فهرست مطالب

Journal of New Applied Studies in Management, Economics & Accounting
Volume:6 Issue: 1, 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/04/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا محمدی *، مریم هادیزاده هرندی صفحات 7-17
 • وی وین جولیانتی * صفحات 18-29
 • سجاد بحری *، حامده جهانگیری صفحات 30-42

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تعدیلی مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول بر اساس شاخص هرفیندال هیرشمن و هزینه سرمایه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه ی آماری شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1390 تا 1399 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی و داده-های تابلویی به همراه روش ثابت، با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 اجرا گردید. نتایج حاکی از آن است که رقابت در بازار محصول با هزینه سرمایه سهام، ارتباط معکوس و معناداری دارد؛ ولی مالکیت مدیریتی، تاثیری بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول با هزینه سرمایه سهام ندارد.

  کلیدواژگان: مالکیت مدیریتی، رقابت در بازار محصول، هزینه سرمایه سهام
 • مهدی باقریان * صفحات 43-51

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر پرداخت مبتنی بر عملکرد بر کاهش میزان تقلب در سازمان های غیر انتفاعی است. در این پژوهش به بررسی انگیزه های تقلب پرداخته خواهد شد؛ سپس پرداخت مبتنی بر عملکرد و تاثیر آن روی گزارش تهیه شده توسط سازمان ها به خصوص سازمان های، غیر انتفاعی مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین گزارشگری مالی متقلبانه که از آن به حذف یا تحریف عمدی اطلاعات از سوی شرکت ها یاد می شود به منظور پنهان نمودن عملکرد واقعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پژوهش حاضر، با تمرکز بیشتر بر یکی از جنبه های محیطی تقلب، یعنی اثر پرداخت مبتنی بر عملکرد بر گزارش نادرست، عملکرد شرکت های غیر انتفاعی را مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش مورد استفاده، یک رویکرد کتابخانه ای است که از طریق بررسی ادبیات موجود مطالعات کتابخانه ای در حوزه مربوطه انجام پذیرفته است. در این راستا پژوهش های پیشین مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل بیانگر این است که پرداخت مبتنی بر عملکرد، در سازمان های غیرانتفاعی باعث کاهش تقلب و گزارشگری نادرست می شود. کلیدواژه ها نیز بر اساس بیشترین واژگان جست و جو شده در مقالات انتخاب شده اند.

  کلیدواژگان: پرداخت مبتنی برعملکرد، تقلب، سازمان غیرانتفاعی
 • فریبا بوربور * صفحات 52-72

  به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات سازمانی در سطح دنیا و از آنجایی که این عامل از اجزای کلیدی در موفقیت سازمان به شمار می رود و همچنین تاثیر گذار بودن این عامل بر فرهنگ سازمان و عملکرد کارکنان، هدف این پژوهش بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر فرهنگ سازمان و عملکرد کارکنان با درنظرگرفتن متغیر میانجی تعهد سازمانی کارکنان سازمان اداره بهزیستی استان تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی مدیران و کارکنان مستقر در اداره تشکیل می دهد. تحلیل از نوع توصیفی بوده و با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 314 نفر بر اساس فرمول کوکران بعنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از چهار پرسشنامه رهبری خدمتگزار باربوتو وویلر، فرهنگ سازمان کویین و کامرون، عملکردکارکنان و تعهدسازمانی می یر و آلن استفاده شده است. نتایج نشان دادند که تمام ابعاد رهبری خدمتگزار، تاثیر مثبت و معناداری بر فرهنگ سازمان و عملکرد کارکنان دارد؛ و نیز بین رهبری خدمتگزار و تمامی ابعاد آن با تعهدسازمانی رابطه مثبت و معناداری برقرار است.

  کلیدواژگان: رهبری خدمتگزار، فرهنگ سازمان، عملکرد کارکنان، تعهدسازمانی
 • آزیتا شرج شریفی *، سمیرا خیری خرشتمی صفحات 73-87

  نقش کلیدی مدیران شرکت های صادراتی، تعیین اهداف استراتژیک و مسیرهای نیل به این اهداف است. بر اساس مطالعه مبانی نظری، پژوهش برنامه ریزی و اجرا گردید و میزان بین المللی بودن، پویایی بازار و شدت رقابت به عنوان عواملی که می توانند با تحقق اهداف استراتژیک سرمایه گذار صادراتی مرتبط باشند، لحاظ شدند و پیرو آن مدل مفهومی و فرضیات پژوهش تدوین شد. پژوهش، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های فعال صادراتی است، که 10 سال پیوسته فعال صادراتی بودند. بر اساس روش نمونه-گیری هدفمند تعداد 80 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن مبتنی برآزمون روایی محتوایی و پایایی آن مبتنی بر الگوی کوکران محاسبه شد. جهت آزمون فرضیات از روش تجزیه و تحلیل پیرسون، آزمون تی و رگرسیون استفاده شد. نتایج آزمون پیرسون در فرضیات مورد بررسی نشان داد سطح معنی داری به دست آمده از 05/0 کوچکتر بوده، که نشان دهنده رابطه معنی دار بین متغیرها در فرضیات مورد بررسی است. نتایج آزمون تی نشان می دهد، در همه فرضیات t محاسبه شده به طور معناداری بزرگتر از (α)t است، بنابراین بین متغیرهای مورد بررسی در هر مفروضه، همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. جهت بررسی اینکه چه میزان از استراتژی رقابتی سرمایه گذار صادراتی مبتنی بر عوامل لحاظ شده، پیش بینی می شوند، از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد. ضریب تعیین نشان می دهد، 9/39 درصد از پراکندگی مشاهده شده در متغیرهای وابسته توسط متغیرهای مستقل توجیه می شوند.

  کلیدواژگان: سرمایه گذار صادراتی، قابلیت برنامه ریزی و اجرا، سطح بین المللی شدن، مزیت تمایز، مزیت کاهش هزینه
 • شیما کاظمی، زهره پرانام، مریم کاظمی، سیدمحمد شکوهی صفحات 88-98

  پیشترفت های گسترده چند دهه اخیر در تولید علم، بهره گیری از شاخص های ارزیابی تولیدات علمی را ضروری نموده است. بهبود عملکرد سرانه تولید علم نشان دهنده رعایت استانداردهای علمی و اصول بین المللی است که باعث نمایه شدن این تولیدات در پایگاه های استنادی جهان می شود. این مقاله با هدف ارزیابی کیفی و کمی تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1400 انجام پذیرفت. مطالعه حاضر، کاربردی و به روش مقطعی و پیمایشی بود، جامعه مورد مطالعه شامل مقالات دانشگاه علوم پزشکی گلستان که طی پنج سال از 1393 تا 1397 در پایگاه اطلاعاتی معتبر نمایه شدند. اطلاعات و داده ها، از طریق چک لیست شامل: جنسیت، مرتبه علمی، تعداد مقالات، تعداد کل استنادات، تعداد استنادات در هر سال و شاخص H-Index جمع آوری و از شاخص های آمار توصیفی نظیر فراوانی، درصد و میانگین استفاده شد. یافته ها نشان داد تولیدات علمی و مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه نمایه شده در Scopus، طی سال های 1393 لغایت 1397 به ترتیب؛ 259، 234، 301، 326 و 347 مقاله بود و تعداد استنادات به مقالات دانشگاه علوم پزشکی گلستان در Scopus طی سال های 1393 لغایت 1397 به ترتیب؛ 1300، 1315، 7349، 4367 و 1366 شد که بیشترین استنادات طی این پنج سال مربوط به سال 1395 بود. همچنین کیفیت و کمیت تولیدات علمی دانشگاه در طی سال های 1393 تا 1397 افزایش یافته است که این امر بیانگر توجه دانشگاه و اعضای هیات علمی به جنبه های کیفی مقالات درکنار جنبه های کمی است. با این حال سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت ارتقاء وضعیت تولید علم اجتناب ناپذیر است.

  کلیدواژگان: تولیدات علمی، هیات علمی، پایگاه اسکوپوس، پایگاه آی اس آی
 • محمد صبور نهتانی، آرزو عباسپور تبریزی صفحات 99-117

  چارچوب مفهومی این پژوهش مورد استفاده نهادهای استانداردگذار بوده و بر منافع گروه های معدودی از استفاده کنندگان تاکید دارد. در واقع، کمتر به مسایل اجتماعی و در نتیجه به ارزش های اخلاقی توجه می کند. از این رو، توجه به تاثیر مطلوب ارزش های اخلاق در بخش های مختلف حسابداری و حسابرسی ضروری به نظر می رسد. به این ترتیب، هدف از پژوهش حاضر ارایه یک چارچوب مفهومی برای بخش های مختلف حسابداری و حسابرسی است که مبتنی بر ارزش های اخلاقی و همچنین بررسی جایگاه اخلاق حسابداری و حسابرسی در ایران باشد. جامعه آماری شامل کلیه مقاله های مرتبط منتشرشده در نشریه های پژوهشی و غیر پژوهشی و غیر حسابداری کشور از زمان شروع به کار آنها تا کنون است. نتایج پژوهش بیانگر این است که مبنا قرار دادن ارزش های اخلاقی در بخش های مختلف حسابداری و حسابرسی می تواند منجر به ایفای نقش اصلی حسابداری، یعنی شفاف سازی، شود. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد که جایگاه اخلاق در حسابداری و حسابرسی نزد پژوهشگران در سطح بالایی قرار ندارد و تاکنون این موضوع موردتوجه بسیار اندکی قرارگرفته که می تواند زنگ خطری برای جامعه حرفه ای و دانشگاهی باشد. لذا در آینده باید این عقب افتادگی به نحو مناسب مدیریت و جبران شود. دانش افزایی این پژوهش می تواند در رشته حسابداری بینشی را فراهم کند که ارزش های اخلاقی، مبنای حسابداری در بخش های مختلف آن و حسابرسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، نظریه های رفتاری اخلاق، حسابداری، حسابرسی
|
 • Reza Mohammadi *, Maryam Hadizadeh Harandi Pages 7-17

  The global methanol market size was USD 27.95 Billion in 2020 and is projected to grow from USD 28.74 billion in 2021 to USD 39.18 billion in 2028 at a CAGR of 4.5% during the 2021-2028 period. The methanol-to-olefins (MTO) reaction is one of the most important reactions in C1 chemistry, which provides a chance for producing basic petrochemicals from nonoil resources such as coal and natural gas. As olefin-based petrochemicals and relevant downstream processes have been well developed for many years, MTO is believed to be a linkage between coal or natural gas chemical industry and modern petrochemical industry. Many institutions and companies have put great effort to the research of MTO reaction since it was first proposed by Mobil Corporation in 1977. Getting ethylene and propylene from methanol by the MTO process represents a major progress in chemical technology in recent years. This paper deals with the conceptual design of an energy efficient and cost-effective MTO process. Hence, we try to introduce the basic value chain management of Methanol to Olefin Process and hope to give the researcher a holistic approach to develop this research by mathematical modeling, system thinking approaches and so on. The economic evaluation results revealed that the conversion of methanol to olefins is more attractive for investment than the sale of crude methanol. The development of methanol to olefins units is more economical than constructing a new gas to ethylene, polyethylene and propylene unit because of the lower investment costs.

  Keywords: Methanol to Olefin (MTO), Value Chain Management (VCM), Natural Gas (NG)
 • Wiwin Juliyanti* Pages 18-29

  This study aims to examine the relationship between the use of social media on economic literacy and its implications for the lifestyle of the millennial generation in the city of Surakarta, Indonesia. Classified as a field research that uses quantitative descriptive methods, the questionnaire is used as a primary data collection instrument from purposive sampling technique of respondents consisting of students in Surakarta, Indonesia with the age criteria as Y and Z generations who actively use internet-based social media, so that 120 respondents were obtained. The data analysis used is descriptive and hypothesis testing using path analysis with the assistance of SPSS version 17 software. The results presentation that the use of Social Media (X) has a direct effect on Economic Literacy (Z), the higher the use of social media as measured using the parameters of Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use from TAM theory, the higher the level of economic literacy owned by students, the Economic Literacy variable (Z) also affects Lifestyle (Y), besides that the test results also explain that the use of Social Media (X) has an indirect effect on Lifestyle (Y) through Economic Literacy (Z). The implication provides evidence that the perception of the benefits and convenience of social media has indirectly changed the lifestyle of students as measured using Activity, Interest and Opinion (AIO) psychographics.

  Keywords: Social Media, Economic Literacy, Lifestyle, Millenials
 • Sajad Bahri *, Hamedeh Jahangiri Pages 30-42

  The target of this study, investigating the moderating effect of managerial ownership on the relationship between competition in the product market, is based on the Herfindahl-Hirschman index and the cost of capital of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical sample includes 82 companies during the period from 2011 to 2020. Hypotheses testing was performed using linear regression and panel data along with the fixed method, using Eviews 9 software. The results indicate that competition in the product market has an inverse and significant relationship with the cost of equity capital, but managerial ownership has no effect on the relationship between competition in the product market and the cost of equity capital.

  Keywords: Managerial Ownership, Product Market Competition, cost of Equity Capital
 • Mahdi Bagheriyan* Pages 43-51

  The purpose of this research is to investigate the impact of performance-based payment on reducing the amount of fraud in non-profit organizations. In this research, we examine the motives of cheating; Then we study the performance-based payment and its impact on the report prepared by organizations non-profit organizations, especially non-profit organizations. We also examine fraudulent financial reporting, which is defined as the deliberate omission or distortion of information by companies in order to hide the actual performance. The present study, focusing more on one of the environmental aspects of fraud, i.e. the effect of performance-based payment on misreporting, has investigated the performance of non-profit companies. The research method used is a library approach that has been carried out by reviewing the existing literature of library studies in the relevant field. In this regard, we have examined previous researches and the results show that performance-based payment in non-profit organizations reduces fraud and misreporting. The keywords were selected based on the most searched words in the articles.

  Keywords: Performance-based payment, Fraud, Non-profit organizations
 • Fariba Bourbour* Pages 52-72

  Due to the increasing attention to the leadership factor in creating organizational changes at the world level and since this factor is considered one of the key components in the organization's success, as well as the influence of this factor on the organization's culture and employees' performance, the purpose of this research is to investigate the effect of servant leadership. Organizational culture and employees' performance, taking into account the mediating variable of the organizational commitment of the employees of the welfare department of Tehran province. The statistical population of this study consists of all managers and employees based in the office. The analysis was descriptive and were selected using simple random sampling, 314 people based on Cochran formula. In order to collect data, four questionnaires of Bar Barbuto & Wheeler's servant leadership, Quinn and Cameron's organizational culture, Meyer and Allen's employee performance and organizational commitment questionnaires were used. The results showed that all dimensions of servant leadership have a positive and significant effect on organizational culture and employee performance. There is also a positive and significant relationship between servant leadership and organizational commitment

  Keywords: Servant leadership, Organization culture, Employee performance, Organizationalcommitment
 • Azita Sherej Sharifi *, Samira Kheiri Kharashtomi Pages 73-87

  The key role of managers of export companies is to determine strategic goals and ways to achieve these goals. Based on the study of the theoretical foundations of the planning and implementation research, the level of internationality, market dynamics and the intensity of competition were considered as factors that can be related to the realization of the strategic goals of the export investor, and based on that, the conceptual model and research hypotheses were formulated. The research is applied in terms of descriptive-correlational methods. The statistical population of the research is active export companies, which were active in export for 10 years continuously. Based on the purposeful sampling method 80 companies were selected as samples. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity was calculated based on the content validity test and its reliability was calculated based on the Cochran model. Pearson analysis, t-test and regression were used to test the hypotheses. Based on the results of the Pearson test, the significance level obtained in the investigated hypotheses is less than 0.05, which indicates a significant relationship between the variables in the investigated hypotheses. The results of the T test show that, in all hypotheses, the calculated t is significantly greater than t(α).so, there is a positive and significant correlation between the investigated variables in each hypothesis, Linear regression analysis was used to check how much of the export investor's competitive strategy is predicted based on the included factors. The coefficient of determination shows that 39.9% of the observed dispersion in the dependent variables is justified by the independent variables.

  Keywords: Export investor, Planning, implementation capability, Internationalizationlevel, Distinctive advantage, Cost reduction advantage
 • Shima Kazemi, Zohreh Paranam, Maryam Kazemi, Seyed Mohammad Shokoohi _ Pages 88-98

  Extensive advances in science production in recent decades have necessitated the use of indicators for evaluating scientific production. Improving the per capita performance of science production reflects the observance of scientific standards and international principles, which makes these papers indexed in the world's citation databases. This article was carried out with the aim of qualitative and quantitative evaluation of scientific productions of faculty members of Golestan University of Medical Sciences in 2021. The current study applied a cross-sectional and survey method, the studied population includes the articles of Golestan University of Medical Sciences, which were indexed in the valid database during five years from 2014 to 2018. Information and data were collected through a checklist including: gender, academic rank, number of articles, total number of citations, number of citations per year and H-Index, and descriptive statistical indicators such as frequency, percentage and average were used. Scientific productions and articles of university faculty members indexed in Scopus were indicated; During the years 2014 to 2018, respectively; 259, 234, 301, 326 and 347 articles and the number of citations to the articles of Golestan University of Medical Sciences in Scopus during the years 2014 to 2018, respectively; 1300, 1315, 7349, 4367 and 1366 that the most citations during these five years were related to 2016. The results showed that the quality and quantity of the university's scientific productions increased during the years 2014-2018, which indicates the attention of the university and faculty members to the quality aspects of the articles along with the quantitative ones. However, policy-making and planning to improve the state of science production is inevitable.

  Keywords: Scientific products, Faculty member, Scopus database, ISI database
 • Mohammad Saboor Nohtani, Arezoo Abaspoor Tabrizi Pages 99-117

  The conceptual framework of this research used by standard-setting institutions emphasizes the interests of a few groups of users. That is, it pays less attention to social issues and therefore to moral values. Therefore, it seems necessary to pay attention to the favorable effect of ethical values in different accounting and auditing departments. In this way, the aim of the current research is to provide a conceptual framework for different departments of accounting and auditing that is based on ethical values and also to examine the position of accounting and auditing ethics in Iran. The statistical population includes all related articles published in research and non-research and non-accounting journals of the country since the beginning of their work until now. The results of the research show that the foundation of ethical values in different departments of accounting and auditing can lead to playing the main role of accounting, that is, transparency. Also, the findings of this research showed that the position of ethics in accounting and auditing is not at a high level among researchers and so far, this issue has received very little attention, which can be an alarm for the professional and academic community. Therefore, in the future, this delay should be properly managed and compensated. The knowledge increase of this research can provide an insight in the field of accounting that the moral values of the basis of accounting are placed in its different parts and auditing.

  Keywords: Professional Ethics, Behavioral theories of ethics, Accounting, Audit