliability was calculated through the Kappa coefficient with a value of 0.95, which is at the level of excellent agreement. This model provides information about the competencies required from the cognitive, skill, and attitude dimensions for the implementation of circular economy training in small and medium industries, and by warning the decision makers, it clarifies the necessary fields of attention, and by recognizing and examining them, they have a clearer understanding of the program. It provides training for the development of circular economy concepts in the organizations. This diagnosis helps to improve training and also helps professionals to create more efficient training programs within the industries.
  Keywords: Circular Economy, Environmental Education, Competency-based Education, Qualitative educational Model, and Small, Medium-sized Enterprises
 • Mohammad Nasser Modoodi *, Zahra Shirmohammadi Aliakbarkhani, Masoud Kheirandish, Arash Mowdoudi Pages 63-76
  The collision of vehicles with animals on the roads is a globally common occurrence and mostly happens due to the destruction and fragmentation of wildlife habitats. The present research has studied some parts of the Asian International Road, located in eastern Iran, to analyze the effects of roadside habitats on roads’ wildlife casualties and the drivers' views on the subject. The statistical population was the intercity drivers of Taybad City and the data collection tools were direct observations, researcher-made questionnaires, and semi-structured interviews. Using SPSS software, non-parametric Mann Whitey U, and Spearman's Rank tests, the results showed that the highest road wildlife deaths were related to small mammals, but larger mammals and birds, and reptiles were also observed. Significant correlations were determined between amounts of casualties in different months, between accidents’ day-time, and between the number of casualties and the type of habitat surrounding the road. Mortalities were significantly reduced by converting roadside lands into agricultural ecosystems. The results showed that drivers have not received any type of wildlife protection training, but had great empathy for them. They cited high speed, road traffic, and the size of animals as the most common causes of accidents.
  Keywords: Road, wildlife mortality, surrounding habitats, drivers
 • Maryam Rahimi, Mohammadhashem Rezaee *, Faezeh Nateghi Pages 77-99
  The present study aims to investigate the components of the human and nature relationship in the human and health cluster curriculum in secondary high school. Because of the importance emphasized in “The Fundamental Reform Document” and “The National Curriculum” by the Ministry of Education, the subjects of “Human and Health” were considered strongly to be in the secondary school curriculum by the curriculum planners. If the content of these courses is tailored to the educational needs of students, it can play an effective role in improving the relationship between human and nature. The main question of this study: What are the features of the relationship between humans and nature in the curriculum with the subjects of humans and health in the second year of high school? The descriptive-analytical method of this research has been done manually by Shannon's entropy content analysis. The statistical population of the research was the secondary high-school human and health textbooks and their teacher guide in the year 2020-2021. The content of the study was (all books),7162 primary codes obtained and 15 main components, and 161 sub-components. Findings show that the greatest attention was paid to the highest information load and significance coefficient (WJ) of the authority (0.163), ecotourism (0.127), water (0.108), relief and rescue (0.107), biodiversity (0.1), air (0.093), waste (0.091), energy (0.079), soil (0.051), religious belief and national (0.027), soft war (0.025) and the lowest coefficient of the importance of the component is the stable security (0.006), Welfare and Social Security (0.003), nutrition and health (0.012), lifestyle (0.01). The findings of the present study indicate the revision of the curriculum of the Human and Health cluster is an undeniable necessity.
  Keywords: Curriculum, Conquest, Human, Health Cluster, Human-Nature Relationship, Secondary High School
 • Mojtaba Sookhtanlou *, Fayyaz Esmat, Fatemeh Shafiee Pages 101-116
  This study was carried out with the general purpose of determining the effective environmental components (in the form of protection motivation theory) on the behavior of chemical fertilizers consumption by tomato farmers in Ardabil province. The statistical population of the study included all active tomato farmers with irrigated cultivation in Ardabil province (N=1489). Based on the table of Bartlett et al. and a multi-stage random sampling method with proportional assignment, the sample size was determined (n=310). Tomato farmers from three counties (Pars Abad (191 people), Meshginshahr (80 people), and Kowsar (39 people)) were selected randomly and according to the population proportion. The behavior of chemical fertilizers consumption was estimated by the composite index (CI) technique. According to the findings, the majority of farmers (41.61%) used chemical fertilizers at a high level of consumption. The highest rate of this overuse (ratio of fertilizer consumption to permissible consumption) was related to liquid Potash fertilizer. According to the structural model analysis, the most paths explaining the behavior of chemical fertilizers consumption were related to the components of behavioral intention (0.731), response cost (0.543), and response effectiveness (0.494), respectively. Training and encouraging farmers to use alternative non-chemical fertilizers (organic fertilizers, humic acid or vermicompost, etc.), conducting periodic soil tests, granting subsidies to bio-fertilizers, holding "Farm Day" programs, and visiting and showcasing farms with successful use of bio-fertilizers can be effective to reduce or replace the chemical fertilizers consumption.
  Keywords: Chemical fertilizers, Environmental components, Protection Motivation Theory, tomato
 • Hossein Hafezi *, Seyed Mehdi Pamenari, Mahdieh Rezaei Pages 117-136
  Unfortunately, nowadays, the environment has faced many challenges, and addressing these challenges requires rethinking, re-creating, and repairing in order to preserve human life on Earth. Environmental education, especially in schools, has an undeniable role to play in alleviating these problems. The way of teaching, especially active teaching methods, has a great effect on students' self-learning abilities, one of the most important of which is the cooperative method. The aim of this study was to investigate the effect of the teacher-assistant plan on the transfer of environmental concepts to 11th-grade high school students in Kashan. The research method was quantitative and based on the quasi-experimental method. The population of the study consisted of all male students of 11th-grade public schools in Kashan, 1171 people, who were selected using the available sampling method of two classes of 30 people. A researcher-made questionnaire was used to collect data, the content validity of which was confirmed by environmental experts, and its reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient equal to 0.87. Data were analyzed at two levels, descriptive (mean and standard deviation) and inferential (univariate and multivariate analysis of covariance) with SPSS26 software. The results showed that education based on the teacher-assistant plan is effective in transmitting environmental concepts and their components (excluding sound and biodiversity and tourism) to students. Therefore, it is possible to increase the quantity and quality of the transfer of environmental concepts in students by using appropriate teaching methods, the overflow of which can improve the environmental level of society.
  Keywords: Teacher Assistant Project, Transfer of Environmental Concepts, Eleventh Grade, Kashan
 • Davood Tarvirdizadeh, Shahram Mirzaei Daryani *, Mohammad Reza Nahidi Amir Khiz, Mohammad Pasbani, Morteza Hnarmand Azimi Pages 137-158

  In recent years, issues related to environmental protection and sustainability in the food sector have become a global concern. Also, the not-so-favorable conditions of our country in terms of environmental protection and the need to pay attention to green concepts at the management levels of organizations led to this innovative research aimed at designing a green quality management model in the food industry with an emphasis on environmental performance improvement. The ultimate purpose of this research is to be practical and in terms of methodology, a descriptive survey was used as well as a qualitative approach that has been done using the Grounded Theory method. To collect data, a library method was conducted within the literature on the subject matter and a purposive sampling method and theoretical saturation principle were used. In-depth and semi-structured interviews were also conducted with 16 officials and experts of companies active in the food industry in Ardabil province. The information obtained from the two phases was combined and data analysis was performed in a three-step process of open coding, axial and selective, with the help of MAXQDA software. The findings of this study show that the paradigm pattern of green quality management in the food industry has 5 components: green human resource management (causal conditions), green management thinking (contextual conditions), technology management, and environmental management system (interventional conditions), green management innovation (strategies) and supply chain green (consequences). Therefore, the success of the food industry to upgrade environmental performance will depend on the establishment and proper implementation of the designed model and the superior management of these components.

  Keywords: Green Thinking, Green Quality Management, Food Industry, Environmental Performance, Grounded Theory
 • Sara Gholamhosein Ghoochani *, Abuzar Hatami Yazd, Mahdi Kolahi Pages 159-174

  Although wetlands were once considered the best recreation areas in Iran, nowadays many of them have dried up and disappeared due to many factors such as ineffective management, human-wetland conflict, social conflicts, and natural phenomena. The present article has been carried out as an attempt to organize Heshilan Wetland in Kermanshah province, Iran, through capacity building and social engagement, based on the findings from the implementation of the Heshilan Wetland Management Plan with a social capacity building approach. The research method is a partnership approach with the function of research in practice. The statistical population of the research is local and government institutions as well as women and men of the villages around the Wetland, especially the villagers of Heshilan. To organize the Heshilan wetland, the CEPA (Communication, Education, and Public Awareness) tool was used as a tool for capacity building and social participation. A festival and some educational workshops were held for the people of Heshilan village in order to communicate with the community and local and government institutions and to highlight the importance of the Wetland. Moreover, some meetings were arranged with local trustees and they were investigated through a questionnaire, in line with the presentation of strategic plans. SWOT technique was used and data were analyzed with SPSS26 software. According to the results, establishing communication, training, and awareness were the most important effective factors to conserve and support the Wetland. Furthermore, ecotourism development and sustainable utilization can play an important role in empowering rural youth, earning a sustainable income, and providing the basis to reduce their migration to the surrounding areas.

  Keywords: participatory management, Adaptive Management, Adaptive Comanagement, Social Conflicts, Wetland
 • Mohammad Yazdi * Pages 175-186
  Ayatollah Khamenei supreme leader of Iran and Ayatollah Javadi Amoli are two prominent jurists in the Shiite world who have dealt with environmental issues. Ayatollah Khamenei is not only supreme leader of Iran but also, he is one of the eminent religious leaders in the world. For evaluation of his opinions and thoughts about environment and natural resources his 57 statements with the keywords of environment, nature, natural resources, air, water, soil, tree, planetary, forest, destruction, energy, pollution, environmental culture, awareness, law and crime statistically were analyzed. The data analysis shows that tree and planting 205 cases (maximum) and environmental awareness 4 cases (minimum) occur in his statements. It is important to note that his special attention to tree and planting is similar to special attention of tree and planting in Quran. The data analysis of Quran words show that tree 27 cases and tree of Date 20 cases have been repeated. Ayatollah Javadi Amoli is another eminent jurists and philosopher in the Shiite world who have specially dealt with environmental issues. The result of this research show that Ayatollah Khamenei and Ayatollah Javadi Amoli opinions and thoughts about environment and nature have been deeply iinfluenced by Quranic literature, hadiths and narrations mentioned by the Holy Prophet of Mohammad and Imam Jafar Sadiq, Shiite jurist’s principles such as the rule of no harm, the rule of causation, the rule of loss and Islamic philosophers, especially Mulla Sadra. It clears that their view about environment, nature and natural resources is not only scientific, executively and expertise but also it is deeply moral and on the basis of environmental ethics.
  Keywords: Environment, opinions, Ayatollah Khamenei, Ayatollah Javadi Amoli, Iran