فهرست مطالب

 • سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 90، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سید رضا سید نژاد فهیم*، محمدتقی یزدانی خداشهری صفحات 5-24

  دسترسی به اطلاعات باکیفیت نقش موثری بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران دارد و در صورتی که اطلاعات باکیفیت، به موقع در دسترس باشد تاثیر آن چشم گیرتر خواهد بود. اما گاهی اوقات ممکن است کیفیت گزارش های مالی فدای به موقع بودن آن شوند. استفاده از حسابرسان محلی می تواند منجر به ارایه به موقع گزارش حسابرس شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از حسابرسان محلی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی است. برای این منظور داده های مربوط به 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد شرکت هایی که از حسابرسان محلی استفاده می کنند گزارش های حسابرسی به موقع تری دارند، اما این موضوع تاثیری بر کیفیت گزارشگری مالی ندارد. همچنین شرکت های کوچک تر به دلیل مشکلات مربوط به زیرساخت های نظارتی در صورتی که از حسابرسان محلی استفاده کنند گزارش حسابرسی را با تاخیر کمتری دریافت می نمایند. این پژوهش به ادبیات رو به رشد در مورد انتخاب حسابرس می افزاید.

  کلیدواژگان: فاصله جغرافیایی حسابرس و صاحبکار، تاخیر گزارش حسابرسی، کیفیت گزارشگری مالی، شرکت های کوچک
 • حمید مولانیا، یحیی کامیابی*، مهدی خلیل پور صفحات 25-53

  ارزیابی در کنترل های داخلی به ویژه در ساختارهایی با ماهیت عمومی، موضوعی بسیار مهم جهت جلوگیری از تقلب و تحریف در عملکردهای مالی محسوب می شود که می تواند به ایجاد اثربخشی در نظارت ها بر تخصیص بودجه در جهت هزینه ها و درآمدهای اختصاصی منجر شود. دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یکی از نهادهای بخش عمومی در کشور، از طریق ارزیابی کنترل داخلی ضمن تقویت نظارت ها بر عملکردهای مالی می تواند در تدوین سیاست ها و استراتژی های آتی برای تدوین بودجه نیز موثر باشد. هدف این پژوهش ارزیابی کیفی اثربخشی ساختار کنترل داخلی دانشگاه های علوم پزشکی بود.  روش شناسی پژوهش توسعه ای و ترکیبی بود. زیرا اولا چارچوب نظری منسجمی در خصوص ارزیابی کیفی اثربخشی ساختار کنترل داخلی وجود نداشت و این پژوهش به دنبال تعیین گزاره های آن بود، لذا از این منظر توسعه ای قلمداد می شود. ثانیا از نظر نوع داده باتوجه به اینکه داده های پژوهش ابتدا از طریق تحلیل های بخش کیفی (فراترکیب و دلفی) جمع آوری می شود و سپس براساس پرسشنامه ماتریسی فازی، اقدام به تعیین تاثیرگذارترین گزاره های ارزیابی کیفی ساختار کنترل داخلی می شود، جزء پژوهش های ترکیبی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش متناسب با نوع جمع آوری داده ها در بخش کیفی،  15 نفر از متخصصان حسابداری و مدیریت در سطح دانشگاهی بودند و در بخش کمی نیز 25 نفر از مدیران، معاونین، سرحسابرسان و حسابرسان ارشد دانشگاه علوم پزشکی حضور داشتند. نتایج پژوهش در بخش کیفی براساس 11 پژوهش شناسایی شده اولیه، از وجود 8 گزاره اصلی حکایت دارد که طی دو مرحله تحلیل دلفی، یک گزاره حذف و مجموعا 7 گزاره وارد، فاز تحلیل تفسیری ساختاری فازی شدند. در بخش کمی نیز نتایج نشان داد، مهمترین و تاثیرگذارترین گزاره ی ارزیابی کیفی اثربخشی ساختار کنترل داخلی در دانشگاه علوم پزشکی مربوط به گزاره ی افزایش ضمانت اجرایی در ارزیابی کنترل داخلی می باشد. همچنین مشخص شد، کم اثرترین مولفه های شناسایی شده دو گزاره ی مبنای نهادی در ارزیابی کنترل داخلی و مبنای راهبردی در ارزیابی کنترل داخلی در دانشگاه علوم پزشکی می باشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی کیفی اثربخشی ساختار کنترل داخلی، ضمانت اجرایی در ارزیابی کنترل داخلی، دانشگاه های علوم پزشکی
 • اعظم روشن علی، رضوان حجازی*، محمدحسین رنجبر، بیژن عابدینی، حمید رستمی جاز صفحات 54-90

  استقلال در حسابرسی به عنوان یک اصل رفتاری و عملکردی، مبنایی برای شکل گیری بلوغ حرفه ای حسابرسان تلقی می گردد که در افزایش اثربخشی کارکردهای حسابرسان نقش مهمی را ایفا می کند. در واقع بلوغ به عنوان بخشی از فرآیندهای تجربی و دانش افزایی در این حرفه، می تواند زمینه ی انجام وظایف اثربخش را در حسابرسان توسعه بخشد. هدف این پژوهش ارزیابی کارکردهای بلوغ حرفه ای حسابرسان براساس مکانیزم کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی می باشد. این پژوهش بنا به ماهیت جمع آوری داده، ترکیبی است، به این دلیل که در بخش کیفی ابتدا از طریق مصاحبه نسبت به شناسایی ویژگی های کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی و از طریق تمرکز بر پژوهش دایبیواد (2008) ابعاد بلوغ حرفه ای شناسایی شد و سپس در بخش کمی از طریق تحلیل ماتریس فازی شهودی، نسبت به تعیین اثرپذیرترین بعد کارکرد بلوغ حرفه ای حسابرسان براساس ابعاد کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی اقدام گردید. براین اساس در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد و  در بخش کمی از تحلیل دلفی و فرآیند ماتریس فازی شهودی برمبنای ویکور استفاده شد. جامعه ی آماری در بخش کیفی  12 نفر از متخصصان حرفه حسابرسی بودند که به لحاظ دانش نظری، از قابلیت های لازم برای توسعه مفهوم مورد بررسی در این پژوهش برخوردار بودند که از طریق نمونه گیری نظری و براساس تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه ی آماری در بخش کمی نیز 24 نفر از حسابرسان دارای تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی بودند که از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجود 3 مقوله، 8 مولفه و 35 کد مفهومی حکایت دارد که ویژگی های کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی را در قالب الگوی پکپارچه 8 بعدی بسترسازی نموده است. از طرف دیگر نتایج در بخش کمی بر اساس دو هدف تعیین اثرگذارترین بعد کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی و تاثیرپذیرترین کارکرد بلوغ حسابرسان از کنش در برابر فشار بیرونی پیگیری شد.  لذا نتایج نشان داد اولا اثربخشی تعقل گرایی در ادراک حسابرس، مهمترین فرآیند مکانیزم کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی است که می تواند به افزایش استقلال در این حوزه کمک نماید. ثانیا مهمترین مولفه ی تاثیرپذیر بلوغ حرفه ای حسابرسان از اثربخشی تعقل گرایی در ادراک حسابرس به عنوان مضمون مکانیزم کنش در برابر فشار بیرونی در این حرفه، اعتمادزایی حسابرسان در انعکاس واقعیت های عملکردی صاحبکاران می باشد.

  کلیدواژگان: بلوغ حرفه ای حسابرسان، کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی، ماتریس فازی شهودی
 • یونس پرواره*، محمود رحمانی، مهرداد قنبری صفحات 91-119

  شفافیت گزارشگری مالی یعنی گزارش های مالی واحد تجاری، واقعیت های اقتصادی واحد تجاری را به شیوه ای که برای استفاده کنندگان صورت های مالی قابل درک باشند، ارایه کند. شفافیت گزارشگری مالی از عوامل زیادی تاثیر پذیر است که به ذی نفعان و ذی حقان برون سازمانی در آگاهی از وضعیت یا عملکرد مالی شرکت، کمک می کند. هدف از این پژوهش ارایه مدلی برای اندازه گیری شفافیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده کاوی است. در مرحله اول این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر شفافیت گزارشگری مالی بر اساس مطالعه متون تخصصی و نظرخواهی از 20 نفر از خبرگان حوزه گزارشگری مالی پرداخته شد. برای بررسی پایایی مولفه ها از شاخص کاپا استفاده شد. در جهت کمی سازی عوامل شناسایی شده از محاسبات فازی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل بیرونی و مرتبط با بازار با شش زیر مولفه (شرایط اقتصادی و...)، معیارهای راهبری شرکتی با هشت زیر مولفه (کیفیت حسابرسی و...)، معیارهای مالی با شش زیر مولفه (عملکرد و...) و معیارهای غیرمالی با هشت زیر مولفه (فناوری اطلاعات و...) بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثرند. در مرحله دوم به اعتبار سنجی مدل با روش رگرسیونی به عنوان یک روش داده کاوی در قالب سه فرضیه پرداخته شد. بدین منظور از داده های شرکت های بورسی در طی دوره زمانی 1396 تا 1400 برای پیش بینی شفافیت گزارشگری مالی استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین شرایط اقتصادی، کیفیت حسابرسی و عملکرد با شفافیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش چنین نتیجه گیری می شود که باید به بهبود شرایط اقتصادی، افزایش کیفیت حسابرسی و بهبود عملکرد شرکت ها در جهت افزایش شفافیت گزارشگری مالی شرکتهای بورسی توجه شود.

  کلیدواژگان: شفافیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی، شرایط اقتصادی، عملکرد
 • وحید آرایی*، سید علی میرسعیدی صفحات 120-136

  مقاله حاضر تاثیر ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی بر خلاقیت کارکنان را با در نظر گرفتن نقش میانجی پنهان سازی دانش و نقش تعدیل گر تعهد سازمانی در شعب منطقه یک بانک ملت تهران بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر مدیران و کارکنان شعب منطقه یک بانک ملت تهران بوده که بر اساس جدول مورگان 297 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد 34 گویه ای بوده که ضمن تایید و قابل قبول بودن روایی و پایایی آن، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع داده ها و از آزمون های t ، سوبل و رگرسیون سلسله مراتبی برای بررسی و تحلیل فرضیه های پژوهش استفاده شده و مدل از برازش کلی قوی برخوردار بوده است. یافته ها نشان می دهد ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی بر پنهان سازی دانش، پنهان سازی دانش بر خلاقیت کارکنان و ادراک سیاست های سازمانی بر خلاقیت کارکنان تاثیر مثبت دارد. همچنین پنهان سازی دانش در تاثیر ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی بر خلاقیت کارکنان نقش میانجی و تعهد سازمانی در تاثیر ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی بر پنهان سازی دانش نقش تعدیل گری داشته است.

  کلیدواژگان: ادراک کارکنان از سیاستهای سازمانی، خلاقیت کارکنان، پنهان سازی دانش، تعهد سازمانی
 • اله کرم صالحی*، محمد تشکری جهرمی، محمدامین کوه بر صفحات 137-166

  حسابرسی و حسابداری به عنوان دانش هایی هستند که در تمامی مراحل خود مستلزم اعمال قضاوت های حرفه ای و تصمیم گیری های حسابرسان و مدیران خود می باشد و این امر اهمیت جذب استعداد و نیز نگهداشت آنان را برای توسعه عملکرد کارکنان و موسسات حسابرسی را دو چندان کرده است. بنابراین هدف این پژوهش ارایه الگوی مدیریت استعداد و جانشین پروری در حسابرسی با استفاده از رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان بود به این منظور در سال 1400 با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) با 14 نفر از اعضای هیات علمی متخصص، شرکاء موسسات حسابرسی، اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران که در زمینه حسابرسی و مدیریت صاحب نظر و دارای تجربه بوده اند، مصاحبه های عمیق تا مرحله اشباع صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از روش کدگذاری و استفاده از نرم افزار Maxqda مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقوله های اصلی و مفاهیم استخراج گردید. مدل مدیریت استعداد و جانشین پروری در قالب مدل پارادایمی که دربرگیرنده، شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها است، ارایه گردید. براساس این مدل مهمترین شرایط علی که می تواند در مدیریت استعداد و جانشین پروری حسابرسی موثر باشند، عوامل فردی، حرفه ای و انگیزشی است. همچنین، برای دستیابی به مدیریت استعداد و جانشین پروری حسابرسی باید راهبرد هایی مانند شایستگی، مدیریت دانش، نهادینه کردن استعداد و جانشین پروری اتخاذ گردد. همچنین الگوی پژوهش نشان داد که مدیریت استعداد و جانشین پروری می تواند پیامد هایی از قبیل توسعه عملکرد و کسب مزیت رقابتی را در پی داشته باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، مدیریت جانشین پروری، بهبود عملکرد، حسابرسی، داده بنیاد
 • عبدالرضا فرجی*، ندا نفری، یوسف محمدی مقدم صفحات 167-205

  یکی از جنبه های مهم در پایداری مالیاتی که کمتر در مطالعه های گذشته مورد توجه قرار گرفته است، راهبردهای استعدادیابی حسابرسان مالیاتی است که در این مطالعه براساس ماهیت آینده پژوهی نسبت به توسعه سناریوهای محتمل در این عرصه اقدام می شود تا مطلوب ترین پیامدهای پایداری مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه به لحاظ نوع نتیجه، کاربردی تلقی می شود و از منظر هدف، در دسته مطالعه های اکتشافی جایگذاری می گردد که با استفاده از مدل های کمی و کیفی اجراء شده است. مطالعه حاضر از یک نوع روش تحقیق تبعیت نمی کند، بلکه به فراخور هر بخش، روش مجزایی را در مسیر پاسخ به سوال های تدوین شده بکار می برد. لذا می توان براساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. جامعه آماری در بخش کیفی 10 نفر از خبرگان در عرصه ی حسابرسی بودند و در بخش کمی 50 نفر از حسابرسان مالیاتی که از تجربه لازم و دانش لازم در خصوص شناخت رویه های بازار سرمایه برخوردار بودند، مشارکت داشتند. نتیجه در بخش کیفی از وجود 8 عامل برای ارزیابی انگیزه های ناشی از راهبردهای استعدادیابی حسابرسان مالیاتی حکایت داشت که براساس تحلیل دلفی فازی مورد تایید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از 8 عامل شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، با انجام تحلیل مضمون، 12 زیر عامل نیز ظهور یافتند. نتیجه کسب در بخش کمی نشان داد، مهمترین سناریو در کارکردهای انگیزه حسابرسان مالیاتی، سناریو سینونسی می باشد که از طریق راهبردهای استعدادیابی آنان می تواند مهمترین پیامد پایداری مالیاتی یعنی پایداری سود برای شرکت ها را به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: سناریوپردازی، استعدادیابی حسابرسان مالیاتی، پایداری مالیاتی
 • فرشته فیض آبادی* صفحات 207-230

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ریسک کنترل داخلی بر حق الزحمه حسابرسی با توجه به نقش میانجی کیفیت افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیر وابسته تحقیق حق الزحمه حسابرسی، متغیر مستقل ریسک کنترل داخلی و از کیفیت افشا به عنوان متغیر میانجی استفاده گردیده است. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. این نمونه شامل 127 شرکت بود که اطلاعات این شرکت ها بین سال های 1387 تا 1399 جهت تحلیل فرضیه های پژوهش جمع آوری گردید. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار ایویوز تجزیه وتحلیل گردید. نتایج آزمون های آماری جهت تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش نشان میدهد که ریسک کنترل داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر مثبت و معنادار دارد و کیفیت افشا نیز بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر معناداری دارد و کاهش کیفیت افشا در افزایش ریسک کنترل داخلی تاثیر بسزایی دارد که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد علاوه بر اینکه ریسک کنترل داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر مستقیم دارد، ریسک کنترل داخلی نیز به واسطه کیفیت افشا بر حق الزحمه حسابرسی نیز تاثیر غیر مستقیم دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که مدیران، سیستم کنترل داخلی قوی در شرکت پایه ریزی نمایند تا علاوه بر افزایش کارایی و اثربخشی و تحقق رسالت اصلی شرکت، حق الزحمه حسابرسی نیز کاهش یابد. همچنین برای کاهش حق الزحمه های حسابرسی در شرکت و ایجاد اطمینان در سرمایه گذاری نسبت به اتخاذ تصمیمات کارا و بهینه توسط مدیریت، طرح های پاداشی مبتنی بر عملکرد و کنترل داخلی درست و بلندمدت برای مدیران در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: : ریسک کنترل داخلی، حق الزحمه حسابرسی، کیفیت افشا
 • ندا جرجانی، احمد ودادی*، داریوش غلامزاده صفحات 231-257

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر و تبیین روابط عوامل مدل شایستگی حسابرسان داخلی سازمان تعاون روستایی ایران انجام یافته است. این پژوهش از حیث هدف یک پژوهش کاربردی و از حیث روش یک پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری، شامل حسابرسان داخلی سازمان تعاون روستایی ایران به تعداد 362 نفر می باشد، که نمونه ای به حجم 186 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده، که پس از تعیین روایی و پایایی در بین نمونه آماری توزیع شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری (حداقل مربعات جزیی) و تی تک نمونه ای صورت گرفته است. محاسبه ضریب تعیین R2  سازه های درون زای مدل مقداری بیشتر از 67/0 بدست آمده اند که نشان داد، سازه های درون زای مدل، مطلوب می باشد. محاسبه معیار استون- گیزر یا شاخص Q2  نشان داد، مقدار شاخص Q2  در تمامی موارد مثبت بوده و برازش مدل مناسب و مدل از قدرت پیش بینی کنندگی خوبی برخوردار است. همچنین شاخص GOF برابر 685/0 بدست آمده است در نتیجه مدل از برازش مطلوبی برخوردار است. یافته های تحقیق نشان داد، دانش و مهارت حسابرسان داخلی بر شایستگی های فردی حسابرسان داخلی، تاثیر مثبت و معناداری دارد. دانش، مهارت و شایستگی های فردی حسابرسان داخلی نیز بر اعتبار حسابرسان داخلی، تاثیر مثبت و معناداری دارد. شایستگی های فردی و اعتبار حسابرسان داخلی بر توانایی حسابرسان داخلی، تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان چنین تفسیر نمود که دانش و مهارت حسابرسان با تاثیر بر اعتبار و شایستگی های فردی آنها در نهایت موجب توانمندی حسابرسان داخلی سازمان تعاون روستایی ایران می گردد. همچنین بررسی وضعیت موجود شایستگی های حسابرسان داخلی نشان داد که شایستگی های شناسایی شده در وضعیت موجود، بالاتر از سطح متوسط، در جامعه مورد مطالعه است.

  کلیدواژگان: حسابرسان داخلی، کنترل داخلی، شایستگی حسابرسان، کیفیت کار حسابرسی
 • منیره شاهسوند، محمدحسین قائمی*، سید مصطفی علوی صفحات 258-299

  ورشکستگی موضوعی است که باید توسط دادگاه احراز شود. مطابق قانون، تاجر برای اثبات ورشکستگی باید اسناد، مدارک و دفاتر تجاری خود را به دادگاه ارایه دهد و دادگاه پس از بررسی، حکم ورشکستگی او را صادر نماید. این حکم دارای مندرجاتی است که آثار حقوقی بسیاری را در پی دارد. به دلیل تخصصی بودن فرآیند بررسی ورشکستگی و لزوم بررسی دفاتر مالی تاجر، قضات برای صدور حکم، از تخصص حسابداران دادگاهی استفاده می کنند، بنابراین حسابداران دادگاهی نقش با اهمیتی در اثبات ورشکستگی دارند. از طرفی تاکنون در ایران استانداردهای حرفه ای و چارچوب عملیاتی که حسابداران دادگاهی با استفاده از آن به انجام وظایف کارشناسی بپردازند تدوین نشده است. هدف این پژوهش، ارایه ی الگویی است که می تواند راهنمای عمل کارشناسان رسمی دادگستری در فرآیند کارشناسی باشد. در این تحقیق ابتدا با مطالعه ی مبانی نظری، 68 تکنیک حسابداری دادگاهی مرتبط با موضوع ورشکستگی استخراج شد. سپس با اجرای روش دلفی فازی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظر 25 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه در خصوص تکنیک های مذکور جمع آوری شد. در نهایت 59 تکنیک که از نظر خبرگان، استفاده از آن در فرآیند کارشناسی می تواند مفید باشد شناسایی و الگویی متشکل از پنج بخش «بررسی اولیه»، «بررسی دقیق»، «جمع آوری اطلاعات»، «بررسی اسناد» و «تجزیه و تحلیل جامع داده ها» ارایه شد. حسابداران دادگاهی می توانند با استفاده از تکنیک هایی که در هر یک از این بخش ها ارایه شده، فرآیند کارشناسی در زمینه ی ورشکستگی را برنامه ریزی و اجرا نمایند. نتایج این تحقیق می تواند در تدوین استانداردهای حرفه ای حسابداری دادگاهی در زمینه ی ورشکستگی و موضوعات مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ورشکستگی، توقف، شاهد متخصص (گواه حرفه ای)، تکنیک های حسابداری دادگاهی، روش دلفی فازی
 • محمد محمدی*، زهرا روحی صفحات 300-316

  یکی از الزامات توسعه و پیشرفت جوامع و سازمان ها نوآوری، تغییر و تحول در سیاست ها و خط مشی ها و استفاده از مدل های خلاقانه در تصمیم گیری ها است. برای تحقق این هدف، باید در پی کشف فرصت ها و شناسایی راه حل ها و احتمال های جدید بوده و نوآوری را در تصمیم ها به کارگیرند. نوآوری، تغییر و تحول در سیاست ها و خط مشی ها همواره یکی از الزامات توسعه و پیشرفت جوامع و سازمان ها بوده است و این ضرورت در عصر حاضر با شدت بیشتری خودنمایی می نماید. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های نوآوری خط مشی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهد است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق حاضر، کارمندان شهرداری منطقه 4 تهران  به تعداد 230 نفر می باشند. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از شاخه پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که علاوه بر اینکه نوآوری خط مشی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی تعهد سازمان تاثیر دارد. تعهد سازمان بر عملکرد سازمانی کارکنان نیز تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: نوآوری خط مشی، عملکرد سازمانی، تعهد سازمانی
|
 • Seyed Reza Seyed Nezhad Fahim*, MohammadTaghi Yazdani Khodashahri Pages 5-24

  Access to quality information plays an important role in investors' decisions and if quality information is available in a timely manner, its impact will be more significant. But sometimes the quality of financial statements may be sacrificed for timeliness or vice versa. The use of local auditors can lead to audit report delay. The purpose of this study is to investigate the effect of using local auditors on external audit report delay and the financial reporting quality. For this purpose, data related to 125 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2015 to 2019 were tested. The results of this study show that companies that use local auditors have more timely audit reports, but this does not affect the quality of financial reporting. Smaller companies also have more timely audit reports, if they use local auditors due to regulatory infrastructure problems. This research adds to the growing literature on auditor selection.

  Keywords: Auditor-client geographic proximity, Audit report delay, Financial reporting quality, Small companies
 • Hamid Mollaniya, Yahya Kamyabi*, Mehdi Khalilpour Pages 25-53

  Evaluation in internal controls, especially in structures of a general nature, is a very important issue to prevent fraud and distortion of financial operations, which can lead to the effectiveness of oversight of budget allocation for specific expenditures and revenues. The University of Medical Sciences, as one of the public sector institutions in the country, can be effective in formulating future policies and strategies for budgeting by evaluating internal control while strengthening supervision over financial performance. The purpose of this study was to qualitatively evaluate the effectiveness of the internal control structure of medical universities. The purpose of this research is Qualitative Evaluation of the internal control structure effectiveness in University of Medical Sciences by Fuzzy Interpretive Structural Model (FISM). The research methodology was developmental and mix method. First, there was no coherent theoretical framework for qualitatively evaluating the effectiveness of the internal control structure, and this study sought to determine its propositions, so it is considered developmental from this perspective. Secondly, in terms of data type, considering that the research data is first collected through qualitative section analyzes (meta-combination and Delphi) and then based on the fuzzy matrix questionnaire, the most effective qualitative evaluation statements of the internal control structure are determined. The statistical population of the research was proportional to the type of data collection in the qualitative section, 15 accounting and management specialists at the university level, and in the quantitative section were 25 managers, deputies, chief auditors and senior auditors of the University of Medical Sciences. The results of the research in the qualitative section based on 11 initially identified studies indicate the existence of 8 main propositions that during two stages of Delphi analysis, one proposition was removed and a total of 7 propositions entered the phase of fuzzy structural interpretive analysis. In the quantitative part, the results showed that the most important and effective proposition of qualitative evaluation of the effectiveness of the internal control structure in the University of Medical Sciences is related to the proposition of increasing the executive guarantee in the evaluation of internal control. It was also found that the least effective components identified are the two propositions of the institutional basis in the evaluation of internal control and the strategic basis in the evaluation of internal control in the University of Medical Sciences.

  Keywords: Evaluation of the Internal Control Structure Effectiveness, Executive Guarantee, Universities of Medical Sciences
 • Azam Rowshanali, Rezvan Hejazi*, MohammadHossein Ranjbar, Bizhan Abedini, Hamid Rostamijaaz Pages 54-90

  Independence in auditing is considered as a behavioral and functional principle, a basis for the formation of auditors' professional maturity, which plays an important role in increasing the effectiveness of auditors' functions. In fact, maturity as a part of experimental and knowledge-enhancing processes in this profession can develop the field of performing effective tasks in auditors. The purpose of this research is estimate of auditors' professional maturity functions based on the mechanism of Action against External Pressure in the auditing profession. This research is mixed according to the nature of data collection, because in the qualitative part, the dimensions of professional maturity were first identified through interviews to identify the characteristics of inertia in the auditing profession and by focusing on Dybwad (2008) research, and then in quantitative part through intuitionistic fuzzy sets matrix analysis was done to determine the most effective dimension of auditors' professional maturity function based on the dimensions of inertia in auditing profession. The statistical population in the qualitative section consisted of 12 people from the auditing profession who had the necessary capabilities in terms of theoretical knowledge to develop the concept investigated in this research, and were selected through theoretical sampling and based on the snowball technique. The statistical population in the quantitative section was 24 auditors with work experience and technical and specialized knowledge level, who were selected through homogeneous sampling. The results of the research in the qualitative part indicate the existence of 3 categories, 8 components and 35 concept codes that have laid the inertial features in the auditing profession in the form of an 8-dimensional integrated model. On the other hand, the results in the quantitative section were followed based on the two goals of determining the most effective dimension of inertia in the auditing profession and the most effective function of auditors' maturity from inertia. Therefore, the results showed that, firstly, the effectiveness of rationalization in the auditor's perception is the most important process of the inertia mechanism in the auditing profession, which can help to increase independence in this field. Secondly, the most important influencing factor of auditors' professional maturity is the effectiveness of rationalism in the auditor's perception as the theme of the inertia mechanism in this profession, the auditors' confidence in reflecting the practical realities of clients.

  Keywords: Auditors' Professional Maturity, Action against External Pressure, Intuitionistic Fuzzy Sets Matrix
 • Yunes Parvareh*, Mahmood Rahmani, Mehrdad Ghanbari Pages 91-119

  Transparency of financial reporting means that the financial reports of the business entity present the economic realities of the business entity in a way that is understandable to the users of the financial statements. The transparency of financial reporting is one of many influential factors that help external stakeholders and interested in knowing the financial status or performance of the company. The purpose of this research is Provide a model for measuring financial reporting transparency in companies listed on the Tehran Stock Exchange using data mining method. In the first stage of this research, the factors affecting the transparency of financial reporting were identified based on the study of specialized texts and the opinion of 20 experts in the field of financial reporting. Kappa index was used to check the reliability of the components. In order to quantify the identified factors, fuzzy calculations were used in Excel spreadsheet software. The findings of the research showed that external and market-related factors with six sub-components (economic conditions, etc.), corporate governance criteria with eight sub-components (audit quality, etc.), financial criteria with six sub-components (performance and ...) and non-financial criteria with eight sub-components (information technology, etc.) are effective on the transparency of financial reporting of listed companies in the Tehran Stock Exchange. In the second step, the validation of the model was done with the regression method as a data mining method in the form of three hypotheses. For this purpose, the data of listed companies during the period of 1396 to 1400 were used to predict the transparency of financial reporting. The findings showed that there is a significant relationship between economic conditions, audit quality and performance with the transparency of financial reporting. Based on the findings of the research, it is concluded that improving the economic conditions, increasing the audit quality and improving the performance of the companies in order to increase the transparency of the financial reporting of the listed companies.

  Keywords: Transparency of Financial Reporting, economic conditions, audit quality, ' performance
 • Vahid Araei*, Seyyed Ali Mirsaeidi Pages 120-136

  This paper examines the impact of employees' perceptions of organizational policies on employee's creativity by considering the mediating role of hiding knowledge and the role of moderating organizational commitment in the branches of Mellat Bank in region one of Tehran. The statistical population of the study included managers and employees of the branches of Mellat bank in region one of Tehran, 297 of whom, according to Morgan's table, were selected as statistical samples. The data collection tool was a standard 34-item questionnaire that while its validity and reliability has been proved, in the inferential part of the Kolmogorov-Smirnov test their distribution was examined. Furthermore, The t-test, subl, and regression tests of the series have been used to study and analyze research hypotheses while the model has had a strong overall fit. The findings demonstrate that employees' perceptions of organizational policies has a positive effect on hiding knowledge, while the former had the same effect on the latter and on employee creativity. Also, hiding knowledge has played a mediating role in the effect of employees' perception of organizational policies on employee creativity and organizational commitment has moderating role in the effect of employees' perception of organizational policies on hiding knowledge.

  Keywords: Employee Perceptions of Organizational Politics, Employee Creativity, Knowledge Hiding, Organizational Commitment
 • Allah Karam Salehi*, Mohammad Tashakori Jahromi, MohammadAmin Kouhbor Pages 137-166

  Auditing and accounting are sciences that at all stages require the application of professional judgments and decisions of their auditors and managers, and this has doubled the importance of attracting talent and retaining them to develop the performance of employees and audit firms. Therefore, the purpose of this study is to provide a model of talent management and succession in auditing with the foundation grounded theory approach using a qualitative approach based on the foundation grounded theory. The data collection tool was a semi-structured interview with experts. To do this, 14 specialized faculty members, partners of auditing firms, members of Iranian Association of Certified Public Accountants, who have expertise in the field of auditing and management, were interviewed using the targeted sampling (snowball sampling) in 2021; In-depth interviews were conducted up to the saturation stage. The research data were analyzed by coding method and Maxqda software and the main categories and concepts were extracted. The talent management and succession model is presented in the form of a paradigm model that includes, causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, strategies and messages According to this model, the most important causal conditions that can be effective in managing audit talent and succession are individual, professional and motivational factors. Also, to achieve audit talent management and succession, strategies such as competency, knowledge management, talent institutionalization, and succession must be adopted. The research model also showed that talent management and succession cultivation can have consequences such as performance development and gaining a competitive advantage.

  Keywords: Audit, Data Oriented Theory, Performance Improvement, Succession Planning, Talent Management
 • Abdolreza Faraji*, Neda Nafari, Yousef Mohammadi Moghadam Pages 167-205

  One of the important aspects of tax sustainability that has been less noticed in past studies is the strategies of tax auditors' talent search, which in this study is based on the nature of future study in relation to the development of possible scenarios in this field to determine the most favorable consequences of tax sustainability. This study is considered applied in terms of the type of result, and from the point of view of the goal, it is placed in the category of exploratory studies that have been carried out using quantitative and qualitative models. The present study does not follow one type of research method, but uses a separate method to answer the formulated questions according to each department. Therefore, based on the nature of collection, this study can be classified as mixed methods approach. The statistical population in the qualitative part was 10 experts in the field of auditing, and in the quantitative part 50 tax auditors who had the necessary experience and knowledge about capital market procedures participated. The result in the qualitative part indicated the existence of 8 factors to evaluate the motivations of tax auditors talent search strategies, which was confirmed based on the fuzzy Delphi analysis. Then, by selecting 2 factors out of the 8 factors identified as the basis of the scenario, by conducting thematic analysis, 12 sub-factors emerged. The result of the acquisition in the quantitative part showed that the most important scenario in the functions of the motivation of tax auditors is the sinuous scenario, which can bring the most important consequence of tax stability, i.e. profit stability for companies, through their talent acquisition strategies.

  Keywords: Scenario Planning, Tax Auditors Talent, Tax Sustainability
 • Fereshteh Feizabadi* Pages 207-230
  Introduction

   The purpose of this study is to investigate the effect of internal control risk on audit fees with respect to the mediating role of disclosure quality in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The dependent variable of audit fee research, the independent variable of internal control risk and the quality of disclosure were used as mediating variables.

  Method

   The statistical sample of the research was selected from the companies listed on the Tehran Stock Exchange using systematic elimination sampling method.This sample included 127 companies that the data of these companies were collected for a period of 10 years between 2008 and 2020 to analyze the research hypotheses. The research hypotheses were analyzed using data panel regression and combined regression in Evios software.

  Results & Conclusion

   The results of statistical tests to analyze the research hypotheses showed that internal control risk has a positive and significant effect on the audit fee and the quality of disclosure has a positive and significant effect on the audit fee and the quality of disclosure along with internal control risk increases the audit fee.

  Keywords: Internal control risk, audit fee, quality of disclosure
 • Neda Jorjani, Ahmad Vedadi*, Dariush Gholamzadeh Pages 231-257

  The aim of this study was to identify the effective factors and explain the relationship between the factors of the competency model of internal auditors of the Rural Cooperative Organization of Iran. This research is an applied research in terms of purpose and a survey research in terms of method. The statistical population, including internal auditors of the Rural Cooperative Organization of Iran, 186 people were selected by simple random sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, which was distributed among the statistical sample after determining its validity and reliability. Data analysis was performed using structural equations (partial least squares) and one-sample t-test. Calculation of coefficient of determination (R2) of the endogenous structures of the model was obtained more than 0.67 which showed that the endogenous structures of the model are desirable. The calculation of the Stone-Geiser criterion or Q 2 index showed that the value of the Q 2 index was positive in all cases and the fit of the appropriate model and the model had good predictive power. Also, the GOF index is 0.685, so the model has a good fit. Findings showed that the knowledge and skills of internal auditors have a positive and significant effect on the individual competencies of internal auditors. The personal knowledge, skills and competencies of internal auditors also have a positive and significant effect on the credibility of internal auditors. Individual competencies and credibility of internal auditors have a positive and significant effect on the ability of internal auditors. Therefore, it can be interpreted that the knowledge and skills of auditors, by affecting their credibility and individual competencies, ultimately lead to the ability of internal auditors of the Rural Cooperative Organization of Iran. Also, the review of the current status of the competencies of internal auditors showed that the competencies identified in the current situation are higher than the average level in the study population..

  Keywords: Internal Auditors, Internal Control, Auditors' Competence, Quality of Audit Work
 • Monire Shahsavand, Mohammadhosein Ghaemi*, Seyyed Mostafa Alavi Pages 258-299

  Bankruptcy is a matter that must be determined by the court. According to the law, in order to prove bankruptcy, the merchant must present his financial and commercial documents to the court, and the court will issue his bankruptcy order after examination. This ruling contains contents that have many legal effects. Due to the specialization of the bankruptcy investigation process and the need to examine the financial books of the merchant, judges use the expertise of forensic accountants to make decisions and issue judgments, so forensic accountants have an important role in bankruptcy verification. On the other hand, professional standards and operating frameworks that forensic accountants use to perform expert duties have not been developed in iran. The purpose of this research is to provide a model that can be a guide for certified experts of the justice in this field. In this research, first by studying the conceptual foundations, 68 forensic accounting techniques related to the bankruptcy were extracted. Then by implementing the fuzzy delphi method and using a questionnaire, the opinions of 25 qualified elites in this field were collected regarding the mentioned techniques. Finally, 59 techniques, which according to elites, can be useful in the expert process, are identified and a model consisting of five parts "preliminary survey", "detailed investigation", "information gathering", "documents review" and "comprehensive data analysis" was presented. Forensic accountants can plan and implement the expert process in the field of bankruptcy by using the techniques presented in each of these sections. The results of this research can be used in the formulation of professional standards of forensic accounting in the field of bankruptcy and similar issues.

  Keywords: Bankruptcy, Insolvency, Expert Witness, Forensic Accounting Techniques, Fuzzy Delphi Method
 • Mohammad Mohammadi*, Zahra Rouhi Pages 300-316

  One of the requirements for the development and progress of societies and organizations is innovation, change and evolution in policies and policies and the use of creative models in decision making. To achieve this goal, they should seek to discover opportunities and identify new solutions and possibilities and apply innovation in decisions. Innovation, change and evolution in policies have always been one of the requirements for the development and progress of societies and organizations, and this is more prominent in the current era. The main purpose of the current research is to investigate the impact of policy innovation on organizational performance with the mediating role of commitment. The target statistical population in this current research are 230 employees of the 4th district of Tehran. In terms of purpose, this research is practical and in terms of data collection, it is a descriptive survey branch using a questionnaire tool. The obtained results show that in addition to policy innovation, it has an effect on the organization's performance with the mediating role of the organization's commitment. The commitment of the organization also affects the organizational performance of the employees.

  Keywords: policy innovation, organizational performance, organizational commitment