فهرست مطالب

پژوهش های فقهی - سال نوزدهم شماره 2 (تابستان 1402)

مجله پژوهش های فقهی
سال نوزدهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمد حاجی ده آبادی، عبدالله امیدی فرد*، محمدعلی افشاری صفحات 85-103

  گاهی ممکن است وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع از ارث بری وی از مورث خود شود که به این اسباب موانع ارث گفته می شود. حال این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سوال اساسی است که آیا می توان حکم قاتلی را که مورث خود را کشته و از ارث محروم شده است به سایر ابواب فقهی مشابه، مانند وصیت، نیز سرایت داد یا اگر کسی حاجب خود را برای به دست آوردن ارث به قتل برساند یا کسی معاونت در قتل برای دستیابی به ماترک کند آیا آن ها نیز مانند باب ارث محروم می شوند یا خیر؟ هدف از این مقاله، ارایه پاسخی مستدل به سوال مطرح شده است. برای پاسخ به این سوال، با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی حالت های مختلفی برای مسیله تحقیق در نظر گرفته شده است؛ جایی که موصی له وارث باشد یا نباشد. همچنین، معاونت در قتل و قتل حاجب و نظرات فقهای امامیه و اهل سنت بررسی شده است. سپس با تحلیل نظرات و یافته های تحقیق این نتیجه حاصل شد که تعمیم حکم به ابواب دیگر، مانند وصیت و قتل حاجب، امکان پذیر است. دلیل امکان پذیری را اطلاق روایات، اکل مال به باطل، الغای خصوصیت، عرف، بنای عقلا، و مذاق شارع می توان دانست. موید بنای عقلا اعمال محرومیت در قوانین امریکاست.

  کلیدواژگان: حرمان ارث، قتل حاجب، معاونت در قتل، موصی له، وصیت
 • حسن اصغرپور*، رباب امامیان صفحات 105-116
  عالمان اسلامی همواره بر سر تبیین دایره مفهومی «ارتداد» و تعیین مصادیق آن با یک دیگر اختلاف نظر داشته اند. نگاهی به تفاسیر فریقین نشان از آن دارد که مفسران در تبیین آرای خویش در زمینه احکام مربوط به ارتداد و شخص مرتد بر سه مبنای «آیات قرآن»، «روایات»، و گاه «پیشینه تاریخی ارتداد» تکیه داشته اند. بخشی از دستاوردهای پژوهش پیش رو نشان از آن دارد که گستره مفهومی واژه «ارتداد» در قرآن کریم عام تر از مفهوم و کاربست فقهی آن بوده است. سیاق و ترکیب عبارات مرتبط با این موضوع با تکیه بر «قیود شرط» جنبه حکمی یافته است؛ از این رو، پاره ای از مفسران، با استناد به «اطلاقات ادله توبه»، بر این باورند که توبه مرتد مطلقا مجاز است؛ اعم از آنکه ارتداد فطری باشد یا ملی یا آنکه مرتد مرد باشد یا زن یا آنکه «کفر» با نیت و نیز گفتار کفرآمیز روی داده باشد یا با کاری مستلزم کفر. «ارتداد» در قرآن کریم و احادیث و سیره معصومان(ع) صرفا به معنای بازگشت از دین و تغییر عقیده نیست، بلکه «مرتد» کسی است که پس از پذیرش آگاهانه دین از روی لجاجت و عناد و به قصد ضربه زدن به دین به انکار «حق» روی آورد و الوهیت خداوند یا رسالت نبی اسلام(ص) را برنتابد. خاستگاه اصلی اختلاف در صدور حکم «ارتداد» دو عامل «اختلاف مبنایی» و نیز «شیوه استنباط از آیات» است.
  کلیدواژگان: ارتداد در قرآن، ارتداد فطری، ارتداد ملی، مفسران و ارتداد
 • عبدالرضا علیزاده*، سید محمدتقی حسینی وردنجانی صفحات 117-133

  اسقاط آثار شرعی و حقوقی در قالب شرط ضمن عقد را شرط نتیجه منفی گویند. در آثار فقیهان متقدم به صراحت سخنی در مورد این شرط به میان نیامده و اکثر فقیهان متاخر نیز آن را به دلیل مخالفت با حکم شارع، مگر در موارد خاص، باطل دانسته اند. این در حالی است که بیشتر حقوقدانان قایل به نفوذ و صحت این شرط هستند. به نظر می رسد، از آنجا که آثار اعمال حقوقی از مخترعات عقلاست و شارع فقط به آن ها اعتبار بخشیده است، مرجع تشخیص در قابلیت اسقاط این آثار حکم عقلاست و آنان این آثار را از طرف صاحب آن قابل اسقاط می دانند. افزون بر این، بین اعتبار شرط فعل منفی حقوقی و شرط نتیجه منفی ملازمه برقرار است و چون فقیهان اولی را صحیح می دانند باید دومی را نیز نافذ بدانند؛ البته منوط به آنکه اولا اسقاط آن اثر موجب از بین رفتن غرض نسبت به تعهد اصلی نشود و ثانیا مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. از آنجا که قانون مدنی متاثر از مشهورات فقه امامیه نوشته شده است، نمی توان صحت شرط نتیجه منفی را از مواد 959، 454، 474، 679، و 120 آن استنباط کرد.

  کلیدواژگان: شرط نتیجه منفی، آثار اعمال حقوقی، قابلیت اسقاط، سیره عقلا، شرط فعل منفی حقوقی
 • علی فارسی مدان* صفحات 135-148
  یکی از اسباب محرمیت، رضاع است. پژوهش حاضر در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سوال اساسی پاسخ دهد که در فقه مقارن چه مقدار شیر خوردن موجب محرمیت می شود؟ نگارنده تلاش نموده است با نگاه نقادانه موضوع را از دو منظر فقه امامیه و فقه اهل تسنن مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، اشتراکات و افتراقات فقه امامیه و فقه اهل سنت را تبیین نماید. در فقه امامیه از سه جهت اثر، عدد و زمان به محرمیت رضاعی پرداخته شده که منظور از اثر شیر خوردنی است که باعث رشد گوشت و محکم شدن استخوان می گردد. مدت زمان شیردهی، یک شبانه روز است که کودک نباید بین آن، شیر زن دیگر و یا غذا بخورد. از جهت تعداد، میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد که شامل 1، 10 و 15 مرتبه و 15 شبانه روز است. اما فقهای اهل سنت از دو جهت اثر و تعداد بحث کرده اند. فقهای امامیه و اهل تسنن از جهت اثر اختلافی ندارند. در مورد تعداد و دفعات شیر خوردن، پنج قول وجود دارد که حنفی و مالکی قایل اند با مطلق شیر خوردن و مقدار کم محرمیت حاصل می شود. شافعی و حنبلی محرمیت را 5 مرتبه می دانند؛ گرچه اقوال دیگر مانند 3، 4، 7 و 10 مرتبه نیز مطرح شده است.
  کلیدواژگان: اسباب محرمیت، رضاع، فقه مقارن، محرمیت رضاعی
 • حسین ابویی مهریزی، فهیمه محمدی یگانه* صفحات 149-160
  طلاق زوجه از سوی زوج در مرض موت و آثاری که بر آن مترتب می شود یکی از مسایل مهم و مبتلابه و در عین حال اختلافی بین فقهای فریقین به شمار می رود. سوال اصلی این است که آیا چنین طلاقی شرعا جایز و صحیح است؟ و آیا شرایط خاصی بر صحت آن حاکم است؟ ازآنجایی که زوج مریض در مرض موت، در معرض اتهام محروم کردن زوجه از حق ارث و ترجیح سایر ورثه و فرار از زیر بار مسیولیت قرار دارد، فقهای اسلامی نوعا در عین صحت و جواز چنین طلاقی، ولو همراه با کراهت، معتقدند اسلام در این نوع طلاق، احکام ویژه ای در جهت حمایت از حق ارث زوجه و نقیض مطلوب زوج تشریع نموده است. ازجمله اینکه در صورت وفات زوج در همان بیماری زمان طلاق، در صورت عدم ازدواج مجدد زوجه، برخلاف قاعده معمول حتی بعد از عده طلاق رجعی و حتی بعد از طلاق باین، فقهای امامیه تا یک سال قمری از زمان طلاق و فقهای مذاهب اهل سنت به جز شافعیه بدون قید زمان برای وی ارث قایل شده اند. پژوهش حاضر با روش تطبیقی، به نظر مذاهب اسلامی در مسیله و مبانی اقوال فقهای فریقین با هدف یافتن پاسخ مستدل و مقبول به پرسش های اساسی تحقیق می پردازد.
  کلیدواژگان: طلاق بیمار، طلاق فار، فقه مذاهب اسلامی
 • اسماعیل خلیفه*، احمد اسماعیل تبار صفحات 161-174
  پیشرفت های روز افزون دولت ها در عرصه نظامی و تمایل آن ها به تولید و اشاعه ابزارها و روش های نوین جنگی مسایل مستحدثه و چالش های فراوانی را فراروی نظام های حقوقی قرار داده است. یکی از این مسایل و چالش ها، اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار است. اسلام و نظام حقوقی منبعث از آن نیز به عنوان یکی از نظام های حقوقی، پرچم دار آموزه های مبتنی بر صلح و امنیت جهانی است. رسالت و آرمان پیامبر خاتم(ص) برای بشریت، تحقق صلح جهانی است. با توجه به جامعیت دین اسلام، توقع بیان و تعیین تکلیف در مسایل مستحدثه امری بیهوده و گزاف نیست. فقهای اسلامی با رجوع به منابع و اصول و قواعد فقهی، حکم مسایل مستحدثه را استخراج می نمایند. وفق یافته های پژوهش، در بین ادله اربعه فقه اسلامی، قرآن کریم، روایات و عقل، منابع سه گانه ای هستند که اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار را ممنوع و حرام اعلام می دارند. با توجه به نبود نص صریح از فقهای اسلامی، ادعای اجماع محصل یا منقول به خبر واحد در بحث اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار کارایی ندارد. در این نوشتار، نگارندگان برآن اند که با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررسی اشاعه سیستم های تسلیحاتی تهاجمی خودکار از رهگذر نظام حقوقی اسلام در ساحت حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی بپردازند.
  کلیدواژگان: اشاعه، تسلیحات تهاجمی خودکار، حرمت، حقوق بین الملل، بشردوستانه، فقه اسلامی
|
 • Ahmad Haji Dehabadi, Abdollah Omidifard *, Mohammad Ali Afshari Pages 85-103

  Sometimes it is possible that due to some reasons, the heir is prevented from inheriting from the heirs which these are called the obstacles to inheritance. Now, this research seeks to find an answer to this basic question: can the judgment of a murderer who killed his testator and is deprived of inheritance be extended to other similar jurisprudential chapters, such as will? Or if someone kills his excluder to get inheritance or assists in the murder to get inheritance, is he also deprived of inheritance? This article aims at providing a reasoned answer to the above question. To answer this question, using library sources and descriptive-analytical methods, different modes have been considered for the research problem; in the case where the legatee is an heir or not. Assisting in murder and the murder of excluder were also investigated. The opinions of Shi'a and Sunni jurists were examined. Then, by analyzing the opinions and findings of the research, it can be concluded that it is possible to generalize the verdict to other chapters such as the will and the murder of excluder. The reason for its feasibility can be considered as the application of hadiths, the possessing property unlawfully, as well as the abolition of character, custom, Conduct of the Wise, and legislator’s taste. The confirmatory proof for executing the custom of the wise is the application of deprivation in American laws.

  Keywords: Deprivation of inheritance, will, legatee, Assisting in Murder, Murder of Excluder
 • Hassan Asgharpour *, Robab Emamian Pages 105-116
  Islamic scholars have always disagreed with each other on explaining the conceptual scope of “apostasy” (irtidād) and determining its examples. A glance at the Shi'ite and Sunni exegetical sources shows that the commentators rely on the three bases of “Qur’anic verses”, “narratives” and sometimes “the historical background of apostasy” for explaining their opinions regarding the rulings related to apostasy and the apostate person. Results of this article prove that the conceptual scope of the term “apostasy” in the Holy Quran is more general than its jurisprudential meaning and application. The context and the combination of phrases related to this issue, relying on “conditional restrictions”, has a ruling aspect; Therefore, some exegetes, citing the “applications of reasons of repentance” believe that the repentance of the apostate is totally permissible; regardless of whether the apostasy is natural or national, or whether the apostate is a man or a woman, or whether the “heresy” has occurred with an intention and blasphemous speech, or with an act that requires disbelief. “Apostasy” in the Holy Quran, hadiths and the practice of Imams (AS) does not simply mean returning from religion and changing one’s view, but the apostate is someone who, after consciously accepting the religion, based on stubbornness and enmity with the intention of attacking the religion, denies the “truth” and not accept the divinity of God or the mission of the Prophet of Islam (PBUH). The main origin of the difference in issuing the verdict of “apostasy” is the two factors of “fundamental difference” and “method of inferring from the verses”.
  Keywords: Irtidad in the Quran, natural Irtidad, national Irtidad, commentators, Irtidad
 • Abdorreza Alizadeh *, Seyyed Mohammad Taghi Hosseini Vardanjani Pages 117-133

  Extinction of religious and legal effects in the form of stipulation is called negative result condition. In the works of precedent faqihs, thus far, there was no explicit mention of this condition, and most of recent faqihs also considered it invalid caused of the opposition to lawgiver verdict except in special cases. This is while most jurists believe in influence and accuracy of this condition. It seems that, since the effects of legal actions are among the inventions of the wise and lawgiver has only given them validity, the diagnosis authority in extinction ability of this actions is the rule of the wise, and they considered that these effects are extinguishable by the owner. In addition, there is a connection between the validity of negative legal positive condition and negative result condition, and since the faqihs considered the first one in correct, they must also consider the second in effect; Of course, it is subject to shouldn't cause the loss of motive of main promise, and it shouldn't be oppose to public order and good behavior. Since the civil law was written under affect by Imamiyah jurisprudence celebrities, can't be presumption from its articles 959, 454, 474, 679 and 120.

  Keywords: negative result condition, effects of legal actions, extinction ability, usages of the wise, negative legal positive condition
 • Ali Farsimadan * Pages 135-148
  Breastfeeding is one of the causes of mahramiyyat (privacy). Utilizing a descriptive - analytical method, the present study endeavors to address the basic issue that to what extent breastfeeding will bring about privacy in Islamic jurisprudence. The author has attempted to make a comparative and critical study of the issue from the standpoints of the Shi'a and the Sunni jurisprudence so as to shed light on the similarities and differences between the Shi'a and the Sunni jurisprudence. The Shi'a jurisprudence addresses breastfeeding privacy in terms of the effect, amount and duration of breastfeeding. The effect signifies the breastfeeding which triggers the growth of flesh and intensification of bones. The duration of breastfeeding denotes one full day during which the infant is not fed on food or other women’s milk any longer. Regarding the amount of milk, there is a difference of opinion among the Shi'a jurists including 1, 10, and 15 times and 15 full days. Nevertheless, the Sunni jurists have different viewpoints in terms of the effect and the amount of breastfeeding. There is no difference of opinion on the effect of breastfeeding between the Shi'a and the Sunni jurists. There are five axioms about the number and frequency of breastfeeding through which Hanafi and Maliki argue that privacy is caused by the mere breastfeeding even in a small amount of milk. Shafi'i and Hanbali consider that privacy is achieved after five-times of breastfeeding. Although, other axioms consider privacy is caused by 3, 4, 7 and 10 times of breastfeeding.
  Keywords: Cause of Privacy, Fosterage, Privacy Caused by Breastfeeding, comparative jurisprudence
 • Hossein Abouee Mehriziauthor, Fahimeh Mohammadi Yegane * Pages 149-160
  Divorce of a wife by a husband under the threat of death and the effects related to it is considered one of the important and at the same time controversial issues among the jurists of the two main Islamic sects, Shi'a and Sunni. The main question is whether such a divorce is legally permissible and correct? And are there any special conditions governing its authenticity? A sick husband who divorces his wife at risk of death is exposed to the accusation of depriving his wife of her right to inheritance, preferring other heirs, and escaping from the burden of responsibility. For the same reason, Islamic jurists, even though having a feeling of abomination, generally believe that such a divorce is valid and permissible. However, special rules have been legislated in Islam to protect the wife's right to inheritance and the husband's desired conflict. One of the rules is that, if the husband dies due to illness at the time of divorce and the wife does not remarry, contrary to the usual rule, even after the retroactive divorce and even after the final divorce, the Imamiyyah jurists have given her an inheritance up to one lunar year from the time of divorce and the Sunni jurists, except the Shafi'i school, have given her an inheritance without any time limit. The present research uses a comparative method to deal with the fundamental questions of the Islamic denominations concerning fundamental issues and statements of the jurists of the two main Islamic sects with the aim of finding a well-reasoned and acceptable answer.
  Keywords: Divorce of Sick Person, Escape Divorce, jurisprudence of Islamic denominations
 • Esma&#, Il Khalife *, Ahmad Esma&#, Iltabar Pages 161-174
  The increasing progress of states in the military field and their desire to produce and proliferate new war tools and methods have brought new issues and many challenges to the legal systems. One of these issues and challenges is the proliferation of Autonomous Offensive Weapons. Islam and the legal system derived from it, as one of the legal systems, is the flagship of teachings based on global peace and security. The mission and ideal of the Last Prophet, Muhammad (PBUH) for humanity is the realization of world peace. Considering the comprehensiveness of the Islamic religion, it is not unreasonable and excessive to expect to express and determine the task in the newly created issues. Islamic jurists, referring to jurisprudential sources and jurisprudential principles and rules, derive rulings on new issues. According to the findings of the research, among the four evidences of Islamic jurisprudence, the Holy Quran, traditions and reason, are three sources that declare that the proliferation of autonomous Offensive weapons is prohibited and unlawful. Due to the absence of an explicit text from Islamic jurists, the claim of a consensus reached or conveyed by a single news is not effective in the discussion of the proliferation of autonomous offensive weapons. This article, using a descriptive-analytical approach, intends to investigate the proliferation of autonomous offensive weapons systems through the Islamic legal system in the Islamic international humanitarian law.
  Keywords: Autonomous Offensive Weapons, proliferation, International Humanitarian law, Islamic jurisprudence, Prohibition