فهرست مطالب

مطالعات باستان شناسی - سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 32، زمستان 1401 و بهار 1402)

مجله مطالعات باستان شناسی
سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 32، زمستان 1401 و بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/30
 • تعداد عناوین: 13
|
 • زینب افضلی، ستار خالدیان* صفحات 1-27
  بر اساس منابع مکتوب تاریخی، شهر بیمند یکی از شهرهای ایالت کرمان در سده های اولیه دوران اسلامی بوده که به دلیل قرارگیری در مسیر راه های ارتباطی مهمی همچون راه های شیراز به سیرجان (مرکز ایالت کرمان)، از شهرهای مهم این دوره محسوب می شده است. با مطابقت منابع تاریخی و یافته های باستان شناسی مشخص شد که محوطه باغ بمید همان شهر بیمند در سده های اولیه اسلامی بوده است. هدف از پژوهش حاضر، گاه نگاری و گونه شناسی سفال های محوطه باغ بمید از سده اول تا سده 7 ه.ق است تا بتوان انواع گونه های سفالی، تاریخ گذاری نسبی و ارتباط فرهنگی این محوطه را با استقرارهای پیرامون و با دیگر مناطق دوردست روشن کرد؛ بنابراین پرسش های این پژوهش عبارت اند از: یافته های سفالی محوطه باغ بمید شامل چه گونه های سفالی می شوند؟ این سفال ها به لحاظ گاه نگاری به چه دوره یا دوره هایی تعلق دارند؟ و بر اساس مقایسه یافته های سفالی، برهمکنش و روابط منطقه ای و فرامنطقه ای این محوطه با سایر محوطه های پیرامونی و مناطق دوردست چگونه بوده است؟ پژوهش به روش میدانی و کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تطبیقی انجام شده است. روش کار به این صورت است که برای تاریخ گذاری و گونه شناسی یافته های سفالی به‎ دست آمده از بررسی این محوطه، ابتدا این یافته ها بر اساس شباهت در فرم، خمیره و تزیین به گروه های مختلف طبقه بندی و با مقایسه تطبیقی با نمونه های مشابه به دست آمده از کاوش ها و بررسی های دیگر مناطق دور و نزدیک، تاریخ گذاری نسبی آن ها به دست آمد. نتایج نشان می دهد که سفال های سده های اولیه اسلامی تا سده 7 ه.ق این محوطه شامل گونه های متنوعی از سفال های بی لعاب و لعاب دار است که شباهت بسیار زیادی با دیگر محوطه های دشت سیرجان بخصوص شهر قدیم سیرجان دارند. همچنین شباهت این سفال ها با محوطه هایی چون جیرفت، غبیرا، نرماشیر و دیگر حوزه های فرهنگی چون غرب و جنوب غرب، حاشیه خلیج فارس، شرق و شمال شرق و حتی چین، نشان از روابط منطقه ای و فرامنطقه ای این محوطه با دیگر مناطق است.
  کلیدواژگان: باستان شناسی دشت سیرجان، محوطه باغ بمید، یافته های سفالی، گونه شناسی، گاه نگاری
 • واحد جولائی، رضا رضالو*، کریم حاجی زاده، بهروز افخمی صفحات 29-54
  به استناد شواهد تاریخی، جنوب دریاچه ارومیه در عصر آهن3 (800 - 550 پ.م) محل زندگی اقوام مختلف بوده است و از نظر سیاسی، میان پادشاهی های کوچک تقسیم شده بود که مرزهای سیاسی آن ها با نزاع قدرت های منطقه ای آشور و اورارتو بر سر تصاحب منطقه تغییر می یافت. در این میان، اقتدار و وسعت قلمرو پادشاهی مانا بیش از سایرین بوده است. با اینکه منطقه مهاباد بخش اصلی قلمرو پادشاهی مانا را در برمی گرفت، اما در مطالعات باستان شناسی عصر آهن3، کمتر به آن توجه شده است. در فروردین ماه 1396 بررسی بخش مرکزی شهرستان مهاباد با هدف شناخت سکونت گاه های عصر آهن3 و مطالعه خصوصیات، تحلیل ساختار، نحوه پراکنش و وسعت آن ها بازنگری شد. در این بررسی که با روش پیمایش سطحی فشرده انجام شد، شمار 24 محوطه از این دوره شناسایی و نمونه های برداشت شده که عمدتا شامل یافته های سفالی است، در طی مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از گزارش ها، کتاب ها و مقاله های منتشرشده از استقرارهای عصر آهن3 تاریخ گذاری شده است. مهم ترین پرسش های این پژوهش عبارت اند از اینکه ساختار و وسعت استقرارهای دوره آهن3 در دشت مهاباد بر اساس یافته های باستان شناسی به چه شکل و تبادلات فرهنگی و برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای دشت مهاباد با مناطق هم جوار در این دوره چگونه بوده است. به طور کلی نتایج بررسی نشان می دهد محوطه های شناسایی شده از نوع محوطه های با معماری صخره ای، محوطه های گورستانی و تپه های استقراری است و یافته های سفالی حاکی از این است که دشت مهاباد در این دوره ، افزون بر ارتباطات درون منطقه ای، با منطقه غرب ایران نیز ارتباطات فرهنگی برون منطقه ای داشته است.
  کلیدواژگان: جنوب دریاچه ارومیه، دشت مهاباد، عصر آهن3، هزاره اول پیش از میلاد، آشور و اورارتو
 • سرور خراشادی*، علیرضا انتشاری نجف آبادی صفحات 55-87
  در مذهب ایلام باستان خدایان مختلفی پرستیده می شد که یکی از آنان، اینشوشینک خدای بزرگ شهر شوش بود. علی رغم اهمیت اینشوشینک در تاریخ ایلام، نام وی در گل نبشته های هخامنشی باروی تخت جمشید نیامده است؛ این در حالی است که برخی دیگر از خدایان ایلامی در این متون حضور دارند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، پرداختن به چرایی این مسیله و بیان دلایل احتمالی آن است. در این جستار، ابتدا با نگاهی به سیر پرستش اینشوشینک از طریق مطالعات اسنادی مدارک کتیبه ای و پژوهش های ایلام شناسان این نتیجه مستفاد شد که رونق پرستش اینشوشینک با جایگاه سیاسی شوش در مقاطع زمانی مختلف رابطه ای مستقیم داشته است؛ سپس در پاسخ به چرایی غیبت اینشوشینک در متون تخت جمشید، با لحاظ همه شواهد و نیز نگاهی انتقادی به پژوهش های ایلام شناسان، پنج دلیل احتمالی چون کمیت متون موجود، محدودیت گستره مکانی تحت پوشش متون بارو، رکود استقراری شوش در دوره هخامنشی، دخالت حاکمیت در مناسک دین ایلامی و تلفیق اینشوشینک با خدایان ایرانی مطرح شد. پس از ارزیابی هر یک از موارد فوق، عامل تلفیق اینشوشینک با خدایان ایرانی مطرود و این نتیجه حاصل شد که غیبت اینشوشینک در دوره هخامنشی به دلایلی چون محدودیت منابع موجود، عدم رونق شهری و مذهبی شوش و شاید عدم هواداری هخامنشیان نسبت به خدای اینشوشینک مربوط می شود که مورد اخیر یا ناشی از شورش ایلامیان دشت خوزستان در زمان داریوش و یا مغایرت اینشوشینک با برخی باورهایشان بوده است و هر یک از این عوامل می توانستند به تنهایی یا در تجمیع با یکدیگر در ایجاد چشم انداز مذهبی دوره هخامنشی دخیل بوده باشند.
  کلیدواژگان: اینشوشینک، تمدن ایلام، تخت جمشید، گل نبشته های بارو، شوش
 • رویا دیجو، مصطفی ده پهلوان*، کمال الدین نیکنامی صفحات 89-106
  قبطی ها به سبب تولید بافته هایی با رنگ های گرم و درخشان هنرمندانی صاحب آوازه اند. در این دوران شاهد تاثیرگذاری منسوجات به عنوان وسیله ای برای بیان تمایزات اجتماعی، ارتباطات و ارزش های زیباشناختی هستیم. به طور کلی مهم ترین مظهر منسوجات قبطی پوشاک بود که افزون بر جنبه کاربردی در تدفین، تصویری واضح از تنوع تولیدات، مهارت بافندگان و جایگاه اجتماعی افراد ارایه می دهد. با نظر به اهمیت این مسیله شیوه پوشش و میل وافر به نوآوری های روزآمد درخور توجه قرار می گیرد. در این میان، دگرگونی در سبک و معیارهای رایج بافندگی، بازتابی از نیازهای اقتصادی و صنعتی را به دنبال دارد که افزون بر پاسخگویی به تقاضای بازارهای داخلی و خارجی، به برآوردن نیازهای نظامی نیز می پردازد. از این حیث، درک کامل شرایط سیاسی، اجتماعی، واردات یا صادرات منسوجات، مستلزم بررسی بسیاری از مشاغل، مراکز بافندگی، عوامل اقتصادی و جنبه هایی از زندگی اجتماعی است. با این وصف آنچه در این نوشتار با رویکردی تاریخی-تحلیلی بدان می پردازیم محدود به کارکردها، محل پیدایی بافته ها و صادرات منسوجات تولیدشده در ورای مرزهای سرزمینی نمی شود بلکه تعاملات میان فرهنگی مدنظر است که جلوه بارز آن را می توان در رواج گسترده برخی از مضامین و ابریشمینه های نقش دار مشاهده کرد. در تداوم و تکامل تولید، بافندگان قبطی نه تنها میراث دوران باستان، اواخر کلاسیک در مصر و ایران ساسانی را به آنچه فاتحان عرب به ارمغان آوردند، پیوند دادند بلکه توانستند تاثیر فراوانی در مناطقی از امپراتوری روم برجای بگذارند و بدین گونه از طریق تجارت منسوجات، هنر و صنعت نساجی شان را به صورتی گسترده عرضه نمایند.
  کلیدواژگان: منسوجات، بافته ها، مصر قبطی، کتان، تونیک، مراکز بافندگی
 • محمد شعبانی، محمدابراهیم زارعی، کاظم ملازاده* صفحات 107-132

  کشف یافته های دوره ماد و هخامنشی از شهر همدان با توجه انتساب این شهر به پایتختی ماد و استقرار تابستانی شاهان هخامنشی و عدم شناسایی هگمتانه مادی، حایز اهمیت بسیار است. در سال 1396 و در جریان یک عملیات عمرانی در میدان امام خمینی شهر همدان در نزدیکی محوطه هگمتانه، مواد فرهنگی از دوره های مختلف تاریخی شناسایی گردید و کاوش اضطراری به سرپرستی محمد شعبانی در این محل با هدف بررسی وضعیت آثار شناسایی شده، شکل گرفت. لایه های باستانی موجود، علی رغم مخدوش شدن بسیار آنها، معرف دوران اسلامی، اوایل اشکانی، سلوکی، هخامنشی و ماد بود. طبقه III که مستقیما بر روی خاک بکر شکل گرفته بود، با توجه به سفالینه های مکشوفه معرف استقرار عصر آهن3 یا دوره ماد بوده که در دوره هخامنشی نیز تداوم پیدا کرده است. سفالینه های این طبقه که از نظر ساخت به انواع ظریف، معمولی و خشن طبقه بندی می شوند، در قالب زیرگونه های نخودی، نخودی مایل به قهوه ای، خاکستری و ظروف آشپزخانه ای ظاهر می شوند. بیشترین اشکال را کاسه ها و سپس کوزه ها شکل می دهد. در بین فرم های رایج، کاسه هایی با دسته های افقی چسبیده به لبه که شاخصه سفال مادی است و نیز کاسه هایی با لبه S شکل و کوزه هایی با آبریز شبدری شکل دیده می شوند. سفالینه های این دوره همگونی زیادی با سنت سفالگری محوطه های مادی به ویژه محوطه های ماد غربی از جمله گودین تپه II، نوشیجان، باباجان I-II، گونسپان پاتپه، تپه یلفان، موش تپه و تپه حاجی خان دارند. در مواردی ظروفی از قبیل کاسه های با بدنه زاویه دار و زورقی شکل، پیاله های کوچک ساده و کوزه هایی با لبه مثلثی شکل نیز با محوطه های هخامنشی از جمله پاسارگاد و تخت جمشید و حتی حسنلو III قابل مقایسه هستند. بر اساس مقایسه داده های سفالی این دوره با محوطه هایی چون گودین II و باباجان I و II، استقرار در طبقه III محوطه میدان احتمالا بعد از نیمه قرن هفتم ق.م شروع شده و تا اواخر دوران هخامنشی ادامه یافته است.

  کلیدواژگان: هگمتانه، سفال ماد، محوطه میدان همدان، عصر آهن3
 • محمدحسین عزیزی خرانقی*، سمیرا عابدی، سید جلال هاشمی مجومرد صفحات 133-160

  اقلیم خشک و بیابانی نواحی مرکزی ایران در استان یزد، حرکت شن های روان و ماسه زارهای بی پایان، منجر به ایجاد شرایطی خاص برای استقرارهای انسانی در این بخش از ایران شده است. در طول تاریخ کم آبی، خشکی زمین و هوا، آفتاب سوزان و مخصوصا حرکت شن های روان در دشت یزد - اردکان که موضوع این گفتار است، تهدیدی دایمی برای شهرها و روستاهای مسکون در این خطه بوده و هست. امروزه تا حدی با توجه به پیشرفت های صورت گرفته، خطر حرکت شن های روان کمتر شده؛ ولی حتی در گذشته های نه چندان دور، این موضوع خطری جدی و تهدیدی دایمی برای ساکنین چنین مناطقی به حساب می آمده است. حرکت شن های روان منجر به کور شدن قنوات و دفن شهرها و روستاها در این محدوده شده و ساکنین را مجبور به ترک محل و اسکان در مکان جدیدی می کرده است. اسفنجرد؛ محوطه ای با وسعت تقریبی 85 هکتار، در بخش شمالی شهر مجومرد، شهرستان اشکذر، استان یزد قرار دارد که با توجه به مواد فرهنگی جمع آوری شده از سطح محوطه و مطالعات تطبیقی تاریخی در اوایل دوره صفویه به دلیل حرکت شن های روان در زیر ماسه زارها دفن شده است. این محوطه در آبان ماه سال جاری بازدید و مورد بررسی کوتاه مدت باستان شناسی قرار گرفت و با توجه به غنای آثار شناسایی شده، پرونده ثبتی آن تنظیم و نسبت به معرفی آن اقدام شد. بر اساس شواهد سطحی و مطالعات مقایسه ای، گاهنگاری پیشنهادی برای محوطه، قرن پنج تا نهم هجری قمری (سلجوقی تا آغاز صفوی) است. محوطه در کنار مسیر اصلی شمال به جنوب و خراسان به فارس و اصفهان قرار داشته و با توجه به مستندات تاریخی مکتوب، وجود قنوات متعدد و موقعیت ویژه مکانی، منطقه ای معمور بوده است. مطالعه عکس های هوایی قدیمی و پراکندگی مواد فرهنگی و بقایای معماری سطحی و وسعت محدوده مورد بحث، بیانگر وجود آثاری بسیار غنی مخصوصا از دوره سلجوقی در این محدوده است. فضاهای مسکونی و دیوارهای باغات پیرامون، بیانگر رونق زندگی در این منطقه بوده است.

  کلیدواژگان: شن های روان، اسفنجرد، مجومرد، دوره سلجوقی و ایلخانی
 • فاطمه قلی زاده*، حسن کریمیان، جواد نیستانی صفحات 161-182
  مهاجرت سادات علوی به ایالات تبرستان و دیلمستان بر اثر فشار خلفای عباسی و سپس قیام یحیی بن عبدالله در دیلم سبب گسترش تشیع زیدی در این مناطق شد. علویان زیدی مذهب با استفاده از انزوای جغرافیایی ولایات مزبور از سرزمین های خلافت اسلامی و جلب حمایت اسپهبدان و مردم محلی موفق به تشکیل اولین حکومت شیعی شدند. حسن بن زید به عنوان سردمدار این حکومت جدید پس از پیروزی در آمل استقرار یافت. آمل، ساری، جرجان به ضمیمه گیلان و دیلم، جزو مناطقی بود که حدود 20 سال از طرف علویان اداره شد. حکومت علویان، نخستین حکومتی بود که در شرق خلافت اسلامی به دور از تایید خلفای عباسی تشکیل شد. حسن بن زید مذهب شیعه زیدی را به عنوان مذهب رسمی حکومت خود اعلام کرد و بدین گونه قلمرو علویان در تبرستان به مرکزی تبدیل شد که مدعی خلافت عباسیان بود. یکی از ابزاری که علویان برای مشروع نشان دادن حکومت خود از آن استفاده می کردند سکه ها بودند. از آنجایی که مسکوکات فلزی از قابل استنادترین شواهد باستان شناسی هستند، در پژوهش حاضر تلاش گشته تا با بهره گیری از آنها به این پرسش پاسخ گفته شود که مضامین مورد استفاده علویان بر روی سکه ها چه تفاوتی با شعایر منقور بر سکه های استاندارد عباسیان داشته و ضرب آیات و احادیث جدید با چه هدفی صورت گرفته است؟ نتیجه مطالعات بر روی سکه ها در کنار منابع تاریخی روشن ساخت که علویان تبرستان عامدانه و با هدف اثبات مشروعیت سیاسی و مذهبی خویش، سکه هایی متضمن آیاتی از قرآن کریم که در باب جایگاه اهل بیت و جهاد در مقابل دستگاه خلافت عباسیان قابلیت تفسیر داشتند، ضرب می کردند. بدین ترتیب، علیرغم آنکه سکه های علویان طرحی مشابه مسکوکات عباسیان دارند، لیکن از نظر مضامین کاملا متمایز و با هدف انتقال مفاهیمی چون حمایت از اهل بیت پیامبر، تبلیغ تشیع و مقابله با دستگاه خلافت عباسیان ضرب می گشتند.
  کلیدواژگان: علویان، تشیع زیدی، سکه، شعائر اسلامی، جنبش های دینی
 • فرنگیس میرزایی دمیرچی، علیرضا هژبری نوبری*، سید مهدی موسوی کوهپر صفحات 183-212
  امروزه باستان شناسان از تجزیه و تحلیل فضایی داده های محیطی و یافته های میدانی باستان شناسی برای روشن شدن الگوهای پراکندگی سکونتگاه های باستانی و ارتباط آن ها با محیط طبیعی استفاده می کنند. تحلیل الگوی استقرار یکی از موضوعات باستان شناسی است که به جای تمرکز بر یک مکان خاص باستانی، منطقه را مورد کاوش قرار می دهد. تفسیر رفتار گذشته انسان در رابطه با وابستگی آن به اجزای محیط طبیعی و اکولوژیکی در مرکز این نوع تفکر قرار دارد. نتایج این تحلیل ها عواملی را که بر انتخاب محل زندگی اجداد تاثیر می گذارند؛ شناسایی می کند؛ مانند دسترسی آسان به زمین های کشاورزی، آب، منابع دریایی و بهره برداری از منابع معدنی قابل استخراج. امنیت این بافت جغرافیایی از دیگر عوامل مهم و شناخته شده در بستری است که می تواند استقرار گروه های انسانی در یک منطقه را شکل دهد. بر اساس این روش و با تجزیه وتحلیل نتایج بررسی میدانی در غرب دریاچه ارومیه، متغیرهای جغرافیایی موثر بر استقرارهای دوره اشکانی در این منطقه، مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی میدانی دشت غربی دریاچه ارومیه، 14 محوطه از دوره اشکانی شناسایی شده بود که با تجزیه و تحلیل نتایج این بررسی و داده های محیطی، الگوی استقرار منطقه بر اساس نقشه های GIS ترسیم گردید. این نقشه ها بیانگر شرایط آب و هوایی ایده آل، کوه های پوشیده از رسوبات غنی برف و رودخانه های فراوانی است که این دشت را تغذیه می کند و قابلیت استقرار متوالی را دارد. این الگوها در دشت غربی دریاچه ارومیه با متغیرهایی چون ارتفاع از سطح دریا، مجاورت با رودخانه ها، نوع آب و هوا، حاصلخیزی خاک، کاربری اراضی، مجاورت با سکونتگاه های امروزی و استخراج و تجارت نمک، از ساحل غربی دریاچه ارومیه اندازه گیری شده اند که نتایج این مطالعات میدانی در مقاله پیش رو ارایه شده است.
  کلیدواژگان: دشت غربی دریاچه ارومیه، بررسی میدانی، دوره اشکانی، الگوی استقرار، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • پریسا ناصری، عباس مترجم*، دیوید اس رایز صفحات 213-241
  صدف ها به عنوان پوسته طبیعی برخی نرم تنان همواره موردتوجه انسان بوده است. برخی ازاین گونه های جانوری از ابتدای تکامل فرهنگی انسان بخشی از رژیم غذایی وی را تشکیل داده اند، درحالی که برخی دیگر به عنوان ظروف طبیعی و یا به عنوان زیورآلات کاربرد داشته اند، زیبایی و درخشندگی خاص صدف ها موجب شده تا برخی از انواع آنها در طول هزاران سال ماهیتی جادویی و آیینی در میان مردم پیدا کنند، مشخصه این گروه از صدف ها بر مبنای تحلیل مکانی آنها که اغلب در بافتارهای آیینی و مذهبی مانند نیایشگاه ها به عنوان نذری و هدیه ویژه و یا هدایای گور همراه متوفی قرار داده شده اند روشن می گردد. در حالی که در برخی فرهنگ های شرق دور در مواردی به عنوان پول در دادوستد روزمره مورداستفاده قرارگرفته اند. محوطه سرخ دم لری یکی از محوطه های کلیدی هزاره دوم ق. م در منطقه پشت کوه (لرستان) در غرب ایران است که نخستین بار توسط اریخ اشمیت در سال 1938 م کاوش شد و وی آن را به عنوان یک نیایشگاه معرفی کرده است. بسیاری از اشیایی که از این محوطه به دست آمده اشیاء نذری است؛ که نیایشگران به خدای این معبد تقدیم کرده اند. از میان این اشیاء حداقل 532 قطعه صدف دریایی یافت شده است که منشا این صدف ها برحسب گونه شناسی زیستی آن ها از خلیج فارس تا دریای عمان تعیین شده است. فراوانی صدف هایی مانند گونه کوژک یا سپید مهره (Cowrie) نشان دهنده این امر است که این معبد مربوط به یک الهه زن مونث بوده است چراکه در اغلب بافتارهای باستان شناسی همواره این نوع صدف صرفا در گورهای زنان و کودکان یافت شده است که وجود یک کتیبه به خط میخی و زبان بابلی بر روی یک قطعه صدف نشان داد این نیایشگاه به الهه «نین ییل» تعلق داشته است. همچنین عدم وجود هرگونه ابزار و ادوات جنگی در این سازه بزرگ تعلق آن به یک مکان مقدس نیایشگاهی را مجددا تایید می کند. در معبد سرخ دم لری بسیاری از اشیاء و صدف های مورد مطالعه در این پژوهش تنها در میان شکاف دیوارها و لابه لای سنگ های درون فضا قرار داده شده اند که خود اقتباسی از اهداء نذورات به معابد در سنت های بابلی و سومری در بین النهرین است.
  کلیدواژگان: صدف، مهره صدفی، معبد سرخ دم، عصر آهن، لرستان
 • ارینب نظریان، محمد مرتضایی*، آرمان شیشه گر، رضا شعبانی صفحات 243-259

  سکه ها از مستندترین و پایدارترین داده ها در پژوهش های باستان شناسی هستند. به همین دلیل می توانند به عنوان داده های مستند و علمی دستمایه پژوهش های دقیق تحلیلی و روشمند برای رفع ابهامات موجود در رابطه با دوره های تاریخی قرار گیرند. در این پژوهش تعداد 25 سکه از مجموعه 105 سکه طلای موجود در مخزن موزه ملی مکشوفه از مسجد جامع تبریز متعلق به قرن هفتم ه. از دوره حکومت ابوسعید بهادر حاکم ایلخانی انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفته است. بر اساس تحقیق روشمند سکه شناسی به منظور دستیابی به داده های تاریخی سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی ابتدا مستندنگاری دقیق و توزین و خوانش سطح سکه انجام گردید و در مرحله بعدی شناسایی علایم و نقوش نمادین و غیر نمادین سکه ها انجام گرفت. در مرحله نهایی برای دستیابی به داده هایی مبنی بر عناصر تشکیل دهنده فلز سکه، سه نمونه از سکه ها بعد از شناسایی ضرابخانه و بر اساس وزن سکه انتخاب گردیدند و در آزمایشگاه واندوگراف انرژی اتمی ایران مورد آزمایش  تجزیه عنصری (پیکسی)  قرار گرفت که در این آزمایش سعی بر آن بوده که با دقیق ترین روش های آزمایشگاهی ابتدا به داده های حاصل از تجزیه عنصری نمونه های مورد آزمایش دست یافته و در نهایت با استفاده از تحلیل آماری بر روی ناخالصی های فلزی اندازه گیری شده در سکه ها،  بر اساس بررسی ها و خوانش  سطح  سکه و مطالعات باستان شناختی ساختار درونی شامل آنالیز عناصر تشکیل دهنده فلز سکه ها را طبقه بندی و از یکدیگر تفکیک نموده ضمن اینکه  رویکرد تاریخی، اقتصادی و جغرافیایی، هنری و سیاسی در تمامی مراحل مورد توجه بوده است.

  کلیدواژگان: سکه، سکه شناسی، دوران ایلخانی، آزمایش پیکسی، نقوش سکه
 • علی هژبری*، احمدعلی اسدی صفحات 261-292
  به نظر می رسد با یورش تازیان به ایران، زبان فارسی دری در نواحی خراسان بزرگ بالیده شد. زبان فارسی دری که زبان درباری ساسانیان بود با جابجایی از تیسفون (بارگاه ساسانیان) و فارس (خاستگاه ساسانیان) و گریز پادشاه و خاندان های بزرگ درباری از آنجا به نواحی شرقی به ویژه خراسان در یکی-دو دهه اول یورش تازیان، رشد بسیاری کرد. سوال این است که روال گسترش زبان فارسی در خراسان در ارتباط با روند جابجایی جمعیتی ایرانیان از غرب و جنوب به نواحی شرقی شاهنشاهی فروپاشیده ساسانی چگونه بوده است؟ ما در این پژوهش با بررسی دوره انتقالی از ساسانی به آغاز دوران اسلامی و برای یافتن آتشکده هایی که تا سده های اولیه دوام آوردند، نتیجه گرفتیم که با افت وخیز آماری تعداد محوطه های این دوره ها، گویا ایرانیان در یورش های سخت اولیه از مقابل شمشیر تازیان همراه درباریان از نواحی جنوبی ایران به ویژه فارس و نیز مرکز شاهنشاهی آنها، تیسفون، راهی سرزمین آتش برزین مهر، خراسان شدند. این مهاجران دو شیوه استقراری برای خود اختیار کردند: یکم، در روستاها و دوم، حرکت در یک منطقه با روش کوچروی؛ ایشان با این سیستم توانستند به زندگی ادامه داده و از عواید مصالحه دهقانان که در اواخر دوره ساسانی شکل گرفتند با عرب ها یکی پاسداری از فرهنگ و زبان فارسی در خراسان بود که در آنجا باعث پیشرفت ه ایی کرده، بالیده شد. سال ها تلاش ایرانیان مهاجر در احیاء سبک های معماری و شعری در خراسان نشان داد که گرچه ایشان در میدان نبرد باختند اما در رزمگاه فرهنگی سربلند بیرون آمدند.
  کلیدواژگان: زبان فارسی، خراسان، داده های باستان شناسی، خاستگاه زبانی، فارسی دری
 • شقایق هورشید* صفحات 293-324
  آغاز پژوهش های میدانی دشت دهلران به اوایل قرن بیستم میلادی بازمی گردد. در این مدت، پژوهش ها عمدتا بر نیمه شمال غربی دشت متمرکز بوده است تا نیمه جنوب شرقی آن (دشت پتک)؛ اما در اواخر سال 1394 نیمه جنوب شرقی آن با عنوان (برنامه بررسی و شناسایی شبکه زه کشی 23 از سامانه ملی گرمسیری) (1) به سرپرستی نگارنده مورد پیمایش و بررسی فشرده قرار گرفت. در مرحله نخست، هدف اولیه و کلی این برنامه که شناسایی و مستندنگاری محوطه ها بود، محقق شد و نتایج آن هدف بعدی یعنی تعیین جایگاه گاهنگاری و درک چگونگی مکان گزینی استقرارها و شناخت برهمکنش های فرهنگی آنها با نواحی همجوار را با استفاده از مواد فرهنگی مکشوفه فراهم نمود. در مجموع از میان 56 محوطه شناسایی شده 22 محوطه دارای شواهد سطحی دوره های اوروک تا پایان عیلام نو بودند که در گام نخست، این تعداد نمایانگر افزایش چهار برابری تعداد استقرارها، نسبت به نتایج بررسی های پیشین بود. همچنین در گام بعدی، با ثبت محوطه های اوروکی مشخص گردید که جمعیت ساکن در دشت نسبت به دوره قبل از خود یعنی روستانشینی جدید افزایش چشمگیری یافته است. سپس در دوره جمدت نصر جمعیت به شدت کاهش یافته و مجددا در دوره سلسله ها شاهد افزایش استقرارها هستیم اما این روند افزایشی در دوره عیلام قدیم پایان گرفته و در دوره های عیلام میانه و عیلام نو روندی کاهشی یافته است که احتمالا می تواند در نتیجه تاثیرات مراکز قدرت فرامنطقه ای و تغییرات اقلیمی باشد.
  کلیدواژگان: دهلران، دشت پتک، بررسی باستان شناسی، اوروک، عیلام
 • حمیدرضا ولی پور*، حکمت الله ملاصالحی، آرتمیسم بختیار وند بختیاری، سیده معصومه فاضلی، جید ویتلم، آنا گرزاک صفحات 325-353

  یکی از موضوعات مهم دوره نوسنگی، تغییر در اقتصاد معیشتی جوامع این دوره نسبت به ادوار پیش از خود است. بقایای گیاهی و جانوری در داخل بافت های باستان شناختی، از جمله مدارک مستقیم مرتبط با معیشت محسوب می شوند. در این زمینه سایر مواد فرهنگی همچون سفال، معماری، توکن ها و نظایر آنها مدارک غیرمستقیم به شمار می روند. در این مقاله بر مبنای مدارک حاصل از کاوش باستان شناختی در محوطه نوسنگی تپه خالصه، تلاش شده است تا حدودی وضعیت غذایی و معیشتی جوامع ساکن در این محوطه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بر این اساس علاوه بر مطالعه استخوان های جانوری و بقایای گیاهی، ظروف سفالی، توکن ها، ابزارهای استخوانی و سنگی و فضاهای معماری نیز در راستای درک اقتصاد معیشتی جامعه نوسنگی تپه خالصه به کار گرفته شده است. نتایج حاصله حاکی از این است که مردمان دوره نوسنگی تپه خالصه هم به کشاورزی به ویژه کشت غلات و در مقادیر اندک حبوبات مبادرت نموده اند و هم با نگهداری حیوانات اهلی به ویژه بز و گوسفند به دامداری مشغول بوده و از رژیم غذایی مطلوبی برخوردار بوده اند. با توجه به منابع غذایی غنی زیست محیطی در این منطقه، متکی بر اقتصادی خودبسنده بوده اند و به نظر می رسد طی سه مرحله استقراری در دوره نوسنگی جدید از جامعه ای با ساختار برابر در مرحله اول به جامعه ای با رتبه های فردی در مرحله سوم تطور یافته اند، به طوری که شاهد تطور سازمان تولید از تولید خانگی به صنایع خانگی هستیم.

  کلیدواژگان: اقتصاد معیشتی، نوسنگی جدید، تپه خالصه، خرم دره، بقایای گیاهی و جانوری
|
 • Zeinab Afzali, Sattar Khaledian * Pages 1-27
  According to written sources, the city of Beymand was one of the cities of Kerman province in the early centuries of the Islamic era. Beymand was considered to be one of the more important cities of this era due to its location on the important communication route from Shiraz to Sirjan. By studying the written resources and archaeological findings, we can determine that the  Beymand city of the early Islamic centuries is in the same area as Bagh-Bamid. Studying the pottery of this site between the 1st to 13th centuries AD to make a typology and chronology of these findings is the objective of the current research and it seeks to answer the following questions:  what types of pottery were included in the Pottery findings in this site ? What period does the pottery belong to in terms of chronology? By comparing the pottery findings, can we conclude what the regional and transregional interactions with other neighboring and remote sites were? The research was conducted by doing fieldwork and using library methods with a descriptive-analytical and comparative approach. For establishing the dating and typology of the pottery findings obtained from the study of this area, first, these findings were classified into different groups based on their similarity in form, paste, and decoration. Then, their relative dating was obtained by comparative comparison with similar samples obtained from excavations and surveys of other areas. The typological comparison of the pottery samples of the Bagh-Bamid area does a good job of highlighting the similarity between the different types of pottery with the pottery of nearby areas such as the old city of Sirjan and more distant ones such as the ancient city of Jiroft, Narmashir and so on.
  Keywords: Sirjan plain, Bagh-Bamid, Pottery Findings, Typology, Chronology
 • Vahed Joolaee, Reza Rezaloo *, Karim Jajizadeh Bastani, Behrouz Afkhami Pages 29-54
  According to historical evidence, during the Iron Age III period the southern shores of Lake Urmia were a place where many tribes lived, politically divided among small kingdoms whose political boundaries changed with the conflicts over the region between the regional powers of Assyria and Urartu. The Mahabad area, which despite its importance in archeological studies of Iron Age III, has been under-investigated. In April 2016, during the investigation of the central part of Mahabad city, a total of 24 areas dating to this period were identified. The most important questions of this study are: (1) What is the structure and extent of the Iron III settlements in the Mahabad plain, and (2) What kind of cultural exchanges and interactions took place between the different areas of the Mahabad plain with neighboring areas during this period? The results of these investigations show that these areas take three primary forms: a) areas with stone architecture, b) cemeteries, and c) settlement mounds. The typology of the ceramics recovered from this fieldwork suggests that the Mahabad plain had extra-regional cultural relations during this period, in addition to connections with the western regions of Iran.
  Keywords: Mahabad Plain, Iron Age III, Lake Urmia, Mannea, Assyria, Urartu
 • Sorour Khorashadi *, Alireza Enteshari Najafabadi Pages 55-87
  In the religion of Ancient Elamites, various gods were worshiped. One of the most important gods was Inshushinak. Despite the importance of Inshushinak in the history of Elam, his name does not appear in Persepolis Fortification Tablets in the Achaemenid period; therefore, the purpose of this research is to study the reasons of this absence. By examining the process of Inshushinak worshiping in the history of Ancient Elam and Early Achaemenid period, and also through desk study of inscriptions and examining new researches from other researchers, we can conclude that Inshushinak worshiping in different periods had a direct relationship with the political position of Susa in Elam at the same time. By considering all the evidence and research, five possible hypotheses were formed, including the quantity of existing texts, limited area covered by fortification texts, weak settlement of Susa in the Achaemenid period, interference of Achaemenid government in Elamite rituals and the merging of Inshushinak with the Iranian gods. Finally, by examining the above cases, it was concluded that the absence of Inshushinak in the Achaemenid period is due to a set of reasons including limitation of texts, lack of urban and religious prosperity of Susa and perhaps the Achaemenids' intolerance for the god Inshushinak. The last reason was either due to the revolt of the Elamites in Khuzestan plain during the first years of Darius’ reign or Inshushinak’s contradiction to some of their beliefs, every single factor could have had a significant role, either by itself or in combination with each other, for creating such a religious situation in the Achaemenid period.
  Keywords: Inshushinak, Elam civilization, Persepolis, Fortification Tablets, Susa
 • Roya Deyjou, Mostafa Dehpahlavan *, Kamaleddin Niknami Pages 89-106
  Copts are famous artists that are responsible for producing woven fabrics with warm and brilliant colors. During this period, we see the effectiveness of textiles as a means of expressing social status, communication and aesthetic values, which arises from their widespread integration into daily-life from a practical, social and economic-political point of view. Generally, the most important role of Coptic textiles was clothing, which in addition to the functional aspect in burials, provides a clear picture of the diversity of products, weavers skills and social status of individuals. Due to the importance of this fact, the method of covering and a strong desire for fashion is noteworthy. Meanwhile, change in style and weaving techniques follow the reflection of economic and industrial needs, in addition to supplying domestic and foreign markets, it served military needs as well. In this regard, a thorough understanding of the political as well as the import or export of the textiles, requires examination of the many occupations such as the weaving centers, economic factors and aspects of social life that lead to their production and use of the textiles at all levels of society. Therefore, what we are discussing with a historical-analytical approach in this essay is not restricted to the functions, finding place of the textile and the export of the textiles produced beyond the borders of the province but also the multilateral exchange of cultures are considered too. It can be clearly seen in the widespread popularity of some motives and decorative tapestry. This is because in the continuously evolving their production, coptic weavers not only managed to link the heritage of antique, late classical style in Egypt and Sassanian Persia to what the Arab conquerors brought, but also succeeded in leaving an enormous influence in the region of the Roman Empire and thus through the trade of textiles, succeeded in offering their art and textiles industry far and wide.
  Keywords: Textiles, Coptic Egypt, linen, Tunic, Textile Centers
 • Mohammad Shabani, MohammadEbrahim Zarei, Kazem Mollazadeh * Pages 107-132

  Considering the lack of finds dating to the Median and Achaemenid periods at Hamadan, it is very important to discover evidence from this period in this city. In 2017, during a construction operation in Imam Khomeini Square in Hamadan near the site of Hegmataneh/Ecbatana, some historical-era were identified and an emergency excavation led by Mohammad Shabani began. Excavation in this area uncovered three levels: late Islamic, post-Achaemenid and Medo-Achaemenid. Level III, the lowest layer, according to the excavated ceramics, represents the establishment of Iron Age III, or the Median period, which has continued in the Achaemenid period. The pottery of this period, which is classified into Fine, Common/Medium, and Coarse types, appears in the form of subspecies of Buffware, Brownish-Buffware, Grayware, and Cooking ware utensils. The most common vessel forms are bowls and jars. Among the Common types, there are bowls with horizontal handles attached to the edge, as well as bowls with S-shaped edges and jars with clover-shaped spouts. The pottery of this period is remarkably similar to the pottery tradition of Median sites, especially sites such as Godin II, Nush-e Jan, Babajan I-II, and Yelfan Tepe. In some cases, vessels such as bowls with angled and boat-shaped bodies, small simple cups, and jars with triangular rims are also comparable to Achaemenid sites such as Pasargadae and Persepolis, and even Hasanlu III. Based on the comparison of pottery data of this period with sites such as Godin II, Babajan I, and II, the settlement of the third level of Meydan probably began between 7th and 6th centuries BCE and continued until the end of the Achaemenid period. The findings of this period are very important due to the great ambiguities and challenges related to the Median and Achaemenid settlement of Hamadan and also the lack of identification of layers and cultural materials dating to this period, even after a century of archaeological excavations in this city.

  Keywords: Hegmataneh, Median pottery, Iron Age III, The Site of Mydan, Achaemenid pottery
 • MohamadHossein Azizi Kharanaghi *, Samira Abedi, Seyyed Jalal Hashemi Majomerd Pages 133-160

  The arid desert climate of Yazd province, with its endless flowing sand dunes, has led to the creation of special conditions for human settlements in this part of Iran. Throughout history, the lack of water, the dry land and air, the scorching sun, and especially the movement of flowing sands in the Yazd-Ardakan plain, have been constant threats for the cities and villages in this region. Esfanjerd, extending over ca. 85 hectares, is located in the northern part of the township of Majumerd, Ashkazar district, in the province of Yazd. According to the cultural materials collected from the surface and historical comparative studies the site appears to have been buried under the sands dunes during early Safavid period. Based on the surface material and comparative studies, the 5th to the 9th century AH (Seljuk to early Safavid dynasty) is the suggested chronology for the site. Esfanjerd is located next to the main route from the south to north of Iran, i.e., from Fars to Khorasan via Esfahan, and according to the historical documents, due to the existence of numerous qanats and a strategic location, it was an important region. Old aerial photographs, the scattering of cultural materials on the surface, and the remains of the mudbrick architecture at the site indicate the presence of a very rich settlement from the Seljuk dynasty, in this area. The residential spaces and the walls of the surrounding gardens demonstrate the prosperity of life in this area.

  Keywords: Dune, Majumerd, Esfanjerd, Seljuk, Ilkhanid
 • Fatemeh Gholizadeh *, Hasan Karimian, Javad Neyestani Pages 161-182
  The migration of Alid’s Sadat to Tabaristan and Daylam that was the result of pressure of the Abbasid caliphs, along with the subsequent uprising of Yahya bin Abdullah in Daylam led to the spread of Zaydi Shia in northern Iran. Taking advantage of the geographical isolation of these provinces and their distance from the central states, Alids succeeded in forming the first Shi’ite state of the Islamic caliphate without the permission of the Abbasids by attracting the support of the Ispahbads and local people. Hassan ibn Zayd became the leader of this new government, i.e. the Alids of Tabaristan, after the victory in Amol. Amol, Sari and Gorgan, along with the Daylam, were among the areas ruled by the Alids for about 20 years. Hassan ibn Zayd declared the Zaydi Shiite as the official religion of his government. One of the tools used by the Alids to legitimize their rule was their coins. Since coins are amongst the most authentic and significant archaeological evidences, this study has attempted to answer the question of how the Alid themes used on the coins differed from those used on the standard coins of the Abbasids and how the new verses were multiplied? The studying of the coins and historical sources indicates that the Alid of the Tabaristan with the aim of proving their political and religious legitimacy, deliberately minted coins containing verses of the Holy Quran, which were capable of interpreting the position of the Ahl al-Bayt and Jihad against the Abbasid caliphate. Thus, despite the fact that the Alid coins were quite similar in design to the Abbasid coinages, they were quite distinct as they conveyed such concepts as the support of the Prophet's Ahl al-Bayt, Shiite propaganda, and the opposition to the Abbasid caliphate.
  Keywords: Alids, Zaydi Shia, coin, Islamic Themes, Religious movements
 • Farangis Mirzaie Damirchi, Alireza Hejebri Nobari *, Seyed Mehdi Mosavi Kohpar Pages 183-212
  Nowadays, Archaeologists use spatial analysis of environmental data and archaeological field findings to clarify the patterns relating to the scattering of ancient settlements and their relation to their natural environments. Settlement pattern analysis is one of the topics in archeology that, rather than focusing on a specific ancient place, probes the region. The interpretation of past human behavior in relation to its dependence on components of the natural and ecological environment is at the center of this type of thought. The results of these  analyses will identify factors that influence the choice of the ancestors' places of residence, such as: easy access to agricultural land, water, marine resources and exploitation of extractable mineral resources. The protection that the geographical location provides is another important and well-known factor in the context that it has a great influence on the shape of the deployment of human groups in an area. According to this method and by analyzing the results of the field survey in the west of Urmia Lake, the geographical variables affecting the settlements of the Parthian period in this area were investigated. In the field survey of the western plain of Urmia Lake, 14 sites of the Parthian period had been identified, which was drawn by analyzing the results of this survey and environmental data available, therefore, the pattern of settlement regions based on GIS maps was drawn. These patterns lie in the western plain of the Urmia Lake and have variables such as: sea level height, proximity to rivers, climate type, soil fertility, land use, vicinity to today's settlements, and salt extraction and trade. All the patterns from the west coast of Urmia Lake, have been measured; and the results of these field studies are presented in the upcoming article.
  Keywords: Western Plain of Urmia Lake, Field survey, Parthian Period, Settlement Pattern, Geographic Information System (GIS)
 • Parisa Naseri, Abbas Motarjem *, David S Reese Pages 213-241
  Shell, as the natural shell of some mollusks, has always interested humans. Some of these ‎species have been part of man's diet since the beginning of his cultural development. In contrast, others ‎have been used as natural utensils or as ornaments. Among the people, the characteristics of this ‎shell group are clarified based on their spatial analysis, which is often placed in religious ‎contexts such as shrines as special offerings and gifts or grave gifts with the deceased‏. ‏While in ‎some Far Eastern cultures, they have been used as money in some cases. The Surkh  Lori is one ‎of the key areas of the second millennium BC. It is located in western Iran's region behind the mountain ‎‎(Lorestan). It was first excavated by Erich Schmidt in 1938 and introduced as a ‎temple. Many of the objects found in this area are votive offerings made by the area's people ‎for the good of this Temple. Among these objects, at least 532 sea shells have been found. Their origin is determined according to their biological typology from the Persian Gulf to the Sea of ‎Oman. The abundance of shells such as Kowzak or Cowries indicates that this Temple belonged to a ‎female goddess, probably "Ninlil," because of the accompaniment of such shells in the context of ‎the first millennium BC; It is commonly reported in the graves of women and children.
  Keywords: Shell, Shell beads, Sorkh Dom Temple, Iron Age, Loristan
 • Orinab Nazarean, Mohammad Mortezayi *, Arman Shishegar, Reza Shabani Pages 243-259

  Coins are amongst the most recognized and protected data in archaeological research. For this very reason, they are used as a basis for detailed analytical and methodical research to resolve existing uncertainties related to historical periods. In this research, 25 coins out of a collection of 105 gold coins stored in the National Museum from Tabriz Grand (Jame) Mosque belonging to the 7th century AH. were selected and studied that belonged to the reign of Abu Saeed Bahadur Ilkhani. Based on the methodical research of numismatics, in order to obtain the political, cultural, artistic and economic historical data, detailed documentation, weighting and surface examination of the coins were first performed. Afterwards the symbolic and non-symbolic signs and patterns of the coins were identified. In the final stage, in order to obtain the type of metal that was used in the coins (Their elemental basis), three samples of the coins were selected, after which their mints and weights were determined and they were hencewworth subjected to an elemental decomposition (PIXI) test in the Iranian Atomic Energy Laboratory and Endograph. The most accurate laboratory tests were conducted in order to obtain the data from the elemental analysis of the tested samples, after the tests were concluded  statistical analysis was used on the metal impurities measured in the coins. Based on the investigations and examinations of the surface of the coins as well as the archaeological studies of the internal structure which includes the elemental analysis of metal of the coins, The coins were subsequently categorized and separated from each other. It is important to note that the historical, economic, geographical, artistic and political factors were considered in all stages.

  Keywords: Coin studies, Mint, Ilkhani Era, Statistical analysis, Pixy testing
 • Ali Hozhabri *, Ahmadali Asadi Pages 261-292
  At the time of the invasion of Iran by the Arabs, the Dari Persian language flourished in the Greater Khorasan region. During the first two decades of the Arab invasion, Dari Persian, which was the Sasanian court language, expanded geographically due to the displacement of populations from the Ctesiphon and Fars regions and the flight of the king and large court families to the eastern regions, especially Khorasan. A major unanswered question concerns how the Persian language spread in Khorasan in relation to the process of population movement of Iranians from the west and south to the eastern regions of the collapsed Sasanian polity. In this study, by examining the transition period from the Sasanian to the beginning of the Islamic era, especially regarding fire temples that lasted until the early centuries of the Islamic era, we conclude that with the statistical fluctuation of the number of sites in these periods, it seems that Iranians were under attack. Early hardships in front of the swordsmen with the courtiers from the southern regions of Iran, especially Fars and their imperial center, Ctesiphon, went to the land of Ādur-Burzēn-Mihr, i.e., Khorasan. These immigrants adopted two methods of settlement: first, in the villages, and second, by moving through an area as nomads. This population was able to survive with this system that was formed at the end of the Sasanian period. One of the compromises that supported the endurance of this system was the protection of Persian culture and language in Khorasan, where much progress was made.
  Keywords: Persian language, Khorasan, archaeological data, Linguistic origin, Dari Persian
 • Shaghayegh Hourshid * Pages 293-324
  The beginning of field research in the Deh Luran Plain dates back to the early twentieth century. During this period, researches have been mainly focused on the northwestern part of the plain rather than its southeastern part (Patak Plain). However, the southeastern part of the plain, under the supervision of the author by project of identification and study of the sites in the area of drainage network 23 of the national tropical plan, was intensively surveyed at the end of year of 2015. The primary and general purpose of this program was identifying and documentating the sites, which was achieved. The next goal, namely determining the chronological position and understanding how the settlements were located and recognizing their cultural interactions, compared to their neighboring area, was also achieved by using the discovered cultural materials. In total, out of the 56 identified sites in this archaeological survey, 22 sites had surface evidence of the Uruk Period until the end of the Neo- Elamite Period, at first glance, this number represents a fourfold increase in the number of the settlements by comparing it to the results of previous studies. In the next step, with the registration of the Uruk Sites, it was found that, the population that was living in the plain compared to the previous period, namely the Later Village Period has increased significantly. Then, the population decreased sharply in the Jemdet Nasr Period and we can see an increase in the settlements again in the Dynasty Period, but this increase ended in the Old Elamite Period and decreased in the Middle and Neo- Elamite Periods, this decrease was probably as a result of the effects of trans-regional power centers and climate change.
  Keywords: Deh Luran, Patak Plain, Archaeological Survey, Uruk, Elamite
 • HamidReza Valipour *, Hekmatollah Mollasalehi, Artism Bakhtiyarvand Bakhtiary, Seyedeh Masoumeh Fazeli, Jade Whitlam, Anna Gręzak Pages 325-353

  One of the most important subjects regarding the Neolithic period is the change of the subsistence economy in the societies of this period compared to the previous periods. The most direct evidence of subsistence economy within the archaeological contexts are plant and animal remains. Regarding this specific subject, other cultural materials such as pottery, architecture, and tokens are considered indirect evidence. In this article, we studied and analyzed the food consumption of the people living in the Neolithic site of Tepe Khaleseh in the Zanjan Province of northwest Iran (Valipour et al., 2012, 2013) based on direct and indirect evidence obtained from archaeological excavations. Analysis of the archaeobotanical assemblage has also permitted a reconstruction of the subsistence economy at the site and the results presented here, have significantly broadened our understanding of plant and animal management in northern Iran during the Late Neolithic. Tokens, lithic, bone tools, and architectural spaces also have been used in addition to animal bones and plant remains. It seems due to the rich environmental food resources in this region and based on a self-sufficient economy during the three phases of settlement in the late Neolithic period they have evolved from a society with an equal structure in the first stage, to a society with individual ranks in the third stage, therefore, the production organization has evolved from household production to household industries.

  Keywords: Subsistence economy, Late Neolithic, Tepe Khaleseh, Khorram Darreh, plant, animal remains