فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 2 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حبیب شارعی نیا، فاطمه ممشلی، بهاره مهرانی پور، لیلا صادق مقدم، مجید دانشفر* صفحات 95-102
  مقدمه

  با توجه به افزایش روزافزون جمعیت سالمندان و بیماری های مزمن از جمله دیابت، پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط سلامت معنوی و امید با تبعیت از رژیم دارویی در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو انجام گرفت.

  رو ش ها: 

  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود که در کلینیک دیابت بیمارستان 22 بهمن گناباد انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسش نامه های Herth Hope Index (HII)، سلامت معنوی Paloutzian و Ellison و تبعیت از رژیم دارویی Morisky (Morisky Medication Adherence Scale یا MMAS) به روش مصاحبه جمع آوری گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از آزمون های Independent t، ANOVA و ضریب Spearman در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  بیشتر شرکت کنندگان از سلامت معنوی بالا، امید زیاد و پایبندی کم به رژیم دارویی برخوردار بودند. علاوه بر این، بهزیستی معنوی به طور مستقیمی با پایبندی به درمان ارتباط داشت (05/0 > P)، اما بین امید با تبعیت از رژیم درمانی ارتباطی مشاهده نشد (05/0 < P).

  نتیجه گیری

  امید بالا در یک سالمند نمی تواند دلیلی بر تبعیت مطلوب از رژیم دارویی باشد، بلکه برای تبعیت دارویی مناسب، لازم است سالمند اطلاعات درست و کافی از برنامه دارویی و درمانی خود داشته باشد.

  کلیدواژگان: درمان های معنوی، امید، تبعیت از رژیم دارویی، سالمندان، دیابت نوع دو
 • حمیدرضا رحمانی، زهرا خان محمدی* صفحات 103-110
  مقدمه

  در سال های اخیر، عواملی همچون رشد جمعیت، کمبود بارندگی و افزایش فعالیت های شهری، صنعتی و کشاورزی، سبب استفاده بیشتر از منابع آب های زیرزمینی شده است. این مساله مشکلات زیادی را برای اقتصاد، اکوسیستم و سلامتی انسان به همراه خواهد داشت. با توجه به ضرورت بررسی و پایش کیفیت آب های زیزمینی، پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص های شیمیایی مهم چاه های آب در برخی از شهرستان های استان اصفهان به اجرا درآمد.

  روش ها

  برای انجام این مطالعه، 181 نمونه آب چاه از شهرستان های خوانسار، داران، تیران، فریدون شهر، نجف آباد و دهاقان جمع آوری و مقادیر هدایت الکتریکی (Electrical conductivity یا EC)، pH و غلظت نیترات در آن اندازه گیری گردید. سپس ضریب خطر (Hazard quotient یا HQ) نیترات (خطر غیر سرطان زایی نیترات) محاسبه شد. برای تهیه نقشه های پراکنش ویژگی های اندازه گیری شده، نرم افزار ArcGIS مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  مقدار EC از 4/191 تا 7624 میکروزیمنس بر سانتی متر، pH از 49/6 تا 2/8 و غلظت نیترات از 9/1 تا 2/99 میلی گرم در لیتر متغیر بود. کمترین مقدار شاخص HQ برای گروه مردان (03/0) و بیشترین مقدار آن برای گروه کودکان (68/3) گزارش شد. مقدار میانگین HQ برای گروه مردان، زنان و کودکان به ترتیب 61/0، 74/0 و 40/1 به دست آمد.

  نتیجه گیری

  تمامی مقادیر اندازه گیری شده pH در محدوده استاندارد ملی ایران (1053) و سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود. مناطق مورد بررسی محدودیتی از نظر غلظت نیترات برای استفاده از آب چاه ها جهت کشاورزی نداشتند؛ هرچند در 6/78 درصد از مناطقی که مقدار نیترات در محدوده 50-1/22 میلی گرم در لیتر بود، احتمال افزایش مقدار نیترات و نامناسب شدن آن برای شرب وجود دارد.

  کلیدواژگان: هدایت الکتریکی، pH، نیترات، چاه های آب، ایران
 • محمد باقرنیا، فاطمه سادات نواب، زهرا کیانی، محمدحسین روحانی*، سحر فصحتی صفحات 111-116
  مقدمه

  سوء تغذیه در بیماران تحت درمان با همودیالیز شایع است و تعداد قابل توجهی از این افراد، از علایم سوء تغذیه رنج می برند. با این وجود، تحقیق در زمینه وضعیت شاخص های تن سنجی با دید سوء تغذیه در این بیماران در شهر اصفهان انجام نشده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی شیوع سوء تغذیه بر اساس شاخص های تن سنجی در بیماران تحت درمان با همودیالیز شهر اصفهان بود.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی- مقطعی، بر روی 260 نفر از بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان های حجتیه (عج)، فارابی، زهرای مرضیه (س)، شریعتی و امین در شهر اصفهان در سال 1400 انجام شد. وزن، قد، دور کمر و دور بازوی بیمارانی که معیارهای ورود به تحقیق را داشتند، مورد ارزیابی قرار گرفت و شاخص سوء تغذیه بر اساس پژوهش های پیشین که در ایران انجام شده است، تعیین گردید. از آزمون Independent t جهت مقایسه تفاوت میانگین شاخص های مورد بررسی در دو گروه مردان و زنان استفاده شد.

  یافته ها

  بیش از نیمی از مردان (9/58 درصد) دارای نمایه توده بدنی (Body mass index یا BMI) و دور بازوی (0/53 درصد) کمتر از حد طبیعی بودند. در بیشتر زنان نیز BMI (3/73 درصد)، دور کمر (0/52 درصد) و دور بازوی (0/73 درصد) کمتر از حد طبیعی بیش از 50 درصد گزارش گردید.

  نتیجه گیری

  درصد قابل توجهی از بیماران مورد بررسی از نظر تغذیه ای وضعیت نامطلوبی داشتند. بنابراین، لازم است غربالگری تغذیه ای به صورت دوره ای برای بیماران تحت درمان با همودیالیز صورت گیرد و اقدامات مورد نیاز برای پیشگیری یا درمان سوء تغذیه در آن ها انجام شود.

  کلیدواژگان: سوء تغذیه، تن سنجی، همودیالیز، ایران
 • سید مهدی میریان، افشین ابراهیمی* صفحات 117-125
  مقدمه

  هدف از انجام پژوهش حاضر، مدل سازی یک تصفیه خانه فاضلاب واقعی در حال بهره برداری با استفاده از نرم افزار GPS-X بود. بدین ترتیب، نتایج خروجی نرم افزار با نتایج آزمایش های پساب تصفیه خانه فاضلاب مورد نظر صحت سنجی شد. سپس نرخ لجن برگشتی، لجن بازچرخش شده و لجن دفع شده تصفیه خانه فاضلاب به روش Modified Ludzack-Ettinger (MLE) بهینه سازی گردید؛ به صورتی که بیشترین تاثیر را روی کیفیت پساب خروجی به خصوص شاخص های Chemical oxygen demand (COD) و نیترات داشته باشد.

  روش ها

  ابتدا با استفاده از داده های موجود تصفیه خانه فاضلاب مورد نظر، فرایندهای آن در نرم افزار مدل شد و انطباق مدل با تصفیه خانه موجود بررسی گردید. بعد از صحت سنجی نرم افزار، به منظور بررسی شاخص های موثر بر فرایند لجن فعال شامل نرخ لجن برگشتی، نرخ لجن مازاد و نرخ لجن بازچرخش داخلی در تصفیه مواد آلی و نیتروژن، شاخص های COD، نیترات و آمونیاک به عنوان شاخص سنجش آلودگی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، فرایند MLE جهت حذف نیتروژن در نرم افزار مدل سازی شد. سپس با تغییر شاخص ها و بررسی خروجی های به دست آمده، نتایج در خصوص اثر افزایش نرخ بازچرخش لجن در غلظت COD در پساب خروجی و اثر افزایش و کاهش نرخ بازچرخش داخلی و نرخ لجن دفعی در حذف COD بررسی گردید. همچنین، اثر متقابل تغییرات بازچرخانی داخلی لجن و لجن برگشتی و مقدار لجن مازاد دفعی بر حذف نیترات به وسیله نمودارهای مختلف نشان داده شد.

  یافته ها

  ضمن صحت سنجی نرم افزار در مطالعه حاضر، نتایج حاصل از طراحی آزمایش نشان داد که نرخ لجن برگشتی و بازچرخش داخلی دارای اثرات متقابل نسبت به یکدیگر در حذف COD و نیترات بودند و در حالت بهینه بهره برداری و طراحی، نسبت 54/0 برای لجن برگشتی و یک برابر بازچرخانی داخلی و نسبت 021/0 برای لجن دفعی، بیشترین تاثیر را بر راندمان حدف COD و نیترات و افزایش کیفیت پساب خروجی داشت.

  نتیجه گیری

  استفاده از نرم افزار GPS-X می تواند در مدل سازی و بهینه سازی فرایندهای تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فاضلاب، لجن، بازچرخش لجن، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، نیترات
 • مهدی قلیان اول، فاطمه محمدزاده، محمد مطلبی، زهره صادقی* صفحات 126-133
  مقدمه

  زایمان رخدادی کاملا طبیعی است، اما در مواقع ضروری که جان مادر یا بچه در خطر باشد، عمل سزارین انجام می شود. به دلیل عدم آگاهی از عوارض سزارین، با افزایش تصاعدی آن مواجه هستیم. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده با روش روتین بر قصد انتخاب روش زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر مشهد انجام گردید.

  روش ها

  این مطالعه از نوع کارآزمایی در عرصه بود که در سال 1400 بر روی 76 زن باردار انجام شد. افراد با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی دو مرحله ای انتخاب شدند و به روش تصادفی در دو گروه (مداخله و شاهد) قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه دموگرافیک و باروری و پرسش نامه روا و پایا شده مرتبط با سازه نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای هر دو گروه در سه مرحله قبل، بلافاصله و یک ماه پس از مداخله جمع آوری شد. برنامه آموزشی برای گروه مداخله بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده طی شش جلسه به افراد ارایه گردید و گروه شاهد نیز آموزش های روتین را دریافت نمودند. داده ها با استفاده از آزمون های Kolmogorov-Smirnov، Mann-Whitney، 2c، Fisher's exact و مدل Generalized estimation equations (GEE) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک و باروری همگن بودند. نتایج مدل GEE نشان داد که میانگین نمره متغیرهای آگاهی، نگرش، کنترل رفتاری درک شده، هنجار ذهنی و قصد رفتاری در زمان های بلافاصله و یک ماه پس از مداخله به طور معنی داری در گروه مداخله بیشتر از گروه شاهد بود (05/0 > P).

  نتیجه گیری

  مداخله به روش نظریه رفتار برنامه ریزی شده، بر انتخاب روش زایمان طبیعی تاثیر دارد. بنابراین، توصیه می شود از این آموزش ها در کنار مراقبت های بارداری به منظور کاهش سزارین استفاده گردد.

  کلیدواژگان: نظریه رفتار برنامه ریزی شده، سزارین، زایمان طبیعی
 • شهاب مرادیان، محمدجواد طراحی، وحید ولی پور دهنو، سارا کریمی زوردگانی* صفحات 134-140
  مقدمه

  اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار، از جمله شایع ترین آسیب های شغلی و کمردرد، فراوان ترین اختلال اسکلتی- عضلانی در بین کارکنان اداری و کاربران رایانه محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر 12 هفته حرکات اصلاحی Williams، بر کاهش کمردرد بهورزان دو شهرستان سلسله (الشتر) و نورآباد انجام گردید.

  روش ها

  این مطالعه از نوع مداخله ای و مقطعی بود که بر روی تمامی بهورزان دو شهرستان سلسله و نورآباد، به روش نمونه گیری سرشماری و خوشه ای در سال 1400 انجام شد. از میان 196 بهورز این دو شهرستان، 36 بهورز شهرستان سلسله و 60 بهورز شهرستان نورآباد که مبتلا به کمردرد بودند، با استفاده از پرسش نامه Nordic شناسایی شدند. پس از یکسان سازی از لحاظ سن، جنسیت، شاخص توده بدنی (Body mass index یا BMI) و قد، افراد به دو گروه شاهد و مداخله تقسیم شدند و وضعیت کاری آن ها با استفاده از روش Rapid Upper Limb Assessment (RULA) ارزیابی گردید. پس از برگزاری کلاس آموزشی، از بهورزان گروه مداخله درخواست شد تا حرکات اصلاحی Williams شامل کشیدن عضلات پشت ران، شیب لگن، دو زانو به قفسه سینه، پارتیشن بندی ها، حلقه های حلقوی و کشش چهارسر ران را به مدت 12 هفته انجام دهند. در نهایت، داده ها در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در مجموع، 25 مرد (4/37 درصد) و 47 زن (3/65 درصد) در تحقیق شرکت نمودند که بیشتر آن ها (5/62 درصد) مدرک دیپلم داشتند. نمره RULA پس از مداخله به طور معنی داری در گروه آزمون کمتر از گروه شاهد بود. قبل از انجام حرکات اصلاحی، نمره به دست آمده از روش RULA برای هر دو گروه آزمون و شاهد، سطح 2 را نشان داد، اما پس از انجام حرکات ورزشی، 13 نفر (1/36 درصد) بهبود یافتند و در سطح 1 قرار گرفتند و وضعیت شکایات اسکلتی- عضلانی 11 نفر (6/30 درصد) نیز بهبود یافت.

  نتیجه گیری

  با توجه به توسعه مکانیزه شدن مشاغل فیزیکی، پیشرفت تکنولوژی و افزایش استفاده از رایانه و همچنین، با توجه به اهمیت سلامت کارمندان از جمله بهورزان، لازم است که گام موثری در راستای بهبود و پیشگیری از بروز چنین اختلالاتی برداشته شود.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی-عضلانی، کارکنان درمان، پوسچر، ناحیه کمری
 • علی نعمت دوست حقی، حمید محبی*، محمدرضا فدائی چافی، ابوذر جوربنیان صفحات 141-151
  مقدمه

  با توجه به اثرات ناشی از همه گیری بیماری کووید 19 بر سطح فعالیت بدنی، الگوهای غذایی و کیفیت زندگی (Quality of life یا QoL) افراد جامعه، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی، رژیم غذایی دریافتی و شاخص توده بدنی (Body mass index یا BMI) با QoL افراد مبتلا به نشانگان داون در دوره همه گیری کووید 19 صورت گرفت.

  روش ها

  در این مطالعه توصیفی- همبستگی که در سال 1400 انجام شد، 384 دختر و پسر مبتلا به نشانگان داون (به ترتیب با میانگین سنی 48/3 ± 07/12 و 03/3 ± 28/12 سال) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق شامل پرسش نامه های فعالیت بدنی برای کودکان (Physical activity questionnaire for older children یا PAQ-C) و بزرگسالان (PAQ for Adolescents یا PAQ-A)، بسامد خوراک (Food frequency questionnaire یا FFQ) و کیفیت زندگی (36-Item Short Form Survey یا SF-36) بود که توسط والدین تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی Spearman و آزمون Mann-Whitney U) در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین نمره سطح فعالیت بدنی پسران و دختران به ترتیب 93/0 ± 62/2 و 95/0 ± 53/2 بود که نشان دهنده نامطلوب بودن سطح فعالیت بدنی آن ها می باشد. در بعد QoL و بر اساس خرده مقیاس هشت گانه، مشخص شد که تفاوتی بین ابعاد QoL در دختران و پسران وجود نداشت. همچنین، رابطه معنی داری بین میزان فعالیت بدنی دختران و پسران با ابعاد QoL مشاهده نشد. یافته های مربوط به مصرف درشت مغذی ها و ابعاد QoL حاکی از آن بود که در دختران و پسران، بین مصرف پروتیین و چربی با درد بدنی ارتباط ضعیفی وجود داشت (05/0 > P). همچنین، در دختران و پسران، بین مصرف کربوهیدرات و چربی با سرزندگی، عملکرد جسمانی و محدودیت جسمانی ارتباط منفی مشاهده شد (05/0 > P). بر اساس نتایج مشخص گردید که در دختران و پسران، رابطه منفی و معنی داری بین BMI با سرزندگی، عملکرد جسمانی و محدودیت جسمانی وجود داشت (05/0 > P). در پسران، رابطه منفی و معنی داری نیز بین BMI و مشکلات روحی مشاهده شد؛ بدین معنی که با کاهش BMI دختران و پسران، ابعاد QoL در آنان بهبود یافت (05/0 > P).

  نتیجه گیری

  کاهش مصرف کربوهیدرات و چربی در دختران و پسران، منجر به تغییرات در برخی از ابعاد QoL (افزایش سرزندگی، بهبود عملکرد جسمانی و کاهش محدودیت جسمانی) ناشی از همه گیری بیماری کووید 19 می شود. همچنین، می توان انتظار داشت که با کاهش BMI، بهبود در شاخص های سرزندگی، عملکرد جسمانی و کاهش محدودیت جسمانی حاصل گردد.

  کلیدواژگان: رژیم غذایی دریافتی، فعالیت بدنی، کووید 19، کیفیت زندگی، نشانگان داون
 • فرزانه میرزایی خالص، آرش نجیمی* صفحات 152-158
  مقدمه

  مراقبان خانوادگی بیماران اعصاب و روان، در طول فرایند مراقبتی خود مستعد ابتلا به مشکلات عدیده جسمانی- روانی هستند. روش های مختلفی برای کاهش پیامدهای جسمانی و روانی در مراقبان وجود دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش روان شناختی بر بار مسوولیت و سلامت روان مراقبان خانوادگی بیماران اعصاب و روان شهرستان لردگان بود.

  روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی، 60 مراقب بیماران اعصاب و روان به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم شدند. برای جمع آوری اطلاعات از فرم کوتاه مقیاس نشانگان افسردگی، اضطراب و استرس (Depression, anxiety and stress scales یا DASS) و پرسش نامه فشار مراقبتی (Caregiver Burden Inventory یا CBI) استفاده گردید. مداخله آموزش روان شناختی در گروه آزمایش به روش گروهی بود و در گروه شاهد مداخله ای انجام نشد. برنامه آموزشی طی هشت جلسه ارایه شد و داده ها در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  پس از اجرای مداخله، میانگین بار مسوولیت و سلامت روان در گروه آزمایش، کاهش معنی داری را نسبت به قبل نشان داد (001/0 > P)، اما پس از اجرای مداخله، میانگین بار مسوولیت و سلامت روان در گروه شاهد تفاوت معنی داری نسبت به قبل نداشت (050/0 > P).

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده بر مفید بودن انجام مداخله آموزشی روان شناختی بر کاهش میزان بار مسوولیت و سلامت روان مراقبان خانوادگی بیماران اعصاب و روان تاکید می کند. بنابراین، برگزاری دوره های آموزشی در زمینه روان شناختی در مراقبان بیماران اعصاب و روان قادر است آن ها را در ابعاد مختلف روانی از جمله کاهش بار مسوولیت و افزایش سلامت روان توانمند سازد.

  کلیدواژگان: آموزش روان شناختی، بار مراقب، سلامت روان، مراقبان خانوادگی
 • فریناز صناعی، سید عبدالله امین موسوی*، عباس طلوعی اشلقی، علی رجب زاده قطری صفحات 159-164
  مقدمه

  ملانوم از جمله شایع ترین سرطان های تشخیصی و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در میان افراد است. این بیماری، نادرترین و بدخیم ترین نوع سرطان پوست به شمار می رود و در شرایط پیشرفته، توانایی انتشار به ارگان های داخلی را دارد و می تواند منجر به مرگ شود. چندین سال است که در ایران داده های قابل توجهی درباره ملانوم چه به صورت دستی و چه به شکل الکترونیکی، به علت شیوع آن و هزینه های بالایی که بر سیستم بهداشت و درمان کشور به جای می گذارد، جمع آوری شده، اما با وجود این داده های ارزشمند، سیستم بهداشتی هنوز از پتانسیل بالای داده کاوی در پیش بینی بقای بیماران مبتلا به ملانوم غافل مانده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی سیستم هوشمند برای پیش بینی بقای بیماران مبتلا به ملانوم انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و گذشته نگر بود. جامعه تحقیق را بیماران مبتلا به سرطان ملانوم پایگاه داده مرکز تحقیقات کشوری سرطان وابسته به دانشگاه شهید بهشتی، واقع در بیمارستان شهدای تجریش (بین سال های 1387 تا 1392) که تا 5 سال مورد پیگیری قرار گرفته بودند (4118 نفر)، تشکیل داد. برای طراحی سیستم پشتیبان پیش بینی بقای سرطان ملانوم، از نرم افزارهای SPSS و Weka استفاده شد. مدل نهایی پیش بینی بقای سرطان ملانوم بر اساس شاخص های ارزیابی الگوریتم های داده کاوی انتخاب گردید.

  یافته ها

  الگوریتم های شبکه عصبی، Bayes ساده، Bayesian network (BN) و ترکیب درخت تصمیم گیری با Bayes ساده، رگرسیون لجستیک، J48 و ID3 به عنوان مدل های استفاده شده پایگاه داده کشور انتخاب شدند. بر اساس یافته ها، شبکه عصبی با مقدار 97/0 از لحاظ دقت و 03/91 از لحاظ ویژگی، عملکرد بهتری داشت.

  نتیجه گیری

  عملکرد شبکه عصبی در همه شاخص های ارزیابی از لحاظ آماری نسبت به سایر الگوریتم های منتخب بالاتر بود. بنابراین، الگوریتم شبکه عصبی به عنوان سیستم پشتیبان پیش بینی بقای سرطان ملانوم انتخاب گردید.

  کلیدواژگان: داده کاوی، پیش بینی، ملانوم، بقای بیماری، شبکه های عصبی، سیستم پشتیبان
 • محسن ناصر، مینا مستحفظیان*، جهانگیر کریمیان، حمید زاهدی صفحات 165-170
  مقدمه

  هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه مدل تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر پایداری سازمانی با توجه به نقش میانجی فرهنگ خدمت و انگیزش در کارکنان سازمان های ورزشی استان فارس بود.

  روش ها

  این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از حیث شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را کارکنان سازمان های ورزشی استان فارس (4047 نفر) تشکیل داد. 395 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای با استفاده از روش Cochran انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه های استاندارد مدیریت منابع سازمانی Sakhavalkar و Tadani، پایداری سازمانی Karkolian و همکاران، انگیزش Hockman و Oldham و فرهنگ خدمت دانایی فر جمع آوری گردید. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه طراحی شده توسط استادان متخصص این حوزه و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب Cronbach´s alpha برای پرسش نامه های مدیریت منابع سبز، پایداری سازمانی، انگیزش و فرهنگ خدمت به ترتیب با مقادیر 86/0، 78/0، 85/0 و 96/0 تایید شد. داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری (Structural equation modeling یا SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  استانداردهای منابع انسانی سبز با ضریب مسیر 364/0، بر پایداری تاثیر داشت. همچنین، متغیر فرهنگ خدمت با ضریب مسیر 408/0، نقش میانجی را در رابطه منابع انسانی سبز و پایداری نشان داد و متغیر انگیزش نقش معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان گفت که به کارگیری مدیریت منابع انسانی سبز در بخش ورزش قابل پیاده سازی است و باید به جنبه های مختلف آن مانند فرهنگ خدمت و انگیزش کارکنان توجه جدی کرد تا از طریق توسعه پایدار، سازمان های ورزشی تقویت شوند.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، سازمان ها، خدمات عمومی، انگیزش
|
 • Habib Shareinia, Fatemeh Mamashli, Bahareh Mehranipoor, Leila Sadegh-Moghadam, Majid Daneshfar* Pages 95-102
  Background

  Due to the increasing number of elderly people in Iran, as well as chronic diseases, such as diabetes, in the elderly, this study was conducted to investigate the relationship between spiritual health and hope with adherence to the medication regimens in the elderly with type 2 diabetes.

  Methods

  This descriptive-analytical study was conducted in the diabetes clinic of 22 Bahman Hospital in Gonabad, Iran. The data were collected using the demographic information form, Herth Hope Index (HHI), Paloutzian and Ellison Spiritual Well Being Scale, and Morisky Medication Adherence Scale (MMAS) by interview method. Data were analyzed using independent t-test, analysis of variance (ANOVA), and Spearman coefficient in SPSS software.

  Findings

  Most of the participants had high spiritual health, high hope, and low adherence to medication regimen. In addition, spiritual health was directly related to treatment adherence (P < 0.05); however, no relationship was found between hope and treatment adherence (P > 0.05).

  Conclusion

  High hope in an elderly person cannot be a reason for good adherence to medication regimen, but for appropriate medication adherence, it is necessary for the elderly to have correct and sufficient information about their medication and treatment plan.

  Keywords: Spiritual therapies, Hope, Medication adherence, Elderly, Type 2 diabetes mellitus
 • Hamidreza Rahmani, Zahra Khanmohammadi* Pages 103-110
  Background

  In recent years, population growth, lack of rainfall, and increase in urban, industrial, and agricultural activities have caused more use of underground water resources. This will cause many problems for the economy, ecosystem, and human health. Considering the need to investigate and monitor the quality of groundwater, the present research was carried out with the aim of investigating the important chemical parameters of water wells in some cities of Isfahan Province, Iran.

  Methods

  To conduct this research, 181 well water samples were collected from Khansar, Daran, Tiran, Fereydunshahr, Najaf Abad, and Dehaghan cities in Isfahan Province. Then, electrical conductivity (EC), pH, and nitrate concentration were measured. Next, nitrate hazard quotient (HQ) (non-carcinogenic risk of nitrate) was calculated. ArcGIS software was used for mapping the measured features.

  Findings

  The amount of EC, pH, and nitrate varied from 191.4 to 7624 μS/cm, 6.49 to 8.20, and 1.9 to 99.2 mg/l, respectively. The lowest value of HQ (0.03) was calculated for the group of men and the highest value (3.68) was obtained for the group of children. The average value of HQ for men, women, and children was 0.61, 0.74, and 1.40, respectively.

  Conclusion

  All measured pH values were below the national standard of Iran (1053) and the Environmental Protection Organization of Iran. The studied areas had no limit in terms of nitrate concentration for using well water for agriculture. However, in 78.6% of the study areas where the amount of nitrate was in the range of 22.1-50 mg/l, there is a possibility of increasing nitrate concentration and making it unsuitable for drinking.

  Keywords: Electrical conductivity, pH, Nitrates, Water wells, Iran
 • Mohammad Bagherniya, Fatemeh Sadat Navab, Zahra Kiani, Seyed MohammadHossein Rouhani*, Sahar Foshati Pages 111-116
  Background

  Malnutrition is prevalent among patients undergoing hemodialysis, and a significant number of these people suffer from symptoms of malnutrition. Nevertheless, there are limited data regarding malnutrition based on the anthropometric assessment among these patients in Isfahan, Iran. The purpose of this study was to investigate the prevalence of malnutrition based on anthropometric indicators in patients undergoing hemodialysis in Isfahan City.

  Methods

  The present descriptive multi-center cross-sectional study was conducted on 260 hemodialysis patients in Hojjatieh, Farabi, Zahraye Marzieh, Shariati, and Amin hospitals in Isfahan City in 2021. The weight, height, waist circumference (WC), and mid-arm muscle circumference of the patients who met the inclusion criteria were measured. Cut-off point for malnutrition index was determined based on previous studies conducted in Iran. The independent t-test was used to compare the mean difference of the studied indexes in two groups of men and women.

  Findings

  More than half of male subjects had low body mass index (BMI) (58.9%) and mid-arm muscle circumference (53%). In addition, the prevalence of low BMI (73.3%), WC (52%), and mid-arm muscle circumference (73%) was more than 50% among women.

  Conclusion

  A significant percentage of patients included in this study had an unfavorable nutritional status based on the anthropometric assessment. Therefore, regular nutritional assessment and taking necessary actions to prevent or treat malnutrition is necessary in hemodialysis patients.

  Keywords: Malnutrition, Anthropometry, Hemodialysis, Iran
 • Seyed Mahdy Mirian, Afshin Ebrahmi* Pages 117-125
  Background

  The purpose of this study was to model a real wastewater treatment plant in operation with GPS-X software. In the following, the verification of the output results of the software was done with the results of the effluent tests of the discussed sewage treatment plant. Then, the rate of return sludge, recycled sludge, and disposed sludge of the wastewater treatment plant was optimized by Modified Ludzack-Ettinger (MLE) method, so that it has the greatest effect on the quality of the effluent, especially chemical oxygen demand (COD) and nitrate (NO3) parameters.

  Methods

  First, using the available data of an operating wastewater treatment plant, the processes of the treatment plant were modeled in the software and the compatibility of the model with the existing treatment plant was checked. After the validation of the software, in order to check the parameters affecting the activated sludge process, including return sludge rate, excess sludge rate, and internal recirculation sludge rate in the treatment of organic matter and nitrogen, COD, NO3, and ammonia parameters were investigated as indicators of pollution. In addition, the MLE process for nitrogen removal was modeled in the software. After performing the modeling by changing the parameters and checking the resulting outputs, the results regarding the effect of increasing the sludge recirculation rate on the COD concentration in the effluent and the effect of increasing and decreasing the internal recirculation rate and the disposal sludge rate on COD removal were examined. In addition, the mutual effect of changes in internal sludge recycling and return sludge and the amount of excess sludge disposal on NO3 removal was shown by different graphs.

  Findings

  In this study, while validating the software, the results of the experiment design showed that the return sludge rate and the internal recirculation rate had mutual effects on each other in the removal of COD and NO3, and in the optimal mode of operation and design, the ratio of 0.54 for return sludge and one-time internal recycling and ratio of 0.021 for disposal sludge had the greatest effect on COD and NO3 removal target efficiency and increasing the effluent quality.

  Conclusion

  GPS-X software can be used in the modeling and optimization of wastewater treatment processes.

  Keywords: Wastewater, Sludge, Sludge recirculation, COD, Nitrates
 • Mahdi Gholian-Aval, Fatemeh Mohammadzadeh, Mohammad Matlabi, Zohreh Sadeghi* Pages 126-133
  Background

  Childbirth is a completely natural event; however, when the life of the mother or child is in danger, a cesarean section is performed. Due to the lack of awareness of the complications of cesarean section, we are faced with an exponential increase in cesarean; therefore, this research aims to compare the effect of education based on the theory of planned behavior with the routine method on the intention to choose the method of childbirth in women referred to comprehensive health service centers in Mashhad, Iran.

  Methods

  The present study was a field trial that was conducted on 76 pregnant women in 2022. People were selected by two-stage random cluster sampling method and randomly divided into two groups (intervention and control). Data were collected using a demographic and fertility questionnaire and a valid and reliable questionnaire related to the construct of the theory of planned behavior for both intervention and control groups in three stages, before, immediately, and one month after the intervention. The training program for the intervention group was given to people based on the theory of planned behavior in 6 sessions and the control group received routine training. The data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney, chi-square, Fisher's exact, and generalized estimating equations (GEE) model statistical tests.

  Findings

  In this study, the two groups were homogeneous in terms of demographic and fertility variables. The results of the GEE model showed that the average score of the variables of awareness, attitude, perceived behavioral control, subjective norm, and behavioral intention immediately and one month after the intervention was significantly higher in the intervention group than in the control group (P < 0.05).

  Conclusion

  The intervention by the theory of planned behavior has an effect on the choice of natural delivery method; therefore, it is recommended to use these trainings along with pregnancy care in order to reduce caesarean section.

  Keywords: Theory of planned behavior, Cesarean section, Natural childbirth
 • Shahab Moradian, MohammadJavad Tarrahi, Vahid Valipou-Dehnou, Sara Karimi-Zeverdegani* Pages 134-140
  Background

  Musculoskeletal disorders related to work are among the most common occupational injuries. Back pain is the most common musculoskeletal disorder among office workers and computer users. The present study was conducted to investigate the effect of 12 weeks of Williams corrective exercises on the reduction of back pain in the health workers of two cities of Selseleh (Aleshtar) and Noorabad, Iran.

  Methods

  The present study was an interventional and cross-sectional study conducted on all the health workers of Selseleh and Noorabad cities, using census and cluster sampling methods during the year 2021. Among the 196 health workers in these two cities, 36 people from Selseleh City and 60 people from Noorabad City who had back pain were identified using the Nordic questionnaire. After homogenization in terms of age, gender, body mass index (BMI), and height, people were divided into two control and intervention groups, and their working posture was evaluated using the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) method. After the training class, the health workers in the intervention group were asked to perform Williams partial sit up corrective movements, including stretching the back muscles of the thigh, tilting the pelvis, two knees to the chest, partitioning, circular rings, and quadriceps stretching, for 12 weeks. Finally, the data obtained from the questionnaires were collected and statistically analyzed using SPSS software.

  Findings

  In total, 25 men (37.4%) and 47 women (65.3%) participated in the study, and the most significant number of surveyed people (62.5%) had a diploma. Investigations showed that the RULA score after the intervention was significantly lower in the intervention group than in the control group. Before performing the corrective movements, the score obtained by the RULA method for both the intervention and control groups showed level 2, but after performing the exercises, 13 people (36.1%) out of 36 people in the intervention group improved and were placed at level 1, and the musculoskeletal complaints of 11 people (30.6%) also improved.

  Conclusion

  Considering the development of the mechanization of physical jobs, the advancement of technology, and the increase in the use of computers, as well as considering the importance of the health of employees, including health workers, it is necessary to take a step by adopting a suitable and effective strategy in the offices in order to improve and prevent the occurrence of such disorders.

  Keywords: Musculoskeletal diseases, Healthcare workers, Posture, Lumbar region
 • Ali Nematdoust-Haghi, Hamid Mohebbi*, MohammadReza Fadaei-Chafy, Abouzar Jorbonian Pages 141-151
  Background

  Considering the effects of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) epidemic on the level of physical activity, food patterns, and quality of life (QOL) of people in the community, the present study aims to investigate the relationship between the level of physical activity, dietary intake, and body mass index (BMI) with the QOL of people with Down syndrome during the COVID-19 pandemic.

  Methods

  This descriptive-correlational study was conducted in 2021. 384 girls and boys with Down syndrome (mean age 12.07 ± 3.48 years and 12.28 ± 3.03 years, respectively) were selected by available and targeted sampling method. The research tools included physical activity questionnaire for older children (PAQ-C) and physical activity questionnaire for adolescents (PAQ-A), food frequency questionnaire (FFQ), and 36-item Short Form Survey (SF-36), which were completed by the parents of the samples. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics methods (Spearman correlation coefficient and Mann-Whitney U test) in SPSS software.

  Findings

  The average score of physical activity level for boys and girls was 2.62 ± 0.93 and 2.53 ± 0.95, respectively, which indicates the unfavorable level of physical activity in these people. In the dimension of QOL and based on the eight subscales, it was determined that there was no difference between the dimensions of QOL in girls and boys. Besides, there was no significant relationship between the amount of physical activity of girls and boys with QOL dimensions. Findings related to consumption of macronutrients and QOL dimensions showed that in girls and boys, there was a relationship between protein and fat consumption and physical pain, although this relationship was weak (P < 0.05). Moreover, in girls and boys, a negative relationship was observed between carbohydrate and fat consumption with vitality, physical performance, and physical limitation (P < 0.05). According to the results, it was found that in boys and girls, there was a negative and significant relationship between BMI and vitality, physical performance, and physical limitation (P < 0.05). However, in boys, a significant negative relationship between BMI and mental problems was also observed. This means that by reducing the BMI of girls and boys, the aspects of QOL in them improved (P < 0.05).

  Conclusion

  The reduction in the intake of carbohydrates and fat macronutrients in girls and boys leads to changes in some aspects of the QOL (increasing vitality, improving physical performance, and reducing physical limitations) due to the epidemic of the COVID-19. It can also be expected that by reducing the BMI, improvement in indicators of vitality, physical performance, and reduction of physical limitations will be achieved.

  Keywords: Dietary intake, Physical activity, COVID-19, Quality of life, Down syndrome
 • Farzaneh Mirzaei-Khales, Arash Najimi* Pages 152-158
  Background

  Family caregivers of patients with neurological and psychiatric disorders are prone to many physical and psychological problems during their care process. There are several ways to reduce the physical and psychological consequences in caregivers. The aim of this study was to investigate the effect of psychological education on the responsibility and mental health of family caregivers of psychiatric patients in Lordegan, Iran.

  Methods

  In this quasi-experimental study, 60 psychiatric caregivers were randomly assigned to two groups of intervention and control. Two questionnaires were used to collect information: Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS) and Caregiver Burden Inventory (CBI). Psychological training intervention in the intervention group was based on a group method and no intervention was performed in the control group. The training program was presented in 8 sessions and the collected data were analyzed using SPSS software.

  Findings

  After the intervention, the mean burden of responsibility and mental health in the intervention group had a significant decrease compared to before the intervention (P < 0.001); however, after the intervention, the mean burden of responsibility and mental health in the control group was not significantly different than before (P > 0.05).

  Conclusion

  The results of this study emphasize the usefulness of psychological educational intervention in reducing the burden of responsibility and mental health of family caregivers of psychiatric patients. Therefore, holding training courses in the field of psychology for the caregivers of psychiatric patients can empower caregivers in various psychological dimensions, including reducing the burden of responsibility and increasing mental health.

  Keywords: Psychological education, Caregiver burden, Mental health, Caregivers
 • Farinaz Sanaei, Seyed Abdollah Amin Mousavi*, Abbas Toloie Eshlaghy, Ali Rajabzadeh-Ghatari Pages 159-164
  Background

  Melanoma is one of the most commonly diagnosed cancers and the second cause of cancer-related death among people. This disease is the rarest and most malignant type of skin cancer. In advanced conditions, it has the ability to spread to internal organs and can lead to death. In Iran, for several years, significant data about melanoma have been collected either manually or electronically, due to its prevalence and the high costs it leaves on the country's healthcare system, but despite these valuable data, the health system is still unaware of the high potential of data mining in predicting the survival of patients with melanoma. Therefore, the aim of this study was to design an intelligent system to predict the survival of these patients.

  Methods

  This study was practical in terms of nature and descriptive-analytical and retrospective in terms of method. The research population consisted of patients with melanoma cancer from the database of the National Cancer Research Center affiliated to Shahid Beheshti University, located in Tajrish Martyrs Hospital, Tehran, Iran (between 2007 and 2012), who were followed up for 5 years (n = 4118). SPSS and Weka software were used to design the support system for melanoma cancer survival prediction. The final model for predicting melanoma cancer survival was selected based on the evaluation indices of data mining algorithms.

  Findings

  Neural network algorithms, simple Bayes, Bayesian network (BN) and combination of decision tree with simple Bayes, logistic regression, J48, and ID3 were selected as the used models of the country's database. Based on the findings, the neural network performed better with a value of 0.97 in terms of accuracy and 91.03 in terms of features.

  Conclusion

  The performance of the neural network in all evaluation indices was statistically higher than other selected algorithms. Therefore, this algorithm was chosen as a support system for predicting melanoma cancer survival.

  Keywords: Data mining, Prediction, Melanoma, Disease survival, Neural networks, Support system
 • Mohsen Naser, Mina Mostahfezian*, Jahangir Karimian, Hamid Zahedi Pages 165-170
  Background

  The purpose of this study was to investigate the effect of green human resource management on organizational sustainability with respect to the mediating role of motivation and service culture of employees of sports organizations in Fars Province, Iran.

  Methods

  This was an applied research in terms of purpose and a descriptive-survey of correlation type in terms of data collection method. The statistical population of the study included the employees of sports organizations in Fars Province (n = 4047). A statistical sample of 395 people was selected using Cochran's method by stratified sampling method. To conduct the research, the standard questionnaires of organizational resources management of Sakhavalkar and Tadani, organizational sustainability of Karkolian et al., Hackman and Oldham motivation, and Danaifar service culture were used. The face and content validity of the questionnaire designed for this study was confirmed by the professors of this field and the reliability was confirmed using Cronbach's alpha for the questionnaires of green resource management, organizational sustainability, motivation, and service culture with values of 0.86, 0.78, 0.85, and 0.96, respectively. Statistical analysis of data was performed using structural equation modeling (SEM).

  Findings

  Green human resource standards with a path coefficient of 0.364 had an effect on sustainability. Moreover, the variable of service culture with a path coefficient of 0.408 had a mediating role in the relationship between green human resources and sustainability, and the variable of motivation did not play a significant role.

  Conclusion

  According to the results, it can be said that the application of green human resource management in the sports sector can be implemented and serious attention should be paid to its various aspects such as service culture and employee motivation to strengthen sports organizations through sustainable development.

  Keywords: Human resource, Organizations, Public service announcement, Motivation