فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 715 (هفته سوم خرداد 1402)
 • پیاپی 715 (هفته سوم خرداد 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/17
 • تعداد عناوین: 3
|
 • سید مصطفی نچواک، آتیه نایبی، نگین الهی، داود سلیمانی* صفحات 243-250
  مقدمه

  رژیم غذایی با تنظیم التهاب و استرس اکسیداتیو، نقش مهمی در پاتوژنز و توسعه ی بیماری آرتریت روماتویید دارد. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی ارتباط رژیم غذایی با امتیاز فعالیت بیماری آرتریت روماتویید در کرمانشاه بود.

  روش ها

  این مطالعه ی مقطعی بر روی 184 بیمار با تشخیص قطعی آرتریت روماتویید بر اساس معیارهای روماتیسم کالج روماتولوژی آمریکا و اتحادیه ی اروپایی است. اطلاعات غذایی شرکت کنندگان با استفاده از پرسش نامه ی بسامد غذایی 168 آیتمی و امتیاز فعالیت بیماری بر اساس تعداد مفاصل متورم و حساس، سرعت رسوب گلبول های قرمز و امتیاز ارزیابی سلامت عمومی تعیین گردید. از آزمون رگرسیون لجستیک با تعدیل اثر مخدوشگرها برای بررسی ارتباط رژیم غذایی با فعالیت بیماری استفاده شد.

  یافته ها

  امتیاز فعالیت بیماری ارتباط مستقیمی با کل چربی دریافتی (0/54 = β)، اسیدهای چرب اشباع (0/21 = β) و اسیدهای چرب امگا 6 (0/26 = β) و ارتباط معکوسی با پروتیین دریافتی (0/62 = β) داشت. همچنین دریافت گوشت قرمز (0/31 = β) و روغن های حیوانی (0/24 = β) با امتیاز فعالیت بیماری ارتباط مستقیم و با گوشت سفید (0/31- = β)، لبنیات کم چرب (0/53 = β)، روغن های گیاهی (0/21- = β)، میوه (0/19- = β)، سبزی (0/25- = β) و ادویه ها (0/29- = β) ارتباط معکوسی داشت.

  نتیجه گیری

  پیروی از رژیم های غذایی حاوی پروتیین و کم چرب شامل گوشت سفید، لبنیات کم چرب، میوه ها، سبزیجات، روغن های گیاهی و ادویه ها می تواند در برنامه ی تغذیه ای بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، اسیدهای چرب امگا 6، اسیدهای چرب غیر اشباع، دریافت های غذایی، امتیاز فعالیت بیماری
 • پیمان نامدار، لیلا دهقانکار، رحمن پناهی، لیلی یکه فلاح* صفحات 251-259
  مقدمه

  تاثیرات رشد تکنولوژی آموزش الکترونیکی در حوزه ی علوم پزشکی چشمگیر بوده است و بررسی ابعاد اثرات آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی اهمیت دارد. مطالعه ی حاضر با هدف طراحی و روانسنجی ابزار سنجش اثربخشی آموزش الکترونیکی در بین دانشجویان انجام گردید.

  روش ها

  این مطالعه، بخشی از یک مطالعه ی بزرگتر است که به روش ترکیبی متوالی در سال 1399 و در 2 مرحله، طراحی و روانسنجی، انجام گردید. برای طراحی عبارت های ابزار از مرور متون استفاده شد. سپس در مرحله ی دوم، روانسنجی ابزار از لحاظ روایی صوری (کمی و کیفی)، روایی محتوا (کمی و کیفی)، روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی)، همسانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ) و ثبات (آزمون مجدد) ارزیابی شد.

  یافته ها

  ابزار اولیه با 83 عبارت تهیه شد که پس از روانسنجی به 60 عبارت با شش حیطه با اسامی «رضایتمندی»، «محتوا و مواد آموزشی»، «فعالیت های یاددهی- یادگیری»، «بازخورد و ارزشیابی و انعطاف پذیری»، «تناسب و حجم کاری»، «زیرساخت و فن آوری و پشتیبانی» تقلیل یافت. نتایج حاصل از بررسی پایایی با استفاده از روش همسانی درونی نشان داد، ابزار مذکور از همسانی درونی مناسبی (ضریب آلفای کرونباخ 0/86 تا 0/92) برخوردار بود. نتایج حاصل از بررسی پایایی با استفاده از روش آزمون مجدد، نشان از پایا بودن کل ابزار داشت (0/001 > P، 0/7 < r).

  نتیجه گیری

  ابزار سنجش اثربخشی آموزش الکترونیکی، از روایی و پایایی در جمعیت هدف دانشجویان برخوردار بود. لذا این ابزار می تواند برای مقاصد تحقیقاتی، آموزشی و عملی و ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی در هنگام شیوع کووید-19 در بین دانشجویان استفاده شود.

  کلیدواژگان: روانسنجی، تحلیل عاملی، آموزش الکترونیکی، ارزیابی، دانشجو، کووید- 19
 • پریسا فرهمندیان، عبدالله محمدیان هفشجانی، عبدالمجید فدایی، رمضان صادقی* صفحات 260-269
  مقدمه

  مواجهه با کادمیم با رخداد سرطان پانکراس مرتبط هستند. در شرایطی که نتایج مطالعات پیشین همسو نمی باشند، این مطالعه با استفاده از شیوه ی مرور نظام مند و متاآنالیز، ارتباط بین مواجهه با کادمیم و خطر رخداد سرطان پانکراس را بررسی کرده تا یک نتیجه گیری مناسب در این خصوص ارایه کند.

  روش ها

  با جستجو در پایگاه های ISI Web of Science ،Cochrane، Science Direct، Scopus ،PubMed و Google Scholar و استفاده از کلیدواژه های (Cadmium, Pancreatic Cancer) و مترادف های آن ها، 391 مقاله بازیابی و نهایتا با در نظرگیری معیارهای ورود و خروج، 8 مقاله وارد مطالعه ی حاضر شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 15 Stata انجام گردید. سطح معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در این مطالعه ی مروری نظام مند و متاآنالیز، مشاهده شد که نسبت به گروه بدون مواجهه/ مواجهه با کم ترین دوز کادمیم، خطر رخداد سرطان پانکراس در افراد مواجهه یافته/ مواجهه با بالاترین دوز کادمیم برابر با (0/001 ≥ P)، (95% CI: 1/18- 2/21) 1/62 می باشد و این ارتباط از لحاظ آماری معنی دار است. با توجه به نتایج آزمون Egger (P = 0/100) و Begg (P = 0/076)؛ در این مطالعه تورش انتشار مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این پژوهش مروری، مواجهه با کادمیم، منجر به افزایش 62 درصد خطر ابتلا به سرطان پانکراس می گردد؛ بنابراین می توان بیان کرد که مواجهه با کادمیم، یک عامل خطر برای ابتلا به سرطان پانکراس می باشد و سیاست های بهداشتی باید سمت کاهش مواجهه با کادمیم پیش رود.

  کلیدواژگان: مواجهه، کادمیم، سرطان پانکراس، مروری نظام مند و متاآنالیز
|
 • Seyed Mostafa Nachvak, Atiyeh Nayebi, Negin Elahi, Davood Soleimani * Pages 243-250
  Background

  Diet with regulating inflammation and oxidative stress has an important role in the pathogenesis and development of rheumatoid arthritis (RA). The aim of this study was to investigate the relationship between diet in Kermanshah and the disease activity score of RA.

  Methods

  This cross-sectional study was performed on 184 patients with a definitive diagnosis of RA according to the criteria of the 2010 American College of Rheumatology/ European League against Rheumatism in Kermanshah city. Dietary intakes were determined using a validated 168-item food frequency and disease activity score-28 (DAS-28) based on the number of swollen and sensitive joints, ESR level and self-assessment score of general health. Logistic regression test with adjusting confounders was used to investigate the relationship between diet and DAS-28.

  Findings

  DAS-28 was directly related to total fat intake (β = 0.54) and intake of saturated fatty acids (β = 0.21), and omega 6 fatty acids (β = 0.26), while it was inversely related to protein intake (β = -0.62). In addition, the intake of red meats (β = 0.31) and animal fats (β = 0.24) was directly related to DAS-28 and intake of white meats (β = -0.31), low-fat dairies (β = -0.53), vegetable oils (β = -0.21), fruits (β = -0.19), vegetables (β = -0.25), and spices (β = -0.29) were inversely related.

  Conclusion

  Adherence to high-protein and low-fat diets from white meats, low-fat dairies, fruits, vegetables, vegetable oils, and spices can be included in the diet therapy of patients with RA.

  Keywords: Rheumatoid arthritis, Omega 6 Fatty Acids, Unsaturated Fatty Acids, Dietary Intake, Disease activity score
 • Peyman Namdar, Leila Dehghankar, Rahman Panahi, Leila Yekefallah * Pages 251-259
  Background

  The impacts of the growth of e-learning technology in medical sciences have been very significant, and it is essential to evaluate the dimensions of the effects of e-learning in medical sciences. The current study aimed to compile and psychometric test of a suitable tool to evaluate the effectiveness of e-learning among students during the COVID-19 pandemic.

  Methods

  This study is part of a larger study which was conducted using a combined consecutive method in 2020. It was designed and psychometrically analyzed in two stages. The literature review was used to design the questionnaire items. Face validity and content validity were evaluated quantitatively and qualitatively, and also construct validity (exploratory factor analysis), internal consistency (Cronbach's alpha), and stability (retest reliability) were evaluated.

  Findings

  The initial questionnaire was designed with 75 questions that after psychometric analyzed was reduced to 60 items with six dimensions. The six dimensions were named as follows: satisfaction, educational content, and materials; learning-teaching activities; feedback and evaluation and flexibility; fitness and workload; infrastructure, technology, and support. The results of total Cronbach's alpha of the tool were 0.95, retest with a correlation coefficient of 0.95 for the whole tool, and P < 0.001 showed that the instrument had desired reliability.

  Conclusion

  The tool for measuring the effectiveness of e-learning had validity and reliability in the target population of students. Therefore, this tool can be used for research, educational, and practical purposes and to evaluate the effectiveness of e-learning during the outbreak of COVID-19 among students.

  Keywords: Psychometric, Learning, Students, COVID-19
 • Parisa Farahmandian, Abdollah Mohammadian-Hafshejani, Abdolmajid Fadaei, Ramezan Sadeghi * Pages 260-269
  Background

  Exposure to cadmium is associated with the occurrence of pancreatic cancer. In a situation where the results of previous studies are not consistent, this study, using a systematic review and meta-analysis method investigated the relationship between exposure to cadmium and the risk of pancreatic cancer in order to provide an appropriate conclusion in this regard.

  Methods

  By searching the ISI web of science, Cochrane, Science Direct, Scopus, PubMed and Google Scholar databases and using the keywords (Cadmium, Pancreatic Cancer) and their synonyms, 391 articles were retrieved and considering the inclusion and exclusion criteria, finally 8 articles were included in the present study. Data analysis was done using Stata 15 software. The significance level was considered 0.05.

  Findings

  In this systematic review and meta-analysis study, it was observed that compared to the group without exposure/exposure to the lowest dose of cadmium, the risk of pancreatic cancer in people exposed/exposure to the highest dose of cadmium is equal to 1.62 (95% CI: 1.18-2.21; P ≤ 0.001), this relationship was statistically significant. According to the results of Egger's test (P = 0.100) and Begg's test (P = 0.076); in this study, publication bias was not observed.

  Conclusion

  According to the results of this Review research, exposure to cadmium leads to a 62% increase in the risk of developing pancreatic cancer. Therefore, it can be said that exposure to cadmium is a risk factor for developing pancreatic cancer and health policies should be aimed at reducing exposure to Cadmium goes forward.

  Keywords: Exposure, Cadmium, Pancreatic cancer, Systematic review, meta-analysis