فهرست مطالب

مدیریت بهره وری - پیاپی 65 (تابستان 1402)
 • پیاپی 65 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • آسیه سلطان محمدی، داود عندلیب اردکانی*، حبیب زارع احمدآبادی، هاجر سلیمانی زاده صفحات 23-43
  مدیریت منابع از مهمترین عوامل پایداری محیط زیست می باشد. مدیریت بر منابع، به دلیل کمیاب بودن آن ها در تولید، توجه خاص مبتنی بر اصول علمی را می طلبند. صنایع تولیدی از جمله بزرگترین مراکز مصرف منابع به ویژه منابع طبیعی محسوب می شوند. بنابراین نیاز است صنایع مختلف در بهره برداری از این منابع جهت رفع نیازهایشان به اصول توسعه ی پایدار متعهد باشند. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر ارایه ی مدلی جهت مدیریت منابع در زنجیره تامین پایدار در صنایع مختلف می باشد. بدین منظور ابتدا بر اساس مطالعات پیشین و نظر خبرگان شاخص های مدیریت منابع در زنجیره تامین پایدار شناسایی شده و سپس به کمک تطبیق سه روش K-میانگین، تحلیل مولفه های اصلی و جنگل های تصادفی مدلی جهت تعیین میزان اهمیت شاخص ها در صنایع مختلف، بر پایه ی پرسشنامه های تکمیل شده، ارایه گردید. نتایج نشان می دهد شاخص های مدیریت محیط زیست و همکاری های بین بخشی در صنعت خودروسازی با اهمیت ترین شاخص ها می باشند. در صنعت کاشی و سرامیک شاخص های مسایل اجتماعی و شاخص مدیریت منابع انسانی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. همچنین در صنعت فولاد، شاخص های مسایل اجتماعی و مدیریت محیط زیست به عنوان با اهمیت ترین شاخص ها شناسایی شدند. در صنعت مواد غذایی شاخص های مدیریت کیفیت، همکاری های بین بخشی و مدیریت منابع انسانی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. به علاوه، در صنعت نساجی شاخص مدیریت کیفیت به عنوان با اهمیت ترین شاخص شناخته شد. نتایج به دست آمده از صنایع مختلف پیشنهادات کاربردی جهت اولویت بندی فعالیت های بهبود و بهره وری از منابع در راستای پایداری فراهم می کند.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع، مدیریت زنجیره تامین پایدار، صنایع تولیدی
 • الهه میری نژاد، نورمحمد یعقوبی*، مسعود دهقانی صفحات 45-73

  طی چند دهه اخیر، موضوع کارآفرینی توجه زیادی را در بخش دولتی به خود جلب کرده است، به گونه ای که امروزه با رویکرد جدیدی از مدیریت دولتی با عنوان دولت کارآفرین روبه رو هستیم. کارآفرینی برای مرتفع ساختن مشکلات مزمن خدمات اداری و دولتی مطرح شده است که این موضوع نیاز به بررسی و شناسایی پیشران های موثر بر این رویکرد دارد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیشران های توسعه دولت کارآفرین در کشور انجام شده است. بدین منظور پس از تعریف موضوع و انجام مطالعات اکتشافی و کتابخانه ای اولیه، عوامل و مولفه های مربوط از طریق روش دلفی و توسط پرسشنامه ای محقق ساخته به نظر خبرگان رسید و پس از اخذ نظرات اصلاحی کیفی و کمی از سوی ایشان بر اساس روش های آماری مربوط تحلیل و در نهایت تناسب مدل، مولفه ها و ترکیب عوامل به اجماع آنان رسید. جامعه مورد مطالعه در این بخش شامل 33نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای آشنا با موضوع است که به صورت غیراحتمالی و قضاوتی انتخاب شدند. در ادامه، برای آزمون مدل طراحی شده پرسشنامه ای محقق ساخته در بین 335نفر از مدیران و کارشناسان سازمان های منتخب بخش دولتی در استان سیستان و بلوچستان که به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند، توزیع شد و تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی توسط نرم افزار Smart PLS 3 انجام شد. درنهایت، نتایج پژوهش نشان داد که سه دسته پیشران های ساختاری، محتوایی و زمینه ای بر توسعه دولت کارآفرین در کشور تاثیر دارد. از این میان، پیشران های محتوایی با ضریب تاثیر 6/43، بیشترین اثرگذاری را بر توسعه کارآفرینی در سازمان های بخش دولتی دارند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، مدیریت دولتی، دولت کارآفرین، سیستان و بلوچستان
 • حمیدرضا افرشته، مهدی یزدان شناس*، حامد دهقانان، شهرام خلیل نژاد صفحات 75-103
  توجه دولت ها به اقتصاد دانش بنیان و ظهور گسترده شرکت های دانش بنیان و همچنین خلق ارزش بر پایه دانش و اهمیت یافتن نیروی کار دانشی در سازمان ها، شیوه های نوین رهبری و مدیریت متناسب با موقعیت خاص این شرکت ها را می طلبد. در نظریه رهبری متناسب با نیروی کار دانشی که خواهان مراتبی از استقلال بوده، در محیط هایی با پیچیدگی بالا و در هم تنیدگی نقش ها مشغول به کار می باشند، رهبری اشتراکی به عنوان عامل افزایش عملکرد فردی، اثربخشی تیم ها و افزایش بهره وری در سازمان ها پیشنهاد شده است. این پژوهش با هدف واکاوی پیامدهای رهبری اشتراکی در شرکت های دانش بنیان و همچنین تعیین متغیرهای موثر بر فرآیند اجرای این سبک رهبری در شرکت های دانش بنیان صورت پذیرفت. این تحقیق، به لحاظ هدف از نوع تحقیقات توسعه ای و کاربردی و به لحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفی است که به روش آمیخته اکتشافی انجام شد. مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جامعه آماری تحقیق را تشکیل دادند. در بخش کیفی، نمونه گیری به روش هدفمند انجام و حجم نمونه براساس رسیدن به اشباع نظری تعیین شد. در بخش کمی نیز نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. در خلال هیجده مصاحبه انجام شده، نتایج رهبری سازمانی در سطح فردی با افزایش انگیزش، تعهد سازمانی، رضایت شغلی و توسعه مهارت ها، در سطح تیمی انسجام گروهی، توانمندسازی تیمی و هویت گروهی و در بعد سازمانی بهره وری، یادگیری سازمانی و نوآوری احصا شد. همچنین در این مورد، اشتراک دانش به عنوان متغیر میانجی شناسایی شد. این عوامل با داده های به دست آمده از 127 پرسشنامه الکترونیک که با تکنیک حداقل مربعات جزیی تحلیل شدند، نیز تایید شد.
  کلیدواژگان: بهره وری، رهبری اشتراکی، شرکت های دانش بنیان
 • جاوید قهرمانی، نهر، حامد نوذری*، علیرضا علی احمدی، میثم جعفری اسکندری صفحات 105-135
  نوآوری می تواند منبع مزیت رقابتی برای شرکت ها باشد. بنابراین شناخت و ارزیابی نوآوری در صنایع تولیدی و خدماتی، گامی موثر برای شروع سنجش نوآوری در این صنایع است. با توجه به اهمیت این موضوع، شناخت ابعاد و شاخص های کلیدی برای اندازه گیری این نوآوری ها، دارای اهمیت بالایی است. هدف این تحقیق پرداختن به هر یک از شاخص های اصلی نوآوری سازمانی است و مزایا و معایب ذاتی استقرار آنها را به طور جداگانه مورد بحث قرار می دهد. در این پژوهش با استفاده از بررسی پیشینه موضوع و نظرات 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و خبرگان صنایع تولیدی، 10 شاخص به عنوان مهم ترین شاخص های کلیدی ارزیابی نوآوری در سه دسته کلی ورودی، میانجی و خروجی دسته بندی شده اند. به منظور ارزیابی و اولویت بندی مهم ترین شاخص های ارزیابی نوآوری از یک تحلیل کمی غیرخطی مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی (روش میخایلوف) در محیط فازی و برای تحلیل روابط علی و معلولی از روش دیمتل فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که حضور افراد با دانش و رشد آموزش پراهمیت ترین شاخص در ارزیابی نوآوری است و بنابراین با تاکید و توجه ویژه بر این شاخص می توان رشد فزاینده ای را در زمینه نوآوری در سازمان شاهد بود. میزان تلاش برای ثبت پتنت و همین طور تعداد پتنت های ثبت شده نیز یکی از دیگر شاخص های پراهمیت در زمین ارزیابی نوآوری است که به منظور توسعه نوآوری در سازمان ها باید حمایت ویژه ای از آنها صورت پذیرد. همچنین حفاظت از نوآوری در حین دوره رشد می تواند اهمیت بالایی در ایجاد فضای امن و همین طور بالا رفتن آرامش افراد فناور در سازمان های نوآور داشته باشد. تحلیل روابط علی و معلولی با استفاده از روش دیمتل نیز نشان داد که توسعه سرمایه های دانشی و افراد تحصیل کرده دارای بالاترین تاثیر بر سایر عوامل است که تاییدکننده تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی نوآوری، شاخص های ارزیابی، تحلیل سلسله مراتبی، نوآوری در تولید و خدمت
 • محمد مومن نژاد لیمودهی، اسد حجازی*، حامد رحمانی صفحات 137-163

  استارت آپ ها معمولا حول ایده های نوآورانه و خلاقانه بنا می شوند و منتورها به عنوان دیده بان و هدایت گر کارآفرینان در ایجاد و رشد استارت آپ ها هستند. هدف پژوهش طراحی مدل منتورینگ جهت توسعه استارت آپ های صنایع غذایی است. روش پژوهش آمیخته با طرح متوالی-اکتشافی، روش گرانددتیوری و هدف کاربردی-توسعه ای است. با نمونه گیری نظری هدفمند در بخش کیفی:15 صاحب نظر دانشگاهی حوزه مدیریت کارآفرینی و صنایع غذایی کشور انتخاب شدند. در بخش کمی: با نمونه گیری تصادفی- طبقه ای 384 کارآفرین، منتور و دانشجوی فعال در استارت آپ های صنایع غذایی، به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. تحلیل کیفی با پنج دور مصاحبه تا رسیدن به اشباع و اجماع نظری جهت کدگذاری های باز، محوری و انتخابی مقوله های الگوی منتورینگ در استارت آپ های صنایع غذایی و تحلیل کمی آن با نرم افزار آماری Smart pls (2)  انجام شد. الگوی پارادایمی پژوهش در 4 محور؛29 مقوله، 193 گویه و 6 سازه: شرایط علی، پدیده مرکزی، راهبردها، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدها جای گرفتند. رابطه بین سازه های شرایط علی با پدیده مرکزی، پدیده مرکزی با راهبردها، شرایط زمینه ای با راهبردها، شرایط مداخله گر با راهبردها و راهبردها با پیامدهای توسعه منتورینگ مثبت و معنی دار (2/58≤T) و برازش مدل پژوهشی (0/682=GOF) قوی ارزیابی شد. مدیران و سیاست گذاران صنایع غذایی کشور می توانند با کاربرد پیش آیندهای مدل پژوهش و اجرای راهبردهای آن، از پیامدهای توسعه منتورینگ در استارت آپ های صنایع غذایی کشور بهره مند شوند.

  کلیدواژگان: استارت آپ، الگوی پارادایمی، توسعه، صنایع غذایی، منتورینگ
 • داود شایقی، حمیدرضا یزدانی*، حسن زارعی متین، امین فرجی صفحات 165-202
  تصمیم گیری جزء مهم ترین و اصلی ترین وظیفه مدیران است. تلاش برای ارتقای این وظیفه همیشه در جریان بوده و شناخت و توسعه توانایی ها و قابلیت های مدیران نقش انکارناپذیری در بهبود تصمیمات دارد. ازآنجاکه سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور در صدر مهم ترین ارگان های تصمیم گیری قرار دارد، در این تحقیق، به تبیین تاثیر توانایی شناختی بر تصمیم گیری راهبردی مدیران خواهیم پرداخت که چگونه این توانایی ها می توانند در پیشبرد، تعلل یا تاخیر و به ثمر رساندن برنامه های کلان این نهاد تعیین کننده باشند. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نوع مطالعه موردی است. جمع آوری داده ها از مشارکت کنندگان این پژوهش که شامل مدیران سازمان مدیریت و برنامه استان اردبیل به تعداد 10 نفر بودند، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام و تحلیل داده ها با کدگذاری باز به روش تحلیل محتوای کیفی انجام پذیرفت. نتایج نشان می دهند مدیریت در تصمیم گیری از روی دادن چالش ها و بحران ها پیش از وقوع بحران پیشگیری می کند؛ در صورت بروز بحران بیش از آنکه اطاله یابد یا به بهمنی از مشکلات تبدیل شوند، رفع می شود. توانایی حل مساله روند و نیل به اهداف به صورت نظام مند را تسریع می کند. با خلاقیت پیش از آنکه مسایل و بحران ها سازمان را از پای درآورند از مسیرهای آسان، کم هزینه و سریع حل و تفکر انتقادی کارشناسان مباحث خسارت بار یا مخاطره آمیز را طرح و بستری برای حل آن ایجاد می کنند.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، توانایی های شناختی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • منوچهر کریمی*، سید علی اکبر احمدی صفحات 203-225

  هدف این پژوهش تبیین نقش میانجی عدالت سازمانی بر رابطه بین عدم امنیت شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان بخصوص در شرایط بحرانی است. روش تحقیق، از حیث هدف، کاربردی و از منظر شیوه اجرا، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کارکنان شرکت ساخت تراکتورسازی تبریز با 281 نمونه که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از سه پرسشنامه استاندارد عدم امنیت شغلی، فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی استفاده شد. روایی با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جهت تجزیه وتحلیل فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده و داده ها به وسیله نرم افزار SmartPLS تجزیه وتحلیل شد. با توجه به نتایج پژوهش های دیگر مبنی بر اینکه افراد، بار سلامت روانی قابل توجهی را درنتیجه فرسودگی و عدم امنیت شغلی در میانه همه گیری COVID-19 تجربه می کنند، پژوهش حاضر نشان می دهد که عدالت سازمانی اثر تعدیل کننده ای در این خصوص دارد و تاثیر منفی عدم امنیت شغلی بر فرسودگی شغلی و درنتیجه اختلالات ناشی از آن را کاهش می دهد. همچنین در بین ابعاد سه گانه عدالت سازمانی، بعد رویه ای و مراوده ای، بیشترین تاثیر معکوس با فرسودگی شغلی را دارند. بدین ترتیب نقش عدالت سازمانی در تعدیل فرسودگی شغلی کارکنان، بخصوص در وضع بحرانی اشتغال، شبیه وضعیت موجود حاصل از بحران کووید-19، اهمیت می یابد.

  کلیدواژگان: امنیت شغلی، عدالت سازمانی، فرسودگی شغلی، کووید-19
 • خدیجه سوری، افسانه زمانی مقدم*، ناصر میرسپاسی صفحات 227-250

  مطالعه سازمان ثبت احوال کشور  است. روش تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی و طرح تحقیق آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و اعضای هیات علمی و صاحب نظران حوزه مدیریت منابع انسانی به عنوان خبرگان آشنا می باشند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند 10 نفر هستند و در بخش کمی تمام مدیران سازمان های ثبت احوال تهران به تعداد 260 نفر می باشند به روش تمام شماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بوده است که نتایج تحلیل مصاحبه ها با به کارگیری روش دلفی نشان داد ابعاد مدل مدیریت منابع انسانی در سازمان های ارباب رجوع محور عبارتند از: مدیریت عملکرد، مدیریت استعداد، جذب، نگهداری و ارتقاء، جانشین پروری، حقوق و دستمزد و سیستم پاداش و تنبیه و آموزش و توسعه فردی. سنجش وضعیت سازمان های ثبت احوال تهران در ابعاد مدل نشان داد که به ترتیب ازنظر وضعیت: مدیریت عملکرد، حقوق و دستمزد، آموزش و توسعه فردی، جذب و نگهداری و ارتقاء، جانشین پروری و مدیریت استعداد قرار دارند. همچنین در تمام ابعاد مدل شکاف عملکردی بین وضعیت سازمان های ثبت احوال تهران در شاخص های مدل مدیریت منابع انسانی و اهمیت وجود دارد. به طورکلی نتیجه گیری می شود که در سازمان های ثبت احوال استان تهران ابعاد شش گانه مدل و زیرمولفه های آنها در زمینه مدیریت منابع انسانی وضعیت مناسبی ندارند.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، ارباب رجوع، سازمان ثبت احوال
 • احسان سلیم پور، داریوش جمشیدی*، علیرضا روستا صفحات 251-272
  در تحقیق حاضر به بررسی چگونگی تاثیر عوامل موقعیتی بر رفتار خرید مصرف کنندگان در زمینه بهره وری مراکز تجاری کیش پرداخته شده است. روش تحقیق از نوع کاربردی و ازلحاظ رویکرد، اکتشافی - تبیینی و شیوه انجام نیز به صورت آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران مراکز تجاری کیش و در بخش کمی شامل مشتریان مراکز تجاری کیش است که از میان گروه اول به روش گلوله برفی هدفمند تعداد 12 نمونه و از میان گروه دوم به روش تصادفی ساده تعداد 117 نمونه، انتخاب شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات در بخش کیفی از تیوری داده بنیاد و در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های مبتنی بر نظریه داده بنیاد در بخش کیفی نشان داد، عوامل موقعیتی از طریق 7 مولفه پول در دسترس، گشت وگذار در فروشگاه، محیط اجتماعی، برخورد فروشنده، ویژگی های فیزیکی، امنیت و تفریح و سرگرمی، تمایلات رفتاری مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهد. تمایلات رفتاری مشتریان نیز بر قصد خرید آن ها تاثیر می گذارد. همچنین، عوامل بازاریابی به عنوان شرایط زمینه و عوامل مدیریتی به عنوان عوامل مداخله گر بر قصد خرید مشتریان تاثیر گذاشته و موجب بهره وری مراکز تجاری کیش می شود. یافته های کمی نیز تاییدی بر یافته های بخش کیفی است؛ به طوری که نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد، عوامل موقعیتی به تمایلات رفتاری؛ تمایلات رفتاری، آمیخته بازاریابی و عوامل مدیریتی به قصد خرید؛ و قصد خرید به بهره وری موثر است. بنابراین می توان گفت، بهبود بهره وری مراکز تجاری کیش پروسه پیچیده ای بوده، به شدت تحت تاثیر عوامل موقعیتی، عوامل بازاریابی و عوامل مدیریتی قرار دارد.
  کلیدواژگان: عوامل موقعیتی، رفتار خرید، بهره وری، سودآوری، مراکز تجاری کیش
 • رسول مسروری، عسگر پاک مرام*، احمد محمدی، غلامرضا رحیمی صفحات 273-290

  با توجه به نقش و اهمیت استراتژیک حوزه منابع انسانی در ارزش آفرینی سازمانها در فضای کسب و کار امروزی، سرمایه گذاری در این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف کلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر کارایی سرمایه گذاری در منابع انسانی در بازار سرمایه ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. نمونه آماری شامل 155 شرکت می باشد که به روش  نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت استفاده شد. جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت سود و پایداری مالی، گزارش مسیولیت اجتماعی، تعهد انگیزشی کارکنان، محافظه کاری در گزارشگری مالی، جو سازمانی و بهبود محیط کسب و کار بر کارایی سرمایه گذاری در منابع انسانی تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

  کلیدواژگان: کارایی، سرمایه گذاری، بازار، منابع انسانی
|
 • Asieh Soltanmohamadi, Davood Andalib Ardakani *, Habib Zare Ahmadabadi, Hajar Soleymanizadeh Pages 23-43
  Resource management is one of the most important practices in sustainability. Resource management, due to the scarcity of resources, requires attention and scientific-based organizing. Manufacturing industries are among the largest centers of resource consumption, especially natural resources. Therefore, different industries need to be committed to the principles of sustainable development in meeting their needs. Hence, the purpose of this study is to provide a model of resource management in sustainable supply chain in the selected industries. To do so, first, resource management indicators in the sustainable supply chain have been identified based on the previous studies and the experts’ opinions, and then, a model of indicators have provided in order to show their importance in the different industry by applying three methods of K-average, principal component analysis and random forests. In order to gather data, a survey-based questionnaire is used. The results demonstrate that environmental management and cross-functional cooperation indicators in the automotive industry are the most important indicators. In ceramic tile industry, social issues and human resource management indicators are important but, in the steel industry, social issues and environmental management indicators were important. In the foodstuffs industry, quality management, cross-functional cooperation indicators and human resource management have great importance. In addition, in the textile industry, the quality management indicator was the most important one. The results obtained from the various industries provide practical suggestions for prioritizing improvement practices for resource utilization for having sustainable supply chain.
  Keywords: Resource Management, Sustainable supply chain management, production industries
 • Elahe Miri-Nejad, Nourmohammad Yaghoubi *, Masoud Dehghani Pages 45-73

  In recent decades, the issue of entrepreneurship has attracted a lot of attention in the public sector, creating a new approach to government management called entrepreneurial government which has been raised to address the chronic problems of administrative and government services. Hence, there is a need to study and identify the drivers that affect this approach. Accordingly, the present study aims to investigate the drivers for developing entrepreneurial government in the country. To this end, after defining the subject and conducting initial exploratory and library studies, the relevant factors and components were considered by experts using the Delphi method and a researcher-made questionnaire. Having revised the factors and their components qualitatively and quantitatively based on related statistical methods, the experts reached a consensus on the balance among the model, its components, and combination of factors. The study sample in this section included 33 academic experts and professionals familiar with the subject who were recruited through non-probability, judgmental sampling. Then, in order to test the designed model, a researcher-made questionnaire was distributed among 335 managers and experts of the selected public sector organizations in Sistan and Balouchestan province who were recruited through random cluster sampling. Finally, PLS 3 was performed to analyze the data. The results showed that three categories of structural, content and contextual drivers are effective on the development of entrepreneurial government in the country, from among which content factors with an impact factor of 43.6 have the greatest impact on the development of entrepreneurial government.

  Keywords: entrepreneurship, Public Administration, entrepreneurial government, Sistan, Balouchestan
 • Hamidreza Afreshteh, Mehdi Yazdanshenas *, Hamed Dehghanan, Shahram Khalilnejad Pages 75-103
  The knowledge-based economy and the widespread emergence of knowledge-based companies as well as the creation of knowledge-based values and the importance of the knowledge worker in organizations have attracted the governments’ attention which in turn has lead to new styles of leadership and management be tailored to the specific conditions of these companies. In the leadership literature, corresponding to the knowledge worker who wants a degree of independence and works in environments with high complexity and task interdependence, shared leadership has been suggested as a predictor of enhancing individual performance, team effectiveness and increasing productivity in organizations. Hence, the present study was conducted to investigate the consequences of shared leadership in knowledge-based companies and to determine the variables affecting the implementation of this leadership style in knowledge-based companies. This descriptive research was developmental and applied in terms of purpose and had an exploratory mixed method design. The statistical population of the study consisted of the managers and employees of knowledge-based companies in the field of information and communication technology. In the qualitative part, sampling was performed in a purposeful and judgmental manner and the sample size was determined based on theoretical saturation. In the quantitative part, sampling was done through convenience sampling procedure. During 18 interviews, the outcomes of organizational leadership, at the individual level, were found to be increasing motivation, organizational commitment, job satisfaction and skill development, at the group and team level, group cohesion, team empowerment and group identity, and at the organizational level, productivity, organizational learning and innovation were identified. Moreover, knowledge sharing was identified as a mediating variable. These findings were also confirmed by the data obtained from 127 electronic questionnaires using the partial least squares (PLS) technique for analysis.
  Keywords: Productivity, Shared Leadership, Knowledge-Based Companies
 • Javid Ghahremani-Nahr, Hamed Nozari *, Alireza Aliahmadi, Meisam Jafari Pages 105-135
  Innovation can be a source of competitive advantage for companies. Therefore, recognizing and evaluating innovation in manufacturing and service industries is an effective step to start measuring innovation in these industries. Considering the importance of this issue, it is very important to know key dimensions and indicators to measure these innovations. Hence, the purpose of this research is to address each of the main indicators of organizational innovation and discuss the inherent advantages and disadvantages of their deployment separately. In this research, based on the literature review and the opinions of 15 academic experts and manufacturing industry experts, 10 indicators have been categorized as the most important key indicators of innovation evaluation in three general categories of input, intermediary and output. In order to evaluate and prioritize the most important innovation evaluation indicators, a non-linear quantitative analysis based on hierarchical analysis (Mikhailov's method) was used in a fuzzy environment, and for the analysis of cause and effect relationships, the fuzzy Dimetal method was used. The results show that the presence knowledgeable people and the growth of education are the most important indicators in the evaluation of innovation, and therefore, with special emphasis and attention on these indicators, we can witness an increasing growth in the field of innovation in organizations. The amount of effort to register a patent as well as the number of registered patents are among other important indicators in the field of innovation evaluation, which should be given special support in order to develop innovation in organizations. Also, it was found that the protection of innovation during the growth period is the next priority and can be very important in creating a safe environment as well as increasing the peace of technology people in innovative organizations. The analysis of cause and effect relationships using the Dimtel method also showed that the development of knowledge capital and educated people has the highest impact on other factors, which confirms the hierarchical analysis.
  Keywords: Innovation evaluation, Evaluation Indicators, hierarchical analysis, Innovation in Production, Service
 • Mohammad Momennezhad Limodehi, Asad Hejazi *, Hamed Rahmani Pages 137-163

  Startups are usually built around innovative ideas, and mentors serve as watchdogs and entrepreneurs in the creation and growth of startups. The purpose of this research was to design a mentoring model for the development of startups in food industry. The research method was mixed employing sequential-exploratory design, grand-theoretical method and applied-developmental goal. Through purposeful theoretical sampling, in the qualitative section, 15 academic experts in the field of entrepreneurship management and food industry were selected. In the quantitative section, using stratified random sampling, 384 entrepreneurs, mentors and students active in food industry startups were recruited who answered a researcher-made questionnaire. The qualitative analysis was performed with five rounds of interviews to reach saturation and theoretical consensus for open, axial and selective coding of mentoring model categories in food industry startups, the quantitative analysis of which was performed with Smart pls (2) statistical software. The paradigm pattern of research was established in 4 axes, 29 categories, 193 items and 6 constructs including: causal conditions, central phenomena, strategies, contextual conditions, intervening conditions and consequences. The relationship between causal condition structures and central phenomenon, central phenomenon and strategies, contextual conditions and strategies, intervening conditions and strategies and strategies and consequencies of mentoring development was found to be positive and significant (T ≤ 2.58), and research model fit was assessed as strong (GOF = 0.682). Therefore, it can be concluded that the managers and policymakers of the country's food industry can benefit from the consequences of mentoring development in the startups of the country's food industry by implementing the antecedents of the research model and implementing its strategies.

  Keywords: Startup, Paradigm Model, development, Food Industry, Mentoring
 • Davood Shayeghi, Hamidreza Yazdani *, Hassan Zarei Matin, Amin Faraji Pages 165-202
  Decision making is one of the most important duties of managers and there has been an ongoing effort to improve this. In fact, recognizing and developing managers’ abilities and capabilities have an undeniable role in improving decision making. Hence, in the present study, the researchers investigated the impact of managers’ cognitive abilities on their strategic decision making, and how these abilities can be decisive in advancing, procrastinating or delaying and scoring the institution's grand plans. This research is a practical study in terms of purpose. The participants of the study included 10 managers of the Management and Program Organization of Ardabil province. The data was collected through a semi-structured interview and categorized using open coding and qualitative content analysis. The results revealed that management in decision-making prevents challenges and crises, and in case they occur, it alleviates them before they become insoluble and long-lasting. It was also found that the ability to solve problems accelerates the process of achieving goals in a systematic way and that creativity can help solve problems and crises with easy, low-cost and fast solutions. It can be concluded that experts’ critical thinking can address challenging issues and provide a ground for their solutions.
  Keywords: decision making, Cognitive Abilities, Management, Planning Organization
 • Manouchehr Karimi *, Seyed aliakbar Ahmadi Pages 203-225

  The purpose of this study was to explain the mediating role of organizational justice in the relationship between job insecurity and burnout, especially in crisis situations. The research is of applied nature using the descriptive-survey method. The statistical population of the study was the staff of Tabriz Tractor Manufacturing Company with 281 people who were stratified through stratified random sampling method. Three standard questionnaires of job insecurity, burnout and organizational justice were used to collect the data. The validity of the questionnaires was assessed using confirmatory factor analysis and their reliability was assessed by Cronbach's alpha. Structural equation modeling was used to analyze the hypotheses and the data were analyzed by PLS software. Other related studies suggest that individuals experienced a significant burden of mental health as a result of job insecurity in the midst of the COVID-19 epidemic. This study revealed that organizational justice can have a moderating effect in such crises and reduce the negative impact of job insecurity on burnout and consequent disorders. In particular, the procedural and interactional dimensions of organizational justice have the most inverse effect on burnout. Thus, the role of organizational justice in modifying employee burnout, especially in crisis situations, similar to the current situation resulting from the Covid-19 pandimic crisis, is important.

  Keywords: COVID-19, job burnout job insecurity, Organizational Justice
 • Khadijeh Souri, Afsaneh Zamanimoghadam *, Nasser Mirsepasi Pages 227-250

  The present study aimed to design a human resource management model in client-centered government organizations (studied by the Civil Registration Organization). This descriptive-survey study has a mixed method design.  The statistical population of the qualitative data included university experts and faculty members and experts in the field of human resource management ten of whom were recruited through purposive sampling, and the quantitative data included all the 260 managers of Tehran Civil Registration Organizations who were selected through total population sampling. The data collection instrument was a researcher-made questionnaire. The results of the analysis of the interviews using the Delphi method showed that the dimensions of the human resource management model in client-centered organizations are: performance management, talent management, recruitment, retention and promotion, succession, payroll, reward and punishment, education and personal development. Assessing  Tehran Civil Registration Organizations in the dimensions of the model showed that, in terms of their status, the dimensions were performance management, payroll, personal training and development, recruitment and promotion, succession breeding and talent management, respectively, and that , in all dimensions of the model, there was a functional gap among the status of Tehran civil registration organizations regarding the indicators of the human resource management model and their importance. In general, it is concluded that the civil registration organizations of Tehran province are not in a good position in terms of human resource management in the six dimensions of the model and its sub-components.

  Keywords: human resource management, client-oriented, registration organization
 • Ehsan Salimpour, Darioush Jamshidi *, Alireza Rousta Pages 251-272
  In this paper, the effect of situational factors on the consumers' buying behavior has been investigated in order to increase the productivity of Kish business centers. This applied exploratory-explanatory research has a mixed (qualitative-quantitative) method design. The statistical population in the qualitative part included the managers of Kish business centers and in the quantitative part included the customers of Kish business centers. From the first group, 12 samples were selected through targeted snowball method and from the second group, 117 samples were recruited through simple random sampling procedure. Grounded theory was used to analyze the qualitative data and to analyze the quantitative data structural equation modeling was employed. The findings regarding the qualitative part showed that situational factors affecting the consumers’ behavioral tendencies include: available money, store browsing, social environment, seller attitude, physical characteristics, security and entertainment. It was also found that customers' behavioral tendencies affect their intention to buy. Additionally, it was revealed that marketing factors such as background conditions and management factors as intervening factors affect the customers’ intention to buy and make Kish business centers productive. The analyses of the quantitative data also confirmed the findings of the qualitative part sinc the results of the structural equation modeling showed that situational factors affect behavioral tendencies, behavioral tendencies, marketing and managerial factors affect shopping, and the intention to buy affects productivity. Therefore, it can be said that improving the productivity of Kish business centers is a complex process and is influenced by situational, marketing and managerial factors.
  Keywords: Situational Factors, Buying behavior, Productivity, Kish business centers
 • Rasoul Masroori, Asgar Pakmaram *, Ahmad Mohammadi, Gholamreza Rahimi Pages 273-290

  Regarding the strategic role and importance of human resources in organizational valuation in modern business space, investment is highly important. Hence, the present study aimed to investigate the effective factors affecting the efficiency of human resources investment in Iranian capital market. This survey study had a descriptive design. The statistical population consisted of all firms listed in Tehran Stock Exchange. The statistical sample included 155 companies recruited through convinience sampling method. A researcher-made questionnaire based on Likert scale was used for collecting the data. Kolmogorov-Smirnov test was used to test the normality of the data and structural equation modeling was employed to test the hypotheses. The results showed that the quality of financial reporting, the quality of profit and financial stability, human capital disclosure, social responsibility reporting, motivational commitment of employees, conservatism in financial reporting, organizational atmosphere and improvement of business environment have a positive and significant effect on the efficiency of investment in human resources.

  Keywords: Efficiency, investment, Capital Market, Human Resources